Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

76-dostawa leków i substancji recepturowych, erytropoetyny dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.

01/07/2017 S124 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI.

Polska-Tarnów: Produkty farmaceutyczne
2017/S 124-251669
Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca


I.1)

Nazwa i adresy

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Tarnów
33-100
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Logistyki
Tel.: +48 146315460
E-mail: anowicka@lukasz.med.pl
Faks: +48 146315460
Kod NUTS: PL21
Adresy internetowe:

Główny adres: www.lukasz.med.pl

I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.lukasz.med.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)

Nazwa:

Sukcesywna dostawa leków i substancji recepturowych, erytropoetyny dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.

Numer referencyjny: 76/2017


II.1.2)

Główny kod CPV

33600000


II.1.3)

Rodzaj zamówienia

Dostawy


II.1.4)

Krótki opis:
Sukcesywna dostawa leków i substancji recepturowych, erytropoetyny dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

Zamówienie zostało podzielone na 13 zakresów.II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość


II.1.6)

Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części


II.2)

Opis


II.2.1)

Nazwa:
Konakion MM amp. 2mg/0,2ml x 5amp.


Część nr: 1


II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000


II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka- magazyn Tarnów.II.2.4)

Opis zamówienia:
Lp. Nazwa leku j.m. ilość/2lata

1 Konakion MM amp. 2mg/0,2ml x 5amp. Op. 500.II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena


II.2.6)

Szacunkowa wartość


II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie


II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2.11)

Informacje o opcjach

Opcje: nie


II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych


II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


II.2.14)

Informacje dodatkowe


II.2)

Opis


II.2.1)

Nazwa:
DIH 500mg x 60tabl.


Część nr: 2


II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000


II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka- magazyn Tarnów.II.2.4)

Opis zamówienia:
Lp. Nazwa leku j.m. ilość/2lata

1. DIH 500mg x 60tabl. Op. 200.II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena


II.2.6)

Szacunkowa wartość


II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie


II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2.11)

Informacje o opcjach

Opcje: nie


II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych


II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


II.2.14)

Informacje dodatkowe


II.2)

Opis


II.2.1)

Nazwa:
Aciclovir inj. 250mg x 5fiol.


Część nr: 3


II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000


II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka- magazyn Tarnów.II.2.4)

Opis zamówienia:
Lp. Nazwa leku j.m. ilość/2lata

1 Aciclovir inj. 250mg x 5fiol. Op. 450.II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena


II.2.6)

Szacunkowa wartość


II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie


II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2.11)

Informacje o opcjach

Opcje: nie


II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych


II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


II.2.14)

Informacje dodatkowe


II.2)

Opis


II.2.1)

Nazwa:
Cerebrolysin inj. 215,2mg-10ml x 5amp


Część nr: 4


II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000


II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka- magazyn Tarnów.II.2.4)

Opis zamówienia:
Lp. Nazwa leku j.m. ilość/2lata

1 Cerebrolysin inj. 215,2mg-10ml x 5amp. Op. 800.II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena


II.2.6)

Szacunkowa wartość


II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie


II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2.11)

Informacje o opcjach

Opcje: nie


II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych


II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


II.2.14)

Informacje dodatkowe


II.2)

Opis


II.2.1)

Nazwa:
Atrodil aerozol 0,02mgw dawce (200 dawek=10ml)


Część nr: 5


II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000


II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka- magazyn Tarnów.II.2.4)

Opis zamówienia:
Lp. Nazwa leku j.m. ilość/2lata

1 Atrodil aerozol 0,02mgw dawce (200 dawek=10ml) Op. 200.II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena


II.2.6)

Szacunkowa wartość


II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie


II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2.11)

Informacje o opcjach

Opcje: nie


II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych


II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


II.2.14)

Informacje dodatkowe


II.2)

Opis


II.2.1)

Nazwa:
Paski One Touch Select x 50 pasków do oznaczania glukozy i Zestaw kontrolny


Część nr: 6


II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000


II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka- magazyn Tarnów.II.2.4)

Opis zamówienia:
Lp. Nazwa leku j.m. ilość/2lata

1 Paski One Touch Select x 50 pasków do oznaczania glukozy Op 4000

2. Zestaw kontrolny do w/w glukometru Op. 240.II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena


II.2.6)

Szacunkowa wartość


II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie


II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2.11)

Informacje o opcjach

Opcje: nie


II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych


II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


II.2.14)

Informacje dodatkowe


II.2)

Opis


II.2.1)

Nazwa:
Optium Xido x 50 pasków do oznaczania glukozy i Zestaw kontrolny


Część nr: 7


II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000


II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka- magazyn Tarnów.II.2.4)

Opis zamówienia:
Lp. Nazwa leku j.m. Ilość/2lata

1. Optium Xido x 50 pasków do oznaczania glukozy Op. 1200

2. Zestaw kontrolny do w/w glukometru Op. 20.II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena


II.2.6)

Szacunkowa wartość


II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie


II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2.11)

Informacje o opcjach

Opcje: nie


II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych


II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


II.2.14)

Informacje dodatkowe


II.2)

Opis


II.2.1)

Nazwa:
Leki


Część nr: 8


II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000


II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka- magazyn Tarnów.II.2.4)

Opis zamówienia:
Lp. Nazwa leku j.m. ilość/2lata

1. Glicyna r-r 1,5 % 5l Szt. 300

2. Theophyllin iv 300mg-250ml Fl. 4800.II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena


II.2.6)

Szacunkowa wartość


II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie


II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2.11)

Informacje o opcjach

Opcje: nie


II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych


II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


II.2.14)

Informacje dodatkowe


II.2)

Opis


II.2.1)

Nazwa:
Leki


Część nr: 9


II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000


II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka- magazyn Tarnów.II.2.4)

Opis zamówienia:
Lp. Nazwa leku j.m. ilość/2lata

1. Pulmicort zaw. 125mg/ml 2mlx 20 Op. 250

2. Pulmicort zaw. 250mg/ml 2ml x 20 Op. 360

3. Pulmicort zaw. 500mg/ml 2ml x 20 Op. 220.II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena


II.2.6)

Szacunkowa wartość


II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie


II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2.11)

Informacje o opcjach

Opcje: nie


II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych


II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


II.2.14)

Informacje dodatkowe


II.2)

Opis


II.2.1)

Nazwa:
Leki


Część nr: 10


II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000


II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka- magazyn Tarnów.II.2.4)

Opis zamówienia:
Lp. Nazwa leku j.m. ilość/2lata

1. Lignocainum h/chlor.1 % inj.2ml x 10 Op. 160

2. Lignocainum h/chlor.1 % inj.20ml x 5 Op. 800

3. Lignocainum h/chlor.2 % inj.2ml x 10 Op. 1200

4. Lignocainum h/chlor.2 % inj.20ml x20 Op. 1000

5. Lignocainum h/ch żel 2 % typ „A” 30g Szt. 2000

6. Lignocainum h/ch żel 2 % typ „U” 30g Szt. 4500.II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena


II.2.6)

Szacunkowa wartość


II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie


II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2.11)

Informacje o opcjach

Opcje: nie


II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych


II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


II.2.14)

Informacje dodatkowe


II.2)

Opis


II.2.1)

Nazwa:
Leki


Część nr: 11


II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000


II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka- magazyn Tarnów.II.2.4)

Opis zamówienia:
Lp. Nazwa leku j.m. ilość/2lata

1. Gliceryna płyn 86 % x 1 kg Op. 1000

2. Parafinum liq. a 1 l Op. 400.II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena


II.2.6)

Szacunkowa wartość


II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie


II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2.11)

Informacje o opcjach

Opcje: nie


II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych


II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


II.2.14)

Informacje dodatkowe


II.2)

Opis


II.2.1)

Nazwa:
Leki


Część nr: 12


II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000


II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka- magazyn Tarnów.II.2.4)

Opis zamówienia:
Lp. Nazwa leku j.m. ilość/2lata

1 Accu – Chek Activ x 50 pasków do oznaczania glukozy Op 260

2. Zestaw kontrolny do w/w glukometru Op. 60.II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena


II.2.6)

Szacunkowa wartość


II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie


II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2.11)

Informacje o opcjach

Opcje: nie


II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych


II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


II.2.14)

Informacje dodatkowe


II.2)

Opis


II.2.1)

Nazwa:
Epoetinum alfa (amp.-strzyk.) – do stosowania dożylnego iv. i podskórnego sc. lub dożylnego


Część nr: 13


II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000


II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka- magazyn Tarnów.II.2.4)

Opis zamówienia:
Epoetinum alfa (amp.-strzyk.) – do stosowania dożylnego iv. i podskórnego sc. lub dożylnego

L.P. Dawka Ilość szt.(amp.)/1rok

1. 1000 j 2100

2. 2000 j 1800

3. 3000 j 900

4. 4000 j 600.II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena


II.2.6)

Szacunkowa wartość


II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie


II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2.11)

Informacje o opcjach

Opcje: nie


II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych


II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


II.2.14)

Informacje dodatkowe


Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym


III.1)

Warunki udziału


III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:
Dotyczy Wykonawców oferujących produkty lecznicze: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są uprawnieni do sprzedaży produktów leczniczych Zamawiającemu, zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 roku prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz.U. 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późniejszymi zmianami) – zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub innego dokumentu równoważnego umożliwiającego obrót przedmiotem zamówienia.III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych


III.2)

Warunki dotyczące zamówienia


III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Szczegółowo określone w projekcie umowy.III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia


Sekcja IV: Procedura


IV.1)

Opis


IV.1.1)

Rodzaj procedury

Procedura otwarta


IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów


IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu


IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej


IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie


IV.2)

Informacje administracyjne


IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania


IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 14/08/2017

Czas lokalny: 10:00


IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom


IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski


IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)


IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert

Data: 14/08/2017

Czas lokalny: 11:30

Miejsce:
Sala konferencyjna Nr 42 Szpitala – Tarnów.Sekcja VI: Informacje uzupełniające


VI.1)

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie


VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne


VI.3)

Informacje dodatkowe:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców którzy nie wykażą spełnienia wymogów określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 ustawy i ust. 5 pkt. 1, 2, 5,6,7,8 ustawy Pzp. Wykaz oświadczeń i dokumentów określa rozdział 6 SIWZ.

Pouczenie:

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – z wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – tj. wykaże że istniejące między nimi powiązani nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.VI.4)

Procedury odwoławcze


VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

KIO
Warszawa
Polska


VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne


VI.4.3)

Składanie odwołań


VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

KIO
Warszawa
Polska


VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

27/06/2017

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2017-07-01 (0170701110710-76-specyfikacja.docx)
Załącznik - 2017-07-01 (0170701110720-załącznik nr 1b.xlsx)
Załącznik - 2017-07-01 (0170701110727-wzór umowy dla zakresu nr 13.docx)
Załącznik - 2017-07-01 (0170701112825-jedz-76.xml)
Załącznik - 2017-07-01 (0170701113223-jedz-wydruk zapisanego pliku.pdf)
Załącznik - 2017-07-12 (0170712094906-zalacznik nr 3 - modyfikacja.docx)
Załącznik - 2017-07-21 (0170721140319-zalacznik nr 3 - modyfikacja 2.docx)
Załącznik - 2017-09-13 (0170913124851-wybor wraz z rankingiem.pdf)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2017-07-10
Odpowiedź:dodano: 2017-07-10
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-76-3225/17 Tarnów, dnia 07.07.2017 r.

Dotyczy:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków i substancji recepturowych, erytropoetyny dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 76/2017


W odpowiedzi na zapytania z dnia 04.07.2017 r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie do postępowania Nr76/2017 (zakres nr 6, pozycja nr 1,2, zakres nr 7, pozycja nr 1,2, zakres nr 12, pozycja nr 1,2 ):
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków kompatybilnych z glukometrem, które charakteryzują się: rodzaj próbki krwi do badania: świeża próbka pełnej krwi kapilarnej uzyskanej z opuszki palca lub krew żylna; paski zawierające enzym GDH-FAD, który nie interferuje z tlenem zawartym w krwi pacjenta; duży ekran z podświetlanymi cyframi (czytelność wyniku, ułatwia pracę personelu o zmroku); podświetlana szczelina (ułatwia umieszczenie paska testowego); możliwość prezentacji wyniku w jednostkach mmol/l, zamiennie mg/dl; objętość próbki krwi konieczna do wykonania badania: 0,5ul; czas pomiaru: 5 sekund; automatyczne kodowane glukometru (bez kluczy, chipów i ręcznego ustawiania kodów)- łatwość w obsłudze bez dodatkowych czynności sprawdzających;część paska testowego na zewnątrz z automatycznym wyrzutem po pomiarze (funkcja daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy- po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta); zakres pomiaru: dolna granica zakresu - ≤ 20mg/L; górna granica zakresu - ≤ 600 mg/dL; zakres hematokrytu 35-60%; płyn kontrolny o 2 różnych zakresach (dostarczany bezpłatnie), ważny po otwarciu 6 miesięcy; kapilara zasysająca znajduje się na szczycie paska testowego (wygoda pomiaru kropli krwi); termin przydatności pasków testowych po otwarciu fiolki a la 50 szt. wynosił minimum 6 miesięcy; bezpłatny płyn kontrolny w zestawie z glukometrem (możliwość kontroli glukometru przed pierwszym użyciem); zaoferowane paski testowe do glukometrów to wyrób medyczny refundowany; posiadamy certyfikat z weryfikacji ISO 15197:2015 ( przeprowadzony i zatwierdzony przez notyfikowaną jednostkę TUV Rheinland Polska Sp. o.o.)- parametry z normy ISO 15197:2015 są zalecane przez wytyczne PTD 2016; glukometr z dożywotnią gwarancją;
Odpowiedź: Ad. 1 Wymagania określone w SIWZ wynikają ze zobiektywizowanych potrzeb zamawiającego. Umieszczona w opisie SIWZ nazwa własna pasków do glukometrów wiąże się z koniecznością zapewnienia akcesoriów niezbędnych do obsługi posiadanych urządzeń.

2. Czy Zamawiający wymaga paski zawierające enzym GDH-FAD, nie interferujące z tlenem cząsteczkowym?
3. Informujemy że glukometr i paski testowe powinien spełniać pełny zakres normy EN IS0 15197:2015 obejmujący punkty od 1. do 8. Norma EN ISO 15197:2015 jako norma zharmonizowana została opublikowana w maju 2016 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z okresem przejściowym do 30 czerwca 2017 roku, co w praktyce oznacza, ze po tym terminie wszystkie glukometry i paski testowego będą musiały ją spełniać. W związku z powyższym we wszystkich postepowaniach, w których umowa nie zakończy się przed 01.07.17r zamawiający obowiązkowo powinni wymagać od producentów dostarczenie certyfikatu z weryfikacji na zgodność z normą EN ISO 151097:2015 w pełnym jej zakresie. Czy wymagają Państwo glukometru, który spełnia normę EN ISO 15107:2015 w pełnym jej zakresie, tzn. od punktu 1 do punktu 8, wraz z załącznikiem A, której to kryteria rekomendowane są przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne i gwarantują dokładność, precyzję oraz powtarzalność pomiarów? Oraz czy wymagacie Państwo dołączenia do oferty certyfikatu z normy ISO 15197:2015?
4. Czy szpital wymaga paski testowe podlegające refundacji ze środków publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych?
5. Czy Zamawiający wymaga aby do oferty przystępowały tylko hurtownie, które to reprezentują WYTWÓRCĘ wyrobu medycznego w tym przypadku producenta glukometrów i pasków do glukometru a nie DYTRYBUTORA? WYTWÓRCA zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (z późniejszymi zmianami), Art. 45) odpowiedzialny jest za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i prawidłowe oznakowanie wyrobu. Aby spełnić obowiązki narzucone przez ww. ustawę, WYTWÓRCA musi utrzymywać System Zarządzania Jakością, podczas gdy, DYTRYBUTOR jest tylko podmiotem mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, który dostarcza lub udostępnia wyrób na rynku ( Art. 1, punkt 12). DYTRYBUTOR nie ma obowiązku posiadania dokumentacji wyrobu medycznego, nie ma zatem wglądu w jej zawartość i kompletność, w związku z powyższym bardzo często posługuje się oświadczeniami, a nie dokumentami wydanymi przez niezależne jednostki notyfikujące. Tym samym Producent odpowiada za każdy etap powstawania wyrobu medycznego, nie tworzy oświadczeń tylko posiada stosowne certyfikaty pod dany sprzęt.
6. Czy Zamawiający wymaga glukometr, który wyświetla wyniki w mg/dl oraz w mmol/l?
7. Czy Zamawiający wymaga, aby kapilara zasysająca znajdowała się na szczycie paska testowego?
8. Czy Zamawiający dopuści glukometr z hematokrytem mieszczącym się ze swoim zakresem w nowej normie ISO 15197:2015?
9. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postepowaniu paski i glukometry, które w instrukcjach użycia nie zawierają ostrzeżeń o niedokładnych wynikach pomiarów u pacjentów z obniżonym ciśnieniem, odwodnionych i znajdujących się w stanie poważnego wstrząsu oraz bardzo niskie lub niedokładne wyniki u pacjentów w stanie hiperglikemii hiperosmolarnej (z ketozą lub bez) i jednocześnie nie zawierają zapewnienia producenta o tym, że w powyższych przypadkach wyniki są prawidłowe i miarodajne? A czy tym samym Zamawiający przejmie na siebie odpowiedzialność za ewentualne incydenty medyczne powstałe w przypadku wdrożenia procedury na sprzęcie którego instrukcje obsługi nie informują o potencjalnych zagrożeniach?
Pragniemy podkreślić, że każdy wyrób medyczny ma swoje ograniczenia jeśli chodzi o zastosowania, a zgodnie z obowiązującym prawem obowiązkiem wytwórcy jest rzetelne poinformowanie użytkowników o tych ograniczeniach oraz ewentualnych ryzykach. Obowiązki te wynikają m.in. z zapisów Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku z późniejszymi zmianami: Zgodnie z art. 8.1. pkt2 – zabrania się stwarzanie fałszywego wrażenia, że leczenie lub diagnozowanie za pomocą wyrobu na pewno powiedzie się, lub nieinformowania o spodziewanym ryzyku związanym z używaniem wyrobu zgodnie z jego przewidzianym zastosowaniem lub w okresie dłuższym niż przewidziany. Co więcej, informowanie o tym, że wyroby innych wytwórców nie zawierają ostrzeżeń tego typu, jest umyślnym wprowadzaniem w błąd, ponieważ zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 17 lutego 2016 roku, tego typu informację są obowiązkowe, co regulowane jest przez ww Rozporządzenie: b Punkt 13.3 Oznakowanie zawiera , podpunkt 11) stosowne ostrzeżenia i środki ostrożności oraz punkt 13.6 , podpunkt 11) wszelkie przeciwskazania i środki ostrożności pozwalające personelowi medycznemu je podjąć i pouczyć o nich pacjenta.
Mając powyższe na uwadze pragniemy zwrócić uwagę na potencjalne zagrożenie jakie bierzecie Państwo na siebie dopuszczając Oferenta, który w swojej instrukcji obsługi nie informuje personelu o ewentualnych ograniczeniach wynikających ze stosowania sprzętu jakim jest glukometr.
Odpowiedz: Ad.2- Ad.9 - Ze względu na wyjaśnienia do pytania nr 1 zamawiający uważa za bezzasadne umieszczanie odpowiedzi do pozostałych pytań umieszczonych w piśmie.


Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2017-07-11
Odpowiedź:dodano: 2017-07-11
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-76-3244/17 Tarnów, dnia 10.07.2017 r.

Dotyczy:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków i substancji recepturowych, erytropoetyny dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 76/2017


W odpowiedzi na zapytania z dnia 05.07.2017 r. Zamawiający wyjaśnia:

Zapytanie 1
Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
Odpowiedź: Ilość opakowań należy przeliczyć do pełnych opakowań w górę.


Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2017-07-11
Odpowiedź:dodano: 2017-07-11
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-76 3244/17 Tarnów, dnia 10.07.2017 r.

Dotyczy:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków i substancji recepturowych, erytropoetyny dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 76/2017


W odpowiedzi na zapytania z dnia 05.07.2017 r. Zamawiający wyjaśnia:


Zapytanie 1:
Czy w pakiecie Nr 9 poz. 1, 2 i 3 (Pulmicort zaw. 125, 250 i 500 mg/ml 2ml x 20) Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?
Odpowiedź: Zamawiający opisał wymagania w SIWZ i pozostają bez zmian.

Zapytanie 2:
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 9 poz. 1, 2 i 3 (Pulmicort zaw. 125, 250 i 500 mg/ml 2ml x 20) wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin ?
Odpowiedź: Tak.

Zapytanie 3:
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 9 poz. 1, 2 i 3 (Pulmicort zaw. 125, 250 i 500 mg/ml 2ml x 20) dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną?
Odpowiedź: Nie.

Zapytanie 4:
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 9 poz. 1, 2 i 3 (Pulmicort zaw. 125, 250 i 500 mg/ml 2ml x 20) wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej lecz w różnych dawkach pochodziły od tego samego producenta ?
Odpowiedź: Nie.


Otrzymują: Adresat

a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2017-07-12
Odpowiedź:dodano: 2017-07-12
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-76-3258/17 Tarnów, dnia 11.07.2017 r.

Dotyczy:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków i substancji recepturowych, erytropoetyny dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 76/2017


W odpowiedzi na zapytania z dnia 07.07.2017 r. Zamawiający wyjaśnia:

Dotyczy zakresu 7:

1. Dot. zakresu 7: Czy zamawiający wyrazi zgodę aby termin realizacji zamówienia wynosił 48 godzin, licząc od daty złożenia zamówienia?
Odpowiedź. Tak. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie dla zakresu 7, zapisu projektu umowy dotyczącego terminu dostaw „na cito”, z uwagi na fakt, że paski do glukometru nie są produktami dostarczanymi na ratunek życia?
Odpowiedź Tak. Zamawiający dopuszcza.

3. Dot. zakresu 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa faktury nie była połączona wraz z dostawą towaru?
Uzasadnienie: Oferent nie posiada magazynu oraz nie prowadzi produkcji na terenie Polski. Przedmiot zamówienia transportowany jest z Niemiec, a faktura wysyłana jest do Zamawiającego pocztą poleconą z biura w Warszawie. Do każdorazowej dostawy dołączony jest list przewozowy zawierający szczegółowy wykaz zamówionego asortymentu.
Odpowiedź Tak. Zamawiający dopuszcza.

4. Dot. Zakresu 7: Prosimy o wyrażenie zgody, aby Oferenci mogli dostarczyć fakturę wersji elektronicznej w formacie „pdf”. System księgowo-finansowy wielu Oferentów nie ma możliwości dostarczania faktur w formatach podanych przez Zamawiającego. Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z ustawą o VAT art. 106 tej ustawy reguluje wyłącznie elementy faktury a niej jej format.
Odpowiedź Tak. Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin zapłaty należności wynosił 30 dni?
Odpowiedź Tak. Zamawiający dopuszcza.


Zamawiający modyfikuje zapis umowy w § 1 ust. 4 oraz w § 3 ust. 4 i 6.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują: Adresat
a/a
Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2017-07-12
Odpowiedź:dodano: 2017-07-12
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-76-3257/17 Tarnów, dnia 10.07.2017 r.

Dotyczy:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków i substancji recepturowych, erytropoetyny dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 76/2017


W odpowiedzi na zapytania z dnia 10.07.2017 r. Zamawiający wyjaśnia:


Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się z następującymi pytaniami:

1. Pytanie dot.: Zakres nr 3 (Aciclovir).
Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zakresie nr 3, produktu w opakowaniu x 10 fiolek ?
Odpowiedź: Tak.

2. Pytanie dot.: Zakres nr 3 (Aciclovir).
Prosimy o odpowiedz, czy Zamawiający wymaga, aby preparat zaoferowany Zakresie nr 3, posiadał potwierdzoną w karcie ChPL możliwość stosowania u dzieci od 3 miesiąca życia, a także u noworodków w przypadku zakażenia wirusem opryszczki ?
Odpowiedź: Nie.


Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2017-07-18
Odpowiedź:dodano: 2017-07-18
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-76-3360/17 Tarnów, dnia 17.07.2017 r.

Dotyczy:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków i substancji recepturowych, erytropoetyny dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 76/2017

W odpowiedzi na zapytania z dnia 17.07.2017 r. Zamawiający wyjaśnia:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1 /in fine/ ustawy Prawo zamówień publicznych, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §2 ust.5,6 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian. Zamawiający tylko w wyjątkowych przypadkach skorzysta z w/w zapisu.

2. Do §3 ust.2 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na uzupełnienie braków ilościowych do 48 godzin w przypadku dostaw zwykłych i do 24 godzin dla dostaw w nagłych przypadkach (zamówienie na cito)?
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

3. Do treści §4 ust.2 pkt a) projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką wynikającą z art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."
Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §4 ust.5 poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian. Po dwukrotnym naruszeniu przypadków określonych w § 4 ust. 2, Zamawiający odstąpi od umowy w danym zakresie naliczając karę umowną.


5. Do §4 ust.6 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zareklamowanej partii towaru poprzez zapis o karze w wysokości 1% dziennie liczonej od wartości brutto nie dostarczonego w terminie zamówienia podlegającego reklamacji?
Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian

6. Do treści §6 ust.2 projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o skrócenie wymaganego terminu ważności przynajmniej do 6 m-cy od daty dostawy lub dopisanie do §6 ust.2 projektu umowy następującej treści: "..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."
Odpowiedź: Nie wyrażam zgody na skrócenie terminu ważności do 6 m-cy. Zamawiający będzie składał zamówienia
sukcesywnie w miarę potrzeb, jednak nie można wykluczyć sytuacji, w której nie będzie można wykorzystać
niezwłocznie zakupionej partii leku. Termin 12 miesięczny pozwoli Zamawiającemu na zmniejszenie ryzyka
przeterminowania produktu leczniczego

7. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §7 ust.3 pkt a) projektu umowy)?
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmianOtrzymują: Adresat
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2017-07-20
Odpowiedź:dodano: 2017-07-20
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-76-3404/17 Tarnów, dnia 19.07.2017 r.

Dotyczy:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków i substancji recepturowych, erytropoetyny dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 76/2017


W odpowiedzi na zapytania z dnia 17.07.2017 r. Zamawiający wyjaśnia:

1. Przebieg postepowania przetargowego oparty na zasadach uczciwej konkurencji umożliwia złożenie ofert przez wiele firm i z pewnością jest korzystny dla Zamawiającego zarówno ze względów finansowych jak i na jakość oferowanych produktów. Zdefiniowane w SIWZ przez Zamawiającego z nazw własnych (będących zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta) paski testowe do glukometrów wskazują w każdym z w/w Zakresów konkretnego producenta oferowanego sprzętu, ponieważ wyłącznie jeden konkretny producent wytwarza glukometry, paski testowe i płyny kontrolne o konkretnej, zastrzeżonej nazwie, zatem niemożliwe jest złożenie oferty równoważnej opisowi przedmiotu zamówienia. Obecne warunki graniczne SIWZ nadają konkretnym producentom faktyczny monopol na kształtowanie ceny oferty - samodzielnie lub poprzez podmioty z nim powiązane, gdyż niezależnie od liczby tych podmiotów warunki cenowe dyktować będzie jeden producent – co przełoży się na wysoką cenę oferty. Nie istnieje też żadna dająca się merytorycznie uzasadnić potrzeba korzystania z glukometrów konkretnej firmy, gdyż Zamawiający może je (jako drobny sprzęt przenośny) wymienić w każdej chwili na glukometry innej firmy. Czy z uwagi na poszanowanie zasady równego traktowania wykonawców (art. 7 ust. PZP) oraz na zasadę opisywania przedmiotu w sposób nieograniczający uczciwej konkurencji (art. 29 ust. PZP) Zamawiający dopuści jako produkt równoważny konkurencyjne paski testowe do glukometrów (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów i płynów kontrolnych na zasadzie określonej przez Zamawiającego), charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami:
a) Funkcja Auto-coding (bez kodowania); b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym oksydaza glukozy d) zakres podawanych wyników pomiaru 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi kapilarnej osób dorosłych i noworodków; g) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; h) temperatura działania w zakresie 5-45⁰C; i) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?
2. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do glukometrów (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów i płynów kontrolnych na zasadzie określonej przez Zamawiającego) charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e-f) Dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej, znajdujące się poza obrębem glukometru; g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy (opakowanie jednostkowe zawiera 2 fiolki x 25 pasków); h) zakres hematokrytu 20-60% i zakres pomiarowy 10-900 mg/dl przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO15197; i) zalecana temperatura przechowywania pasków w zakresie 1-32°C; j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem.
3. Czy Zamawiający dopuści takie paski testowe, które w swoich instrukcjach obsługi nie zawierają informacji o zakresie hematokrytu?
4. Czy Zamawiający wymaga pasków testowych do glukometrów z funkcją bezdotykowego usuwania (wyrzutu) zużytego paska za pomocą przycisku – taka funkcja eliminuje bezpośredni kontakt personelu z materiałem zakaźnym pacjentów, jakim jest krew?
5. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym?
Odpowiedź: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Wygania określone w SIWZ wynikają ze zobiektyzowanych potrzeb zamawiającego. Umieszczone w opisie SIWZ nazwy własne pasków do wiąże się z koniecznością zapewnienia akcesoriów niezbędnych do obsługi posiadanych urządzeń.
Wskazywanie przez pytającego na konieczność zorganizowania jednoczesnego postępowania przetargowego na zakup pasków wraz z dostawą użyczenia urządzeń do pomiaru poziomu glukozy prowadziło by do zmiany opisu przedmiotu zamówienia. Uważam, że zgodnie z opinią KIO, zamawiający uprawniony jest do takiego sformułowania opisu przedmiotu zamówienia, który umożliwia otrzymanie przez zamawiającego produktu odpowiadającego jego potrzebom, wprowadzenia wymogów, które zawężają krąg potencjalnych wykonawców, jednakże zawężenie to następuje nie w celu preferowania określonego wykonawcy, ale w celu uzyskania produktu jak najbardziej odpowiadającego potrzebom zamawiającego (por. wyrok KIO z dnia 5 października 2011 r., sygn. akt: KIO 2023/11
Ze względu na wyjaśnienia do pytania nr 1 zamawiający uważa za bezzasadne umieszczanie odpowiedzi do pozostałych pytań umieszczonych w piśmie.


Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Stanisław Łata

Pytanie:dodano: 2017-07-21
Odpowiedź:dodano: 2017-07-21
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-76-3435/17 Tarnów, dnia 21.07.2017 r.

Dotyczy:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków i substancji recepturowych, erytropoetyny dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 76/2017


W odpowiedzi na zapytania z dnia 20.07.2017 r. Zamawiający wyjaśnia:

1. Dot. Par. 1 ust. 4 umowy – Prosimy o wydłużenie maksymalnego terminu realizacji zamówienia do 48 godzin w dni robocze oraz rezygnację z wymogu zamówień na cito w odniesieniu do Zakresu 12, ponieważ paski do oznaczania glukozy nie są produktem dostarczanym na ratunek.
Odpowiedź: Tak.

2. Dot. par. 3 ust. 4 umowy – Czy Zamawiający w odniesieniu do Zakresu 12 wyrazi zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych w formacie pdf?
Odpowiedź: Tak.

3. Dot. par. 3 ust. 4 – Czy Zamawiający w odniesieniu do Zakresu 12 wyrazi zgodę, aby dostawa faktury nie była połączona z dostawą towaru? Do każdej dostawy dołączony byłby dokument wydania (specyfikacja) a faktura w dwóch egzemplarzach byłaby wysyłana do Zamawiającego osobno listem poleconym.
Odpowiedź: Tak.

4. Dot. par. 3 ust. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na brak niektórych spośród wymaganych danych (numer faktury, NIP odbiorcy, cena netto, % VAT) na dokumencie wydania (specyfikacji) jeżeli będą one znajdowały się na fakturze?
Odpowiedź: Tak.

5. Dot. par. 4 ust. 2 umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację: Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
a) w razie trzykrotnego niewykonania zamówienia lub nieterminowej realizacji zamówienia,
Odpowiedź: Nie. Zapis umowy pozostaje bez zmian.

b) w razie trzykrotnego nienależytego wykonania zamówienia, w tym w szczególności dostarczenia produktu po upływie terminu jego ważności lub z terminem krótszym niż umówiony, dostarczenia zbyt małej ilości produktów, dostarczenia produktów o jakości niezgodnej z umową.
Odpowiedź: Nie. Zapis umowy pozostaje bez zmian


Zamawiający modyfikuje zapis umowy w § 1 ust. 4 oraz w § 3 ust. 4
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują: Adresat + załącznik
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Zestawienie z otwarcia:dodano: 2017-08-14
Tarnów, 2017-08-14
Przedmiot zamówienia : „Sukcesywna dostawa leków i substancji recepturowych, erytropoetyny dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie” – nr sprawy 76/2017

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie: zamówienia, w wysokości brutto: 1 058 341,46 zł, w tym na poszczególne zakresy :

Zakres 1 - 23 144,40 zł brutto
Zakres 2 – 5 736,96 zł brutto
Zakres 3 – 29 164, 86 zł brutto
Zakres 4 – 82 978,56 zł brutto
Zakres 5 – 2 972,16 zł brutto
Zakres 6 – 135 997,06 zł brutto
Zakres 7 – 37 787,04 zł brutto
Zakres 8 – 116 627,04 zł brutto
Zakres 9 – 57 318,52 zł brutto
Zakres 10 – 326 306,23 zł brutto
Zakres 11 – 54 695,52 zł brutto
Zakres 12- 8 320, 32 zł brutto
Zakres 13 – 177 292,80 zł brutto

1) Zestawienie z otwarcia ofert:

1. Lek S.A. , ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków
Zakres Nr 3 - 19 440,00 zł brutto
Zakres Nr 13 -186 040,80 zł brutto

2. Abbot Laboratories Poland sp. z o.o., ul. Postępu 21b, 02-676 Warszawa
Zakres Nr 7- 36 432,07 zł brutto

3. Optifarma Sp. z o.o., Sp.K., ul. Zielona 4, 05-830 Wolica, biuro: ul. Sokołowska 14, 05-806 Sokołów

Zakres Nr 1- 20 790,00 zł brutto

4. Bialmed Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
Zakres Nr 8- 109 311, 12 zł brutto


5. Konsorcjum Firm: PGF Urtica Sp. z.o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

Zakres Nr 2- 4892,40 zł brutto
Zakres Nr 3- 19 498,32 zł brutto
Zakres Nr 4- 84 672,00 zł brutto
Zakres Nr 5 - 2838,24 zł brutto
Zakres Nr 9 - 54 697,46 zł brutto
Zakres Nr 10 – 281 255,33 zł brutto


6. Konsorcjum Firm: Farmacol S.A., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice i Farmacol Logistyka Sp. z o.o., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice


Zakres Nr 2- 5 296,32 zł brutto
Zakres Nr 3- 22 846,86 zł brutto
Zakres Nr 5- 2 833,92 zł brutto
Zakres Nr 9 - 23 529,53 zł brutto
Zakres Nr 10- 295 108,06 zł brutto7. Roche Diabetes Care Polska. Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6b, 01-531 Warszawa
Zakres Nr 12 - 10 060,20 zł brutto


8. Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Zakres Nr 2 - 5 324,40 zł
Zakres Nr 3 – 22 453,20 zł
Zakres Nr 5- 2 846,88 zł
Zakres Nr 7 - 37 127,81 zł
Zakres Nr 10- 268 256,88 zł

9. Asclepios S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
Zakres Nr 9 – 24 687,18 zł
Zakres Nr 10- 299 988,14 zł


2) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sporz. K.Strzałba
Odpowiedź:dodano: 2017-08-14

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-09-13
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271/AN/76/4172/17 Tarnów 2017-09-13


Dotyczy: Sukcesywna dostawa leków i substancji recepturowych, erytropoetyny dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie” – nr sprawy 76/2017

Zawiadomienie o wyborze oferty - cząstkowe

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) niniejszym informuje ze w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w dostawę wybrano jako ofertę z najniższą ceną - ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01 Lek S.A. , ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków Zakres Nr 3 - 19 440,00 Zakres Nr 13 -186 040,80
02 Abbot Laboratories Poland sp. z o.o., ul. Postępu 21b, 02-676 Warszawa Zakres Nr 7- 36 432,07
03 Optifarma Sp. z o.o., Sp.K., ul. Zielona 4, 05-830 Wolica, biuro: ul. Sokołowska 14, 05-806 Sokołów Zakres Nr 1- 20 790,00
05 Konsorcjum Firm: PGF Urtica Sp. z.o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź Zakres Nr 2- 4892,40
Zakres Nr 4- 84 672,00
06 Konsorcjum Firm: Farmacol S.A., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice i Farmacol Logistyka Sp. z o.o., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice Zakres Nr 5- 2 833,92
Zakres Nr 9 - 23 529,53
07 Roche Diabetes Care Polska. Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6b, 01-531 Warszawa Zakres Nr 12 - 10 060,20
08 Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice Zakres Nr 10- 268 256,88

Oferta/y w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierają najniższą cenę spośród przestawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu.

W załączeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, oraz informacja o złożonych ofertach. Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące oferty złożone przez:

1. Lek S.A. , ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków
2. Abbot Laboratories Poland sp. z o.o., ul. Postępu 21b, 02-676 Warszawa
3. Optifarma Sp. z o.o., Sp.K., ul. Zielona 4, 05-830 Wolica, biuro: ul. Sokołowska 14, 05-806 Sokołów
4. Bialmed Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
5. Konsorcjum Firm: PGF Urtica Sp. z.o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź
6. Konsorcjum Firm: Farmacol S.A., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice i Farmacol Logistyka Sp. z o.o., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
7. Roche Diabetes Care Polska. Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6b, 01-531 Warszawa
8. Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
9. Asclepios S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych nie została odrzucona żadna oferta Wykonawcy.


Zamawiający informuje, iż:
 zakres nr 6 i 11 unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu – brak ofert


Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z ;

- art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie: termin po upływie, którego może być zawarta umowa z Wykonawcą to 25.09.2017r.
- art. 94 ust. 2 pkt 1a) umowa zostaje zawarta z dniem 15.09.2017 r – dot.: Zakresów 1, 4, 12, 13

Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów

Ranking w plikach do pobrania

Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu + załącznik
a/a
Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-09-15
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271/AN/76/4212/17 Tarnów 2017-09-15

Dotyczy: Sukcesywna dostawa leków i substancji recepturowych, erytropoetyny dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie” – nr sprawy 76/2017

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie 8

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) niniejszym informuje ze w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w dostawę wybrano jako ofertę z najniższą ceną - ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
04 Bialmed Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska Zakres Nr 8- 109 311, 12

Oferta/y w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierają najniższą cenę spośród przestawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu.

Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, oraz informacja o złożonych ofertach Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące oferty złożone przez:

1. Lek S.A. , ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków
2. Abbot Laboratories Poland sp. z o.o., ul. Postępu 21b, 02-676 Warszawa
3. Optifarma Sp. z o.o., Sp.K., ul. Zielona 4, 05-830 Wolica, biuro: ul. Sokołowska 14, 05-806 Sokołów
4. Bialmed Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
5. Konsorcjum Firm: PGF Urtica Sp. z.o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź
6. Konsorcjum Firm: Farmacol S.A., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice i Farmacol Logistyka Sp. z o.o., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
7. Roche Diabetes Care Polska. Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6b, 01-531 Warszawa
8. Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
9. Asclepios S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

Zakres 8
nazwa Wykonawcy 100% 100% CENA
4 Bialmed Sp z o.o. Biała Piska 100,00 109 311,12
Bialmed Sp z o.o. Biała Piska 100,00 100,00


Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych nie została odrzucona żadna oferta Wykonawcy.


Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z ;
- art. 94 ust. 2 pkt 1a) umowa zostaje zawarta z dniem 19.09.2017 r – dot.: Zakresów 18

Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 TarnówOtrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-10-10
Szpital zawarďż˝ umowy:

15.09.2017 r – dot.: Zakresďż˝w 1, 4, 12, 13
26.09.2017r . – dot. zakresďż˝w 3, 7, 2, 5, 9, 10


01 Lek S.A. , ul. Podlipie 16, 95-010 Stryk�w Zakres Nr 3 - 19 440,00 Zakres Nr 13 -186 040,80 Leki i substancje recepturowe, erytropoetyna
02 Abbot Laboratories Poland sp. z o.o., ul. Post�pu 21b, 02-676 Warszawa Zakres Nr 7- 36 432,07 Leki i substancje recepturowe,
03 Optifarma Sp. z o.o., Sp.K., ul. Zielona 4, 05-830 Wolica, biuro: ul. Soko�owska 14, 05-806 Soko��w Zakres Nr 1- 20 790,00 Leki i substancje recepturowe,
05 Konsorcjum Firm: PGF Urtica Sp. z.o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc�aw i PGF S.A., ul. Zb�szy�ska 3, 91-342 ��d� Zakres Nr 2- 4892,40
Zakres Nr 4- 84 672,00 Leki i substancje recepturowe,
06 Konsorcjum Firm: Farmacol S.A., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice i Farmacol Logistyka Sp. z o.o., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice Zakres Nr 5- 2 833,92
Zakres Nr 9 - 23 529,53 Leki i substancje recepturowe,
07 Roche Diabetes Care Polska. Sp. z o.o., ul. Wybrze�e Gdy�skie 6b, 01-531 Warszawa Zakres Nr 12 - 10 060,20 Leki i substancje recepturowe,
08 Salus International Sp. z o.o., ul. Pu�askiego 9, 40-273 Katowice Zakres Nr 10- 268 256,88 Leki i substancje recepturowe,

19.09.2017r. – dot. zakresu 8.
04 Bialmed Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Bia�a Piska Zakres Nr 8- 109 311, 12 Leki i substancje recepturowe,