Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

PN nr sprawy 36/13 zakup i dostawa rękawic medycznych

Tarnów: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa Rękawice medyczne jednorazowego użytku wg. N/w Zakresów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Numer ogłoszenia: 131286 - 2013; data zamieszczenia: 04.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa Rękawice medyczne jednorazowego użytku wg. N/w Zakresów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres 1 Rękawice Chir. Sterylne, lateksowe Zakres 2 Rękawice Diagnostyczne, lateksowe niesterylne Zakres 3 Rękawice chirurgiczne, sterylne, neoprynowe Zakres 4 Rękawice chirurgiczne, sterylne, mikrochirurgiczne Zakres 5 Rękawice chirurgiczne, sterylne, ortopedyczne Zakres 6 Rękawice diagnostyczne, vinylowe Zakres 7 Rękawice diagnostyczne, nitrylowe-do aldehydu gluterowego i cytostatyków Zakres 8 Rękawice lateksowe o przedłużonym mankiecie Zakres 9 Rękawice foliowe.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.14.20-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie wymaga
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Cena pomniejszona o podatek VAT obowiązuje przez okres trwania umowy. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: stawki VAT jednakże zmiany w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu. Zmianie ulega kwota podatku VAT i cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Logistyki Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 TArnów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 TArnów.
IV.4.5) Termin związania ofertą: do 17.05.2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Rękawice Chir. Sterylne, lateksowe.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rękawice Chir. Sterylne, lateksowe.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.14.20-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Rękawice Diagnostyczne, lateksowe niesterylne.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rękawice Diagnostyczne, lateksowe niesterylne.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.14.20-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Rękawice chirurgiczne, sterylne, neoprynowe.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rękawice chirurgiczne, sterylne, neoprynowe.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.14.20-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Rękawice chirurgiczne, sterylne, mikrochirurgiczne.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rękawice chirurgiczne, sterylne, mikrochirurgiczne.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.14.20-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Rękawice chirurgiczne, sterylne, ortopedyczne.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rękawice chirurgiczne, sterylne, ortopedyczne.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.14.20-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Rękawice diagnostyczne, vinylowe.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rękawice diagnostyczne, vinylowe.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.14.20-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Rękawice diagnostyczne, nitrylowe-do aldehydu gluterowego i cytostatyków.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rękawice diagnostyczne, nitrylowe-do aldehydu gluterowego i cytostatyków.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.14.20-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Rękawice lateksowe o przedłużonym mankiecie.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rękawice lateksowe o przedłużonym mankiecie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.14.20-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Rękawice foliowe.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rękawice foliowe.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.14.20-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2013-04-04 (0130404124619-siwz spr.36.doc)
Załącznik - 2013-04-04 (0130404124624-formularz nr 2 spr.36.doc)
Załącznik - 2013-04-04 (0130404124628-oswiadczenia 4, 5, spr.36.doc)
Załącznik - 2013-04-04 (0130404124632-umowa nr 3 spr.36.doc)
Załącznik - 2013-04-04 (0130404124636-zal nr 1a spr.36.doc)
Załącznik - 2013-04-04 (0130404124639-zal.nr 1 cen spr.36.xls)
Specyfikacja - 2013-04-16 (0130416122257-siwz spr.36-modyfikacja.doc)
Załącznik - 2013-04-16 (0130416122303-umowa nr 3 spr.36-modyfikacja.doc)
Załącznik - 2013-04-16 (0130416122310-zal nr 1a spr.-modyfikacja.doc)
Załącznik - 2013-04-16 (0130416122317-zal.nr 1 cen spr.36-modyfikacja.xls)
Załącznik - 2013-04-24 (0130424123450-zal nr 1a spr.-sprostowanie - zakres nr 2.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2013-04-11
Tarnów, dnia 10.04.2013r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/36 /KK/ 1530 /13
Dot.: PN zakup i dostawa : Rękawic medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – nr sprawy nr 36/2013
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 08.04.2013r.. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Dot. Zadania 2
Czy Zamawiający wymaga rękawic lateksowych posiadających odporność na krwiopochodne patogeny/wirusy zgodnie z ASTM F 1671 ?
Odpowiedź:
Zamawiający ,wymaga rękawic opisanych dokładnie w SIWZ.
Pytanie nr 2 Dot. Zadania 2
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic pudrowanych o zawartości protein poniżej 104,3 (μg/dm²) czyli 104,3 (μg/g). Jednocześnie informujemy, że oczekiwany przez Zamawiającego poziom protein jest trudny do uzyskania dla rękawic lateksowych dla lateksu pudrowanego.
Odpowiedź:
Nie - Zamawiający określił niskie progi zawartości protein z uwagi na konieczność zapobiegania wystąpienia alergii u personelu.
Pytanie nr 3 Dot. Zadania 6
Czy Zamawiający wymaga rękawic winylowych posiadających odporność na krwiopochodne patogeny/wirusy zgodnie z ASTM F 1671
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga rękawic opisanych dokładnie w SIWZ.
Pytanie nr 4 Dot. Zadania 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych konfekcjonowanych po 150 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, z podaniem ceny za pełne opakowanie handlowe( tj. opak. = 150 szt.)?
Odpowiedź:
Nie – ze względu na większą możliwość skażenia w trakcie użytkowania.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2013-04-11

Pytanie:dodano: 2013-04-11
Tarnów, dnia 10.04.2013r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/36 /KK/ 1530 /13
Dot.: PN zakup i dostawa : Rękawic medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – nr sprawy nr 36/2013
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 08.04.2013r.. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe o zawartości protein poniżej 130 µg/g?
Odpowiedź:
Nie – Zamawiający określił niskie progi zawartości protein z uwagi na konieczność zapobiegania alergii i pyleniu na Bloku Operacyjnym.
Pytanie nr 2 Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści raport z badań nie zawierający rodzaju zastosowanej metody badań, zawierający wszystkie pozostałe dane?
Odpowiedź:
Nie – Zamawiający wymaga badań zgodnych z normą.
Pytanie nr 3 Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne z lateksu lekko pudrowane o zawartości protein poniżej 185 µg/g?
Odpowiedź:
Nie – odpowiedź jak wyżej w pytaniu nr 1
Pytanie nr 4 Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści raport z badań nie zawierający rodzaju zastosowanej metody badań, zawierający wszystkie pozostałe dane?
Odpowiedź:
Nie – odpowiedź jak wyżej w pytaniu nr 2
Pytanie nr 5 Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne winylowe bezpudrowe nie posiadające zgodności z normą EN 455-1,2?
Odpowiedź:
Nie – Rękawice muszą posiadać zgodność z normą.
Pytanie nr 6 Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści raport z badań nie zawierający rodzaju zastosowanej metody badań, zawierający wszystkie pozostałe dane?
Odpowiedź:
Nie – odpowiedź jak wyżej w pytaniu nr 2


Pytanie nr 7 Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1
Prosimy o odstąpienie od dołączenia dokumentu potwierdzającego zgodność z normą EN 455 w części 3. Część 3 dotyczy poziomu protein, a ten dotyczy tylko rękawic lateksowych.
Odpowiedź:
Nie – Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ ta część normy zawiera inne istotne wymagania.
Pytanie nr 8 Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1
Prosimy o odstąpienie od dołączenia dokumentu potwierdzającego zgodność z normą EN 455 w części 3. Część 3 dotyczy poziomu protein, a ten dotyczy tylko rękawic lateksowych.
Odpowiedź:
Nie – Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ ta część normy zawiera inne istotne wymagania.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2013-04-11

Sprostowanie:dodano: 2013-04-12
Odpowiedź:dodano: 2013-04-12
Numer ogłoszenia: 55505 - 2013; data zamieszczenia: 12.04.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 131286 - 2013 data 04.04.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.04.2013 godzina 10:00,.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.04.2013 godzina 10:00,.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.5).
W ogłoszeniu jest: Termin związania ofertą: do 17.05.2013..
W ogłoszeniu powinno być: Termin związania ofertą: do 25.05.2013..

Pytanie:dodano: 2013-04-12
Tarnów, dnia 12.04.2013r
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 115

znak pisma: SWLOG-271/36/KK/ 1577 /13

Dot.: PN zakup i dostawa : Rękawic medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – nr sprawy nr 36/2013

W związku z przygotowywaną modyfikacją warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 26.04.2013r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 26.04.2013r. o godz. 11.00. Składający ofertę Wykonawca pozostaje z nią związany przez okres 30 dni tj. do 25.05.2013r. nie dłużej jednak niż do czasu podpisania umowy.
Modyfikacja SIWZ i załączników zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego najpóźniej do dnia 16.04.2013r.


Otrzymują:
1/ A/a
2/ Adresat
Odpowiedź:dodano: 2013-04-12

Pytanie:dodano: 2013-04-15
Tarnów, dnia 11.04.2013r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/36 /KK/ 1581/13
Dot.: PN zakup i dostawa : Rękawic medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – nr sprawy nr 36/2013
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 10.04.2013r.. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Dot. Zadania 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic z mankietem prostym. Spełniających wszystkie pozostałe wymogi SIWZ?
Odpowiedź:
Nie – ze względu na konieczność stabilnego umocowanie rękawicy na fartuchu chirurgicznym.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2013-04-15

Pytanie:dodano: 2013-04-16
Tarnów, dnia 15.04.2013r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a nie medycznych
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/36 /KK/ 1592 /13
Dot.: PN zakup i dostawa : Rękawic medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – nr sprawy nr 36/2013
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 08.04.2013r..09.04.2013r. 10.04.2013r. Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie 1 dotyczy zakresu 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne w rozmiarach S (6,5), M (7,5) i L (8,5), spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
Odpowiedź:
Nie – rękawice chirurgiczne muszą mieć rozmiary zgodnie z normą.
Pytanie 2 dotyczy zakresu 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice nie posiadające przedłużonego mankietu o długości 280mm, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
Odpowiedź:
Nie – Zamawiający nie dopuszcza, gdyż istnieje konieczność założenia mankietu stabilnie na fartuch chirurgiczny
Pytanie 3 dotyczy zakresu 4
Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne mikrochirurgiczne obustronnie polimerowane?
Odpowiedź:
Tak- Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 4, zakres 5
Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne mikrochirurgiczne obustronnie polimerowane?
Odpowiedź:
Tak- Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 5, zakres 7
Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe pakowane po 200sztuk, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź:
Tak – Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Pytanie 6, zakres 8
Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne w rozmiarach S (6,5), M (7,5) i L (8,5), spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
Odpowiedź:
Tak – Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 7, zakres 1, 3, 4, 5
Czy Zamawiający dopuści dokument potwierdzający, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia normę EN 455 wystawiony przez jednostkę niezależną?
Odpowiedź:
Nie – Zamawiający wymaga potwierdzenie badań opisanych w SIWZ – Załącznik nr 1A.
Pytanie 8, zakres 1, 2
Czy Zamawiający dopuści badanie starsze niż 2012r.?
Odpowiedź:
Modyfikacja: SIWZ i Załącznika nr 1A
Pytanie 9, zakres 1-2
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aktualizacji badań przy każdej zmianie serii w trakcie trwania umowy?
Odpowiedź:
Nie. Aktualizacja badań do każdej serii jest niezbędna z uwagi na konieczność ochrony pracowników przed cz.biologiczną.
Pytanie 10 Zakres 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji rękawice o poziomie protein <120ug/g zgodnie z normą EN 455 00 część 3, pozostałe parametry pozostaną bez zmian.
Odpowiedź:
Nie – Zamawiający określił niskie progi protein ze względu na konieczność zapobiegania alergii i ograniczenie pylenia w Bloku Operacyjnym.
Pytanie 11 Zakres 1 poz. 1
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie badań na rękawice z informacją o zawartości białek wg normy EN 455-1,2,3 metodą Lawrego przy zadeklarowanym progu wyjściowym dla badania nie większy niż 200ug/g.
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający wymaga dokumenty opisane w SIWZ. Modyfikacja: SIWZ i Załącznika nr 1A.
Pytanie 12 Zakres 1 poz. 1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dokumentu świadczącego, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia EN 455 na podstawie Deklaracji Zgodności wystawionej przez producenta.
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający wymaga dokumenty opisane w SIWZ.
Pytanie 13. Zakres 2 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji rękawice o poziomie protein <170ug/g zgodnie z normą EN 455 00 część 3, pozostałe parametry pozostaną bez zmian.
Odpowiedź:
Nie – Zamawiający określił niskie progi protein ze względu na konieczność zapobiegania alergii i ograniczenie pylenia w Bloku Operacyjnym.
Pytanie 14 Zakres 2 poz. 1
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie badań na rękawice nie posiadających metody Lawryego.
Odpowiedź:
Nie. Metodyka badań musi zgodnie z normą.
Pytanie 15 Zakres 6 poz. 1
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu badań powołujących się na normę EN 455-1,2,3. Część trzecia dotyczy protein lateksowych co w przypadku rękawic winylowych nie ma zastosowania.
Zatem prosimy o dopuszczenie badań powołujących się na normę EN 455 w części 1, 2 lub EN 455 w części 1,2,4.
Odpowiedź:
Nie. Ponieważ ta część normy zawiera inne istotne wymagania.
Pytanie 16 Projekt umowy- §2 ust. 2
Co zamawiający miał na myśli pod pojęciem rozładunek? Czy chodzi o dostarczenie towaru zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmach przewozowych tzw. burta-burta (system doręczeń przesyłek, w którym kurier ma obowiązek załadowania i wyładowania przesyłki z samochodu i ustawienia jej na podłożu. )
Prosimy także o podanie kondygnacji magazynu (piwnica, parter, piętro?)
Odpowiedź:
Tak - zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmach przewozowych. Kondygnacja magazynu – piwnica.
Pytanie 17 Projekt Umowy §2 ust.4
Zwracamy się z prośba o zmianę zapisu na :
…Zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto.
Odpowiedź
Modyfikacja Projektu Umowy § 2 ust.4 otrzymuje brzmienie:
4. Cena pomniejszona o podatek VAT obowiązuje przez okres trwania umowy. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: stawki VAT jednakże zmiany w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu. Zmianie ulega kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian.
Pytanie 18 Projekt umowy- §4 ust. 5
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę kary umownej na 10% wartości brutto części umowy pozostałej do realizacji.
Odpowiedź
Modyfikacja Projektu Umowy 4 2 ust.5 otrzymuje brzmienie:
5. W przypadku wykonania prawa odstąpienia z przyczyn opisanych w ust. 2 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto części umowy pozostałej do realizacji.
Pytanie 19 Zakres 1.
Czy Zamawiający dopuszcza umieszczenie daty sterylizacji zamiennie dla daty produkcji? W przypadku rękawic chirurgicznych jest to dość popularne oznaczenie ze względu na tożsamość tych dat.
Odpowiedź:
Nie- data produkcji nie jest datą sterylizacji.
Pytanie 20 Zakres 1.
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia badań dla określonej serii oferowanej w przetargu oraz potwierdzania ich dla każdej innej serii?
Odpowiedź:
Nie. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa personelu.
Pytanie 21 Zakres 2.
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia badań dla określonej serii oferowanej w przetargu oraz potwierdzania ich dla każdej innej serii?
Odpowiedź:
Nie. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa personelu.
Pytanie 22 Zakres 3.
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia badań dla określonej serii oferowanej w przetargu oraz potwierdzania ich dla każdej innej serii?
Odpowiedź:
Nie. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa personelu.
Pytanie 23 Zakres 7.
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia badań dla określonej serii oferowanej w przetargu oraz potwierdzania ich dla każdej innej serii?
Odpowiedź:
Nie. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa personelu.
Pytanie 24 Zakres 7.
Czy Zamawiający dopuszcza opakowania a 200szt z odpowiednim przeliczeniem w formularzu?
Odpowiedź:
Tak – Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Pytanie 25 dotyczy Zakresu nr 2
Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe pudrowane o zawartości białek poniżej 120µg/dm2?
Odpowiedź:
Nie – Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 26 dotyczy Zakresu nr 2
Czy Zamawiający dopuści badania rękawic lateksowych pudrowanych przy zdeklarowanym progu wyjściowym nie większym niż 200µg/dm2?
Odpowiedź:
Modyfikacja SIWZ oraz Załącznika nr 1A.
Pytanie 27 - dotyczy Zakresu nr 3
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic sterylnych bezlateksowych w rozmiarach od 6,0 do 8,5?
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 i 1A.
Pytanie 28 - dotyczy Zakresu nr 3
Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga rękawic chirurgicznych neoprenowych, sterylnych, pokrytych poliuretanem z wewnętrzną warstwą poliuretanową, AQL 1,0, długość rękawicy min 300mm, sterylizowanych radiacyjnie zgodnie z Załącznikiem nr 1A.
W przypadku potwierdzenia powyższych wymogów prosimy o naniesienie zmian w formularzu cenowym w Zakresie nr 3.
Odpowiedź:
Tak –Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 – Zakres 3
Pytanie 29 - dotyczy Zakresu nr 3
Czy Zamawiający na potwierdzenie spełniania parametrów wymaga załączenia do oferty badań wytwórcy z kraju pochodzenia nie starszych niż z 2012r. dla serii oferowanej w przetargu, tak jak w pozostałych Zakresach?
Odpowiedź:
Modyfikacja SIWZ i Załącznika nr 1A.
Pytanie 30- dotyczy Zakresu nr 4
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic sterylnych mikrochirurgicznych w rozmiarach od 6,0 do 9,0?
Odpowiedź:
Modyfikacja załącznik nr 1, 1A .
Pytanie 31- dotyczy Zakresu nr 4
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic sterylnych mikrochirurgicznych pokrytych poliuretanem?
Odpowiedź:
Tak – Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 32 - dotyczy Zakresu nr 4
Czy Zamawiający na potwierdzenie spełniania parametrów wymaga załączenia do oferty badań wytwórcy z kraju pochodzenia nie starszych niż z 2012r. dla serii oferowanej w przetargu, tak jak w pozostałych Zakresach?
Odpowiedź:
Modyfikacja SIWZ i Załącznika nr 1A.
Pytanie 33 - dotyczy Zakresu nr 5
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic sterylnych ortopedycznych w rozmiarach od 6,0 do 8,5?
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1, 1A– Zakres 5.
Pytanie 34 - dotyczy Zakresu nr 5
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic sterylnych ortopedycznych pokrytych poliuretanem?
Odpowiedź:
Tak – Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 35 - dotyczy Zakresu nr 5
Czy Zamawiający na potwierdzenie spełniania parametrów wymaga załączenia do oferty badań wytwórcy z kraju pochodzenia nie starszych niż z 2012r. dla serii oferowanej w przetargu, tak jak w pozostałych Zakresach?
Odpowiedź:
Modyfikacja SIWZ i załącznika nr 1A.
Pytanie 36 - dotyczy Zakresu nr 5
Czy Zamawiający określając grubość palca i części dłoniowej miał na myśli podwójną ściankę?
Odpowiedź:
Zamawiający doprecyzował wymagania w SIWZ.
Pytanie 37 - dotyczy Zakresu nr 7
Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty badań wytwórcy z kraju pochodzenia nie starszych niż z 2012r. dla serii oferowanej w przetargu, tak jak w pozostałych Zakresach?
Odpowiedź:
Modyfikacja SIWZ i załącznika nr 1A.
Pytanie 38 - dotyczy Zakresu nr 7
Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający w celu zagwarantowania wysokiej jakości oferowanych rękawiczek będzie wymagał, aby rękawice diagnostyczne nitrylowe posiadały certyfikat wydany przez jednostkę niezależną tj. jednostkę notyfikowaną potwierdzającą kontrolę i nadzór nad zgodność rękawic z normą EN 455?
Odpowiedź:
Modyfikacja SIWZ i załącznika nr 1A
Pytanie 39 - dotyczy Zakresu nr 7
Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty badań jednostki niezależnej na przenikalność substancji chemicznych przeprowadzonych zgodnie z EN 374-3 dla co najmniej 4 podstawowych substancji (między innymi odporność na przenikanie 70% Isopropanolu powyżej 30 min.)?
Odpowiedź:
Tak - Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 40 - dotyczy Zakresu nr 7
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rękawice mają być zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kat. III, pragniemy nadmienić iż podwójne oznakowanie umożliwia legalne stosowanie rękawic medycznych w zastosowaniach nie związanych z kontaktem z pacjentem, ale związanych z koniecznością ochrony personelu przed zagrożeniami biologicznymi (kontakt z materiałem biologicznym od pacjenta) i chemicznymi.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 41 - dotyczy Zakresu nr 8
Czy Zamawiający dopuści rękawice ginekologiczne bezpudrowe w rozmiarach 6,5/S, 7,5/M, 8,5/L?
Odpowiedź:
Tak - Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 42 ZAKRES NR 7,
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia wraz z ofertą oraz przy każdej dostawie dokumentów z danej serii rękawic na rzecz załączenia kart danych technicznych produktów?
Oferowane przez nas wyroby utrzymywane są w ramach systemu zarządzania jakością potwierdzonym przez jednostkę notyfikowaną w formie uzyskanych certyfikatów wg EN ISO 9001 i EN ISO 13485 co gwarantuje, że wymogi zasadnicze określone w załączniku 1 Dyrektywy 93/42 EEC są spełnione i potwierdzone kartami danych technicznych.
Odpowiedź:
Modyfikacja Załącznika nr 1A i Projektu Umowy.
Pytanie 43 PROJEKT UMOWY
§4, ust. 5-6- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących naliczania kar umownych. Obecne zapisy naruszają zasady i cel zastrzegania kar umownych i w konsekwencji stanowią podstawę prawną i faktyczną zarzutu ich rażącego wygórowania. Wobec powyższego wnosimy o obniżenie wysokości kar umownych w następującym zakresie:
- §4 ust. 5 do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy,
- §4 ust. 6 do kwoty 0,2% wartości towaru wadliwego
Odpowiedź:
Dot.: §4 ust. 5 – zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 18.
Dot.: §4 ust. 6 - zapisy Projektu Umowy pozostają bez zmian.
Pytanie 44 D.ot. Zapisów SIWZ:
Prosimy Zamawiającego o wskazanie podstawy prawnej wprowadzającej w SIWZ zapis odnośnie dostarczenia wraz z ofertą następujących dokumentów: „wyników badań wytwórcy z kraju pochodzenia nie starszych niż 2012r dla serii oferowanej w przetargu potwierdzającej zawartość białek wg EN 455 – 1, 2, 3 oraz aktualizacji w/w badań przy każdej zmianie serii w trakcie trwania umowy przetargowej, przekazywany dla zamawiającego przy każdej dostawie w zakresie wszystkich Pakietów”, ponieważ takie dokumenty nie znajdują się w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.
Reasumując, zarówno w zgodnej opinii doktryny jaki orzecznictwie Krajowej Izby odwoławczej (KIO) podkreśla się pogląd o bezwzględnej konieczności zachowania przez Zamawiającego, w procesie opisu warunków stawianych wykonawcą, zasady zachowania uczciwej konkurencji, co stanowi ratio legis przepisów prawa regulujących wydatkowanie środków publicznych zgodnie z zasadą uzyskania najlepszych efektów z ponoszonych nakładów.
1. W zawiązku z powyższym prosimy o rozważenie przez Zamawiającego odstąpienia od wymogu dostarczenia w/w dokumentów wraz z ofertą, tak jak jest to uwzględnione w zakresie nr 3.
Odpowiedź:
Zamawiający odstąpił od tego wymogu – modyfikacja SIWZ, Załącznika r 1A.
Pytanie 45
Prosimy Zamawiającego o określenie ilości wymaganych próbek w zakresach 1 – 8, jakie Wykonawcy mają dostarczyć.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymagał dostarczenia próbek w Zakresie od 1 – 8.
Pytanie 45 Dot. Pakietu 1, 2:
Prosimy o dopuszczenie potwierdzenia poziomu protein raportem z badań jednostki niezależnej, nie starszym niż 2012r.
Odpowiedź:
Modyfikacja załącznika nr 1A.
Pytanie 46 Dot. Pakietu 2:
W nawiązaniu do sprzecznych parametrów zawartych w SIWZ prosimy o dopuszczenie rękawic lateksowych pudrowanych o poziomie protein poniżej 150 ug/g rękawicy, potwierdzone kartą techniczną producenta jako maksymalny poziom produkcyjny, zgodnie z zapisem w parametrach wymaganych w pkc. 1C.
Odpowiedź:
Modyfikacja załącznika nr 1A.
Pytanie 47 Dot. Pakietu 3:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic neoprenowych wewnątrz silikonowanych z mankietem rolowanym z poprzecznymi i podłużnymi wzmocnieniami, w kolorze jasno brązowym o średniej długości dla rozmiaru 7,5 wynoszącej 305 mm i AQL < 1,0, tj. o wyższej szczelności niż opisana w SIWZ.Obecny zapis może wskazywać tylko i wyłącznie na jednego Wykonawcę, co jest sprzeczne z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Odpowiedź:
Tak – Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 48 Dot. Pakietu 3:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic wykonanych z poliizoprenu, tj. materiału najbardziej zbliżonego właściwościami fizycznymi do naturalnego lateksu, bezlateksowych, mikroteksturowanych na zewnątrz, z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci ułatwiającą zakładanie rękawic na suche, jak i na mokre dłonie z mankietem rolowanym w kolorze jasno brązowym długości 270-285 mm w zależności od rozmiaru, zgodnie z normą EN 455-2. co jest sprzeczne z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Odpowiedź:
Nie – Zamawiający wymaga w tym Zakresie rękawic neoprynowych.
Pytanie 49 Dot. Pakietu 3:
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic półsyntetycznych, całkowicie syntetycznych - nitrylowych na powierzchni styku z dłonią użytkownika, z mankietem rolowanym z poprzecznymi i podłużnymi wzmocnieniami w kolorze jasno brązowym o średniej długości dla rozmiaru 7,5 wynoszącej 305 mm o poziomie AQL < 1,0, tj, charakteryzujących się większą szczelnością niż rękawice opisane w SIWZ. co jest sprzeczne z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Odpowiedź:
Nie – Zamawiający wymaga w tym Zakresie rękawic neoprynowych.
Pytanie 50 Dot. Pakietu 4:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic mikrochirurgicznych lateksowych, brązowych, bezpudrowych o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, ułatwiającą zakładanie rękawic na suche, jak i na mokre dłonie.
Odpowiedź:
Tak –Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 51 Dot. Pakietu 4:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic mikrochirurgicznych lateksowych, jasno brązowych, bezpudrowych o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej z wewnętrzną warstwą nitrylową dodatkowo silikonowaną.
Odpowiedź:
Tak –Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 52 Dot. Pakietu 5:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, ortopedycznych, lateksowych, bezpudrowych, o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej, wewnątrz silikonowanych, o zwiększonej grubości palców 0,31-0,32 mm i na części dłoniowej ≥0,21 mm.
Odpowiedź:
Tak –Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 53 Dot. Pakietu 7:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych w opakowania po 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.
Odpowiedź:
Tak – Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Pytanie 54 dot .Zakresu 3
Proszę o zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 3 rękawic spełniających wszystkie wymogi Zamawiającego ale z mankietem rolowanym.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 55 dot .Zakresu 4 i 5
Proszę o zgodę na przedstawienie odnośnie rękawic w Pakiecie 4 i 5 zamiast badań producenta karty technicznej wystawionej przez producenta, która jest równie wiarygodnym źródłem potwierdzającym, wymagane parametry oraz o odstąpienie od wymogu aktualizacji w/w badań podczas realizacji umowy.
Odpowiedź:
Nie – Zamawiający wymaga zgodności badań z normą 455.
Pytanie 56 dot .Zakresu 7
Proszę o odstąpienie od wymogu zaoferowania w Pakiecie nr 7 rękawic przeznaczonych do pracy w kontakcie z aldehydem glutarowym. Rękawice które chcemy zaoferować spełniają wszystkie wymogi wyznaczone przez Zamawiającego i są przeznaczone w szczególności do pracy cytostatykami.
Odpowiedź:
Tak Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje załączniki: SIWZ, załącznik nr 1 , 1A.
Pytanie 57 dot .Zakresu 7
Proszę o zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 7 rękawic w opakowaniach a 200 sztuk. wraz z właściwym przeliczeniem ilości.
Odpowiedź:
Tak – Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.


Modyfikacja SIWZ zgodnie z pismem z dnia 12.04. 2013r. Znak: SWLOG: 271/36/KK/1577/13 została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
 Specyfikacja – modyfikacja
 Umowa zal nr 3 spr. 36 - modyfikacja
 Załącznik nr 1 cen spr 36 - modyfikacja
 Załącznik nr 1A spr. 36 - modyfikacja

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanymi załącznikami.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2013-04-16

Sprostowanie:dodano: 2013-04-24

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIUZamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/36/KK/ / 13 Tarnów, dnia 24.04.2013r


Dot.: PN zakup i dostawa : Rękawic medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – nr sprawy nr 36/2013

SPROSTOWANIE

W załączniku nr 1A – Zakres nr 2 poz .1A wkradł się błąd.
Jest:
RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE, MEDYCZNE LATEKSOWE „NIESTERYLNE” pudrowane
a powinien być:
RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE, MEDYCZNE LATEKSOWE „NIESTERYLNE” bezpudrowe


Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 29.04.2013r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 29.04.2013r. o godz. 11.30. Składający ofertę Wykonawca pozostaje z nią związany przez okres 30 dni tj. do 25.05.2013r. nie dłużej jednak niż do czasu podpisaniaumowy.
Załącznik nr 1A został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
 Załącznik nr 1A – Sprostowanie – Zakres 2

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


Otrzymują
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2013-04-24

Sprostowanie:dodano: 2013-04-24

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 29.04.2013r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 29.04.2013r. o godz. 11.30. Składający ofertę Wykonawca pozostaje z nią związany przez okres 30 dni tj. do 28.05.2013r. nie dłużej jednak niż do czasu podpisaniaumowy.
Odpowiedź:dodano: 2013-04-24

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-06-05
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/36/KK / 2381 /13 Tarnów, 2013-06-05


Dotyczy: PN na zakup i dostawę rękawic medycznych - nr sprawy 36/2013


Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Z 2007, Nr 223 poz.1655 ze. zm.) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę rękawic medycznych najkorzystniejszą ofertę założoną przez Wykonawców:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
02 Abena Polska SP.zo.o. ul. Nowa 15, Łozienica, 72-100 Goleniów Zakres 6 – 96.850,00 PLN
03 Mercator Medical S.A. ul. H.Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków Zakres 1 – 136.080,00 PLN
Zakres 2 – 183.060,00 PLN
Zakres 4 – 12.636,00 PLN
Zakres 5 – 14.094,00 PLN
05 Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego „Zarys” SP.zo.o. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze Zakres 7 – 279315,00 PLN
Zakres 8 – 1.393,20 PLN
07 Abook Sp.zo.o. ul. Brzostowska 22, 04-985 Warszawa Zakres 3 – 13.770,00 PLN
Zakres 9 – 15.990,00 PLN
Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najniższą cenę, nie podlegającą odrzuceniu odnoszącą się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

1. Ocena ofert:
Zakres 1 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
3 Mercator 10,00
Mercator 50,00 50,00
7 Abook 8,27
Abook 41,34 41,34
Zakres 2 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
3 Mercator 10,00
Mercator 50,00 50,00
7 Abook 9,16
Abook 45,82 45,82
Zakres 3 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
3 Mercator 6,56
Mercator 32,78 32,78
7 Abook 10,00
Abook 50,00 50,00
Zakres 4 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
3 Mercator 10,00
Mercator 50,00 50,00
Zakres 5 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
3 Mercator 10,00
Mercator 50,00 50,00
7 Abook 8,42
Abook 42,10 42,10
Zakres 6 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
1 Intergos 9,59
Intergos 47,97 47,97
2 Abena 10,00
Abena 50,00 50,00
3 Mercator 9,45
Mercator 47,25 47,25
5 Zarys 8,42
Zarys 42,11 42,11
6 Sorimex 9,66
Sorimex 48,31 48,31
7 Abook 9,20
Abook 45,99 45,99
Zakres 7 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
2 Abena 9,46
Abena 47,28 47,28
3 Mercator 9,36
Mercator 46,81 46,81
5 Zarys 10,00
Zarys 50,00 50,00
7 Abook 9,67
Abook 48,34 48,34
Zakres 8 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
5 Zarys 10,00
Zarys 50,00 50,00
7 Abook 9,92
Abook 49,62 49,62
Zakres 9 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
7 Abook 10,00
Abook 50,00 50,00

2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następującą ofertę
01- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Intergos Sp.zo.o. ul. Legionów 59A, 43-300 Bielsko-Biała
02- Abena Polska SP.zo.o. ul. Nowa 15, Łozienica, 72-100 Goleniów
03- Mercator Medical S.A. ul. H.Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków
04- Skamex Sp.zo.o. S.K.A. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
05- Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego „Zarys” SP.zo.o. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
06- Sorimex Sp.zo.o. Sp.K. ul. Równinna 25, 87-100 Toruń
07- Abook Sp.zo.o. ul. Brzostowska 22, 04-985 Warszawa

W myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższą ceną.

3. Ponadto, Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania zostali wykluczeni następujący Wykonawcy:
1. Skamex Sp.zo.o. S.K.A. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź w Zakresie nr 1,2,4,6
Pismem znak: SWLOG-271-KK-36-2231/13 z dnia 28-05-2013 Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił wymaganego dokumentów tj.:
oświadczenia, że wykonawca będzie dostarczał dokumenty świadczące że oferowany przedmiot zamówienia spełnia normę EN 455-1,2,3,4 dla każdej dostarczanej serii rękawic - dotyczy Zakresu nr 1,2,4,6,7.. a tym samym Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunku uczestnictwa w postępowaniu.
2. Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego „Zarys” SP.zo.o. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze w Zakresie nr 2, 6
Pismem znak: SWLOG-271-KK-36-2246/13 z dnia 28-05-2013 Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty. Wykonawca w wyznaczonym terminie uzupełnił wymagane dokumenty do Zakresu nr 2,6,7 tj.: dokument potwierdzający, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia normę EN 455-1,2,3, 4ej, jednakże dokumenty przedłożone do Zakresu nr 2 i Zakresu nr 6 nie wskazują na spełnienie warunku dotyczącego normy EN 455 w pkt. 3,4 dla Zakresu nr 6 a w pkt. 4 dla Zakresu nr 2. Ponadto załączone dokumenty wskazują na zaoferowanie w Zakresie nr 2 rękawic pudrowanych. Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunku uczestnictwa w postępowaniu.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
I.
Termin po upływie którego może być zawarta umowa to 10.06.2013r. Po upływie tego terminu umowa zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów

Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego fax-em, oryginał wysłano pocztą.


Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-06-06
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


Nasz znak : SWLOG-271/ 36 /KK / 2415 /13 Tarnów, 2013-06-06


Dotyczy: PN na zakup i dostawę rękawic medycznych - nr sprawy 36/2013


Sprostowanie do ogłoszenia o wyborze oferty

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie informuje, iż w ogłoszeniu o wyborze oferty na dostawę rękawic medycznych Znak: SWLOG –271-36/KK/2381/13 z dnia 05.06.2013r. wkradł się błąd w wyborze wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w Zakresie 6.

Jest :
02 Abena Polska SP.zo.o. ul. Nowa 15, Łozienica, 72-100 Goleniów Zakres 6 – 96.850,00 PLN
(kwota netto)
Streszczenie złożonych ofert
Zakres 6 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
1 Intergos 9,59
Intergos 47,97 47,97
2 Abena 10,00
Abena 50,00 50,00
3 Mercator 9,45
Mercator 47,25 47,25
5 Zarys 8,42
Zarys 42,11 42,11
6 Sorimex 9,66
Sorimex 48,31 48,31
7 Abook 9,20
Abook 45,99 45,99

A powinno być:
06 Sorimex Sp.zo.o. Sp.K. ul. Równinna 25, 87-100 Toruń Zakres 6 – 100.245,60 PLN
(Kwota brutto)
Streszczenie złożonych ofert
Zakres 6 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
1 Intergos 9,93
Intergos 49,65 49,65
2 Abena 9,58
Abena 47,92 47,92
3 Mercator 9,78
Mercator 48,90 48,90
5 Zarys 8,72
Zarys 43,59 43,59
6 Sorimex 10,00
Sorimex 50,00 50,00
7 Abook 9,52
Abook 47,60 47,60

Ogłoszenie o wyborze oferty wysłane do firm w dniu 05.06.2013r wskazywało w Zakresie nr 6 kwotę netto Wykonawcy Abena Polska.
I.
Termin po upływie którego może być zawarta umowa to 11.06.2013r. Po upływie tego terminu umowa zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dzaił Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów

II.
W myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższą ceną.

Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego fax-em, oryginał wysłano pocztą.
Otrzymują :
1/ Adresart
2/ a/a


Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-06-18
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem Dotyczy: PN na zakup i dostawę rękawic medycznych - nr sprawy 36/2013 w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 200.000 euro zawarto umowę w:

dniu 12.06.2013r. z następującymi Wykonawcami:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
03 Mercator Medical S.A. ul. H.Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków Zakres 1 – 136.080,00 PLN
Zakres 2 – 183.060,00 PLN
Zakres 4 – 12.636,00 PLN
Zakres 5 – 14.094,00 PLN
05 Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego „Zarys” SP.zo.o. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze Zakres 7 – 279315,00 PLN
Zakres 8 – 1.393,20 PLN
07 Abook Sp.zo.o. ul. Brzostowska 22, 04-985 Warszawa Zakres 3 – 13.770,00 PLN
Zakres 9 – 15.990,00 PLN

06 Sorimex Sp.zo.o. Sp.K. ul. Równinna 25, 87-100 Toruń Zakres 6 – 100.245,60 PLN
(Kwota brutto)