Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

35-Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Tarnów: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Numer ogłoszenia: 99905 - 2011; data zamieszczenia: 29.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowiew zakresie: 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, 2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem działalności i posiadanym mieniem. 3. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, 4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 5. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, 6. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji, 7. Ubezpieczenie komunikacyjne..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 1.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w okresie trwania umowy. Zamówienia uzupełniające udzielane będą w trybie z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 67 ust.1 pkt.6 Ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego, w szczególności w następujących przypadkach: a) wzrostu wartości ubezpieczanego mienia, b) nowo nabywanego mienia, c) podwyższenia lub uzupełnienia skonsumowanych limitów sum ubezpieczenia/ gwarancyjnych, d) zmiany ryzyka ubezpieczeniowego. 2. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych od zastosowanych w zamówieniu podstawowym oraz bez stosowania stawek minimalnych wynikających z zasady określającej minimalną składkę ubezpieczeniową dla każdej wystawionej polisy, a składka określana będzie w systemie pro rata temporis.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymaga

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek udziału w postępowaniu zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku oraz udowodni, że jest uprawniony, tj. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 roku Nr 124, poz. 1151 z późniejszymi zmianami) co najmniej w zakresie tożsamym zprzedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego oświadczenia i dokumentu (zezwolenia) według formuły spełnia-nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek udziału w postępowaniu zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego oświadczenia według formuły spełnia-nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek udziału w postępowaniu zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje potencjałem technicznym zapewniającym wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego oświadczenia według formuły spełnia -nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek udziału w postępowaniu zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego oświadczenia według formuły spełnia - nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione, jeśli Wykonawca: 1.złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia 2.poda faktyczną wartość posiadanego wskaźnika pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi na dzień 31.12.2010r, zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej. Warunkiem udziału w postępowaniu jest, aby wartość tego wskaźnika była nie mniejsza niż 100%.Ocena spełnienia tych warunków zostanie dokonana na podstawie załączonego oświadczenia pkt 1 (powyżej) i dokumentu określonego w pkt. 2 (powyżej) według formuły spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia obowiązany jest dołączyć do wniosku: 1. Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 roku Nr 124, poz. 1151 z poźn.. zmianami) co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia. 2. Stosowne pełnomocnictwo dla osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, o ile osoba/y składające i podpisujące wniosek nie są ujawnione w odpisie z właściwego rejestru.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

Kwalifikacja Wykonawców odbywać się będzie w oparciu o wskazaną we wniosku wartość wskaźnika pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi. Do składania ofert Zamawiający zaprosi 5 Wykonawców, z najwyższym wskaźnikiem pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 80
2 - Warunki ubezpieczenia - 20
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień dotyczących umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia mienia w zakresie obejmującym następujące zmiany: a)Zmianę przedmiotu ubezpieczenia i sum ubezpieczenia na skutek dokonywanych przez Zamawiającego inwestycji, nabywanych środków trwałych, ich modernizacji i ulepszeniu, b)Likwidację środków trwałych, c)Zmianę zakresu wykonywanej działalności gospodarczej, zmianie rodzaju i zmianie miejsca prowadzenia działalności, d)Uzupełnienie sumy gwarancyjnej po wypłacie odszkodowania,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów Dział LOgistyki pok. 49.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów(Pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowa

Pliki do pobrania

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2011-04-14
WYKONAWCY, KTÓRZY UBIEGAJˇ SIĘ O UDZIELANIE ZAMÓWIENIANasz znak:SWLOG-271-35/MJ/1454 /11 Tarnów, dnia 14.04.2011Dot.: Przetargu ograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno¶ci cywilnej Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w TarnowieZamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 19, poz.177 z póĽn. zm.) zawiadamia o :

(1) unieważnieniu postępowania zgodnie z art. 93 ust 1 pkt. 4 – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, któr± Zamawiaj±cy może przekazać na sfinansowanie zamówienia – tj. 600 000,00 zł brutto.(2) Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±c± ofertę:
- Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Oddział Regionalny w Krakowie Pion Klienta Korporacyjnego Zespół Sprzedaży Korporacyjnej w Krakowie, 31-272 Kraków ul. Krowoderskich Zuchów 12 – cena brutto oferty 1 045 109,00 zł


Zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 2 ustawy PZP mog± Państwo wnie¶ć odwołanie „w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci stanowi±cej podstawę jego wniesienia je¶li zostały przesłane w sposób okre¶lony w art.27 ust. 2 (…)”.Podpisał: Dyrektor DS Lecznictwa Stanisław Łata
Otrzymuj±: Adresat
A/a