Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

09/13 Dostawa przyrządów do endoskopii i endochirurgii .

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.lukasz.med.pl

Tarnów: sukcesywna dostawa : przyrządów do endoskopi i endochirurgii Zakres 1 dla, Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Numer ogłoszenia: 19179 - 2013; data zamieszczenia: 06.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sukcesywna dostawa : przyrządów do endoskopi i endochirurgii Zakres 1 dla, Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywna dostawa : przyrządów do endoskopi i endochirurgii - Zakres 1.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: -

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie

inne dokumenty

oświadczenie, Wykonawcy iż jest w posiadaniu dokumentów obowiązujących zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z 20.05.2010 (Dz.U. z dnia 17 czerwca 2010r) , uprawniających do wprowadzania, obrotu i do używania będącego przedmiotem zamówienia. (Wykonawca zobowiązuje się na pisemne wezwanie Zamawiającego,przedłożyć stosowne dokumenty w nieprzekraczalnym 3 dniowym terminie od dnia wezwania.) zał. Nr 7. 6).instrukcje użytkowania, 7). Opis przedmiotu zamówienia ( np. materiały informacyjne, katalogi, foldery itp. ) potwierdzajace spełnienie wymagań określonych w SiWZ

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrz która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2). oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: a) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielnym Publiczny Zakładzie Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.02.2013 godzina 10:00, miejsce: w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielnym Publiczny Zakładzie Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 21.03.2013.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2013-02-06 (0130206104832-siwz 09.doc)
Załącznik - 2013-02-06 (0130206104908-form zal nr 1.doc)
Załącznik - 2013-02-06 (0130206104916-oswiadcz nr 7.doc)
Załącznik - 2013-02-06 (0130206104921-umowa zal 3l.doc)
Załącznik - 2013-02-06 (0130206104932-zal 4,5,6.doc)
Załącznik - 2013-02-06 (0130206111455-zal nr 2 wzor.xls)
Załącznik - 2013-02-06 (0130206111836-zalacznik nr3 procedura dekontaminacji.odt)
Załącznik - 2013-02-06 (0130206112053-zakres 1.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2013-02-15
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
Tarnów, dnia 14.02.2013r


Nasz znak: SWLOG-271/09/MJ/ 735/13


Dotyczy: sukcesywna dostawa przyrządów do endoskopii i endochirurgii Zakres 1 dla, Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

W odpowiedzi na zapytania z dnia 11.02.2013r., Zamawiający wyjaśnia:


1. Dotyczy zakresu nr 1, pozycja 8: Prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia: "Litotryptor jednorazowy z funkcją rotacji, śr koszyka 30mm, całkowita dł 195cm z rękojeścią. (sztuk10)". Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia: 10 sztuk jednorazowego zmontowanego litortyptora z funkcją rotacji kosz śr. 30mm dł robocza 1950mm kompatybilnego z uchwytami typu MAJ 441 lub MAJ 440 lub Zamawiający oczekuje dostarczenia jednorazowego zmontowanego litortyptora z funkcją rotacji kosz śr. 30mm dł. robocza 1950mm w ilości 10 szt w komplecie z 1 sztuką wielorazowego uchwytu typu MAJ 441 lub MAJ 440?
Odpowiedź:Zamawiający oczekuje dostarczenia jednorazowego zmontowanego litortyptora z funkcją rotacji kosz śr. 30mm dł. robocza 1950mm w ilości 10 szt w komplecie z 1 sztuką wielorazowego uchwytu typu MAJ 441 lub MAJ 440.

2. Dotyczy zakresu nr 1, pozycja 25: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czterokomorowej pułapki na polipy - 4 osobne komory w obrotowym cylindrze - nie obniżająca siły ssania, montaż na drenie ssaka?
Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. Dotyczy projektu umowy, paragraf 4, ustęp 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z 1% do 0,5%, gdyż kara umowna 1% jest niewspółmiernie wysoka i nie przystaje do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych.
Odpowiedź:Nie, zapis pozostaje bez zmian.

4. Dotyczy projektu umowy, paragraf 6, ustęp 5: Czy Zamawiający mając na uwadze ilość i różnorodność pozycji z zakresu nr 1 dopuści możliwość organizacji jednorazowego szkolenia (obejmującego cały zakres zamawianych narzędzi endoskopowych) dla każdej jednostki szpitalnej wymienionej w punkcie 5 umowy w terminie do 45 dni od momentu podpisania umowy. Organizacja szkoleń z zakresu narzędzi wchodzących w skład pojedynczych dostaw, każdego z produktów będzie się wiązała z koniecznością organizacji kilkudziesięciu spotkań z każdą wymienioną w załączniku 5 umowy jednostką szpitala co stanowi istotny koszt i obciążenie czasowo - logistyczne dla dostawcy. Nasza Firma jako doświadczony partner z zakresu rozwiązań endoskopowych dołoży wszelkich starań aby szkolenia przeprowadzone były z największą ilością wiedzy, informacji praktyczno - technicznych, które wpływają na bezpieczeństwo użytkowania i żywotność narzędzi endoskopowych.
Odpowiedź:Tak, termin szkolenia należy ustalić z Kierownikami Komórek Organizacyjnych jak w umowie.

5. Dotyczy zapisów SIWZ, załącznik nr 3 do Umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z załącznika nr 3, ponieważ wszystkie informacje wymagane w wyżej wymienionym załączniku będą dostarczone wraz z kompletną dokumentacją (instrukcją obsługi), ponadto odbędzie się szkolenie w zakresie przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź:Nie, Zamawiający wymaga sprecyzowania postępowania dekontaminacyjnego.

6. Dotyczy SIWZ, rozdział V, punkt 2 podpunkt 1) oraz rozdział V, punkt 3, podpunkt 6: Czy ze względu na fakt, iż Wykonawca ma dostarczyć instrukcję przed dostawą – zgodnie z rozdziałem I, punkt 2, podpunkt 3 i 4, Zamawiający zrezygnuje z dostarczenia instrukcji użytkowania wraz z ofertą? Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi, ze względu na dużą ilość stron instrukcji oferowanego sprzętu, Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji na płycie CD?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia do oferty instrukcji obsługi sprzętu - dopuszcza złożenie instrukcji na płycie CD, do umowy należy dostarczyć oryginalną instrukcję producenta w języku angielskim, w części dotyczącej sposobu czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji, Instrukcję producenta tłumaczoną na język polski z potwierdzeniem tłumaczenia na język polski w części dotyczącej sposobu czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji.

7. Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział V, punkt 2, podpunkt 3; punkt 3, podpunkt 5 oraz załącznik nr 1, punkt VII: Czy w przypadku zaoferowania produktów będących wyrobami nie medycznymi, a stanowiącymi jedynie wyposażeniem wyrobu medycznego, Zamawiający zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego sprzętu dokumentów wymienionych w SIWZ, rozdział V, punkt 2 podpunkt 3; punkt 3, podpunkt 5 oraz w załączniku nr 1, punkt VII?
Odpowiedź:Zamawiający nie wymaga posiadania dla pozycji nr 17;19;20;21;24 i 32 dokumentów

wymienionych w SIWZ, rozdział V, punkt 2 podpunkt 3; punkt 3, podpunkt 5 oraz w załączniku nr 1, punkt VII.

Pozostałe zapisy SWIZ bez zmian.
Podpisała: Anna Czech – Dyrektor Szpitala

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
Tarnów, dnia 14.02.2013r


Nasz znak: SWLOG-271/09/MJ/735/13


Dotyczy: sukcesywna dostawa przyrządów do endoskopii i endochirurgii Zakres 1 dla, Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

W odpowiedzi na zapytania z dnia 11.02.2013r., Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie 1
Czy Zamawiający zgodzi się na możliwość składania ofert na poszczególne pozycje lub o wyłączenie do oddzielnego pakietu poz. nr 25,23,9.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 2
Czy w poz. nr 8 Zamawiający dopuści złożenie oferty na litotryptor z rotującym koszem o średnicy 25 mm i długości roboczej 200cm, jeżeli tak to prosimy o wyłączenie tej pozycji do oddzielnego pakietu w celu umożliwienia nam złożenia konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Podpisała: Anna Czech – Dyrektor Szpitala
Odpowiedź:dodano: 2013-02-15

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-02-27
WYKONAWCY, KTÓRZY UBIEGAJĄ SIĘ
O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA
Tarnów, dnia 25.02.2013r

Nasz znak:SWLOG-271/09/MJ/ 837 /13

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dot.: sukcesywna dostawa : SUKCESYWNA DOSTAWA PRZYRZĄDÓW DO ENDOSKOPII I ENDOCHIRURGII zakres 1 dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. – nr sprawy 09/2013
Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. dokonało wyboru niżej wymienionych najkorzystniejszych ofert:


Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wartość brutto
Olympus Polska Sp. z o. o. ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa
zakres nr 1- 169 500,67pln
Uzasadnienie wyboru:
Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu.

2. Ocena ofert:
zakres 1
Nr oferty
Liczba punktów,
Łączna liczba punktów
01
10,00
50,00

3. Jednocześnie Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

01 Olympus Polska Sp. z o. o. ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa

4. Nie został wykluczony żaden wykonawca
5. Nie została odrzucona żadna ofertaW myśl art. 2 Pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższą ceną.
Zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 1a ustawy Prawo o zamówieniach publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego, w którym złożono tylko jedną ofertę.
Umowa z dnia 28.02.2013r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.
Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 2 ustawy PZP mogą Państwo wnieść odwołanie „w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia jeśli zostały przesłane w sposób określony w art.27 ust. 2 (…)”.

Podpisała: Anna Czech – Dyrektor Szpitala


Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-03-22
28 lutego 2013r Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza zawarł umowę z firmą
Olympus Polska Sp.z o.o., ul. Suwak 3, WARSZAWA, kraj/woj. Polska.
Cena wybranej oferty: 169500,67zł