Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

81/2017 zakup i dostawa pieczywa i mleka, odzywek dla dzieci

Ogłoszenie nr 554384-N-2017 z dnia 2017-07-19 r.

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ: zakup i dostawa pieczywa oraz mleka i odżywki dla dzieci
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, krajowy numer identyfikacyjny 85005274000000, ul. ul. Lwowska , 33100 Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 315 460, , e-mail ania@lukasz.med.pl, , faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.lukasz.med.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.lukasz.med.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie odbywa się za pośrednictwem operator pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopad 2012r. _Prawo pocztowe (Dz.U.. 1529 oraz z 2015 poz. 1830) osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Kancelaria Ogólna Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup i dostawa pieczywa oraz mleka i odżywki dla dzieci
Numer referencyjny: 81/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: zakup i dostawa pieczywa Chleb pszenny tradycyjny Chleb pszenno-żytni tradycyjny Chleb pszenno-żytni Chleb graham tradycyjny Chleb graham (krojony i pakowany) Chleb słonecznikowy Weka Bułka zwykła 80g Bułka grahamka 50g Bułeczki z ziarnem 50g Bułka kajzerka 40g Bagietka Bułka tarta Szarlotka Sernik Cwibak Makowiec zawijany Piernik Babka piaskowa Babka drożdżowa Chałka z kruszonką Drożdźówka z serem 80g Drożdźówka z owocami 80g Paczek z różą 70g Drożdże oraz mleka i odżywki dla dzieci , kaszki, zupki

II.5) Główny kod CPV: 15811000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 12 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 2A do specyfikacji. 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 4 stosuje się. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji. 10.2.2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Arkusz cenowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A, (załączniki winny zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania). Oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 2A do specyfikacji. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian uwzględnionych w § 2 ust. 7 oraz zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: a) nazwy i producenta oferowanego towaru pod warunkiem zachowania tej samej postaci, dawki i drogi podania w zakresie tej samej substancji czynnej w przypadku braku dostępności da-nego towaru, b) wielkości (zastąpienie dotychczasowej wielkości nową bądź wprowadzenie dodatkowej wiel-kości opakowania) lub rodzaju opakowania, w przypadkach, których nie można było przewi-dzieć w chwili zawierania umowy, c) obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, w przypadkach, których nie można by-ło przewidzieć w chwili zawierania umowy, a także w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług, d) Zmiany stawki podatku od towarów i usług, e) obniżenia cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1A, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, f) dawki lub stężenia oferowanego preparatu wynikającej z potrzeby indywidualnego dostoso-wania do terapii lub w przypadku braku dostępności danego towaru, g) zmiany podmiotów, na których zasobach Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warun-ków udziału w postępowaniu. Dopuszcza się zmianę tych podmiotów na etapie realizacji za-mówienia pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnianie warunków. h) zastąpienia wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą: aa) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, bb) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; i) *podwykonawstwa, o którym mowa w § 6 umowy ust. 5, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, Cena pomniejszona o podatek VAT obowiązuje przez okres trwania umowy. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: a) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: PIECZYWO
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Chleb pszenny tradycyjny Chleb pszenno-żytni tradycyjny Chleb pszenno-żytni Chleb graham tradycyjny Chleb graham (krojony i pakowany) Chleb słonecznikowy Weka Bułka zwykła 80g Bułka grahamka 50g Bułeczki z ziarnem 50g Bułka kajzerka 40g Bagietka Bułka tarta Szarlotka Sernik Cwibak Makowiec zawijany Piernik Babka piaskowa Babka drożdżowa Chałka z kruszonką Drożdźówka z serem 80g Drożdźówka z owocami 80g Paczek z różą 70g Drożdże
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15811000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Mleko i odżywki dla dzieci
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Mleko i odżywki dla dzieci zupki i kaszki
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15511700-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Wydruk strony

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2017-07-19 (0170719162637-specyfikacja 81.doc)
Załącznik - 2017-07-19 (0170719162641-formularz-ogolny zal nr 1.xls)
Załącznik - 2017-07-19 (0170719162644-oswiadczenie wykonawcy nr 2 i 2a.doc)
Załącznik - 2017-07-19 (0170719162650-zal nr 1a - asortymentowo-zakres 1.xls)
Załącznik - 2017-07-19 (0170719162652-zal nr 1a - asortymentowo-zakres 2.xls)
Załącznik - 2017-07-19 (0170719162656-zal nr 3 projekt umowy.odt)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2017-07-25
Odpowiedź:dodano: 2017-07-25
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: mcholewa@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-MCH-81/3472/17 Tarnów, dnia 25.07.2017 r.


Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa oraz mleka i odżywki dla dzieci dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 81/2017


W odpowiedzi na zapytania z dnia 24.07.2017 r. Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytanie nr 1 – zakres 2 pozycja 11 :

Czy Zamawiający dla wskazanego w poz. 11 zakres 2 “Nan Opti Pro HA 400 g” wyrazi zgodę na wycenę mleka Bebilon HA 1 ProExpert 400 g?

Odpowiedź. TAK. Zamawiający wyraża zgodę.


2. Pytanie nr 2 – zakres 2 pozycja 20

Czy Zamawiający dla wskazanego w poz. 20 zakres 2 „Nan Expert AR” wyrazi zgodę na wycenę mleka Bebilon AR ProExpert 400 g?

Odpowiedź. Nie- Zamawiający nie wyraża zgody.


3. Pytanie nr 3 – zakres 2 pozycja 26

Czy zamawiający dla wskazanego w poz. 26 zakres 2 „ Zupa jarzynowa z królikiem” wyrazi zgodę na wycenę posiłku „Warzywa w potrawce z królikiem 125 g”?

Odpowiedź. TAK. Zamawiający wyraża zgodę.4. Pytanie nr 4 – zakres 2 pozycja 27

Czy zamawiający dla wskazanego w poz.27 zakres 2 „ Zupa jarzynowa z cielęciną” wyrazi zgodę na wycenę posiłku „Tradycyjny krupniczek z Cielęciną 190 g”?

Odpowiedź. TAK. Zamawiający wyraża zgodę.


5. Pytanie nr 5- zakres 2 pozycja 28

Czy zamawiający dla wskazanego w poz.27 zakres 2 „ Wiosenna zupka z indykiem i koperkiem” wyrazi zgodę na wycenę posiłku „Delikatny rosołek z cielęciną 190 g”?


Odpowiedź. NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.


6. Pytanie nr 6 – zakres 2 pozycja 29

Czy zamawiający dla wskazanego w poz.29 zakres 2 „Indyk z dynią i ziemniaczkami ” wyrazi zgodę na wycenę posiłku” Jarzynki z soczystym indykiem 190 g”?


Odpowiedź. TAK. Zamawiający wyraża zgodę.


7. Pytanie nr 7 – zakres 2 pozycja 31

Czy zamawiający dla wskazanego w poz.31 zakres 2 ”Warzywa z łososiem” wyrazi zgodę na wycenę posiłku „Dynia z kurczakiem i ziemniakami 190 g”?


Odpowiedź. NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.
8. Pytanie nr 8 – zakres 2 pozycja 36

Czy zamawiający dla wskazanego w poz.36 zakres 2 ”Bobo Frut 175 ml” wyrazi zgodę na wycenę „Nektaru złociste jabłko 175 ml”?


Odpowiedź. NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.


9. Pytanie nr 9 – zakres 2 pozycja 37

Czy zamawiający dla wskazanego w poz.37 zakres 2 ”Kaszka manna błyskawiczna” wyrazi zgodę na wycenę „Mlecznej kaszki manny 230 g”?

Odpowiedź. NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.


Uwaga! W przypadku podania innej gramatury na w/w asortymenty, należy przeliczyć ilość kg wymaganych przez Zamawiającego na cały rok.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Otrzymują: Adresat
a/aPodpisał (a) Zdzisław Wolak Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

Pytanie:dodano: 2017-07-27
Odpowiedź:dodano: 2017-07-27
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: mcholewa@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-MCH-81/3492/17 Tarnów, dnia 26.07.2017 r.


Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa oraz mleka i odżywki dla dzieci dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 81/2017


W odpowiedzi na zapytania z dnia 25.07.2017 r. Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w Zakresie nr VII Mleka i odżywki dla dzieci wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej netto i brutto za opakowanie ?

Odpowiedź. NIE. Zamawiający nie wyraża zgody (pytanie winno dotyczyć zakresu II – w przedmiotowym postępowaniu nie ma zakresu VII)


2. Pytanie nr 2

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, zwracamy się z prośbą o możliwość podania ceny jednostkowej netto i brutto za kilogram z dokładnością do czterech miejsc po przecinku ?

Odpowiedź. Nie- Zapis w Specyfikacji pozostaje bez zmian. Zgodnie z punktem 12 ppkt 12.2 - do dwóch miejsc po przecinku.3. Pytanie nr 3

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź. Proszę podać cenę kilograma, natomiast zamówienia będą realizowane w pełnych opakowaniach handlowych – dotyczy punktów 1-35 oraz 37-40

Odpowiedź. Proszę podać cenę litra natomiast zamówienia będą realizowane w pełnych opakowaniach handlowych – dotyczy punktu 36


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Otrzymują: Adresat
a/aPodpisał (a) Zdzisław Wolak Zastępca ds. Pielęgniarstwa

Zestawienie z otwarcia:dodano: 2017-08-03

Tarnów, 2017-08-03
Przedmiot zamówienia : „Zakup i dostawa pieczywa oraz mleka i odżywek dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie” – nr sprawy 81/2017

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie: zamówienia, w wysokości brutto: 235 634,68 zł, w tym na poszczególne zakresy :

Zakres 1 pieczywo – 145 000,00 zł brutto
Zakres 2 mleka i odżywki dla dzieci – 90 634,68 zł brutto
1) Zestawienie z otwarcia ofert

1. ,,ANKA’’ Znamirowska Spółka Jawna, Bogoniowice 75B, 33-190 Ciężkowice
Zakres 1 - 130 679,79 zł brutto

2. Piekarnia ,,ZIARNO’’ Jan Winiarski Spółka Jawna, ul. Skrzyszowska 1, 33-100 Tarnów
Zakres 1 - 111 614,80 zł brutto

3. Konsorcjum Firm:
PGF Urtica Sp. z.o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław
i
PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

Zakres 2 - 66 667,58 zł brutto


4. Konsorcjum Firm :

Neuca S.A. , ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń
i
Neuca Logistyka Sp. z o.o.
Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Zakres 2 - 70 421,23 zł brutto
Sporz. M. Cholewa
Odpowiedź:dodano: 2017-08-03

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-08-22
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 6315167

WYKONAWCY
Biorący udział w postępowaniu

Nasz znak : SWLOG-271 / 81 /KK/ 3753 /17 Tarnów, 2017-08-21

dot. przetarg nieograniczony –zakup i dostawa - pieczywo oraz mleko i odżywki dla dzieci dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie nr spr 81/2017.


Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm..) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę żywności wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę założoną przez Wykonawcę:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
02
Piekarnia ,,ZIARNO’’ Jan Winiarski Spółka Jawna, ul. Skrzyszowska 1, 33-100 Tarnów

Zakres 1 - 111 614,80 zł brutto
03
Konsorcjum Firm:
PGF Urtica Sp. z.o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

Zakres 2 - 66 667,58 zł brutto
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

1. Ocena ofert:

Zakres 1 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% CENA 100% CENA
1 Anka 85,41 130 679,79
Anka 85,41 85,41
2 Ziarno 100,00 111 614,80
Ziarno 100,00 100,00
Zakres 2 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% CENA 100% CENA
3 Konsorcjum: Urtica i PGFUrtica 100,00 66 667,58
Konsorcjum: Urtica i PGFUrtica 100,00 100,00
4 Konsorcjum:Neuca, Neuca Logisyka 94,67 70 421,23
Konsorcjum:Neuca, Neuca Logisyka 94,67 94,67


2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następującą ofertę:
1,,ANKA’’ Znamirowska Spółka Jawna, Bogoniowice 75B, 33-190 Ciężkowice
2 Piekarnia ,,ZIARNO’’ Jan Winiarski Spółka Jawna, ul. Skrzyszowska 1, 33-100 Tarnów
3 Konsorcjum Firm: PGF Urtica Sp. z.o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź
4 Konsorcjum Firm : Neuca S.A. , ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń i Neuca Logistyka Sp. z o.o.Ul. Szosa Bydgoska 58,
87-100 Toruń


Umowa z dnia 28.08.2017r zostanie przesłana do wybranego Wykonawcy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów

Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego drogą elektroniczną, oryginał wysłano pocztą.

Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-08-29
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem dot. przetarg nieograniczony –zakup i dostawa - pieczywo oraz mleko i odżywki dla dzieci dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie nr spr 81/2017. przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 209.000 euro zawarto umowę w:

W dniu 28.08 2017r. podpisano umowę z Wykonawcami:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
02
Piekarnia ,,ZIARNO’’ Jan Winiarski Spółka Jawna, ul. Skrzyszowska 1, 33-100 Tarnów

Zakres 1 - 111 614,80 zł brutto
03
Konsorcjum Firm:
PGF Urtica Sp. z.o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

Zakres 2 - 66 667,58 zł brutto