Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

PN 27/2013 Przedmiotem zamówienia jest - Świadczenie usług pocztowych w zakresie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Ł

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl

Tarnów: , oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (Dz.U. z 2012 poz. 1529)
Numer ogłoszenia: 45579 - 2013; data zamieszczenia: 26.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest - Świadczenie usług pocztowych w zakresie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek, oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (Dz.U. z 2012 poz. 1529).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest - Świadczenie usług pocztowych w zakresie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek, oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (Dz.U. z 2012 poz. 1529).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: -

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania w tym zakresie posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności - zg. z art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo Pocztowe ( Dz. U. z 2012 , poz. 1529 ) - działalność pocztowa wymaga wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

-Oświadczenie, że Wykonawca jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych - Urzędu Komunikacji Elektronicznej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. - oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Odbiorca przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie: a) zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT. W takiej sytuacji zmianie ulegnie stawka podatku VAT, ceny jednostkowe netto, wartość wynagrodzenia netto, wartość podatku VAT wchodzące w skład cen jednostkowych brutto o których mowa w załączniku do umowy. b) zmiany ustawy Prawa pocztowego i aktów wykonawczych do ustawy - w takim przypadku będą miały zastosowanie nowe przepisy prawa, w szczególności w zakresie terminów dostarczania przesyłek pocztowych,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.04.2013 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: niePliki do pobrania
Specyfikacja - 2013-03-26 (0130326141348-specyfikacja.doc)
Załącznik - 2013-03-29 (0130329131716-zalacznik nr 1a-modyfikacja.docx)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2013-03-29
Odpowiedź:dodano: 2013-03-29
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81 WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-27-1370/13 Tarnów, dnia 29.03.2013 r.


Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - Świadczenie usług pocztowych w zakresie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek, oraz ich ewentualnych zwrotów,– sprawa nr 27/2013


W odpowiedzi na zapytania z dnia 28.03.2013 r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1
W formularzu „Specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa” Rozdz. IX „Przesyłki listowe polecone w obrocie zagranicznym” Zamawiający nie wskazał kategorii przesyłek, tzn czy są to przesyłki najszybszej kategorii (priorytetowe), czy też są to przesyłki zwykłe (ekonomiczne), które nie są przesyłkami najszybszej kategorii oraz nie zostały wskazane kraje przeznaczenia przesyłek.
Ponadto Zamawiający określił dla przedmiotowych przesyłek masę do 350 g. W obrocie zagranicznym cena za usługi listowe uzależniona jest również od bardziej szczegółowego określenia masy tj. do 50 g, od 50 g do 100 g, oraz od 100g do 350 g.
Ze względu na fakt, iż opłata za nadawane przesyłki w obrocie zagranicznym uzależniona jest od masy przesyłki, od kategorii nadawanych przesyłek oraz od kraju ich przeznaczenia czy Zamawiający rozważy zmianę formularza „Specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa” poprzez większe uszczegółowienie masy przesyłek, wskazanie kategorii przesyłek oraz określenie kraju lub kontynentu ich przeznaczenia?
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1A poprzez rozszerzenie rozdz. IX.

Pytanie 2
W formularzu „Specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa” Rozdz. XI „Przesyłki pobraniowe” Zamawiający nie wskazał kategorii przesyłek, tzn czy są to przesyłki najszybszej kategorii (priorytetowe), czy też są to przesyłki zwykłe (ekonomiczne), które nie są przesyłkami najszybszej kategorii. Ze względu na fakt, iż opłata za nadawane przesyłki pobraniowe uzależniona jest od kategorii nadawanych przesyłek, czy Zamawiający rozważy zmianę formularza „Specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa” poprzez wskazanie kategorii przesyłek pobraniowych?.
Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli przesyłki pobraniowe zwykłe ( ekonomiczne)

Pytanie 3
W formularzu „Specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa” (Rozdz. XII poz. 1) „Usługi kurierskie” Zamawiający wskazał m.in. usługi kurierskie do 1 kg.
Czy Zamawiający przewiduje możliwość nadawania tego rodzaju przesyłek w opakowaniach firmowych (opakowanie foliowe o wymiarach 34 cm x 25 cm) Wykonawcy, co będzie skutkowało zmniejszoną opłatą za nadanie tego rodzaju przesyłek?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 4
Ze względu na konieczność określenia przez Wykonawców w Formularzu Oferty (Załącznik 1A) wartości ceny netto, wartości podatku VAT oraz ceny brutto, czy Zamawiający przewiduje modyfikację formularza „Specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa (Załącznik 1 A)
w taki sposób, aby zostały uwzględnione ceny jednostkowe oraz łączna wartość netto, wysokość podatku VAT oraz ceny jednostkowe i łączna wartość brutto?
W związku z nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług która obowiązuje od 1 kwietnia 2013 roku zwolnieniu z podatku VAT podlegają wyłącznie powszechne usługi pocztowe świadczone przez operatora obowiązanego do świadczenia takich usług. Pozostałe usługi podlegają opodatkowaniu stawką podstawową tj. 23 %.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1A do SIWZ

Pytanie 5
W Rozdz. I SIWZ pkt. 2 ppkt 3) Zamawiający zawarł zapis dotyczący zobowiązania Wykonawcy, a mianowicie „Odbieranie przesyłek z siedziby Zamawiającego każdego dnia roboczego od poniedziałku do piątku od upoważnionego pracownika Zamawiającego. Nadanie przesyłek następować będzie w dniu ich odbioru przez Wykonawcę od Zamawiającego”
Czy w związku z faktem iż występująca w katalogu umownych usług pocztowych usługa transportowa dotycząca odbioru przesyłek z siedziby klienta, nie jest usługą powszechną tylko usługą umowną, dodatkowo płatną, a cena za jej świadczenie uzależniona jest od ilości odbiorów w tygodniu Zamawiający umożliwi Wykonawcom wycenę tej usługi w formularzu „Specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa” (Załącznik nr 1 A)?
Odpowiedź: Wykonawca w złożonej ofercie winien uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia m.in. koszt transportu.

Pytanie 6
W Rozdziale II SIWZ pkt 3 Zamawiający wymaga zaoferowania stałości cen przez okres obowiązywania umowy.
Operator wyznaczony zobowiązany jest do świadczenia powszechnych usług pocztowych, które objęte są przedmiotem umowy, nie może swobodnie ustalać cen za świadczenie tego typu usług. Przepisy rozdziału 4 ustawy Prawo pocztowe wyznaczają ścisły reżim ustalania opłat za świadczenie powszechnych usług pocztowych. Zatem w przypadku zmian cen w trakcie wykonywania umowy zawartej, w świetle postanowień zawartych w projekcie umowy, operator wyznaczony zmuszony będzie do świadczenia powszechnych usług pocztowych z naruszeniem przepisów ustawowych, nie tylko z zakresu prawa pocztowego ale także cywilnego czy antymonopolowego. Taki stan rzeczy byłby niedopuszczalny zarówno ze względu na ustawowe obowiązki ciążące na operatorze wyznaczonym, jak również ze względu na narażenie operatora wyznaczonego na odpowiedzialność odszkodowawczą, której zakres trudno nawet przewidzieć.
W związku z powyższym czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia postanowień dotyczących możliwości wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia albo dodanie postanowienia we wzorze umowy o następującej treści:
"W przypadku zmiany obowiązujących Wykonawcę cenników (zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony przez Prawo pocztowe) i braku ich akceptacji ze strony Zamawiającego, umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem albo na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, po miesiącu w którym Wykonawca poinformował Zamawiającego o zmianie cenników, albo na dzień wskazany przez Zamawiającego z tym zastrzeżeniem, iż dzień ten Zamawiający wskazać musi nie później niż w ciągu 5 dni od dnia kiedy dowiedział się o zmianie obowiązujących cenników. W okresie trwania wypowiedzenia umowy ceny za wykonane usługi Wykonawca będzie naliczał zgodnie z obowiązującymi
u Wykonawcy cennikami. Akceptacja nowych cenników przez Zamawiającego dla swej skuteczności wymaga wyraźnego oświadczenia na piśmie złożonego przez osoby uprawnione do działania w imieniu Zamawiającego. Brak takiego pisemnego oświadczenia uznaje się za brak akceptacji nowych cenników skutkujący rozwiązaniem umowy.”
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 7
Czy Zamawiający dopuszcza sytuację, w której część przesyłek zostanie nadana przez inny podmiot na rzecz i w imieniu Zamawiającego, w wyniku czego na przesyłce i na dowodzie nadania przesyłki będzie figurował inny podmiot niż Zamawiający?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 8
Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu płatności z 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT na termin 21 dni od dnia wystawienia faktury VAT. W celu zabezpieczenia interesów Zamawiającego proponujemy dopisać zdanie o treści: „Jeżeli Wykonawca nie dostarczy faktury VAT co najmniej 7 dni przed terminem płatności, na pisemny wniosek Zamawiającego ewentualne odsetki będą liczone od 8 dnia od daty dostarczenia faktury VAT.”
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 9
Zgodnie z postanowieniami projektu umowy zastosowanie do niej znajdują przepisy Ustawy Prawo Pocztowe. Operator wyznaczony jest zobowiązany do stosowania w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania usług pocztowych zapisów Rozdziału 8 Ustawy Prawo pocztowe. Zgodnie z art. 87 w/w ustawy do odpowiedzialności operatorów za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Zatem w przypadku wykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej w pierwszej kolejności znajdą zastosowanie przepisy w/w ustawy i dopiero w przypadku przeprowadzenia trybu reklamacyjnego (uregulowanego w/w przepisami) nadawcy przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Czy zatem z uwagi na niezgodność postanowień projektu umowy z przepisami bezwzględnie obowiązującymi w przedmiotowym zakresie, Zamawiający dopuszcza wykreślenie w projekcie umowy w § 10 ust.2 i w jego miejsce wprowadzenie postanowienia regulującego odpowiedzialność operatora pocztowego na zasadach określonych w ustawie Prawo pocztowe?
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisał: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-04-05
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81Nasz znak:SWLOG-271-27-KS-……../2013 Tarnów, dnia 04.04.2013 r.


dotyczy: przetarg nieograniczony Nr sprawy 27/2013 - Świadczenie usług pocztowych w zakresie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek, oraz ich ewentualnych zwrotów


Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych( Dz.U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) zawiadamia o:

unieważnieniu postępowania

na „Świadczenie usług pocztowych w zakresie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek, oraz ich ewentualnych zwrotów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie”. Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 „nie złożono żadnej oferty (…)”.

...............Anna Czech ........................................
(podpis Kierownika Zamawiającego)