Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

24-usługi ubezpieczenia Szpitala Wojewódzkiego im. Œw. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

16/03/2013 S54 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.II.III.IV.VI.
PL-Tarnów: Usługi ubezpieczeniowe

2013/S 054-088884

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajšca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szpital Wojewódzki im. Œw. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Osoba do kontaktów: Anna Nowicka
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146212581
E-mail: anowicka@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiajšcej: www.lukasz.med.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczšce dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiajšcej
Inna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalnoœci
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajšcych
Instytucja zamawiajšca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiajšcych: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)OpisII.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiajšcš:
Usługi ubezpieczenia Szpitala Wojewódzkiego im. œw. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub œwiadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub œwiadczenia usług: Tarnów, ul. Lwowska 178a.

Kod NUTS PL217
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowejII.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zamówienie składa się z dwóch częœci.
Przedmiotem częœci I zamówienia sš usługi ubezpieczenia mienia Szpitala Wojewódzkiego im. œw. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie natomiast przedmiotem częœci II zamówienia sš usługi ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej SzpitalaWojewódzkiego im. œw. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66510000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rzšdowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rzšdowych (GPA): nie
II.1.8)Częœci
To zamówienie podzielone jest na częœci: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej częœci
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkoœć lub zakres zamówieniaII.2.1)Całkowita wielkoœć lub zakres:
Powyżej 200 000 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegajšce wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesišcach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częœciach zamówienia

Częœć nr: 1 Nazwa: Usługi ubezpieczenia mienia1)Krótki opis
1. ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów,
2. ubezpieczenie sprzętu komputerowego i medycznego od wszystkich ryzyk,
3. ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji,
4. ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia,
5. ubezpieczenia komunikacyjne.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66510000
3)Wielkoœć lub zakres
Poniżej 100 000EUR
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 2 Nazwa: Usługi ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej1)Krótki opis
1. ubezpieczenie obowišzkowe odpowiedzialnoœci cywilnej podmiotu wykonujšcego działalnoœć leczniczš,
2. ubezpieczenie dobrowolne odpowiedzialnoœci cywilnej,
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66510000
3)Wielkoœć lub zakres
Poniżej 200 000EUR
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczšce zamówieniaIII.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokoœci: 15 000,00 PLN lub na poszczególne częœci:
— częœć I – 5 000,00 PLN,
— częœć II – 10 000,00 PLN.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujšcych:
Zadanie będzie finansowane ze œrodków własnych Zamawiajšcego. Składki będš płatne w 4 ratach.
III.1.3)Forma prawna, jakš musi przyjšć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogš wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujšcy wspólnie muszš ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie nieniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziałuIII.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwišzane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalnoœci konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogš ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. Spełniajš warunki udziału w postępowaniu okreœlone w art. 22 ust. 1, Ustawy Pzp 1.2. Nie podlegajš wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2, Ustawy Pzp 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu Wykonawcy przedłożš następujšce dokumenty:
1. Oœwiadczenie w trybie art. 22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
2. Oœwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Zezwolenie właœciwego organu na prowadzenie działalnoœci ubezpieczeniowej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia lub, gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, zaœwiadczenie właœciwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalnoœć ubezpieczeniowš w wymaganym zakresie lub oœwiadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, że prowadzi on działalnoœć ubezpieczeniowš w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia - wraz z przytoczeniem podstawy prawnej - na prowadzenie działalnoœci gospodarczej w zakresie działalnoœci wymaganej przez Zamawiajšcego,
4. aktualny odpis z właœciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnoœci gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagajš wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczeœniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oœwiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
5. Aktualne zaœwiadczenie właœciwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzajšcego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaœwiadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnoœci lub wstrzymanie w całoœci wykonania decyzji właœciwego organu – wystawione nie wczeœniej niż 3 miesišce przed upływem terminu składania ofert
6. Aktualne zaœwiadczenie właœciwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzajšce, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnoœci lub wstrzymanie w całoœci wykonania decyzji właœciwego organu – wystawione nie wczeœniej niż 3 miesišce przed upływem terminu składania ofert.
7. Aktualnš informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreœlonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionš nie wczeœniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Aktualnš informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreœlonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionš nie wczeœniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9. Aktualnš informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreœlonym
w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionš nie wczeœniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
10. Listę podmiotów należšcych do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP) albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
2. Jeżeli Wykonawca, wykazujšc spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach okreœlonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będš brały udział w realizacji częœci zamówienia, Zamawiajšcy żšda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 1.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.4-6 i pkt 2.8 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzajšce odpowiednio, że:
a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłoœci
b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnoœci lub wstrzymanie w całoœci wykonania decyzji właœciwego organu.
c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2.7 składa zaœwiadczenie właœciwego organu sšdowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczš w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
5. Dokumenty, o których mowa w pkt 4.a i 4.c oraz pkt 5 powinny być wystawione nie wczeœniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokument o którym mowa w pkt. 4.b powinien być wystawiony nie wczeœniej niż 3 miesišce przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4. oraz w pkt 5. zastępuje się je dokumentem zawierajšcym oœwiadczenie złożone przed notariuszem, właœciwym organem sšdowym, administracyjnym albo organem samorzšdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z datš wystawienia. Wymagania ww. pkt 6. stosuje się odpowiednio.
7. Dokumenty sš składane w formie oryginału lub kopii poœwiadczonej za zgodnoœć z oryginałem przez Wykonawcę, z wyjštkiem dokumentów wymienionych w pkt 1.1. i 1.2., które muszš być złożone w formie oryginału.
8. Zamawiajšcy może żšdać przedstawienia oryginału lub notarialnie poœwiadczonej kopii dokumentu wyłšcznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wštpliwoœci co do jej prawdziwoœci.
9. Dokumenty sporzšdzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poœwiadczone za zgodnoœć przez Wykonawcę.
10. Wykonawca ubiegajšcy się o udzielenie zamówienia obowišzany jest dołšczyć do oferty także stosowne pełnomocnictwa dla osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, o ile osoba/y składajšce i podpisujšce wniosek nie sš ujawnione w odpisie z krajowego rejestru sšdowego. Wymagane pełnomocnictwa należy dołšczyć w formie oryginału lub kopii poœwiadczonej notarialnie za zgodnoœć z oryginałem.
11. Wykonawcy wspólnie ubiegajšcy się o udzielenie zamówienia
11.1. Jeżeli ofertę składa kilku Wykonawców działajšcych wspólnie, obowišzani sš oni zgodnie z treœciš art. 23 ustawy prawo zamówień publicznych ustanowić wspólnego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy przedłożyć wraz z ofertš w formie oryginału lub kopii poœwiadczonej notarialnie za zgodnoœć z oryginałem
11.2. Pełnomocnikiem może być jeden z Wykonawców działajšcych wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownik jednego z Wykonawców).
11.3. Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych Wykonawców jest Wykonawca będšcy osobš prawnš to może on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji.
11.4. Ofertę, oœwiadczenia i klauzule zgodnoœci z oryginałem podpisuje ustanowiony wspólny pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców działajšcych wspólnie.
11.5. Wymagane dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawców ubiegajšcych się o udzielenie zamówienia musi załšczyć każdy z Wykonawców działajšcych wspólnie.
11.6. Wykonawcy wspólnie ubiegajšcy się o udzielenie zamówienia, do wspólnie składanej oferty załšczajš dokumenty wskazane w pkt 2, osobno dla każdego Wykonawcy
11.7. Oœwiadczenie o spełnieniu przez Wykonawców wspólnie ubiegajšcych się o udzielenie zamówienia, warunków okreœlonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy prawo zamówień publicznych podpisuje pełnomocnik.
11.8. Oœwiadczenie o nie podleganiu przez Wykonawców wspólnie ubiegajšcych się o udzielenie zamówienia wykluczeniu, okreœlone w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, każdy z Wykonawców podpisuje oddzielnie.
III.2.2)Zdolnoœć ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalnoœci konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunek udziału w postępowaniu zostanie spełniony, jeœli wykonawca:
a. złoży oœwiadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantujšcej wykonaniezamówienia;
b. poda faktycznš wartoœć posiadanego wskaŸnika pokrycia marginesu wypłacalnoœci œrodkami własnymi nadzień 30.9.2012 r., zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 22.5.2003 r. o działalnoœci ubezpieczeniowej.
c. poda wartoœć w procentach, posiadanego wskaŸnika pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowychaktywami, na dzień 30.9.2012 zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 22.5.2003 roku o działalnoœci ubezpieczeniowej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Warunkiem udziału w postepowaniu jest aby:
1. wartoœć posiadanego wskaŸnika pokrycia marginesu wypłacalnoœci œrodkami własnymi na dzień 30.9.2012 r.,była nie mniejsza niż 100 %.
2. wartoœć w procentach, posiadanego wskaŸnika pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami, nadzień 30.9.2012 była nie mniejsza niż 100 %.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalnoœci konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Warunek udziału w postępowaniu zostanie spełniony, jeœli Wykonawca złoży oœwiadczenie, że dysponuje potencjałem technicznym zapewniajšcym wykonanie zamówienia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonychIII.3)Specyficzne warunki dotyczšce zamówień na usługiIII.3.1)Informacje dotyczšce okreœlonego zawodu
Œwiadczenie usługi zastrzeżone jest dla okreœlonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj proceduryIV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostanš zaproszeni do składania ofert lub do udziałuIV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialoguIV.2)Kryteria udzielenia zamówieniaIV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria okreœlone poniżej

1. Cena. Waga 80

2. Zakres i jakoœć oferowanej ochrony ubezpieczeniowej. Waga 20

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjneIV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiajšcš:
24/2013
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczšce tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowegoIV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
29.4.2013 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatomIV.3.6)Języki, w których można sporzšdzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
Inny: Polski
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie zwišzany ofertš
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 29.4.2013 - 10:30

Miejscowoœć:

Tarnów.


Osoby upoważnione do obecnoœci podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniajšce

VI.1)Informacje o powtarzajšcym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzajšcym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkoweVI.4)Procedury odwoławczeVI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl/kio/
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/kio/
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Składanie odwołańVI.4.3)ródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańVI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.3.2013


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2013-03-18 (0130318101554-siwz_tarnow_pn_ue_2013_2.doc)
Załącznik - 2013-03-18 (0130318101601-zalacznik 1 - charakterystyka zamawiajacego.doc)
Załącznik - 2013-03-18 (0130318140555-zalacznik 2 - opis przedmiotu zamowienia_2.doc)
Załącznik - 2013-03-18 (0130318140558-zalacznik_3a - formularz oferty_cz1.doc)
Załącznik - 2013-03-18 (0130318140603-zalacznik_3b - formularz oferty_cz2.doc)
Załącznik - 2013-03-18 (0130318140606-zalacznik_4a - formularz cenowy_cz1.doc)
Załącznik - 2013-03-18 (0130318140619-zalacznik_4b - formularz cenowy_cz2.doc)
Załącznik - 2013-03-18 (0130318140622-zalacznik_5a - wzor umowy_cz1.doc)
Załącznik - 2013-03-18 (0130318140704-zalacznik_5b - wzor umowy_cz2.doc)
Załącznik - 2013-03-18 (0130318140709-zalacznik_6 - oswiadczenie wykonawcy w trybie art. 22 ust. 2 ustawy pzp.doc)
Załącznik - 2013-03-18 (0130318140714-zalacznik_7 - oswiadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.doc)
Załącznik - 2013-04-05 (0130405105934-budynki i budowle.xls)
Załącznik - 2013-04-05 (0130405105938-lampy, glowice.xls)
Załącznik - 2013-04-05 (0130405105941-narzedzia.xls)
Załącznik - 2013-04-05 (0130405105945-plan budynkow.pdf)
Załącznik - 2013-04-05 (0130405105949-powierzchnie budynkow.pdf)
Załącznik - 2013-04-05 (0130405105958-srodki trwale medyczne elektronika i komput. nowe.xls)
Załącznik - 2013-04-05 (0130405110002-srodki trwale obce.xls)
Załącznik - 2013-04-05 (0130405110006-wyposazenie.xls)
Załącznik - 2013-04-05 (0130405110011-zalacznik 1 - charakterystyka zamawiajacego zmiana.doc)
Załącznik - 2013-04-15 (0130415074958-odpowiedzi.docx)
Załącznik - 2013-04-15 (0130415075002-zalacznik 1 - charakterystyka zamawiajacego zmiana 2.doc)
Załącznik - 2013-04-15 (0130415075006-zalacznik 2 - opis przedmiotu zamowienia_2 zmiana.doc)
Załącznik - 2013-04-15 (0130415075010-zalacznik_4b - formularz cenowy_cz2 zmiana.doc)
Załącznik - 2013-04-16 (0130416140944-odpowiedzi1.pdf)
Załącznik - 2013-04-16 (0130416140951-zalacznik 2 - opis przedmiotu zamowienia_2 zmiana 2.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2013-03-20
20/03/2013 S56 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

PL-Tarnów: Usługi ubezpieczeniowe

2013/S 056-090993

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, Osoba do kontaktów: Anna Nowicka, Tarnów33-100, POLSKA. Tel.: +48 146212581. Faks: +48 146212581. E-mail: anowicka@lukasz.med.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 16.3.2013, 2013/S 54-088884)
Przedmiot zamówienia:
CPV:66510000

Usługi ubezpieczeniowe

Zamiast:

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

29.04.2013 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

29.04.2013 (10:30)
Powinno być:

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

30.04.2013 (10:00)Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Tarnów,2013-03-19

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczenia Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie– sprawa nr 24/2013

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 24/2013

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (29 lutego 2004r. Dz. U. Nr 19 poz.177z póżn. zm). działając w imieniu Zamawiającego, wprowadzam do treści specyfikacji warunków zamówienia następujące zmiany:

1. Rozdz. VIII:
pkt. 2 Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. do dnia jest 26.06.2013 winno 28.06.2013
pkt. 3 Termin wniesienia wadium upływa dnia jest 29.04.2013 o godz. 10:00 winno być 30.04.2013 r. o godz. 10:00
2. Rozdz. X:
Pkt. 7 d napis : jest “Nie otwierać przed dniem 29.04.2013 roku przed godziną 10:30” winno być napis : “Nie otwierać przed dniem 30.04.2013 roku przed godziną 10:30”
3. Rozdz. XI
Pkt. 1 - Oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. jest Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178 A, 33-100 (Pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna. do godz. 10:00 w dniu 29.04.2013 r. winno być Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178 A, 33-100 (Pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna. do godz. 10:00 w dniu 30.04.2013 r.
Pkt. 3 - Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2013 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj. winno być Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2013 r. o godz. 10:30 w siedzibie ZamawiającegoPozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
.............Stanisław Łata – Z-cz Dyrektora...........
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby, której Kierownik Zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych
dla niego czynności

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

30.04.2013 (10:30)
Odpowiedź:dodano: 2013-03-20

Pytanie:dodano: 2013-04-05
Odpowiedź:dodano: 2013-04-05
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81 WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-24-1435/13 Tarnów, dnia 03.04.2013 r.


dotyczy: Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczenia Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie– sprawa nr 24/13


W odpowiedzi na zapytania z dnia 28.03.2013 r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 :
Czy zamawiający akceptuje wprowadzenie limitu 100.000 zł dla ryzyka zalań i podtopienie mienia w wyniku opadów atmosferycznych, topnienia mas śniegu oraz wystąpienia powodzi w sąsiednim otoczeniu oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 5.000,00 zł.
Odpowiedź na pytanie 1.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie proponowanych zmian zakresu ubezpieczenia.

Pytanie nr 2 :
Czy zamawiający akceptuje wprowadzenie jednego limitu na ryzyko pękania mrozowego w kwocie 100.000 zł oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł w zakresie kradzieży zwykłej.
Odpowiedź na pytanie 2.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie proponowanych zmian zakresu ubezpieczenia.

Pytanie nr 3 :
Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie jednego limitu w kwocie 100.000 zł na ryzyko wandalizmu z podli mitem na ryzyko graffiti 5.000 zł oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 500 zł w ryzyku „graffiti”. Z jednoczesnym wyłączeniem ryzyka wandalizmu z graffiti z zakresu Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz Ubezpieczenia szyb.
Odpowiedź na pytanie 3.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie proponowanych zmian zakresu ubezpieczenia.

Pytanie nr 4 :
Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% wartości szkody nie mniej niż 500 zł w ryzyku Ubezpieczenia mienia zamontowanego na zewnątrz.
Odpowiedź na pytanie 4.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie proponowanych zmian zakresu ubezpieczenia.

Pytanie nr 5 :
Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie limitu w kwocie 100.000 zł oraz franszyzy redukcyjnej 10% wartości szkody nie mniej niż 2.000 zł w ryzyku śniegu/lodu.
Odpowiedź na pytanie 5.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie proponowanych zmian zakresu ubezpieczenia.

Pytanie nr 6 :
Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł oraz franszyzy redukcyjnej 10% wartości szkody nie mniej niż 5.000 zł w zaznaczonym poniżej ryzyku :
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowodowane przez linie napowietrzne (do 100 m od miejsca ubezpieczenia), słupy, budynki i budowle będące własnością ubezpieczającego, jak i drzewa znajdujące się na terenie Szpitala polegające na ich przewróceniu, opadnięciu, oderwaniu.
Odpowiedź na pytanie 6.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie proponowanych zmian zakresu ubezpieczenia.

Pytanie nr 7 :
Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł oraz franszyzy redukcyjnej 10% wartości szkody nie mniej niż 5.000 zł w zaznaczonym poniżej ryzyku :
Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane uderzeniem pojazdu, przez co rozumie się pośrednie lub bezpośrednie uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu drogowego lub szynowego, jego części lub przewożonego nim ładunku. Uderzeniem pojazdu jest również uderzenie pojazdu kierowanego lub eksploatowanego przez Zamawiającego lub osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność.
Odpowiedź na pytanie 7.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie proponowanych zmian zakresu ubezpieczenia.

Pytanie nr 8 :
Czy zamawiający akceptuje klauzulę Ubezpieczenia lamp w brzmieniu ubezpieczyciela:
Ubezpieczenie „all risks” (od wszystkich ryzyk) dla lamp
elektronowych
Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszej klauzuli uzgodniono, że:
1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp elektronowych zostaje rozszerzona na inne, nie ujęte w wyłączeniach owu, nagłe i nieprzewidziane zdarzenia powodujące konieczność ich naprawy lub wymiany.
2. Odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie spowodowane przez ogień, wodę, kradzież z włamaniem lub rabunek będzie wypłacane na takich zasadach, jak za inne części ubezpieczonego przedmiotu.
3. Odszkodowanie ulega zmniejszeniu w przypadku utraty lub uszkodzenia wskutek innych zdarzeń proporcjonalnie do czasu użytkowania sprzętu przed zdarzeniem szkodowym, zgodnie z następującą tabelą:
OPIS LAMP Zmniejszenie odszkodowania po okresie użytkowania: miesięcznie
Lampy rentgenowskie / lampy zaworowe Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny) 6 miesięcy 5,50%
Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt
medyczny) w szpitalach, gabinetach lub
oddziałach radiologicznych
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w
urządzeniach do fotoskładu
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane
(sprzęt medyczny) 12 miesięcy 3,00%
Lampy do reprodukcji obrazu (sprzęt
niemedyczny)
Lampy wysokoczęstotliwościowe 18 miesięcy 2,50%
Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt
medyczny) używane częściowo do badań
Lampy z pionową anodą (sprzęt medyczny)
Lampy pamięciowe
Lampy fotopowielające 24 miesiące 2,00%
Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)
Lampy zdalnie wyłączane / płaskie
Rentgenowskie lampy powiększające
Lampy analizujące / reprodukcyjne (sprzęt
medyczny)
Lampy z akceleracją liniową 24 miesiące 1,50%
Odpowiedź na pytanie 8.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie proponowanych zmian zakresu ubezpieczenia.

Pytanie nr : 9
Czy zamawiający akceptuje wyłączenie ryzyka nieumyślnego pozostawienia odkręconych kranów, spustów, zaworów.
Odpowiedź na pytanie 9.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie proponowanych zmian zakresu ubezpieczenia.


Pytanie nr 10 :
Proszę o wprowadzenie klauzuli kosztów dodatkowych, wyłącznie jako zakres klauzul fakultatywnych. Klauzula ta jest powtórzona w obu zakresach na str.17 i 23 załącznika nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź na pytanie 10.
Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowa klauzula kosztów dodatkowych działalności
w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych występuje jako klauzula obligatoryjna i nie podlega punktacji. Natomiast w ubezpieczeniu sprzętu komputerowego i medycznego od wszystkich ryzyk występuje ona jako klauzula fakultatywna i podlega punktacji. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie nr 11 :
Proszę o wprowadzenie klauzuli rzeczoznawców, wyłącznie jako zakres klauzul fakultatywnych. Klauzula ta jest powtórzona w obu zakresach na str.18 i 25 załącznika nr 2 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź na pytanie 11.
Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowa klauzula kosztów rzeczoznawców w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych występuje jako klauzula obligatoryjna i nie podlega punktacji. Natomiast w ubezpieczeniu sprzętu komputerowego i medycznego od wszystkich ryzyk oraz
w ubezpieczeniu szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia występuje ona jako klauzula fakultatywna i podlega punktacji. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie nr 12 :
Proszę o podanie szkodowości na dzień 27.03.2013 r. w podziale na lata, poszczególne ryzyka, z określeniem ilości szkód wysokości odszkodowań oraz ilości, wysokości rezerw.
Odpowiedź na pytanie 12.
Wszystkie aktualnie dostępne dane o szkodowości zamawiającego przedstawione są poniżej.
Zamawiający informuje, że w okresie 01.03.2013 – 27.03.2013 zgłoszona została 1 szkoda polegająca na uszkodzeniu bramy wjazdowej na podjeździe karetek do SOR przy budynku C (podczas odśnieżania kierujący odśnieżarko – piaskarką zahaczył o otwartą bramę, zawieszoną na wysokości 3,17m – możliwy regres z polisy OC sprawcy). Zdarzenie zostało zgłoszone na policję. Szacunkowa wartość szkody na chwilę obecną wynosi 600,00 zł.
W związku z powyższym Zamawiający uaktualnia załączoną w SIWZ tabelę dotyczącą wypłaconych szkód z polis majątkowych oraz dodatkowo podaje informacje z jakiego ryzyka dana szkoda została wypłacona.
Wypłacone odszkodowania z polis majątkowych (ostatnie 5 lat):
Rok wystąpienia szkody Krótki opis szkody np.
pożar, zalanie itp. Rok i kwota wypłaconego odszkodowania
Rok
wypłaty Kwota wypłaconego
Odszkodowania w zł
2008 Uszkodzony Kardiomonitor (O) 2008 13 242,57
2008 Kradzież włazów i krat od studzienek (K) 2008 366,00
2008 Kradzież wężów i prądownic (K) 2009 5 000,00
2009 Pożar myjki w Centralnej Sterylizacji (O) 2009 106 004,61
2009 Rozbita obudowa kardiomonitora (O) 2009 3 587,18
2010 Zalanie pomieszczeń i sprzętu medycznego (O) 2010 264 782,26
2011 Uszkodzenie części rezonansu (E) 2011 115 224,22
2011 Kradzież filtra od akwarium (K) 2011 445,00
2011 Uszkodzenie głowicy USG (E) 2012 26 196,48
2012 Stłuczenie szyby – regres do sprawcy szkody w trakcie (S) 2012 598,49
2012 Upadek pomp infuzyjnych i stacji dokującej (O) 2012 1 971,03
2012 Kradzież węży i prądownic p.poż. (K) 2012 3 000,00
2012 Zalanie - budynek A (O) 2012 14 119,51
2012 Uszkodzenie słupa oświetleniowego (O) 2012 1 078,84
2012 Zalanie magazynu - Dział Higieny Szpitalnej (O) 2012 14 121,43
2013
(stan na 27.03.2013r.) Uszkodzenie bramy wjazdowej (O) Szacunkowa wartość szkody wynosi 600,00 zł

O - ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
E - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
K - ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
S - ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

Pytanie nr 13 :
Proszę o podanie okoliczności i przyczyny szkód zalaniowych w latach 2009,2010,
Odpowiedź na pytanie 13.
Zamawiający informuje, że w latach 2009 – 2010 doszło do 1 szkody zalaniowej tj.: w maju 2010 roku na skutek deszczu nawalnego doszło do zalania kilku budynków Szpitala. Dodatkowo na skutek zalania uszkodzeniu uległ sprzęt medyczny (aparat do znieczulania oraz artroskop).

Pytanie nr 14 :
Proszę o przekazanie czytelnego wykazu budynków, obcych środków trwałych oraz sprzętu elektronicznego.
Odpowiedź na pytanie 14.
Zamawiający w załączeniu przekazuje 6 plików excel ze szczegółowym wykazem ubezpieczanego mienia.

Pytanie nr 15 :
Proszę o podanie PML najwyższa możliwa szkoda, która może się wydarzyć przy założeniu pesymistycznego scenariusza wydarzeń oraz o przedstawienie mapy/planu obiektów określającego budynki z ich wymiarami oraz odległościami między nimi.
Odpowiedź na pytanie 15.
Zamawiający informuje, że szacunkowa wartość PML wynosi ok. 300 000 000 PLN. Ponadto,
w załączeniu Zamawiający przekazuje plan usytuowania budynków oraz wykaz powierzchni całkowitych, które stanowią podstawę ustalenia sum ubezpieczenia każdego z budynków.
Zamawiający informuje również, że w Załączniku nr 1 do SIWZ na str. 9-11 została przedstawiona w tabeli ilość kondygnacji i wysokość budynków.

Pytanie nr 16 :
Proszę o podanie ilości miejsc w pojazdach zadeklarowanych do Ubezpieczenia.
Odpowiedź na pytanie 16.
Zamawiający informuje, że ubezpieczane samochody posiadają następującą liczbę miejsc siedzących: Fiat Fiorino – 2, Nissan Cabstar – 3, Kia K2700 – 3, Skoda Roomster – 5.

Pytanie nr 17
Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200.000 zł dla klauzuli szkód elektrycznych, oraz franszyzy redukcyjnej 5% wartości szkody nie mniej niż 1.000 zł.
Odpowiedź na pytanie 17.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie proponowanych zmian zakresu ubezpieczenia.

Pytanie nr 18
Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200.000 zł dla klauzuli szkód mechanicznych, oraz franszyzy redukcyjnej 5% wartości szkody nie mniej niż 1.000 zł.
Odpowiedź na pytanie 18.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie proponowanych zmian zakresu ubezpieczenia.

Pytanie nr 19
Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000 zł dla klauzuli kosztów naprawy zabezpieczeń w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku.
Odpowiedź na pytanie 19.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie proponowanych zmian zakresu ubezpieczenia.

Pytanie nr 20
Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 1.000.000 zł dla klauzuli reprezentantów dotyczącej wszystkich ryzyk wymienionych w SIWZ jako część I , oraz franszyzy redukcyjnej 5% wartości szkody nie mniej niż 1.000 zł.

Odpowiedź na pytanie 20.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie proponowanych zmian zakresu ubezpieczenia.

Pytanie nr 21
Proszę o przyjęcie podlimitu na jedno ryzyko ( na jedną osobę) w wysokości 500zł, w ubezpieczeniu mienia pracowniczego w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych.
Odpowiedź na pytanie 21.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie proponowanych zmian zakresu ubezpieczenia.

Pytanie nr 22
Proszę o przyjęcie podlimitu na jedno ryzyku ( na jedną osobę) w wysokości 500zł w ubezpieczeniu mienia osób trzecich, w ubezpieczeniu mienia pracowniczego w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych.
Odpowiedź na pytanie 22.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie proponowanych zmian zakresu ubezpieczenia.

Pytanie nr 23
Proszę o wprowadzenie w ryzyku wandalizmu franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł.
Odpowiedź na pytanie 23.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie proponowanych zmian zakresu ubezpieczenia.


Otrzymują: Adresat
a/aPodpisał: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2013-04-15
Odpowiedź:dodano: 2013-04-15
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81 WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-24-1580/13 Tarnów, dnia 11.04.2013 r.


dotyczy: Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczenia Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie– sprawa nr 24/13


W odpowiedzi na zapytania z dnia 05.04.2013 r. Zamawiający wyjaśnia:

W odniesieniu do założeń ogólnych opisanych w Załączniku nr 2 do SWIZ pkt 5 (str.1) prosimy uprzejmie o potwierdzenie, iż w zakresie nieuregulowanym w SIWZ w odniesieniu do ubezpieczeń dobrowolnych, stosowane będą ogólne warunki ubezpieczenia wykonawcy (ubezpieczyciela), w szczególności zastosowanie będą miały standardowe wyłączenia odpowiedzialności określone
w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
Odpowiedź na pytanie
Zamawiający wyjaśnia, że zapisy zawarte w SIWZ są zapisami nadrzędnymi w stosunku do zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia poszczególnych Wykonawców. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały zapisy zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia (w tym też wyłączenia odpowiedzialności) Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa.

CZĘŚĆ I
I. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych:
1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie wykazu mienia zgłaszanego do ubezpieczenia. W szczególności dotyczy to budynków (w tym tunele podziemne, komunikacji wewnętrznej, budowle, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, w tym sprzęt komputerowy i elektroniczny – grupa „4”, Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - grupa „5”, Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (w tym aparatura i sprzęt medyczny i laboratoryjny) - grupa „8”.
Odpowiedź na pytanie 1.
Zamawiający informuje, że wykaz mienia został udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 05.04.2013 w odpowiedzi na pytanie jednego z wykonawców.

2. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie pojęcia zawartego w tabeli 1 „umowna wartość odtworzeniowa nowa”.
Odpowiedź na pytanie 2.
Zamawiający informuje, że wyjaśnienie przedmiotowego terminu znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ w części I – szczegółowe warunki ubezpieczenia w punkcie:
1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Przedmiot, suma i system ubezpieczenia

3. Uprzejmie prosimy o informację z jakiego powodu dla niektórych budowli wartość ubezpieczenia wskazana jest jako szacunkowy operat wg wyceny rzeczoznawcy z 13.05.2009, w sytuacji gdy większość jest w wartości odtworzeniowej lub księgowej brutto.

Odpowiedź na pytanie 3.
Zamawiający zwraca uwagę, że większość ustalonych wartości odtworzeniowych lub księgowych brutto dotyczy innego rodzaju mienia niż budowle. Szczegółowy podział sum ubezpieczenia budowli wg wartości księgowej brutto (12 pozycji - 3 765 004,09 zł) oraz wg wyceny rzeczoznawcy (61 pozycji - 5 766 569 zł) znajduje się w udostępnionej ewidencji środków trwałych. Zamawiający wyjaśnia jednocześnie, że powyższy podział miał na celu urealnienie sum ubezpieczenia.

4. W związku ze wskazaniem dla niektórych budowli wartości jako szacunkowy operat wg wyceny rzeczoznawcy z 13.05.2009, uprzejmie prosimy o informację jaka jest różnica pomiędzy wskazaną wartością, a wartością księgową brutto lub też o wskazanie dla podanego w tym wierszu tabeli mienia wartości księgowej brutto.

Odpowiedź na pytanie 4.
Zamawiający przedstawia w poniższej tabeli różnice pomiędzy wartością według wyceny rzeczoznawcy - operat szacunkowy z 13.05.2009r., a wartością księgową brutto:
Nazwa Wartość według operatu w aktualnej wartości technicznej z 13.05.2009 Wartość brutto Różnica +/-
Emitor spalin ze stali nierdzewnej 18 930,00 30 700,00 -11 770,00
Emitor spalin ze stali nierdzewnej 18 930,00 30 700,00 -11 770,00
Emitor spalin ze stali nierdzewnej 18 930,00 30 700,00 -11 770,00
Emitor spalin ze stali nierdzewnej 18 930,00 45 000,00 -26 070,00
Emitor spalin ze stali nierdzewnej 18 930,00 46 000,00 -27 070,00
Emitor spalin ze stali nierdzewnej 18 935,00 46 000,00 -27 065,00
Sieci elektryczne i kable W.N. 71 912,00 7 075,76 64 836,24
Estakada wiaduktu z poszerzeń .dla wejść i zadaszeń 594 713,00 307 616,55 287 096,45
Sieć i przyłącza wodociągowe 280 793,00 190 008,23 90 784,77
Ujęcie awaryjne wody-obudowa 11 291,00 14 506,05 -3 215,05
Rurociąg z sieci miejskiej AUW 738 714,00 369,25 738 344,75
Rurociąg technologiczny AUW poz. 14+ poz. 15+ poz. 16 163 314,00 13 410,90 149 903,10
Kanały techn. ogólnospł. ujęcia wody
Strefa ochrony sanitarnej AUW
Chłodnia 29 999,00 7 568,94 22 430,06
Przepompownia ścieków 576,00 2 728,37 -2 152,37
Studzienki schładzające 3 839,00 2 581,34 1 257,66
Osadnik tłuszczu 3 411,00 3 727,61 -316,61
Sieć kanaliz. ogólnospławnej 544 985,00 85 294,00 459 691,00
Sieć kanaliz. opadowej z przyłączami 89 118,00 11 586,06 77 531,94
Drenaż pracy ciągłej 55 512,00 53,07 55 458,93
Drenaż opaskowy 202 020,00 18 742,72 183 277,28
Drenaż tunelu 38 165,00 1 297,45 36 867,55
Sieć gazowa z przyłączami 54 859,00 9 698,08 45 160,92
Sieć technologiczna 6 637,00 9 200,11 -2 563,11
Sieć tlenowa i innych gazów medycznych 17 763,00 179 163,17 -161 400,17
Neutralizator kwasów 17 346,00 722,10 16 623,90
Neutralizator ścieków solnych 17 346,00 33,83 17 312,17
Zasyp do pojemnika taśmociągu 17 346,00 335,99 17 010,01
Studzienki schładzające fi 120,h=1,5m,szt 2 1 536,00 12,09 1 523,91
Sieć cieplna CP CCW, para technologiczna 550 599,00 1 333 760,11 -783 161,11
Sieć elektryczna kablowa NN poz.35+ poz,36+ poz.37 301 381,00 570 338,96 -268 957,96
Sieć elektryczna kablowa sterown. sygnaliz.
Sieć elektryczna kablowa oświetl. Terenu
Sieć kablowa techniczna 46 554,00 124 552,51 -77 998,51
Ogrodzenia stałe z siatki w ramach stalowych 186 242,00 115 691,40 70 550,60
Ogrodzenie-zasieki żelbetowe prefabryk. 390 073,00 57 298,30 332 774,70
Mała architektura 27 346,00 358 609,21 -331 263,21
Lądowisko śmigłowca 6 735,00 54 874,80 -48 139,80
Drenaż lądowiska 10 755,00 48 952,83 -38 197,83
Mała architektura-elem.oznak.i dostępu 10 840,00 837,72 10 002,28
Przyłącz wodociągowy 2 204,00 1 167,99 1 036,01
Kanał spalin 25 679,00 26 365,80 -686,80
Komin stalowy 77 153,00 132 834,64 -55 681,64
Oświetlenie zewnętrzne 19 665,00 30 404,26 -10 739,26
Budowle pomp 176 928,00 255 076,50 -78 148,50
Sieć wodociągowa 14 276,00 29 680,00 -15 404,00
Sieć kanalizacyjna 40 893,00 68 477,48 -27 584,48
Sieć ciepłowniczo-ogrzewnicza 17 718,00 27 359,28 -9 641,28
Sieć pary 10 844,00 12 800,67 -1 956,67
Stacja redukcyjno-pomiarowa 24 180,00 37 148,32 -12 968,32
Estakada stalowa 15 651,00 33 852,30 -18 201,30
Przyłącz wody Radioterapia 7 340,00 48 297,43 -40 957,43
Przyłącz kanalizacji sanitarnej - Radioterapia 7 761,00 32 502,85 -24 741,85
Przyłącz kanalizacji deszczowej Radioterapia 4 073,00 18 767,94 -14 694,94
Oświetlenie zewnętrzne -oświetlenie ciągów pieszo jezdnych Radioterapia 91 711,00 102 076,07 -10 365,07
Zasilanie Oddziału Radioterapii i przekładka kabli elektrycznych 514 024,00 592 062,66 -78 038,66
Sieć-Kanał CO przyłącz do zakładu Radioterapii 13 028,00 27 788,70 -14 760,70
Zbiornik paliwa naziemny-kotłownia 40 455,00 235 978,00 -195 523,00
Zbiornik paliwa naziemny 40 455,00 235 978,00 -195 523,00
Zbiornik paliwa-budowla 17 226,00 5 904,52 11 321,48
Razem 5 766 569,00 5 714 270,92 52 298,08

5. W związku ze wskazaną w tabeli 1 pozycją środki transportu – przyczepa lekka, uprzejmie prosimy o informację o jakiego rodzaju przyczepę chodzi i czy nie powinna zostać objęta w ramach ubezpieczenia komunikacyjnego.
Odpowiedź na pytanie 5.
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z tabelą nr 5 w Załączniku nr 2 do SIWZ, przedmiotowa przyczepa podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC komunikacyjnemu. Ze względu natomiast na niską wartość pojazdu (2 613,79 zł wg wartości księgowej brutto) oraz jego wiek, nie może on zostać objęty ubezpieczeniem autocasco lub wiązałoby się to z wygórowanym kosztem ubezpieczenia. W związku z tym, Zamawiający zgłasza przyczepę lekką do ubezpieczenia od zdarzeń losowych jako środek trwały w miejscu ubezpieczenia.

6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wykazu zgłoszonego w tabeli 1 mienia „narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (w tym aparatura i sprzęt medyczny i laboratoryjny) – grupa 8.
Odpowiedź na pytanie 6.
Zamawiający informuje, że wykaz środków trwałych podlegających ubezpieczeniu, został udostępniony wykonawcom zgodnie z informacją w odpowiedzi na pytanie 1.

7. W związku ze zgłoszeniem w tabeli 1 mienia pracowniczego prosimy o rozważenie wprowadzenia podlimitu na jednego pracownika w wysokości 2 tyś zł.
Odpowiedź na pytanie 7.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie proponowanej zmiany zakresu ubezpieczenia.

8. Zawracamy się z przejmą prośbą o modyfikację SIWZ w zakresie definicji ryzyka powodzi. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o rozważanie możliwości zastąpienia definicji zawartej w SIWZ definicją poniżej:
„Powódź – zalanie terenów, na którym znajduje się ubezpieczone mienie w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących; za powódź uważa się również zalanie terenu w następstwie spływu wód po zboczach i stokach na terenach górskich i falistych.”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o rozważenie możliwości korekty definicji
o dodanie: „zalanie terenu na którym znajduje się ubezpieczone mienie….”
Odpowiedź na pytanie 8.
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzanie proponowanej zmiany definicji powodzi, która przyjmuje w punkcie 1) zakresu i warunkach ubezpieczenia na str. 3 załącznika nr 2 do SIWZ następującą postać:
„powodzi (rozumianej m.in. jako zalanie terenu, na którym znajduje się ubezpieczone mienie
w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących oraz wzmożonego, nagłego przepływu mas wodnych, bez względu na to czy w wyniku ich wystąpienia z brzegów czy nadmiernych opadów)”.

9. W nawiązaniu do zakresu ubezpieczenia i pkt 4 dotyczącego przedmiotów zamontowanych na zewnątrz uprzejmie prosimy o wyjaśnienie/potwierdzenie, że rozszerzeniem objęte jest mienie zgłoszone do ubezpieczenia.
Odpowiedź na pytanie 9.
Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia opisany w punkcie 4) na str. 4 Załącznika nr 2 do SIWZ dotyczy mienia zgłoszonego do ubezpieczenia.

10. Prosimy o wyjaśnienie, czy dopuszczacie Państwo złożenie oferty z zastosowaniem franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł. Wspomniana zmiana uzasadniona jest poszerzeniem konkurencji w postępowaniu oraz obniżeniem ceny.
Odpowiedź na pytanie 10.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie proponowanej zmiany zakresu ubezpieczenia. Ponadto zwraca uwagę, że zmiana ta jest niekorzystna dla Zamawiającego i utrzymuje wymóg franszyzy redukcyjnej w maksymalnej wysokości 300 zł.

11. Zawracamy się z przejmą prośbą o modyfikację SIWZ w zakresie limitu odpowiedzialności określonego w klauzuli ubezpieczenia kosztów pozostałości po szkodzie. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o rozważanie możliwości zastąpienia limitu określonego w SIWZ limitem 10% wartości szkody, nie więcej niż 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź na pytanie 11.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie proponowanej zmiany zakresu ubezpieczenia.

II. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia sprzętu komputerowego i medycznego od wszystkich ryzyk:

12. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie szczegółowego wykazu mienia zgłaszanego do ubezpieczenia.
Odpowiedź na pytanie 12.
Zamawiający informuje, że wykaz środków trwałych podlegających ubezpieczeniu, został udostępniony wykonawcom zgodnie z informacją w odpowiedzi na pytanie 1.

13. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzanie czy złożenie oferty w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia sprzętu przenośnego, z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej nie będzie stało w sprzeczności z wymaganiami określonymi w SIWZ:
Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych)
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie.
W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy:
− pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
− w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został działający system alarmowy,
− kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),
− sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte ubezpieczeniem Auto-Casco i OC sprawcy szkody oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku.

Wspomniana zmiana uzasadniona jest poszerzeniem konkurencji w postępowaniu oraz obniżeniem potencjalnej ceny.

Odpowiedź na pytanie 13.
Zamawiający informuje, że złożenie oferty z zastosowaniem powyższych postanowień szczególnych stoi w sprzeczności z wymogami SIWZ. Jednakże Zamawiający w odniesieniu do proponowanego zakresu odpowiedzialności wyraża zgodę na zmianę w treści załącznika nr 2 do SIWZ w pkt. 2 na stronie 7 zgodnie z poniższym:

Dodatkowo dla sprzętu przenośnego zakres ubezpieczenia powinien obejmować:
- kradzież z włamaniem z zamkniętego lokalu po pokonaniu wymaganych zabezpieczeń przeciw kradzieżowych (pod warunkiem, iż zostały spełnione obowiązki dot. zabezpieczenia mienia) i rabunek – limit 10 000 zł (na jedno i wszystkie zdarzenia)
- szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku z pojazdu (pod warunkiem, iż zostały spełnione obowiązki dot. zabezpieczenia mienia:
a) pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
b) w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został działający system alarmowy lub inne posiadane zabezpieczenie przeciw kradzieżowe) - limit 10 000 zł (na jedno i wszystkie zdarzenia)
- szkody związane z upadkiem/upuszczeniem sprzętu komputerowego przenośnego - limit 10 000 zł (na jedno i wszystkie zdarzenia)
- szkody poza miejscem ubezpieczenia. Zakres terytorialny: Unia Europejska do pełnej sumy ubezpieczenia, teren całego świata – limit 50 000 zł (na jedno i wszystkie zdarzenia).
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte ubezpieczeniem Auto-Casco.

14. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy dopuszczacie Państwo modyfikację SIWZ poprzez wprowadzenie do ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych) następującego zapisu:
„W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów) w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczony ponosi udział własny w wysokości 15% wartości szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie.”

Odpowiedź na pytanie 14.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie proponowanych zmian zakresu ubezpieczenia.

15. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzanie czy złożenie oferty w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zamontowanego na stałe w pojazdach, z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej nie będzie stało w sprzeczności z wymaganiami określonymi w SIWZ:
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zamontowanego na stałe w pojazdach
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie zainstalowanym na stałe wewnątrz pojazdu lub przyczepy o jednolitej sztywnej konstrukcji i używanym lub przewożonym w celach służbowych w obrębie terytorialnych granic: Unia Europejska do pełnych sum ubezpieczenia, teren całego świata do limitu 50.000 zł.
Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za utratę sprzętu z powodu kradzieży z włamaniem tylko wtedy gdy:
− pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
− pojazd został odpowiednio zabezpieczony (zamknięty na wszystkie istniejące zamki
i włączony został sprawnie działający system alarmowy),
− kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu).
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte ubezpieczeniem Auto-Casco i OC sprawcy szkody.
Wspomniana zmiana uzasadniona jest poszerzeniem konkurencji w postępowaniu oraz obniżeniem potencjalnej ceny.

Odpowiedź na pytanie 15.
Zamawiający informuje, że złożenie oferty z zastosowaniem powyższych postanowień szczególnych stoi w sprzeczności z wymogami SIWZ. Jednakże Zamawiający w odniesieniu do proponowanego zakresu odpowiedzialności wyraził zgodę na zmianę w treści załącznika nr 2 do SIWZ w pkt. 2 na stronie 7 zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13.

16. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy dopuszczacie Państwo złożenie oferty
z uwzględnieniem poniższej klauzuli.
Klauzula dotycząca ograniczenia odpowiedzialności za szkody w danych, oprogramowaniu i programach komputerowych (IT – Information Technology).
Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia / warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków wprowadza się klauzulę o następującej treści:
W ramach niniejszej polisy ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.
Ochroną objęta jest także utrata lub uszkodzenie danych lub oprogramowania bezpośrednio spowodowane fizyczną szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za:
a. szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności za jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych, oprogramowaniu lub programach komputerowych, spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury,
b. wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a,
c. utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności, zasięgu użytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów komputerowych oraz wszelkie straty wynikające z przerwy
w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a.
Wspomniana zmiana uzasadniona jest poszerzeniem konkurencji w postępowaniu oraz obniżeniem potencjalnej ceny.

Odpowiedź na pytanie 16.
Zamawiający informuje, że złożenie oferty z zastosowaniem powyższych postanowień szczególnych stoi w sprzeczności z wymogami SIWZ i jednocześnie nie wyraża zgody na wprowadzanie proponowanych zmian zakresu ubezpieczenia. W opinii Zamawiającego zgoda na kopiowanie do tekstu SIWZ dużych fragmentów warunków ubezpieczenia jednego Wykonawcy nosiłaby znamiona zgody Zamawiającego na ograniczenie konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. Ponadto zwraca uwagę, że proponowana zmiana ogranicza zakres odpowiedzialności Wykonawcy, a tym samym jest niekorzystna dla Zamawiającego.

17. Uprzejmie prosimy o informację czy dopuszczacie Państwo możliwość złożenia oferty
z uwzględnieniem poniższego doprecyzowania zakresu dla lamp:
W odniesieniu do ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk ustala się, iż odpowiedzialność Ubezpieczonego za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:
a) przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
b) przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) – Tabelą nr 3 albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).
Tabela nr 3
a) Oznaczenie lamp
(bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b) Zmniejszenie odszkodowania
po okresie użytkowania miesięczny współczynnik
• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)
• Lampy laserowe (poza medycyną)
6 miesięcy
5,5 %
• Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,
• Lampy laserowe (w medycynie),
• Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)
• Lampy analizujące (poza medycyną)
• Tyratrony (w medycynie)12 miesięcy
3,0 %

• Lampy kineskopowe (poza medycyną)
• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)
18 miesięcy
2,5 %
• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie )
• Inne lampy projektowe (w medycynie)
• Lampy pamięciowe (poza medycyną)
• Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)

24 miesiące

2,0 %
• Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)
• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)
• Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)
• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)


24 miesiące


1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.
b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:
P x 100
PG x X x Y
gdzie:
P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.
PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,
X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:
a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;
b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;
c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:
Y = współczynnik likwidacyjny
a) lampy rentgenowskie - współczynnik 2
b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie - współczynnik 3.
Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji

Wspomniana zmiana uzasadniona jest poszerzeniem konkurencji w postępowaniu oraz obniżeniem potencjalnej ceny.

Odpowiedź na pytanie 17.
Zamawiający informuje, że złożenie oferty z uwzględnieniem powyższych postanowień szczególnych dotyczących doprecyzowania zakresu ubezpieczenia dla lamp nie stoi w sprzeczności z SIWZ. Ponadto Zamawiający informuje Wykonawcę, iż poprawny wzór do lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej przedstawia się w następujący sposób:
P x 100
PG x X x Y
Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie proponowanej przez Wykonawcę treści do SIWZ. W opinii Zamawiającego zgoda na kopiowanie do tekstu SIWZ dużych fragmentów ogólnych warunków ubezpieczenia jednego Wykonawcy nosiłaby znamiona zgody Zamawiającego na ograniczenie konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.
W związku z powyższym, doprecyzowanie zakresu ubezpieczenia dla lamp od wszystkich ryzyk oparte zostanie na zapisach ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana
w drodze postępowania przetargowego oraz z którym zostanie podpisana umowa.

18. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy dopuszczacie Państwo możliwość złożenia oferty z wprowadzeniem franszyzy redukcyjnej w następującej wysokości:
Sprzęt stacjonarny i przenośny:
1. jednostkowej wartości do 50.000 zł – 10% wartości szkody, nie mniej niż 300 zł nie więcej niż 1.000 zł
2. o wartości jednostkowej od 50.000 zł do 250.000 zł – 1.000 zł
3. o wartości jednostkowej powyżej 250.000 zł – 5.000 zł
Wspomniana zmiana uzasadniona jest poszerzeniem konkurencji w postępowaniu oraz obniżeniem potencjalnej ceny.

Odpowiedź na pytanie 18.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie proponowanych zmian zakresu ubezpieczenia. Ponadto zwraca uwagę, że proponowane zmiany ograniczają zakres odpowiedzialności Wykonawcy, a tym samym są niekorzystne dla Zamawiającego.

III. W odniesieniu do klauzul obligatoryjnych:

19. Zawracamy się z przejmą prośbą o doprecyzowanie SIWZ w zakresie treści klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowego mienia poprzez wprowadzenia następującego zapisu: „Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą
o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź na pytanie 19.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie proponowanej modyfikacji zakresu ubezpieczenia, gdyż stoi ona w sprzeczności z treścią klauzuli miejsca ubezpieczenia.

20. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SIWZ w zakresie treści klauzuli kosztów dodatkowych działalności poprzez doprecyzowanie w pkt 3: zwiększone koszty odtworzenia maszyn, urządzeń lub ich elementów wykonanych na szczególne zamówienie, powstałe na skutek trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą lub montażem, do wysokości normalnie obowiązujących stawek rynkowych.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą
o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź na pytanie 20.
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzanie proponowanych modyfikacji zakresu ubezpieczenia.


21. Zawracamy się z przejmą prośbą o modyfikację SIWZ w zakresie treści klauzuli kosztów dodatkowych działalności poprzez wykreślenie pkt 6: koszty osobowe związane np. z odprawami dla pracowników i późniejszym ponownym ich zatrudnieniu. W naszej ocenie ten koszt nie jest związany ze szkodą w mieniu.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Wspomniana zmiana uzasadniona jest rozszerzeniem potencjalnego kręgu oferentów.
Odpowiedź na pytanie 21.
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu w pkt. 6 przedmiotowej klauzuli.

22. W związku z klauzulą kosztów rzeczoznawców uprzejmie prosimy o informację czy możliwe jest wprowadzenie modyfikacji SIWZ poprzez wprowadzenie dodatkowego zapisu do treści klauzuli: „o ile powołanie rzeczoznawcy zostało uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź na pytanie 22.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie proponowanych modyfikacji zakresu ubezpieczenia.

23. W związku z klauzulą kosztów rzeczoznawców uprzejmie prosimy o informację czy możliwe jest wprowadzenie modyfikacji SIWZ poprzez wprowadzenie dodatkowego zapisu do treści klauzuli: „W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź na pytanie 23.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie proponowanych modyfikacji zakresu ubezpieczenia.

24. W związku z klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk prosimy o informację, czy dopuszczacie Państwo usunięcie klauzuli i zastąpienie jej treścią klauzuli lamp zaproponowaną w pytaniu nr 7 do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
Wspomniana zmiana uzasadniona jest rozszerzeniem potencjalnego kręgu oferentów oraz obniżeniem potencjalnej ceny.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź na pytanie 24.
Zamawiający wyjaśnia, że w tej kwestii udzielił informacji w odpowiedzi na pytanie nr 17.

IV. W odniesieniu do klauzul fakultatywnych:
1. W klauzuli aktów terroryzmu prosimy o informację czy dopuszczacie Państwo modyfikację SIWZ poprzez dodanie akapitu: „Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego.”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź na pytanie IV.1.
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzanie proponowanych modyfikacji zakresu ubezpieczenia.

2. W klauzuli aktów terroryzmu prosimy o informację czy dopuszczacie Państwo modyfikację klauzuli poprzez dodanie franszyzy redukcyjnej dla tego zakresu 10% wartości szkody nie mniej niż 5.000 zł.
Odpowiedź na pytanie IV.2.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie proponowanych modyfikacji zakresu ubezpieczenia.
3. W klauzuli braku części zamiennych prosimy o informację czy dopuszczacie Państwo modyfikację klauzuli poprzez dodanie do treści „… Ubezpieczyciel pokryje koszt zakupu całego podzespołu z uwzględnieniem stawek rynkowych”
Odpowiedź na pytanie IV.3.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie proponowanych modyfikacji zakresu ubezpieczenia.

4. W klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o informację czy dopuszczacie Państwo modyfikację klauzuli poprzez dodanie franszyzy redukcyjnej dla tego rozszerzenia 10% wartości szkody nie mniej niż 1000 zł.
Wspomniana zmiana uzasadniona jest obniżeniem potencjalnej ceny.
Odpowiedź na pytanie IV.4.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie proponowanych modyfikacji zakresu ubezpieczenia, gdyż są one niekorzystne dla Zamawiającego. Ponadto Zamawiający przypomina, że brak akceptacji klauzuli fakultatywnej nie spowoduje odrzucenia oferty.

5. W klauzuli kosztów ewakuacji prosimy o informację czy dopuszczacie Państwo modyfikację limitu klauzuli w wysokości 60.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
Wspomniana zmiana uzasadniona jest obniżeniem potencjalnej ceny.
Odpowiedź na pytanie IV.5.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie proponowanych modyfikacji zakresu ubezpieczenia, gdyż są one niekorzystne dla Zamawiającego. Ponadto Zamawiający przypomina, że brak akceptacji klauzuli fakultatywnej nie spowoduje odrzucenia oferty.

6. W klauzuli kosztów zabezpieczenia przed szkodą prosimy o informację czy dopuszczacie Państwo modyfikację klauzuli i dodanie do treści akapitu: „W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia.”
Odpowiedź na pytanie IV.6.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie proponowanych modyfikacji zakresu ubezpieczenia

7. W nawiązaniu do klauzuli likwidacyjnej środków trwałych prosimy o informację, czy dopuszczacie Państwo modyfikację klauzuli poprzez dodanie na końcu klauzuli treści: „jednak nie więcej niż zadeklarowana suma ubezpieczenia.”
Odpowiedź na pytanie IV.7.
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzanie proponowanych modyfikacji zakresu odpowiedzialności.

8. W związku z klauzulą szkód elektrycznych prosimy o informację czy dopuszczacie Państwo modyfikację klauzuli z dodaniem do tekstu klauzuli poniższej treści:
Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz / lub w ogólnych warunkach ubezpieczenia, ubezpieczeniem nie są objęte szkody :
a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami),
d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
w elektroenergetycznych liniach przesyłowych

Wspomniana zmiana uzasadniona jest obniżeniem potencjalnej ceny.
Odpowiedź na pytanie IV.8.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie proponowanych modyfikacji zakresu ubezpieczenia, gdyż są one niekorzystne dla Zamawiającego. Ponadto Zamawiający przypomina, że brak akceptacji klauzuli fakultatywnej nie spowoduje odrzucenia oferty.

9. W związku z klauzulą szkód elektrycznych prosimy o informację czy dopuszczacie Państwo modyfikację klauzuli i dodanie do klauzuli limitu w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o informację czy dopuszczacie Państwo wprowadzenie innej wartości limitu i jego podanie.
Wspomniana zmiana uzasadniona jest obniżeniem potencjalnej ceny.
Odpowiedź na pytanie IV.9.
Zamawiający wyraża zgodę na limit odpowiedzialności w wysokości 500 000 zł na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

10. W związku z klauzulą szkód elektrycznych prosimy o informację, podanie szczegółowego wykazu mienia które ma zostać objęte w ramach klauzuli.
Wspomniana zmiana uzasadniona jest obniżeniem potencjalnej ceny.
Odpowiedź na pytanie IV.10.
Zamawiający informuje, że ubezpieczone będą maszyny, aparaty, silniki i inne urządzenia elektroenergetyczne objęte ewidencją środków trwałych, która została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 05.04.2013r.

11. W związku z klauzulą szkód elektrycznych prosimy o informację, podanie wartości mienia które ma zostać objęte w ramach klauzuli.
Wspomniana zmiana uzasadniona jest obniżeniem potencjalnej ceny.
Odpowiedź na pytanie IV.11.
Zamawiający informuje, że ewidencja środków trwałych wskazana w odpowiedzi na pytanie IV.10 uwzględnia również wartości mienia objętego klauzulą szkód elektrycznych.
Ponadto, zgodnie z odpowiedzią na pytanie IV.9 odpowiedzialność Ubezpieczyciela została ograniczona w tym zakresie do wysokości 500 000 zł.
Zamawiający przypomina jednocześnie, że brak akceptacji klauzuli fakultatywnej nie spowoduje odrzucenia oferty.

12. W związku z klauzulą szkód mechanicznych prosimy o informację czy dopuszczacie Państwo modyfikację klauzuli i dodanie do klauzul poniższego wyłączenia:
h) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści
i) w postaci utraty zysku
Wspomniana zmiana uzasadniona jest obniżeniem potencjalnej ceny.
Odpowiedź na pytanie IV.12.
Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację zakresu ubezpieczenia.

13. W związku z klauzulą szkód mechanicznych prosimy o informację czy dopuszczacie Państwo modyfikację klauzuli i dodanie do klauzuli limitu w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o informację czy dopuszczacie Państwo wprowadzenie innej wartości limitu i jego podanie.
Wspomniana zmiana uzasadniona jest obniżeniem potencjalnej ceny.
Odpowiedź na pytanie IV.13.
Zamawiający wyraża zgodę na limit odpowiedzialności w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

14. W związku z klauzulą szkód mechanicznych prosimy o informację, podanie wartości mienia które ma zostać objęte w ramach klauzuli.
Wspomniana zmiana uzasadniona jest obniżeniem potencjalnej ceny.
Odpowiedź na pytanie IV.14.
Zamawiający informuje, że wartości mienia objętego klauzulą szkód mechanicznych zostały uwzględnione w ewidencji środków trwałych, która została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 05.04.2013r. Ponadto, zgodnie z odpowiedzią na pytanie IV.13 odpowiedzialność Ubezpieczyciela została ograniczona w tym zakresie do wysokości 500 000 zł. Zamawiający przypomina jednocześnie, że brak akceptacji klauzuli fakultatywnej nie spowoduje odrzucenia oferty.

15. W związku z klauzulą szkód mechanicznych prosimy o informację, podanie szczegółowego wykazu mienia które ma zostać objęte w ramach klauzuli.
Wspomniana zmiana uzasadniona jest obniżeniem potencjalnej ceny.
Odpowiedź na pytanie IV.15.
Informacje dotyczące ewidencji mienia objętego przedmiotową klauzulą, Zamawiający przedstawił
w odpowiedzi na pytanie IV.14.

V. W odniesieniu do szkodowości w ubezpieczeniu majątkowym:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SIWZ w odniesieniu do danych o historii szkodowej Ubezpieczonego w zakresie ubezpieczeń majątkowych. Poniżej przekazujemy uzupełniające w stosunku do SIWZ dane odnośnie szkód, które zostały zgłoszone od 2010 roku (wraz z informacją o ilości szkód odmówionych) w obszarze ubezpieczeń majątkowych.
data zgłoszenia data szkody nr szkody odszkodowanie / wartość rezerwy stan szkody wysokość roszczenia odmówionego grupa
2010 2010 2470352678 - zł odmowa 20 000,00 zł ubezpieczenie od pożaru
2011 2011 2470447865 - zł odmowa 1 790,00 zł ubezpieczenie od kradzieży
2012 2012 2470548186 - zł odmowa 20 000,00 zł ubezpieczenie elektroniki
2012 2012 2470495140 - zł odmowa 50 000,00 zł ubezpieczenie od pożaru
2012 2012 2470522819 - zł odmowa 10 000,00 zł ubezpieczenie od pożaru
2012 2012 2470535015 - zł odmowa 10 531,00 zł ubezpieczenie od pożaru
2013 2013 2470583744 1 336,00 zł likwidowana - zł ubezpieczenie od pożaru
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie wszystkich powyższych szkód w SIWZ.
Odpowiedź na pytanie V,1.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do SIWZ informacji dotyczących szkód odmówionych, ponieważ nie dotyczyły one zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia i nie stanowią wypłaconych odszkodowań z polis majątkowych zgodnie z tabelą na stronie 16 załącznika nr 1 do SIWZ.
Jednocześnie Zamawiający aktualizuje w/w tabelę w zakresie szkód z 2013 r. zgodnie
z poniższym:
2013
(stan na 05.04.2013r.) Uszkodzenie bramy wjazdowej – możliwy regres z polisy OC sprawcy (O) Szacunkowa wartość szkody wynosi 1 336,00 zł

VI. Ubezpieczenia komunikacyjne
1. W ubezpieczeniu Assistance, pkt C zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzanie czy złożenie oferty
w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia komunikacyjnego, z zastosowaniem postanowień wskazanych poniżej nie będzie stało w sprzeczności z wymaganiami określonymi w SIWZ:
Pojazd zastępczy:
Wynajem pojazdu zastępczego w razie wypadku lub awarii pojazdu, która zaszła w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania (siedziby), gdy zostało wykonane holowanie, i gdy naprawa pojazdu przez warsztat nie jest możliwa do zakończenia wcześniej niż w ciągu 12 godzin od dostarczenia pojazdu do warsztatu. Kradzieży pojazdu, gdy nie został on odzyskany
do chwili zawiadomienia Ubezpieczyciela. Usługa ta obejmuje podstawienie pojazdu zastępczego i jego wynajem na czas naprawy pojazdu lub do czasu odzyskania pojazdu po kradzieży, nie dłużej jednak niż na okres do 3 dni licząc od dnia zajścia
wypadku, awarii pojazdu lub kradzieży pojazdu. Koszt zwrotu pojazdu zastępczego do wypożyczalni ponosi ubezpieczony; Ubezpieczyciel zapewnia wynajem pojazdu klasyfikowanego w tym samym segmencie rynkowym co pojazd, którego dotyczy ubezpieczenie, jednak nie wyższym niż C, przy czym Ubezpieczyciel nie gwarantuje, że pojazd zastępczy będzie tak samo wyposażony, jak pojazd, którego dotyczy ubezpieczenie.
Odpowiedź na pytanie VI.1.
Zamawiający informuje, że złożenie oferty z zastosowaniem powyższych warunków ubezpieczenia assistance będzie zgodne z wymaganiami SIWZ.

CZĘŚĆ II
VII. W odniesieniu do ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Część II Załącznika nr 2 do SWIZ):
1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ oraz rozważenie możliwości zmodyfikowania zapisu poprzez usunięcie Klauzuli obligatoryjnej – Klauzula prolongaty składki.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź na pytanie VII.1.
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzanie proponowanych modyfikacji zakresu ubezpieczenia poprzez usunięcie klauzuli prolongaty składki.

VIII. W odniesieniu do ubezpieczenia dobrowolnego odpowiedzialności cywilnej:
1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ oraz rozważenie możliwości zmodyfikowania zapisu dotyczącego triggera ubezpieczeniowego (w akapicie dotyczącym przedmiotu i zakresu ubezpieczenia) poprzez zastąpienie frazy „Odpowiedzialnością Zakładu Ubezpieczeń objęte są roszczenia dotyczące szkód powstałych w wyniku zdarzeń (działania lub zaniechania) zaistniałych w okresie ubezpieczenia”, wyrażeniem „Odpowiedzialnością Zakładu Ubezpieczeń objęte są roszczenia dotyczące wypadków zaistniałych w okresie ubezpieczenia” oraz doprecyzowanie, iż wypadkiem jest szkoda osobowa lub szkoda rzeczowa.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź na pytanie VIII.1.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie proponowanych modyfikacji zakresu ubezpieczenia.


2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzanie czy złożenie oferty w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia OC najemcy ruchomości i nieruchomości, z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej nie będzie stało w sprzeczności z wymaganiami określonymi w SIWZ:
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień owu, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania
z cudzej rzeczy.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
 w gruntach,
 wynikłych z normalnego zużycia mienia,
 powstałych we wszelkiego rodzaju urządzeniach albo instalacjach lub innych rzeczach ruchomych o ile nie stanowią one części składowej nieruchomości, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy,
 powstałych w następstwie prac budowlano-montażowych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał
na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania
z cudzej rzeczy.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
 polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie,
 wynikłych z normalnego zużycia rzeczy ruchomych,
 powstałych w pojazdach oraz ich wyposażeniu i rzeczach pozostawionych w tych pojazdach,
 powstałych w następstwie prac naprawczych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź na pytanie VIII.2.
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SIWZ w Załączniku nr 2 Część II pkt. 2 w przedmiocie i zakresie ubezpieczenia zgodnie z poniższym:
1) W mieniu, z którego Zamawiający korzysta na podstawie umowy najmu, leasingu, dzierżawy lub na podstawie innej umowy o przyjęciu do użytkowania – OC najemcy ruchomości
i nieruchomości.
W zakresie OC najemcy nieruchomości ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
 w gruntach,
 wynikłych z normalnego zużycia mienia,
 powstałych we wszelkiego rodzaju urządzeniach albo instalacjach lub innych rzeczach ruchomych, o ile nie stanowią one części składowej nieruchomości, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy,
 powstałych w następstwie prac budowlano-montażowych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
W zakresie OC najemcy ruchomości ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
 polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie,
 wynikłych z normalnego zużycia rzeczy ruchomych,
 powstałych w pojazdach oraz ich wyposażeniu i rzeczach pozostawionych w tych pojazdach,
 powstałych w następstwie prac naprawczych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzanie czy złożenie oferty w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia OC w kontekście prowadzonej działalności kuchni / stołówki, z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej nie będzie stało w sprzeczności z wymaganiami określonymi w SIWZ:
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez producenta w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu (OC za produkt).
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez wprowadzenie do obrotu produktów określonych w umowie ubezpieczenia.
2. O ile nie umówiono się inaczej, ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (RP), powstałe:
1) na terytorium RP,
2) poza terytorium RP, jeżeli zostały wyrządzone konsumentom oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terytorium RP, z zastrzeżeniem, iż ubezpieczony nie wiedział, że zostanie on wyeksportowany.
3. Wszystkie szkody będące wynikiem wprowadzenia do obrotu partii (serii) produktów posiadających tę samą wadę lub które można przypisać tej samej przyczynie, uważa się za jeden wypadek ubezpieczeniowy niezależnie od liczby poszkodowanych i momentu powstania i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody.
4. Ochrona nie obejmuje szkód:
1) polegające na uszkodzeniu bądź zniszczeniu samego produktu oraz z tytułu korzyści jakie poszkodowany mógłby osiągnąć w związku z jego używaniem;
2) których przyczyną była jawna wada produktu na co producent wyraźnie zwrócił uwagę;
3) wynikłe z wprowadzającej w błąd reklamy lub braku reklamowanych właściwości;
4) spowodowane wycofaniem z rynku wadliwej partii produktu;
5) powstałe w wyniku uszkodzenia kodu genetycznego;
6) spowodowane przez produkty genetycznie zmodyfikowane;
7) wyrządzone przez produkt zawierający ludzką krew, osocze lub substancje krwiopochodne;
8) powstałe w wyniku używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub załączoną instrukcją obsługi lub innym dokumentem opisującym właściwości produktu oraz sposób jego wykorzystania;
9) spowodowane przez produkt wykorzystywany w przemyśle lotniczym lub kosmicznym;
10) powstałe wskutek bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania wyrobów tytoniowych;
11) wyrządzone przez produkt nie posiadający ważnego atestu (certyfikatu, zezwolenia) dopuszczającego do obrotu, o ile atest (certyfikat, zezwolenie) jest wymagany przez przepisy obowiązujące w kraju, w którym produkt został wprowadzony do obrotu.
5. Ponadto, o ile zakres ochrony nie został rozszerzony poprzez włączenie odpowiednich klauzul dodatkowych, ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
1) poniesione przez producenta produktu finalnego wskutek wadliwości produktów dostarczonych przez ubezpieczonego z zastrzeżeniem, że niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych i szkód na osobie wyrządzonych przez wadliwy produkt finalny;
2) wyrządzone osobie trzeciej, polegające na poniesieniu kosztów zlokalizowania wadliwego produktu oraz kosztów usunięcia, demontażu lub odsłonięcia wadliwych produktów oraz na montaż, umocowanie lub położenie produktu bez wad;
3) poniesione przez osobę trzecią będącą producentem, w rzeczach ruchomych wyprodukowanych lub poddanych obróbce przez tę osobę za pomocą maszyn lub urządzeń wprowadzonych przez ubezpieczonego do obrotu.

Ponadto w kontekście powyższego prosimy o potwierdzenie, iż produktem obejmowanych ochroną jest żywność.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź na pytanie VIII.3.

Zamawiający informuje, że złożenie oferty z uwzględnieniem powyższych postanowień szczególnych nie stoi w sprzeczności z SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ w Załączniku nr 2 Część II pkt. 2 w przedmiocie i zakresie ubezpieczenia zgodnie z poniższym:

4) Z tytułu świadczenia usług nie medycznych, np. kuchnia/stołówka zakładowa, pralnia, hotel przyszpitalny, parking niestrzeżony, przechowywanie zwłok, wynajem powierzchni pod działalność handlową i usługową, w tym:
a) Szkody wyrządzone przez producenta w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu (OC za produkt) - dotyczy żywności w związku z prowadzeniem przez Zamawiającego kuchni/stołówki.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie proponowanej przez Wykonawcę modyfikacji zakresu ubezpieczenia. W opinii Zamawiającego zgoda na kopiowanie do tekstu SIWZ dużych fragmentów ogólnych warunków ubezpieczenia jednego Wykonawcy nosiłaby znamiona zgody Zamawiającego na ograniczenie konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzanie czy złożenie oferty w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia OC w kontekście prowadzonej działalności hotelowej, z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej nie będzie stało w sprzeczności z wymaganiami określonymi w SIWZ:
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone w rzeczach wniesionych przez gości hotelowych w związku z odpowiedzialnością utrzymujących hotele i podobne zakłady.
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, gdy w związku z prowadzoną działalnością hotelarską ubezpieczony zobowiązany jest w myśl przepisów prawa do naprawienia szkody w rzeczach wniesionych przez gości hotelowych.
2. Ubezpieczycie nie odpowiada za szkody powstałe w:
1) rzeczach oddanych na przechowanie;
2) pojazdach lub ich wyposażeniu lub rzeczach w nich pozostawionych.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź na pytanie VIII.4.
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SIWZ w Załączniku nr 2 Część II pkt. 2
w przedmiocie i zakresie ubezpieczenia zgodnie z poniższym:

4) Z tytułu świadczenia usług nie medycznych, np. kuchnia/stołówka zakładowa, pralnia, hotel przyszpitalny, parking niestrzeżony, przechowywanie zwłok, wynajem powierzchni pod działalność handlową i usługową, w tym:
a) Szkody wyrządzone przez producenta w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu (OC za produkt) - dotyczy żywności w związku z prowadzeniem przez Zamawiającego kuchni/stołówki.
b) Szkody wyrządzone w rzeczach wniesionych przez gości hotelowych w związku z prowadzeniem przez Zamawiającego hotelu przyszpitalnego. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w:
- rzeczach oddanych na przechowanie;
- pojazdach lub ich wyposażeniu lub rzeczach w nich pozostawionych.
5. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzanie czy złożenie oferty w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia OC pracodawcy, z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej nie będzie stało w sprzeczności z wymaganiami określonymi w SIWZ:
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe lub szkody na osobie, wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy, w następstwie którego ubezpieczony zobowiązany jest do ich naprawienia.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód będących następstwem zawału serca i udaru mózgu.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź na pytanie VIII.5.
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z ochrony szkód będących następstwem zawału serca i udaru mózgu.
Zapis załącznika nr 2 do SIWZ (Część II pkt. 2. ustęp 6)) po zmianach przyjmuje następującą postać:
6) Wyrządzone pracownikom Zamawiającego, powstałe w związku z wykonywaniem przez nich pracy na jego rzecz, niezależnie od podstawy zatrudnienia, w tym zatrudnionym na podstawie umowy innej niż umowa o pracę oraz wolontariuszom, studentom i uczniom odbywającym staże i praktyki.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzanie czy złożenie oferty w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia OC dotyczącego rzeczy oddanych przez pacjentów na przechowanie z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej nie będzie stało w sprzeczności z wymaganiami określonymi w SIWZ:
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta
w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
2. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
3. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamykanych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.
4. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego
w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.
5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą
o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź na pytanie VIII.6.
W odniesieniu do proponowanego zakresu odpowiedzialności, Zamawiający wprowadza zmianę
w treści załącznika nr 2 do SIWZ w pkt. 2 ustęp 7) w następującym brzmieniu:
7) Polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu rzeczy oddanych przez pacjentów na przechowanie, w związku z udzielaniem przez Zamawiającego świadczeń leczniczych, z zastrzeżeniem, że:
1. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
2. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane
w osobnym zamykanym pomieszczeniu, do którego dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.
3. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.
4. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu rzeczy wartościowych określonych w rozdziale 11 ustawy o prawach pacjenta
i rzeczniku praw pacjenta do limitu 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
7. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzanie, iż w kontekście zakresu ubezpieczenia OC dotyczącego szkód w mieniu pracowniczych, intencją Zamawiającego jest uzyskanie ochrony w ramach zwykłych szkód deliktowych (pracownik traktowany jako osoba trzecia w świetle umowy ubezpieczenia).
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą
o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź na pytanie VIII.7.
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany w załączniku nr 2 do SIWZ (Część II pkt. 2. ustęp 8)) zgodnie z poniższym:
8) Polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia pracowniczego, w tym za szkody powstałe w pojazdach pracowników; w zakresie deliktowym. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody związane z wykorzystywaniem prywatnych pojazdów pracowników do celów służbowych.


8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie SIWZ poprzez wprowadzenie definicji franszyzy integralnej zgodnie z następującą propozycją: „Franszyza integralna jest to wyłączanie odpowiedzialności ubezpieczyciela, za szkody nieprzekraczające określonej kwoty” lub wprowadzanie równoważnego określenia.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź na pytanie VIII.8.
Zamawiający precyzuje zapisy SIWZ poprzez dodanie definicji franszyzy integralnej w załączniku nr 2 do SIWZ (str. 1, pkt. 2.) w następującej treści: „Franszyza integralna jest to wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela, za szkody nieprzekraczające określonej kwoty”.

9. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ oraz rozważenie możliwości zmodyfikowania zapisu poprzez usunięcie Klauzuli fakultatywnej – Klauzula szybkiej likwidacji szkody, gdyż
z uwagi na charakter ubezpieczenia OC przedmiotowa klauzula będzie miała bardzo ograniczone zastosowanie.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź na pytanie VIII.9.
Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie przedmiotowej klauzuli z ubezpieczenia OC.
10. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ oraz rozważenie możliwości zmodyfikowania zapisu poprzez usunięcie Klauzuli fakultatywnej – Klauzula reprezentantów. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ. W przypadku braku zgody Zamawiającego na jej usuniecie prosimy uprzejmie o modyfikację wskazanej klauzuli i dopisanie, iż niezależnie od postanowień OWU wykonawcy, w przypadku szkody wyrządzonej umyślnie Ubezpieczycielowi przysługuje prawo dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania od osób odpowiedzialnych za szkodę.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź na pytanie VIII.10.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie proponowanych modyfikacji zakresu ubezpieczenia.


11. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SIWZ w odniesieniu do danych o historii szkodowej Ubezpieczonego w zakresie ubezpieczenia OC. Poniżej przekazujemy dane odnośnie szkód, które zostały zgłoszone od 2004 roku (wraz z informacją o ilości szkód odmówionych) w obszarze odpowiedzialności cywilnej ryzyka „OC medycznej”:
data zgłoszenia data szkody odszkodowanie / wartość rezerwy stan szkody wysokość roszczenia odmówionego
2004 2003 90 090,00 zł wypłata - zł
2005 2002 - zł odmowa 80 000,00 zł
2005 2003 45 000,00 zł wypłata - zł
2005 2004 145 746,00 zł wypłata - zł
2006 2005 - zł odmowa 25 000,00 zł
2006 2006 - zł odmowa 10 000,00 zł
2007 2005 100 000,00 zł wypłata - zł
2007 2005 6 300,00 zł wypłata - zł
2007 2006 3 600,00 zł wypłata - zł
2008 2003 13 500,00 zł wypłata - zł
2008 2004 - zł odmowa 30 000,00 zł
2008 2004 - zł odmowa 20 000,00 zł
2008 2007 10 000,00 zł rezerwa - zł
2008 2007 36 000,00 zł wypłata - zł
2009 2001 36 000,00 zł wypłata - zł
2009 2005 26 700,00 zł wypłata - zł
2009 2008 13 500,00 zł wypłata - zł
2010 2003 - zł odmowa 50 000,00 zł
2010 2007 - zł odmowa 50 000,00 zł
2010 2007 - zł odmowa 20 000,00 zł
2010 2008 - zł odmowa 20 000,00 zł
2010 2008 - zł odmowa 50 000,00 zł
2010 2008 50 647,25 zł wypłata - zł
2010 2008 - zł odmowa 10 000,00 zł
2010 2008 - zł odmowa 30 000,00 zł
2010 2009 6 000,00 zł wypłata - zł
2010 2009 - zł odmowa 15 000,00 zł
2010 2009 - zł odmowa 20 000,00 zł
2010 2009 - zł odmowa 50 000,00 zł
2010 2010 - zł odmowa 30 000,00 zł
2010 2010 50 000,00 zł rezerwa - zł
2011 2007 - zł odmowa 15 000,00 zł
2011 2008 149 000,00 zł + 82 876,91 zł koszty rezerwa - zł
2011 2009 - zł odmowa 20 000,00 zł
2011 2009 - zł odmowa 15 000,00 zł
2011 2010 - zł odmowa 10 000,00 zł
2011 2010 - zł odmowa 25 000,00 zł
2011 2011 8 000,00 zł wypłata - zł
2011 2011 12 000,00 zł wypłata - zł
2011 2011 190 296,60 zł+ 22 259,68 zł koszty rezerwa - zł
2012 2008 - zł odmowa 10 000,00 zł
2012 2008 40 000,00 zł wypłata - zł
2012 2009 - zł odmowa 50 000,00 zł
2012 2011 - zł odmowa 10 000,00 zł
2012 2011 - zł odmowa 15 000,00 zł
2012 2011 - zł odmowa 50 000,00 zł
2012 2011 - zł odmowa 12 000,00 zł
2012 2011 - zł odmowa 15 000,00 zł
2012 2012 7 000,00 zł rezerwa - zł
2012 2012 - zł odmowa 1,00 zł
2013 2012 15 000,00 zł rezerwa - zł

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie wszystkich powyższych szkód w SIWZ.
Odpowiedź na pytanie VIII.11.
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w/w zmiany zapisu Załącznika nr 1 do SIWZ poprzez aktualizację historii szkodowej Ubezpieczonego o szkody, które zostały zgłoszone od 2004 roku, w tym szkody odmówione.


12. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SIWZ w odniesieniu do danych o historii szkodowej Ubezpieczonego w zakresie ubezpieczenia OC. Poniżej przekazujemy dane odnośnie szkód, które zostały zgłoszone od 2011 roku (wraz z informacją o ilości szkód odmówionych) w obszarze odpowiedzialności cywilnej ryzyka „OC ogólnej”
data zgłoszenia data szkody odszkodowanie / wartość rezerwy stan szkody wysokość roszczenia odmówionego
2011 2001 - zł odmowa 8 000,00
2011 2011 2 000,00 zł wypłata - zł

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie wszystkich powyższych szkód w SIWZ.
Odpowiedź na pytanie VIII.12.
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w/w zmiany zapisu Załącznika nr 1 do SIWZ poprzez uzupełnienie historii szkodowej Ubezpieczonego o szkody odmówione.


Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisał: Dyrektor Szpitala Anna Czech

W załaczeniu odpowiedzi w pliku pod nazwą odpowiedzi

Pytanie:dodano: 2013-04-16
Odpowiedź:dodano: 2013-04-16
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81 WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-24-1589/13 Tarnów, dnia 16.04.2013 r.


dotyczy: Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczenia Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie– sprawa nr 24/13


W odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyjaśnia:

Wykonawca I
1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

1) Czy Zamawiający we wszystkich lokalizacjach posiada aktualne protokoły przeglądów instalacji elektrycznej, odgromowej oraz instalacji hydrantowej zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa?

Odpowiedź na pytanie 1.1)
Zamawiający potwierdza, że posiada w/w protokoły.

2) Czy obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta?

Odpowiedź na pytanie 1.2)
Zamawiający potwierdza, że przeprowadza w/w przeglądy zgodnie z przepisami prawa.

3) Czy wszystkie budynki i budowle posiadają aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane potwierdzające właściwy stan techniczny – nie są zagrożone katastrofą budowlaną
i nie znajdują się w stanie przedawaryjnym.

Odpowiedź na pytanie 1.3)
Zamawiający potwierdza, że powyższe wymagania są spełnione.

4) Prosimy o informację czy Zamawiający akceptuję następującą treść klauzuli katastrofy budowlanej:
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień określonych
w OWU, ustala się, że:
1. Za opłatą dodatkowej składki Ubezpieczyciel pokrywa szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w następstwie katastrofy budowlanej, przez którą rozumie się niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art.75 ust.1 Prawa budowlanego.
2. Nie jest katastrofa budowlaną:
1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany,
2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami,
3) awaria instalacji.
3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:
1) których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej , wynosi więcej niż:
a) 50 lat - dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej,
b) 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej
2) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
3) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
4) nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,
5) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
6) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,
7) wyłączonych z eksploatacji,
8) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalin ze złóż lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawału wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji),
9) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz
w mieniu znajdującym się w tych obiektach.

Odpowiedź na pytanie 1.4)
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany zakresu ubezpieczenia.
5) Prosimy o informacje czy aktualnie Zamawiający posiada budynki wyłączone z eksploatacji.

Odpowiedź na pytanie 1.5)
Zamawiający informuje, że z eksploatacji wyłączony jest aktualnie budynek Portierni nr 2.

6) Prosimy o informację, które ze zgłoszonych do ubezpieczenia budynki wykonane są z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym? Prosimy również o podanie sum ubezpieczenia tych budynków.

Odpowiedź na pytanie 1.6)
Zamawiający informuje, że w większości budynków Szpitala (np. A, B, C, D, E, F, G, H, Pralnia, Kuchnia, Anatomia Patologiczna, Biurowy Działu Technicznego, Agregatornia) zastosowano płyty osłonowe prefabrykowane wielowarstwowe wg opracowania „Budpol Łódź”. Dodatkowe informacje w tym zakresie będą mogły zostać udzielone Wykonawcy w czasie lustracji mienia zgodnie
z odpowiedzią na pytanie 3.1).

7) Prosimy o podanie wartości oraz rodzaju zgłoszonych do ubezpieczenia linii napowietrznych.

Odpowiedź na pytanie 1.7)
Zamawiający informuje, że zgodnie z informacją w Załączniku nr 1 do SIWZ, Szpital nie posiada na swoim terenie linii napowietrznych. Linia napowietrzna występuje tylko poza terenem Szpitala – od strony wschodniej i nie podlega ubezpieczeniu jako środek trwały Zamawiającego.

8) Prosimy o podział wypłaconych odszkodowań na szkody wypłacone z ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz szkody wypłacone z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź na pytanie 1.8)
Zamawiający informuje, że wykaz szkodowości z uwzględnieniem powyższych informacji został przedstawiony w zmienionym Załączniku nr 1 do SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego
w dniu 05.04.2013 w związku z odpowiedzią na pytanie jednego z wykonawców.

9) Dla szkód z zakresu klauzuli miejsca ubezpieczenia prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź na pytanie 1.9)
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany zakresu ubezpieczenia.

10) Prosimy o zmianę treści Klauzuli niedoubezpieczenia na proponowaną treść
Klauzula niedoubezpieczenia
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że: w przypadku szkody zasada proporcjonalności będzie stosowana tylko w przypadku mienia, którego wartość w momencie powstania szkody będzie wyższa niż 125 % sumy ubezpieczenia tego mienia określonej w polisie i wynikającej z dokumentów ewidencyjnych Ubezpieczającego. Zasada proporcjonalności nie będzie stosowana również w żadnym przypadku, gdy wysokość szkody nie będzie wyższa niż 10.000,00 PLN

Odpowiedź na pytanie 1.10)
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany zakresu ubezpieczenia.

11) Prosimy o informację przy jakich wysokościach franszyz /udziałów własnych jest podana przez Zamawiającego szkodowość za ostatnie 5 lat ? i czy zakres ubezpieczenia mienia był analogiczny jak określony w SIWZ na rok 2013? Jeśli nie – proszę podać różnice w zakresie i przedmiocie ubezpieczenia

Odpowiedź na pytanie 1.11)
Zamawiający informuje, że w okresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 obowiązywała jedynie franszyza integralna w wysokości 300 zł, w okresie 2011/2012 franszyza integralna w wysokości 400 zł, a w okresie obecnym 2012/2013 franszyza integralna w wysokości 400 zł i franszyza redukcyjna w wysokości 300 zł. Ponadto, Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia w okresie ostatnich 5 lat nie ulegał istotnym zmianom. Zamawiający nie ma możliwości określenia wszystkich zmian w treści SIWZ, ogólnych warunków ubezpieczenia i przepisów prawa, które miały decydujący wpływ na zakres i przedmiot ubezpieczenia.

12) Prosimy o podanie jakie działania Zamawiający podjął po szkodach z mienia w celu ich wyeliminowania/ograniczenia

Odpowiedź na pytanie 1.12)
Zamawiający informuje, że w celu eliminowania/ograniczenia szkód w ubezpieczeniu mienia od ognia
i innych zdarzeń losowych podjął m.in. następujące działania:
- zalania pomieszczeń – wykonano remont i wymianę pokrycia dachów, wymieniono odcinki kanalizacji,
- szkoda pożarowa - była wynikiem wady sprzętu, przyczyna zapalenia się myjki orzeczona przez autoryzowany serwis, został zakupiony nowy sprzęt. Kontrole sprzętu przeprowadzane są zgodnie
z zaleceniami producenta. Ponadto instalacja elektryczna jest systematycznie modernizowana. Do zabezpieczenia obwodów zasilających urządzenia montowane są wyłączniki różnicowo-prądowe. Przed pożarem była czujka dymowa, po pożarze zamontowano dodatkowo czujkę termiczną.
- uszkodzenie słupa oświetleniowego i bramy - działania osób trzecich kierujących pojazdami (Szpital nie ma wpływu na takie zdarzenia losowe),
- inne szkody - sprzęt uszkodzony przez pacjentów, reakcji pacjenta nie można do końca przewidzieć oraz wady sprzętu.

13) W odniesieniu do budynków zgłoszonych do ubezpieczenia - prosimy o określenie wartości budynku lub budynków (jeśli są połączone) i środków trwałych oraz obrotowych w nich się znajdujących. Prosimy o plan sytuacyjny rozmieszczenia budynków na terenie Szpitala celem określenia PML (najwyższej wartości mienia)

Odpowiedź na pytanie 1.13)
Zamawiający informuje, że szacunkowa wartość PML wynosi ok. 300 000 000 PLN. Ponadto,
w związku z odpowiedzią na pytanie jednego z wykonawców, Zamawiający udostępnił na swojej stronie internetowej w dniu 05.04.2013 plan usytuowania budynków, ich jednostkowe wartości oraz wykaz powierzchni całkowitych, które stanowią podstawę ustalenia sum ubezpieczenia budynków.

14) Prosimy o podanie czy obiekt Szpitala podzielony jest na strefy ogniowe i jak przebiega ten podział.

Odpowiedź na pytanie 1.14)
Zamawiający informuje, że Szpital jest podzielony na 21 stref ogniowych, zgodnie z Instrukcją P. Poż.
Dodatkowe informacje w tym zakresie będą mogły zostać udzielone Wykonawcy w czasie lustracji mienia zgodnie odpowiedzią na pytanie 3.1). Ze względu na wielkość dokumentacji z opisem stref pożarowych (kilkadziesiąt stron), Zamawiający nie ma możliwości udostępnienia przedmiotowych zapisów jako załącznik do niniejszej odpowiedzi.

15) Prosimy o podanie daty aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Odpowiedź na pytanie 1.15)
Zamawiający informuje, że Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego została zaktualizowana 28.07.2011r.

16) Prosimy o podanie, czy mienie mające zostać objęte ochroną ubezpieczeniową znajdują się na terenach zagrożonych zalaniem w związku z powodzią i czy od 1997 r. włącznie do dnia ogłoszenia przetargu zostały dotknięte szkodami związanymi z powodzią

Odpowiedź na pytanie 1.16)
Zgodnie z informacją Zamawiającego zamieszczoną w Załączniku nr 1 do SIWZ na str. 13, ubezpieczane obiekty nie znajdują się na terenie zalewowym i w ostatnich latach (łącznie z rokiem 1997) nie dotknęła je powódź.

17) Czy przedmiotem ubezpieczenia mają być również budynki wyłączone z eksploatacji. Jeśli tak, prosimy o podanie ich wartości? Czy do ubezpieczenia zgłoszono budynki będące pustostanami lub budynki wyłączone z użytkowania? Czy Zamawiający planuje w czasie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek budynki? Jeśli tak, prosimy podać które to budynki i o jakiej wartości.

Odpowiedź na pytanie 1.17)
Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia jest nieużywany budynek Portierni II
w umownej wartości odtworzeniowej nowej 51 000 zł.

18) Czy podczas ostatnich przeglądów budynków wykazane zostały jakiekolwiek usterki i wskazane zostały zalecenie? Jeśli tak, to jakie i czy zostały wykonane?

Odpowiedź na pytanie 1.18)
Zamawiający informuje, że ewentualne zalecenia w czasie przeglądów w zakresie stwierdzonych usterek są wykonywane na bieżąco.

19) Czy jakiekolwiek mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się poniżej poziomu gruntu? Jeżeli tak to jakiego rodzaju jest to mienie i o jakiej wartości?

Odpowiedź na pytanie 1.19)
Zamawiający informuje, że poniżej poziomu gruntu znajduje się głównie Zbiornik paliwa, Infrastruktura Techniczna Szpitala, Magazyny, Archiwum, Szatnie. Dodatkowe informacje w tym zakresie będą mogły zostać udzielone Wykonawcy w czasie lustracji mienia zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3.1).

20) Prosimy o wykaz budowli zgłoszonych do ubezpieczenia wraz z podaniem wartości oraz konstrukcji.

Odpowiedź na pytanie 1.20)
Zamawiający informuje, że budowle posiadają kontrukcje niepalne i stanowią je: ogrodzenia, drenaże opaskowe, sieci kablowe, emitory spalin, drogi, itp. zgodnie z ewidencją środków trwałych, która została udostępniona Wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 05.04.2013 r.

21) Prosimy o przekazanie informacji o miejscu składowania cieczy łatwopalnych i odpadów medycznych - magazynowana ilość, miejsce (w jakim budynku) i forma magazynowania (w jakich zbiornikach / pojemnikach) oraz zastosowane środki bezpieczeństwa np. odprowadzenie ładunków elektrostatycznych i wentylacja

Odpowiedź na pytanie 1.21)
Zamawiający informuje, że ciecze łatwopalne i odpady medyczne znajdują się m.in. w zbiornikach na olej opałowy i napędowy, w magazynie materiałów łatwopalnych (przechowywane są pojemniki
z płynami z Patomorfologii). Dodatkowe informacje w tym zakresie będą mogły zostać udzielone Wykonawcy w czasie lustracji mienia zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3.1).

22) Dla ryzyka pękania rur – proponujemy wprowadzić limit odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia oraz franszyzę redukcyjną w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 PLN

Odpowiedź na pytanie 1.22)
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany zakresu ubezpieczenia.

23) W treści klauzuli przepięciowej prosimy o dodanie zapisu:
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za powyższe szkody wyłącznie pod warunkiem, że mienie zostało wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed pośrednim działaniem wyładowań atmosferycznych w atmosferze i zjawisk pochodnych

Odpowiedź na pytanie 1.23)
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany zakresu ubezpieczenia.

24) Dla szkód z zakresu klauzuli przepięciowej prosimy o wprowadzenia franszyzy redukcyjnej
w wysokości 5 % wartości szkody oraz zmniejszenie limitu do wysokości 100.000,00 zł na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 1.24)
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany zakresu ubezpieczenia.

25) Prosimy o informacje jakie środki trwałe zgłoszone w ramach ubezpieczenia mienia – maszyny urządzenia gr. 3,4,5,6, stanowią przedmiot ubezpieczenia? - Prosimy o wykaz środków trwałych
i ich poszczególną wartość.

Odpowiedź na pytanie 1.25)
Zamawiający informuje, że szczegółowy wykaz środków trwałych z podziałem na grupy
i uwzględnieniem wartości został udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 05.04.2013 r.

26) Czy wśród sprzętu komputerowego i elektronicznego z grupy „4” jest sprzęt o wartości powyżej 500.000,00 PLN. Jeżeli tak to jaki to sprzęt (prosimy o wykaz oraz wartość poszczególnego sprzętu).

Odpowiedź na pytanie 1.26)
Zamawiający informuje, że w zakresie sprzętu komputerowego i elektronicznego z grupy „4”
w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych nie występuje sprzęt o wartości jednostkowej powyżej 500 000 PLN. Szczegółowy wykaz środków trwałych z uwzględnieniem w/w sprzętu został udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 05.04.2013 r.

27) Klauzula towarów w urządzeniach chłodniczych - Prosimy o informację, czy w Szpitalu występują pomieszczenia chłodnicze dedykowane do przechowywania leków? Jeśli tak to ile ich jest? W jaki sposób kontrolowana/monitorowana jest temperatura w urządzeniach/pomieszczeniach? Czy jest zainstalowany system powiadamiający o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury
w urządzeniach chłodniczych? Jeśli tak jaki jest jego sposób działania?

Odpowiedź na pytanie 1.27)
Zamawiający informuje, że leki przechowywane są w urządzeniach chłodniczych. Codziennie wykonywany jest odczyt temperatury, zapisy prowadzone są w formie papierowej. Dodatkowe informacje w tym zakresie będą mogły zostać udzielone Wykonawcy w czasie lustracji mienia zgodnie
z odpowiedzią na pytanie 3.1).

28) Klauzula zabezpieczeń – Prosimy o wprowadzenie zapisów, że zabezpieczenia uznaje się za spełniające wymogi Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, o ile spełniają one jednocześnie wymogi określone odpowiednimi przepisami prawa.

Odpowiedź na pytanie 1.28)
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany zakresu ubezpieczenia.

29) Czy Zamawiający ma zamiar w najbliższym roku dokonywać remontów poszczególnych obiektów? Jeśli tak, to proszę podać których.

Odpowiedź na pytanie 1.29)
Zamawiający informuje, że remonty obiektów wykonywane są na bieżąco. Prace remontowe planowane są m.in. w Ośrodku Leczenia Uzależnień, Ośrodku Dializ, w Oddziale Ortopedyczno-Urazowym, pomieszczeniach po Rejestracji Poradni Onkologicznej, Pomieszczenia higieniczno-sanitarne (łazienki 3 szt.), Warsztat Elektryczny i Mechaniczny, wybrane pomieszczenia Bloku Operacyjnego, Serologii
i Zakładu Patomorfologii. Plan ten może ulec zmianie, gdyż nie wszystkie remonty można zaplanować.

30) Wnioskujemy o zmniejszenie limitu dla klauzuli kosztów ewakuacji do kwoty 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź na pytanie 1.30)
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie proponowanych modyfikacji zakresu ubezpieczenia, gdyż są one niekorzystne dla Zamawiającego. Ponadto Zamawiający przypomina, że brak akceptacji klauzuli fakultatywnej nie spowoduje odrzucenia oferty.

31) Prosimy o informację czy Zamawiający akceptuję następującą treść klauzuli terroryzmu:
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:
1. Za opłatą dodatkowej składki rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek aktów terrorystycznych.
2. Z zakresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe wskutek:
1) skażenia biologicznego lub chemicznego,
2) działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów oraz
3) innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego, rasowego.
3. O ile nie umówiono się inaczej, limit odpowiedzialności określony w dokumencie ubezpieczenia w odniesieniu do niniejszej klauzuli stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
4. Składka z tytułu niniejszej klauzuli oraz franszyza zostają określone w dokumencie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 1.31)
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany zakresu ubezpieczenia.


2. Ubezpieczenie sprzętu komputerowego i medycznego od wszystkich ryzyk

1) Czy Zamawiający akceptuje następujące klauzule standardowo stosowane przez Ubezpieczyciela:
Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT
W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia ZU odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.
W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:
1 szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia,
w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń
w działalności,
2 szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, jak również powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń
w działalności,
Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych
w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.

Odpowiedź na pytanie 2.1)
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany zakresu ubezpieczenia.

2) Czy Zamawiający akceptuję treść obligatoryjnej klauzuli włączenia do ubezpieczenia lamp elektronowych zapisaną w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Ubezpieczyciela:

Klauzula 502 Włączenie do ubezpieczenie lamp elektronowych
Niniejszą klauzulą włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej lampy elektronowe. Odszkodowanie zostanie wypłacone do wartości rzeczywistej pozycji ustalonej na dzień wystąpienia szkody zgodnie z pkt. 1-7 niniejszej klauzuli z uwzględnieniem kosztów zwykłego frachtu, montażu, ceł i opłat, jeżeli mają zastosowanie.
1. Wartość rzeczywista:
1) lamp rentgenowskich ze stacjonarną anodą w zestawie z pojedynczym kołpakiem oraz lamp rentgenowskich z wirującą anodą bez liczników ekspozycji dla sprzętu diagnostycznego;
2) lamp elektronowych i rentgenowskich do radioterapii powierzchniowej i kontaktowej;
3) lamp wzmacniacza video.

Wiek (miesiące) Wartość rzeczywista w % wartości nowej
< 18 100
< 20 90
< 23 80
< 26 70 < mniej niż
< 30 60 > więcej niż
< 34 50
< 40 40
< 46 30
< 52 20
< 60 10
> 60 0
2. Wartość rzeczywista lamp elektronowych dla sprzętu diagnostycznego.

Wiek (miesiące) Wartość rzeczywista w % wartości nowej
< 33 100
< 36 90
< 39 80
< 42 70
< 45 60
< 48 50
< 51 40
< 54 30
< 57 20
< 60 10
> 60 0

3. Wartość rzeczywista lamp rentgenowskich z wirującą anodą i ołowiowym uszczelnieniem liczników ekspozycji dla sprzętu diagnostycznego.

Liczba ekspozycji Wartość rzeczywista w % wartości nowej
< 10.000 100
< 12.000 90
< 14.000 80
< 16.000 70
< 19.000 60
< 22.000 50
< 26.000 40
< 30.000 30
< 35.000 20
< 40.000 10
> 40.000 0

4. Wartość rzeczywista lamp rentgenowskich i innych elektronowych do głębokiej terapii.

Okres użytkowania1) Wiek1) Wartość rzeczywista
(godziny) (miesiące) w % wartości nowej
< 400 < 18 100
< 500 < 22 90
< 600 < 26 80
< 700 < 30 70
< 800 < 35 60
< 900 < 40 50
< 1.000 < 45 40
< 1.100 < 50 30
< 1.200 < 55 20
< 1.300 < 60 10
> 1.300 > 60 0

5. Wartość rzeczywista lamp rentgenowskich dla sprzętu do badań materiałowych.

Okres użytkowania wiek Wartość rzeczywista
(godziny) (miesiące) w % wartości nowej
< 300 < 6 100
< 380 < 8 90
< 460 < 10 80
< 540 < 12 70
< 620 < 14 60
< 700 < 16 50
< 780 < 18 40
< 860 < 20 30
> 860 > 20 20

1) Wartość rzeczywista określana jest na podstawie okresu użytkowania ( w godzinach) lub wieku (w miesiącach) - w przypadku ustalenia obu wielkości należy przyjąć niższą wartość rzeczywistą.

6. Wartość rzeczywista kineskopów i lamp analizujących dla sprzętu TV.
Po upływie 12 miesięcy użytkowania wartość rzeczywistą kineskopów i lamp analizujących zmniejsza się o 3% miesięcznie do minimum 20% wartości nowej.

7. Wartość rzeczywista pozostałych typów lamp elektronowych.
Dla pozostałych typów lamp elektronowych wartość rzeczywistą w dniu wystąpienia szkody określa się na podstawie danych dostarczonych przez dostawcę.

Odpowiedź na pytanie 2.2)
Zamawiający informuje, że złożenie oferty z uwzględnieniem powyższych warunków szczególnych dotyczących doprecyzowania zakresu ubezpieczenia dla lamp elektronowych nie stoi w sprzeczności
z SIWZ.
Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej przez Wykonawcę treści do SIWZ. W opinii Zamawiającego zgoda na kopiowanie do tekstu SIWZ dużych fragmentów ogólnych warunków ubezpieczenia jednego Wykonawcy nosiłaby znamiona zgody Zamawiającego na ograniczenie konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.
W związku z powyższym, doprecyzowanie zakresu ubezpieczenia dla lamp od wszystkich ryzyk oparte zostanie na zapisach ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana
w drodze postępowania przetargowego oraz z którym zostanie podpisana umowa.

3) Czy Zamawiający akceptuję treść obligatoryjnej klauzuli Warunki szczególne dotyczące tomografów komputerowych zapisaną w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Ubezpieczyciela:

Klauzula 537 Warunki szczególne dotyczące tomografów komputerowych
Niniejsza klauzulą wyłącza się odpowiedzialność TUiR WARTA za szkody powstałe w wyniku awarii pojedynczych elementów urządzenia, chyba że szkoda została spowodowana przez zdarzenie działające z zewnątrz na urządzenie lub ogień powstały wewnątrz urządzenia.
W odniesieniu do lamp elektronowych w tomografach komputerowych, odszkodowanie zostanie wypłacone do wartości rzeczywistej uszkodzonej lampy, ustalanej na dzień wystąpienia szkody, z uwzględnieniem kosztów zwykłego frachtu, montażu, ceł i opłat, jeżeli mają zastosowanie.

Określenie wartości rzeczywistej

1. Dla lamp rentgenowskich
z licznikiem czasu pracy z licznikiem ekspozycji Wartość rzeczywista
pod wysokim napięciem (lampy z wirującą anodą) w % wartości nowej
(lampy ze stacjonarną anodą)

czas pracy w godzinach do: ekspozycja do:
400 10.000 100
440 11.000 90
480 12.000 80
520 13.000 70
600 15.000 60
720 18.000 50
840 21.000 40
960 24.000 30
1.080 27.000 20
1.200 30.000 10

2. Lampy elektronowe stabilizujące i regulujące
Okres użytkowania (miesiące) Wartość rzeczywista w % wartości nowej
36 100
39 90
41 80
44 70
47 60
49 50
52 40
55 30
57 20
60 10

Odpowiedź na pytanie 2.3)
Zamawiający informuje, że złożenie oferty z uwzględnieniem powyższych warunków szczególnych dotyczących doprecyzowania zakresu ubezpieczenia dla lamp elektronowych w tomografach komputerowych nie stoi w sprzeczności z SIWZ.
Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej przez Wykonawcę treści do SIWZ. W opinii Zamawiającego zgoda na kopiowanie do tekstu SIWZ dużych fragmentów ogólnych warunków ubezpieczenia jednego Wykonawcy nosiłaby znamiona zgody Zamawiającego na ograniczenie konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.
W związku z powyższym, doprecyzowanie zakresu ubezpieczenia dla lamp od wszystkich ryzyk oparte zostanie na zapisach ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana
w drodze postępowania przetargowego oraz z którym zostanie podpisana umowa.3. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, ubezpieczenie mienia od kradzieży
z włamaniem, rabunku i dewastacji, ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i medycznego od wszystkich ryzyk,


1) Prosimy o umożliwienie przeprowadzenia lustracji lokalizacji przy ul. Lwowskiej 178A w Tarnowie, której dokonałby Inżynier Oceny Ryzyka Technicznego TUiR Warta SA. Proponowany termin 16 lub 22 kwietnia 2013 r.

Odpowiedź na pytanie 3.1)
Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie lustracji w dniu 22.04.2013 r.


4. Ubezpieczenia komunikacyjne:

1) Czy zamawiający zaakceptuje zapis dot. pkt. 5, ust. 2 ppkt. a) (warunki dodatkowe)
w następującej treści:

„Rozliczenie szkody: bezgotówkowe - w warsztatach z którymi ubezpieczyciel ma podpisaną umowę o tego rodzaju rozliczeniach, serwisowe (akceptacja cen części, stawki robocizny ustalane na podstawie naprawczych norm czasowych określonych przez producenta pojazdu i ujętych w systemie Audatex lub Eurotax, stawka za roboczogodzinę ustalana na podstawie średniej stawek stosowanych przez autoryzowane stacje obsługi z województwa na terenie którego zawarta została umowa ubezpieczenia.”

Odpowiedź na pytanie 4.1)
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zakresu ubezpieczenia.

2) Czy zamawiający zaakceptuje zapis dot. pkt. 5, ust. 2 ppkt. h) (warunki dodatkowe)
w następującej treści:

„Ubezpieczyciel przyjmuje pojazdy do ubezpieczenia bez względu na rodzaj i ilość posiadanych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych pod warunkiem kontynuacji ubezpieczenia AC bez jednego dnia przerwy (potwierdzone kopią polisy). Dla pojazdów nowonabywanych wymagane zabezpieczenia zgodnie z poniższym:

• Dla samochodów osobowych, ciężarowych (w tym ciężarowo-osobowych) o ładowności do 800 kg:

dla pojazdów o wartości pomiędzy 10 000 PLN – 50 000 PLN – jedno samodzielne zabezpieczenie przeciwkradzieżowe,

dla pojazdów o wartości pomiędzy 50 001 PLN – 100 000 PLN – dwa samodzielne, odmiennego rodzaju zabezpieczenia przeciwkradzieżowe,

dla pojazdów o wartości powyżej 100 000 PLN – dwa samodzielne, odmiennego rodzaju zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, z których przynajmniej jedno musi włączać się samoczynnie po zamknięciu pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji.

• Dla samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 800 kg i nie więcej niż 2,5 tony, autobusów i pojazdów Kempingowych:

Dla pojazdów o wartości powyżej 50 000 PLN jednego samodzielnego zabezpieczenia
przeciwkradzieżowego.

• Dla samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 2,5 tony, ciągników siodłowych i balastowych

Dla pojazdów pojazdów o wartości powyżej 100 000 PLN jednego samodzielnego zabezpieczenia przeciwkradzieżowego, które włącza się samoczynnie po zamknięciu pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji.

Za samodzielne zabezpieczenie przeciwkradzieżowe uznaje się następujące rodzaje zabezpieczeń: autoalarm, mechaniczną blokadę dźwigni zmiany biegów lub elektroniczną blokadę uruchomienia silnika.”

Odpowiedź na pytanie 4.2)
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków dodatkowych w ryzyku AC. Jednakże wprowadza zmianę treści Załącznika nr 2 do SIWZ zgodnie z poniższym:
a) Ubezpieczyciel przyjmuje pojazdy do ubezpieczenia bez względu na rodzaj i ilość posiadanych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. Dla pojazdów nowonabywanych wymagane zabezpieczenia zgodnie z OWU wykonawcy.

2. Wnioskujemy o wykreślenie zapisu z opisu przedmiotu zamówienia: część I, pkt. 5, ust. 2 ppkt. j) - (warunki dodatkowe):

Sumy ubezpieczenia wraz z wyposażeniem mogą się różnić od wartości faktycznej
+/- 15%. Wypłata odszkodowania następuje w wartości faktycznej.

Odpowiedź na pytanie 4.3)
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany zakresu ubezpieczenia.

3. Wnioskujemy o wykreślenie zapisu z opisu przedmiotu zamówienia: część I, pkt. 5 – ubezpieczenia komunikacyjne, ust. 3 ppkt. b) i c) - (ubezpieczenie NNW):

a) podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie jazdy,
b) podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy

Odpowiedź na pytanie 4.4)

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany zakresu ubezpieczenia.


Wykonawca II

1. dot. załącznika nr 1 do SIWZ – Charakterystyka Zamawiającego
1.1. prosimy o podanie informacji czy wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki i budowle posiadają aktualne przeglądy wynikające z przepisów prawa budowlanego co jest potwierdzone protokołem (art. 62 Prawa Budowlanego);
Odpowiedź na pytanie 1.1.
Zamawiający potwierdza, że posiada w/w protokoły.

1.2. prosimy o wskazanie budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia, które nie posiadają ww.
aktualnych przeglądów;

Odpowiedź na pytanie 1.2.
Zamawiający informuje, że brak takich obiektów, które nie posiadałyby aktualnych przeglądów.

1.3. prosimy o podanie wyników ostatniej okresowej kontroli o której mowa w pkt 1.2 w zakresie stanu ścian, dachu, instalacji elektrycznej, wentylacyjno-kominowej, odgromowej, wodno-kanalizacyjnej i CO wszystkich budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia (np. bardzo dobry, dobry, zły, dostateczny);

Odpowiedź na pytanie 1.3.
Zamawiający informuje, że obiekty poddawane są na bieżąco kontrolom okresowym w zakresie wymaganym przez prawo budowlane. Stan techniczny wszystkich obiektów użytkowanych oceniany jest generalnie jako zadawalający i dobry. Obiekty spełniają wymagania trwałości bezpieczeństwa konstrukcji i nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia użytkowników. Obiekty wyłączone z użytkowania są zabezpieczone i oznakowane.

1.4. prosimy o podanie informacji czy w poszczególnych budynkach budowlach zgłoszonych do ubezpieczenia wykonane zostały zalecenia pokontrolne (ustalone na podstawie ostatniej okresowej kontroli o której mowa w pkt 1.2);

Odpowiedź na pytanie 1.4.
Zamawiający informuje, że ewentualne zalecenia w czasie przeglądów w zakresie stwierdzonych usterek są wykonywane na bieżąco.

1.5. prosimy o wskazanie budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia, które nie są obecnie użytkowane;

Odpowiedź na pytanie 1.5.
Zamawiający informuje, że ubezpieczane będą obiekty obecnie nieużytkowane: budynek Portierni nr 2 (umowna wartość odtworzeniowa nowa 51 000 zł) oraz budowle: Chłodnia dla klimatyzatorów (29 999 zł wg wyceny rzeczoznawcy), urządzenia dla Spalarni – komin (77 153 zł wg wyceny rzeczoznawcy), Pompownia (176 928 zł wg wyceny rzeczoznawcy). Ponadto, budowle znajdujące się w ewidencji pozabilansowej, postawione w stan likwidacji, ale nie zlikwidowane fizycznie (wg wyceny rzeczoznawcy): zasyp do pojemnika taśmociągu – 17 346 zł, neutralizator kwasów – 17 346 zł, neutralizator ścieków solnych – 17 346 zł.

1.5. prosimy o wskazanie budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia, które zgodnie z art. 67 prawa budowlanego decyzją właściwego organu otrzymały nakaz rozbiórki lub są nieużytkowane ze względu na zły stan techniczny;

Odpowiedź na pytanie 1.6.
Zamawiający informuje, że w/w obiekty nie występują.

1.6. prosimy o podanie informacji jakie w okresie najbliższego roku Zamawiający planuje inwestycje, które mogą być objęte ochroną w ramach klauzuli prac remontowo-budowlanych;

Odpowiedź na pytanie 1.7.
Zamawiający informuje, że w chwili obecnej planowane są następujące inwestycje: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja instalacji grzewczych” w latach 2013-2014 r., Budowa Ośrodka Psychiatrycznego 2013-2015, przebudowy oddziałów, Przebudowa Bloku Porodowego – przystosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów unijnych, Dostosowanie lądowiska śmigłowców do Rozporządzenia MZ
z dnia 03.11.2011 w sprawie SOR, drobne remonty bieżące urządzeń, instalacji, budynków w miarę wystąpienia takich potrzeb. Plany te mogą ulec zmianie ze względu na możliwości finansowe jednostki.

1.7. prosimy o informację czy w miejscu ubezpieczenia prowadzone są obchody terenu, jeżeli tak to w jakich odstępach czasowych się odbywają, czy są rejestrowane, przez kogo są wykonywane, czy prowadzone są na całym terenie Zamawiającego;

Odpowiedź na pytanie 1.8.
Zamawiający informuje, że obchody terenu całego Szpitala wykonywane są przez zewnętrzną firmę ochroniarską w sposób ciągły, rejestrowane są w niektórych komórkach Szpitala.

1.8. prosimy o wskazanie kompleksu ogniowego o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia i określenie tej wartości;

Odpowiedź na pytanie 1.9.
Zamawiający informuje, że szacunkowa wartość PML wynosi ok. 300 000 000 PLN. Ponadto,
w związku z odpowiedzią na pytanie jednego z wykonawców, Zamawiający udostępnił na swojej stronie internetowej w dniu 05.04.2013 plan usytuowania budynków, ich jednostkowe wartości oraz wykaz powierzchni całkowitych, które stanowią podstawę ustalenia sum ubezpieczenia każdego
z budynków.


1.9. prosimy o podanie wartości utworzonych rezerw na skody niewypłacone, które miały miejsce w okresie ostatnich 5 lat;

Odpowiedź na pytanie 1.10.
Zamawiający informuje, że w szkodowości z tytułu ubezpieczenia mienia na dzień 05.04.2013 r. istnieje tylko jedna rezerwa na szkodę z 2013 r. zgodnie z poniższym:

2013
(stan na 05.04.2013r.) Uszkodzenie bramy wjazdowej – możliwy regres z polisy OC sprawcy (O) Szacunkowa wartość szkody wynosi 1 336,00 zł

Powyższa informacja oraz rezerwy związane z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ po zmianach.


1.11. prosimy o opis pierwotnych przyczyn szkody spowodowanej ryzykiem pożaru (pożar myjki w centralnej sterylizacji) oraz informację jakie poczyniono kroki aby szkoda nie powtórzyła się w przyszłości;


Odpowiedź na pytanie 1.11.
Zamawiający informuje, że przyczyna pożaru była wynikiem wady sprzętu, to jest zapalenia się myjki, co zostało orzeczone przez autoryzowany serwis. Został zakupiony nowy sprzęt. Kontrole sprzętu przeprowadzane są zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto instalacja elektryczna jest systematycznie modernizowana. Do zabezpieczenia obwodów zasilających urządzenia montowane są wyłączniki różnicowo-prądowe. Przed pożarem była czujka dymowa, po pożarze zamontowano dodatkowo czujkę termiczną.

1.10. prosimy o opis pierwotnych przyczyn szkód spowodowanych ryzykiem zalania (szkoda w 2010 i dwie szkody w 2012 roku) oraz informację jakie poczyniono kroki aby szkoda nie powtórzyła się w przyszłości;

Odpowiedź na pytanie 1.12.
Zamawiający informuje, że szkoda w 2010 r. została spowodowana działaniem deszczu nawalnego - wykonano remont i wymianę pokrycia dachów. Z kolei w roku 2012 jedna ze szkód dotyczyła zalania ściekami kanalizacyjnymi magazynu, natomiast druga powstała w wyniku awarii na pionie kanalizacyjnym tj. węzła sanitarnego budynku A - w obu przypadkach wymieniono odcinki kanalizacji.

1.11. prosimy o opis pierwotnych przyczyn szkód polegających na uszkodzeniu rezonansu, głowicy USG oraz informację jakie poczyniono kroki aby szkoda nie powtórzyła się w przyszłości;

Odpowiedź na pytanie 1.13.
Zamawiający informuje, że jednoznaczne ustalenie przyczyny uszkodzenia elektronicznych elementów rezonansu nie było możliwe, jednakże rezonans objęty był ochroną na warunkach ubezpieczenia od wszystkich ryzyk. Głowica USG została uszkodzona poprzez upadek z powodu wytrącenia jej w czasie badania przez bardzo niespokojne dziecko (reakcji pacjenta nie można do końca przewidzieć, aby uniknąć szkody).

1.12. prosimy o podanie wieku budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia;

Odpowiedź na pytanie 1.14.
Zamawiający informuje, że większość budynków jest z lat 1986-1992, natomiast najnowsze z 2008 r. i 2010 r.


2. dot. załącznika nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
Część I – szczegółowe warunki ubezpieczenia
2.1 Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
2.1.1 Przedmiot, suma i system ubezpieczenia
a) prosimy o wyjaśnienie według jakiego rodzaju wartości wykonana została wycena rzeczoznawcy
w odniesieniu do sum ubezpieczenia budowli (wartość księgowa brutto, odtworzeniowa (nowa), rzeczywista, rynkowa, inna (jaka));
Odpowiedź na pytanie 2.1.1.a)
Zamawiający informuje, że wycena rzeczoznawcy w odniesieniu do sum ubezpieczenia budowli wykonana została według aktualnej wartości technicznej obiektu wyliczonej w następujący sposób: wartość odtworzeniowa w stanie nowym minus stopień zużycia technicznego.

b) prosimy o wyszczególnienie z sumy ubezpieczenia narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia (grupa towarowa 8) zgłoszonych do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, łącznej sumy ubezpieczenia aparatury, sprzętu medycznego i laboratoryjnego .
Odpowiedź na pytanie 2.1.1.b)
Zamawiający informuje, że udostępnił w dniu 05.04.2013 na swojej stronie internetowej wykaz środków trwałych z nazwami oraz wartościami mienia, na podstawie którego Wykonawca może ustalić sumę ubezpieczenia aparatury, sprzętu medycznego i laboratoryjnego, będących przedmiotem jego zainteresowania.
2.1.2 Zakres i warunki ubezpieczenia
a) prosimy o potwierdzenie, ze jeżeli nie podano inaczej wszystkie limity określone w SIWZ są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, w granicach sumy ubezpieczenia;

Odpowiedź na pytanie 2.1.2.a)
Zamawiający potwierdza, że jeżeli nie zastrzeżono tego inaczej w SIWZ, to wszystkie limity są ustalone na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
b) prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio wodą gruntową bądź przypowierzchniową;

Odpowiedź na pytanie 2.1.2.b)
Zamawiający informuje, że w/w szkody nie są objęte zakresem ubezpieczenia zgodnie z SIWZ.

c) prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
w granicach sumy ubezpieczenia dla szkód w ubezpieczonym mieniu powstałych w wyniku pękania rur
- proponowany limit 50 000,00 PLN lub inny akceptowalny;

Odpowiedź na pytanie 2.1.2.c)
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany zakresu ubezpieczenia.

d) prosimy o doprecyzowanie, że szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w następstwie akcji ratowniczej pokrywane są w granicach sumy ubezpieczenia;

Odpowiedź na pytanie 2.1.2.d)
Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisów SIWZ w zakresie i warunkach ubezpieczenia w punkcie 1) zgodnie z poniższym:

„oraz szkód powstałych w ubezpieczonym mieniu w następstwie akcji ratowniczej prowadzonej
w związku ze zdarzeniami losowymi objętymi zakresem ubezpieczenia (w granicach sumy ubezpieczenia).”

e) prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
w granicach sumy ubezpieczenia dla zakresu określonego w ust. 3) pkt e) (strona 4 zał. nr 2 do SIWZ)
w wysokości 50 000,00 PLN lub innej akceptowalnej;

Odpowiedź na pytanie 2.1.2.e)
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany zakresu ubezpieczenia.

f) prosimy o zmianę postanowień ust. 4) (strona 4 zał. nr 2 do SIWZ) poprzez dodanie słów „o ile przedmioty te ujęte zostały w przedmiotach i sumach ubezpieczenia określonych w tabeli nr 1.” tak aby ustęp ten otrzymał brzmienie: „Wykonawca odpowiada z szkody objęte zakresem ubezpieczenia powstałe w przedmiotach zamontowanych na zewnątrz budynku/budowli takich jak. np. klimatyzatory, rynny, instalacje odgromowe, zapory śniegowe na dachu. Limit odpowiedzialności 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”;

Odpowiedź na pytanie 2.1.2.f)
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zakresu i warunków ubezpieczenia SIWZ w punkcie 4), który przyjmuje brzmienie:
4) Wykonawca odpowiada za szkody objęte zakresem ubezpieczenia powstałe w przedmiotach zamontowanych na zewnątrz budynku/budowli takich jak np. klimatyzatory, rynny, instalacje odgromowe, zapory śniegowe na dachu, o ile przedmioty te ujęte zostały w przedmiotach
i sumach ubezpieczenia określonych w tabeli nr 1. Limit odpowiedzialności 30 000 zł na jedno
i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.


g) prosimy o zmianę postanowień ust. 6) (strona 4 zał. nr 2 do SIWZ) poprzez doprecyzowanie, że Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe wyłącznie w ubezpieczonym mieniu tak aby ustęp ten otrzymał brzmienie „Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane przez upadek linii napowietrznych (do 100 m od miejsca ubezpieczenia) słupów, części budowli, budynków, obiektów małej architektury, drzew lub ich elementów”;

Odpowiedź na pytanie 2.1.2.g)
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zakresu i warunków ubezpieczenia SIWZ w punkcie 6) zgodnie
z poniższym:
6) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane przez linie napowietrzne (do 100 m od miejsca ubezpieczenia), słupy, budynki i budowle będące własnością ubezpieczającego, jak i drzewa znajdujące się na terenie Szpitala polegające na ich przewróceniu, opadnięciu, oderwaniu.

h) prosimy o wyrażenie zgody na ustalenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w granicach sumy ubezpieczenia dla szkód w ubezpieczonym mieniu spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio uderzeniem pojazdu obsługiwanego przez Zamawiającego lub osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność
- proponowany limit 50 000,00 PLN lub inny akceptowalny;

Odpowiedź na pytanie 2.1.2.h)
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany zakresu ubezpieczenia.

i) prosimy o wyjaśnienie postanowień ust. 8) (strona 4 zał. nr 2 do SIWZ) według jakiego rodzaju wartości wykonana została wycena rzeczoznawcy (wartość księgowa brutto, odtworzeniowa (nowa), rzeczywista, rynkowa, inna (jaka))

Odpowiedź na pytanie 2.1.2.i)
Zamawiający informuje, że wycena rzeczoznawcy w odniesieniu do sum ubezpieczenia budowli wykonana została według aktualnej wartości technicznej obiektu wyliczonej w następujący sposób: wartość odtworzeniowa w stanie nowym minus stopień zużycia technicznego.2.1.3 Klauzule obligatoryjne

a) prosimy o wykreślenie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych z klauzuli obligatoryjnych
Odpowiedź na pytanie 2.1.3.a)
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany zakresu ubezpieczenia.

b) prosimy o wykreślenie klauzuli zabezpieczeń przeciwprzepięciowych z klauzuli obligatoryjnych
Odpowiedź na pytanie 2.1.3.b)
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany zakresu ubezpieczenia.

2.2 Ubezpieczenie sprzętu komputerowego i medycznego od wszystkich ryzyk
2.2.1 Przedmiot, suma i system ubezpieczenia

prosimy o doprecyzowanie warunków wypłaty odszkodowania w przypadku, gdy sumy ubezpieczenia podawane są w wartościach z VAT tak aby zapis otrzymał brzmienie „Sumy ubezpieczenia podawane są
w wartościach z VAT – odszkodowanie wypłacane będzie z podatkiem VAT, o ile Zamawiający nie jest uprawniony przy nabyciu mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia do odliczenia podatku VAT”

Odpowiedź na pytanie 2.2.1.
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu SIWZ, który przyjmuje brzmienie:
Sumy ubezpieczenia podawane są w wartościach z VAT – odszkodowanie wypłacane będzie
z podatkiem VAT, o ile Zamawiający nie jest uprawniony przy nabyciu mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia do odliczenia podatku VAT.


2.2.2 Zakres i warunki ubezpieczenia
prosimy o doprecyzowanie, że określone w ust. 2) koszty poniesione w związku ze szkodami objętymi ochroną ubezpieczeniową pokrywane będą w granicach sumy ubezpieczenia;

Odpowiedź na pytanie 2.2.2.
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zakresu i warunków ubezpieczenia SIWZ w punkcie 2) zgodnie
z poniższym:
2) Koszty poniesione (w granicach sumy ubezpieczenia) w związku ze szkodami objętymi ochroną ubezpieczeniową, a związane z:
a) akcją ratowniczą (gaszeniem, rozbiórką, ewakuacją), jeśli ratunek miał na celu zmniejszenie strat lub niedopuszczenie do ich zwiększenia,
b) uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku,
c) zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia działaniem zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową,

2.2.3 Klauzule obligatoryjne
a) prosimy o wykreślenie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych z klauzuli obligatoryjnych
Odpowiedź na pytanie 2.2.3.a)
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany zakresu ubezpieczenia.

b) prosimy o wykreślenie klauzuli zabezpieczeń przeciwprzepięciowych z klauzuli obligatoryjnych
Odpowiedź na pytanie 2.2.3.b)
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany zakresu ubezpieczenia.

c) prosimy o wykreślenie klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych z klauzuli obligatoryjnych
Odpowiedź na pytanie 2.2.3.c)
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany zakresu ubezpieczenia.

3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji
3.1 Przedmiot, suma i system ubezpieczenia

a) prosimy o zmianę rodzaju wartości przedmiotów ubezpieczenia określonej w tabeli 3 na rodzaj zgody
z przyjętym w Ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych;
Odpowiedź na pytanie 3.1.a)
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany zakresu ubezpieczenia.

b) prosimy o doprecyzowanie warunków wypłaty odszkodowania w przypadku, gdy sumy ubezpieczenia podawane są w wartościach z VAT tak aby zapis otrzymał brzmienie „Sumy ubezpieczenia podawane są w wartościach z VAT – odszkodowanie wypłacane będzie z podatkiem VAT, o ile Zamawiający nie jest uprawniony przy nabyciu mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia do odliczenia podatku VAT”
Odpowiedź na pytanie 3.1.b)
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu SIWZ, który przyjmuje brzmienie:
Sumy ubezpieczenia podawane są w wartościach z VAT – odszkodowanie wypłacane będzie
z podatkiem VAT, o ile Zamawiający nie jest uprawniony przy nabyciu mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia do odliczenia podatku VAT.

3.1.2 Klauzule obligatoryjne
prosimy o wykreślenie klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych z klauzuli obligatoryjnych

Odpowiedź na pytanie 3.1.2
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany zakresu ubezpieczenia.

3. Treść zastosowanych klauzul

4.1 KLAUZULE OBLIGATORYJNE

a) w odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o akceptację ustalenia rocznego
limitu w wysokości 20% wartości sumy ubezpieczenia ustalonej w SIWZ dla danej grupy mienia;

Odpowiedź na pytanie 4.1.a)
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany zakresu ubezpieczenia.

b) w odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o akceptację wprowadzenia zastrzeżenia, że klauzula ta dotyczy wyłącznie przedmiotów ubezpieczenia zgłoszonych do ubezpieczenia w systemie sum stałych;

Odpowiedź na pytanie 4.1.b)
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany w klauzuli automatycznego pokrycia, która przyjmuje brzmienie:

1. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowego mienia
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Ubezpieczyciel obejmuje automatycznie ochroną ubezpieczeniową, bez konieczności wcześniejszej deklaracji, wszelkie nowo nabyte mienie lub wzrost wartości mienia wskutek nakładów adaptacyjnych, modernizujących oraz inwestycji. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z dniem ukończenia modernizacji lub inwestycji, z dniem przyjęcia składnika mienia do ewidencji, bądź też z dniem przejścia na Ubezpieczonego ryzyka przypadkowej utraty (zniszczenia, uszkodzenia) w zależności, która z tych sytuacji zajdzie wcześniej. Ustala się roczny limit automatycznego pokrycia do wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia.
Klauzula ta nakłada na Ubezpieczonego obowiązek zgłoszenia do zakładu ubezpieczeń i podania nowych wartości środków trwałych i wyposażenia w terminie 30 dni po zakończeniu półrocza w okresie ubezpieczenia. Rozliczenie składki nastąpi w oparciu o następującą formułę: ½ przyjętej stawki rocznej w umowie ubezpieczenia x wzrost sum ubezpieczenia.
W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach analogicznych.
Przejście ryzyka związanego z posiadaniem nowych środków trwałych na Ubezpieczającego powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).
Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Analogiczne zasady obowiązują, jeżeli w okresie ubezpieczenia łączna suma ubezpieczenia nowo nabytego mienia oraz inwestycji przekroczy przyjęty w klauzuli limit.
Klauzula dotyczy wyłącznie przedmiotów ubezpieczenia zgłoszonych do ubezpieczenia w systemie sum stałych.

c) w odniesieniu do klauzuli dewastacji/wandalizmu i szkód estetycznych prosimy o akceptację wprowadzenia zastrzeżenia, że w ramach niniejszej klauzuli z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody wynikłe ze zużycia eksploatacyjnego, obsługi i użytkowania danego mienia;

Odpowiedź na pytanie 4.1.c)
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany zakresu ubezpieczenia.

d) w odniesieniu do klauzuli dewastacji/wandalizmu i szkód estetycznych prosimy o akceptację wprowadzenia zastrzeżenia, że w ramach niniejszej klauzuli z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe w wyniku zdarzeń powodujących wyłącznie szkody w przedmiotach szklanych lub w oszkleniu obiektów budowlanych;

Odpowiedź na pytanie 4.1.d)
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany zakresu ubezpieczenia.

e) w odniesieniu do klauzuli dewastacji/wandalizmu i szkód estetycznych prosimy o potwierdzenie, że ustalony podlimit dla szkód o charakterze estetycznych jest podlimitem na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia;

Odpowiedź na pytanie 4.1.e)
Zamawiający potwierdza, że podlimit dla szkód o charakterze estetycznym obowiązuje na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

f) w odniesieniu do klauzuli drobnych robót budowlano – montażowych prosimy o akceptację zastrzeżenia, że w ramach niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z prowadzonymi pracami remontowo – budowalnymi jeżeli mają one wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń;

Odpowiedź na pytanie 4.1.f)
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany zakresu ubezpieczenia.

g) w odniesieniu do klauzuli drobnych robót budowlano – montażowych prosimy o akceptację zastrzeżenia, że z zakresu ochrony wyłączone są wszelkie szkody powstałe w istniejących instalacjach wodnych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, itp., jak również wszelkie szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem uszkodzenia takich instalacji w wyniku prowadzenia prac;

Odpowiedź na pytanie 4.1.g)
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany zakresu ubezpieczenia.

h) w odniesieniu do klauzuli miejsca ubezpieczenia uprzejmie prosimy o ustalenie limitu
odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla niniejszej klauzuli w wysokości 300 000,00 PLN lub na innym akceptowalnym poziomie;

Odpowiedź na pytanie 4.1.h)
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany zakresu ubezpieczenia.

i) w odniesieniu do klauzuli miejsca ubezpieczenia uprzejmie prosimy o akceptację zastrzeżenia, że nowe miejsca ubezpieczenia muszą posiadać co najmniej zabezpieczenia, które spełniają wymogi przewidziane przepisami prawa;

Odpowiedź na pytanie 4.1.i)
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany zakresu ubezpieczenia.

j) w odniesieniu do klauzuli miejsca ubezpieczenia uprzejmie prosimy o akceptację zastrzeżenia, że Ubezpieczyciel nie odpowiadana za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa wyłącznie przez Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego, przy czym za Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego uważa się:
- w przedsiębiorstwach państwowych i komunalnych: dyrektora, jego zastępców, zarządców oraz pełnomocników,
- w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych: członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników,
- w spółkach komandytowo-akcyjnych: komplementariuszy będących osobami fizycznymi, prokurentów oraz pełnomocników,
- w spółkach jawnych oraz komandytowych: komplementariuszy będących osobami fizycznymi, wspólników, prokurentów oraz pełnomocników,
- w spółkach partnerskich - partnerów, prokurentów oraz pełnomocników,
- w spółkach cywilnych: wspólników oraz pełnomocników,
- w spółdzielniach, fundacjach, stowarzyszeniach i wspólnotach: członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników,
- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – te osoby oraz pełnomocników;

Odpowiedź na pytanie 4.1.j)
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany zakresu ubezpieczenia.

k) w odniesieniu do klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych uprzejmie prosimy o akceptację zastrzeżenia, że mienie uważa się za nażycie zabezpieczone jeżeli zastosowane zabezpieczenia spełniają wymogi przewidziane przepisami prawa;

Odpowiedź na pytanie 4.1.k)
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany zakresu ubezpieczenia.

l) w odniesieniu do klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych prosimy o zmianę postanowień klauzuli na „z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą stanowień umowy ubezpieczenia oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że

1. Mienie objęte ochroną ubezpieczeniową, w ramach ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, powinno znajdować się w lokalu lub budynku należycie zabezpieczonym. Zabezpieczenia powinny być sprawne w chwili zajścia wypadku ubezpieczeniowego.
2. Lokal lub budynek, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, uważa się za należycie zabezpieczony, jeśli spełnione są łącznie co najmniej następujące warunki:
1) budynek (w tym taki, w którym znajduje się ubezpieczony lokal) posiada trwałą konstrukcję, a jego dachy, ściany, stropy oraz podłogi wykonane są według technologii i materiałów właściwych dla obiektów handlowych, biurowych, usługowych lub produkcyjnych - stosownie do charakteru prowadzonej działalności i rodzaju ubezpieczonego mienia;
2) zabezpieczenie drzwi zewnętrznych oraz sposób osadzenia ościeżnic i drzwi, instalacji, okuć i zamków stanowi przeszkodę, której sforsowanie nie jest możliwe bez użycia siły lub narzędzi;
3) wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do budynku lub lokalu są w należytym stanie technicznym oraz są zamknięte na co najmniej jeden ze sposobów:
a) dwa różne zamki wielozastawkowe,
b) dwie różne kłódki wielozastawkowe zawieszone na oddzielnych skoblach, przy czym jedno z zamknięć jest o zwiększonej odporności na sforsowanie, potwierdzonej atestem/certyfikatem, świadectwem kwalifikacji jakości lub innym dokumentem wydanym przez upoważnioną jednostkę,
c) jeden zamek wielozastawkowy o zwiększonej odporności na sforsowanie potwierdzone atestem/certyfikatem, świadectwem kwalifikacji jakości lub innym dokumentem wydanym przez upoważnioną jednostkę,
d) w przypadku drzwi antywłamaniowych posiadających świadectwo kwalifikacji jakości lub inny dokument wydany przez
upoważnioną jednostkę - na zamek albo zamki stanowiące ich wyposażenie;
4) w przypadku drzwi dwuskrzydłowych - jedno ze skrzydeł jest unieruchomione przy pomocy zasuwy u góry i dołu od wewnętrznej strony budynku albo lokalu lub wewnątrz drzwi a drugie ze skrzydeł zamknięte jest na zamki zgodnie z postanowieniami pkt 3;
5) wszystkie okna, oszklone drzwi i inne otwory szklane w budynku lub lokalu są w należytym stanie technicznym oraz właściwie osadzone i zamknięte tak, że ich wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez użycia siły lub narzędzi;
6) otwory szklane piwnic, parterów itp. oraz lokali, do których jest dostęp z balkonów, tarasów, dachów itp., są na całej powierzchni zabezpieczone szybami o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie co najmniej klasy P3 lub przeciwwłamaniową osłoną mechaniczną w postaci krat, rolet, żaluzji lub okiennic, które:
a) są takiej konstrukcji i tak założone, że nie jest możliwe przedostanie się do wnętrza bez uprzedniego ich uszkodzenia z użyciem siły lub narzędzi,
b) posiadają świadectwo kwalifikacji jakości wydane przez upoważnioną jednostkę (w odniesieniu do tych osłon mechanicznych, którym to świadectwo jest wydawane),
c) będąc w postaci ruchomej - zamykane są co najmniej na jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową, gdy zamknięcie znajduje się na zewnątrz otworów szklanych;
7) w przypadku zabezpieczenia pomieszczeń oszklonych budynku lub lokalu, w którym prowadzona jest działalność handlowa: kratami, żaluzjami, okiennicami lub szybami warstwowymi począwszy od klasy P3 - w porze nocnej obowiązuje oświetlenie takiego budynku lub lokalu;
8) drzwi oszklone nie mogą być zaopatrzone wyłącznie w zamki - zasuwy, które można otworzyć bez użycia klucza, przez otwór wybity w szybie.
3. Postanowienia dotyczące dodatkowego zabezpieczenia okien, oszklonych drzwi i innych zewnętrznych otworów wskazane w ust. 2 pkt 6 - 7 nie mają zastosowania, jeśli w budynku lub lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie:
1) ustanowiono dozór
albo
2) zamontowano czynne i należycie konserwowane, co najmniej jedno z niżej wymienionych urządzeń alarmowych:
a) elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu ubezpieczenia,
b) elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu odległym (wartownia, dyspozytornia itp.),
c) elektroniczny system antywłamaniowy z podłączeniem do systemu dyskretnego ostrzegania z włączeniem do akcji załóg patrolowo-interwencyjnych pozwalający na przerwanie kradzieży w czasie do 10 minut od zadziałania alarmu.
4. Klucze do lokalu lub budynku, w którym znajduje się ubezpieczone mienie oraz do urządzeń i pomieszczeń zabezpieczających wartości pieniężne winny być przechowywane w sposób chroniący je przed kradzieżą i dostępem osób nieuprawnionych.
5. Jeżeli objęty ubezpieczeniem lokal lub budynek, połączony jest z nieubezpieczonym w UNIQA TU S.A. lokalem lub budynkiem drzwiami, przejściem, oknem lub innym otworem, to otwory te powinny być zabezpieczone w sposób określony w ust. 2 pkt 2 - 8 lub zamurowane co najmniej na grubość jednej cegły.
7. Wartości pieniężne uważa się za należycie zabezpieczone, jeżeli są przechowywane w lokalu lub budynku, spełniającym co najmniej warunki określone w ust. 2 - 5 oraz dodatkowo w zamkniętym urządzeniu lub pomieszczeniu do przechowywania wartości pieniężnych odpowiadającemu wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 166, poz. 1128 z późniejszymi zmianami) lub aktu prawnego zastępującego ww. Rozporządzenie, w brzmieniu obowiązującym w dniu zawierania umowy ubezpieczenia, przy czym urządzenia o masie do 1 000 kg zabezpieczające wartości pieniężne powinny być trwale przymocowane do podłoża lub ściany pomieszczenia w budynku, w którym się znajdują.
8. Mienie objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku i znajdujące się na placach składowych wskazane w § 3 ust. 2 pkt 11, uważa się za zabezpieczone w sposób właściwy, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:
1) plac składowy, na którym znajduje się objęte ochroną mienie jest trwale ogrodzony w sposób uniemożliwiający wejście lub wjazd osobom niepowołanym jednym z wymienionych ogrodzeń: parkanem, siatką drucianą lub płotem, każdorazowo o wysokości co najmniej 1,8 metra;
2) plac składowy jest oświetlony w porze nocnej i całodobowo dozorowany, posiada łączność radiową lub telefoniczną z policją, posiada zaporę, łańcuch lub inne urządzenie blokujące wyjazd lub wjazd na plac; urządzenie blokujące winno być tak skonstruowane, aby jego otwarcie możliwe było wyłącznie przez osobę dokonującą dozoru placu.

Odpowiedź na pytanie 4.1.l)
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany zakresu ubezpieczenia.

m) w odniesieniu do klauzuli zabezpieczeń przeciwprzepięciowych uprzejmie prosimy o akceptację zastrzeżenia, że mienie objęte ochroną od szkód powstałych w wyniku przepięcia lub przetężenia uważa się za należycie zabezpieczone w przypadku kiedy:
- w ubezpieczonej lokalizacji istnieje sprawnie działający zgodny z obowiązującym prawem system ochrony odgromowej,
- instalacje wewnątrz ubezpieczonej lokalizacji są uziemione,
- na wszystkich przewodach elektrycznych bądź teletechnicznych są zainstalowane urządzenia przeciwprzepięciowe,
- sieć zasilająca w energię elektryczną spełnia odpowiednie normy, atesty i przepisy branżowe oraz jest regularnie i właściwie dla danego rodzaju sieci konserwowana;

Odpowiedź na pytanie 4.1.m)
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany zakresu ubezpieczenia.

n) w odniesieniu do klauzuli kosztów dodatkowych działalności uprzejmie prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że w ramach niniejszej klauzuli pokrywane są wyłącznie wymienione w klauzuli koszty, które musiał ponieść Ubezpieczony w celu uniknięcia lub zmniejszenia zakłóceń w prowadzonej działalności, powstałe w wyniku szkody w mieniu, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność w ramach zawartej umowy
W ramach niniejszej klauzuli pokrywane są koszty, przekraczające całkowite koszty prowadzenia działalności, które zostałyby poniesione w tym samym okresie, gdyby nie doszło do powstania szkody w mieniu;

Odpowiedź na pytanie 4.1.n)
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany zakresu ubezpieczenia.

o) w odniesieniu do klauzuli kosztów dodatkowych działalności uprzejmie prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że w ramach niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty powstałe w okresie niezbędnym do przywrócenia technicznej gotowości do prowadzenia działalności, nie dłuższym jednak niż 3 miesiące od daty powstania szkody (okres odszkodowawczy);

Odpowiedź na pytanie 4.1.o)
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany zakresu ubezpieczenia.

p) w odniesieniu do klauzuli kosztów dodatkowych działalności uprzejmie prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za zwiększone koszty działalności, jeśli szkoda w mieniu powstała poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia lub w innym czasie niż okres ubezpieczenia mienia;

Odpowiedź na pytanie 4.1.p)
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany zakresu ubezpieczenia.

q) w odniesieniu do klauzuli kosztów dodatkowych działalności uprzejmie prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że franszyza redukcyjna dla klauzuli wynosi:
- 3 dni robocze w odniesieniu do kosztów proporcjonalnych (koszty ponoszone
cyklicznie w całym okresie odszkodowawczym). Franszyzę redukcyjną ustala się
poprzez przemnożenie średniej dziennej wysokości kosztów proporcjonalnych
w całym okresie odszkodowawczym przez liczbę dni roboczych określoną w umowie ubezpieczenia.
- 10% poniesionych kosztów nie mniej niż 2.000,00 zł w odniesieniu do kosztów nieproporcjonalnych (koszty ponoszone jednorazowo);

Odpowiedź na pytanie 4.1.q)
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany zakresu ubezpieczenia.

r) w odniesieniu do klauzuli rzeczoznawców prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że wysokość wynagrodzenia rzeczoznawców nie może przekraczać średnich stawek rynkowych stosowanych
w danym regionie;

Odpowiedź na pytanie 4.1.r)
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany zakresu ubezpieczenia.


4.2 KLAUZULE FAKULTATYWNE

a) w odniesieniu do klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że w ramach niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w tracie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę;

Odpowiedź na pytanie 4.2.a)
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany zakresu ubezpieczenia.
b) w odniesieniu do klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że w ramach niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w budynkach przeznaczonych do rozbiórki;

Odpowiedź na pytanie 4.2.b)
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany zakresu ubezpieczenia.
c) w odniesieniu do klauzuli kosztów ewakuacji prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony w ramach niniejszej klauzuli koszów ewakuacji powstałych w związku z aktami terroryzmu;

Odpowiedź na pytanie 4.2.c)
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany zakresu ubezpieczenia.

d) w odniesieniu do klauzuli kosztów ewakuacji, jeżeli nie ma możliwości wyłączenia z zakresu ochrony kosztów ewakuacji powstałych w związku z aktami terroryzmu prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że koszty ewakuacji poniesione w wyniku aktów terroryzmu objęte są ochroną wyłącznie w przypadku, gdy przeprowadzenie ewakuacji zostało zlecone przez służby porządkowe takie jak: Policja, Straż Pożarna lub Straż Miejska a ewakuacja odbywała się pod dozorem ww. służb.

Odpowiedź na pytanie 4.2.d)
Zamawiający informuje, że zgodnie z brzmieniem klauzuli kosztów ewakuacji, które zostaną poniesione w wyniku zagrożenia ryzykami określonymi w zakresie ubezpieczenia, w tym również aktów terroryzmu, Ubezpieczyciel pokrywa wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb.

e) w odniesieniu do klauzuli kosztów ewakuacji, jeżeli nie ma możliwości wyłączenia z zakresu ochrony kosztów ewakuacji powstałych w związku z aktami terroryzmu prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności za koszty ewakuacji powstałymi w zawiązku z aktami terroryzmu w wysokości 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innym akceptowalnym;

Odpowiedź na pytanie 4.2.e)
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie proponowanych modyfikacji zakresu ubezpieczenia. Ponadto Zamawiający przypomina, że brak akceptacji klauzuli fakultatywnej nie spowoduje odrzucenia oferty.

f) w odniesieniu do klauzuli kosztów odtworzenia dokumentacji prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji produkcyjnej, zakładowej lub medycznej (aktów, planów, dokumentów, danych) uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej wyłącznie w wyniku szkody objętej zakresem ubezpieczenia

Odpowiedź na pytanie 4.2.f)
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację klauzuli kosztów odtworzenia dokumentacji zgodnie
z poniższym:

Klauzula kosztów odtworzenia dokumentacji
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzeniem dokumentacji produkcyjnej, zakładowej lub medycznej (aktów, planów, dokumentów, danych) uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej
w wyniku szkody objętej zakresem ubezpieczenia; ochrona obejmuje wyłącznie koszty robocizny poniesione na takie odtworzenie dokumentacji z włączeniem przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz oraz koszty odtworzenia nośników, na których dokumentacja była zawarta.
Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż 200.000,00 zł w okresie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia.


g) w odniesieniu do klauzuli szybkiej likwidacji szkód prosimy o zmianę wyznaczonego terminu na oględziny szkody na 2 dni robocze po skutecznym zawiadomieniu Ubezpieczyciela o szkodzie;

Odpowiedź na pytanie 4.2.g)
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie proponowanych modyfikacji zakresu ubezpieczenia. Ponadto Zamawiający przypomina, że brak akceptacji klauzuli fakultatywnej nie spowoduje odrzucenia oferty.

h) w odniesieniu do klauzuli szybkiej likwidacji szkód prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że klauzula odnosi się wyłącznie do szkód, których czas likwidacji powinien być jak najszybszy ze względu na ich duży wpływ na normalne funkcjonowanie Ubezpieczonego;

Odpowiedź na pytanie 4.2.h)
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie proponowanych modyfikacji zakresu ubezpieczenia. Ponadto Zamawiający przypomina, że brak akceptacji klauzuli fakultatywnej nie spowoduje odrzucenia oferty.


Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisał. Dyrektor Szpitala Anna Czech


W załaczeniu odpowiedzi w pliku pod nazwą odpowiedzi1

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-05-09
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak: SWLOG-271-KS-24-1960/13 Tarnów, 2013-05-09


dotyczy: przetarg nieograniczony Nr sprawy 24/2013 Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczenia Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie


Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w postępowaniu ofert uprzejmie informuje, że:

1. Dokonał wyboru niżej wymienionych najkorzystniejszych ofert:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena
04 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Adres do korespondencji: Oddział Regionalny w Krakowie,
ul. Dunajewskiego 3, 31-133 Kraków Część 1 – 197 547,00 zł brutto
04 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Adres do korespondencji: Oddział Regionalny w Krakowie,
ul. Dunajewskiego 3, 31-133 Kraków Część 2 – 846 237,00 zł brutto

Oferty w/w Wykonawcy zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. zawierały najkorzystniejszy bilans ceny i jakości w części 1
i części 2 odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskały najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

2. Lista złożonych ofert i ich ocena (80% cena oraz 20% jakość) – Część 1

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba punktów Cena Liczba punktów Jakość SUMA PKT.
04 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
79,46 pkt 38,2 pkt 117,66 pkt
02 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.
Ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
80 pkt 16,6 pkt 96,60 pkt
01 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.
Ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
63,81 pkt 32 pkt 95,81 pkt
03 Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź
63,03 pkt 22,2 pkt 85,23 pkt
05 Konsorcjum:
1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Tarnów
Ul. Konarskiego 9, 33-100 Tarnów
2. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Vienna Insurance Group Oddział Kraków
Ul. Kordylewskiego 1, 31-542 Kraków
3. Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Oddział Kraków
Ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków
36,69 pkt 13,4 pkt 50,09 pkt


3. Lista złożonych ofert i ich ocena (80% cena oraz 20% jakość) – Część 2

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba punktów Cena Liczba punktów Jakość SUMA PKT.
04 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
80 pkt 26,6 pkt 106,6 pkt


4. W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. Nie została odrzucona żadna oferta.

W myśl art. 2 pkt. 5) ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano oferty z najkorzystniejszym bilansem ceny i jakości.
Zamawiający zawrze umowę dla części 1 zamówienia w terminie określonym w art. 94 ust. 1. pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1) a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę dla części 2 zamówienia przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1., w przypadku trybu przetargu nieograniczonego, w którym złożono tylko jedną ofertę.Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 1) ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 10 dni od dnia przesłania informacji
o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.

Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/aPodpisał: Z-ca Dyrektora
Dr n. med. Stanisław Łata

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-05-27
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem nr 24/2013 Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczenia Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 200 000 EURO, zawarto dnia 14.05.2013 r. oraz dnia. 21.05.2013 umowę z następującym Wykonawcą:
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa Część 1 – 197 547,00 zł brutto
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa Część 2 – 846 237,00 zł brutto