Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

PN do progu zakup i dostawa substytutu opony twardej i matrycy hemostatycznej

Tarnów: SUBSTYTUT OPONY TWARDEJ, MATRYCA HEMOSTATYCZNA: Zakres 1 SUBSTYTUT OPONY TRWARDEJ MÓZGU Zakres 2 MATRYCA HEMOSTATYCZNA
Numer ogłoszenia: 21529 - 2013; data zamieszczenia: 11.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SUBSTYTUT OPONY TWARDEJ, MATRYCA HEMOSTATYCZNA: Zakres 1 SUBSTYTUT OPONY TRWARDEJ MÓZGU Zakres 2 MATRYCA HEMOSTATYCZNA.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa : SUBSTYTUT OPONY TWARDEJ, MATRYCA HEMOSTATYCZNA wg. N/w Zakresu dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zakres 1 SUBSTYTUT OPONY TRWARDEJ MÓZGU Zakres 2 MATRYCA HEMOSTATYCZNA.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie wymaga
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty
oświadczenie, Wykonawcy iż jest w posiadaniu dokumentów obowiązujących zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z 20.05.2010 Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 17. 06.2010r z póż. zm., uprawniających do wprowadzania, obrotu i do używania będącego przedmiotem zamówienia. (Wykonawca zobowiązuje się na pisemne wezwanie Zamawiającego, przedłożyć stosowne dokumenty w nieprzekraczalnym 3 dniowym terminie od dnia wezwania.) zał. Nr. 7. 6.Foldery/katalogi w języku polskim lub inne materiały informacyjne oferowanego asortymentu potwierdzające wymagane parametry.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2. oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP zał. Nr 4.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Cena pomniejszona o podatek VAT obowiązuje przez okres trwania umowy. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: stawki VAT jednakże zmiany w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu. Zmianie ulega kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Logistyki Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów.
IV.4.5) Termin związania ofertą: do 23.03.2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: substytut opony mózgu.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SUBSTYTUT OPONY TRWARDEJ MÓZGU.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: MATRYCA HEMOSTATYCZNA.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: MATRYCA HEMOSTATYCZNA.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2013-02-11 (0130211112833-siwz spr.12.doc)
Załącznik - 2013-02-11 (0130211112838-formularz 0- spr.12.doc)
Załącznik - 2013-02-11 (0130211112842-oswiadcz nr 7 spr.12.doc)
Załącznik - 2013-02-11 (0130211112844-oswiadczenia 4, 5, 6 sp.12.doc)
Załącznik - 2013-02-11 (0130211112848-umowa nr 3 spr.12.doc)
Załącznik - 2013-02-11 (0130211112851-zal. 1a.spr.12.doc)
Załącznik - 2013-02-11 (0130211112854-zal. nr 1 - cenowy nr sp.12.xls)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2013-02-19
WYKONAWCY
KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ
Nasz znak: SWLOG-271-SM-12/1/2013 Tarnów, dnia 19. 02. 2013 r
Dotyczy: Przetargu Nieograniczonego na dostawę : Substytut opony twardej-Matryca hemostatyczna Znak nr sprawy 12/2013
W nawiązaniu do zapytania firmy dotyczące SIWZ Nr Spr. 12/2013
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie uprzejmie wyjaśnia :
Pytanie nr 1 dotyczy zakresu nr 1
Biomatryca do regeneracji opony twardej występuje w rozmiarach:
2,5cm x 2,5cm; 2,5cm x 7,5cm; 5cm x 5cm; 7,5cm x 7,5cm; 10cm x 12,5cm.
Który z wymienionych rozmiarów Zamawiający wybiera w miejsce rozmiarów 2,5 cm x 10 cm i 5 cm x 10 cm
Odp: Zamawiający dopuszcza rozmiar 10cmx12,5 pod warunkiem że cena będzie taka sama jak 5cmx5cm, oraz rozmiar 2,5cmx7,5cm za 2,5cmx10
Pytanie 2: Dotyczy : zakresu nr2 – MATRYCA HEMOSTATYCZNA
Czy Zamawiający w pakiecie 2 wymaga matrycy hemostatycznej o zawartości trombiny ludzkiej 2500 j.m. I czasem gotowości do użycia po przygotowaniu do 8 godzin?
Odp: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.
Pytanie 3: Dotyczy : zakresu nr 1
Czy Zamawiający dopuści substytut opony twardej o rozmiarach :
6x14cm
6x8cm
4x10cm
4x5cm
oraz
2x10cm pakowane po 2 szt
1,5x3cm pakowane po 2 szt
Odp: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 4: Dotyczy : PROJEKTU UMOWY
1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §4
1. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto części zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części zamówienia, którego zwłoka dotyczy
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
a). w razie nieterminowej realizacji zamówienia,
b). w razie nienależytego wykonania zamówienia, w tym w szczególności dostarczenia produktu po upływie terminu jego ważności, dostarczenia zbyt małej ilości produktów, dostarczenia produktów o jakości niezgodnej z umową.
3. Prawo odstąpienia od umowy ogranicza się, według wyboru Zamawiającego, do części umowy objętej określonym zamówieniem, albo, do całej reszty niespełnionego do czasu odstąpienia od umowy świadczenia.
4. Przy pierwszym stwierdzeniu nienależytego wykonania umowy Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu do należytego wykonania umowy.
5. W przypadku wykonania prawa odstąpienia z przyczyn opisanych w ust. 2 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto.
6. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy, Zamawiający naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia, w ramach, którego dostarczono wadliwe produkty, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia, w ramach, którego dostarczono wadliwe produkty
Odp: Zapisy w projekcie Umowy pozostają bez zmian.
Pozostałe zapisy w SIWZ pozostają bez zmian

Odpowiedź:dodano: 2013-02-19

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-03-13
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/12 /KK / 1056 /13 Tarnów, 2013-03-12


Dot. : PN zakup i dostawa: SUBSTYTUTU OPONY TWARDEJ, MATRYCY HEMOSTATYCZNEJ – nr sprawy 12/13


Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Z 2007, Nr 223 poz.1655 ze. zm.) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę substytutu opony twardej i matrycy hemostatycznej wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę założoną przez Wykonawców:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01
Baxter Polska Sp.zo.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa
Zakres 1 – 7.620,48 PLN
Zakres 2 – 17.812,01 PLN
Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najniższą cenę, nie podlegającą odrzuceniu odnoszącą się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

1. Ocena ofert:
zakres 1 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Baxter 10,00
1 Baxter 30,00 30,00
Aesculap 5,41
2 Aesculap 16,22 16,22
zakres 2 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Baxter 10,00
1 Baxter 30,00 30,00

2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następującą ofertę
01- Baxter Polaks Sp.zo.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa
02- Aesculap Chifa Sp.zo.o. ul. Tysiąclecia 14. 64-300 Nowy Tomyśl
W myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższą ceną.

W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. Nie została odrzucona żadna oferta.


Zgodnie z art. 94 ust.3 a ustawy Prawo o zamówieniach publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego w którym nie został wykluczony żaden Wykonawca ani nie odrzucono żadnej oferty. Umowa z dnia 14.03 2013 r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.


Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego fax-em, oryginał wysłano pocztą.


Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-03-14

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem Dot. Przetarg nieograniczony – Dot. : PN nr sprawy 12 - dostawa : SUBSTYTUT OPONY TWARDEJ, MATRYCA HEMOSTATYCZNA wg. N/w Zakresu dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy– w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 200.000 euro zawarto umowę w:
dniu 14.03.2013r. z następującym Wykonawcą:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01
Baxter Polska Sp.zo.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa
Zakres 1 – 7.620,48 PLN
Zakres 2 – 17.812,01 PLN