Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

74/2017 odczynników wraz z dzierżawą analizatora do metody ELISA i zestawu do metody typu BLOT (skaner, kołysanka) oraz testy lateksowe i kasetkowe dla pracowni mikrobiologii oraz odczynniki monoklonalne, płytek do oznaczania grup krwi, krwinki wzorcowe,

Ogłoszenie nr 542955-N-2017 z dnia 2017-06-30 r.

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do metody ELISA i zestawu do metody typu BLOT (skaner, kołysanka) oraz testy lateksowe i kasetkowe dla pracowni mikrobiologii oraz odczynniki monoklonalne, płytek do oznaczania grup krwi, krwinki wzorcowe, zestaw krwi pełnej kontrolnej dla Pracowni Serologii
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, krajowy numer identyfikacyjny 85005274000000, ul. ul. Lwowska , 33100 Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 315 460, , e-mail ania@lukasz.med.pl, , faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej (URL): www.lukasz.med.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.lukasz.med.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.lukasz.med.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie odbywa się za pośrednictwem operator pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopad 2012r. _Prawo pocztowe (Dz.U.. 1529 oraz z 2015 poz. 1830) osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Kancelaria Ogólna Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do metody ELISA i zestawu do metody typu BLOT (skaner, kołysanka) oraz testy lateksowe i kasetkowe dla pracowni mikrobiologii oraz odczynniki monoklonalne, płytek do oznaczania grup krwi, krwinki wzorcowe, zestaw krwi pełnej kontrolnej dla Pracowni Serologii
Numer referencyjny: 74/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: ZAKRES NAZWA 1 Odczynniki dla mikrobiologii wraz z dzierżawą 2 testy lateksowe i kasetkowe dla mikrobiologii 3 odczynniki monoklonalne dla serologii 4 Płyty do oznaczania grup krwi dla serologii 5 Konserwowe krwinki wzorcowe dla serologii 6 zestaw krwi pełnej kontrolnej dla serologii

II.5) Główny kod CPV: 33696500-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania Zamówienia: Zamówienie realizowane będzie w częściowych dostawach, od dnia złożenia zamówienia faksem lub telefonicznie przez okres: • Dla Zakresów 1-2 - 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. • Dla Zakresów 3-6 - 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 2A do specyfikacji. 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 4 stosuje się. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Dla zakresu nr 1: - 6.5.2.1. Deklaracja zgodności CE dla analizatora - 6.5.2.2 Oświadczenie, że oferowane urządzenia są kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów - 6.5.2.3 Oświadczenie o dopuszczeniu odczynników do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (Dz.U. z dnia 20.05.2010, Dz.U. z dnia 17.06.2010) - 6.5.2.4 Materiały merytoryczne w języku polskim w formie papierowej dotyczące stosowanych odczynników w formie papierowej, zbindowane - 6.5.2.5 Katalogi/Foldery lub ulotki informacyjne w języku polskim lub inne materiały informacyjne potwierdzające wymagane parametry z zaznaczeniem i podaniem strony Dla zakresu nr 2 : - 6.5.2.6 - Metodyka z języku polskim dołączona do oferty w wersji papierowej - Dla zakresu nr 3 : - 6.5.2.7 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. załączyć ulotki informacyjne, aktualny katalog zawierający dokładny opis w języku polskim ) 6.5.2.8 oświadczenie, że oferowane produkty w zakresie nr 3 posiadają aktualne dopuszczenie do obrotu – Deklaracja zgodności oraz certyfikat CE jednostki notyfikacyjnej, która brała udział w ocenie wyrobu, jeśli jest wymagana. (Wykonawca zobowiązuje się na pisemne wezwanie Zamawiającego, przedłożyć stosowne dokumenty w nieprzekraczalnym 3 dniowym terminie od dnia wezwania.) 6.5.2.9 Certyfikat jednostki notyfikowanej z wyłączeniem poz. Nr 6 oraz poz. 11 Dla zakresu nr 4 : 6.5.2.10 oświadczenie, że oferowane produkty w zakresie nr 4 posiadają aktualne dopuszczenie do obrotu – Deklaracja zgodności oraz certyfikat CE jednostki notyfikacyjnej, która brała udział w ocenie wyrobu, jeśli jest wymagana. (Wykonawca zobowiązuje się na pisemne wezwanie Zamawiającego, przedłożyć stosowne dokumenty w nieprzekraczalnym 3 dniowym terminie od dnia wezwania.) potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów w Zakres nr 4 dot. Poz. ): 1, 3, 4, 5, 6. Dla zakresu nr 5 : 6.5.2.11 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. załączyć ulotki informacyjne, aktualny katalog zawierający dokładny opis w języku polskim ) 6.5.2.12 oświadczenie, że oferowane produkty w zakresie nr 5 posiadają aktualne dopuszczenie do obrotu – Deklaracja zgodności oraz certyfikat CE jednostki notyfikacyjnej, która brała udział w ocenie wyrobu, jeśli jest wymagana. (Wykonawca zobowiązuje się na pisemne wezwanie Zamawiającego, przedłożyć stosowne dokumenty w nieprzekraczalnym 3 dniowym terminie od dnia wezwania.) 6.5.2.13 Certyfikat jednostki notyfikowanej Dla zakresu nr 6 6.5.2.15 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. załączyć ulotki informacyjne, aktualny katalog zawierający dokładny opis w języku polskim ) 6.5.2.16 oświadczenie, że oferowane produkty w zakresie nr 6 posiadają aktualne dopuszczenie do obrotu – Deklaracja zgodności oraz certyfikat CE jednostki notyfikacyjnej, która brała udział w ocenie wyrobu, jeśli jest wymagana. (Wykonawca zobowiązuje się na pisemne wezwanie Zamawiającego, przedłożyć stosowne dokumenty w nieprzekraczalnym 3 dniowym terminie od dnia wezwania.) 6.5.2.17 Certyfikat jednostki notyfikowanej
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji. Wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy załączniki: - załącznik nr 1A Specyfikacja asortymentowo-cenowa (dla poszczególnych zakresów) - załącznik nr 1B – parametry wymagane, (dot.: zakresu nr 1,2) - załącznik nr 1C parametry oceniane dla zakresów: 1,2 wraz z certyfikatem systemu zarządzania zgodny z wymogami normy ISO 13485 (jeżeli Wykonawca posiada należy dołączyć do oferty) oraz z materiałami firmowymi, katalogami potwierdzającymi spełnienie wymaganych parametrów ocenianych (Załącznik nr 1C – Zakres nr 1 i 2) (załączniki winny zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania). Oświadczenia wymienione w punkcie 6.1-6.4 specyfikacji. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
dla zakresu nr 1 i 2 1. Strony zobowiązują się, iż każdorazowo dokonają (w formie pisemnego aneksu) zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy na mocy umowy, w przypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: a. stawki podatku od towarów i usług, b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 2. W wypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1 lit. a) powyżej, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów. 3. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1 lit. b) i c) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania umowy ponoszone przez Wykonawcę, wynikającą ze zmian wynagrodzeń, ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia zdrowotnego osób fizycznych bezpośrednio wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego zgodnie z postanowieniami umowy, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami osób zatrudnionych na terenie Polski przy wykonaniu Umowy, o ile te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, przekroczą 5% - z wyłączeniem ubezpieczenia wypadkowego. 4. W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 lit. b) i c), przed zawarciem aneksu, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie o wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt. 1 lit b) i c). Do oświadczenia Wykonawca winien dołączyć księgowe dokumenty źródłowe, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany Umowy wraz z projektem Aneksu. Zamawiający w materiale dowodowym będzie żądał od Wykonawcy przedłożenia dokumentów poświadczających zaistniałą okoliczność. Badanie dokumentów źródłowych nie będzie trwać dłużej niż 7 dni. 5. Aneks, o którym mowa w pkt. 1, zostanie zawarty przez Strony w terminie 14 dni od daty złożenia Zamawiającemu powyższego oświadczenia i dokumentów źródłowych przez Wykonawcę, przed wejściem w życie zmian, o których mowa w pkt. 1 lit. b) i c). § 10 - Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obydwie strony. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiające lub Wykonawcę. Zmiany nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 mogą dotyczyć: a. Zmiany adresu, osób reprezentujących Strony w przypadku zmian organizacyjnych, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy b. W przypadku udokumentowanego braku spowodowanego chwilowym lub całkowitym wstrzymaniem realizacji części lub całości dostaw przedmiotu umowy o nazwie handlowej, nr katalogowego wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i umowie Zamawiający dopuszcza przedmiotu umowy równoważny odpowiadający opisowi umieszczonemu w załączniku Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przy zachowaniu cen jednostkowych, oraz po uprzednim zaakceptowaniu wyrobu medycznego równoważnego przez Zamawiającego. c. zmiany: numeru katalogowego towaru, nazwy towaru przy zachowaniu jego parametrów, sposobu konfekcjonowania, liczby opakowań , w sytuacji gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez producenta zmodyfikowany/udoskonalony produkt powodujący wycofanie dotychczasowego przy zachowaniu cen jednostkowych, oraz po uprzednim zaakceptowaniu towaru przez Zamawiającego. d. Zmiany przywoływanych w przedmiotowej umowie ustaw oraz rozporządzeń, w przypadku uchwalenia nowych ustaw lub rozporządzeń mających odpowiednie zastosowanie; e. obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a także w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług, f. podwyższenia wynagrodzenia na zasadach określonych w § 9, g. Zmiany stawki podatku od towarów i usług, h. zmiany stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, i. obniżenia cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1A, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, j. wystąpienia niezależnych od stron umowy zmian dotyczących osób kluczowych dla realizacji umowy. Zmiana tych osób musi być zaakceptowana przez Zamawiającego, kwalifikacje wskazanych osób muszą być, co najmniej takie same, jakie były wymagane na etapie postępowania o zamówienie publiczne; k. wystąpienia okoliczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie, l. sytuacji gdy wystąpi konieczność realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie, m. Wykonawca opierał się na zasobach podmiotów trzecich wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, dopuszcza się zmianę tych podmiotów na etapie realizacji zamówienia pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnianie warunków. n. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; Dla zakresu nr 3-6 3. Zmiana podatku VAT następuje z mocy prawa. 4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 2 ust. 7. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie : a) Zmiany adresu, osób reprezentujących Strony w przypadku zmian organizacyjnych, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy b) Zmiany przywoływanych w przedmiotowej umowie ustaw oraz rozporządzeń, w przypadku uchwalenia nowych ustaw lub rozporządzeń mających odpowiednie zastosowanie; c) obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a także w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług, d) Zmiany stawki podatku od towarów i usług, e) numeru katalogowego produktu, f) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, g) przedmiotowym (produkt zamienny), h) ilościowym (zmiany ilości poszczególnego asortymentu w ramach ilości ujętych w umowie), i) sposobu konfekcjonowania, j) wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową i zaakceptowanego przez Zamawiającego, k) wystąpienia niezależnych od stron umowy zmian dotyczących osób kluczowych dla realizacji umowy. Zmiana tych osób musi być zaakceptowana przez Zamawiającego, kwalifikacje wskazanych osób muszą być, co najmniej takie same, jakie były wymagane na etapie postępowania o zamówienie publiczne; l) wystąpienia okoliczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie, m) sytuacji gdy wystąpi konieczność realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie, n) Wykonawca opierał się na zasobach podmiotów trzecich wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, dopuszcza się zmianę tych podmiotów na etapie realizacji zamówienia pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnianie warunków. o) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: aa) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, bb) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; p) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub q) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub r) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub s) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub t) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Odczynniki dla mikrobiologii wraz z dzierżawą
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odczynniki dla mikrobiologii wraz z dzierżawą
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Jakość 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: testy lateksowe i kasetkowe dla mikrobiologii
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:testy lateksowe i kasetkowe dla mikrobiologii
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Jakość 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: odczynniki monoklonalne dla serologii
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:odczynniki monoklonalne dla serologii
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 95,00
Termin Płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Płyty do oznaczania grup krwi dla serologii
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Płyty do oznaczania grup krwi dla serologii
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 95,00
Tarmin Płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Konserwowe krwinki wzorcowe dla serologii
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Konserwowe krwinki wzorcowe dla serologii
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 95,00
Termin Płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: zestaw krwi pełnej kontrolnej dla serologii
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:zestaw krwi pełnej kontrolnej dla serologii
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 95,00
Termin Płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Wydruk strony

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2017-06-30 (0170630141504-specyfikacja 74.doc)
Załącznik - 2017-06-30 (0170630141515-oswiadczenie wykonawcy nr 2 i 2a.doc)
Załącznik - 2017-06-30 (0170630141519-projekt umowy - zal nr 3.doc)
Załącznik - 2017-06-30 (0170630141524-zakres 1 - parametry wymagane.doc)
Załącznik - 2017-06-30 (0170630141528-zakres 2 - parametry wymagane.doc)
Załącznik - 2017-06-30 (0170630141531-zakres 1 - asortyment cenowy.doc)
Załącznik - 2017-06-30 (0170630141536-zakres 1 - parametry oceniane elisa, wb.doc)
Załącznik - 2017-06-30 (0170630141540-zakres 2 - asortyment cenowy.doc)
Załącznik - 2017-06-30 (0170630141544-zakres 2 - parametry oceniane testy.doc)
Załącznik - 2017-06-30 (0170630141547-zakres nr 3-6 zal nr 1a-asortymentowo-cenowy.doc)
Załącznik - 2017-06-30 (0170630141551-zal nr 1d - podlaczenie lsi.doc)
Załącznik - 2017-06-30 (0170630141628-formularz-ogolny zal nr 1.xls)
Załącznik - 2017-07-05 (0170705141439-projekt umowy - modyfikacja - zakres 3-6.doc)
Załącznik - 2017-07-06 (0170706135956-zakres 1 - parametry wymagane-modyfikacja.doc)
Załącznik - 2017-07-07 (0170707131204-metodyka do pytania nr 8.pdf)
Załącznik - 2017-07-07 (0170707131543-zakres 2 - asortyment cenowy - sprostowanie.doc)
Załącznik - 2017-07-07 (0170707131639-metodyka do pytania nr 9.pdf)
Załącznik - 2017-07-07 (0170707132116-metodyka do pytnia nr 10.pdf)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2017-07-05
Tarnów, dnia 05.07.2017r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/74/KK/ 3149 /17

Dot. Przetarg nieograniczony –i dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do metody ELISA i zestawu do metody typu BLOT (skaner, kołysanka) oraz testy lateksowe i kasetkowe dla pracowni mikrobiologii oraz odczynniki monoklonalne, płytek do oznaczania grup krwi, krwinki wzorcowe, zestaw krwi pełnej kontrolnej dla Pracowni Serologii- nr spr 74/2017


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.07.2017r. Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako wyposażenia stacji roboczej do obsługi analizatora i dodatkowego zestawu komputerowego aktualnie użytkowanej drukarki Lexmark MS410dn oraz monitora ACER V196L?
Odpowiedź:
Tak Zamawiający dopuszcza opisane wyposażenie do obsługi analizatora.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2017-07-05

Pytanie:dodano: 2017-07-05
Tarnów, dnia 05.07.2017r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/74/KK/ 3149 /17

Dot. Przetarg nieograniczony –i dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do metody ELISA i zestawu do metody typu BLOT (skaner, kołysanka) oraz testy lateksowe i kasetkowe dla pracowni mikrobiologii oraz odczynniki monoklonalne, płytek do oznaczania grup krwi, krwinki wzorcowe, zestaw krwi pełnej kontrolnej dla Pracowni Serologii- nr spr 74/2017


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.07.2017r. Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów do diagnostyki Borrelia w surowicy i PMR metodą ELISA w których dla klasy IgG zastosowano antygeny natywne Borrelia burgdorferi, B. garinii, B. afzelii oraz rekombinant VlsE, natomiast dla klasy IgM antygeny natywne Borrelia burgdorferi, B. garinii, B. afzelii?
Odpowiedź:
Tak Zamawiający dopuszcza opisane zestawy.
Pytanie 2
Ze względu na fakt, że wymieniony przez Zamawiającego w przypadku testów potwierdzenia dla Borrelia, antygen: lipid (pkt. 68, tabela parametrów wymaganych, załącznik nr 1B) jest charakterystyczny dla fazy późnej boreliozy, czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby występował tylko na paskach do diagnostyki klasy IgG?
Odpowiedź:
Tak Zamawiający dopuszcza.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2017-07-05

Pytanie:dodano: 2017-07-05
Tarnów, dnia 05.07.2017r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/74/KK/ 3150 /17

Dot. Przetarg nieograniczony –i dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do metody ELISA i zestawu do metody typu BLOT (skaner, kołysanka) oraz testy lateksowe i kasetkowe dla pracowni mikrobiologii oraz odczynniki monoklonalne, płytek do oznaczania grup krwi, krwinki wzorcowe, zestaw krwi pełnej kontrolnej dla Pracowni Serologii- nr spr 74/2017


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.07.2017r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 – Dotyczy wzoru umowy §1 ust 6
W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 w sprawie karty charakterystyki (Dz.U. 2007 nr 215 poz. 1588) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 roku w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. nr 201 poz. 1674 z dnia 14 października 2005 roku), zapisami ustawy z dnia 11 stycznia 2011r. o substancjach i preparatach chemicznych i Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/112/WE z dnia 16grudnia 2008 roku zmieniająca dyrektywy Rady 76/68/EWG, 88/378/EWG , Dyrektywy 2000/53/WE, 2002/96/WE i 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu dostosowania ich do rozporządzenia nr (WE) 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L 345 z 23 grudnia 2008 roku) wnosimy o dopuszczenie, aby dla odczynników wyspecyfikowanych w zakresie 3, 5 i 6, dla których zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wydaje się karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, Wykonawca złożył stosowne oświadczenie, co będzie zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje zapis § 1 ust.6 zał nr 3 Projekt Umowy dla zakresów 3-6 który otrzymuje brzmienie:
6. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą towaru dostarczy Karty Charakterystyki w wersji papierowej do Pracowni dotyczy: Zakresu nr 3, 5, 6 chyba, że dla odczynników wyspecyfikowanych w/w zakresach nie wydaje się, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Kart Charakterystyki substancji niebezpiecznych. W takim przypadku Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, że używane odczynniki nie zawierają substancji niebezpiecznych.
Pytanie 2 – Dotyczy wzoru umowy § 3 ust 3
Wnioskujemy o zmianę wskazanego zapisu wzoru umowy na: „W razie dostawy produktu wadliwego Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na wolny od wad niezwłocznie, jednakże nie później niż do 3 dni roboczych, licząc od daty rozpatrzenia reklamacji”
Zamawiający poprzez wskazany we wzorze umowy zapis dotyczący wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia reklamacji nie dał Wykonawcy czasu na rozpatrzenie reklamacji.
Przypominamy Zamawiającemu, że proces reklamacyjny podlega ustalonym procedurom, które obejmują odesłanie wadliwego przedmiotu umowy do siedziby wykonawcy lub bezpośrednie odesłanie do producenta, wykonanie stosownych badań zareklamowanego przedmiotu umowy i w razie uznania zasadności reklamacji Zamawiającego odesłanie przedmiotu umowy wolnego od wad do Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje zapis § 3 ust.3 zał nr 3 Projekt Umowy dla zakresów 3-6 który otrzymuje brzmienie:
3.W razie dostawy produktu wadliwego Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na wolny od wad niezwłocznie, jednakże nie później niż do 3 dni roboczych, licząc od daty rozpatrzenia reklamacji, jednak nie dłużej niż 14 dni od daty złożenia reklamacji
Pytanie 3 – Dotyczy wzoru umowy § 4 ust 2
Wnioskujemy o wykreślenie zapisu umowy dotyczącego naliczenia kary umownej w wysokości 100,00 zł za niedostarczenie z pierwszą dostawą kart charakterystyki. Szpitale znalazły łatwy sposób na szybki dodatkowy zarobek. W przetargach na dostawę sprzętu medycznego lub usług nakładają na oferentów absurdalne warunki niezwiązane z przedmiotem zamówienia, obciążając firmy za ich niewypełnienie wysokimi karami umownymi. Są przy tym bezkarne. Placówka służby zdrowia ma prawo zastrzec karę umowną na wypadek uchybień związanych z przedmiotem zamówienia, np. zwłoki w dostawie sprzętu, braków jakościowych, czy ilościowych. Informację o niej umieszcza w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w ogłoszeniach przetargowych. Takie kary z założenia powinny mobilizować wykonawcę do prawidłowego wykonania zamówienia. W rzeczywistości coraz częściej pełnią zupełnie inną funkcję. Placówki medyczne wykorzystują je jako źródło dodatkowych dochodów. Chcemy zwrócić uwagę Zamawiającemu, że zapisy o karach niezwiązanych z przedmiotem zamówienia w ogóle nie powinny pojawiać się w SIWZ, ponieważ z mocy prawa są nieważne. Zgodnie z orzecznictwem KIO, kary umowne niezwiązane z przedmiotem zamówienia są nieważne z mocy prawa. Zamawiający nadużywa w ten sposób pozycji dominującej i przekracza zasadę swobody umów. Takie zapisy są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, bo nie chronią interesów zamawiającego, a jedynie są źródłem dodatkowego przychodu dla szpitali.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 4 – Dotyczy wzoru umowy § 4 ust 6
Wnioskujemy o zmianę wskazanego wyżej zapisu wzoru umowy na: „W przypadku wykonania prawa odstąpienia z przyczyn opisanych w ust. 3 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy” Jeśli dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii odczynników, to zastrzeżenie kary umownej naliczana od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. Szkoda powstała w ten sposób wynika z tej nie dostarczonej konkretnej partii odczynników, nie dotyczy całości zobowiązania wykonawcy z tytułu zawartej umowy. Znaczenie relacji pomiędzy wysokością zastrzeżonej kary umownej a ochroną interesu wierzyciela jest utrwalone w orzecznictwie Sądu Najwyższego, m.in. w tezie orzeczenia z dnia 20 czerwca 2008 r. sygn. IV CSK 49/’2008 Sąd Najwyższy stwierdził wprost, iż: „W wypadku miarkowania kary umownej ze względu na jej rażące wygórowanie za zasadnicze kryterium oceny rażącego wygórowania należy uznać stosunek wysokości kary umownej do wysokości doznanej szkody przez wierzyciela”
W związku z powyższym naliczanie kar umownych od zrealizowanej części umowy (zdarzenie które miało miejsce, a nie jest zdarzeniem przyszłym) nie znajduje swoich podstaw prawnych, a jedynie stanowi podstawę do wzbogacenia się Zamawiającego kosztem Wykonawcy.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Modyfikacja załącznika zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
-Projekt umowy– modyfikacja zakres 3-6


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2017-07-05

Sprostowanie:dodano: 2017-07-06
Tarnów,2017.07.06


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do metody ELISA i zestawu do metody typu BLOT (skaner, kołysanka) oraz testy lateksowe i kasetkowe dla pracowni mikrobiologii oraz odczynniki monoklonalne, płytek do oznaczania grup krwi, krwinki wzorcowe, zestaw krwi pełnej kontrolnej dla Pracowni Serologii- nr spr 74/2017


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 74/2017

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm..) działając w imieniu Zamawiającego, wprowadzam do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

1.W związku z modyfikacją opisu przedmiotu zamówienia i przygotowywanymi odpowiedziami na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający zmienia poniższe terminy (pkt. 10.13 oraz pkt. 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)

1) Termin składania ofert: 13.07.2017 godz. 10.00, otwarcie 11.30
2) Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni tj. do 11.08.2017 roku
2.Zamawiający wykreśla ze SIWZ z pkt. 6.5.2 dla Zakresu nr 4 zdanie o treści:
„potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów w Zakres nr 4 dot. Poz. ): 1, 3, 4, 5, 6.”, które znalazło się tam omyłkowo.

3. Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie nr 3 poz. 12 wprowadzając zapis:
12. Standard anty D materiał kontrolny używany do kontroli prawidłowości wykonania testów serologicznych oraz ujednolicenia parametrów wirowania o stężeniu 0,1 IU/ml ml
20 amp x 2 ml

4. Zamawiający wykreśla z załącznika nr 1B - .(Chemokina CXCL13 w pmr) - poz. 83 pozostawiając numerację niezmienioną.
Chemokina CXCL13 w pmr
82 Oznaczenie w pmr ilościowe oparte na krzywej kalibracyjnej z minimum 5 kalibratorami
83 wykreślone
84 Studzienki opłaszczone monoklonalnymi przeciwciałami przeciwko chemokinie CXCL13

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Odpowiedź:dodano: 2017-07-06

Sprostowanie:dodano: 2017-07-06
Ogłoszenie nr 500002510-N-2017 z dnia 06-07-2017 r.
Tarnów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 542955-N-2017
Data: 30/06/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 85005274000000, ul. ul. Lwowska , 33100 Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 315 460, e-mail ania@lukasz.med.pl, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej (url): www.lukasz.med.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: termin składania ofert w postępowaniu: 10.07.2017
W ogłoszeniu powinno być: termin składania ofert w postępowaniu: 13.07.2017


Drukuj
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Odpowiedź:dodano: 2017-07-06

Pytanie:dodano: 2017-07-06
Tarnów, dnia 05.07.2017r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/74/KK/ 3164 /17

Dot. Przetarg nieograniczony –i dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do metody ELISA i zestawu do metody typu BLOT (skaner, kołysanka) oraz testy lateksowe i kasetkowe dla pracowni mikrobiologii oraz odczynniki monoklonalne, płytek do oznaczania grup krwi, krwinki wzorcowe, zestaw krwi pełnej kontrolnej dla Pracowni Serologii- nr spr 74/2017


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.07.2017r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 – Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, zakres 3, poz. 12 – standard anty-D
Wnioskujemy o zmianę opisu przedmiotu zamówienia dla wskazanej pozycji asortymentowej tj. odczynnika standard anty-D na zapis zgodny z aktualnie obowiązującymi wytycznymi IHiT w Warszawie, publikacja wydanie III, 2014r. na: „standard anty-D używany do kontroli prawidłowości wykonania testów serologicznych oraz ujednolicenia parametrów wirowania o stężeniu ≤ 0,1 IU/ml”
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia dla Zakresu nr 3 poz. 12 który otrzymuje brzmienie:
12. Standard anty D materiał kontrolny używany do kontroli prawidłowości wykonania testów serologicznych oraz ujednolicenia parametrów wirowania o stężeniu 0,1 IU/ml ml
20 amp x 2 ml
Pytanie 2 – Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, zakres 3, poz. 12 – standard anty-D
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania odczynnika standard anty-D zachowującego swoją czułość i specyficzność po otwarciu buteleczki do końca okresu ważności odczynnika podanego przez producenta na etykiecie produktu?
Odpowiedź:
Zmawiający nie wymaga ale dopuszcza.
Pytanie 3 – Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, zakres 4, poz. 1 i 2 – jednorazowe płyty serologiczne
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania płyt do oznaczania grup krwi z rowkiem usztywniającym, który zapobiega uginaniu się płyty, co w konsekwencji ułatwia przeprowadzanie badań i gwarantuje wiarygodność otrzymywanych wyników diagnostycznych wykonywanych testów z ich wykorzystaniem?
Rowek usztywniający podnosi komfort, bezpieczeństwo wiarygodność wykonywania testów przy ich użyciu. Rowek usztywniający stabilizuje kształt jednorazowej płyty uniemożliwiając tym samym jej odkształcenie w trakcie wykonywania testów, co chroni użytkownika przed przypadkowym wydostaniem się próbek z poszczególnych celek a tym samym stwarza warunki do otrzymania wiarygodnych diagnostycznych wyników wykonywanych testów. W metodyce badania sztywność płyty ma duże znaczenie, bowiem w celu właściwego wymieszania zawiesiny i równomiernego jej rozprowadzenia na dnie celki, płytę lekko , kolistym ruchem w płaszczyźnie poziomej obraca się. W przypadku płyty pozbawionej rowka usztywniającego, opisana czynność jest trudna do wykonania, z uwagi na giętkość płyty, co ma zasadnicze znaczenie w gwarancji wiarygodności wyników diagnostycznych przeprowadzanych testów z użyciem jednorazowej płyty
Odpowiedź:
Zmawiający nie wymaga ale dopuszcza.
Pytanie 4 – Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, zakres 5, poz. 1-3 – krwinki do wykrywania przeciwciał odpornościowych
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania we wskazanych pozycjach asortymentowych krwinek stężonych o stężeniu powyżej 27%?
Odpowiedź:
Zmawiający nie wymaga ale dopuszcza.
Pytanie 5 – Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, zakres 5, poz. 5 – krwinki wzorcowe do układu ABO gotowe do użycia
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania we wskazanej pozycji asortymentowej krwinek wzorcowych do układu ABO gotowych do użycia stosowanych w badaniach prowadzonych techniką szkiełkową i probówkową?
Odpowiedź:
Zmawiający dopuszcza technikę szkiełkową.
Pytanie 6 – Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, zakres 5, poz. 5 – krwinki wzorcowe do układu ABO gotowe do użycia
Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i w wymaganej ilości ml/zest. na 1 rok nie powinno być dla wskazanej pozycji asortymentowej 12 zest x 3 amp po 10ml?
Odpowiedź:
Nie. Ponadto zgodnie z zapisami SIWZ w zakresie nr 5 Zamawiający dopuścił inne konfekcjonowanie odczynników.
Pytanie 7 – Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, zakres 6 – zestaw krwi pełnej kontrolnej
Czy Zamawiający będzie wykorzystywał zestaw krwi pełnej kontrolnej do badań na krwi pacjenta?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 8 – Dotyczy pkt 6.5.2 SIWZ, dla zakresu 6, pkt 6.5.2.17
Wnosimy o odstąpienie od wymagania posiadania Certyfikaty jednostki notyfikowanej dla zestawu krwi pełnej kontrolnej, jako niezgodnego z obowiązującymi przepisami obowiązującymi w krwiolecznictwie.
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych implementowała postanowienia dyrektyw, w tym Dyrektywy 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro. Zgodnie z ww. ustawą do obrotu i do używania mogą być wprowadzane wyroby medyczne spełniające wymagania określone w ustawie, oznakowane znakiem CE. Znajduje to zastosowanie także do wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. Szczegółowe dyspozycje w zakresie oznakowania wyrobów medycznych do diagnozy in vitro zawiera, wydane na podstawie delegacji ww. ustawy, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (t.j.: Dz .U. 2013 r. poz. 1127). Z wymienionych aktów prawnych jednoznacznie wynika, iż wyroby medyczne do diagnozy in vitro posiadające oznakowanie CE mogą być dopuszczone do obrotu i używania w Polsce.
Zgodnie z obowiązującym pojęciem, wyrób medyczny do diagnostyki in vitro oznacza dowolny wyrób, który jest odczynnikiem, produktem odczynnika, wzorcem, materiałem kontrolnym, zestawem, przyrządem, aparaturą, urządzeniem lub układem stosowanym samodzielnie lub w połączeniu z zaleceniami producenta do stosowania in vitro w celu badania próbek, w tym krwi i tkanek pochodzących z ludzkiego ciała, wyłącznie w celu dostarczenia informacji:
- dotyczących stanu fizjologicznego lub patologicznego;
- dotyczących wrodzonej nieprawidłowości;
- do ustalenia bezpieczeństwa i zgodności z potencjalnym biorcą;
- monitorowania środków terapeutycznych Zestaw próbek kontrolnych do kontroli odczynników i krwinek wzorcowych do oznaczania grup krwi AB0 i Rh nie dostarcza informacji w postaci wyniku diagnostycznego, gdyż nie bierze udziału w badaniu próbek krwi pacjenta i w związku z tym, powinien być oznakowany znakiem CE bez potwierdzenia udziału jednostki notyfikowanej.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 9 – Dotyczy zakresów 3-6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie aktualnych instrukcji użytkowania zaoferowanego asortymentu w języku polskim tylko przy pierwszej dostawie zawierających wszystkie niezbędne do bezpośredniego użytkowania informacje, informacje dotyczące magazynowania i przechowywania zaoferowanego asortymentu w formie książkowej, co pozwoli na obniżenie kosztów realizacji zamówień w zakresie zaoferowanym przez wykonawcę?
Odpowiedź:
Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

W związku z modyfikacją Zamawiający zawiadamia o zmianie treści SIWZ i przesuwa termin składnia i otwarcia ofert.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2017-07-06

Pytanie:dodano: 2017-07-06
Tarnów, dnia 06.07.2017r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/74/KK/ 3164 /17

Dot. Przetarg nieograniczony –i dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do metody ELISA i zestawu do metody typu BLOT (skaner, kołysanka) oraz testy lateksowe i kasetkowe dla pracowni mikrobiologii oraz odczynniki monoklonalne, płytek do oznaczania grup krwi, krwinki wzorcowe, zestaw krwi pełnej kontrolnej dla Pracowni Serologii- nr spr 74/2017


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 04.07.2017r. Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie 1
Czy Zamawiający nie popełnił błędu opisując wymagania dla testu ELISA do oznaczania chemokiny CXCL13 w pmr poprzez konieczność zaoferowania wymienionego testu w klasach IgG i IgM (pozycja 82,83 w tabeli parametrów wymaganych dla zakresu nr 1 – załącznik nr 1B)? Badania za pomocą opisanego zestawu nie wykonuje się w oddzielnych klasach Ig. Prosimy o weryfikację zapisów.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje zał nr 1B – parametry wymagane dla zakresu nr 1 poz. 82 i 83 , który otrzymuje brzmienie:
Chemokina CXCL13 w pmr
82 Oznaczenie w pmr ilościowe oparte na krzywej kalibracyjnej z minimum 5 kalibratorami
83 wykreślone
84 Studzienki opłaszczone monoklonalnymi przeciwciałami przeciwko chemokinie CXCL13

W związku z modyfikacją Zamawiający zawiadamia o zmianie treści SIWZ i przesuwa termin składnia i otwarcia ofert.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.
Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2017-07-06

Pytanie:dodano: 2017-07-07
Tarnów, dnia 05.07.2017r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/74/KK/ 3205 /17

Dot. Przetarg nieograniczony –i dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do metody ELISA i zestawu do metody typu BLOT (skaner, kołysanka) oraz testy lateksowe i kasetkowe dla pracowni mikrobiologii oraz odczynniki monoklonalne, płytek do oznaczania grup krwi, krwinki wzorcowe, zestaw krwi pełnej kontrolnej dla Pracowni Serologii- nr spr 74/2017

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 04.07.2017r. Zamawiający wyjaśnia:

Wzór umowy – załącznik nr 3 Dla zakresu: nr 1
Pytanie 1
(§ 5 ust. 7) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 2
(§ 5 ust. 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO umowy?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 3
(§ 5 ust. 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO umowy?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 4
(§ 5 ust. 5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO niezrealizowanego zamówienia?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 5
(§ 5 ust. 6) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO zamówienia?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 6
(§ 5 ust. 7) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO umowy?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 7
(§ 5 ust. 3 oraz 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary od wartości niezrealizowanej części umowy? Uzasadnienie:
Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 8
(§ 5 ust. 2, 5-7) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 9
(§ 5 ust. 2) Czy Zamawiający wprowadzi zapis dotyczący możliwości wstrzymania płatności za fakturę w przypadku opóźnienia lub zwłoki do momentu dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 8, 9?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 10
(§ 4 ust. 1) Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 11
(§ 1 ust. 8, 9) Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczania dokumentacji produktowej do dostaw w formie elektronicznej?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 12
(§ 2 ust. 7) Czy zamawiający wprowadzi do projektu umowy zapis dotyczący minimalnego poziomu zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Zamawiający z należytą staranności określił potrzebne ilości.
Pytanie 13
(§ 3) Czy Zamawiający wprowadzi zapis o ubezpieczeniu aparatu na czas trwania umowy przez Zamawiającego? W naszej opinii to po stronie Zamawiającego powinno leżeć ubezpieczenie aparatu, ponieważ Wykonawca nie posiada wiedzy, m.in. o warunkach lokalowych Zamawiającego, alarmach i innych zabezpieczeniach w pracowni, do której przeznaczony jest oferowany aparat.
W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie zapisu,
że Zamawiający zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych do ubezpieczenia aparatu od kradzieży i pożaru oraz do dostarczenia Wykonawcy kopii polisy wraz z potwierdzeniem zapłaty składki. Przedmiotowa polisa będzie zawierała cesję praw z polisy na spółkę.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Zgodnie z zapisami projektu umowy dla zakresu nr 1 § 3 ust.8. pracownicy użytkują aparat zgodnie z instrukcją obsługi po przebytym szkoleniu w zakresie bezpiecznego i prawidłowego użytkowania.
Pytanie 14
(§ 3) Czy Zamawiający wprowadzi zapis o odpowiedzialności Zamawiającego za wszelkie uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania aparatu?
Odpowiedź:
Nie, zgodnie z zapisem projektu umowy dla zakresu nr 1 § 3 ust.5.
Pytanie 15
(§ 3 ust. 10) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie szybkości reakcji na zgłoszenie o awarii na min. 3 dni robocze?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Czas 24-godz. reakcji serwisu jest czasem, który zapewnia zachowanie ciągłości pracy.

Wzór umowy – załącznik nr 3
Dla zakresu: nr 2
Pytanie 16
(§ 4 ust. 2) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 17
(§ 4 ust. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO części niezrealizowanego zamówienia?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 18
(§ 4 ust. 6) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO umowy?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 19
(§ 4 ust. 7) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO części niezrealizowanego zamówienia?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 20
(§ 4 ust. 6) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary od wartości niezrealizowanej części umowy? Uzasadnienie:
Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 21
(§ 4 ust. 1, 2, 7) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 22
(§ 4 ust. 2) Czy Zamawiający wprowadzi zapis dotyczący możliwości wstrzymania płatności za fakturę w przypadku opóźnienia lub zwłoki do momentu dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 6?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 23
(§ 3 ust. 1) Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 24
(§ 1 ust. 6, 7) Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczania dokumentacji produktowej do dostaw w formie elektronicznej?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 25
(§ 2 ust. 8) Czy zamawiający wprowadzi do projektu umowy zapis dotyczący minimalnego poziomu zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Zamawiający z należytą staranności określił potrzebne ilości.

Wzór umowy – załącznik nr 3Dla zakresu: nr 3-6
Pytanie 26
(§ 7 ust. 3) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu Umowy dla zakresu nr 3-6 w § 2 ust. 4 i § 7 ust. 3
Pytanie 27
(§ 7 ust. 3) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?
Odpowiedź:
Nie, zgodnie z zapisami projektu Umowy dla zakresu nr 3-6
Pytanie 28
(§ 4 ust. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO części niezrealizowanego zamówienia?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 29
(§ 4 ust. 6) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO umowy?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 30
(§ 4 ust. 7) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO zamówienia?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 31
(§ 4 ust. 2) Czy Zamawiający wykreśli zapis: naliczy karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki"?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 32
(§ 4 ust. 6) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary od wartości niezrealizowanej części umowy? Uzasadnienie:
Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 33
(§ 4 ust. 1, 2, 7) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 34
(§ 4 ust. 2) Czy Zamawiający wprowadzi zapis dotyczący możliwości wstrzymania płatności za fakturę w przypadku opóźnienia lub zwłoki do momentu dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 6?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 35
(§ 1 ust. 6) Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczania dokumentacji produktowej do dostaw w formie elektronicznej?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

SIWZ
Pytanie 36
(Rozdział 6 ust. 6.5. pkt 6.5.2.) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie dokumentów (deklaracji CE, materiałów merytorycznych, katalogów/folderów, certyfikatów) w postaci elektronicznej na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 37
(Rozdział 6 ust. 6.5. pkt 6.5.2.) W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron?
Odpowiedź:
Tak zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pod warunkiem, że na pierwszej stronie będzie widniało poświadczenie za zgodność dla pozostałych stron dokumentu.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2017-07-07

Pytanie:dodano: 2017-07-07
Tarnów, dnia 07.07.2017r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/74/KK/ 3205 /17

Dot. Przetarg nieograniczony –i dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do metody ELISA i zestawu do metody typu BLOT (skaner, kołysanka) oraz testy lateksowe i kasetkowe dla pracowni mikrobiologii oraz odczynniki monoklonalne, płytek do oznaczania grup krwi, krwinki wzorcowe, zestaw krwi pełnej kontrolnej dla Pracowni Serologii- nr spr 74/2017


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 04.07.2017r. Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie 1
Zakres 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zakresu 2, testów z pozycji 3 (RSV) i 6 (Norovirus) do osobnego pakietu?
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Zakres 2, pozycja 6 (Norovirus):
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości na poziomie 92 % i swoistości na poziomie 98 % względem metody real time PCR?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza opisany test.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2017-07-07

Pytanie:dodano: 2017-07-07
Tarnów, dnia 07.07.2017r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/74/KK/ 3205 /17

Dot. Przetarg nieograniczony –i dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do metody ELISA i zestawu do metody typu BLOT (skaner, kołysanka) oraz testy lateksowe i kasetkowe dla pracowni mikrobiologii oraz odczynniki monoklonalne, płytek do oznaczania grup krwi, krwinki wzorcowe, zestaw krwi pełnej kontrolnej dla Pracowni Serologii- nr spr 74/2017


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 04.07.2017r. Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie 1 Dotyczy załącznika nr 1A i 1B dla zakresu 2
Czy Zamawiający dopuści dla Zakresu nr 2 w pozycji 3 test o czułości i specyficzności zgodnej z załączoną metodyką?
Metodyka w plikach do pobrania o nazwie: metodyka do pytania nr 8
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 2 dotyczy projektu umowy:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 2 ust. 1 na poniższą:
„Opisana w załącznikach nr 1 oraz w załączniku nr 1A wartość zamówienia nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego do realizacji umowy do tej wartości, z tym że niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy ."
Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia U stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyka jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy
wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny", izba uznała ponadto w tym przypadku, że „zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasada równości stron umowy". Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10). Dodatkowo, chcielibyśmy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, iż powyższa konstrukcja kwestionowanego zapisu stoi w rażącej dysproporcji względem zapisu § 4 ust.6, w którym Zamawiający określił wysokość kary umownej, liczonej od wartości niezrealizowanej wartości umowy brutto. Jeżeli Zamawiający zakłada zmniejszenie konsumpcji przedmiotu zamówienia, pozbawiając jednocześnie Wykonawców „wynagrodzenia uzupełniającego” lub „innych roszczeń”, to wydaje się być zasadnym wprowadzenie równowagi dla drugiej strony kontraktu zarówno poprzez modyfikację § 2 jak i § 4 ust.6 przedmiotowej umowy.
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian. Zamawiający z należytą starannością określił potrzebne ilości w załączniku nr 1 i 1A.


Pytanie 3 dotyczy projektu umowy:
W nawiązaniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacja zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny asortymentu w koszt którego Wykonawcy powinni wkalkulować koszt wykonywanych dostaw. Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:„Zamawiający oświadcza, że w trakcie realizacji umowy przewiduje realizacje maksymalnie …. dostaw miesięcznie, co daje liczbę ….. dostaw przez pełen okres obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku złożenia większej ilości zamówień od ilości prognozowanych w okresie miesięcznym, Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia w terminie dostosowanym do prognoz.”
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian. Zamawiający podał z należytą starannością ilości, potrzebne do prawidłowej realizacji dostaw.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2017-07-07

Pytanie:dodano: 2017-07-07
Tarnów, dnia 06.07.2017r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/74/KK/ 3205 /17

Dot. Przetarg nieograniczony –i dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do metody ELISA i zestawu do metody typu BLOT (skaner, kołysanka) oraz testy lateksowe i kasetkowe dla pracowni mikrobiologii oraz odczynniki monoklonalne, płytek do oznaczania grup krwi, krwinki wzorcowe, zestaw krwi pełnej kontrolnej dla Pracowni Serologii- nr spr 74/2017


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.07.2017r. Zamawiający wyjaśnia:


Dotyczy: Zakres 2
Pytanie 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 2 testu lateksowego służącego do wykrywania antygenów grupowych paciorkowców grupy A, B, C, D, F i G wg Lancefield zgodnie z załączoną metodyką (załącznik nr 1)?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 2 zestawu,
w skład którego wchodzi reagent (zawierający cząsteczki lateksu uczulone króliczymi przeciwciałami przeciw paciorkowcom z grupy A) oraz liofilizowany enzym ekstrakcyjny?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 3 testu nie zawierającego materiałów służących do pobierania w kierunku badania wirusów RSV??
Odpowiedź:
Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie do testu w pozycji nr 3 materiałów służących do pobierania w kierunku badania wirusów RSV pochodzących od innego producenta? Wykonawca może zaoferować wysokiej jakości wymazówki flokowane do nosogardzieli.
Odpowiedź:
Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie formularza cenowego o dodatkową pozycję dla testu w pozycji nr 3 i osobną wycenę potrzebnych materiałów służących do pobierania w kierunku badania wirusów RSV?
Odpowiedź:
Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 3 o testu czułości
> 95% oraz specyficzności > 99% w porównaniu z innymi komercyjnymi testami?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 6 testu o czułości = 95,65% oraz specyficzności = 91,67%?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 8
Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w pozycji nr 7 podając
w parametrach mykotyk: econalozol zamiast ekonazol?


Odpowiedź:
Zamawiający prostuje omyłkę pisarską w pozycji nr 7: właściwa nazwa w parametrach mykotyk brzmi: ekonazol
Sprostowanie - załącznik nr 1A poz. 7
Pytanie 9
Dotyczy: Wzór umowy Załącznik nr 3, dla zakresu nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kary umownej o której mowa w § 4 pkt 6
z 10% wartości brutto umowy na 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Zamawiający umieszcza na stronie poprawiony zał nr 1A pod nazwą: Zakres nr 2 – asortyment cenowy – sprostowanie.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się poprawionym załącznikiem nr 1A.
Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2017-07-07

Pytanie:dodano: 2017-07-07
Tarnów, dnia 07.07.2017r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/74/KK/ 3205 /17

Dot. Przetarg nieograniczony –i dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do metody ELISA i zestawu do metody typu BLOT (skaner, kołysanka) oraz testy lateksowe i kasetkowe dla pracowni mikrobiologii oraz odczynniki monoklonalne, płytek do oznaczania grup krwi, krwinki wzorcowe, zestaw krwi pełnej kontrolnej dla Pracowni Serologii- nr spr 74/2017


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.07.2017r. Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie 1
Dotyczy zakresu nr 2, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu kasetkowego, który nie ma w zestawie wymazówek i tym samym zaproponowanie wymazówek w oddzielnym opakowaniu, które pochodzą od tego samego producenta?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Zamawiający wymaga dostarczenia kompletnego zestawu w poz., 3.

Pytanie 2
Dotyczy zakresu nr 2, warunku konieczne, pozycja nr 6- odnośnie testu kasetkowego RSV. Najczęściej testy immunochromatograficzne dotyczące RSV porównywane są do testu Alere BinaxNOW RSV, który był pierwszym na rynku i ma bardzo dobre czułości i specyficzności. Wyniki porównywalne są do hodowli wirusowej. Test ma bardzo dobre opinie użytkowników. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania testu Alere BinaxNOW RSV, który ma następujące parametry: popłuczyny z nosa- czułość i specyficzność na poziomie 98%, wymazy z nosogardzieli-czułość i specyficzność 93%. W załączniku przesyłam specyfikację do testu. Wszystkie inne testy, które podają wyższą czułość i specyficzność w rzeczywistości mają dużo niższą.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza z zachowaniem wymogu zawartego w pkt. 2 warunków koniecznych do spełnienia testy (załącznik nr 2B)” testy kasetkowe zawierają wszystkie niezbędne kontrole i materiały. Materiały służące do pobierania w kierunku badania wirusów RSV muszą stanowić część oryginalnego zestawu producenta. „Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2017-07-07

Zestawienie z otwarcia:dodano: 2017-07-13
Otwarcie ofert


1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 13.07.2017r o godz. 11:30
w: Szpitalu Wojewódzkim im. Św Łukasza SP ZOZ w Tarnowie sala konferencyjna adres: ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów


2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie:

zamówienia, w wysokości 400.220,00 zł, w tym w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych, kwotę na sfinansowanie:
1 Odczynniki dla mikrobiologii wraz z dzierżawą 280.000,00
2 testy lateksowe i kasetkowe dla mikrobiologii 70.000,00
3 odczynniki monoklonalne dla serologii 37.800,00
4 Płyty do oznaczania grup krwi dla serologii 6.480,00
5 Konserwowe krwinki wzorcowe dla serologii 3.780,00
6 zestaw krwi pełnej kontrolnej dla serologii 2.160,00


3. W postępowaniu:
 nie wpłynęła żadna oferta
X wpłynęły oferty

Zestawienie ofert

1. Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:
(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, znak identyfikacyjny w przypadku zastosowania aukcji elektronicznej – jeżeli dotyczy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, cenę lub koszt)


1) BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie Centrum Mikrobiologii ul. Budowlanych 68, 80-298 Gdańsk
Zakres nr 2 – 42.923,52 PLN

2)Regionalne centrum krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice
Zakres nr 6 – 1.036,80 PLN
Termin płatności: 60 dni

3)Hydrex Diagnostics Sp.zo.o. Sp.K. ul. Tomasza Zana 4, 04-313 Warszawa
Zakres nr 3 – 34.084,80 PLN
Zakres nr 4 –5.270,40 PLN
Zakres nr 5 – 2.808,00 PLN
Zakres nr 6 – 1.490,40 PLN
Termin płatności: 60 dni

4)EUROIMMUN Polska Sp.zo.o. ul. Widna 2A, 50-543 Wrocław
Zakres 1 – Razem Odczynniki + Dzierżawa: 272.647,01 PLN

Odpowiedź:dodano: 2017-07-13

Zestawienie z otwarcia:dodano: 2017-07-13
Pouczenie:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – z wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – tj. wykaże że istniejące między nimi powiązani nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (oryginał Kancelaria Ogólna)

Odpowiedź:dodano: 2017-07-13

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-07-19

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 6315167

WYKONAWCY
Biorący udział w postępowaniu

Nasz znak : SWLOG-271 / 74 /KK/ 3403 /17 Tarnów, 2017-07-19
dot. przetarg nieograniczony –zakup i dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do metody ELISA i zestawu do metody typu BLOT (skaner, kołysanka) oraz testy lateksowe i kasetkowe dla pracowni mikrobiologii oraz odczynniki monoklonalne, płytek do oznaczania grup krwi, krwinki wzorcowe, zestaw krwi pełnej kontrolnej dla Pracowni Serologii - nr spr 74/2017

Zawiadomienie o wyborze oferty.
Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm..) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jako ofertę najkorzystniejszą ofertę założoną przez Wykonawcę:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto- kryteria oceny
01
BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie Centrum Mikrobiologii ul. Budowlanych 68, 80-298 Gdańsk

Zakres nr 2 – 42.923,52 PLN
Jakość techniczna: 40 pkt.


02 Regionalne centrum krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice
Zakres nr 6 – 1.036,80 PLN
Termin płatności: 60 dni

03 Hydrex Diagnostics Sp.zo.o. Sp.K. ul. Tomasza Zana 4, 04-313 Warszawa
Zakres nr 3 – 34.084,80 PLN
Zakres nr 4 –5.270,40 PLN
Zakres nr 5 – 2.808,00 PLN
Termin płatności: 60 dni

04 EUROIMMUN Polska Sp.zo.o. ul. Widna 2A, 50-543 Wrocław
Zakres 1 – Odczynniki + Dzierżawa: 272.647,01 PLN
Jakość techniczna: 40 pkt.


Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

1. Ocena ofert:
BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie Centrum Mikrobiologii ul. Budowlanych 68, 80-298 Gdańsk
Regionalne centrum krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice
Hydrex Diagnostics Sp.zo.o. Sp.K. ul. Tomasza Zana 4, 04-313 Warszawa
EUROIMMUN Polska Sp.zo.o. ul. Widna 2A, 50-543 Wrocław

2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następującą ofertę:

Zakres nr 1
nazwa OFERENTA 60%CENA 40% JAKOŚĆ 100%
4 Euroimmun 100,00 40,00
Euroimmun 60,00 40,00 100,00
Zakres nr 2
nazwa OFERENTA 60%CENA 40% JAKOŚĆ 100%
2 BioMaxima 100,00 40,00
BioMaxima 60,00 40,00 100,00
Zakres nr 3
nazwa OFERENTA 95%CENA 5%Termin Płatnosci 100%
3 Hydrex 100,00 5,00
Hydrex 95,00 5,00 100,00
Zakres nr 4
nazwa OFERENTA 95%CENA 5%Termin Płatnosci 100%
3 Hydrex 100,00 5,00
Hydrex 95,00 5,00 100,00
Zakres nr 5
nazwa OFERENTA 95%CENA 5%Termin Płatnosci 100%
3 Hydrex 100,00 5,00
Hydrex 95,00 5,00 100,00
Zakres nr 6
nazwa OFERENTA 95%CENA 5%Termin Płatnosci 100%
2 RCKiK 100,00 5,00
RCKiK 95,00 5,00 100,00
3 Hydrex 69,57 5,00
Hydrex 66,09 5,00 71,09


Umowa z dnia 25.07.2017r zostanie przesłana do wybranego Wykonawcy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów

Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego drogą elektroniczną, oryginał wysłano pocztą.


Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesieniaOtrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/aRozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-07-25
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem zakup i dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do metody ELISA i zestawu do metody typu BLOT (skaner, kołysanka) oraz testy lateksowe i kasetkowe dla pracowni mikrobiologii oraz odczynniki monoklonalne, płytek do oznaczania grup krwi, krwinki wzorcowe, zestaw krwi pełnej kontrolnej dla Pracowni Serologii - nr spr 74/2017 r przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 209.000 euro zawarto umowę w:

W dniu 25.07 2017r. podpisano umowę z Wykonawcami:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto- kryteria oceny
01
BioMaxima S.A. ul. Veterów 5, 20-277 Lublin
Adres do korespondencji:
BioMaxima S.A Centrum Mikrobiologii ul. Budowlanych 68, 80-298 Gdańsk

Zakres nr 2 – 42.923,52 PLN
Jakość techniczna: 40 pkt.


02 Regionalne centrum krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice
Zakres nr 6 – 1.036,80 PLN
Termin płatności: 60 dni

03 Hydrex Diagnostics Sp.zo.o. Sp.K. ul. Tomasza Zana 4, 04-313 Warszawa
Zakres nr 3 – 34.084,80 PLN
Zakres nr 4 –5.270,40 PLN
Zakres nr 5 – 2.808,00 PLN
Termin płatności: 60 dni

04 EUROIMMUN Polska Sp.zo.o. ul. Widna 2A, 50-543 Wrocław
Zakres 1 – Odczynniki + Dzierżawa: 272.647,01 PLN
Jakość techniczna: 40 pkt.