Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

69-„Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szpitala Wojewódzkiego na poziomie pierwszego piętra z wykorzystaniem powstałej nowej powierzchni dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie &

22/06/2017 S118 - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Polska-Tarnów: Roboty budowlane

2017/S 118-236155

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)

Nazwa i adresy

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Tarnów
33-100
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Logistyki
Tel.: +48 146315460
E-mail: anowicka@lukasz.med.pl
Faks: +48 146315460
Kod NUTS: PL21
Adresy internetowe:

Główny adres: www.lukasz.med.pl

I.2)

Wspólne zamówienie


I.3)

Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.lukasz.med.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej


I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego


I.5)

Główny przedmiot działalności

Zdrowie


Sekcja II: Przedmiot


II.1)

Wielkość lub zakres zamówienia


II.1.1)

Nazwa:
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szpitala Wojewódzkiego na poziomie pierwszego piętra z wykorzystaniem powstałej nowej powierzchni dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.


Numer referencyjny: 69/2017


II.1.2)

Główny kod CPV

45000000


II.1.3)

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane


II.1.4)

Krótki opis:
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szpitala Wojewódzkiego na poziomie pierwszego piętra z wykorzystaniem powstałej nowej powierzchni dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ” – etap II

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 etapy:

I etap: Wykonanie przebudowy istniejącego lądowiska śmigłowców ratunkowych Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie,

II etap: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szpitala Wojewódzkiego na poziomie pierwszego piętra z wykorzystaniem powstałej nowej powierzchni dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”,

III etap: Zakup wyposażenia medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie,

IV etap: Zakup wyposażenia niemedycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.

Zamawiający wdraża II etap.II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość


II.1.6)

Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie


II.2)

Opis


II.2.1)

Nazwa:


II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

50531400


II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL2


II.2.4)

Opis zamówienia:
Cel przedsięwzięcia: Inwestycja ma na celu przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku na poziomie I piętra z wykorzystaniem powstałej nowej powierzchni dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Rozbudowa polegać będzie

na wyburzeniu części ścian zewnętrznych I piętra od strony południowej. Wykonane zostaną: konstrukcja żelbetowa nośna dla nowej części budynku, nowe ściany zewnętrzne w systemie aluminiowej fasady strukturalnej, zadaszenie rozbudowy. Przebudowany zostanie Szpitalny Oddział Ratunkowy w celu uzyskania funkcjonalnej przestrzeni. Wymieniony zostanie stary dźwig szpitalny na nowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wykonane zostanie również wejście na parter z drzwiami przesuwnymi ułatwiające osobom niepełnosprawnym wejście do budynku i wyjazd windą na SOR. Oprócz wejścia wykonana zostanie pochylnia oraz dwa miejsca postojowe. Wyremontowana zostanie jezdnia na estakadzie i w wiacie, konstrukcja nośna estakady oraz schody zewnętrzne, wybudowany nowy chodnik.II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na wykonane roboty budowlane / Waga: 12

Kryterium jakości - Nazwa: Liczba bezrobotnych zatrudnionych przez Wykonawcę / Waga: 7

Kryterium jakości - Nazwa: Parametry dźwigu / Waga: 9

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na zamontowane urządzenia / Waga: 12

Cena - Waga: 60


II.2.6)

Szacunkowa wartość


II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/10/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie


II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2.11)

Informacje o opcjach

Opcje: nie


II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych


II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego na lata 2014-2020.


II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – z wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu.Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym


III.1)

Warunki udziału


III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.


Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W tym zakresie Wykonawca zobligowany jest: posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na min. sumę ubezpieczenia 4 000 000 PLN.III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (sporządzony wg wzoru: załącznik nr 5).


Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w zakresie nadzoru oraz kierowania robotami budowlanymi tj.:

minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie polegającej na kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń lub równorzędne oraz doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy na co najmniej 3 obiektach użyteczności publicznej.

minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie polegającej na kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót/budowy na co najmniej 3 obiektach użyteczności publicznej.

minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie polegającej na kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót/budowy na co najmniej 3 obiektach użyteczności publicznej.

Uwaga:

Wymienione osoby posiadają uprawnienia wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub na mocy wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji w zakresie wskazanym powyżej, wykazują się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego oraz doświadczeniem w kierowaniu robotami z wymaganego zakresu.

dwie roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/rozbudowie pomieszczeń o powierzchni min. 800 m² i wartości tych robót nie mniejszej niż 2 000 000 PLN brutto każda. Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy.III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych


III.2)

Warunki dotyczące zamówienia


III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe Warunki umowy zostały zawarte w załączniku nr 4.III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia


Sekcja IV: Procedura


IV.1)

Opis


IV.1.1)

Rodzaj procedury

Procedura otwarta


IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów


IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu


IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej


IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie


IV.2)

Informacje administracyjne


IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania


IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 07/08/2017

Czas lokalny: 10:00


IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom


IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski


IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)


IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert

Data: 07/08/2017

Czas lokalny: 10:30

Miejsce:
Sala konferencyjna nr 42 Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie.Sekcja VI: Informacje uzupełniające


VI.1)

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie


VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych


VI.3)

Informacje dodatkowe:


VI.4)

Procedury odwoławcze


VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

KIO
Warszawa
Polska


VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne


VI.4.3)

Składanie odwołań


VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

KIO
Warszawa
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

20/06/2017

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2017-06-22 (0170622122430-69-specyfikacja.doc)
Załącznik - 2017-06-22 (0170622122436-harmonogram.pdf)
Załącznik - 2017-06-22 (0170622122444-instrukcja-qi-007-ppoz.pdf)
Załącznik - 2017-06-22 (0170622122452-procedura-qp-034.pdf)
Załącznik - 2017-06-22 (0170622122459-projekt umowy.docx)
Załącznik - 2017-06-22 (0170622122504-załącznik 2d.docx)
Załącznik - 2017-06-22 (0170622130519-jedz (3).xml)
Załącznik - 2017-06-22 (0170622130712-jedz-wydruk zapisanego pliku.pdf)
Załącznik - 2017-06-22 (0170622132908-sor opz.zał.2.pdf)
Załącznik - 2017-06-22 (0170622132915-załącznik 2e.pdf)
Załącznik - 2017-06-22 (0170622132920-załącznik 2f.pdf)
Załącznik - 2017-06-22 (0170622132930-załącznik 2g. wzór oznakowania.pdf)
Załącznik - 2017-06-22 (0170622132936-załącznik 2d.pdf)
Załącznik - 2017-06-22 (0170622133009-p.zamienny.zal.2c.zip)
Załącznik - 2017-06-22 (.budowlany.zal.2a.zip)
Załącznik - 2017-06-22 (.wykonawczy.zal.2b.zip)
Załącznik - 2017-07-21 (0170721142938-projekt umowy - modyfikacja.docx)
Załącznik - 2017-08-07 (0170807093322-zalacznik 2d-modyfikacja.docx)
Załącznik - 2017-08-07 (0170807093348-zalacznik nr 2 modyfikacja.docx)
Załącznik - 2017-08-07 (0170807093406-modyfikacja siwz.pdf)
Załącznik - 2017-08-07 (0170807123519-projekt umowy - modyfikacja.docx)
Załącznik - 2017-08-18 (0170818155612-zalacznik nr 2e.pdf)
Załącznik - 2017-08-18 (0170818155703-zalacznik nr 2 modyfikacja.pdf)
Załącznik - 2017-08-18 (0170818155828-projekt umowy - modyfikacja.docx)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2017-06-27
27/06/2017 S120 - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta


Polska-Tarnów: Roboty budowlane

2017/S 120-242128Sprostowanie


Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 118-236155)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)

Nazwa i adresy

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Tarnów
33-100
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Logistyki
Tel.: +48 146315460
E-mail: anowicka@lukasz.med.pl
Faks: +48 146315460
Kod NUTS: PL21
Adresy internetowe:

Główny adres: www.lukasz.med.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)

Nazwa:

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szpitala Wojewódzkiego na poziomie pierwszego piętra z wykorzystaniem powstałej nowej powierzchni dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Numer referencyjny: 69/2017

II.1.2)

Główny kod CPV

45000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane


II.1.4)

Krótki opis:

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szpitala Wojewódzkiego na poziomie pierwszego piętra z wykorzystaniem powstałej nowej powierzchni dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ” – etap II

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 etapy:

I etap: Wykonanie przebudowy istniejącego lądowiska śmigłowców ratunkowych Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie,

II etap: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szpitala Wojewódzkiego na poziomie pierwszego piętra z wykorzystaniem powstałej nowej powierzchni dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”,

III etap: Zakup wyposażenia medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie,

IV etap: Zakup wyposażenia niemedycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.

Zamawiający wdraża II etap.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

22/06/2017

VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 118-236155

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)

Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.14

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – z wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

Powinno być:

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – z wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 107 845 PLN w terminie do 7.8.2017 r. do godz. 10.00

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie):

1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji.

2. Oświadczenia wymienione w punkcie 13.1/3 specyfikacji.

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy.

4. Wypełniony i podpisany załącznik nr 2D – oferowane parametry techniczne dźwigu (kryterium oceny ofert).

19.2.5. Pełnomocnictwo.

Numer sekcji: III.1.1

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki udziału

Zamiast:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

Powinno być:

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców którzy nie wykażą spełnienia wymogów określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy i ust. 5 pkt 1, 5, 6, 7, 8 ustawy Pzp.

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Odpowiedź:dodano: 2017-06-27

Sprostowanie:dodano: 2017-07-01
01/07/2017 S124 - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Polska-Tarnów: Roboty budowlane

2017/S 124-251535

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji


Roboty budowlane


(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 118-236155)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)

Nazwa i adresy

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Tarnów
33-100
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Logistyki
Tel.: +48 146315460
E-mail: anowicka@lukasz.med.pl
Faks: +48 146315460
Kod NUTS: PL21
Adresy internetowe:

Główny adres: www.lukasz.med.pl


Sekcja II: Przedmiot


II.1)

Wielkość lub zakres zamówienia


II.1.1)

Nazwa:

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szpitala Wojewódzkiego na poziomie pierwszego piętra z wykorzystaniem powstałej nowej powierzchni dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.


Numer referencyjny: 69/2017


II.1.2)

Główny kod CPV

45000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane


II.1.4)

Krótki opis:

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szpitala Wojewódzkiego na poziomie pierwszego piętra z wykorzystaniem powstałej nowej powierzchni dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ” – etap II

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 etapy:

I etap: Wykonanie przebudowy istniejącego lądowiska śmigłowców ratunkowych Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie,

II etap: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szpitala Wojewódzkiego na poziomie pierwszego piętra z wykorzystaniem powstałej nowej powierzchni dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”,

III etap: Zakup wyposażenia medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie,

IV etap: Zakup wyposażenia niemedycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.

Zamawiający wdraża II etap.Sekcja VI: Informacje uzupełniające


VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

29/06/2017


VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 118-236155


Sekcja VII: Zmiany


VII.1)

Informacje do zmiany lub dodania


VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: III.1.1

Zamiast:
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców którzy nie wykażą spełnienia wymogów określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy i ust. 5 pkt 1, 5, 6, 7, 8 ustawy Pzp.


Powinno być:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.


Numer sekcji: IV.2.6

Zamiast:

Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).

Powinno być:

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert).

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Odpowiedź:dodano: 2017-07-01

Pytanie:dodano: 2017-07-05
Odpowiedź:dodano: 2017-07-05
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-69-3148/17 Tarnów, dnia 05.07.2017 r.

Dotyczy: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szpitala Wojewódzkiego na poziomie pierwszego piętra z wykorzystaniem powstałej nowej powierzchni dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ” – etap II – sprawa nr 69/2017


W odpowiedzi na zapytania z dnia 29.06.2017 r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 - opis arch SOR Tarnow PW word-2
przyłóżkowe kolumny anestezjologiczna podwójne ( stanowiska obserwacji)
przyłóżkowe kolumny anestezjologiczne pojedyncze ( stanowiska obserwacji)
Prosimy o wyjaśnienie czy w związku z tym, że na rysunku „A.5 piętro 1” przyłóżkowe kolumny anestezjologiczne posiadają 3 pionowe rury montażowe rozstawione, co 120˚ Zamawiający będzie wymagał, aby półki mocowane do każdej z tych rur posiadały możliwość obrotu wokół osi mocowania oraz w przypadku kolumny podwójnej umożliwiały zawieszenie dwóch półek na jednej wysokości?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający będzie wymagał


Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Pytanie:dodano: 2017-07-14
Odpowiedź:dodano: 2017-07-14
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-69-3316/17 Tarnów, dnia 12.07.2017 r.

Dotyczy: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szpitala Wojewódzkiego na poziomie pierwszego piętra z wykorzystaniem powstałej nowej powierzchni dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ” – etap II – sprawa nr 69/2017


W odpowiedzi na zapytania z dnia 04.07.2017 r. Zamawiający wyjaśnia:

Zwracam się z prośbą o przekazanie za pośrednictwem strony internetowej Zamówień Publicznych przedmiarów prac lub kosztorysów ślepych (w wersji edytowalnej) na potrzeby przetargu „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szpitala Wojewódzkiego na poziomie pierwszego piętra z wykorzystaniem powstałej nowej powierzchni dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Św Łukasza SP ZOZ w Tarnowie” – etap 2.
Jednocześnie chciałem zwrócić uwagę, że w przekazanej dokumentacji przetargowej znajduje się plik wskazujący na wartość jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zrealizowanie zadania. Myślę, że znalazł się tam przypadkowo.
Odpowiedź: Zamawiający nie będzie zamieszczał przedmiarów robót lub kosztorysów ślepych na potrzeby trwającego postępowania przetargowego.
Ponadto Zamawiający informuje, iż znajdujący się załącznik Zestawienia, a w nim pliki "zestawienie wyposażenia" oraz " zbiorcze zestawienie kosztów zadania inwestycyjnego" zostały umieszczone omyłkowo i nie odzwierciedlają całości robót budowlanych oraz dostawy wyposażenia jakie należy wykonać dla realizacji całości zadania (to zestawienie kosztów powstało na etapie wczesnych rozmów z projektantem).


Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2017-07-21
Odpowiedź:dodano: 2017-07-21
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-69-3447/17 Tarnów, dnia 21.07.2017 r.

Dotyczy: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szpitala Wojewódzkiego na poziomie pierwszego piętra z wykorzystaniem powstałej nowej powierzchni dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ” – etap II – sprawa nr 69/2017


W odpowiedzi na zapytania z dnia 15.07.2017 r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytania do Umowy
1) Pkt 3.4.1. ppkt 2) i 3) SIWZ – mając na uwadze fakt, że Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia osób na umowę o pracę wykonujących czynności, o których mowa w pkt 3.4 SIWZ, przez podwykonawców i Oferent zamierza skorzystać z tej możliwości, dostarczenie Zamawiającemu oświadczeń przez te osoby może stanowić naruszenie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Wynika to z faktu, że Wykonawca nie będzie w stanie zawrzeć umowę podwykonawczą z podwykonawcą w terminie 5 dni od zawarcia umowy z Zamawiającym, biorąc pod uwagę choćby fakt, że Zamawiający ma 14 dni na zgłoszenie sprzeciwu do projektu umowy podwykonawczej. Brak więc podstawy prawnej uzasadniającej zobowiązanie pracowników do złożenia przedmiotowych oświadczeń. Tym samym wnosimy
o zmianę pkt 3.4.1 ppkt 2) i 3) SIWZ w sposób następujący:
„2) Na etapie po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji robót - Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób wykonujących powyższe czynności tj. oświadczenia osób wykonujących ww czynności, potwierdzające że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Nie przedstawienie we wskazanym terminie ww. oświadczeń, bądź przedstawienie oświadczeń niekompletnych, nie obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych, zgodnie z treścią wzoru umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.
3) Na etapie realizacji umowy - Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w SIWZ, tj. oświadczenia zatrudnionych osób o zatrudnieniu na umowę o pracę, oraz będzie przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS od umów o pracę zatrudnionych osób.
2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3.4 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 3.4 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
- poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion , nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników, wynagrodzenie). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
- poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń , zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.”
Odpowiedź: Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

2) 3.4.2. SIWZ – w związku z proponowaną zmianą pkt 3.4.1, Oferent wnosi o zmianę treści pkt 3.4.2 w sposób następujący:
„3.4.2. W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o których mowa w pkt 3.4.1. SIWZ Wykonawca płacić będzie każdorazowo karę w wysokości 500,00 zł. W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji wymaganych czynności osób na podstawie umowy o pracę, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 0,001 % całkowitego wynagrodzenia, za każdą osobę zatrudnioną w oparciu o inny stosunek prawny niż stosunek pracy. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3.4 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3.4 czynności.”
Odpowiedź: Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.


3) § 4 ust. 6 Umowy - w związku z utrwalonym orzecznictwem co do prawa Zamawiającego do odmowy odbioru wyłącznie w przypadku wad istotnych (tak m.in. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 7 marca 2013 r. II CSK 476/12), Oferent wnosi o zmianę treści § 4 ust. 6 wzoru Umowy w sposób następujący:
„Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zrealizowaniu całości robót budowlanych, dopełnieniu wszelkich formalności zgodnie z niniejszą umową oraz po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego robot i podpisaniu protokołu przez Komisję Odbiorową.”
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis § 4 ust. 6 wzoru umowy poprzez wykreślenie słowa
„bezusterkowego” , który otrzymuje brzmienie:
„Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zrealizowaniu całości robót budowlanych, dopełnieniu wszelkich formalności zgodnie z niniejszą umową oraz po dokonaniu odbioru końcowego robot i podpisaniu protokołu przez Komisję Odbiorową”

4) § 4 ust. 8 Umowy – zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9 maja 2012 r. (sygn. akt KIO 809/12)”
„Obciążające wykonawcę ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru lub kosztów prac będące w świetle art. 632 § 1 KC
cechą wynagrodzenia ryczałtowego doznaje modyfikacji na gruncie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wykonawcy nie może bowiem obciążać
ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru prac czy ich kosztów będące wynikiem opisu przedmiotu zamówienia
naruszającego art.29 i art. 31 ustawy. Należy również pamiętać, że w świetle art. 140 ust. 3 ustawy umowa o
udzielenie zamówienia publicznego podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu
zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków.”
Zgadzając się z ww. tezą, że na gruncie prawa zamówień publicznych Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności ani kosztów związanych z nieprecyzyjnym opisem przedmiot zamówienia, Oferent wnosi o zmianę treści § 4 ust. 8 Umowy w sposób następujący:
„Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikającego z opisu
przedmiotu zamówienia, jak również wszelkie koszty związane z zapleczem i zabezpieczeniem terenu budowy,
koszty mediów, koszty wywozu gruzu, koszty utylizacji odpadów, opłatę parkingową, koszty sprawdzeń,
dokumentacji powykonawczej i inne koszty oraz opłaty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, włączywszy
w to koszty nieujęte w opisie przedmiotu zamówienia.”
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis § 4 ust. 8 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:
„Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszystkie koszty i opłaty związane z realizacją zadania wynikającego
z opisu przedmiotu zamówienia, jak również wszelkie koszty związane z zapleczem i zabezpieczeniem
erenu budowy, koszty mediów, koszty wywozu gruzu, koszty utylizacji odpadów, opłatę parkingową,
koszty sprawdzeń, dokumentacji powykonawczej”


5) § 5 ust. 4 Umowy - w związku z utrwalonym orzecznictwem co do prawa Zamawiającego do odmowy odbioru wyłącznie w przypadku wad istotnych (tak m.in. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 7 marca 2013 r. II CSK 476/12), Oferent wnosi o zmianę treści § 5 ust. 4 wzoru Umowy w sposób następujący:
„Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie dokonanie przez Zamawiającego bezusterkowego odbioru
końcowego, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego sporządzonym na piśmie.”
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis § 5 ust. 4 wzoru umowy poprzez wykreślenie słowa
„bezusterkowego” , który otrzymuje brzmienie:
„Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego,
potwierdzonego protokołem odbioru końcowego sporządzonym na piśmie”

6) § 11 ust. 15 Umowy – w związku z utrwalonym orzecznictwem co do prawa Zamawiającego do odmowy odbioru wyłącznie w przypadku wad istotnych (tak m.in. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 7 marca 2013 r. II CSK 476/12), Oferent wnosi o zmianę treści § 11 ust. 15 wzoru Umowy w sposób następujący:
„Komisja sporządza Protokół bezusterkowego Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.”
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis § 11 ust. 16 wzoru umowy poprzez wykreślenie słowa
„bezusterkowego” , który otrzymuje brzmienie:
„Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót
jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron”

7) § 17 ust. 1 lit. a) Umowy - Oferent wnosi o zmianę treści § 7 ust. 1 lit. a) wzoru Umowy w sposób następujący:
„w przypadku opóźnienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w  8 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,2 % kwoty brutto, o której mowa w  4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy. Kara umowna nie może przekraczać 10 % kwoty brutto, o której mowa w  4 ust. 1. W przypadku, gdy kara umowna osiągnie wartość 10 % kwoty brutto, o której mowa w  4 ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.”
Odpowiedź: Zapis umowy pozostaje bez zmian.

8) § 17 ust. 1 lit. d) Umowy - Oferent wnosi o zmianę treści § 7 ust. 1 lit. d) wzoru Umowy w sposób następujący:
„w przypadku niedotrzymania obowiązku przedstawienia polis ubezpieczenia, nieprzedłużenia terminu ich obowiązywania – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki opóźnienia,”
Odpowiedź: Zapis umowy pozostaje bez zmian.


9) § 17 ust. 2 Umowy - Oferent wnosi o zmianę treści § 17 ust. 2 wzoru Umowy w sposób następujący:
„Niezależnie od kar umownych Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za szkodę w rozmiarach
przewyższających wysokość kar określonych w umowie, wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy, z tym zastrzeżeniem że w zakresie w jakim nie narusza to przepisów powszechnie
obowiązującego prawa, maksymalna łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wobec
Zamawiającego wynikająca z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu
gwarancji i rękojmi, wszystkich kar umownych przewidzianych w Umowie oraz odpowiedzialność Wykonawcy za
szkody powstałe w związku z Umową na jakiejkolwiek innej podstawie niż odpowiedzialność kontraktowa, w tym
również z czynów niedozwolonych, ograniczona będzie do kwoty stanowiącej równowartość 100 % łącznego
Wynagrodzenia netto. Ponadto, niezależnie od podstawy prawnej roszczenia wyłącza się odpowiedzialność
Wykonawcy za utracone korzyści, czyste straty finansowe, szkody pośrednie lub następcze.”
Odpowiedź: Zapis umowy pozostaje bez zmian.

10) § 17 Umowy - mając na uwadze treść Uchwały Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 18 lipca 2012 r. (sygn. akt III CZP 39/12), Oferent wnosi o dodanie do § 17 Umowy nowego ust. 8 o następujące treści:
„Kary umowne przewidziane w niniejszej Umowie nie podlegają kumulacji”
Odpowiedź: Zapis umowy pozostaje bez zmian.

Pytania do SIWZ
11) Warunkiem udziału w postępowaniu jest konieczność wypełnienia dokumentu JEDZ.
Czy wobec powyższego JEDZ musi wypełniać każdy podmiot trzeci, na którego zasoby powołuje się Wykonawca?
Odpowiedź: Zgodnie z rozdz. 13 ust. 13.1 pkt. 3 ppkt. 2) SIWZ.

12) Czy podmiot trzeci, na którego zasoby powołuje się Wykonawca, w celu potwierdzenia niepodlegania o wykluczeniu, powinien także przedłożyć dokumenty wymagane w pkt. 14.1.5 – 14.1.13
Odpowiedź: Tak. Na wezwanie Zamawiającego.

13) Prosimy o jednoznaczną informację, czy i w jaki sposób należy zabezpieczyć ogniowo konstrukcję stalową
estakady wjazdu dla karetek na poziomie parteru pod sufitem aluminiowym?
Odpowiedź: Konstrukcję stalową należy malować farbą przeciwogniową do osiągnięcia odporności R120. Wydajność farb ogniochronnych zależy od wskaźnika masywności przekroju. Współczynnik masywności wyraża się w jednostce 1/m. Określa on stosunek obwodu profilu narażonego na działanie ognia do jego pola przekroju. Na tej podstawie oraz na podstawie odpowiednich tabel zawartych w aprobacie technicznej AT-15-9175/2015 należy dobrać grubość powłoki farby ogniochronnej.
Farbę nakłada się na powierzchnie uprzednio zabezpieczone przed korozją farbą podkładową. Przed przystąpieniem do stosowania systemu należy skonsultować się z Doradcą technicznym producenta lub dystrybutora farby w celu doboru grubości powłoki.. Zabezpieczenia ogniochronne mogą być wykonywane tylko przez przeszkolone firmy, które otrzymały lub posiadają ważną Licencje Wykonawcy Systemu.

14) Prosimy o informację, jakiego rodzaju jednostkę UPS należy zainstalować. W opisie projektu raz podana jest
moc 10 kVA a innym razem 50 kVA.
Odpowiedzi: W obiekcie należy zainstalować jednostkę o parametrach podanych w dokumentacji technicznej tj o mocy 50 kVA.

15) Prosimy o podanie parametrów napięcia zasilającego jednostkę UPS. W opisie projektu jest parametr napięcia wejściowego: podstawowe napięcie wejściowe 110 VDC, natomiast ze schematów projektu wynika, że napięcie zasilające ma być trójfazowe.
Odpowiedź: Jednostka UPS ujęta w opracowniau projektowym o mocy 50 kVA będzie zasilania napięciem 0.4/0.23 kV AC z rozdzielnicy RNN7R poprzez tablicę RUPS-2. Napięcie “wewnętrzne “ jakim zasilany będzie falownik z baterii akumulatorów nie jest wartością krytyczną i będzie określony przez Dostawcę urządzenia.
16) Prosimy o potwierdzenie, iż jednostka UPS ma mieć napięcie wyjściowe jednofazowe 230 VAC.
Odpowiedź: Jednostka UPS - zgodnie z dokumentacją - powinna dysponować na wyjściu napięciem 230 V AC.

17) Prosimy o informację jakiego producenta jest obecnie zainstalowany w szpitalu Dźwiękowy System Ostrzegawczy?
Odpowiedź: Szpital aktualnie nie posiada Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego.

18) Prosimy o załączenie rysunków pokazujących przebieg tras kabli zasilających nowoprojektowane rozdzielnice oraz lokalizację rozdzielnic RNN-7N, RNN-7R oraz RUPS-2.
Odpowiedź: Rozdzielnica RNN-7N oraz RNN-7R zlokalizowana jest na poziomie –1 bezpośrednio pod pomieszczeniami objętymi zakresem dokumentacji technicznej.
“Nowoprojektowane” linie zasilające ułożone zostaną wraz liniami istniejącymi.
“Nowoprojektowana” rozdzielnica RUPS-2 zostanie zabudowana w istniejącym pomieszczeniu ruchu elektrycznego wraz z jednostką UPS.

19) Na schematach rozdzielnicy RUPS-2 pokazany jest kabel YKY 3x95 natomiast nie występuję on w zestawieniu materiałów w opisie projektu elektrycznego. Prosimy o podanie długości kabla YKY 3x95 łączącego rozdzielnicę RUPS-2 z jednostką UPS.
Odpowiedź: Tablica rozdzielcza RUPS-2 zabudowany zostanie w bezpośrednim sąsiedztwie jednostki UPS – w jednym pomieszczeniu. Długość kabla YKYżo 3x95 łączącego w/w elementy nie będzie przekraczała 10 m.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują: Adresat + załącznik
a/a
Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2017-07-21
Odpowiedź:dodano: 2017-07-21
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-69-3412/17 Tarnów, dnia 20.07.2017 r.

Dotyczy: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szpitala Wojewódzkiego na poziomie pierwszego piętra z wykorzystaniem powstałej nowej powierzchni dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ” – etap II – sprawa nr 69/2017


W odpowiedzi na zapytania z dnia 17.07.2017 r. Zamawiający wyjaśnia:

Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie do postępowania przetargowego:
Czy Zamawiający w ramach prac: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szpitala na poziomie pierwszego piętra z wykorzystaniem powstałej nowej powierzchni dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ”, przewiduje zastosowanie szybkiego i bezpiecznego transportu próbówek i materiału biologicznego z Izby Przyjęć do Laboratorium jako systemu poprawiającego i przyspieszającego proces diagnozy i leczenia pacjentów?
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje
Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Stanisław Łata

Pytanie:dodano: 2017-07-28
Odpowiedź:dodano: 2017-07-28
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-69-3511/17 Tarnów, dnia 27.07.2017 r.

Dotyczy: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szpitala Wojewódzkiego na poziomie pierwszego piętra z wykorzystaniem powstałej nowej powierzchni dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ” – etap II – sprawa nr 69/2017


W odpowiedzi na zapytania z dnia 26.07.2017 r. Zamawiający wyjaśnia:

1. Prosimy o potwierdzenie materiału z jakiego mają być wykonane drzwi przeciwpożarowe ze szkleniem. Dokumentacja wskazuje raz że elementy te mają być wykonane jako elementy stalowe, innym razem jako aluminiowe. Prosimy o wskazanie właściwego materiału
Odpowiedź: Należy wycenić drzwi aluminiowe o odpowiedniej odporności pożarowej

2. Prosimy o podanie parametrów technicznych (współczynnik przenikania ciepła) elementów stolarki i ślusarki zewnętrznej.
Odpowiedź: zgodnie z załącznikiem nr 2 pkt.1.2 warunków technicznych od 1.01.2017 należy zastosować okna o wspł. U -1.1 W/m2K, drzwi U-1.5 W/m2K


Otrzymują: Adresat
a/a


Podpisał: Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Pytanie:dodano: 2017-08-03
Odpowiedź:dodano: 2017-08-03
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-69-3549/17 Tarnów, dnia 03.08.2017 r.

Dotyczy: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szpitala Wojewódzkiego na poziomie pierwszego piętra z wykorzystaniem powstałej nowej powierzchni dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ” – etap II – sprawa nr 69/2017


W odpowiedzi na zapytania z dnia 01.08.2017 r. Zamawiający wyjaśnia:

Na podstawie przepisów art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Pzp ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm ) zwanej dalej „ustawą” lub „pzp” zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie.
Pytanie nr 1
- Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację zapisu §5 pkt 3 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ dotyczącego terminu zapłaty z 60 dni na 30 dni ? W załączniku nr 4 do SIWZ §3 pkt 3 Zamawiający wskazał 30 dniowy termin zapłaty dla Podwykonawcy , natomiast w §5 pkt 3 wskazał 60 dniowy termin zapłaty dla Wykonawcy.
Wydłużony termin płatności dla Wykonawcy powoduje dodatkowe koszty związane z wydłużeniem finansowania realizowanej inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Podwykonawcy za jego zakres prac w terminie 30 dni, od tych faktur musi uregulować także podatek VAT z tytułu odwrotnego obciążenia usług budowanych oraz podatek VAT od swojej faktury w ustawowym terminie , a należność otrzyma dopiero w terminie 60 dni .
W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu §5 pkt 3 Wzoru umowy z 60 dni na 30 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z innymi wymaganymi przez umowę dokumentami
Odpowiedź: Zapis umowy pozostaje bez zmian.


Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Sprostowanie:dodano: 2017-08-04
Odpowiedź:dodano: 2017-08-04
Zamawiając
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
znak pisma: SWLOG-271-KS-69-3567/17 Tarnów, dnia 04.08.2017
Dotyczy: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szpitala Wojewódzkiego na poziomie pierwszego piętra z wykorzystaniem powstałej nowej powierzchni dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ” – etap II – sprawa nr 69/2017


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 69/2017

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) działając w imieniu Zamawiającego, wprowadza się do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:
W związku z przygotowywaną modyfikacją opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający zmienia poniższe terminy:
I. Rozdział 17. Wadium
17.1 Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 107 845,00 zł. w terminie do 22 sierpnia 2017r. do godz. 10.00

17.2 Termin ważności wadium wnoszonego w innej formie niż “pieniądz” – do 20.10.2017 r.

17.3 Gwarancja i poręczenie jako forma wniesienia wadium powinna zostać złożona w oryginale w zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem: „Postępowanie nr 69/2017. Nie otwierać przed dniem 22.08.2017 r. przed godziną 10.00”.

II. Rozdział 20 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

20.1 Miejsce i termin składania ofert
Ofertę opatrzoną pieczęcią Wykonawcy należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Lwowskiej 178A Kancelaria Ogólna II piętro do dnia 22 sierpnia 2017 roku do godz. 10.00

20.2 Miejsce i termin otwarcia ofert
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 sierpnia 2017 roku w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lwowskiej 178A w Tarnowie, sala konferencyjna nr 42 o godzinie 10.30.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym opisem SIWZ.

Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Sprostowanie:dodano: 2017-08-05
Odpowiedź:dodano: 2017-08-05
05/08/2017 S149 - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
• I.
• II.
• VI.
• VII.
Polska-Tarnów Roboty budowlane
2017/S 149-308080
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 118-236155)
Sekcja I Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Tarnów
33-100
Polska
Osoba do kontaktów Dział Logistyki
Tel. +48 146315460
E-mail anowicka@lukasz.med.pl
Faks +48 146315460
Kod NUTS PL21
Adresy internetowe
Główny adres www.lukasz.med.pl
Sekcja II Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szpitala Wojewódzkiego na poziomie pierwszego piętra z wykorzystaniem powstałej nowej powierzchni dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Numer referencyjny 69/2017
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szpitala Wojewódzkiego na poziomie pierwszego piętra z wykorzystaniem powstałej nowej powierzchni dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ” – etap II
Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 etapy
I etap Wykonanie przebudowy istniejącego lądowiska śmigłowców ratunkowych Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie,
II etap „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szpitala Wojewódzkiego na poziomie pierwszego piętra z wykorzystaniem powstałej nowej powierzchni dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”,
III etap Zakup wyposażenia medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie,
IV etap Zakup wyposażenia niemedycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.
Zamawiający wdraża II etap.
Sekcja VI Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia
03/08/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S 2017/S 118-236155
Sekcja VII Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast
Data 07/08/2017
Czas lokalny 10.00
Powinno być
Data 22/08/2017
Czas lokalny 10.00
Numer sekcji IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji Warunki otwarcia ofert
Zamiast
Data 07/08/2017
Czas lokalny 10.30
Powinno być
Data 22/08/2017
Czas lokalny 10.30
VII.2)Inne dodatkowe informacje

Sprostowanie:dodano: 2017-08-07
Tarnów,2017-08-07

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szpitala Wojewódzkiego na poziomie pierwszego piętra z wykorzystaniem powstałej nowej powierzchni dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ”– Etap 2.


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 69/17

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.) działając w imieniu Zamawiającego, wprowadzam do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

Zamawiający modyfikuje poniższe zapisy SIWZ: tj. opis przedmiotu zamówienia, opis kryteriów – parametry techniczne dźwigu, zmienia terminy: składania, otwarcia, wpłaty wadium i inne:

1. Termin wykonania etapu, parametry dźwigu, parametry oceniane, opis przedmiotu zamówienia SIWZ:

1) W związku z koniecznością zmodyfikowania przedmiotu zamówienia zachodzi konieczność przesunięcia terminu wykonania prac związanych z budową nowych ścian zewnętrznych oraz nowego zadaszenia budynku C z 15.10.2017 na nowy termin wykonania 10.11.2017r. (punkt 8. Termin wykonania zamówienia)

2) Załącznik nr 2D - zmiany parametrów dźwigu, parametry oceniane:

1. odnośnie minimalnych wymiarów kabiny poz. 33- min. 1400 mm x 2400 mm x 2050 mm na wymiary min. 1400 mm x 2350 mm x 2050 mm
2. poz. 4- prędkość nominalna 1m/s – parametr oceniany zmieniono na parametr wymagany min. 1m/s
3. poz. 2- cięgna nośne, liny lub pasy parametr oceniany : liny – 0 pkt. pasy – 3 pkt. na liny- 0 pkt., pasy -4 pkt.
4. poz. 13- System zdalnego monitoringu technicznego. Zdalny monitoring dźwigu bezpośrednio z poziomu firmy serwisowej parametr oceniany z Brak – 0 pkt. Tak – 3 pkt. na Brak – 0 pkt. Tak – 5 pkt.

3) Zamawiający zrezygnuje z następującego zakresu robót przy estakadzie wymienionych w OPZ załącznik nr 2:

• określenie obszarów naprawy konstrukcji żelbetowej metodą ostukań celem wykrycia odspojeń
• naprawę ubytków konstrukcji żelbetowej jedną z metod jakie oferują nowoczesne technologie w tym zakresie
• oczyszczenie powierzchni żelbetowych metodą piaskowania
• oczyszczenie powierzchni prętów zbrojeniowych i innych elementów konstrukcyjnych stalowych wybraną metodą np. mechaniczne szczotkowanie
• naniesienie środka antykorozyjnego
• naniesienie warstwy szczepnej
• naniesienie zaprawy naprawczej
• naniesienie szpachli wyrównującej
• usunięcie zasoleń konstrukcji żelbetowej poprzez hydropiaskowanie
• wykonanie obróbek blacharskich na poziomych powierzchniach zewnętrznych krawężników żelbetowych
• uszczelnienie powierzchni wokół słupków balustrady zakotwionych w betonie
• po wykonaniu prac naprawczych i konserwacyjnych, elementy żelbetowe pomalować farbą do betonu (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym).


2. Informacja dotycząca wadium (punkt 17) winno być:

17. Wadium

17.1 Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 107 845,00 zł. w terminie do 22 sierpnia 2017r. do godz. 10.00

17.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

17.3 Potwierdzenie wpłaty wadium, należy umieścić w ofercie.

17.4 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z póżn. zm.).
17.5 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto zamawiającego nr konta 15 1020 2892 0000 5902 0572 2550 - powołując się na nr sprawy 69/2017

17.6 Termin ważności wadium wnoszonego w innej formie niż “pieniądz” – do 20.10.2017 r.

17.7 Gwarancja i poręczenie jako forma wniesienia wadium powinna zostać złożona w oryginale w zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem: „Postępowanie nr 69/2017. Nie otwierać przed dniem 22.08.2017 r. przed godziną 10.00”.


3. Termin składania ofert: 22.08.2017 r do godz. 10.00 (punkt 20.1), otwarcie ofert: 22.08.2017 r o godz. 10.30 (punkt 22.1).

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się w/w zmodyfikowanym opisem i załącznikami.
W załączeniu:
- Załącznik Nr 2 – modyfikacja
- Załącznik nr 2D – modyfikacjaZdzisław Wolak
(podpis osoby, której Kierownik Zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)

Odpowiedź:dodano: 2017-08-07

Pytanie:dodano: 2017-08-18
Odpowiedź:dodano: 2017-08-18

Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

Nasz znak:SWLOG-271/AN/69/ 3736 /17 Tarnów,2017-08-18

Dot. przetargu nieograniczonego p.n. „ Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szpitala Wojewódzkiego na poziomie pierwszego pietra z wykorzystaniem powstałej nowej powierzchni dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie – etap2„.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.08.2017 r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1
- Czy Załącznik nr 2E – „Parametry stanowisk komputerowych oraz parametry monitora dozoru telewizyjnego – wymagania techniczne” ma być wypełniony i załączony do oferty ? Czy cena oferty ma obejmować wycenę urządzeń z Załącznika nr 2E ?
Z treści SIWZ nie wynika to jednoznacznie, natomiast załącznik nr 2 E stanowi załącznik do umowy.
Ad. 1 Z uwagi na nie jednoznaczny zapis w SIWZ Zamawiający:
1. Modyfikuje zapisy załącznika nr 2E – w załączeniu modyfikacja
2. Wyjaśnia iż załącznik nr 2E zawiera parametry wymagane i stanowić będzie załącznik do umowy.
3. Załącznik nr 2E – „Parametry stanowisk komputerowych oraz parametry monitora dozoru telewizyjnego – wymagania techniczne – Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć na wezwanie Zamawiającego.
Jednocześnie z uwagi na modyfikację opisu przedmiotu zamówienia w części załącznika nr 2E i załącznika nr 2 Zamawiający przesuwa termin składania ofert. Modyfikację zamieści na stronie www.lukasz.med.pl -zakładka zamówienia publiczne.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują: Adresat
a/a

Sprostowanie:dodano: 2017-08-18
Tarnów,2017-08-18

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szpitala Wojewódzkiego na poziomie pierwszego piętra z wykorzystaniem powstałej nowej powierzchni dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ”– Etap 2.


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 69/17

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.) działając w imieniu Zamawiającego, wprowadzam do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

Zamawiający modyfikuje poniższe zapisy SIWZ: tj. opis przedmiotu zamówienia, zmienia terminy: składania, otwarcia, wpłaty wadium i inne:

1. Termin wykonania etapu, opis przedmiotu zamówienia SIWZ:

1) W związku z koniecznością zmodyfikowania przedmiotu zamówienia zachodzi konieczność przesunięcia terminu wykonania prac związanych z budową nowych ścian zewnętrznych oraz nowego zadaszenia budynku C z 10.11.2017 na nowy termin wykonania 30.11.2017r. (punkt 8. Termin wykonania zamówienia)

2) Załącznik nr 2E - Parametry stanowisk komputerowych – modyfikacja parametrów wymaganych

3) Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia – modyfikacja parametrów wymaganych sprzętu, terminy wykonania prac.

4) Dodaje w rozdziale 14 „Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia” podpunkt 14.1. punkt 14.1.5 który otrzymuje brzmienie:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego:

14.1.4 katalog lub karta techniczna lub specyfikacja producenta potwierdzająca wymagane parametry techniczne dźwigu (dokumenty w języku polskim).
14.1.5 parametry stanowisk komputerowych – wymagane

2. Informacja dotycząca wadium (punkt 17) winno być:

17. Wadium

17.1 Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 107 845,00 zł. w terminie do 04 września 2017r. do godz. 10.00

17.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

17.3 Potwierdzenie wpłaty wadium, należy umieścić w ofercie.

17.4 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z póżn. zm.).
17.5 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto zamawiającego nr konta 15 1020 2892 0000 5902 0572 2550 - powołując się na nr sprawy 69/2017

17.6 Termin ważności wadium wnoszonego w innej formie niż “pieniądz” – do 02.11.2017 r.

17.7 Gwarancja i poręczenie jako forma wniesienia wadium powinna zostać złożona w oryginale w zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem: „Postępowanie nr 69/2017. Nie otwierać przed dniem 04.09.2017 r. przed godziną 10.00”.


3. Termin składania ofert: 04.09.2017 r do godz. 10.00 (punkt 20.1), otwarcie ofert: 04.09.2017 r o godz. 10.30 (punkt 22.1).

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się w/w zmodyfikowanym opisem i załącznikami.
W załączeniu:
- Załącznik Nr 2 – modyfikacja
- Załącznik nr 2E – modyfikacja
- Projekt umowy – modyfikacjaZdzisław Wolak
(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby, której Kierownik Zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)

Odpowiedź:dodano: 2017-08-18

Sprostowanie:dodano: 2017-08-23
23/08/2017 S160 - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
I.
II.
VI.
VII.


Polska-Tarnów: Roboty budowlane

2017/S 160-329847Sprostowanie


Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji


Roboty budowlane


(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 118-236155)


Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający


I.1)

Nazwa i adresy

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Tarnów
33-100
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Logistyki
Tel.: +48 146315460
E-mail: anowicka@lukasz.med.pl
Faks: +48 146315460
Kod NUTS: PL21
Adresy internetowe:

Główny adres: www.lukasz.med.pl


Sekcja II: Przedmiot


II.1)

Wielkość lub zakres zamówienia


II.1.1)

Nazwa:
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szpitala Wojewódzkiego na poziomie pierwszego piętra z wykorzystaniem powstałej nowej powierzchni dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.


Numer referencyjny: 69/2017


II.1.2)

Główny kod CPV

45000000


II.1.3)

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane


II.1.4)

Krótki opis:
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szpitala Wojewódzkiego na poziomie pierwszego piętra z wykorzystaniem powstałej nowej powierzchni dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ” – etap II

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 etapy:

I etap: Wykonanie przebudowy istniejącego lądowiska śmigłowców ratunkowych Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie,

II etap: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szpitala Wojewódzkiego na poziomie pierwszego piętra z wykorzystaniem powstałej nowej powierzchni dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”,

III etap: Zakup wyposażenia medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie,

IV etap: Zakup wyposażenia niemedycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.

Zamawiający wdraża II etap.Sekcja VI: Informacje uzupełniające


VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

18/08/2017


VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 118-236155


Sekcja VII: Zmiany


VII.1)

Informacje do zmiany lub dodania


VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 22/08/2017

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 04/09/2017

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 22/08/2017

Czas lokalny: 10:30

Powinno być:

Data: 04/09/2017

Czas lokalny: 10:30


VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Odpowiedź:dodano: 2017-08-23

Zestawienie z otwarcia:dodano: 2017-09-04

Tarnów,2017-09-04
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szpitala Wojewódzkiego na poziomie pierwszego piętra z wykorzystaniem powstałej nowej powierzchni dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ”– Etap 2. – nr sprawy 69/2017


1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: brutto 4 872 628,41, zł,

1) Zestawienie z otwarcia ofert

1. Konsorcjum firm:
Lider Konsorcjum: Heli Factor Sp. z o.o., ul. Popularna 4/6, , 02-473 Warszawa
marcin.pudelko@heli-faktor.pl
Partner Konsorcjum: EREKTA Budownictwo Sp. zo.o. ul. S. Kostki Potockiego nr 2B lok 39, 02-958 Warszawa
Partner Konsorcjum: EREKTA Budownictwo Specjalistyczne Sp. zo.o. ul. S. Kostki Potockiego nr 2B lok 39, 02-958 Warszawa biuro@erektabudownictwo.pl

Wartość brutto – 5 382 000,00 zł.
W tym wyposażenie medyczne - 216 000,00 zł.
Gwarancja na roboty budowlane – 60 miesięcy
liczba bezrobotnych zatrudnionych przez Wykonawcę – 0
gwarancja na zamontowane urządzenia - 60 miesięcy

2. Zakład Budowlano-Montażowy „POLBUD” Piątek i Ptak Spółka Jawna ul. Spokojna 6, 33-100 Tarnów

Wartość brutto – 4 846 200,00 zł.
W tym wyposażenie medyczne – 123 000,00 zł.
Gwarancja na roboty budowlane - 60 miesięcy
liczba bezrobotnych zatrudnionych przez Wykonawcę – 7 osób
gwarancja na zamontowane urządzenia 60 miesięcy

Sporz. A.Nowicka
Odpowiedź:dodano: 2017-09-04

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-07-20

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-09-25
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81 WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271/AN/69/4347/17 Tarnów 2017-09-25

Dotyczy: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szpitala Wojewódzkiego na poziomie pierwszego piętra z wykorzystaniem powstałej nowej powierzchni dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ”– Etap 2. – nr sprawy 69/2017

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) niniejszym informuje ze w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w dostawę wybrano jako ofertę najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto Gwarancja na roboty budowlane
Ilość bezrobotnych zatrudnionych gwarancja na zamontowane urządzenia
02 Zakład Budowlano-Montażowy „POLBUD” Piątek i Ptak Spółka Jawna ul. Spokojna 6, 33-100 Tarnów 4 846 200,00 60 miesięcy 7 osób 60 miesięcy

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów opisanych w SIWZ spośród przestawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu.

Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, oraz informacja o złożonych ofertach. Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące oferty złożone przez:
1. Heli Factor Sp. z o.o., Aleja Bohaterów Września 22 lok. 84, 02-389 Warszawa
2. Zakład Budowlano-Montażowy „POLBUD” Piątek i Ptak Spółka Jawna ul. Spokojna 6, 33-100 Tarnów
nazwa Wykonawcy 60% 12% 12% 9% 7% 100% CENA gwarancja na roboty budowlane gwarancja na wyposażenie medyczne parametry dźwigu liczba zatrudnionych bezrobotnych
1 Konsorcjum firm: Heli Factor Sp. z o.o. EREKTA Budownictwo Sp. zo.o. Partner EREKTA Budownictwo Specjalistyczne Sp. zo.o. 90,04 100,00 100,00 55,56 0,00 5 382 000,00 60 60 5 0
Konsorcjum firm: Heli Factor Sp. z o.o. EREKTA Budownictwo Sp. zo.o. Partner EREKTA Budownictwo Specjalistyczne Sp. zo.o. 54,03 12,00 12,00 5,00 0,00 83,03
2 Zakład Budowlano-Montażowy „POLBUD” Piątek i Ptak Spółka Jawna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 846 200,00 60 60 9 7
Zakład Budowlano-Montażowy „POLBUD” Piątek i Ptak Spółka Jawna 60,00 12,00 12,00 9,00 7,00 100,00


Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych nie została odrzucona żadna oferta Wykonawcy.

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie: termin po upływie, którego może być zawarta umowa z Wykonawcą to 05.10.2017r.

Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów

Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a


Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-10-11
06.10.2017 r. Szpital zawarł umowę z Wykonawca Zakład Budowlano-Montażowy „POLBUD” Piątek i Ptak Spółka Jawna ul. Spokojna 6, 33-100 Tarnów