Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

PN 16/2013 sukcesywna dostawa : szkła ,plastików , sprzętu pomocniczego i noży do mikrotomu.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl

Tarnów: sukcesywna dostawa : szkła ,plastików , sprzętu pomocniczego i noży do mikrotomu
Numer ogłoszenia: 27679 - 2013; data zamieszczenia: 20.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywna dostawa : szkła ,plastików , sprzętu pomocniczego i noży do mikrotomu.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.41.30-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie
inne dokumenty

1. oświadczenie, Wykonawcy iż jest w posiadaniu dokumentów dopuszczajacych do obrotu oferowane produkty 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( np. materiały informacyjne, katalogi oferowanego asortymentu zawierajace dokładny opis)potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SiWZ - dotyczy Zakresu nr 5 3. próbki 3 szt noży - dot. Zakresu Nr 5

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

). Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrz która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2). oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: a) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.03.2013 godzina 10:00, miejsce: SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Sprzęt pomocniczy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Żarówki do mikroskopu Jenamed 2 szt. 2 Żarówki do mikroskopu Nicon 2 szt. 3 Żarówki do mikroskopu PrimoStar 2 szt. 4 Żarówki do mikroskopu Olympus 2 szt. 5 Żarówki do mikroskopu Biolar 20 szt. 6 Folia aluminiowa 20 m 12 szt. 7 Rysik do pisania na szkle 6 szt. 8 Koszyki druciane na probówki 150x150x150 10 szt. 9 Koszyki druciane na probówki 90x90x90 15 szt. 10 Kasety do przechowywania preparatów szpiku i krwi obwodowej (na szkiełka podstawowe), na 100 preparatów 18 szt. 11 Parafilm w rolce 12 rolek 12 Pojemnik do barwienia rozmazów - poziomy na 10 szkiełek 10 szt. 13 Sączki filtracyjne 125 mm op = 100 szt 5 op. 14 Sączki filtracyjne 185 mm op=100 szt 5 op. 15 Sączki filtracyjne 240 mm op=100szt 5 op 16 Statyw do automatycznych pipet mechanicznych 8 szt. Pipety automatyczne nastawne z wyrzutnikiem o poj. : 17 100ul -1000ul 7 sz 18 500ul 5 szt 19 10ul - 100 ul 7 szt 20 200ul 6 szt 21 1000ul - 5000ul 6 szt 22 20-200 ul 7 szt 23 1000 ul 2 szt 24 Uchwyt do ez metalowych (aluminiowy dł 175mm) 3 szt 25 Eza bakteriologiczna platynowa 1 ul ciężar w gr 0,47 3 szt 26 Eza metalowa śr 5 mm nie kalibrowana z uchwytem aluminiowym 5 szt 27 Dozownik butelkowy Ceramus zakres dozowania 1,0-5,0ml 3 szt 28 Uchwyt do probówek 175 mm drewniany 10 szt 29 Sumator hematologiczny 24 kanałowy 1 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.41.30-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Plastiki laboratoryjne jednorazowego użytku.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Pojemnik na mocz jałowy 120 ml pojedynczo pakowany 22 000 szt. 2 Wymazówki z podłożem transportowym Amies jałowe do hodowli bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów( z podaniem czasu zabezpieczającego przeżycie bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów) 20 000 szt. 3 Bagietki plastikowe 3 000 szt. 4 Końcówka do pipet automatycznych uniwersalna 5000µl 1 000 szt. 5 Końcówki do pipet żółte 55 000 szt. 6 Końcówki do pipet niebieskie 42 000 szt. 7 Kuwety do Epolla jednorazowe (4 ml) 3 000 szt. 8 Naczyńka wagowe 30 x 35 ( 15 ml ) 10 szt. 9 Naczyńka wagowe 40 x 40 10 szt. 10 Pałeczki plastikowe z wacikiem w probówce jałowej bez podłoża 14 000 szt. 11 Pipety z polietylenu nie jałowe przeznaczone do przenoszenia badanych próbek (harmonijkowe) 8 000 szt. 12 Probówki 10 ml (16x100)do wirowania moczu okrągłodenne bez kołnierza przeźroczyste 74 000 szt. 13 Korki karbowane odpowiednie do w/w probówek 70 000 szt. 14 Probówka 5 ml (12x75mm) okrągłodenna 20 000 szt 15 Korki karbowane odpowiednie do w/w probówek 20 000 szt 16 Probówki Eppendorfa do osmometru f.Trident 2 000 szt. 17 Probówki Eppendorfa 10 000 szt. 18 Probówki Eppendorfa 1,5 ml poj 5 000 szt 19 Probówki Eppendorfa 2 ml poj 500 szt 20 Pojemnik plastikowy na mocz 120 ml z nakrętka poj 71 000 szt 21 Pojemnik na kał 30 ml 11 000 szt 22 Probówka z poliestru przeźroczystego o poj 4 ml 120 000 szt 23 Probówki z poliestru przeźroczystego o poj 10 ml 5 000 szt 24 Podajnik-pojemniki na końcówki (typu but) 10 szt. 25 Tryskawka plastikowa miękkie pojemność 250 ml 20 szt. 26 Ezy jednorazowe sterylne o poj 1 ul pakowane po 20 szt 8 000 szt 27 Zlewki plastikowe poj 250ml 50 szt 28 Zlewki plastikowe poj 400ml 50 szt 29 Zlewki plastikowe poj 600ml 50 szt 30 Cumelki gumowe do pipet 3 000 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.41.30-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Szkło laboratoryjne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Kolba płaskodenna 1000 ml wąska szyja 2 szt. 2 Kolba płaskodenna 250 ml wąska szyja 5 szt. 3 Cylindry 50 ml 10 szt. 4 Cylinder miarowy ze szklaną stopką 100 ml 33 szt. 5 Cylinder miarowy ze szklaną stopką 1000 ml 2 szt. 6 Cylinder miarowy ze szklaną stopką 250 ml 21 szt. 7 Kapilary heparynowe do wirówek hematokrytowych dł. 75 mm.; fi zew. 1,4 ; fi wew - 0,8; poj. - 37ul op=1000 20 op. 8 Komora Seyka szklana 21 szt. 9 Komory Burkera 2 szt. 10 Pipety szkalne Pasteura 20 000 szt 11 Urometry 1,000 - 1,030 10 szt. 12 Zlewka 250 ml 40 szt. 13 Zlewki 500 ml 35 szt. 14 Probówki szklane 16 x 100 5 000 szt. 15 Probówki szklane 12 x 100 1 500 szt Kolbki szklane stożkowe z szeroką szyjką: 16 250 ml 2 szt 17 100 ml 2 szt 18 Kolbki szklane płaskodenne z szeroką szyjką 50 ml 15 szt. 19 Kolbki szklane płaskodenne z wąską szyjką 50 ml 10 szt. Lejki szklane 20 fi 70 10szt 21 fi 120 6 szt 22 Bagietki szklane z łopatką śr 4 mm dł 30 cm 45 szt. 23 Kolba Erlenmayera 1000 ml płaskodenna z szeroka szyjką 20 szt 24 Kolba Erlenmayera 2000 ml płaskodenna z szeroka szyjką 10 szt 25 Zlewka 50ml z wylewem niska skalowana 50 szt 26 Zlewka 250ml z wylewem niska skalowana 20 szt 27 Zlewka 500ml z wylewem niska skalowana 100 szt 28 Zlewka 100ml z wylewem niska skalowana 50 szt 29 Lejki szklane do szybkiej filtracji fi55 5 szt. Butelki na odczynniki ze szkła ciemnego, z korkie szlifowanym, z szeroką szyjką. 30 100ml. 10szt 31 250ml 10 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.41.30-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Szkiełka.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Szkiełka szklane podstawowe (odtłuszczone) 30 000 szt. 2 Szkiełka szklane podstawowe szlifowane 90º (odtłuszczone) 3 000 szt. 3 Szkiełka nakrywkowe do komory Burkera 20 x 26 # 4 60 szt. 4 Szkiełka podstawowe dwustronnie matowione 76 x 26 mm 60 000 szt 5 Szkiełka nakrywkowe 20 x 20 # 1 5 000 szt. 6 Szkiełka nakrywkowe 24 x 50 # 0,13-0,17 70 000 szt 7 Szkiełka nakrywkowe 24 x 50 6 000 szt 8 Szkielka Super Frost lub równoważne 6 000 szt 9 Szkiełka nakrywkowe 20x20 # 0,17 50 000 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.41.30-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Noże do mikrotomu N35.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Noże do mikrotomu N35, wykonane ze stali nierdzewnej o wysokiej jakości i specjalnie utwardzonych krawędziach. Przeznaczone szczególnie do cięcia tkanek twardych jak również tkanek miękkich i biopsji, a także do cięcia taśmy po trymowaniu. Wyróżniające się długą żywotnością. Wymaga się aby abym jednym ostrzem można było trymować i skroić od 15 do 20 bloczków, uzyskując preparaty o jakości odpowiedniej do oceny mikroskopowej (Wykonawca dołączy do oferty 3 szt. noży) op. 50 szt. 12 500 szt..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.41.30-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2013-02-20 (0130220095911-siwz 16.doc)
Załącznik - 2013-02-20 (0130220095938-form zal nr 1.doc)
Załącznik - 2013-02-20 (0130220095953-zal nr 2 wzor.xls)
Załącznik - 2013-02-20 (0130220100001-asort gotowy.doc)
Załącznik - 2013-02-20 (0130220100011-umowa zal 3l.doc)
Załącznik - 2013-02-20 (0130220100017-oswiadcz nr 7.doc)
Załącznik - 2013-02-20 (0130220100127-zal 4,5,6.doc)
Załącznik - 2013-03-07 (0130307125222-zal.nr 2a - modyfikacja.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2013-02-22
Odpowiedź:dodano: 2013-02-22
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 27679-2013 z dnia 2013-02-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
sukcesywna dostawa : szkła ,plastików , sprzętu pomocniczego i noży do mikrotomu
Termin składania ofert: 2013-03-11

------------------------------------------------------
Numer ogłoszenia: 28839 - 2013; data zamieszczenia: 22.02.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 27679 - 2013 data 20.02.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.6).
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 3)Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej ( o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP) albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

Sprostowanie:dodano: 2013-02-22
Odpowiedź:dodano: 2013-02-22
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81 WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-16-823/13 Tarnów, dnia 21.02.2013 r.

Dotyczy: sukcesywna dostawa : szkła ,plastików , sprzętu pomocniczego i noży do mikrotomu dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 16/2013

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 16/2013

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (29 lutego 2004r. Dz. U. Nr 19 poz.177z póżn. zm). działając w imieniu Zamawiającego, wprowadzam do treści specyfikacji warunków zamówienia następujące zmiany:

1. Modyfikuje SIWZ poprzez dodanie w rozdz. V pkt. 3 ppkt. 8, który otrzymuje brzmienie:

„Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej ( o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP) albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej”

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanymi załącznikami.

Z-ca Dyrektora dr n. med. Stanisław Łata
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby, której Kierownik Zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych
dla niego czynności

Pytanie:dodano: 2013-02-22
Odpowiedź:dodano: 2013-02-22
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81 WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-16-824./13 Tarnów, dnia 22.02.2013 r.


Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa : szkła ,plastików , sprzętu pomocniczego i noży do mikrotomu dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie – sprawa nr 16/2013


W odpowiedzi na zapytania z dnia 21.02.2013 r. Zamawiający wyjaśnia:

1. Czy Zamawiający wyłączy z Zakresu nr 2 pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26 do odrębnego pakietu ze względu na niejednorodność asortymentu, co pozwoli na złożenie oferty większej liczbie oferentów jak również zwiększy konkurencyjność ofert?
Odpowiedź: Nie.

2. Czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku? Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06)?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.


Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora dr n. med. Stanisław Łata

Pytanie:dodano: 2013-03-06
Odpowiedź:dodano: 2013-03-06
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81 WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-16-914/13 Tarnów, dnia 04.03.2013 r.


Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa : szkła ,plastików , sprzętu pomocniczego i noży do mikrotomu dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie – sprawa nr 16/2013


W odpowiedzi na zapytania z dnia 25.02.2013 r. Zamawiający wyjaśnia:

Zakres nr 3
L.p 8 – Proszę o podanie przykładowego producenta oraz numeru katalogowego w celu zidentyfikowania produktu. Po przeanalizowaniu oferty Polskich Hurtowni oferent nie znalazł w ofercie żadnej z nich komory Seyka.
Odpowiedź: Dostawca komory Seyka była firma Equimed. Producent nieznany

l.p 10 – Zamawiający miał na myśli Pipetę Pasteura szklaną o długości 150mm czy 230mm ?
Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli Pipetę Pasteura o długości 230 mm.

L.p 14- Czy zamawiający dopuści zaoferowanie probówek o wymiarach 15*100mm , w celi zaoferowania konkurencyjnej ceny ?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie do SIWZ
Termin wykonania zamówienia :
Czy zmawiający zgodzi się na zmianę terminu dostawy z 7 dni roboczych na 10 dni roboczych ? Niektóre pozycje są produkowane poza granicami kraju i czas dostawy jaki Państwo proponują nie wystarczy aby zaimportować asortyment i dostarczyć go do Państwa w 7 dni roboczych.
Odpowiedź: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.


Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisał: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2013-03-06
Odpowiedź:dodano: 2013-03-06
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81 WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-16-914/13 Tarnów, dnia 04.03.2013 r.


Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa : szkła ,plastików , sprzętu pomocniczego i noży do mikrotomu dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie – sprawa nr 16/2013


W odpowiedzi na zapytania z dnia 27.02.2013 r. Zamawiający wyjaśnia:

Dotyczy Zakresu nr 4
Poz. 3
Czy oznaczenie #4 grubości szkiełka wyrażona w milimetrach?
Odpowiedź: Tak.
Poz. 5
Czy oznaczenie #1 grubości szkiełka wyrażona w milimetrach?
Odpowiedź: Tak.

Otrzymują: Adresat
a/a


Podpisał: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2013-03-06
Odpowiedź:dodano: 2013-03-06
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81 WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-16-914/13 Tarnów, dnia 04.03.2013 r.


Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa : szkła ,plastików , sprzętu pomocniczego i noży do mikrotomu dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie – sprawa nr 16/2013

W odpowiedzi na zapytania z dnia 27.02.2013 r. Zamawiający wyjaśnia:
Pytania dotyczące treści SIWZ:
Dotyczy rozdział X pkt 1 ppkt. 3)
Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?
Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06)
Odpowiedz: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Wykonawca w załączniku Nr 2 wykaz asortymentowo – ilościowo cenowy, może w kolumnie 5 podać cenę jed.. netto za opakowanie po odpowiednim przeliczeniu wymaganej ilości rocznej.

Pytania dotyczące projektu umowy:
Dotyczy § 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?
Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.
Odpowiedz: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Dotyczy § 2 ust. 5
Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”.
Odpowiedz: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Dotyczy § 2 ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie słowa „rozładunek” z projektu umowy?
Odpowiedz: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Dotyczy § 3 ust. 4
Prosimy o zmianę zapisu na zapis brzmiący następująco: „ … dni od daty wystawienia faktury VAT Zamawiającemu …”
Prośbę motywujemy faktem, iż zmiana tego zapisu umożliwi Wykonawcy precyzyjne określenie daty, od której płynie termin płatności.
Odpowiedz: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Dotyczy § 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „wysokości 0,5 % wartości niezrealizowanej części ZAMÓWIENIA za każdy dzień opóźnienia”, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?
Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.
Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 182,5% (wysokość kary x ilość dni w roku) , wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów
Odpowiedz: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Dotyczy § 4 ust. 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,5 % wartości tej części ZAMÓWIENIA, którego dostarczono wadliwe produkty, za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?
Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.
Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 1% wartości brutto zamówienia jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 365% (wysokość kary x ilość dni w roku) , wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów
Odpowiedz: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Dotyczy § 7 ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy paragrafu z zapisem „W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy wprowadzające zmianę stawki VAT, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu”
Odpowiedz: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Zgodnie z §2 ust. 4 umowy Zamawiający w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, uwzględnienie nowej stawki VAT automatycznie bez konieczności zawierania aneksu

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:
Dotyczy zakres 1 pozycje 17-23
Czy Zamawiający rozpatrzy podzielenie zakresu nr 1tak, aby w jednym pakiecie znalazły się poz. 17-23 lub czy Zamawiający rozpatrzy możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pozycje w pakiecie 1? Prośbę swoją motywujemy tym, że pozostałe pozycje są oferowane przez ograniczoną ilość dostawców, ponadto w pakiecie jest zawarty bardzo szeroki asortyment towarów, co preferuje wszelkiego rodzaju hurtownie i pośredników eliminując wysokiej klasy dostawców i producentów specjalizujących się w sprzęcie wysokiej jakości. Uważamy, że dopuszczenie składania ofert na poszczególne pozycje lub wyłączenie pozycji nr 17-23 z pakietu, spowoduje dostawy towarów bez marży pośredników oraz umożliwi szeroką konkurencję dostawców, co w konsekwencji doprowadzi do obniżenia cen.
Odpowiedz: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Dotyczy zakres 2 pozycje 5 i 6
Czy Zamawiający życzy sobie zaoferowania końcówek standardowych (o standardowej jakości), czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na końcówki o podwyższonej jakości typu superior, jeśli tak to czy wymaga załączenia do oferty przetargowej próbek takich końcówek typu superior?
Odpowiedz: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Dotyczy zakres 2 pozycje 7
Czy Zamawiający dopuści kuwety o poj. do 4,5 ml?
Odpowiedz: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Dotyczy zakres 2 pozycje 9
Czy Zamawiający dopuści naczyńka o poj 30 ml (wys. 30 mm i śr. 50 mm) lub inne? Jeśli tak, to jakie?
Odpowiedz: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Dotyczy zakres 2 pozycje 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipetki z polietylenu z bańką na końcu, która spełnia takie same funkcje ssące jak harmonijka?
Odpowiedz: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Dotyczy zakres 2 pozycje 12
Prosimy o dopuszczenie probówek o wymiarach 16x105. Pragniemy nadmienić, iż różnica w długości 5mm w żaden sposób nie wpływa na cech użytkowe produktu, a w tym przypadku uniemożliwia złożenie ważnych i konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców
Odpowiedz: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Dotyczy zakres 2 pozycje 13
Czy Zamawiający pod pojęciem „karbowane” ma na myśli korki ze skrzydełkami uszczelniającymi pasujące do probówek o śr. 15-17mm , czy korki, które mają karbowaną powierzchnię boczną do probówek o śr. 16mm?
Odpowiedz: Korki „karbowane” to korki ze skrzydełkami uszczelniającymi pasujące do probówek 16x100

Dotyczy zakres 2 pozycje 15
Czy Zamawiający pod pojęciem „karbowane” ma na myśli korki ze skrzydełkami uszczelniającymi pasujące do probówek o śr. 11-13mm , czy korki, które mają karbowaną powierzchnię boczną do probówek o śr. 12mm?
Odpowiedz: Korki „karbowane” to korki ze skrzydełkami uszczelniającymi pasujące do probówek 12x75

Dotyczy zakres 2 pozycje 16
Prosimy o podanie pojemności i wymiarów probówek typu Eppendorf pasujących do aparatu firmy Trident.
Odpowiedz: Probówki osmometryczne ( naczyńko pomiarowe) o pojemności 1,5 ml odpowiednie do osmometru firmy Trydent 800cl

Dotyczy zakres 2 pozycje 17
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek typu Eppendorf o pojemności 0,5ml?
Odpowiedz: Zamawiający wymaga probówek Eppendorfa o pojemności 1,5ml

Dotyczy zakres 2 pozycje 18
Pyt. 1
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek typu Eppendorf wykonanych z polipropylenu o podwyższonej przeźroczystości (dzięki czemu łatwiej obserwować zawartość probówki), z podziałką i polem do opisu oraz z płaskim zatrzaskowym, zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej stronie korka.
Odpowiedz: Tak.

Pyt. 2
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek typu Eppendorf z płaskim zatrzaskowym, zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej stronie korka oraz z zamknięciem typu Safe Lock. Bezpieczne zamknięcie tzw. Safe Lock uniemożliwia przypadkowemu otwarciu się probówki np. podczas jej wirowania przy wysokich obrotach.
Odpowiedz: Tak.

Dotyczy zakres 2 pozycje 20
a) Czy Zamawiający wymaga pojemnika w całości autoklawowalnego?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wymaga.

b) Z jakim kolorem wieczka należy zaoferować pojemnik: żółtym, czerwonym czy białym?
Odpowiedź: czerwony

c) Czy minimalna pojemność pojemnika ma wynosić 120 ml, bowiem standardowo tego typu pojemniki mają pojemność min. 120 ml, a max. 140 ml?
Odpowiedz: Min. pojemność pojemnika to 120 ml max. 140 ml

Dotyczy zakres 2 pozycje 22 i 23
Czy Zamawiający miał na myśli tworzywo PS – polistyren?
Odpowiedz: Tak.

Dotyczy zakres 2 pozycje 23
Ze względu na różnie podawaną u różnych dostawców pojemność probówek o tych samych wymiarach (raz jest to pojemność użytkowa, a raz pojemność całkowita), zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie probówek o wymiarach 16x100 mm i pojemności użytkowej 10 ml a pojemności całkowitej 11 ml?
Odpowiedz: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy zakres 2 pozycje 28
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zlewki o pojemności 500 ml? Pozwoli to na złożenie ofert większej liczbie firm a zgodnie z art. 7 ustawy PZP Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji.
Odpowiedz: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy zakres 2 pozycje 28
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zlewek szklanych?
Odpowiedz: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy zakres 2 pozycje 28
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zlewek szklanych?
Odpowiedz: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy zakres 2 pozycje 8, 9, 11, 16, 25, 27-29
Prosimy o wyłączenie pozycji 8, 9, 11, 16, 25, 27-29 do osobnego pakietu z uwagi na niejednorodność zamawianego asortymentu, co powoduje utrudnienie uczciwej konkurencji. Zbudowanie pakietu składającego się z produktów różnych producentów w takim zestawieniu ogranicza szansę złożenia oferty różnym oferentom a przez to preferuje wybrane firmy. Podzielenie pakietu według zaproponowanego przez nas schematu jest uzasadnione z punktu widzenia ekonomicznego. Z uwagi na wartość tego zadania zastosowanie wnioskowanego podziału może pozwolić Zamawiającemu na zaoszczędzenie kilkudziesięciu tysięcy złotych w skali roku.
Odpowiedź: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Dotyczy zakres 4 pozycje 5
Prosimy o wyjaśnienie, co oznacza cyfra 1 znajdująca się po # w pozycji 5?
Odpowiedź: #1 to grubość szkiełka wyrażona w milimetrach.


Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisał: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2013-03-06
Odpowiedź:dodano: 2013-03-06
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81 WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-16-914/13 Tarnów, dnia 04.03.2013 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa : szkła ,plastików , sprzętu pomocniczego i noży do mikrotomu dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie – sprawa nr 16/2013


W odpowiedzi na zapytania z dnia 01.03.2013 r. Zamawiający wyjaśnia:

1. Zakres nr 2 – Plastiki laboratoryjne jednorazowego użytku:
a) Czy w poz. 1 Zamawiający dopuści pojemniki aseptyczne?
Odpowiedź: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
b) Czy w poz. 2 i 10 Zamawiający wymaga wymazówek w probówce transportowej o śr. 13mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
c) Czy w poz. 2 Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentu wykazującego zmianę ilości jednostek tworzących kolonię dla min. 7 klinicznie spotykanych mikroorganizmów, w okresie 6, 24, 48 i 72 godz. od pobrania w temp. lodówkowej i pokojowej?
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

d) Czy w poz. 8 Zamawiający dopuści naczynka Ø 30x50mm?
Odpowiedź: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
e) Czy w poz. 9 Zamawiający dopuści naczynka Ø 50x30mm?
Odpowiedź: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
f) Czy w poz. 11 Zamawiający dopuści pipety z banieczką (Pasteura) o poj. całk. 7ml?
Odpowiedź: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
g) Czy w poz. 12 Zamawiający dopuści probówki z lekkim wywinięciem (kołnierzem)?
Odpowiedź: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
h) Czy w poz. 17 Zmawiający wymaga probówek o poj. 0,5ml? Jeżeli nie to prosimy podać pojemność.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga probówek Eppendorfa o poj. 1,5 ml.
i) Czy w poz. 17-19 Zamawiający wymaga probówek z korkiem?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga probówki z korkiem
j) Czy w poz. 20 Zamawiający dopuści pojemniki 125ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
k) Czy w poz. 21 Zamawiający dopuści pojemniki 25ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
l) Czy w poz. 22 i 23 Zamawiający dopuści probówki z polistyrenu (PS)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
m) Czy w poz. 22 Zamawiający dopuści probówki o wym. 12x75mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
n) Czy Zamawiający wydzieli poz. 8, 9, 16, 24, 25, 27-30 do osobnego zakresu?
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.


Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisał: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2013-03-07
Odpowiedź:dodano: 2013-03-07
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81 WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-16-924/13 Tarnów, dnia 06.03.2013 r.


Dotyczy: Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa : szkła ,plastików , sprzętu pomocniczego i noży do mikrotomu dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie – sprawa nr 16/2013

Zamawiający zmienia godzinę otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.03.2013 r. o godz. 12.00. W rozdziale XIII SIWZ ulega zmianie powyższa godzina. Pozostałe zapisy SIWZ pozostaje bez zmian.

Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisał: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Sprostowanie:dodano: 2013-03-07
Odpowiedź:dodano: 2013-03-07
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 27679-2013 z dnia 2013-02-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
sukcesywna dostawa : szkła ,plastików , sprzętu pomocniczego i noży do mikrotomu
Termin składania ofert: 2013-03-11
------------------------------------------------------

Numer ogłoszenia: 35191 - 2013; data zamieszczenia: 07.03.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 27679 - 2013 data 20.02.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zał.1 cz.3.
W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Szkło laboratoryjne. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Kolba płaskodenna 1000 ml wąska szyja 2 szt. 2 Kolba płaskodenna 250 ml wąska szyja 5 szt. 3 Cylindry 50 ml 10 szt. 4 Cylinder miarowy ze szklaną stopką 100 ml 33 szt. 5 Cylinder miarowy ze szklaną stopką 1000 ml 2 szt. 6 Cylinder miarowy ze szklaną stopką 250 ml 21 szt. 7 Kapilary heparynowe do wirówek hematokrytowych dł. 75 mm.; fi zew. 1,4 ; fi wew - 0,8; poj. - 37ul op=1000 20 op. 8 Komora Seyka szklana 21 szt. 9 Komory Burkera 2 szt. 10 Pipety szkalne Pasteura 20 000 szt 11 Urometry 1,000 - 1,030 10 szt. 12 Zlewka 250 ml 40 szt. 13 Zlewki 500 ml 35 szt. 14 Probówki szklane 16 x 100 5 000 szt. 15 Probówki szklane 12 x 100 1 500 szt Kolbki szklane stożkowe z szeroką szyjką: 16 250 ml 2 szt 17 100 ml 2 szt 18 Kolbki szklane płaskodenne z szeroką szyjką 50 ml 15 szt. 19 Kolbki szklane płaskodenne z wąską szyjką 50 ml 10 szt. Lejki szklane 20 fi 70 10szt 21 fi 120 6 szt 22 Bagietki szklane z łopatką śr 4 mm dł 30 cm 45 szt. 23 Kolba Erlenmayera 1000 ml płaskodenna z szeroka szyjką 20 szt 24 Kolba Erlenmayera 2000 ml płaskodenna z szeroka szyjką 10 szt 25 Zlewka 50ml z wylewem niska skalowana 50 szt 26 Zlewka 250ml z wylewem niska skalowana 20 szt 27 Zlewka 500ml z wylewem niska skalowana 100 szt 28 Zlewka 100ml z wylewem niska skalowana 50 szt 29 Lejki szklane do szybkiej filtracji fi55 5 szt. Butelki na odczynniki ze szkła ciemnego, z korkie szlifowanym, z szeroką szyjką. 30 100ml. 10szt 31 250ml 10 szt..
W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Szkło laboratoryjne. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Zakres Nr 3 Szkło laboratoryjne: 1 Kolba płaskodenna 1000 ml wąska szyja 2 szt. 2 Kolba płaskodenna 250 ml wąska szyja 5 szt. 3 Cylindry 50 ml 10 szt. 4 Cylinder miarowy ze szklaną stopką 100 ml 33 szt. 5 Cylinder miarowy ze szklaną stopką 1000 ml 2 szt. 6 Cylinder miarowy ze szklaną stopką 250 ml 21 szt. 7 Kapilary heparynowe do wirówek hematokrytowych dł. 75 mm.; fi zew. 1,4 ; fi wew - 0,8; poj. - 37ul op=1000 20 op. 8 Komory Burkera 2 szt. 9 Pipety szkalne Pasteura 20 000 szt 10 Urometry 1,000 - 1,030 10 szt. 11 Zlewka 250 ml 40 szt. 12 Zlewki 500 ml 35 szt. 13 Probówki szklane 16 x 100 5 000 szt. 14 Probówki szklane 12 x 100 1 500 szt Kolbki szklane stożkowe z szeroką szyjką: 15 250 ml 2 szt 16 100 ml 2 szt 17 Kolbki szklane płaskodenne z szeroką szyjką 50 ml 15 szt. 18 Kolbki szklane płaskodenne z wąską szyjką 50 ml 10 szt. Lejki szklane 19 fi 70 10szt 20 fi 120 6 szt 21 Bagietki szklane z łopatką śr 4 mm dł 30 cm 45 szt. 22 Kolba Erlenmayera 1000 ml płaskodenna z szeroka szyjką 20 szt 23 Kolba Erlenmayera 2000 ml płaskodenna z szeroka szyjką 10 szt 24 Zlewka 50ml z wylewem niska skalowana 50 szt 25 Zlewka 250ml z wylewem niska skalowana 20 szt 26 Zlewka 500ml z wylewem niska skalowana 100 szt 27 Zlewka 100ml z wylewem niska skalowana 50 szt 28 Lejki szklane do szybkiej filtracji fi55 5 szt. Butelki na odczynniki ze szkła ciemnego, z korkie szlifowanym, z szeroką szyjką. 29 100ml. 10szt 30 250ml 10 szt.

Sprostowanie:dodano: 2013-03-07
Odpowiedź:dodano: 2013-03-07
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81 WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-16-993/13 Tarnów, dnia 07.03.2013 r.


Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa : szkła ,plastików , sprzętu pomocniczego i noży do mikrotomu dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie – sprawa nr 16/2013ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 16/2013

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (29 lutego 2004r. Dz. U. Nr 19 poz.177z póżn. zm). działając w imieniu Zamawiającego, wprowadzam do treści specyfikacji warunków zamówienia następujące zmiany:

Modyfikuje załącznik nr 2A poprzez wykreślenie w zakresie 3 poz. 8 „Komora Seyka szklana” ( modyfikacja załącznika w załączeniu )
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.


Z-ca Dyr. Szpitala dr n med. Stanisław Łata
(podpis osoby, której Kierownik Zamawiającego
powierzył wykonywanie zastrzeżonych
dla niego czynności

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-04-09
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271-KS-16-1502/13 Tarnów, 2013-04-08

dotyczy: przetarg nieograniczony Nr sprawy 16/2013 - sukcesywna dostawa : szkła ,plastików , sprzętu pomocniczego i noży do mikrotomu dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz.177 z późn. Zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. Dokonało wyboru niżej wymienionych najkorzystniejszych ofert:
Nr oferty Nazwa Wykonawcy Wartość brutto
w PLN

04

EQUIMED Sp. J., ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków
Zakres 1 – 23 643,81 zł.
Zakres 2 – 57 014,10 zł.
Zakres 3 – 8 837,29 zł.
05 MEDLAB PRODUCTS Sp. z o.o., ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn Zakres 4 – 7 752,24 zł.
07 ELEKTRO MED. Grzegorz Pałkowski, ul. Zabierzowska 11 32-005 Niepołomice Zakres 5 – 68 310,00 zł.
Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najniższą cenę spośród przestawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

2. Ocena ofert:
Zakres 1 PUNKTY Zakres 4 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100% nazwa OFERENTA 100% 100%
4 EQUIMED Sp. J., Kraków 10,00 1 COMEX S. C. Biuro Handlowe P.T.W.K. i D, Wrocław 6,91
EQUIMED Sp. J., Kraków 60,00 60,00 COMEX S. C. Biuro Handlowe P.T.W.K. i D, Wrocław 41,44 41,44
6 „Chemland” Zbigniew Bartczak, Stargard Szczeciński 9,00 3 PROFILAB s. c. Włodzimierz Stachura, Jerzy Holli, Anna Wiącek – Żychlińska Warszawa 9,03
„Chemland” Zbigniew Bartczak, Stargard Szczeciński 54,02 54,02 PROFILAB s. c. Włodzimierz Stachura, Jerzy Holli, Anna Wiącek – Żychlińska Warszawa 54,18 54,18
Zakres 2 PUNKTY 4 EQUIMED Sp. J., Kraków 6,13
nazwa OFERENTA 100% 100% EQUIMED Sp. J., Kraków 36,79 36,79
3 PROFILAB s. c. Włodzimierz Stachura, Jerzy Holli, Anna Wiącek – Żychlińska Warszawa 9,09 5 MEDLAB PRODUCTS Sp. z o.o., Raszyn 10,00
PROFILAB s. c. Włodzimierz Stachura, Jerzy Holli, Anna Wiącek – Żychlińska Warszawa 54,54 54,54 MEDLAB PRODUCTS Sp. z o.o., Raszyn 60,00 60,00
4 EQUIMED Sp. J., Kraków 10,00 7 ELEKTRO MED. Grzegorz Pałkowski, Niepołomice 9,16
EQUIMED Sp. J., Kraków 60,00 60,00 ELEKTRO MED. Grzegorz Pałkowski,
Niepołomice 54,99 54,99
5 MEDLAB PRODUCTS Sp. z o.o., Raszyn 8,37 Zakres 5 PUNKTY
MEDLAB PRODUCTS Sp. z o.o., Raszyn 50,20 50,20 nazwa OFERENTA 100% 100%
Zakres 3 PUNKTY 2 MAR-FOUR Marian Siekierski, Łódź 7,84
nazwa OFERENTA 100% 100% MAR-FOUR Marian Siekierski, Łódź 47,04 47,04
4 EQUIMED Sp. J., Kraków 10,00 7 ELEKTRO MED. Grzegorz Pałkowski, Niepołomice 10,00
EQUIMED Sp. J., Kraków 60,00 60,00 ELEKTRO MED. Grzegorz Pałkowski, Niepołomice 60,00 60,00
6 „Chemland” Zbigniew Bartczak, Stargard Szczeciński 8,27
„Chemland” Zbigniew Bartczak, Stargard Szczeciński 49,62 49,62

3. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
1) COMEX S. C. Biuro Handlowe P.T.W.K. i D, ul. Maślicka 154, 54-107 Wrocław
2) MAR-FOUR Marian Siekierski, ul. Kilińskiego 185, 90-348 Łódź
3) PROFILAB s. c. Włodzimierz Stachura, Jerzy Holli, Anna Wiącek – Żychlińska Al. Bohaterów Września 9.
02-389 Warszawa
4) EQUIMED Sp. J., ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków
5) MEDLAB PRODUCTS Sp. z o.o., ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn
6) Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „Chemland” Zbigniew Bartczak, ul. Usługowa 3, 73-110
Stargard Szczeciński
7) ELEKTRO MED. Grzegorz Pałkowski, ul. Zabierzowska 11 32-005 Niepołomice

4. W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. Nie została odrzucona żadna oferta.

W myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższą ceną
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a ustawy Prawo o zamówieniach publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego w którym nie został wykluczony żaden Wykonawca ani nie odrzucono żadnej oferty. Umowa z dnia 10.04.2013 r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.


Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.

Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Podpisał: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-05-07
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem nr 16/2013 na sukcesywny dostawa : szkła ,plastików , sprzętu pomocniczego i noży do mikrotomu dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 200 000 EURO, zawarto dnia 10.04.2013 r. umowę z następującymi Wykonawcami:
1. EQUIMED Sp. J., ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków
Zakres 1 – 23 643,81 zł.
Zakres 2 – 57 014,10 zł.
Zakres 3 – 8 837,29 zł.
2. MEDLAB PRODUCTS Sp. z o.o., ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn
Zakres 4 – 7 752,24 zł.
3. ELEKTRO MED. Grzegorz Pałkowski, ul. Zabierzowska 11 32-005 Niepołomice Zakres 5 – 68 310,00 zł.