Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

PN nr sprawy 5/13 łóżka, wózki zabiegowe i do przewożenia chorych, łóżko porodowe

Tarnów: Zakres 1. ŁÓŻKA szt. 2. CENTRALNA PRACOWNIA ENDOSKOPII Zakres 2. WÓZEK ZBIEGOWY Z SZUFLADAMI Z ORGANIZERAMI szt. 1. CENTRALNA PRACOWNIA ENDOSKOPII Zakres 3. ŁÓŻKO PORODOWE szt. 1. GINEKOLOGIA Zakres 4. WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH szt. 1. CENTRALNA PRACOWNIA ENDOSKOPII
Numer ogłoszenia: 20788 - 2013; data zamieszczenia: 15.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakres 1. ŁÓŻKA szt. 2. CENTRALNA PRACOWNIA ENDOSKOPII Zakres 2. WÓZEK ZBIEGOWY Z SZUFLADAMI Z ORGANIZERAMI szt. 1. CENTRALNA PRACOWNIA ENDOSKOPII Zakres 3. ŁÓŻKO PORODOWE szt. 1. GINEKOLOGIA Zakres 4. WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH szt. 1. CENTRALNA PRACOWNIA ENDOSKOPII.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres 1. ŁÓŻKA szt. 2. CENTRALNA PRACOWNIA ENDOSKOPII Zakres 2. WÓZEK ZBIEGOWY Z SZUFLADAMI Z ORGANIZERAMI szt. 1. CENTRALNA PRACOWNIA ENDOSKOPII Zakres 3. ŁÓŻKO PORODOWE szt. 1. GINEKOLOGIA Zakres 4. WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH szt. 1. CENTRALNA PRACOWNIA ENDOSKOPII.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.19.21.20-9, 33.16.22.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymaga

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

PWykaz wykonanych zamówień potwierdzających spełnienie warunku postawionego w pkt 1.a SiWZ. Wykaz powinien zawierać przedmiot zamówienia, jego wartość datę wykonania i odbiorcę. Do wykazu należy dołączyć dokumenty z których wynika iż te dostawy zostały wykonane należycie. Zał. Nr 7. posiadają wiedzę i doświadczenie odpowiednie do wykonania zamówienia. W tym zakresie wykonawca jest zobligowany do wykazania, ze a w przeciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał 1 zamówienie o wartości co najmniej 10 000,00 zł. brutto - dot. zakresu 1 . Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. 1 zamówienie o wartości co najmniej 6 000,00 zł. brutto - dot. zakresu 2 . Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. 1 zamówienie o wartości co najmniej 60 000,00 zł. brutto - dot. zakresu 3 . Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. 1 zamówienie o wartości co najmniej 3 000,00 zł. brutto - dot. zakresu 4 . Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

Aktualne Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE oraz certyfikat CE jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu, jeśli jest wymagane lub Wypis z Rejestru Wyrobów Medycznych. Katalogi/Foldery w języku polskim lub inne materiały informacyjne oferowanego sprzętu potwierdzające wymagane parametry.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP Zał. Nr 4.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana ceny tylko w przypadku zmiany: stawki VAT jednakże zmiany w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu. Zmianie ulega kwota podatku VAT i cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Logistyki Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w TArnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 TArnów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.01.2013 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w TArnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 TArnów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 23.02.2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ŁÓŻKA szt. 2. CENTRALNA PRACOWNIA ENDOSKOPII.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ŁÓŻKA szt. 2. CENTRALNA PRACOWNIA ENDOSKOPII.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.21.20-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: WÓZEK ZBIEGOWY Z SZUFLADAMI Z ORGANIZERAMI szt. 1. CENTRALNA PRACOWNIA ENDOSKOPII.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: WÓZEK ZBIEGOWY Z SZUFLADAMI Z ORGANIZERAMI szt. 1. CENTRALNA PRACOWNIA ENDOSKOPII.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.22.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ŁÓŻKO PORODOWE szt. 1. GINEKOLOGIA.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ŁÓŻKO PORODOWE szt. 1. GINEKOLOGIA.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.21.20-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH szt. 1. CENTRALNA PRACOWNIA ENDOSKOPII.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH szt. 1. CENTRALNA PRACOWNIA ENDOSKOPII.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.22.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2013-01-15 (0130115110920-siwz spr.5.doc)
Załącznik - 2013-01-15 (0130115110924-forl og. nr 2 spr.5.doc)
Załącznik - 2013-01-15 (0130115110929-kodeks etyki zal. nr 4 spr.5.pdf)
Załącznik - 2013-01-15 (0130115110932-oswiadczenia 4,5,6, spr.5.doc)
Załącznik - 2013-01-15 (0130115110937-qp-034-0 zal. nr 3 spr.5.pdf)
Załącznik - 2013-01-15 (0130115110941-umowa - spr.5.doc)
Załącznik - 2013-01-15 (0130115110945-wykaz zal. 7 spr.5.doc)
Załącznik - 2013-01-15 (0130115110948-zal.1- 1a spr.5.doc)
Załącznik - 2013-01-29 (0130129135446-rysunki do odpowiedzi na pytania z dnia 29.01.2013r..doc)
Załącznik - 2013-01-29 (0130129135513-umowa - spr.5-modyfikacja dotyczy zakresu 4 i 2.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2013-01-17
Tarnów, dnia 17.01.2013r
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 115

znak pisma: SWLOG-271/17/KK/ 289 /13

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa wózków zabiegowych i do przewożenia chorych, łóżek dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 5/2013Na podstawie art.12a ust.2 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert do 31.01.2013r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 31.01.2013 r. o godz. 11.00. Składający ofertę Wykonawca pozostaje z nią związany przez okres 30 dni tj. do 01.03.2013r nie dłużej jednak niż do czasu podpisania umowy.
W rozdziałach: IX pkt. 1, XII pkt. 1 oraz XIII SIWZ ulegają zmianie powyższe terminy.

Otrzymują:
1/ A/a
2/ Adresat
Odpowiedź:dodano: 2013-01-17

Sprostowanie:dodano: 2013-01-17
Numer ogłoszenia: 25184 - 2013; data zamieszczenia: 17.01.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 20788 - 2013 data 15.01.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.01.2013r..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.01.2013r..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.5).
W ogłoszeniu jest: Termin związania ofertą: 23.02.1013r..
W ogłoszeniu powinno być: Termin związania ofertą: 01.03.1013r..


Odpowiedź:dodano: 2013-01-17

Sprostowanie:dodano: 2013-01-29
Tarnów, dnia 28.01.2013r
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 115

znak pisma: SWLOG-271/5KK/ 422 /13

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa wózków zabiegowych i do przewożenia chorych, łóżek dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 5/2013Na podstawie art.12a ust.2 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert do 04.02.2013r do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 04.02.2013 r. o godz. 11.00. Składający ofertę Wykonawca pozostaje z nią związany przez okres 30 dni tj. do 05.03.2013r nie dłużej jednak niż do czasu podpisania umowy.
W rozdziałach: IX pkt. 1, XII pkt. 1 oraz XIII SIWZ ulegają zmianie powyższe terminy.

Otrzymują:
1/ A/a
2/ Adresat
Odpowiedź:dodano: 2013-01-29

Pytanie:dodano: 2013-01-29
Tarnów, dnia 28.01.2013r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/5/KK/ 424 /13
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa wózków zabiegowych i do przewożenia chorych, łóżek dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 5/2013
W odpowiedzi na zapytania z dnia 16.01.2013., 17.01.2013, 18.01.2013 Zamawiający wyjaśnia:

(dotyczy pakietu 2 – wózek zabiegowy)
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający może dokładnie określić z jakiego materiału ma być wykonany wózek?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga wózka z tworzywa sztucznego z możliwością mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów wózka, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuści konstrukcję wózka łącznie z wysuwanym blatem i uchylnymi półkami bocznymi wykonanymi z blachy lakierowanej proszkowo?
Odpowiedź:
Tak – Zamawiający dopuszcza taki wózek.

Zakres nr 4 Wózek do przewożenia chorych z przeziernością dla promieni RTG
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający dopuści wózek o konstrukcji z kształtowników/profili stalowych?
Odpowiedź:
Tak – Zamawiający dopuszcza taki wózek.
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w leżysko dwusegmentowe, składające się z leża głównego i podgłówka?
Odpowiedź:
Tak – Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją podgłówka dokonywaną ręcznie jedną zapadką pod dowolnym kątem, dodatkowo blokowaną pokrętłem?
Odpowiedź:
Tak – Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na usunięcie awarii do 5 dni roboczych od momentu dostarczenia sprzętu do serwisu?
Odpowiedź:
Nie – Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu szkolenia?
Wózek jest prosty w obsłudze, a wszystkie niezbędne informacje zawiera instrukcja obsługi dostarczana wraz z wózkiem. Spełnienie tego wymogu podwyższa cenę oferty.
Odpowiedź:
Tak – Zamawiający odstępuje od wymogu szkolenia. Modyfikacja załącznik nr 3 – Projektu Umowy.
Zakres nr 2 WÓZEK ZBIEGOWY Z SZUFLADAMI Z ORGANIZERAMI
Pytanie nr 8
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek zabiegowy wyposażony w pięć szuflad bez uchylnych półek bocznych?
Odpowiedź:
Tak – Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 9
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek zabiegowy z dwoma koszami na odpady montowanymi z lewej strony wózka o łącznej pojemności 12 litrów zamykanych pokrywą od góry. ?
Odpowiedź:
Tak – Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 10
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek zabiegowy z koszem na odpady o pojemności 6l zamykanym pokrywą od góry.?
Odpowiedź:
Nie – ze względu na zbyt małą pojemność kosza.
Pytanie nr 11
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek zabiegowy bez wieszaka kroplówki.?
Odpowiedź:
Nie – Zamawiający nie wyraża zgody gdyż wieszak kroplówki jest elementem niezbędnym.
Pytanie nr 12
Czy Zamawiający wymaga blatu górnego roboczego wykonanego ze stali nierdzewnej - zapewniającego długotrwałą eksploatację.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.
Pytanie nr 13
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek zabiegowy o wymiarach szerokość: 650 × głębokość 475 × wysokość: 970mm, minimalna wysokość z nadstawką 155cm z możliwością regulacji.
Odpowiedź:
Tak – Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 14
Czy Zamawiający wymaga nadstawki z uchylnymi organizerami zamykanej na kluczyk - rozwiązanie takie chroni zawartość nadstawki przed dostaniem się w niepowołane ręce.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.
Pytanie nr 15
Czy Zamawiający dopuści zaopatrzenie wózka w Kosz o pojemności 20L, bezdotykowy, otwierany i zamykany poprzez mechanizm uruchamiany źródłem czujnika podczerwieni zamiast kosza o tej samej pojemności otwieranego kolanem? Proponowane rozwiązanie pozwala na wyrzucenie odpadków do kosza bez konieczności jego dotykania. Jest to więc rozwiązanie bardziej funkcjonalne i estetyczne oraz "czystsze".
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.
Pytanie nr 16
Czy Zamawiający, w kwestii przestrzeni na cewniki, dopuści zaopatrzenie wózka w pojemnik na cewniki, umieszczony na szynie z tyłu bądź na jednym z boków wózka?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.
Pytanie nr 17
Czy Zamawiający dopuści blat wózka typu Postforming?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga wózka z tworzywa sztucznego z możliwością mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów wózka, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych.
Pytania nr 18
Czy Zamawiający dopuści wózek z blatem o wymiarach 640 x 520 mm?
Czy Zamawiający dopuści wózek z blatem o wymiarach 670 x 480 mm?
Czy Zamawiający dopuści wózek z blatem o wymiarach 640 x 480 mm?
Czy Zamawiający dopuści wózek z blatem o wymiarach 620 x 600 mm?
Odpowiedź:
Tak – Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 19
Czy podane przez Zamawiającego wymiary są wymiarami blatu wózka, korpusu wózka czy wózka ze wszystkimi dodatkowymi akcesoriami żądanymi przez Zamawiającego?
Odpowiedź:
Podane wymiary to wymiary bazy wózka bez dodatkowych akcesoriów.
Pytanie nr 20
Czy Zamawiający dopuści wózek na 4 kołach o średnicy 100mm, w tym dwa z hamulcem, z bieżnikiem nie brudzącym podłogi?
Odpowiedź:
Tak – Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 21
Czy Zamawiający dopuści wózek, który zamiast wymaganych trzech uchylnych półek bocznych będzie wyposażony w 2 duże uchylane kieszenie o wymiarach dł. x szer. x wys. 400 x 100 x 250 lub 3 pojemniki boczne nieuchylne o wymiarach 400 x 100 x 100mm ?
Odpowiedź:
Tak – Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 22
Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach -635x645x1700 mm (dł x szer x wys), w którym szuflady mają wymiary wewnętrzne 360 x 380 mm( dł x szer)?
Odpowiedź:
Tak – Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 23
Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach 835x645x1700mm(dł x szer x wys), w którym szuflady mają wymiary wewnętrzne 560 x 380mm( dł x szer)?
Odpowiedź:
Tak – Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 24
Czy Zamawiający dopuści wózek, który będzie wyposażony w nadstawkę z 6 przegródkami pozwalającymi na uzyskanie 8 uchylnych organizerów zamocowanej specjalnymi uchwytami do aluminiowych szyn? Oferowane rozwiązanie nie wpływa w żaden sposób na zmniejszenie funkcjonalności organizerów wynika jedynie z innej konstrukcji wózka.
Odpowiedź:
Tak – Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 25
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wózka, o wymiarach całkowitych (z akcesoriami) 850 x 620 x 1700 mm, którego baza ma wymiary 670 x 620 mm, spełniającego wszystkie pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego. (poglądowe zdjęcie oferowanego wózka poniżej)Odpowiedź:
Tak – Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 25
Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy wymaga wózka o konstrukcji i szufladach ze stali nierdzewnej czy ze stali malowanej proszkowo, oraz blacie, częściach bocznych i tyle wózka z wytrzymałego tworzywa. Określenie materiału z którego ma być wykonany wózek ma znaczący wpływ na cenę zaoferowanego sprzętu.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wózek o konstrukcji i szufladach zarówno ze stali nierdzewnej, jak i ze stali malowanej proszkowo.
Pytanie nr 26
Prosimy Zamawiającego o rezygnacje z wymogu szkolenia personelu użytkownika w zakresie obsługi oferowanego sprzętu, dekontaminacji narzędzi pielęgnacji/konserwacji narzędzi, personelu użytkownika oraz wymogu instalacji i uruchomienia przedmiotu zamówienia (dla Zakres nr 2 – Wózek zabiegowy z szufladami z organizerami). Zamawiający otrzymuje oferowany wózek w formie gotowej do użytku – nie potrzebne są zatem żadne czynności instalacyjne czy uruchomienie wózka. Oferowany wyrób jest bardzo prosty w obsłudze, a wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z obsługą wózka w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z jego instrukcją obsługi /w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą/, zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne do korzystania z wózka i jego pielęgnacji / konserwacji. Ponad to ze sprzętu jakim jest oferowany wózek nie uzyskuje się żadnych informacji, które przez personel muszą być wykorzystane i poddane interpretacji, gdy nie jest to aparatura medyczna. Konieczność realizacji powyższych wymogów dla oferowanego wózka medycznego przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.
Odpowiedź:
Tak– Zamawiający odstępuje od wymogu szkolenia. Modyfikacja załącznik nr 3 – Projektu Umowy.
Pytanie nr 27
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek zabiegowy zabudowany dwoma szufladami o następujących wysokościach użytkowych: 1x 14cm, 1x 24cm? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla pełnej funkcjonalności wózka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej umożliwiając przechowywanie przedmiotów o zróżnicowanych wymiarach.
Odpowiedź:
Nie – Zamawiający nie dopuszcza, ze względu na niewystarczającą liczbę szuflad.
Pytanie nr 28
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek zabiegowy, którego obie szuflady wyposażone są w metalowe podziałki? Oferowane rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej umożliwiając przechowywanie rzeczy w należytym porządku.
Odpowiedź:
Tak – Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 29
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w kasetkę składającą się z 9 uchylnych pojemniczków, każdy o pojemności 3l zamiast wymaganej nadstawki? Oferowane rozwiązanie jest tożsame z wymaganym i bardzo dobrze sprawdza się w medycznej praktyce użytkowej.
(przykładowe zdjęcie)
Odpowiedź:
Nie – Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ wymaga nadstawki.
Pytanie nr 30
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, wyposażony w centralny system zamykania kasetki za pomocą klucza natomiast bez centralnego zamykania szuflad? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.
Odpowiedź:
Nie – Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 31
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w 15 litrowy kosz z pokrywą otwierany ręcznie? Oferowane rozwiązanie jest tożsame z wymaganym i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odpowiedź:
Tak – Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 32
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w jedną nieuchylną półkę boczną zamiast wymaganych trzech uchylnych półek? Oferowane rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odpowiedź:
Tak – Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 33
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, który nie jest wyposażony w przestrzeń na cewniki oraz uchwyt kroplówki? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka.
Odpowiedź:
Nie - Zamawiający nie dopuszcza gdyż elementy te są niezbędne.
Pytanie nr 34
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w składaną półkę boczną zamiast wymaganej półki pomocniczej chowanej pod blat? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla potrzeb użytkowych wózka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odpowiedź:
Tak – Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 35
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, którego układ jezdny składa się z czterech kół o średnicy wynoszącej 100mm i w którym jedno koło wyposażone jest w hamulec? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla pełnej funkcjonalności wózka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej zapewniając zarówno pełną mobilność wózka jak i łatwość jego unieruchomienia.
Odpowiedź:
Nie - Zamawiający nie dopuszcza ze względu na niewystarczającą liczbę hamulców.
Pytanie nr 36
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o następujących wymiarach: szerokości wynoszącej 56cm, głębokości wynoszącej 50cm i wysokości wynoszącej 102cm? Oferowane parametry są optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.
Odpowiedź:
Tak – Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 37
Czy Zamawiający dopuści w zakresie nr 1 łóżka szpitalne o szerokości całkowitej 985 mm ?
Odpowiedź:
Tak – Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 38
Czy Zamawiający dopuści w zakresie nr 1 łóżka szpitalne o długości całkowitej 2180 mm ?
Odpowiedź:
Tak – Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 39
Czy Zamawiający dopuści w zakresie nr 1 łóżka szpitalne wyposażone w 4 koła jezdne z indywidualna blokadą jazdy o średnicy 125 mm?
Odpowiedź:
Tak – Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 40
Czy Zamawiający dopuści w zakresie nr 4 wózek do przewożenia chorych z regulacją oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej ?
Odpowiedź:
Tak – Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 41
Czy Zamawiający dopuści w zakresie nr 4 wózek do przewożenia chorych z regulacją wysokości leża za pomocą pompy hydraulicznej ?
Odpowiedź:
Tak – Zamawiający dopuszcza.
Zakres 2 – Wózek zabiegowy z szufladami z organizerami
Pytanie nr 42
Czy mając na uwadze ergonomie pracy personelu medycznego Zamawiający dopuści wózek o znacznie lepszych parametrach opisanych poniżej ;
Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: wysokoodpornego tworzywa Baydur. Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady. Pojemniki szuflad jednoczęściowe – odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulację brudu i ognisk infekcji. Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 2 z blokadą, o średnicy 125 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie (kwadracie) zwiększające zwrotność wózka. Wyposażenie podstawowe wózka:
- blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów,
- uchwyt do przetaczania,
- pojemnik do zużytych igieł,
- otwieracz ampułek,
- pojemnik na cewniki,
- pojemnik na butelki,
- jeden przezroczysty umożliwiający identyfikację tego co znajduje się w środku odchylany pojemnik „kieszeń”
- wysuwana spod blatu półkę do pisania,
- półkę na żel,
- uchwyt na butlę z tlenem,
- zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu, jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikację. Wymienione wyposażenie nie powoduje zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka. Wózek wyposażony w 5 szuflad z czego 3 o wysokości 100mm oraz 2 o wysokości 150mm.
Wymiary zewnętrzne wózka:
- Wysokość: 91cm,
- Głębokość: 72cm,
- Szerokość: 83cm
Odpowiedź:
Nie – Zamawiający nie dopuszcza ze względu na nieodpowiednią głębokość wózka.
Pytanie nr 43
Czy Zamawiający wymaga , aby konstrukcja wózka stanowiła jedną całość – jednolity odlew , bez miejsc łączenia , będących potencjalnymi ogniskami kumulowania się brudu i powstawania infekcji ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.
Pytanie nr 44
Czy Zamawiający wymaga podstawowego wyposażenia tj. Chowana półka do pisania , haczyki np. na płytę do masażu serca , przezroczyste kieszenie , pojemnik na cewniki , pojemnik na zużyte igły czy opatrunki , systemu zamknięcia , otwieracz ampułek , kosz na odpadki , pojemnik na butelki ?
Odpowiedź:
Zamawiający podstawowe wyposażenie wózka sprecyzował w SIWZ.
Pytanie nr 45
Czy Zamawiający wymaga wysoce mobilnego układu jezdnego , kółka rozmieszczone w równych odległościach od siebie (kwadracie) znacznie zwiększające zwrotność wózka ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.
Dotyczy Zakresu Nr 2 – Wózek zabiegowy z szufladami z organizerami – 1 sztuka
Pytanie nr 46
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek zabiegowy zabudowany pięcioma szufladami o następujących wysokościach użytkowych: 1x5cm, 3x10cm, 1x20cm?Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego pozwalając na przechowywanie przedmiotów o zróżnicowanych rozmiarach co bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 47
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek zabiegowy wyposażony wyłącznie w:
 Nadstawkę z dwoma tworzywowymi półkami umieszczonymi na wysięgniku wykonanym ze stali nierdzewnej
 25 litrowy otwierany nożnie kosz na odpady.
 Uchwyt do przetaczania umieszczony z lewej strony wózka
Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla potrzeb użytkowych wózka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce jako wózek zabiegowy.Odpowiedź:
Nie, gdyż wyposażenie to nie jest wystarczające do potrzeb.
Pytanie nr 48
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek zabiegowy wyposażony w cztery podwójne koła o średnicy wynoszącej 100mm wykonane z poliuretanowego tworzywa niebrudzącego podłoża? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostoswane dla potrzeb użytkowych wózka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej zapewniając pełną mobilność wózka.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 49
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek zabiegowy o następujących wymiarach zewnętrznych bez wyposażenia wysokości wynoszącej 950mm, szerokości wynoszącej 640mm i głębokości wynoszącej 480mm? Proponowane wymiary są optymalnie dostosowane dla potrzeb użytkowych wózka i bardzo dobrze sprawdzają się w użytkowej praktyce medycznej.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 50
Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania wózek, którego konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, fronty szuflad z wysokiej jakości polietylenu natomiast blat roboczy z tworzywa polietylenu? Proponowane rozwiązanie zapewnia najwyższą jakość, stabilność konstrukcji oraz długi okres użytkowania wózka.
Odpowiedź:
Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza.
Pytanie nr 51
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, z frontami szuflad w kolorze zielonym? Proponowany kolor jest optymalnie dostosowany dla potrzeb placówek medycznych ponadto jako ciepła barwa wzburza pozytywne odczucia.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga koloru żółtego.
Pytanie nr 52
Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania wózek o nośności konstrukcji do 400kg, oraz ładowności każdej z szuflad rzędu 30kg? Wprowadzenie powyższego wymogu umożliwi zaoferowanie wyłącznie wózków najwyższej jakości, gwarantujących długotrwały okres użytkowania sprzętu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza
Pytanie nr 53
Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania wózek wyposażony w szuflady wysuwane w 110% i wypełnione tworzywowymi koszami z wysokiej jakości tworzywa w celu pełnej dezynfekcji? Proponowane rozwiązanie znacznie podnosi funkcjonalność wózka, ułatwia jego dezynfekcje oraz znacznie ogranicza możliwość gromadzenia się zanieczyszczeń co z uwagi na użytkowanie w warunkach medycznych wymagających całkowitej sterylizacji jest bardzo oczekiwane.

Odpowiedź:
Zmawiający wymaga szuflad z organizerami.
Zakres nr 1 – Wózek zabiegowy z szufladami i organizerami – 1 szt.
Pytanie nr 54
Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy z szufladami z organizerami według poniższego opisu:
 Wózek zabiegowy z czterema szufladami
 Trzy szuflady posiadające organizery
 Wyposażony w: centralny zamek, kosz na odpady otwierany w tradycyjny sposób o pojemności ok. 20 litrów, przestrzeń na cewniki, uchwyt kroplówki, nadstawka z 8 uchylnymi organizerami umieszczonymi na szynach ze specjalnej stali z możliwością montażu ich na różnych wysokościach, półka pomocnicza chowana pod blat, cztery koła jezdne o średnicy 120 mm (nie brudzące podłogi) z hamulcem na dwa koła
 Wymiary wózka: 790 mm x 610 mm, 1460 mm
Odpowiedź:
Tak – Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 55
Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości 950 mm (bez barierek bocznych) i szerokości 1030 mm (wraz z barierkami bocznymi)? Należy wskazać, że proponowane barierki boczne w łątwy sposób są demontowane lub montowane.
Odpowiedź:
Tak – Zamawiający dopuści.
Pytanie nr 56
Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź:
Nie – zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Dot.: Zakres 4
Pytanie nr 57
Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź:
Nie – zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Modyfikacja załącznika nr 3 – Projekt Umowy została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2013-01-29

Pytanie:dodano: 2013-01-31
Tarnów, dnia 30.01.2013r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/5/KK/ 441 /13
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa wózków zabiegowych i do przewożenia chorych, łóżek dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 5/2013
W odpowiedzi na zapytania z dnia 21.01.2013., 16.01.2013, 18.01.2013 Zamawiający wyjaśnia:

Zakres nr 3 – Łóżko porodowe – pobytowe sterowane elektrycznie – 1 szt.
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe, którego szerokość przy całkowicie opuszczonych barierkach wynosi 980 mm?
Odpowiedź:
Tak- Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe, którego minimalna wysokość leża mierzona od podłoża do górnej powierzchni łóżka wynosi 620 mm?
Odpowiedź:
Tak- Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe, którego maksymalna wysokość leża mierzona od podłoża do górnej powierzchni materaca wynosi 910 mm?
Odpowiedź:
Tak- Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe z elektryczną regulacją oparcia pleców – regulacja w sposób płynny – bez narażania pacjentki na zsuwanie się w dół podczas porodu? Jednocześnie pragniemy nadmienić, że ryzyko takie można wyeliminować praktycznie w każdym łóżku, stosując przechyły wzdłużne, które dają znacznie szersze możliwości, niż funkcja „autokontur”.
Odpowiedź:
Tak- Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe, posiadające zakres automatycznej regulacji segmentu siedziska przy wykorzystaniu funkcji przechyłów wzdłużnych w stosunku do poziomu ramy leża w zakresie 0 - 12°?
Odpowiedź:
Tak- Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 6
Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe z ręczną regulacją wysokości segmentu nożnego? Oferowana funkcja jest bardzo przydatna w praktyce, gdyż bez wysiłku i w prosty sposób pozwala na opuszczenie i schowanie ww. segmentu. Gwarantuje to użytkownikowi szybką zamianę łóżka w „pozycję fotelową”.
Odpowiedź:
Nie – Zamawiający wymagał elektryczną regulację.
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe posiadające elektryczną regulację pozycji Trendelenburga osiąganą natychmiastowo przy użyciu przycisku dostępnego na panelu wbudowanego w barierki? Proponowane rozwiązanie jest zdecydowanie lepsze, niż wskazane przez Zamawiającego, gdyż nie wymaga wysiłku fizycznego personelu oraz gwarantuje płynność wykonanej czynności, chroniąc przed urazami pacjentkę.
Odpowiedź:
Tak- Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 8
Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe wyposażone w elektryczną funkcję CPR z wyraźnym oznaczeniem pozwalającą na opuszczenie segmentu oparcia natychmiastowo w sposób płynny przy użyciu przycisku dostępnego na panelu wbudowanym w barierki? Proponowane rozwiązanie jest zdecydowanie lepsze, niż wskazane przez Zamawiającego, gdyż nie wymaga wysiłku fizycznego personelu oraz gwarantuję płynność wykonanej czynności, chroniąc przed urazami pacjentkę oraz nie wymaga żadnych dodatkowych czynności (tj. konieczność przemieszczania łóżka, manipulowania dźwigniami itp.), które wykluczył Zamawiający.
Odpowiedź:
Nie – zapisy SIWZ pozostają bez zmian.(brak spełnienia wymogu określonego pkt. 22)
Pytanie nr 9
Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe wyposażone w uchwyty porodowe mocowa w sposób tradycyjny, wykonane z materiału zapobiegającemu ślizganiu się rąk? Proponowane rozwiązanie będzie funkcjonalne oraz praktyczne dla pacjentki.
Odpowiedź:
Nie – zapisy SIWZ pozostają bez zmian (brak spełnienia wymogu określonego pkt. 23).
Pytanie nr 10
Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe wyposażone w podkolanniki z płynną regulacją kąta nachylenia i rozwarcia, dzięki zastosowaniu mechanizmu kulkowego? Proponowane rozwiązanie będzie idealne podczas codziennego korzystania z łóżka, ponadto umożliwia ono schowanie podkolanników pod leże w przypadku ich nieużywania. Podkolanniki wykonane w technologii bezszwowej, łatwe do dezynfekcji z jednego odlewu z elastycznego i wytrzymałego tworzywa.
Odpowiedź:
Nie – zapisy SIWZ pozostają bez zmian (brak spełnienia wymogu określonego pkt. 24).
Pytanie nr 11
Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe wyposażone w materac o wymiarach adekwatnych do wymiarów łóżka bez narzucania wymiarów, które mogłyby być niekompatybilne dla łóżek danego producenta?
Odpowiedź:
Wysokość materaca nie mniejsza niż 100 mm +/- 30 mm.
Pytanie nr 12
Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe wyposażone w wysoce elastyczny i komfortowy materac z możliwością zdejmowania, gwarantujący całkowitą szczelność i wooodporność w każdym miejscu, wykonany z materiałów paroprzepuszczalnych i wodoodpornych, antybakteryjny i przeciwgrzybiczy z możliwością dezynfekcji, powierzchnia materaca antystatyczna oraz ognioodporna? Proponowane rozwiązanie jest równie praktyczne jak wskazane przez Zamawiającego, ponadto nie ma konieczności zdejmowania pokrowca, ponieważ szwy materaca są szczelne i zapewniają utrzymanie wysokiej higieny, żywotność, wodoodporność oraz pozwalają na dezynfekcję.
Odpowiedź:
Tak- Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 13
Czy Zamawiający dopuści łóżko zaprojektowane specjalnie na potrzeby ginekologii, które nie jest łóżkiem szpitalnym przerobionym na porodowe opisujące w tym postępowaniu jednego wykonawcę jakim jest Hill-rom ?
o parametrach nieco odmiennych od opisanych ale spełniających wszystkie normy i mające wiele innych zalet, a mianowicie:
- Łóżko o długości 2100 mm i szerokości 1016 mm
Odpowiedź:
Tak - Zamawiający dopuszcza.
- z kątem uniesienia pleców w zakresie od -12° do +70°
Odpowiedź:
Tak - Zamawiający dopuszcza.
- z przechyłem Trendelenburga 12° regulowanym elektrycznie
Odpowiedź:
Tak - Zamawiający dopuszcza.
- z regulacją wysokości w zakresie 600-895 mm
Odpowiedź:
Tak - Zamawiający dopuszcza.
- z funkcją oparcia pleców i siedziska za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego z pilota przewodowego
Odpowiedź:
Nie – sterowanie w barierkach bocznych na panelu
- Konstrukcja nośna oparta na jednej kolumnie, podstawie regulowana, stabilna, z podwoziem osłoniętym tworzywową osłonka
Odpowiedź:
Tak - Zamawiający dopuszcza.
- z Funkcją CPR – dokonywaną ręcznie za pomocą dźwigni szybkiego zwalniania segmentu oparcia pleców
Odpowiedź:
Tak - Zamawiający dopuszcza.
-łóżko z poręczami bocznymi odejmowanymi, które są jednocześnie zabezpieczeniami bocznymi bez możliwości ich opuszczania i bez wbudowanego sterowania, które i tak w czasie porodu nie jest wskazane, ponieważ pacjentka, która jest w bólach mogłaby tylko zrobić sobie krzywdę,
Odpowiedź:
Nie – zapisy SIWZ pozostają bez zmian (brak spełnienia wymogu określonego pkt. 19).
- łóżko bez możliwości blokady wybranych funkcji gdyż wyposażone jest w pilot z przyciskami oznaczone intuicyjnymi piktogramami , niwelujące ryzyko nieświadomego użycia
Odpowiedź:
Nie – zapisy SIWZ pozostają bez zmian (brak spełnienia wymogu określonego pkt. 16).
- łóżko bez funkcji auto-konturu która przy oferowany rodzaju łóżku jest niepotrzebna
Odpowiedź:
Nie – zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
- z wysoce mobilnym układem jezdny z blokadą 2 kół niezależnych od siebie
Odpowiedź:
Tak - Zamawiający dopuszcza.
- o obciążeniu segmentu nożnego na poziomie 150 kg
Odpowiedź:
Tak - Zamawiający dopuszcza.
- o całkowitym bezpiecznym obciążeniu na poziomie 200 kg
Odpowiedź:
Nie – zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
-z materacem bezszwowym , super lekkim o odpowiedniej twardości (zapobiegający wpadaniu ), doskonałe do łatwej , szybkiej dezynefekcji o wymiarach łóżka o grubości 50 mm
Odpowiedź:
Nie - zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Grubość 100 mm.
- Z racji, iż jest to łóżko specjalnie zaprojektowane do porodów nie jest wymagane posiadanie standardowych szczytów, tak jak w normalnych łóżkach szpitalnych, proszę o dopuszczenie o budowie eliptycznej, bez ramowej, bez standardowych szczytów, ale dodatkowo wyposażone w podgłówek oraz uchwyt w górnej części segmentów pleców, bez krążków odbojowych ale wyposażone w listwy odbojowe w pełni chroniące przed uderzeniami ?
Odpowiedź:
Tak - Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 14
Czy Zamawiający wymaga aby łózko było wyposażone w dodatkowy segment dla dziecka i dla matki oraz Podkolanniki Goepela wytrzymałość pow. 100 kg ?
Odpowiedź:
Tak – segment dla noworodka oraz podkolanniki.
Pytanie nr 15
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko porodowo-pobytowe zapewniające pobyt pacjentki we wszystkich fazach porodowych bez pompowanego elektrycznie segmentu siedziska i oparcia?
Odpowiedź:
Tak – Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 16
Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 115 dni od daty podpisania umowy realizacyjnej? Przedmiotowy sprzęt medyczny jest konfigurowany zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym.
Odpowiedź:
Tak – Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 17
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapłatę w terminie 30 dni do daty wystawienia faktury Vat i przesłanie jej przez Wykonawcę do Kancelarii Ogólnej Zamawiającego?
Odpowiedź:
Nie – zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 18
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko porodowe inne niż „Affinity 4” produkcji Hill-Rom, o następujących parametrach technicznych:
- Całkowita długość łóżka 2100 mm
- Całkowita szerokość łóżka 1000 mm
- Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 550 mm – 800 mm
- Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie 0-70°
- Elektryczna regulacja funkcji Trendelenburga i anty - Trendelenburga w zakresie do 12°
Odpowiedź:
Tak – Zamawiający dopuszcza.
- Funkcje elektryczne wybierane za pomocą pilota przewodowego
Odpowiedź:
Nie – panel wbudowany w barierki boczne.
- Dodatkowe zasilanie bateryjne z akumulatora 24V 1,2Ah
- Funkcja CPR w segmencie oparcia pleców
Odpowiedź:
Tak – Zamawiający dopuszcza.
- Materace zdejmowalne dla każdego elementu leża nieprzemakalne i nadające się do dezynfekcji.
Do wyboru kolor niebieski, granatowy, zielony, seledynowy, różowy lub beżowy
Odpowiedź:
Wymagania zgodnie z zapisami SIWZ Zał nr 1-1A pkt. 32-35.
- Materacyk dla noworodka w dolnej części łóżka
Do wyboru kolor niebieski, granatowy, zielony, seledynowy, różowy lub beżowy
- 4 podwójne koła o średnicy 150 mm, w tym jedno kierunkowe
- Centralna blokada kół. Pedał blokady po obu stronach łóżka
Odpowiedź:
Tak – Zamawiający dopuszcza.
- Maksymalne, dopuszczalne obciążenie 180 kg
Odpowiedź:
Nie – zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
- Odejmowane szczyty wykonane z tworzywa ABS
- Poręcze boczne wykonane z tworzywa ABS, składane wzdłuż ramy leża
- Leże wyposażone w listwy boczne na wyposażenie
- Rama łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym. Osłona tworzywowa na podstawie łóżka
- Wyposażenie:
-Zdejmowana misa na płyny fizjologiczne
-Wieszak na płyny infuzyjne
-Podkolanniki (2 szt.).
Odpowiedź:
Tak – Zamawiający dopuszcza

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanymi załącznikami.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2013-01-31

Sprostowanie:dodano: 2013-01-31

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIUZamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 115

znak pisma: SWLOG-271/5/KK//13 Tarnów, dnia 31.01.2013r.SPROSTOWANIE

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 1A – Zakres nr 4 Parametry wymagane poz. 1 wkradł się błąd.
Jest:
WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH CENTRALNA PRACOWNIA ENDOSKOPII szt. 2

a powinien być:
WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH CENTRALNA PRACOWNIA ENDOSKOPII szt. 1.

Modyfikacja SIWZ Załącznika nr 1A – Zakres 4 poz. 1

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Otrzymują
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2013-01-31

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-02-28
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/5 /KK / 885 /13 Tarnów, 2013-02-26


Dot. Przetargu nieograniczonego –zakup i dostawa wózków zabiegowych i do przewożenia chorych, łóżek dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 5/2013


Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Z 2007, Nr 223 poz.1655 ze. zm.) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę łóżek i wózków wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę założoną przez Wykonawców:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
04 Promedicom Medyczne Centrum Produkcyjno-Handlowo Konsultingowe mgr inż. Zbigniew Layer, Rynek Podgórski 7, 30-518 Kraków Zakres n 1 – 5.140,80 PLN
08 Zakład Techniki Medycznej „Tech-Med.” Sp.zo.o. ul. Piękna 13, 85-303 Bydgoszcz Zakres 2 – 5.658,00 PLN
07 RMR Sp.zo.o. ul. Karpacka 9/3, 43-316 Bielsko-Biała Zakres 3 – 48.456,58 PLN
09 Stolter Sp.zo.o. 86-212 Stolno, Grubno 63 Zakres 4 – 2.538,00 PLN

Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najniższą cenę, nie podlegającą odrzuceniu odnoszącą się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

1. Ocena ofert:
Zakres 1 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
4 Promedica 10,00
Promedica 60,00 60,00
9 Stolter 9,92
Stolter 59,50 59,50
Zakres 2 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
2 Prestige-Med. 7,48
Prestige-Med. 44,90 44,90
6 Multimed 9,26
Multimed 55,56 55,56
8 tech-Med 10,00
tech-Med 60,00 60,00
Zakres 3 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
7 RMR 10,00
RMR 60,00 60,00
Zakres 4 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
1 Cezal w-wa 7,34
Cezal w-wa 44,06 44,06
3 Innow 6,48
Innow 38,89 38,89
4 Promedicom 3,44
Promedicom 20,61 20,61
9 Stolter 10,00
Stolter 60,00 60,00


2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następującą ofertę
01- Centrum Zaopatrzenia Medycznego Cezal Warszawa ul. Grójecka 79a/31, 02-094 Warszawa
02- Prestige-Med. Ul. Sądowa 18A, 86-100 Świecie
03- INNOW Jan Wyciślik ul. Ustrońska 8, 40-763 Katowice
04 – Promedicom Medyczne Centrum Produkcyjno-Handlowo Konsultingowe mgr inż. Zbigniew Layer, Rynek Podgórski 7, 30-518 Kraków
05 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Intergos” Sp.zo.o. ul. Legionów 59A, 43-300 Bielsko-Biała
06 – Multimed Sp.zo.o. ul. Brukowa 6, 91-341 Łódź
07 – RMR Sp.zo.o. ul. Karpacka 9/3, 43-316 Bielsko-Biała
08- Zakład Techniki Medycznej „Tech-Med.” Sp.zo.o. ul. Piękna 13, 85-303 Bydgoszcz
09- Stolter Sp.zo.o. 86-212 Stolno, Grubno 63

3. Ponadto, Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych odrzucił ofertę Wykonawcy:
05- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Intergos” Sp.zo.o. ul. Legionów 59A, 43-300 Bielsko-Biała
w Zakresie 2:
Brak całego Załącznika nr 1A. Warunki gwarancji i serwisu dot. Zakresu nr 2 jest tylko do pkt. 9 a powinno być do pkt. 16.

W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.

W myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższą ceną.

Termin po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:
1.
Dotyczy Zakresu nr 2 - termin po upływie którego może być zawarta umowa to 05.03.2013r. Po upływie tego terminu umowa zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów
Dotyczy Zakresu nr 1, 3, 4 - termin po upływie którego może być zawarta umowa to 01.03.2013r. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego w którym nie został wykluczony żaden Wykonawca ani nie odrzucono żadnej oferty. Po upływie tego terminu umowa zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego fax-em, oryginał wysłano pocztą.


Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-03-08
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem Dot. Przetarg nieograniczony – Dot. : PN nr sprawy 5 - Dot. Przetargu nieograniczonego –zakup i dostawa wózków zabiegowych i do przewożenia chorych, łóżek dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 5/2013–.- w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 200.000 euro zawarto umowę w:
dniu 05.03.2013r. z następującym Wykonawcą:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
04 Promedicom Medyczne Centrum Produkcyjno-Handlowo Konsultingowe mgr inż. Zbigniew Layer, Rynek Podgórski 7, 30-518 Kraków Zakres n 1 – 5.140,80 PLN
08 Zakład Techniki Medycznej „Tech-Med.” Sp.zo.o. ul. Piękna 13, 85-303 Bydgoszcz Zakres 2 – 5.658,00 PLN
07 RMR Sp.zo.o. ul. Karpacka 9/3, 43-316 Bielsko-Biała Zakres 3 – 48.456,58 PLN
09 Stolter Sp.zo.o. 86-212 Stolno, Grubno 63 Zakres 4 – 2.538,00 PLN

dniu 07.03.2013r. z następującym Wykonawcą:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
08 Zakład Techniki Medycznej „Tech-Med.” Sp.zo.o. ul. Piękna 13, 85-303 Bydgoszcz Zakres 2 – 5.658,00 PLN