Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

80-Sukcesywna dostawa soczewek, płynu wiskoelastycznego, oraz materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.

Dz.U./S S128
07/07/2017
260585-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1 / 12
07/07/2017S128
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 12
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:260585-2017:TEXT:PL:HTML
Polska-Tarnów: Soczewki śródoczne
2017/S 128-260585
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowieul. Lwowska 178aTarnów33-100PolskaOsoba do kontaktów: Dział LogistykiTel.: +48 146315460E-mail: anowicka@lukasz.med.pl Faks: +48 146315460Kod NUTS: PL21
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lukasz.med.pl
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: www.lukasz.med.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)
Główny przedmiot działalności
Zdrowie
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Sukcesywna dostawa soczewek, płynu wiskoelastycznego, oraz materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy dlaSzpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
Numer referencyjny: 80/2017
II.1.2)
Główny kod CPV
33731110
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Dz.U./S S128
07/07/2017
260585-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2 / 12
07/07/2017S128
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2 / 12
II.1.4)
Krótki opis:
Sukcesywna dostawa soczewek, płynu wiskoelastycznego, oraz materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy dlaSzpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie- – Zamówienie zostało podzielone na 9 zakresów.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Soczewki wewnątrzgałkowe akrylowe zwijalne hydrofobowe
Część nr: 1
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33731110
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka- magazyn Tarnów.
II.2.4)
Opis zamówienia:
1. Jednoczęściowa soczewka zwijalna z asferyczną optyką, akrylowa o właściwościach hydrofobowych i stopniuuwodnienia poniżej 0,5 % z filtrem UV, z jednorazowym kartridżem do implantacji
2.Jednoczęściowa soczewka zwijalna z asferyczną optyką, akrylowa o właściwościach hydrofobowych i stopniuuwodnienia poniżej 0,5 % z filtrem UV i filtrem światła niebieskiego, z jednorazowym kartridżem do implantacji
3. Jednoczęściowa soczewka zwijalna z asferyczną optyką oraz cylindrem do korekcji astygmatyzmu, akrylowao właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej 0,5 % z filtrem UV i filtrem światła niebieskiego, zjednorazowym kartridżem do implantacji oraz pisakami do markowania oka
4. Trzyczęściowa soczewka akrylowa, zwijalna o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej0,5 % z filtrem UV.
Części haptyczne wykonane z PMMA.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Dz.U./S S128
07/07/2017
260585-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3 / 12
07/07/2017S128
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3 / 12
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Soczewki wewnątrzgałkowe akrylowe zwijalne hydrofilne
Część nr: 2
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33731110
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka- magazyn Tarnów.
II.2.4)
Opis zamówienia:
1. Soczewka wewnątrzgałkowa akrylowa Preloaded asferyczna, jednoczęściowa hydrofilna
2. Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna, asferyczna, akrylowa, jednoczęściowa hydrofilna.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Soczewki wewnątrzgałkowe twarde z PMMA przeznaczone do wszczepów przedniokomorowych
Część nr: 3
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33731110
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka- magazyn Tarnów.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Dz.U./S S128
07/07/2017
260585-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4 / 12
07/07/2017S128
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4 / 12
1. Soczewki wewnątrzgałkowe płaskowypukłe twarde z PMMA przeznaczone do wszczepówprzedniokomorowych.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Implant filtrujący przeciw – jaskrowy: a/ fabrycznie załadowany do injektora b/ wykonany ze stali nierdzewnej c/długość 2.64 mm d/ średnica światła 50 μm
Część nr: 4
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33731110
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka- magazyn Tarnów.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Implant filtrujący przeciw – jaskrowy: a/ fabrycznie załadowany do injektora b/ wykonany ze stali nierdzewnej c/długość 2.64 mm d/ średnica światła 50 μm.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Dz.U./S S128
07/07/2017
260585-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5 / 12
07/07/2017S128
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5 / 12
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zestaw wiskoelastyków
Część nr: 5
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33731110
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka- magazyn Tarnów.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Zestaw wiskoelastyków:
1. 1 % Hialuronian sodu – zawartość strzykawki 0,40 ml oraz 3 % Hialuronian sodu z 4 %chondroitynosiarczanem sodu – zawartość strzykawki 0,35 ml w jednym opakowaniu i steryl-ne kaniule 27g
2. od 1 % do 1,4 % Hialuronian sodu – zawartość strzykawki 0,85 – 1 ml ze sterylną kaniulą 27g.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,06 % rozcieńczony w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego –ampułko-strzykawki o pojemności 0,5ml-0,7ml
Część nr: 6
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33731110
Dz.U./S S128
07/07/2017
260585-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
6 / 12
07/07/2017S128
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6 / 12
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka- magazyn Tarnów.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,06 % rozcieńczony w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego –ampułko-strzykawki o pojemności 0,5ml-0,7ml.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Sterylny jednorazowy zbiorczo zapakowany wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriówniezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfi-kacji,
Część nr: 7
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
18224000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka- magazyn Tarnów.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Sterylny jednorazowy zbiorczo zapakowany wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriówniezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji,
w skład którego wchodzi:
Oryginalna kaseta do fakoemulsyfikatora Infiniti Vision System Ozil – 1 sztuka
Tip ABS 30o Kelman 0,9 mm -1 sztuka
Nóż do paracentezy 1,2 -1 sztuka
Nóż SLIT DB 2,75 – 1 sztuka
Kaniula do hydrodyssekcji sterylnie zapakowana 27 G – 1 sztuka
Kaniula do wiskoelastyku sterylnie zapakowana 27G -1 sztuka
Dz.U./S S128
07/07/2017
260585-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
7 / 12
07/07/2017S128
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
7 / 12
Serweta prześcieradło o wym. 195x110cm -1 sztuka
Obłożenie pacjenta 105 cm x 145 cm -1 sztuka
Obłożenie na pole operacyjne o wym. 120x120 cm z folią naklejaną na powieki z workiem odpływowym -1 szt
Obłożenie na stolik, nieprzemakalne 140cm x 140 cm -1 sztuka
Fartuch chirurgiczny dla instrumentariuszki – 1 sztuka
Ręczniki jednorazowe niepylące – 1 sztuka
Fartuch chirurgiczny dla operatora z ręcznikiem jednorazowym niepylącym – 2 sztuki
Obłożenie na poręcze fotela – 2 sztuki
Kompres owalny na powieki sterylnie zapakowany – 1 szt.
Przylepce do umocowania ocznika plastikowego długości 13 cm – 3 sztuki
Ocznik plastikowy -1 sztuka
Gaziki 10 x 10 cm -20 sztuk
Gaziki 8 x8 cm – 5 sztuk
Strzykawki 2 ml -3 sztuki
Strzykawki 10ml 2 sztuki
Strzykawki 5 ml -2 sztuki
Igła 0,45 x 16 mm -1 sztuka
Igła 18G – 2 sztuki
Miseczka 25 x 13 x 5 cm -1 sztuka
Kubeczek 60 ml -1 sztuka
Rozwórka oczna jednorazowa -1 sztuka
Paski odpływowe sterylnie zapakowane dł. 20 cm (Eye Wicks 20 cm 8 in ).
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Sterylny jednorazowy zbiorczo zapakowany wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriówniezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji,
Część nr: 8
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
Dz.U./S S128
07/07/2017
260585-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
8 / 12
07/07/2017S128
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
8 / 12
18224000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka- magazyn Tarnów.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Sterylny jednorazowy zbiorczo zapakowany wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriówniezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemul-syfikacji, w skład którego wchodzi:
Oryginalna kaseta do fakoemulsyfikatora Infiniti/Intrepid Plus – 1 sztuka
Tip Kelman MiniTip 45o 0,9 mm -1 sztuka
Osłonki Ultra Infusion Sleeve Kit 0,9mm-1 sztuka
Nóż do paracentezy 1,2 -1 sztuka
Nóż SLIT 2,4mm- 1 sztuka
Kaniula do hydrodyssekcji sterylnie zapakowana 27 G – 1 sztuka
Kaniula do wiskoelastyku sterylnie zapakowana 27G -1 sztuka
Serweta prześcieradło o wym. 195x110cm -1 sztuka
Obłożenie pacjenta 105 cm x 145 cm -1 sztuka
Obłożenie na pole operacyjne o wym. 120x120 cm z folią naklejaną na powieki z workiem odpływowym -1 szt
Obłożenie na stolik, nieprzemakalne 140cm x 140 cm -1 sztuka
Fartuch chirurgiczny dla instrumentariuszki – 1 sztuka
Ręczniki jednorazowe niepylące – 1 sztuka
Fartuch chirurgiczny dla operatora z ręcznikiem jednorazowym niepylącym – 2 sztuki
Obłożenie na poręcze fotela – 2 sztuki
Kompres owalny na powieki sterylnie zapakowany – 1 szt.
Przylepce do umocowania ocznika plastikowego długości 13 cm – 3 sztuki
Ocznik plastikowy -1 sztuka
Gaziki 10 x 10 cm -20 sztuk
Gaziki 8 x8 cm – 5 sztuk
Strzykawki 2 ml -3 sztuki
Strzykawki 10ml 2 sztuki
Strzykawki 5 ml -2 sztuki
Igła 0,45 x 16 mm -1 sztuka
Igła 18G – 2 sztuki
Miseczka 25 x 13 x 5 cm -1 sztuka
Kubeczek 60 ml -1 sztuka
Rozwórka oczna jednorazowa -1 sztuka
Paski odpływowe sterylnie zapakowane dł. 20 cm (Eye Wicks 20 cm 8 in ).
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Dz.U./S S128
07/07/2017
260585-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
9 / 12
07/07/2017S128
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
9 / 12
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Pierścień napinający, stabilizujący torebkę soczewki po ekstrakcji zaćmy:
Część nr: 9
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33731110
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka- magazyn Tarnów.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Pierścień napinający, stabilizujący torebkę soczewki po ekstrakcji zaćmy:
— wykonany jako jedna całość z błękitnego materiału PMMA
— materiał PMMA wyposażony w filtr UV,
— umieszczony w jednorazowym injektorze – zagięty wprowadzonym „uszkiem” do środka co ułatwiaimplantację
— zakres pracy: stan rozprężony-13.0 mm, stan sprężony-11.0 mm,
— nacięcie 2,2 mm,
— kierunek implantacji: w wersji prawoskrętnej,
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Dz.U./S S128
07/07/2017
260585-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
10 / 12
07/07/2017S128
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
10 / 12
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Szczegółowo określone w projekcie umowy.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/08/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 21/08/2017
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Dz.U./S S128
07/07/2017
260585-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
11 / 12
07/07/2017S128
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
11 / 12
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, sala konferencyjnanr 42.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
Wadium ogółem wynosi: 59 412 PLN.
2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty,sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji.
3. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Arkusz cenowy,sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do specyfikacji. (Arkusz winien zawierać wszystkieewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania).
4. W celu wykazania elementów spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brakupodstaw do wykluczenia, Wykonawca składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia dalej (JEDZ),zgodnie z zarządzeniem wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowyformularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum), jednolity dokument(JEDZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzająspełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, w którym każdy z wykonawcówwykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
6. W przypadków podmiotów trzecich JEDZ podmiotu trzeciego składa wykonawca, jeżeli powołuje się nazasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. JEDZ powinienbyć wypełniony w zakresie w jakim wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego. JEDZ powiniendotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia
Wypełniony JEDZ składa się wraz z ofertą;
7. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale 5 SIWZ powołuje się nazasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia,w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje otych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4.
8. Pełnomocnictwa – jeżeli oferta nie jest podpisania przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS.
9. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czywykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełniawarunki udziału w postępowaniu.
10.Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców którzy nie wykażą spełnienia wymogów określonych wart. 24 ust. 1 pkt. 13-23 ustawy i ust. 5 pkt 1, 2, 5, 6, 7, 8 ustawy Pzp. Wykaz oświadczeń i dokumentów określarozdział 6 SIWZ.
11. ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający dokładny opis oferowanego parametru ocenianego wramach kryterium oceny
12. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, zobowiązany jest do przekazaniaZamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – z wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowympostępowaniu.
Dz.U./S S128
07/07/2017
260585-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
12 / 12
07/07/2017S128
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
12 / 12
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcąnie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – tj. wykaże że istniejącemiędzy nimi powiązani nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
KIOWarszawaPolska
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
KIOWarszawaPolska
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/07/2017

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2017-07-07 (0170707113542-80-specyfikacja.docx)
Załącznik - 2017-07-07 (0170707113548-załącznnik nr 1b - opis przedmiotu - parametry oceniane.odt)
Załącznik - 2017-07-07 (0170707113554-80-wzor umowy.doc)
Załącznik - 2017-07-07 (0170707113602-depozyt.pdf)
Załącznik - 2017-07-07 (0170707113607-espd-request.xml)
Załącznik - 2017-07-07 (0170707113612-jedz-wydruk zapisanego pliku.pdf)
Załącznik - 2017-08-08 (0170808134914-załącznnik nr 1b - opis przedmiotu - parametry oceniane- modyfiacja.odt)
Załącznik - 2017-08-08 (0170808140439-umowa depozytu -modyfiakcja.docx)
Załącznik - 2017-08-09 (0170809140150-modyfikacja-depozyt.pdf)
Załącznik - 2017-08-09 (0170809140157-umowa depozytu -modyfiakcja.docx)
Załącznik - 2017-08-09 (0170809140204-wzór umowy -modyfikacja.docx)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2017-07-12
Odpowiedź:dodano: 2017-07-12
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-80-3305/17 Tarnów, dnia 12.07.2017 r.

Dotyczy:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa soczewek, płynu wiskoelastycznego, oraz materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 80/2017


W odpowiedzi na zapytania z dnia 10.07.2017 r. Zamawiający wyjaśnia:


Pytania: Pakiet nr VI:
Czy zamawiający dopuści również roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,06% rozcieńczony w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego – fiolka o pojemności 1 ml , w pakowany po 10 sztuk?
Odpowiedź: Tak.


Otrzymują: Adresat
a/aPodpisała: Z-ca Dyrektora Stanisław Łata

Pytanie:dodano: 2017-07-27
Odpowiedź:dodano: 2017-07-27
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-80-3493/17 Tarnów, dnia 26.07.2017 r.

Dotyczy:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa soczewek, płynu wiskoelastycznego, oraz materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 80/2017


W odpowiedzi na zapytania z dnia 24.07.2017 r. Zamawiający wyjaśnia:

1) zakres nr 6) Czy Zamawiający dopuści błękit trypanu o pojemności ampułkostrzykawki 1ml?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

2) (zakres nr 6) Czy Zamawiający dopuści błękit trypanu w fiolce 1ml?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.


Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Sprostowanie:dodano: 2017-08-05
Odpowiedź:dodano: 2017-08-05
05/08/2017 S149 - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
I.II.VI.VII.
Polska-Tarnów Soczewki śródoczne

2017/S 149-308506

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 128-260585)

Sekcja I Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)
Nazwa i adresy
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Tarnów
33-100
Polska
Osoba do kontaktów Dział Logistyki
Tel. +48 146315460
E-mail anowicka@lukasz.med.pl
Faks +48 146315460
Kod NUT PL21
Adresy internetowe
Główny adres www.lukasz.med.pl
Sekcja II Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa
Sukcesywna dostawa soczewek, płynu wiskoelastycznego, oraz materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
Numer referencyjny 80/2017
II.1.2)
Główny kod CPV
33731110
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis
Sukcesywna dostawa soczewek, płynu wiskoelastycznego, oraz materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie- – Zamówienie zostało podzielone na 9 zakresów.
Sekcja VI Informacje uzupełniające

VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
03/08/2017
VI.6)
Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S 2017/S 128-260585
Sekcja VII Zmiany

VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji II.2.1
Część nr 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji Nazwa
Zamiast
Zestaw wiskoelastyków
Część nr 5.
Powinno być
Płyn wiskoelastyczny
Część nr 5.
Numer sekcji II.2.4
Część nr 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji Opis zamówienia
Zamiast
1. 1 % Hialuronian sodu – zawartość strzykawki 0,40 ml oraz 3 % Hialuronian sodu z 4 %chondroitynosiarczanem sodu – zawartość strzykawki 0,35 ml w jednym opakowaniu i steryl-ne kaniule 27g
2. od 1 % do 1,4 % Hialuronian sodu – zawartość strzykawki 0,85 – 1 ml ze sterylną kaniulą 27g.
Powinno być
Płyn wiskoelastyczny – 1 % Hialuronian sodu – zawartość strzykawki 0,40 ml oraz 3 % Hialuronian sodu z 4 %chondroitynosiarczanem sodu – zawartość strzykawki 0,35 ml w jednym opakowaniu i sterylne kaniule 27g.
Numer sekcji II.2.1
Część nr 5A
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji Nazwa
Zamiast
Powinno być
Płyn wiskoelastyczny
Część nr 5A.
Numer sekcji II.2.4
Część nr VA
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji Opis zamówienia
Zamiast
Powinno być
Płyn wiskoelastyczny od 1 % do 1,4 % Hialuronian sodu – zawartość strzykawki 0,85 – 1 ml ze sterylną kaniulą 27g.
Numer sekcji IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast
Data 21/08/2017
Czas lokalny 10.00
Powinno być
Data 22/08/2017
Czas lokalny 10.00
Numer sekcji IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji Warunki otwarcia ofert
Zamiast
Data 21/08/2017
Czas lokalny 11.30
Powinno być
Data. 22/08/2017
Czas lokalny 11.30
VII.2)
Inne dodatkowe informacje

Pytanie:dodano: 2017-08-08
Odpowiedź:dodano: 2017-08-08
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-80-3607/17 Tarnów, dnia 07.08.2017 r.

Dotyczy:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa soczewek, płynu wiskoelastycznego, oraz materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 80/2017


W odpowiedzi na zapytania z dnia 26.07.2017 r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1, dot. Zakresu nr V:
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie części drugiej z zakresu V i w związku z tym stworzenie kolejnego oddzielnego zakresu.
Odpowiedź: Zamawiający wydziela poz. 2 do osobnego zakresu tworząc zakres VA. Jednocześnie modyfikuje załącznik nr 1B opis przedmiotu zamówienia.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym opisem SIWZ oraz załącznikiem.Otrzymują: Adresat + załącznik
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2017-08-08
Odpowiedź:dodano: 2017-08-08
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-80-3606/17 Tarnów, dnia 07.08.2017 r.

Dotyczy:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa soczewek, płynu wiskoelastycznego, oraz materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 80/2017


W odpowiedzi na zapytania z dnia 27.07.2017 r. Zamawiający wyjaśnia:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert w zakresie V na poszczególne pozycje?
Odpowiedź: Zamawiający wydziela poz. 2 do osobnego zakresu tworząc zakres VA. Jednocześnie modyfikuje załącznik nr 1B opis przedmiotu zamówienia.

2. Czy Zamawiający dopuści w zakresie VI błękit trypanu 0,06% rozcieńczony w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego zapakowany w ampułkostrzykawki o pojemności 1ml?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.
3. Czy Zamawiający dopuści w zakresie VI błękit trypanu 0,06% rozcieńczony w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego zapakowany w fiolki o pojemności 1ml?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści w zakresie IX pierścień napinający , stabilizujący torebkę soczewki po ekstrakcji zaćmy wykonany z transparentnego PMMA, pozostałe wymagania bez zmian.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym opisem SIWZ oraz załącznikiem.Otrzymują: Adresat + załącznik
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2017-08-08
Odpowiedź:dodano: 2017-08-08
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-80-3611/17 Tarnów, dnia 07.08.2017 r.

Dotyczy:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa soczewek, płynu wiskoelastycznego, oraz materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 80/2017


W odpowiedzi na zapytania z dnia 28.07.2017 r. Zamawiający wyjaśnia:

Pyt. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?
Odpowiedź: Nie.

Pyt. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?
Odpowiedź: Nie.

Pyt. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 4 ust. 1 Wzoru umowy do 0,1% wartości brutto części niezrealizowanego zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki?
Odpowiedź: Nie.

Pyt. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 4 ust. 5 Wzoru umowy do 5% wartości brutto niewykonanej części umowy?
Odpowiedź: Nie.

Pyt. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 4 ust. 6 Wzoru umowy do 0,1% wartości brutto części zamówienia, w ramach, którego dostarczono wadliwe produkty, za każdy dzień zwłoki?
Odpowiedź: Nie.

Pyt. 6
Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Umowy użyczenia następującego zapisu:
„użyczany sprzęt zostanie oddany w stanie niepogorszonym”
Odpowiedź: Nie.

Pyt. 7
Uprzejmie prosimy o zachowanie ciągłości numeracji w § 1 Umowy użyczenia.
Odpowiedź: Numeracja § 1 Umowy użyczenia pozostaje bez zmian i jest poprawna. Zamawiający wykreśli odpowiednio w § 1 ust. 1 w zależności na który zakres będzie zawarta umowa.

Pyt. 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 4 ust. 1 Wzoru umowy depozytu do 0,1% wartości brutto części niezrealizowanego zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki?
Odpowiedź: Nie.

Pyt. 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 4 ust. 2 Wzoru umowy depozytu do 0,1% wartości brutto części zamówienia, w ramach, którego dostarczono wadliwe produkty, za każdy dzień zwłoki?
Odpowiedź: Nie.

Pyt. 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 4 ust. 6 Wzoru umowy depozytu do 5% wartości brutto niewykonanej części umowy?
Odpowiedź: Nie.

Pyt. 11
Czy Zamawiający dopuści w Zakresie I w pozycji 1 soczewkę hydrofilną o stopniu uwodnienia 26% w komplecie z jednorazowym zestawem do implantacji złożonym z injektora i cartridge do cięcia 2,2mm, o współczynniku refrakcji 1,46, posiadającą filtr UV przepuszczający maksymalnie 10% promieniowania w zakresie długości fali 360 nm oraz ujemną aberrację sferyczną -0,1 do -0,2μm w zależności od dioptrażu?
Odpowiedź: Nie.

Pyt. 12
Uprzejmie prosimy o wydzielenie z Zakresu I pozycji 1 do oddzielnego zadania celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert.
Odpowiedź: Nie.

Pyt. 13
Czy Zamawiający dopuści w Zakresie I w pozycji 2 soczewkę hydrofobową o stopniu uwodnienia <0,4% w komplecie z jednorazowym zestawem do implantacji złożonym z injektora i cartridge do cięcia 2,2mm, o współczynniku refrakcji 1,52, ujemnej aberracji sferycznej -0,13 μm, posiadającą filtr UV przepuszczający maksymalnie 20% promieniowania w zakresie długości fali 400 nm?
Odpowiedź: Nie.

Pyt. 14
Uprzejmie prosimy o wydzielenie z Zakresu I pozycji 2 do oddzielnego zadania celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert.
Odpowiedź: Nie.

Pyt. 15
Czy Zamawiający dopuści w Zakresie V w pozycji 1 zestaw wiskoelastyków: 1,8% hialuronian sodu – zawartość strzykawki 0,55 ml oraz 1,4% hialuronian sodu – zawartość strzykawki 0,8 ml i dwie sterylne kaniule 25G, w jednym opakowaniu? Różnica w średnicy kaniuli 25G i 27G wynosi zaledwie około 0,10 mm i nie ma znaczenia przy aplikacji wiskoelastyku.
Odpowiedź: Nie.

Pyt. 16
Czy Zamawiający dopuści w Zakresie V w pozycji 1 zestaw wiskoelastyków: 1,8% hialuronian sodu – zawartość strzykawki 0,55 ml oraz 1,4% hialuronian sodu – zawartość strzykawki 0,8 ml i dwie sterylne kaniule 25G, w jednym opakowaniu wraz z dołączonymi dwiema kaniulami do podawania wiskoelastyku w rozmiarze 27G w osobnym opakowaniu?
Odpowiedź: Nie.

Pyt. 17
Czy Zamawiający dopuści w Zakresie V w pozycji 2 1,4% hialuronian sodu – zawartość strzykawki 1,0 ml z kaniulą 25G, w jednym opakowaniu? Różnica w średnicy kaniuli 25G i 27G wynosi zaledwie około 0,10 mm i nie ma znaczenia przy aplikacji wiskoelastyku.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 18
Uprzejmie prosimy o wydzielenie z Zakresu V pozycji 1 do oddzielnego zadania celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert.
Odpowiedź: Zamawiający wydziela poz. 2 do osobnego zakresu tworząc zakres VA. Jednocześnie modyfikuje załącznik nr 1B opis przedmiotu zamówienia.

Pyt. 19
Czy Zamawiający dopuści w Zakresie IX pierścień wykonany w całości z bezbarwnego, przezroczystego materiału PMMA, rozmiar (stan rozprężony): 12,45mm, rozmiar (stan sprężony): 11.00mm?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 20
Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku dopuszczenia w Zakresie I w pozycji 1 oraz 2 soczewek wraz z jednorazowymi zestawami do implantacji, Zamawiający odstąpi od wymogu użyczenia na czas trwania umowy 2 zestawów implantacyjnych wielorazowego użytku?
Odpowiedź: Nie.

Pyt. 21
Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu użyczenia 2 końcówek do irygacji – aspiracji w Zakresie V.
Odpowiedź: Nie.

Pyt. 22
Uprzejmie prosimy o wprowadzenie Wzoru umowy depozytu następujących zapisów dotyczących depozytu soczewek:
1. Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania materiałów we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą.
2. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że materiały przechowywane są nieprawidłowo Wykonawcy przysługuje prawo do natychmiastowego ich odbioru.
Odpowiedź pyt. 22-pkt. 1 i 2 : Tak. Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie modyfikuje załącznik nr 4 – Umowę depozytu dodając w § 3 ust. 18 i 19. Zmodyfikowany załącznik w załączeniu.
3. Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu soczewek upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujący lub uszkodzony asortyment.
Odpowiedź: Nie.

4. Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a depozyt soczewek uzupełniony do stanu wyjściowego.
Odpowiedź: Nie.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym opisem SIWZ oraz załącznikiem.Otrzymują: Adresat + załączniki
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2017-08-08
Odpowiedź:dodano: 2017-08-08
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-80-3612/17 Tarnów, dnia 07.08.2017 r.

Dotyczy:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa soczewek, płynu wiskoelastycznego, oraz materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 80/2017


W odpowiedzi na zapytania z dnia 28.07.2017 r. Zamawiający wyjaśnia:

PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Dotyczy zakresu nr 5 pozycja 1.
Czy w zakresie nr 5pozycja 1. Zamawiający dopuści jako równoważny
Preparat wiskoelastyczny, zawierający mieszaninę 2.0% hialuronianu sodu i 2.0% chondroitynosiarczanu sodu w
pojedynczej ampułkostrzykawce o poj.1 ml.; o następującej charakterystyce: masa cząsteczkowa hialuronianu sodu
≥2800000 daltonów; masa cząsteczkowa chondroitynosiarczanu sodu ≥50000 daltonów; Lepkość 40 000 mPa.s (± 15
000) – (dla 1sek. -1, 25º ); Osmolarność 370 mOsm (± 30 mOsm); pH : 7,4 (+/- 0,2); w komplecie z kaniulą 25G;
kołnierz ampułkostrzykawki z plastikową nakładką w kolorze żółtym ułatwiającą identyfikację wiskoelastyku na bloku
operacyjnym?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

2. Dotyczy zakresu nr 5.
Czy Zamawiający zgodzi się na podzielenie zakresu nr 5 na dwa oddzielne zakresy ?
Odpowiedź: Zamawiający wydziela poz. 2 do osobnego zakresu tworząc zakres VA. Jednocześnie modyfikuje załącznik nr 1B opis przedmiotu zamówienia.

3. Dotyczy zakresu nr 5.
Czy Zamawiający wymaga w zakresie nr 5 preparatu wiskoelastycznego o szerokim dopuszczonym zakresie temperatur
przechowywania tj. co najmniej od +2 do +25 st. C ?
Odpowiedź: Tak wymaga.

4. Dotyczy zakresu 5.
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia dla tego zakresu 2 końcówek do irygacji-aspiracji
(jednoczęściowych) ?
Odpowiedź: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

5. Dotyczy zakresu nr 6.
Czy w zakresie nr 6. Zamawiający dopuści jako równoważny roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,06% rozcieńczony w
fizjologicznym roztworze chlorku sodowego – fiolka o pojemności 1 ml , pakowany po 5 sztuk ?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym opisem SIWZ oraz załącznikiem.

Otrzymują: Adresat + załącznik
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2017-08-09
Odpowiedź:dodano: 2017-08-09

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu


Nasz znak:SWLOG-271/AN/80/3627 /17 Tarnów,2017-08-09

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa soczewek, płynu wiskoelastycznego, oraz materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
- nr sprawy 80/2017

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.07.2017 r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1, dot. zapisów SIWZ pkt. 3.1 oraz w Załączniku 1B oraz w składzie depozytu - dotyczy depozytu w Zakresie III:
Zwracam się z prośbą o odstąpienie od depozytu w tym zakresie lub o zmniejszenie wymaganej ilości ze względu na to, że depozyt stanowi 100% zapotrzebowania Zamawiającego.

Ad. 1 Tak, Zamawiający zmniejsza wymaganą ilość soczewek w Zakresie III – w załączeniu zmodyfikowany załącznik.

Pytanie 2, dot. zapisów SIWZ pkt. 3.1 oraz zapisów § 3 ust. 14 projektu Umowy Depozytowej:
- dotyczy spisu z natury:
Zwracam się z prośbą o ograniczenie spisu z natury do 1 razu w roku obowiązywania umowy.

Ad. 2 Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 3, dot. zapisów SIWZ pkt. 3.1 oraz w Załączniku 1B oraz zapisów projektu Umowy Użyczenia § 1 ust. 1 - dotyczy akcesoriów dostarczanych wraz z pierwszą dostawą dla Zakresu V:
Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie.
Końcówki do irygacji – aspiracji stanowią komplet narzędzi składający cię z jednej jednoczęściowej końcówki do irygacji oraz jednej jednoczęściowej końcówki do aspiracji. Czy Zamawiający wymaga dwie jednoczęściowe końcówki (jednoczęściowa końcówka do irygacji + jednoczęściowa końcówka do irygacji, co stanowi jeden komplet) czy dwa (dwuczęściowe) komplety końcówek? Proszę o precyzyjne wskazanie.

Ad. 3 Zamawiający wymaga 2 (dwie) końcówki do irygacji i aspiracji jednoczęściowych o kącie 45 st.

Pytanie 4, dot. zapisów SIWZ pkt. 3.7, zapisów § 3 ust. 6 projektu Umowy oraz § 3 ust. 9 projektu Umowy Depozytowej:
Zwracam się z prośbą o skrócenie wymaganego terminu płatności do 45 dni.

Ad. 4 Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 5, dot. zapisów w Załączniku 1B w Zakresie I oraz III – opisy pod tabelami:
Zwracam się o potwierdzenie, czy Zamawiający przez pojęcie „sprzęt” rozumie soczewki wewnątrzgałkowe?

Ad. 5 Tak.

Pytanie 6, dot. zapisów § 1 ust. 6 projektu Umowy Depozytu Zakres I-III:
Zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu uzupełnienia depozytu na wtorek z uwagi na to, że przy uwzględnieniu dni roboczych, termin 72 godzin upłynie we wtorek, a nie jak wskazano w poniedziałek.

Ad. 6 Tak, Zamawiający wyraża zgodę, jednocześnie modyfikuje zapis § 1 ust. 6.

Pytanie 7, dot. zapisów § 3 ust. projektu Umowy Depozytu Zakres I-III:
Zwracam się z prośbą o wprowadzenie dodatkowych zapisów dotyczących zasad współpracy w ramach depozytu, istotnych z punktu widzenia Wykonawcy: „
1. Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt soczewek.
2. Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania soczewek we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.
3. Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są materiały przechowywane. W przypadku stwierdzenia, że soczewki przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów.
4. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na 9 miesięcy przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego.
5. Raz w roku kalendarzowym, Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin spisu z natury zostanie uzgodniony z Zamawiającym na 2-3 tygodnie przed jego datą.
6. Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie spisu z natury lub rozliczenia depozytu po wygaśnięciu lub wyczerpaniu umowy, upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały. W przypadku braków lub uszkodzeń stwierdzonych podczas spisu z natury, Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a Depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego.”

Ad. 7 Zapis pozostaje bez zmian – patrz modyfikacja projektu umowy z dnia 07.08.2017 r.

Pytanie 8, dot. zapisów projektu Umowy Zakres IV-IX:
Zwracam się z prośbą o usunięcie § 2 ust. 11 wzoru umowy.
Uzasadnienie: Wykonawca nabywa produkty od producenta po określonej cenie, musi więc dostosować własną cenę odsprzedaży i marżę do ceny, po jakiej nabył produkty od producenta, a nie oferowanej w określonym czasie ceny promocyjnej. W przeciwnym razie wykonawca może ponieść stratę.

Ad. 8. Tak, Zamawiający usuwa § 2 ust. 11.

Pytanie 9, dot. zapisów projektu Umowy Zakres IV-IX:
Zwracam się z prośbą o zmianę § 3 ust. 8 wzoru umowy poprzez usunięcie słowa „potwierdzeniu”.
Uzasadnienie: Zamawiający może z różnych przyczyn nie wystawić potwierdzenia odbioru pomimo należytego wykonania dostawy przez wykonawcę. Wykonawca nie może w takiej sytuacji w dalszym ciągu pozostawać odpowiedzialny za towar odebrany przez zamawiającego.

Ad. 9 Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 10, dot. zapisów projektu Umowy Zakres IV-IX:
Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 4 ust. 1 wzoru umowy w brzmieniu:
„W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości netto części niezrealizowanego zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki, lecz nie większą niż 10% tej wartości.”
Uzasadnienie:
- W ocenie wykonawcy kara umowna w stawce 1% dziennie jest bardzo wygórowana. Prosimy o wzięcie pod uwagę, że z tytułu opóźnienia w zapłacie wykonawcy należą się odsetki w stawce zaledwie 0,026% dziennie (9,5% w stosunku rocznym), a więc niemal 40 razy mniej. Uprawnienia stron do dochodzenia rekompensaty z tytułu nienależnego wykonania umowy nie powinny pozostawać aż w tak rażącej dysproporcji. Prosimy zatem o zmniejszenie kary umownej do stawki 0,5%;
- Zdaniem wykonawcy bardziej sprawiedliwa jest kara umowna naliczana od wartości netto zobowiązania, ponieważ z ekonomicznego punktu widzenia to wartość netto, a nie brutto, stanowi dla wykonawcy rzeczywisty ekwiwalent jego świadczenia;
- Brak górnego limitu naliczania kar umownych powoduje, że mogą one urosnąć do rozmiarów nieproporcjonalnie przewyższających wartość poniesionej przez kupującego szkody. W takim zaś wypadku kara umowna nie będzie już pełniła funkcji odszkodowania, ale służyć będzie wzbogaceniu się zamawiającego kosztem wykonawcy. Celem uniknięcia powyższego zasadne jest wprowadzenie górnego limitu naliczania kar umownych na poziomie 10%. W razie uzasadnionej potrzeby zamawiający i tak może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Ad. 10 Zamawiający modyfikuje zapis § 4 ust. 1


Pytanie 11, dot. zapisów projektu Umowy Zakres IV-IX:
Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 4 ust. 2 wzoru umowy w brzmieniu:
„Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku czterokrotnego niewykonania zamówienia lub czterokrotnej nieterminowej realizacji zamówienia.”
Uzasadnienie: Prawo do odstąpienia od umowy przez zamawiającego w przypadku np. jednokrotnego opóźnienia w dostawie w sposób rażący narusza zasadę równowagi stron umowy wzajemnej, ponadto katalog otwarty przesłanek uprawniających do odstąpienia od umowy będzie budził wątpliwości interpretacyjne stron umowy.

Ad. 11 Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 12, dot. zapisów projektu Umowy Zakres IV-IX:
Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 4 ust. 5 wzoru umowy w brzmieniu:
„W przypadku wykonania prawa odstąpienia z przyczyn opisanych w ust. 2 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy”
Uzasadnienie: Kara umowna powinna być naliczana od wartości niezrealizowanej części zamówienia a nie od jego całości. Naliczanie kary umownej w przypadku niewykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy od całości wynagrodzenia umownego powodowałoby ten skutek, że kara umowna byłaby wówczas identyczna w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w przypadku realizacji 99% zamówienia jak i w przypadku 1% zamówienia.

Ad. 12 Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 13, dot. zapisów projektu Umowy Zakres IV-IX:
Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 4 ust. 6 wzoru umowy w brzmieniu:
„W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości netto wadliwych produktów za każdy dzień zwłoki, lecz nie większą niż 10% tej wartości.”
Uzasadnienie: Proszę o wzięcie pod uwagę argumentów przedstawionych przy wniosku o zmianę § 4 ust. 1 i ust. 5 wzoru umowy.

Ad. 13. Zamawiający modyfikuje zapis § 4 ust. 6

Pytanie 14, dot. zapisów projektu Umowy Depozytu Zakres I-III:
Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 2 ust. 2 wzoru umowy w brzmieniu:
„Ceny określone przez Wykonawcę obowiązują przez cały okres trwania umowy. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany stawki VAT, ponadto zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian – w takim przypadku zmiana ceny następuje z mocy prawa i obowiązuje automatycznie od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku VAT bez konieczności zawierania przez Strony umowy aneksu.”
Uzasadnienie: Zmiana pozwoli na lepszą współpracę stron w związku z wykonywaniem umowy – strony unikną konieczności podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zmianą wysokości cen wynikającą ze zmiany stawki podatku od towarów i usług.

Ad. 14. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 15, dot. zapisów projektu Umowy Depozytu Zakres I-III:
Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 2 ust. 4 wzoru umowy w brzmieniu:
„W przypadku zmniejszenia zamówienia zgodnie z ust. 3, Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu wyrobów medycznych w ilości mniejszej niż określona w załączniku nr 1 do umowy (nie mniejszej niż 80 %).”

Uzasadnienie: Ustalenie minimalnego poziomu zamówienia na poziomie 80%, analogicznie jak we wzorze umowy dla zakresów IV – IX, pozwoli wykonawcy na lepsze i potencjalnie korzystniejsze dla zamawiającego skalkulowanie ceny ofertowej.

Ad. 15. Tak, Zamawiający modyfikuje zapis § 2 ust. 4.

Pytanie 16, dot. zapisów projektu Umowy Depozytu Zakres I-III:
Zwracam się z prośbą o usunięcie § 3 ust. 12 wzoru umowy.
Uzasadnienie: Zapis jest sprzeczny z § 3 ust. 3 wzoru umowy, zgodnie z którym na zamawiającym, do czasu dokonania odbioru, ciąży odpowiedzialność jak na przechowawcy.

Ad. 16 Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 17, dot. zapisów projektu Umowy Depozytu Zakres I-III:
Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 4 ust. 1 wzoru umowy w brzmieniu:
„W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości netto części niezrealizowanego zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki, lecz nie większą niż 10% tej wartości.”
Uzasadnienie:
- W ocenie wykonawcy kara umowna w stawce 1% dziennie jest bardzo wygórowana. Prosimy o wzięcie pod uwagę, że z tytułu opóźnienia w zapłacie wykonawcy należą się odsetki w stawce zaledwie 0,026% dziennie (9,5% w stosunku rocznym), a więc niemal 40 razy mniej. Uprawnienia stron do dochodzenia rekompensaty z tytułu nienależnego wykonania umowy nie powinny pozostawać aż w tak rażącej dysproporcji. Prosimy zatem o zmniejszenie kary umownej do stawki 0,5%;
- Zdaniem wykonawcy bardziej sprawiedliwa jest kara umowna naliczana od wartości netto zobowiązania, ponieważ z ekonomicznego punktu widzenia to wartość netto, a nie brutto, stanowi dla wykonawcy rzeczywisty ekwiwalent jego świadczenia;
- Brak górnego limitu naliczania kar umownych powoduje, że mogą one urosnąć do rozmiarów nieproporcjonalnie przewyższających wartość poniesionej przez kupującego szkody. W takim zaś wypadku kara umowna nie będzie już pełniła funkcji odszkodowania, ale służyć będzie wzbogaceniu się zamawiającego kosztem wykonawcy. Celem uniknięcia powyższego zasadne jest wprowadzenie górnego limitu naliczania kar umownych na poziomie 10%. W razie uzasadnionej potrzeby zamawiający i tak może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Ad.17. Zamawiający modyfikuje zapis § 4 ust. 1.

Pytanie 18, dot. zapisów projektu Umowy Depozytu Zakres I-III:
Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 4 ust. 2 wzoru umowy w brzmieniu:
„W razie sprzedaży wadliwego wyrobu medycznego, Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na wolny od wad niezwłocznie, jednakże nie później niż do 7 dni roboczych, licząc od daty otrzymania reklamowanego, wadliwego towaru wraz z pisemną reklamacją. Zamawiający odsyła do Wykonawcy, na koszt Wykonawcy reklamowany, wadliwy towar. W razie niezrealizowania przez Wykonawcę powyższego obowiązku w terminie, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości wadliwego wyrobu medycznego za każdy dzień zwłoki, lecz nie większą niż 10% tej wartości.”
Uzasadnienie: Kara umowna powinna być proporcjonalna do wartości wadliwych przedmiotów, a nie całości zamówienia. Naliczanie kary umownej od wartości całości zamówienia powodowałoby ten skutek, że kara umowna byłaby wówczas identyczna w przypadku wadliwości 99% zamówienia jak i w przypadku wadliwości1% zamówienia. Ponadto proszę o wzięcie pod uwagę argumentów przedstawionych przy wniosku o zmianę § 4 ust. 1 wzoru umowy.

Ad.18. Zamawiający modyfikuje zapis § 4 ust. 2.

Pytanie 19, dot. zapisów projektu Umowy Depozytu Zakres I-III:
Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 4 ust. 3 wzoru umowy w brzmieniu:
„Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku czterokrotnego niewykonania zamówienia lub czterokrotnej nieterminowej realizacji zamówienia.”
Uzasadnienie: Prawo do odstąpienia od umowy przez zamawiającego w przypadku np. jednokrotnego opóźnienia w dostawie w sposób rażący narusza zasadę równowagi stron umowy wzajemnej, ponadto katalog otwarty przesłanek uprawniających do odstąpienia od umowy będzie budził wątpliwości interpretacyjne stron umowy.

Ad. 19. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 20, dot. zapisów projektu Umowy Depozytu Zakres I-III:
Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 4 ust. 6 wzoru umowy w brzmieniu:
„W przypadku wykonania prawa odstąpienia z przyczyn opisanych w ust. 3 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy”
Uzasadnienie: Kara umowna powinna być naliczana od wartości niezrealizowanej części zamówienia a nie od jego całości. Naliczanie kary umownej w przypadku niewykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy od całości wynagrodzenia umownego powodowałoby ten skutek, że kara umowna byłaby wówczas identyczna w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w przypadku realizacji 99% zamówienia jak i w przypadku 1% zamówienia.

Ad. 20. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 21, dot. zapisów projektu Umowy Depozytu Zakres I-III:
Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 7 ust. 4 wzoru umowy w brzmieniu:
„Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 i 6. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie:”
Uzasadnienie: Zmiana uzasadniona jest proponowanym nowym brzmieniem § 2 ust. 2 wzoru umowy.

Ad. 21. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 22, dot. zapisów projektu Umowy Użyczenia:
Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 3 ust. 2 wzoru umowy w brzmieniu:
„Użyczający ubezpieczy przedmiot użyczenia od wszelkich ryzyk, we własnym zakresie i na własny koszt. Użyczający nie zwalnia biorącego w używanie od odpowiedzialności za przypadkową utratę lub uszkodzenie sprzętu.”
Uzasadnienie: Samo ubezpieczenie przedmiotu użyczenia od wszelkich ryzyk nie stanowi dla wykonawcy dostatecznego zabezpieczenia przed jego utratą lub zniszczeniem. Dochodzenie odszkodowania od ubezpieczyciela nie zawsze jest skuteczne. Zamawiający powinien dołożyć wszelkich starań, aby uniknąć takich zdarzeń i wynikającej z nich konieczności dochodzenia przez wykonawcę roszczeń wobec ubezpieczyciela.

Ad. 22. Zapis pozostaje bez zmian.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W załączeniu: projekt umowy DEPOZYTU (BANKU) MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH, UTWORZONEGO W RAMACH ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, projekt umowy dla Zakresu IV-IX, umowa użyczenia + depozyt.
Otrzymują: Adresat
a/a

Sprostowanie:dodano: 2017-08-09
Odpowiedź:dodano: 2017-08-09
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-80-3623/17 Tarnów, dnia 09.08.2017 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa soczewek, płynu wiskoelastycznego, oraz materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 80/2017


W związku z udzielonymi odpowiedziami z dnia 07.08.2017 r. znak pisma: SWLOG-271-KS-80-3612/17 dotyczącego pytania nr 3, Zamawiający, doprecyzowuje odpowiedź, która otrzymuje brzmienie:
Czy Zamawiający wymaga w zakresie nr 5 preparatu wiskoelastycznego o szerokim dopuszczonym zakresie temperatur
przechowywania tj. co najmniej od +2 do +25 st. C ?
Odpowiedź: Tak wymaga dla zakresu 5 i 5A


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Sprostowanie:dodano: 2017-08-09
Odpowiedź:dodano: 2017-08-09
Zamawiając
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
znak pisma: SWLOG-271-KS-80-3625./17 Tarnów, dnia 09.08.2017
Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa soczewek, płynu wiskoelastycznego, oraz materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 80/2017


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 80/2017

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) działając w imieniu Zamawiającego, wprowadza się do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:
W związku z dokonaną modyfikacją w Zakresie 5 poprzez wydzielenie poz. 2 do osobnego zakresu i utworzeniu nowego zakresu nr 5A oraz zmniejszeniu depozytu w zakresie III Zamawiający modyfikuje treść SIWZ, załącznik nr 1B, wadium dla w/w Zakresów oraz poniższe terminy.
1. Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa soczewek, płynu wiskoelastycznego, oraz materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

Zakres Nr 1 – Soczewki wewnątrzgałkowe akrylowe zwijalne hydrofobowe.
Zakres Nr 2 – Soczewki wewnątrzgałkowe akrylowe zwijalne hydrofilne.
Zakres Nr 3 – Soczewki wewnątrzgałkowe twarde z PMMA przeznaczone do wszczepów przedniokomorowych
Zakres Nr 4 - Implant filtrujący przeciw – jaskrowy
Zakres Nr 5 – Płyny wiskoelastyczne,
Zakres nr 5A- Płyny wiskoelastyczne,
Zakres Nr 6 - Roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,06%
Zakres Nr 7 - Sterylny jednorazowy zbiorczo zapakowany wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji
Zakres Nr 8 - Sterylny jednorazowy zbiorczo zapakowany wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji,
Zakres Nr 9 - Pierścień napinający, stabilizujący torebkę soczewki po ekstrakcji zaćmy

W celu umożliwienia płynnej realizacji zabiegów operacyjnych wymagane jest utworzenie banku soczewek (depozytu) dla zakresu I, II i III w siedzibie Zamawiającego - Oddział Okulistyczny o wielkości:
- dla Zakresu I (poz. 1) - 135 szt.
- dla Zakresu I (poz. 2) - 35 szt.
- dla Zakresu I (poz. 4) - 25 szt.
- dla Zakresu II (poz. 1) – 60 szt.
- dla Zakresu III – 15 szt.
łącznie w depozyt powierzonych będzie 270 szt., na warunkach określonych w umowie (załącznik nr 5).
Uzupełnienie banku (depozytu) będzie następowało w uzgodnionych terminach, jednak nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu, na podstawie zamówień Zamawiającego składanych w formie Raportu zużytych soczewek wewnątrzgałkowych tj. zamówienie będzie wysyłane w każdy czwartek – uzupełnienie depozytu będzie następować we wtorek.2. Rozdział 9. Wadium
9.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
Wadium ogółem wynosi: 59 412,00 zł. Wadium dla poszczególnych części wynosi:

ZAKRES Wadium
1. 24 768
2. 10 164
3. 43
4. 1 692
5. 6 270
5A. 1 291
6. 1 050
7. 11 700
8. 1 800
9. 634

3. Rozdział 12. Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert.

12. Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert.

12.1. Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna do dnia : 22 sierpnia 2017 do godziny 10.00

12.2. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego tj. w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-1OO Tarnów ul. Lwowska 178a, sala konferencyjna Nr 42 w dniu : 22 sierpnia 2017r. o godzinie 11.30


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym opisem SIWZ oraz załącznikami.


Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Zestawienie z otwarcia:dodano: 2017-08-22
Tarnów,2017-08-22
Przedmiot zamówienia : ,,Sukcesywna dostawa soczewek, płynu wiskoelastycznego oraz materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie –nr sprawy 80/2017’’

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości brutto 2 138 842,80 zł, w tym na poszczególne zakresy:

ZAKRES Brutto
1. 891 648,00
2. 365 904,00
3. 1 555, 20
4. 60 912,00
5. 225 720,00
5A 46 472,40
6. 37 800,00
7. 421 200,00
8. 64 800,00
9. 22 831,20


1) Zestawienie z otwarcia ofert

1. OPTOTECH Medical Sp. z o.o. Sp. k, 32-020 Wieliczka, ul. Św. Barbary 18

Zakres Nr 6 – 3 402,00 zł


2. EDIRO Edward i Robert Łukaszewicz Spółka Jawna, ul. Lazurowa 185 m3, 01-476 Warszawa
Zakres Nr 2 – 342 381,60 zł

3. Milieumed Spółka z ograniczą odpowiedzialnością 05-500 Piaseczno, ul. Raszyńska 14/15
Zakres Nr 5 – 225 720, 00 zł

4. VALEANT PHARMA POLAND Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów, adres korespondencyjny: ul. Marynarska 15, bud. New City, 8 piętro, 02-674 Warszawa
Zakres Nr 5A – 44 226,00 zł
Zakres Nr 6 – 3 965,20 zł
Zakres Nr 9 – 13 146,84 zł


5. Polymed Polska Sp. z o.o., ul. Warszawska 320A, 05-082 Stare Babice
Zakres Nr 5A – 34 959, 60 zł
Zakres Nr 6 – 3 420, 90 zł
Zakres Nr 9 – 15 082,20 zł


6. CORELENS Spóła Akcyjna ul. Modlińska 190, 03-119 Warszawa
Zakres Nr 5A - 56 160,00 zł


7. CONSULTRONIX S.A. 32-083 Balice, ul. Przemysłowa 17
Zakres Nr 6 – 3 420,90 zł

8. ALCON Polska Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15
Zakres Nr 1 – 872 024,40 zł
Zakres Nr 3 – 1 447,20 zł
Zakres Nr 4 – 59 616,00 zł
Zakres Nr 7 - 421 200,00 zł
Zakres Nr 8 – 64 800,00 zł2) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Sporz. K.Strzałba
Odpowiedź:dodano: 2017-08-22

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-09-12
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271/AN/80/4152/17 Tarnów 2017-09-12

Dotyczy: Sukcesywna dostawa soczewek, płynu wiskoelastycznego oraz materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie –nr sprawy 80/2017’’

Zawiadomienie o wyborze oferty -cząstkowe

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) niniejszym informuje ze w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w dostawę wybrano jako ofertę najkorzystniejszą, i ofertę z najniższą ceną - ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01 OPTOTECH Medical Sp. z o.o. Sp. k, 32-020 Wieliczka, ul. Św. Barbary 18 Zakres Nr 6 – 3 402,00 zł
02 EDIRO Edward i Robert Łukaszewicz Spółka Jawna, ul. Lazurowa 185 m3, 01-476 Warszawa Zakres Nr 2 – 342 381,60 zł
03 Milieumed Sp. z o.o. , 05-500 Piaseczno, ul. Raszyńska 14/15 Zakres Nr 5 – 225 720, 00 zł
04 VALEANT PHARMA POLAND Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów, adres korespondencyjny: ul. Marywilska 15, bud. New City, 8 piętro, 02-674 Warszawa Zakres Nr 9 – 13 146,84 zł
08 ALCON Polska Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 Zakres Nr 1 – 872 024,40 zł
Zakres Nr 3 – 1 447,20 zł
Zakres Nr 4 – 59 616,00 zł
Zakres Nr 7 - 421 200,00 zł
Zakres Nr 8 – 64 800,00 zł

Oferta/y w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierają najniższą cenę spośród przestawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu a w zakres 1-3 zawierała najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów opisanych w SIWZ spośród przestawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu.

Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, oraz informacja o złożonych ofertach Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące oferty złożone przez:
1. OPTOTECH Medical Sp. z o.o. Sp. k, 32-020 Wieliczka, ul. Św. Barbary 18
2. EDIRO Edward i Robert Łukaszewicz Spółka Jawna, ul. Lazurowa 185 m3, 01-476 Warszawa
3. Milieumed Sp. z o.o. , 05-500 Piaseczno, ul. Raszyńska 14/15
4. VALEANT PHARMA POLAND Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów, adres korespondencyjny: ul. Marywilska 15, bud. New City, 8 piętro, 02-674 Warszawa
5. Polymed Polska Sp. z o.o., ul. Warszawska 320A, 05-082 Stare Babice
6. CORELENS S.A. ul. Modlińska 190, 03-119 Warszawa
7. CONSULTRONIX Spóła Akcyjna, 32-083 Balice, ul. Przemysłowa 17
8. ALCON Polska Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15

Zakres 1
nazwa Wykonawcy 60% 40% 100% CENA PARAMETRY TECHNICZNE
8 ALCON Polska Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 100,00 40,00 872 024,40 170
ALCON Polska Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 60,00 40,00 100,00
Zakres 2
nazwa Wykonawcy 60% 40% 100% CENA PARAMETRY TECHNICZNE
2 EDIRO Edward i Robert Łukaszewicz Spółka Jawna, ul. Lazurowa 185 m3, 01-476 Warszawa 100,00 40,00 342 381,60 60
EDIRO Edward i Robert Łukaszewicz Spółka Jawna, ul. Lazurowa 185 m3, 01-476 Warszawa 60,00 40,00 100,00

Zakres 3
nazwa Wykonawcy 60% 40% 100% CENA PARAMETRY TECHNICZNE
8 ALCON Polska Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 100,00 40,00 1 447,20 20
ALCON Polska Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 60,00 40,00 100,00

Zakres 4
nazwa Wykonawcy 100% 100% CENA
6 ALCON Polska Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 100,00 59 616,00
ALCON Polska Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 100,00 100,00
Zakres 5
nazwa Wykonawcy 100% 100% CENA
3 Milieumed Spółka z ograniczą odpowiedzialnością 05-500 Piaseczno, ul. Raszyńska 14/15 100,00 225 720,00
Milieumed Spółka z ograniczą odpowiedzialnością 05-500 Piaseczno, ul. Raszyńska 14/15 100,00 100,00
Zakres 6
nazwa Wykonawcy 100% 100% CENA
4 VALEANT PHARMA POLAND Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów, adres korespondencyjny: ul. Marynarska 15, bud. New City, 8 piętro, 02-674 Warszawa 85,80 3 965,20
VALEANT PHARMA POLAND Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów, adres korespondencyjny: ul. Marynarska 15, bud. New City, 8 piętro, 02-674 Warszawa 85,80 85,80
1 OPTOTECH Medical Sp. z o.o. Sp. k, 32-020 Wieliczka, ul. Św. Barbary 18 100,00 3 402,00
OPTOTECH Medical Sp. z o.o. Sp. k, 32-020 Wieliczka, ul. Św. Barbary 18 100,00 100,00
5 Polymed Polska Sp. z o.o., ul. Warszawska 320A, 05-082 Stare Babice 99,45 3 420,90
Polymed Polska Sp. z o.o., ul. Warszawska 320A, 05-082 Stare Babice 99,45 99,45
7 CONSULTRONIX S.A. 32-083 Balice, ul. Przemysłowa 17 99,45 3 420,90
CONSULTRONIX S.A. 32-083 Balice, ul. Przemysłowa 17 99,45 99,45
Zakres 7 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 100% 100% CENA
8 ALCON Polska Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 100,00 421 200,00
ALCON Polska Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 100,00 100,00
Zakres 8
nazwa Wykonawcy 100% 100% CENA
8 ALCON Polska Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 100,00 64 800,00
ALCON Polska Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 100,00 100,00
Zakres 9 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 100% 100% CENA
4 VALEANT PHARMA POLAND Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów, adres korespondencyjny: ul. Marynarska 15, bud. New City, 8 piętro, 02-674 Warszawa 100,00 13 146,84
VALEANT PHARMA POLAND Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów, adres korespondencyjny: ul. Marynarska 15, bud. New City, 8 piętro, 02-674 Warszawa 100,00 100,00
5 Polymed Polska Sp. z o.o., ul. Warszawska 320A, 05-082 Stare Babice 87,17 15 082,20
Polymed Polska Sp. z o.o., ul. Warszawska 320A, 05-082 Stare Babice 87,17 87,17

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych nie została odrzucona żadna oferta Wykonawcy.

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z ;
- art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie: termin po upływie, którego może być zawarta umowa z Wykonawcą to 22.09.2017r. – dot. zakresów 6 i 9.
- art. 94 ust. 2 pkt 1a) umowa zostaje zawarta z dniem 14.09.2017 r – dot.: Zakresów 1- 5, 7-8,

Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 TarnówOtrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/aRozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-09-15
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271/AN/80/4211/17 Tarnów 2017-09-15

Dotyczy: Sukcesywna dostawa soczewek, płynu wiskoelastycznego oraz materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie –nr sprawy 80/2017’’

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie 5A

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) niniejszym informuje ze w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w dostawę wybrano ofertę z najniższą ceną - ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
05 Polymed Polska Sp. z o.o., ul. Warszawska 320A, 05-082 Stare Babice Zakres Nr 5A – 34 959, 60 zł

Oferta/y w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierają najniższą cenę spośród przestawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu.

Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, oraz informacja o złożonych ofertach Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące oferty złożone przez:
1. OPTOTECH Medical Sp. z o.o. Sp. k, 32-020 Wieliczka, ul. Św. Barbary 18
2. EDIRO Edward i Robert Łukaszewicz Spółka Jawna, ul. Lazurowa 185 m3, 01-476 Warszawa
3. Milieumed Sp. z o.o. , 05-500 Piaseczno, ul. Raszyńska 14/15
4. VALEANT PHARMA POLAND Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów, adres korespondencyjny: ul. Marywilska 15, bud. New City, 8 piętro, 02-674 Warszawa
5. Polymed Polska Sp. z o.o., ul. Warszawska 320A, 05-082 Stare Babice
6. CORELENS S.A. ul. Modlińska 190, 03-119 Warszawa
7. CONSULTRONIX Spóła Akcyjna, 32-083 Balice, ul. Przemysłowa 17
8. ALCON Polska Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15

Zakres 5A
nazwa Wykonawcy 100% 100% CENA
4 VALEANT PHARMA POLAND Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów, adres korespondencyjny: ul. Marynarska 15, bud. New City, 8 piętro, 02-674 Warszawa 79,05 44 226,00
VALEANT PHARMA POLAND Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów, adres korespondencyjny: ul. Marynarska 15, bud. New City, 8 piętro, 02-674 Warszawa 79,05 79,05
5 Polymed Polska Sp. z o.o., ul. Warszawska 320A, 05-082 Stare Babice 100,00 34 959,60
Polymed Polska Sp. z o.o., ul. Warszawska 320A, 05-082 Stare Babice 100,00 100,00
6 CORELENS Spóła Akcyjna ul. Modlińska 190, 03-119 Warszawa 62,25 56 160,00
CORELENS Spóła Akcyjna ul. Modlińska 190, 03-119 Warszawa 62,25 62,25

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych nie została odrzucona żadna oferta Wykonawcy.


Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z ;
- art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie: termin po upływie, którego może być zawarta umowa z Wykonawcą to 25.09.2017r. – dot. zakresów 5A,

Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 TarnówOtrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/aRozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-10-04
14.09.2017 r. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie zawarł umowy z firmami:


Zakres 1
ALCON Polska Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15
Wartość brutto : 872 024,40 zł
Zakres 2
EDIRO Edward i Robert Łukaszewicz Spółka Jawna, ul. Lazurowa 185 m3, 01-476 Warszawa
Wartość brutto : 342 381,60 zł
Zakres 3
ALCON Polska Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15
Wartość brutto : 1 447,20 zł
Zakres 4
ALCON Polska Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15
Wartość brutto : 59 616,00 zł
Zakres 5
Milieumed Spółka z ograniczą odpowiedzialnością 05-500 Piaseczno, ul. Raszyńska 14/15
Wartość brutto : 225 720,00 zł
Zakres 7
ALCON Polska Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15
Wartość brutto : 421 200,00 zł
Zakres 8
ALCON Polska Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15
Wartość brutto : 64 800,00 zł

25.09.2017 r. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie zawarł umowy z firmami:

Zakres nr 6
OPTOTECH Medical Sp. z o.o. Sp. k, 32-020 Wieliczka, ul. Św. Barbary 18 100,00 3 402,00
Wartość brutto : 3 402,00 zł
Zakres nr 9
VALEANT PHARMA POLAND Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów, adres korespondencyjny: ul. Marynarska 15, bud. New City, 8 piętro, 02-674 Warszawa 85
Wartość brutto : 13 146,84 zł

26.09.2017 r. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie zawarł umowy z firmami:
Zakres 5A
Polymed Polska Sp. z o.o., ul. Warszawska 320A, 05-082 Stare Babice
Wartość brutto : 34 959,60 zł