Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

25-sukcesywna dostawa koncentratu wodorowęglanowego w kanistrach jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lukasz.med.pl

Tarnów: sukcesywna dostawa koncentratu wodorowęglanowego w kanistrach jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Numer ogłoszenia: 92718 - 2013; data zamieszczenia: 07.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sukcesywna dostawa koncentratu wodorowęglanowego w kanistrach jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywna dostawa koncentratu wodorowęglanowego w kanistrach jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie Koncentraty Glukoza MIESIĘCZNIE590 kanistrów Okres roku7080 kanistrów Na-140mmol/l K-1.0 mmol/l Ca-1,5 mmol/l 1 g/l 240 20 K-2.0 mmol/l Ca-1,25 mmol/l 1440 120 K-2.0 mmol/l Ca-1,5 mmol/l 1200 100 K-2 ,0 mmol/l Ca-1,75 mmol/l 840 70 Na-140 mmol/l K-3,0 mmol/l Ca-1,25 mmol/l 1200 100 K-3 ,0 mmol/l Ca-1,5 mmol/l 1200 100 Na-140 mmol/l K-3.0 mmol/l Ca-1,75 mmol/l 1 g/l 840 70 K-4.0 mmol/l Ca-1,5 mmol/l 1 g/l 120 10 KONCENTRATWodorowęglanowy skład zasadowy B/HC03- 8,4 %/ 3000 250.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.28.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: -

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania w tym zakresie posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub inny dokument równoważny umożliwiający obrót przedmiotem zamówienia, jeśli jest wymagany przez przepisy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował aktualną koncesją lub zezwoleniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwoleniem GIF na wytwarzanie produktów leczniczych, (jeżeli Wykonawca jest wytwórcą) lub będzie posiadał zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP Ocena spełniania w.w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP Ocena spełniania w.w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP Ocena spełniania w.w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP Ocena spełniania w.w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, oświadczenie, że oferowane produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadają wymagane świadectwa rejestracji. W przypadku nowo zarejestrowanych produktów leczniczych prosimy o załączenie świadectwa rejestracji (Świadectwo nowo zarejestrowanych produktów leczniczych tylko w wypadku zarejestrowania produktu po dacie 30.01.2013 roku.) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy: a) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub b) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub c) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub d) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub e) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-1OO Tarnów ul. Lwowska 178a Dział Logistyki pok. 49, 21.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-1OO Tarnów ul. Lwowska 178a Kancelaria Ogólna (II piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 12.04.2013.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2013-03-07 (0130307114953-25-specyfikacja..doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2013-03-08
Odpowiedź:dodano: 2013-03-08
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6212581

Nasz znak: SWLOG-271/25/AN/ 1039/13 Tarnów,2013-03-08

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę koncentratu wodorowęglanowego w kanistrach jednorazowego użytku dla Ośrodka Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Znak sprawy: 25/13


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 08.03.2013 Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego jakich pojemności kanistrów oczekuje, czy kanistrów 10 litrowych czy też kanistrów 6 litrowych?
Odpowiedź Zamawiającego oczekuje kanistrów 10 litrowych.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


podpisano : Stanisław Łata


Otrzymują: Adresat
a/a


Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-03-28
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


Nasz znak : SWLOG-271-KS-25-1350/13 Tarnów, 2013-03-26

Dot. Przetarg nieograniczony– nr sprawy 25/13 - sukcesywna dostawa koncentratu wodorowęglanowego w kanistrach jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz.177 z późn. Zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. Dokonało wyboru niżej wymienionej najkorzystniejszej oferty:
Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Wartość brutto oferty PLN

02

B.BRAUN AVITUM POLAND Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Sienkiewicza 3, 64-300 Nowy Tomyśl
Zakres 1-181 828,80
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najniższą cenę spośród przestawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Ocena ofert:

Zakres 1 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
1 Firma Handlowa Medyk Hurtownia Farmaceutyczna - Tychy 8,897
Firma Handlowa Medyk Hurtownia Farmaceutyczna - Tychy 44,486 44,486
2 B.BRAUN AVITUM POLAND Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Nowy Tomyśl 10,000
B.BRAUN AVITUM POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nowy Tomyśl 50,000 50,000


3. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
1) Firma Handlowa Medyk Hurtownia Farmaceutyczna, ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy
2) B.BRAUN AVITUM POLAND Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Sienkiewicza 3,
64-300 Nowy Tomyśl

4. W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. Nie została odrzucona żadna oferta.

W myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższą ceną
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy Prawo o zamówieniach publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego w którym nie został wykluczony żaden Wykonawca ani nie odrzucono żadnej oferty. Umowa z dnia 29.03.2013 r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.


Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.

Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a
Podpisał: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-04-26
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem nr 25/13 na sukcesywna dostawa koncentratu wodorowęglanowego w kanistrach jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178 a w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 200 000 EURO, zawarto dnia 29.03.2013 r. umowę z następującym Wykonawcą:
B.BRAUN AVITUM POLAND Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Sienkiewicza 3,
64-300 Nowy Tomyśl
Zakres 1-181 828,80