Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

85/2017 - zakup stymulatorów, defibrylatorów, introduktorów, elektrod prowadników i innych akcesoriów

17/08/2017 S156 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.II.III.IV.VI.
Polska-Tarnów: Stymulatory

2017/S 156-323544

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)
Nazwa i adresy
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Lwowska 178A
Tarnów
33-100
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Krikiel
Tel.: +48 146315167
E-mail: kasia23@lukasz.med.pl
Faks: +48 146315167
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lukasz.med.pl
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.lukasz.med.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)
Główny przedmiot działalności
Zdrowie
Sekcja II: Przedmiot

II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Stymulatory, defibrylatory, introduktory, elektrody, prowadniki, papier, akcesoria, Zakres 1 do 16 dla Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarci.
Numer referencyjny: 85/2017
II.1.2)
Główny kod CPV
33158210
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
Zakres 1 stymulatory SSIR z elektrodą
zakres 2 stymulatory DDDR z elektrodami
Zakres 3 stymulatory DDDR certyfikowane do badań rezonansem magnetycznym z elektrodami
Zakres 4 stymulatory resynchronizujące (CRT-P) z kompletem elektrod
Zakres 5 defibrylatory jednojamowe z elektrodami /ICD VR/.
Zakres 6 defibrylatory jednojamowe z możliwością detekcji arytmii przedsionkowych /ICD VR DX/
Zakres 7 defibrylatory dwujamowe z elektrodami /ICD DR/
Zakres 8 kardiowertery/defibrylatory resynchronizujące (CRT-D) z kompletem elektrod
Zakres 9 Kardiowertery/defibrylatory resynchronizujące (CRT-D) z możliwością stymulacji wielopunktowej lewej komory
Zakres 10 introduktory z rozrywalną koszulką (PEEL-AWAY)
Zakres 11 elektrody bipolarne do czasowej stymulacji przezżylnej
Zakres 12 Prowadniki wieńcowe o śr. 0,014 cala
Zakres 13 Papier termiczny do programatorów St Jude Medical Merlin
Zakres 14 Papier termiczny do programatorów Biotronik
Zakres 15 Papier termiczny do programatorów Medtronic 209.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części razem
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
stymulatory SSIR z elektrodą
Część nr: 1
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33158210
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów.
II.2.4)
Opis zamówienia:
stymulatory SSIR z elektrodą.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość techniczna sprzętu / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
stymulatory SSIR z elektrodą
Część nr: 2
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33158210
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów.
II.2.4)
Opis zamówienia:
stymulatory SSIR z elektrodą.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość techniczna sprzętu / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
stymulatory DDDR certyfikowane do badań rezonansem magnetycznym z elektrodami
Część nr: 3
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33158210
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów.
II.2.4)
Opis zamówienia:
stymulatory DDDR certyfikowane do badań rezonansem magnetycznym z elektrodami.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość techniczna sprzętu / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
stymulatory resynchronizujące (CRT-P) z kompletem elektrod
Część nr: 4
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33158210
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów.
II.2.4)
Opis zamówienia:
stymulatory resynchronizujące (CRT-P) z kompletem elektrod.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość techniczna sprzętu / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
defibrylatory jednojamowe z elektrodami /ICD VR/.
Część nr: 5
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33158210
33182100
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów.
II.2.4)
Opis zamówienia:
defibrylatory jednojamowe z elektrodami /ICD VR/.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość techniczna sprzętu / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
defibrylatory jednojamowe z możliwością detekcji arytmii przedsionkowych /ICD VR DX/
Część nr: 6
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33158210
33182100
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów.
II.2.4)
Opis zamówienia:
defibrylatory jednojamowe z możliwością detekcji arytmii przedsionkowych /ICD VR DX/.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość techniczna sprzętu / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
defibrylatory dwujamowe z elektrodami /ICD DR/
Część nr: 7
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33158210
33182100
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Defibrylatory dwujamowe z elektrodami /ICD DR/.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość techniczna sprzętu / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
kardiowertery/defibrylatory resynchronizujące (CRT-D) z kompletem elektrod
Część nr: 8
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33158210
33182100
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów.
II.2.4)
Opis zamówienia:
kardiowertery/defibrylatory resynchronizujące (CRT-D) z kompletem elektrod.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość techniczna sprzętu / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
kardiowertery/defibrylatory resynchronizujące (CRT-D) z możliwością stymulacji wielopunktowej lewej komory
Część nr: 9
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33158210
33182100
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów.
II.2.4)
Opis zamówienia:
kardiowertery/defibrylatory resynchronizujące (CRT-D) z możliwością stymulacji wielopunktowej lewej komory.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość techniczna sprzętu / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
introduktory z rozrywalną koszulką (PEEL-AWAY)
Część nr: 10
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33158210
33182100
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Introduktory z rozrywalną koszulką (PEEL-AWAY).
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
elektrody bipolarne do czasowej stymulacji przezżylnej
Część nr: 11
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33158210
33182100
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów.
II.2.4)
Opis zamówienia:
elektrody bipolarne do czasowej stymulacji przezżylnej.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Prowadniki wieńcowe o śr. 0,014 cala
Część nr: 12
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33158210
33182100
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Prowadniki wieńcowe o śr. 0,014 cala.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość techniczna sprzętu / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Papier termiczny do programatorów St Jude Medical Merlin
Część nr: 13
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33158210
33182100
33141000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Papier termiczny do programatorów St Jude Medical Merlin.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Papier termiczny do programatorów Biotronik
Część nr: 14
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33158210
33182100
33141000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Papier termiczny do programatorów Biotronik.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Papier termiczny do programatorów Medtronic 2090
Część nr: 15
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33158210
33182100
33141000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Papier termiczny do programatorów Medtronic 2090.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
akcesoria do implantacji stymulatorów
Część nr: 16
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33158210
33182100
33141000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów.
II.2.4)
Opis zamówienia:
akcesoria do implantacji stymulatorów.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zmawiający nie określił warunku w tym zakresie.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zmawiający nie określił warunku w tym zakresie.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zmawiający nie określił warunku w tym zakresie.
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z Projektem Umowy załącznik nr 3.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura

IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/10/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 02/10/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego tj. w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, sala konferencyjna Nr 42.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Informacje dodatkowe:
Wadium ogółem wynosi: 32 892 PLN. Wadium dla poszczególnych części w SIWZ.
o oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji.
2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz cenowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do specyfikacji sporządzony na podstawie opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1B). (Formularz winien zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania) oraz załącznik nr 1B zestawienie parametrów wymaganych/ocenianych wraz z materiałami firmowymi potwierdzającymi parametry oceniane.
3. Dowód wniesienia/wpłacenia wadium/oryginał gwarancji
4. W celu wykazania elementów spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia dalej (JEDZ), zgodnie z zarządzeniem wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum), jednolity dokument (JEDZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
2) W przypadków podmiotów trzecich JEDZ podmiotu trzeciego składa wykonawca, jeżeli powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. JEDZ powinien być wypełniony w zakresie w jakim wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego. JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia
3) Wypełniony JEDZ składa się wraz z ofertą;
5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale 5 SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4.
6. Pełnomocnictwa – jeżeli oferta nie jest podpisania przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS.
7. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców którzy nie wykażą spełnienia wymogów określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 ustawy i ust. 5 pkt 1, 2, 5, 6, 7, 8 ustawy Pzp. Wykaz oświadczeń i dokumentów określa rozdział 7 SIWZ.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
KIO
Warszawa
Polska
VI.4.3)
Składanie odwołań
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/08/2017

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2017-08-17 (0170817130629-specyfikacja nowa ue spr.85.docx)
Załącznik - 2017-08-17 (0170817130635-cenowa zal. nr 1a spr.85.xls)
Załącznik - 2017-08-17 (0170817130641-umowa zal. 3.-umowa uzy. zal. nr 5 spr.85.doc)
Załącznik - 2017-08-17 (0170817130646-zal. 1b spr.85.doc)
Załącznik - 2017-08-17 (0170817131127-oswiadcz nr 4 spr.85.doc)
Załącznik - 2017-08-17 (0170817131133-zal.for. ofert. nr 1 spr.85.doc)
Załącznik - 2017-08-17 (0170817134053-jedz-85.xml)
Załącznik - 2017-08-17 (0170817135348-jedz-wydruk zapisanego pliku.pdf)
Załącznik - 2017-09-12 (0170912140334-umowa zal. 3 modyfikacja.doc)
Załącznik - 2017-09-12 (0170912140434-zalaczniki do pytania 12.09.2017.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2017-09-12
Tarnów, dnia 12.09.2017r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167
znak pisma: SWLOG-271/85/KK/ 4153 /17

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup, dostawa: stymulatory, defibrylatory, introduktory, elektrody, prowadniki, papier, akcesoria, dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - nr sprawy 85/2017r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 08.09.2017r. Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie nr 1
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania (dot. § 1) oraz udostępnienia (dot. § 6 ust. 4), których wzory przesyłamy w załączeniu (pliki do pobrania)?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Załączniki do umowy w plikach do pobrania pod nazwą: załączniki do pytania z dnia 12.09.2017.

Pytanie nr 2
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1:
1. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto części niezrealizowanego zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nieterminowej realizacji zamówienia.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 3
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 5:
5. W przypadku wykonania prawa odstąpienia z przyczyn opisanych w ust. 2 Zamawiający naliczy
karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto.
Odpowiedź:
Tak, zmawiający wprowadza zapis do § 4 ust.5 Projektu umowy (zał nr 3) o brzmieniu:
5. W przypadku wykonania prawa odstąpienia z przyczyn opisanych w ust. 2 Zamawiający naliczy
karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto.
Pytanie nr 4
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 6:
6. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia, w ramach, którego dostarczono wadliwe produkty, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwych produktów.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Modyfikacja załącznika NR 3 została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
- Zał. Nr 3– modyfikacja.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2017-09-12

Pytanie:dodano: 2017-09-12
Tarnów, dnia 12.09.2017r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167
znak pisma: SWLOG-271/85/KK/ 4153 /17

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup, dostawa: stymulatory, defibrylatory, introduktory, elektrody, prowadniki, papier, akcesoria, dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - nr sprawy 85/2017r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 08.09.2017r. Zamawiający wyjaśnia:

Załącznik nr 1B - ZAKRES NR 8 - KARDIOWERTERY/DEFIBRYLATORY RESYNCHRONIZUJĄCE (CRT-D) Z KOMPLETEM ELEKTROD .
Załącznik 1B Zakres nr 9 Parametry techniczne
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH
Pytanie nr 1
Pkt. 1.3. Czy zamawiający dopuści urządzenia ze zmagazynowaną energią defibrylacji 41J a dostraconą 35J?
Odpowiedź:
Dla ZAKRESU NR 8: Nie, Zamawiający utrzymuje zapis w SIWZ.
Dla ZAKRESU NR 9: Nie dotyczy. Błędna numeracja pakietu. W zakresie nr 9 pkt. 1.3 brak opisanego parametru.
Pytanie nr 2
Pkt. 1.4. Czy zamawiający dopuści urządzenia z elektrodą do defibrylacji o śrenicy niewiele różniącą się od wymaganej tj 8,2F a w przypadku elektrod dwukoilowych o stałej odległości między koilamii ale pokryte dodatkowym materiałem zapobiegającym wrastaniu tkanek o udowodnionej skuteczności klinicznej ?
Odpowiedź:
Dla ZAKRESU NR 8: Zamawiający dopuszcza.
Dla ZAKRESU NR 9: Nie dotyczy.
Pytanie nr 3
1.9 . Czy zamawiający dopuści urządzenia z elektrodami do LV bez dostępnych mandrynów ale z, możliwością implantacji metodą “over the wire”, sterydowe, o różnych długościach oraz rozstawie biegunów stymulujących, co najmniej 2 krzywiznach mocujących do wyboru, dostępne elektrody dwu i czteropolowe?
Odpowiedź:
Dla ZAKRESU NR 8: Zamawiający dopuszcza.
Dla ZAKRESU NR 9: Nie dotyczy.

Załącznik nr 1B - ZAKRES NR 5 - DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE Z ELEKTRODAMI /ICD VR/.
Załącznik 1B Zakres nr 4 Parametry techniczne
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH
Pytanie nr 4
Pkt 1.3. Czy zamawiający dopuści urządzenia ze zmagazynowaną energią defibrylacji 41J a dostraconą 35J?
Odpowiedź:
Dla ZAKRESU NR 5: Nie, Zamawiający utrzymuje zapis w SIWZ.
Dla ZAKRESU NR 4: Nie dotyczy. Błędna numeracja pakietu. W zakresie nr 4 pkt. 1.3 brak opisanego parametru.
Pytanie nr 5
Pkt. 1.8. Czy zamawiający dopuści urządzenia z elektrodą do defibrylacji o śrenicy niewiele różniącą się od wymaganej tj 8,2F a w przypadku elektrod dwukoilowych o stałej odległości między koilamii ale pokryte dodatkowym materiałem zapobiegającym wrastaniu tkanek o udowodnionej skuteczności klinicznej ?
Odpowiedź:
Dla ZAKRESU NR 5: Zamawiający dopuszcza.
Dla ZAKRESU NR 4: Nie dotyczy.
Pytanie nr 6
Pkt. 1.10. Czy zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym (min. 5 parametrów) ale z funkcją AGC nominalnie włączoną, dynamicznie dostosowującą czułość, pomagającą zapobiegać podwójnemu zliczaniu?
Odpowiedź:
Dla ZAKRESU NR 5: Nie, Zamawiający utrzymuje zapis w SIWZ.
Dla ZAKRESU NR 4: Nie dotyczy

Załącznik nr 1B - ZAKRES NR 4 - STYMULATORY RESYNCHRONIZUJĄCE (CRT-P) Z KOMPLETEM ELEKTROD.
Załącznik 1B Zakres nr 3 Parametry techniczne
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH
Pytanie nr 7
1.5 . Czy zamawiający dopuści urządzenia z elektrodami do LV bez dostępnych mandrynów ale z, możliwością implantacji metodą “over the wire”, sterydowe, o różnych długościach oraz rozstawie biegunów stymulujących, co najmniej 2 krzywiznach mocujących do wyboru, dostępne elektrody dwu i czteropolowe?
Odpowiedź:
Dla ZAKRESU NR 4: Zamawiający dopuszcza.
Dla ZAKRESU NR 3: Nie dotyczy. Błędna numeracja pakietu. W zakresie nr 3 pkt. 1.5 brak opisanego parametru.
Pytanie nr 8
1.8. Czy zamawiający dopuści urządzenia z czułością w kanale przedsionkowym w zakresie od 0,15mv-10mv?
Odpowiedź:
Dla ZAKRESU NR 4: Zamawiający dopuszcza.
Dla ZAKRESU NR 3: Nie dotyczy.
Pytanie nr 9
1.12. Czy zamawiający dopuści urządzenia bez dostępnej „negatywnej histerezy”?
Odpowiedź:
Dla ZAKRESU NR 4: Nie, Zamawiający utrzymuje zapis w SIWZ.
Dla ZAKRESU NR 3: Nie dotyczy


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2017-09-12

Pytanie:dodano: 2017-09-12
Tarnów, dnia 12.09.2017r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167
znak pisma: SWLOG-271/85/KK/ 4153 /17

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup, dostawa: stymulatory, defibrylatory, introduktory, elektrody, prowadniki, papier, akcesoria, dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - nr sprawy 85/2017r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 04.09.2017r. Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie 1 dot. zakres nr 6 pozycja nr 1.8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie defibrylatorów jednojamowych z możliwością detekcji arytmii przedsionkowych nie posiadającego pasywnych elektrod (dostępne tylko elektrody aktywne o długości 65/15 i 65/17)?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza opisany defibrylator.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2017-09-12

Pytanie:dodano: 2017-09-12
Tarnów, dnia 12.09.2017r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167
znak pisma: SWLOG-271/85/KK/ 4153 /17

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup, dostawa: stymulatory, defibrylatory, introduktory, elektrody, prowadniki, papier, akcesoria, dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - nr sprawy 85/2017r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 07.09.2017r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1
Czy Zamawiający w ZAKRESIE NR 2 - stymulatory DDDR z elektrodami, pozycja 1.24, dopuści urządzenie bez możliwości symulacji ustawień czujnika aktywności, posiadające wszystkie pozostałe wymagane funkcje statystyczne oraz parametry wymagane przez Zamawiającego?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2
Czy Zamawiający w ZAKRESIE NR 5 - defibrylatory jednojamowe z elektrodami /ICD VR/, pozycja 1.13, dopuści urządzenie bez możliwości symulacji ustawień czujnika aktywności, posiadające wszystkie pozostałe wymagane funkcje statystyczne oraz parametry wymagane przez Zamawiającego?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 3
Czy Zamawiający w ZAKRESIE NR 7 - defibrylatory dwujamowe z elektrodami /ICD DR/, pozycja 1.16, dopuści urządzenie bez możliwości symulacji ustawień czujnika aktywności, posiadające wszystkie pozostałe wymagane funkcje statystyczne oraz parametry wymagane przez Zamawiającego?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 4
Czy Zamawiający w ZAKRESIE NR 9 - kardiowertery/defibrylatory resynchronizujące (CRT-D) z możliwością stymulacji wielopunktowej lewej komory, pozycja 1.5, dopuści urządzenie z maksymalnie 6 wyładowaniami w jednej interwencji?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 5
Czy Zamawiający w ZAKRESIE NR 9 - kardiowertery/defibrylatory resynchronizujące (CRT-D) z możliwością stymulacji wielopunktowej lewej komory, pozycja 3.2, dopuści urządzenie bez możliwości symulacji ustawień czujnika aktywności, posiadające wszystkie pozostałe wymagane przez Zamawiającego funkcje statystyczne?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2017-09-12

Pytanie:dodano: 2017-09-12
Tarnów, dnia 12.09.2017r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167
znak pisma: SWLOG-271/85/KK/ 4153 /17

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup, dostawa: stymulatory, defibrylatory, introduktory, elektrody, prowadniki, papier, akcesoria, dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - nr sprawy 85/2017r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.09.2017r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 Zakres 1
Czy Zamawiający dopuści stymulator SSIR posiadający algorytm automatycznego ograniczenia energii impulsu w kanale komorowym z układem detekcji polaryzacji wykonujący pomiar
z największą częstotliwością równą 15 minut?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2 Zakres 4
Czy Zamawiający dopuści stymulator resynchronizujący CRTP dopuszczony do działania
w aparatach MRI 1,5T oraz 3T posiadający krótko i długookresowy rozkład częstości rytmu własnego i wystymulowanego w dwóch kanałach?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Zakres 5
Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator jednojamowy o max energii terapii równej 35J?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 4
Czy Zamawiający dopuści elektrody defibrylujące sterydowe pasywne i aktywne o średnicy 8,6 Fr?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 5
Czy Zamawiający dopuści elektrody defibrylujące dwukoilowe sterydowe pasywne i aktywne o stałej odległości biegunów wysokoenergetycznych?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 6
Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator jednojamowy nie posiadający min. 5 parametrów umożliwiających zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym, wyposażonym natomiast w dyskryminatory umożliwiające uniknięcie niepotrzebnych interwencji urządzenia w przypadku wystąpienia zburzeń wyczuwania w postaci szumów na elektrodzie RV lub nadczułości fali T?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Zakres 6
Pytanie 7
Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator dwujamowy o max energii terapii równej 35J?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 8
Czy Zamawiający dopuści elektrody defibrylujące sterydowe pasywne i aktywne o średnicy 8,6 Fr?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 9
Czy Zamawiający dopuści elektrody defibrylujące dwukoilowe sterydowe pasywne i aktywne o stałej odległości biegunów wysokoenergetycznych?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 10
Czy Zamawiający dopuści elektrody przedsionkowe o stałej odległości pierścieni pace/sense?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 11
Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator jednojamowy nie posiadający min. 5 parametrów umożliwiających zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym, wyposażonym natomiast w dyskryminatory umożliwiające uniknięcie niepotrzebnych interwencji urządzenia w przypadku wystąpienia zburzeń wyczuwania w postaci szumów na elektrodzie RV lub nadczułości fali T?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Zakres 8
Pytanie 12
Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator resynchronizujący o max energii terapii równej 35J?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 13
Czy Zamawiający dopuści elektrody defibrylujące sterydowe pasywne i aktywne o średnicy 8,6 Fr?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 14
Czy Zamawiający dopuści elektrody defibrylujące dwukoilowe sterydowe pasywne i aktywne o stałej odległości biegunów wysokoenergetycznych?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2017-09-12

Zestawienie z otwarcia:dodano: 2017-10-02
1. Miejsce i termin składania ofert:

1. Termin składania ofert:
 nie został skrócony
 został skrócony z powodu…………………………………....................................................

2. Miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza Sp ZOZ w Tarnowie

3. Termin składania ofert upłynął w dniu 02.10.2017r. o godz. 10:00

 Przedłużono termin składania ofert do dnia ………………

4. Powody odstąpienia od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert (w przypadkach, o których mowa w art. 10c ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych):
Składanie odbywa się za pośrednictwem operator pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopad 2012r. _Prawo pocztowe (Dz.U.. 1529 oraz z 2015 poz. 1830) osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Obowiązek komunikacji zamawiającego z wykonawcą wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej obowiązywać będzie od dnia 18 października 2018r.

2.
Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 02.10.2017r o godz. 11:00
w: Szpitalu Wojewódzkim im. Św Łukasza SP ZOZ w Tarnowie sala konferencyjna adres: ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie:

zamówienia, w wysokości 3.552.661,00 zł, w tym w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych, kwotę na sfinansowanie:

ZAKRES WARTOŚĆ NETTO Wartość Brutto Euro 4,1749
1 308 000,00 332 640,00 73774,22
2 384 000,00 414 720,00 91978,25
3 429 000,00 463 320,00 102756,95
4 135 000,00 145 800,00 32336,10
5 350 000,00 378 000,00 83834,34
6 121 600,00 131 328,00 29126,45
7 480 000,00 518 400,00 114972,81
8 625 000,00 675 000,00 149704,18
9 390 000,00 421 200,00 93415,41
10 28 700,00 30 996,00 6874,42
11 5 400,00 5 832,00 1293,44
12 9000,00 9 720,00 2155,74
13 600,00 738,00 143,72
14 960,00 1 180,00 229,95
15 900,00 1 107,00 215,57
16 21 000,00 22 680,00 5030,06
RAZEM : 3 289 160,00 3 552 661,00 787 841,62


3. W postępowaniu:
 nie wpłynęła żadna oferta
X wpłynęły oferty
3. Zestawienie ofert

1. Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:
(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, znak identyfikacyjny w przypadku zastosowania aukcji elektronicznej – jeżeli dotyczy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, cenę lub koszt)

1) Zakład Tworzyw Sztucznych Hagmed Zając i Tomaszewski Sp.J. ul. Tomaszowska 32, 96-200 Rawa Mazowiecka

W kopercie znajduje się zapytanie ofertowe na dostawę elektrod (II) nr sprawy PU – 44/2017 dla szpitala Bielańskiego w Warszawa

2) St.Jude Medical Sp.zo.o. ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa
pjaszczuk@sjm.com
Zakres nr 1 – 471,744,00 PLN
Zakres nr 2 – 455.544,00 PLN
Zakres nr 5 – 310.500,00PLN
Zakres nr 7 – 401.760,00 PLN
Zakres nr 8- 602.640,00 PLN
Zakres nr 9 – 369.684,00 PLN
Zakres nr 13 – 615.000,00 PLN
Termin płatności do zakresów: 1,2,5,7,8,9 - 60 dni
Termin płatności do zakresów: 13 - 30 dni

3) Biotronik Polska spz.o.o. ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań
przetargi@biotronik.pl
Zakres nr 1 – 370.440,00 PLN
Zakres nr 2 – 427.680,00 PLN
Zakres nr 3 – 463.320,00 PLN
Zakres nr 4 – 151.470,00 PLN
Zakres nr 5 – 352.350,00 PLN
Zakres nr 6 – 116.640,00 PLN
Zakres nr 7 – 474.660,00 PLN
Zakres nr 8 – 621.000,00 PLN
Zakres nr 10 – 45.360,00 PLN
Zakres nr 12 – 11.880,00 PLN
Zakres nr 14 – 2.214,00 pLN
Zakres nr 16 – 20.736,00 PLN
Termin płatności do zakresów: : od zakresu nr 1-8 – 60 dni
Termin płatności do zakresów: : od zakresu nr 10,12,14,16 – 30 dni

4) AESCULAP CHIFA Sp. z o.o, ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl acp_zamowienia.publiczne@bbraun.com
Zakres nr 10 – 32.508,00 PLN
Zakres nr 11 – 13.089,6- PLN
Termin płatności do zakresów: : od zakresu nr 10,11 – 30 dni

5) MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o, ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
rs.wawtenders@medtronic.com
Zakres nr 1 – 287.280,00 PLN
Zakres nr 2 – 311.040,00 PLN
Zakres nr 4 – 143.370,00 PLN
Zakres nr 12 – 6.480,00 PLN
Zakres nr 15 – 6.150,00 PLN
Zakres nr 16 – 17.097,00 PLN
Termin płatności do zakresów: : od zakresu nr 1, 2, 4 – 60 dni
Termin płatności do zakresów: : od zakresu nr 12, 15, 16 – 30 dni

6) Agencja Naukowo-Techniczna Symico Sp.zo.o. ul. Powstańców Śląskich 54A/2, 53-333 Wrocław
Biuro@symico.pl
Zakres nr 10 – 32.326,56 PLN
Termin płatności do zakresów: : od zakresu nr 10 – 30 dni

Pouczenie:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – z wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – tj. wykaże że istniejące między nimi powiązani nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (oryginał Kancelaria Ogólna)
Odpowiedź:dodano: 2017-10-02

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2018-01-03
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 6315167

WYKONAWCY
Biorący udział w postępowaniu

Nasz znak : SWLOG-271 / 85 /KK/ 40 /17 Tarnów, 2018-01-02

Dot. Przetarg nieograniczony zakup, dostawa: stymulatory, defibrylatory, introduktory, elektrody, prowadniki, papier, akcesoria, dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie –- 85/2017
Zawiadomienie o wyborze oferty.
Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę założoną przez Wykonawcę:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto- kryteria oceny*
02 St.Jude Medical Sp.zo.o. ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa
pjaszczuk@sjm.com

Zakres nr 5 – 310.500,00PLN
Jakość techniczna: 30 pkt.
Zakres nr 7 – 401.760,00 PLN
Jakość techniczna: 30 pkt.
Zakres nr 9 – 369.684,00 PLN
Jakość techniczna: 16 pkt.
Zakres nr 13 – 615,00 PLN
*Termin płatności do zakresów: 5,7,9 - 60 dni
Termin płatności do zakresów: 13 - 30 dni

03 Biotronik Polska Sp. z.o.o. ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań
przetargi@biotronik.pl
Zakres nr 1 – 370.440,00 PLN
Jakość techniczna: 30 pkt.
Zakres nr 2 – 427.680,00 PLN
Jakość techniczna: 30 pkt.
Zakres nr 3 – 463.320,00 PLN
Jakość techniczna: 30 pkt.
Zakres nr 4 – 151.470,00 PLN
Jakość techniczna: 30 pkt.
Zakres nr 6 – 116.640,00 PLN
Jakość techniczna: 30 pkt.
Zakres nr 8 – 621.000,00 PLN
Jakość techniczna: 30 pkt.
Termin płatności do zakresów: : od zakresu nr 1-8 – 60 dni

05 MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o, ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
rs.wawtenders@medtronic.com

Zakres nr 12 – 6.480,00 PLN
Jakość techniczna: 10 pkt.
Zakres nr 16 – 15.012,00 PLN
*Termin płatności do zakresów: : zakresu nr 12 – 30 dni
Termin płatności do zakresów: : zakresu nr 16 – 30 dni
06 Agencja Naukowo-Techniczna Symico Sp.zo.o. ul. Powstańców Śląskich 54A/2, 53-333 Wrocław
Biuro@symico.pl

Zakres nr 10 – 32.326,56 PLN
Termin płatności do zakresów: : zakresu nr 10 - 30 dni

Zakres nr 11, 14, 15 - unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. zakres nr 11 - kwotę 5.832,00 zł. brutto, zakres nr 14- 1.180,00 zł brutto, zakres nr 15- kwotę 1.107,00 zł brutto


Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

1. Ocena ofert:

Zakres nr 1
nazwa OFERENTA 60% CENA 30% Jakość 10% Termin płatności 100%
2 St Jude 60,90 30,00 10,00
St Jude 36,54 30,00 10,00 76,54
5 Biotronic 77,55 30,00 10,00
Biotronic 46,53 30,00 10,00 86,53
7 Medtronic 100,00 12,00 10,00
Medtronic 60,00 12,00 10,00 82,00
Zakres nr 2
nazwa OFERENTA 60% CENA 30% Jakość 10% Termin płatności 100%
2 St.Jude 68,28 30,00 10,00
St.Jude 40,97 30,00 10,00 80,97
3 Biotronik 72,73 30,00 10,00
Biotronik 43,64 30,00 10,00 83,64
5 Medtronic 100,00 12,00 10,00
Medtronic 60,00 12,00 10,00 82,00
Zakres nr 3
nazwa OFERENTA 60% CENA 30% Jakość 10% Termin płatności 100%
3 Biotronik 100,00 30,00 10,00
Biotronik 60,00 30,00 10,00 100,00
Zakres nr 4
nazwa OFERENTA 60% CENA 30% Jakość 10% Termin płatności 100%
3 Biotronik 94,65 30,00 10,00
Biotronik 56,79 30,00 10,00 96,79
5 Medtronic 100,00 12,00 10,00
Medtronic 60,00 12,00 10,00 82,00
Zakres nr 5
nazwa OFERENTA 60% CENA 30% Jakość 10% Termin płatności 100%
2 St.Jude 100,00 30,00 10,00
St.Jude 60,00 30,00 10,00 100,00
3 Biotronik 88,12 30,00 10,00
Biotronik 52,87 30,00 10,00 92,87
Zakres nr 6
nazwa OFERENTA 60% CENA 30% Jakość 10% Termin płatności 100%
3 Biotronik 100,00 30,00 10,00
Biotronik 60,00 30,00 10,00 100,00
Zakres nr 7
nazwa OFERENTA 60% CENA 30% Jakość 10% Termin płatności 100%
2 St.Jude 100,00 30,00 10,00
St.Jude 60,00 30,00 10,00 100,00
3 Biotronik 84,64 30,00 10,00
Biotronik 50,78 30,00 10,00 90,78
Zakres nr 8
nazwa OFERENTA 60% CENA 30% Jakość 10% Termin płatności 100%
2 St.Jude 100,00 16,00 10,00
St.Jude 60,00 16,00 10,00 86,00
3 Biotronik 97,04 30,00 10,00
Biotronik 58,23 30,00 10,00 98,23
Zakres nr 9
nazwa OFERENTA 60% CENA 30% Jakość 10% Termin płatności 100%
2 St.Jude 100,00 16,00 10,00
St.Jude 60,00 16,00 10,00 86,00
Zakres nr 12
nazwa OFERENTA 60% CENA 30% Jakość 10% Termin płatności 100%
3 Biotronik 54,55 1,00 6,00
Biotronik 32,73 1,00 6,00 39,73
5 Medtronik 100,00 10,00 6,00
Medtronik 60,00 10,00 6,00 76,00
Zakres 10 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% Cena 100%
3 Biotronik 71,27
Biotronik 71,27 71,27
4 Aesculap 99,44
Aesculap 99,44 99,44
6 Symico 100,00
Symico 100,00 100,00
Zakres 13 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% Cena 100%
2 St Jude 100,00
St Jude 100,00 100,00

Zakres 16 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% Cena 100%
3 Biotronik 82,45
Biotronik 82,45 82,45
5 Medtronic 100,00
Medtronic 100,00 100,00

2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następującą ofertę:
1)Zakład Tworzyw Sztucznych Hagmed Zając i Tomaszewski Sp.J. ul. Tomaszowska 32, 96-200 Rawa Maz.
2)St.Jude Medical Sp.zo.o. ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa
3)Biotronik Polska spz.o.o. ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań
4)AESCULAP CHIFA Sp. z o.o, ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl
5)MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o, ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
6)Agencja Naukowo-Techniczna Symico Sp.zo.o. ul. Powstańców Śląskich 54A/2, 53-333 Wrocław


3. Ponadto Zamawiający zawiadamia, że została odrzucona oferta następującego Wykonawcy:
Zakład Tworzyw Sztucznych Hagmed Zając i Tomaszewski Sp.J. ul. Tomaszowska 32, 96-200 Rawa Mazowiecka
Powód odrzucenia:
na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych ((Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 Wykonawca złożył ofertę na zapytanie ofertowe na dostawę elektrod (II) dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

Umowa z dnia 15.01.2018r zostanie przesłana do wybranego Wykonawcy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów


Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego drogą elektroniczną.


Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.


Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a


Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2018-01-16
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem Dot. Przetarg nieograniczony zakup, dostawa: stymulatory, defibrylatory, introduktory, elektrody, prowadniki, papier, akcesoria, dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie –85/2017 przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 209.000 euro zawarto umowę w:

W dniu 15.01 2018r. podpisano umowy z Wykonawca:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto- kryteria oceny*
02 St.Jude Medical Sp.zo.o. ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa
pjaszczuk@sjm.com

Zakres nr 5 – 310.500,00PLN
Jakość techniczna: 30 pkt.
Zakres nr 7 – 401.760,00 PLN
Jakość techniczna: 30 pkt.
Zakres nr 9 – 369.684,00 PLN
Jakość techniczna: 16 pkt.
Zakres nr 13 – 615,00 PLN
*Termin płatności do zakresów: 5,7,9 - 60 dni
Termin płatności do zakresów: 13 - 30 dni

03 Biotronik Polska Sp. z.o.o. ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań
przetargi@biotronik.pl
Zakres nr 1 – 370.440,00 PLN
Jakość techniczna: 30 pkt.
Zakres nr 2 – 427.680,00 PLN
Jakość techniczna: 30 pkt.
Zakres nr 3 – 463.320,00 PLN
Jakość techniczna: 30 pkt.
Zakres nr 4 – 151.470,00 PLN
Jakość techniczna: 30 pkt.
Zakres nr 6 – 116.640,00 PLN
Jakość techniczna: 30 pkt.
Zakres nr 8 – 621.000,00 PLN
Jakość techniczna: 30 pkt.
Termin płatności do zakresów: : od zakresu nr 1-8 – 60 dni

05 MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o, ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
rs.wawtenders@medtronic.com

Zakres nr 12 – 6.480,00 PLN
Jakość techniczna: 10 pkt.
Zakres nr 16 – 15.012,00 PLN
*Termin płatności do zakresów: : zakresu nr 12 – 30 dni
Termin płatności do zakresów: : zakresu nr 16 – 30 dni
06 Agencja Naukowo-Techniczna Symico Sp.zo.o. ul. Powstańców Śląskich 54A/2, 53-333 Wrocław
Biuro@symico.pl

Zakres nr 10 – 32.326,56 PLN
Termin płatności do zakresów: : zakresu nr 10 - 30 dni