Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

70-Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania: Modernizacja i automatyzacja zasilania rezerwowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie”

Ogłoszenie nr 542326-N-2017 z dnia 2017-06-30 r.

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ: Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania: Modernizacja i automatyzacja zasilania rezerwowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, krajowy numer identyfikacyjny 85005274000000, ul. ul. Lwowska , 33100 Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 315 460, , e-mail ania@lukasz.med.pl, , faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej (URL): www.lukasz.med.pl
Adres profilu nabywcy: www.lukasz.med.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
-

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.lukasz.med.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.lukasz.med.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adresDopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie, ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów, Kacelaria Ogólna IIp.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania: Modernizacja i automatyzacja zasilania rezerwowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie”
Numer referencyjny: 70/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania: Modernizacja i automatyzacja zasilania rezerwowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie. Cel przedsięwzięcia: Modernizacja i automatyzacja zasilania rezerwowego ma na celu zapewnienie alternatywnego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną rozdzielni rezerwowanej Szpitala- agregaty prądotwórcze. W wyniku realizacji zadania nastąpi wymiana dwóch jednostek typu 62ZPPb-52H12 o mocy 200kW każda. Inwestycja zapewni spełnienie wymagań w zakresie bhp, ochrony środowiska, ochrony ppoż. dla tego typu obiektów oraz będzie zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 1) z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

II.5) Główny kod CPV: 74232310-0
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
51112100-1
51112200-2
45300000-0
45310000-3
45315700-5
31311000-9
31320000-5
31100000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2017-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na min. sumę ubezpieczenia 800 000,00 zł.
Informacje dodatkowe dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) w zakresie robót budowlanych: wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał: - dwie roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/rozbudowie pomieszczeń użyteczności publicznej i wartości tych robót nie mniejszej niż 500 000 zł brutto każda, w tym jedną polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej i realizacji zadania modernizacji i automatyzacji zasilania rezerwowego wykonaną w obiektach użyteczności publicznej. Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczy by powyższy warunek spełniał jeden z Wykonawców. O uzyskanie zamówienia mogą się ubiegać podmioty dysponujące osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia tj.: a) w zakresie robót budowlanych dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi w poszczególnych branżach, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, tj.:  minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie polegającej na kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy na co najmniej 2 obiektach użyteczności publicznej, pełniący jednocześnie funkcję kierownika budowy.  minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie polegającej na kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót/budowy na co najmniej 2 obiektach użyteczności publicznej.  minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie polegającej na kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub równorzędne oraz doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót/budowy na co najmniej 2 obiektach użyteczności publicznej. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczy by powyższy warunek spełniał jeden z Wykonawców.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1.Oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 2A do specyfikacji. 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 4 stosuje się. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 7. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy; 8. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy; 9. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie): 1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji. 2. Oświadczenia wymienione w punkcie 12.1-12.4 specyfikacji. 3. Harmonogram rzeczowo – finansowo-terminowy 4. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 5. Dowód wniesienia/wpłacenia wadium/oryginał gwarancji.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 23 570,00 zł.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Gwarancja na urządzenia 25,00
Termin wykonania 5,00
Serwis gwarancyjny 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:


Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:


Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:


Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:


Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:


IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany umowy są dopuszczalne w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych pod warunkiem, że nie zmieniają charakteru niniejsze umowy. 2. Z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1 niniejszego paragrafu, Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: a) Zmiany adresu, osób reprezentujących Strony w przypadku zmian organizacyjnych, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, b) zmiany kont bankowych, c) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. d) zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i udokumentowanych w formie pisemnej a mających wpływ na harmonogram. e) Zmiany przywoływanych w przedmiotowej umowie ustaw oraz rozporządzeń, w przypadku uchwalenia nowych ustaw lub rozporządzeń mających odpowiednie zastosowanie; f) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, g) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia – w przypadku braku dostępności na rynku, przy zachowaniu parametrów, h) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; i) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; j) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót, k) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. l) obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a także w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług, m) Zmiany stawki podatku od towarów i usług, n) wystąpienia niezależnych od stron umowy zmian dotyczących osób kluczowych dla realizacji umowy. Zmiana tych osób musi być zaakceptowana przez Zamawiającego, kwalifikacje wskazanych osób muszą być, co najmniej takie same, jakie były wymagane na etapie postępowania o zamówienie publiczne – zgodnie z procedurą opisaną w § 14. o) wystąpienia okoliczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie, p) sytuacji gdy wystąpi konieczność realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie, q) Wykonawca opierał się na zasobach podmiotów trzecich wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, dopuszcza się zmianę tych podmiotów na etapie realizacji zamówienia pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnianie warunków. r) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: aa) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, bb) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców – wówczas na miejsce Wykonawcy w prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy wstępują podwykonawcy, którzy wykonują roboty. 3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ustępie 3 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności: a) obniżenie kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu, b) poprawa wartości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych, c) zmiana obowiązujących przepisów, d) podniesienie wydajności urządzeń, e) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, f) braku dostępności na rynku materiałów lub urządzeń, g) usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu, h) zaistnienie wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, i) siła wyższa (w tym awaria systemów zasilania obiektu w media, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót, pożar, zalanie)
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-18, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2017-06-30 (0170630120804-70-specyfikacja.doc)
Załącznik - 2017-06-30 (0170630120811-70-projekt umowy.doc)
Załącznik - 2017-06-30 (0170630120820-instrukcja-qi-007-ppoz.pdf)
Załącznik - 2017-06-30 (0170630120859-rys 1.pdf)
Załącznik - 2017-06-30 (0170630120941-procedura-qp-034.pdf)
Załącznik - 2017-06-30 (0170630120957-rys 2.pdf)
Załącznik - 2017-06-30 (0170630121020-rys 3.pdf)
Załącznik - 2017-06-30 (0170630121031-rys 4.pdf)
Załącznik - 2017-06-30 (0170630121043-rys 5.pdf)
Załącznik - 2017-06-30 (0170630121256-rys 7.pdf)
Załącznik - 2017-06-30 (0170630121301-rys 8.pdf)
Załącznik - 2017-06-30 (0170630121309-zal nr 6 - harmonogram .pdf)
Załącznik - 2017-06-30 (0170630121316-zalacznik nr 1b - opis przedmiotu.doc)
Załącznik - 2017-06-30 (0170630121353-załącznik nr 1a - program funkcjonalno-użytkowy.pdf)
Załącznik - 2017-06-30 (rys6.pdf)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2017-07-14
Odpowiedź:dodano: 2017-07-14
Ogłoszenie nr 500003769-N-2017 z dnia 14-07-2017 r.

Tarnów
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer 542326-N-2017
Data 30/06/2017


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY


Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 85005274000000, ul. ul. Lwowska , 33100 Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 315 460, e-mail ania@lukasz.med.pl, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej (url) www.lukasz.med.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
www.lukasz.med.pl

SEKCJA II ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji IV.
Punkt 6.2)
W ogłoszeniu jest Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data 2017-07-18, godzina 10.00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2017-07-20, godzina: 10.00,

Sprostowanie:dodano: 2017-07-17
Odpowiedź:dodano: 2017-07-17
Zamawiając
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-70-3358/17 Tarnów, dnia 17.07.2017
Dotyczy: Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania: Modernizacja i automatyzacja zasilania rezerwowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 70/2017
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 70/2017

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) działając w imieniu Zamawiającego, wprowadza się do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:
I Rozdział 15. Wadium
15.1 Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 23 570,00 zł. w terminie do 20.07.2017r. do godz. 10.00.
15.6 Termin ważności wadium wnoszonego w innej formie niż “pieniądz” – do 18.08.2017 r.
15.7 Gwarancja i poręczenie jako forma wniesienia wadium powinna zostać złożona w oryginale w zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem: „Postępowanie nr 70/2017. Nie otwierać przed dniem 20.07.2016 r. przed godziną 10.00”

II Rozdział 17. Sposób przygotowania oferty
17.15. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:
Nazwa i adres wykonawcy
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178A
OFERTA W POSTĘPOWANIU NA:
………………………………………………. Nr sprawy: 70/2017
Nie otwierać przed 20.07.2017 r. godz. 10:30*
*w przypadku zmiany terminu składania ofert należy wpisać obowiązujący (aktualny) termin
III Rozdział 18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
18.1 Miejsce i termin składania ofert
Ofertę opatrzoną pieczęcią Wykonawcy należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Lwowskiej 178A Kancelaria Ogólna II piętro do dnia 20 lipca 2017 roku do godz. 10.00

18.2 Miejsce i termin otwarcia ofert
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lipca 2017 roku w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lwowskiej 178A w Tarnowie, sala konferencyjna nr 42 o godzinie 10.30.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym opisem SIWZ.

Otrzymują: Adresat
a/a
Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2017-07-17
Odpowiedź:dodano: 2017-07-17
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-70-3357/17 Tarnów, dnia 17.07.2017 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania: Modernizacja i automatyzacja zasilania rezerwowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 70/2017


W odpowiedzi na zapytania z dnia 11.07.2017 r. Zamawiający wyjaśnia:

1. Zamawiający wskazuje wymiary agregatu. Czy w związku z pracami projektowymi oraz koniecznością oceny / ew. przebudowy fundamentów pod agregaty, Zamawiający dopuszcza inne wymiary agregatów?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inne wymiary fundamentu. Podane wymiary podyktowane są wymiarami istniejącego agregatu

2. Jaka ma być rola i logika pracy SZR w nowej rozdzielnicy Obwodów Rezerwowanych? Układ SZR w rozdzielni potrzeb własnych jest jasny i klarowny .
Odpowiedź: Logikę układu SZR winien ustalić na etapie projektu Projektant

3. W SIWZ Zamawiający definiuje bardzo szczegółowo wymogi w zakresie stosowanej rozdzielnicy, wykluczając szereg rozdzielnic spełniających normy i dopuszczenia. Czy zamawiający dopuszcza zmiany w poniższych wymogach według poniższych punktów:
a) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę koloru rozdzielnic z RAL 5012 na RAL 9001 lub RAL 9006?
Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje kolor rozdzielnicy

b) Każdy z wiodących producentów rozdzielnic (np. Siemens, ABB, Schneider, Eaton, Legrand) spełnia w szczegółach warunki norm PN i IEC wg własnych badań typu, w tym przekroje szyn miedzianych. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie innych przekrojów szyn miedzianych niż 2x30x10mm, spełniających te same parametry?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych mostów szynowych pod warunkiem udowodnienia
równoważności przyjętego rozwiązania pod względem elektrycznym i termicznym

c) Dla rozdzielnic powyżej 1000A większość producentów rozdzielnic z uwagi na funkcjonalność i zapewnienie powtarzalności połączeń oraz możliwości ich zbadania w okresie eksploatacji, stosuje połączenia śrubowe ze zdefiniowanymi momentami. Dotyczy to połączeń konstrukcji oraz połączeń szyn. Dodatkowo połączenia śrubowe umożliwiają szybką wymianę lub rozbudowę rozdzielnicy. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie obudów rozdzielnic z połączeniami śrubowymi zamiast połączeń nitowanych?
Odpowiedź: Zamawiający stawia nacisk na wyeliminowanie błędu ludzkiego, w związku z powyższym należy utrzymać zapisy w PFU. W przypadku rozbudowy rozdzielni Zamawiający przewiduje dostawienie nowych pól rozdzielni. Jeżeli przebudowa to ramach istniejącej konstrukcji. Jeżeli rozbudowa to poprzez dostawianie nowych pół.

d) Prosimy o wykreślenie zapisu „możliwość wymiany styków przez personel niewykwalifikowany” jako kryterium doboru wyłącznika. Jest to sprzeczne z zasadami eksploatacji i remontu urządzeń elektroenergetycznych - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy, Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21 maja 2003 r.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zastosowanie w tej dziedzinie ma także rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80, poz. 912).
Odpowiedź: Zgodnie z instrukcją, wymianę styków może dokonać personel niewykwalifikowany po przeszkoleniu na
podstawie tej właśnie instrukcji, pod nadzorem elektryka odpowiedzialnego za prowadzenie prac. Korpus wyłącznika
może być zdemontowany ( wysunięty) i w bezpiecznej strefie przekazany Osobie dokonującej wymiany styków.

e) Odporność mechaniczna IK 10 to najwyższa wytrzymałość mechaniczna. W hali agregatów nie doszukujemy się zagrożeń (np. drogi transportowe). Proponujemy zmniejszenie do IK08.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wykonanie rozdzielni w stopniu IK10

f) Zamawiający wskazuje wykonanie wygrodzeń do formy 4 wg IEC60439-1 (już nieobowiązującej). Wykonanie formy 4 dla rozłączników bezpiecznikowych listwowych nie jest możliwe. Proponujemy zachowanie formy 4 wyłącznie dla wyłączników zasilających.
Odpowiedź Zamawiający omyłkowo zamieścił starą normę, podczas wyceny prac należy uwzględnić normę PN
EN61439. Zamawiający informuje iż wykonie rozdzielni winno być w formie 2b.

g) Zamawiający wskazuje w opisie wyłączniki ABC zasilające jako 3 biegunowe. Prosimy o zmianę zapisów na wyłączniki 4 biegunowe z uwagi na wymogi współpracy agregatów z siecią.
Odpowiedź: Wyłączniki ACB winny być wykonane jako 4 biegunowe


Otrzymują: Adresat

a/a
Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2017-07-17
Odpowiedź:dodano: 2017-07-17
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-70-3357/17 Tarnów, dnia 17.07.2017 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania: Modernizacja i automatyzacja zasilania rezerwowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 70/2017


W odpowiedzi na zapytania z dnia 12.07.2017 r. Zamawiający wyjaśnia:

1. Czy należy zaprojektować kanalizację telekomunikacyjną łączącą Agregatornię ze Stacją ST-2 celem podłączenia systemu monitoringu projektowanej rozdzielnicy do istniejącego serwera BMS produkcji Schenider Electric w stacji ST-2? Czy można też wykorzystać istniejącą sieć budynkową do połączenia systemów?
Odpowiedź: Należy zaprojektować

2. Czy Zamawiający posiada stanowisko komputerowe z oprogramowaniem do monitoringu rozdzielnic, czy też Zamawiający wymaga instalacji takiego stanowiska od przyszłego Wykonawcy? Czy należny wówczas na takim stanowisku zintegrować istniejący system BMS w stacji ST-2 oraz przyszły system dotyczący rozdzielnic Agregatorni?
Odpowiedź: Należy wyposaży w stanowisko oraz zintegrować

3. Co Zamawiający rozumie w zakresie "zaprojektowania i wykonania instalacji ppoż"? Czy trzeba zaprojektować centralę systemu pożarowego (SAP) z czujkami i detektorami? Wówczas do wyceny niezbędne są informacje, które pomieszczenia mają być monitorowane przez centralę i gdzie ma być przekazywana informacja o zadziałaniu centrali - czy do pomieszczania elektryków, czy też ma być wysyłana do straży pożarnej?
Odpowiedź: Projektant na etapie sporządzania projektu winien określić potrzebę zastosowania systemu p.poż


Otrzymują: Adresat

a/a
Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2017-07-17
Odpowiedź:dodano: 2017-07-17
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-70-3357/17 Tarnów, dnia 17.07.2017 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania: Modernizacja i automatyzacja zasilania rezerwowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 70/2017


W odpowiedzi na zapytania z dnia 12.07.2017 r. Zamawiający wyjaśnia:

1. Czy istnieje możliwość rezygnacji z samodzielnej wymiany styków głównych wyłączników?
Odpowiedź: Nie

2. Czy istnieje możliwość zastosowania wyłączników z trzema komorami gaszeniowymi, które stosuje większość producentów na rynku?
Odpowiedź: Nie

3. Czy istnieje możliwość wydłużenia czasu przerwy w zasilaniu podczas przepinania odpływów z rozdzielnicy?
Odpowiedź: Nie

4. Czy istnieją kanały kablowe, w których można ułożyć kable teletechniczne do systemu BMS?
Odpowiedź: Nie

5. Czy istnieje możliwość zastosowania różnych producentów obudowy rozdzielnicy i aparatów?
Odpowiedź: Nie

Otrzymują: Adresat

a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Zestawienie z otwarcia:dodano: 2017-07-20
Odpowiedź:dodano: 2017-07-20
Tarnów,2017-07-20
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie:

zamówienia, w wysokości 966 374,10 zł,


2. Zestawienie z otwarcia ofert:
1.) ELTRIX Wielgus Robert, ul. Jaworskiego 5a, 05-090 Raszyn
Wartość brutto - 922 500,00
Gwarancja na urządzenia 5 lat
Termin wykonania do 20.11.2017 r.
Serwis gwarancyjny 5 h

2.) Sevitel Sp. z o.o., ul. Leopolda 29; 40-189 Katowice
Wartość brutto - 916 350,00
Gwarancja na urządzenia 5 lat
Termin wykonania do 20.11.2017 r.
Serwis gwarancyjny 5 h

3.) Zakład Produkcyjno Usługowy Stanisław Koźlak Ul. Na Węgry 3; 32-440 Sułkowice
Wartość brutto - 937 000,00
Gwarancja na urządzenia 5 lat
Termin wykonania do 20.11.2017 r.
Serwis gwarancyjny 5 h

4.) RIELLO DELTA POWER Sp. z o.o., ul. Krasnowolska 82R, 02-849 Warszawa
Wartość brutto - 1 283 259,00
Gwarancja na urządzenia 5 lat
Termin wykonania do 20.11.2017 r.
Serwis gwarancyjny 12 h

5.) Control Process S.A. ul. Obrońców Modlina 16, 30-733 Kraków
Wartość brutto - 913 890,00
Gwarancja na urządzenia 5 lat
Termin wykonania do 20.11.2017 r.
Serwis gwarancyjny 12 h

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-09-01
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
kstrzalba@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271-KS-70-3974/17 Tarnów, 2017-09-01

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania: Modernizacja i automatyzacja zasilania rezerwowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 70/2017

Zawiadomienie o wyborze ofert

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. Dokonał wyboru niżej wymienionej najkorzystniejszej oferty:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto/ Kryterium oceny
02 Sevitel Sp. z o.o., ul. Leopolda 29; 40-189 Katowice
Wartość brutto - 916 350,00
Gwarancja na urządzenia 5 lat
Termin wykonania do 20.11.2017 r.
Serwis gwarancyjny 5 h
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsza na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów opisanych w SIWZ spośród przestawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu.

2. Ocena ofert:
nazwa Wykonawcy Cena
60% Gwarancja
25% Termin wykonania
5% Serwis gwarancyjny
10% 100%
1 ELTRIX RASZYN 99,07 25,00 5,00 10,00
ELTRIX RASZYN 59,44 25,00 5,00 1,00 90,44
2 SEVITEL SP. Z O.O., KATOWICE 99,73 25,00 5,00 10,00
SEVITEL SP. Z O.O., KATOWICE 59,84 25,00 5,00 1,00 90,84
5 CONTROL PROCESS S.A. KRAKÓW 100,00 25,00 5,00 0,00
CONTROL PROCESS S.A. KRAKÓW 60,00 25,00 5,00 0,00 90,003. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
1) ELTRIX Wielgus Robert, ul. Jaworskiego 5a, 05-090 Raszyn
2) Sevitel Sp. z o.o., ul. Leopolda 29; 40-189 Katowice
3) Zakład Produkcyjno Usługowy Stanisław Koźlak Ul. Na Węgry 3; 32-440 Sułkowice
4) RIELLO DELTA POWER Sp. z o.o., ul. Krasnowolska 82R, 02-849 Warszawa
5) Control Process S.A. ul. Obrońców Modlina 16, 30-733 Kraków

4. Zamawiający informuje, że: Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następujących Wykonawców:
1) 03 - Zakład Produkcyjno Usługowy Stanisław Koźlak Ul. Na Węgry 3; 32-440 Sułkowice
Powód odrzucenia:
Zgodnie z art. 89 ust 1 pkt. 7a) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą. Zamawiający pismem z dn. 10.08.2017 r. znak: SWLOG–271-70-KS-3657/2017 wystąpił do Wykonawcy o przedłużenie okresu związania ofertą . W wyznaczonym terminie Zamawiający nie otrzymał od Wykonawcy odpowiedzi. Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem złożonego wadium.

2) 04 - RIELLO DELTA POWER Sp. z o.o., ul. Krasnowolska 82R, 02-849 Warszawa
Powód odrzucenia:
Zgodnie z art. 89 ust 1 pkt. 7b) wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. Złożona przez Wykonawcę do oferty gwarancję wadialna jest ważna do dnia 16 sierpnia 2017 r., a winna być do 18.08.2017 r., a tym samym oferta Wykonawcy nie została zabezpieczona wadium w sposób prawidłowy.

Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę z wybrana firmą po terminie na wniesienie odwołania tj. po upływie 08.09.2017 r.


Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.

Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a


Podpisał: Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-09-22
08.09.2017 r. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z firmą:
Sevitel Sp. z o.o., ul. Leopolda 29; 40-189 Katowice
Wartość brutto - 916 350,00