Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

68/2017 zakup i dostawa staplerów, instrumenty, noże i trokarów

1/06/2017 S117 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.II.III.IV.VI.
Polska-Tarnów: Przyrządy używane na salach operacyjnych

2017/S 117-234604

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)
Nazwa i adresy
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Lwowska 178A
Tarnów
33-100
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Krikiel
Tel.: +48 146315167
E-mail: kasia23@lukasz.med.pl
Faks: +48 146315167
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lukasz.med.pl
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.lukasz.med.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)
Główny przedmiot działalności
Zdrowie
Sekcja II: Przedmiot

II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Staplery-instrumenty-noże-trokary ITP.
Numer referencyjny: 68/2017
II.1.2)
Główny kod CPV
33162200
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
Zakres 1 Staplery liniowe i okrężne
Zakres 2 Staplery liniowe i okrężne II
Zakres 3 Instrument do zakładania szwu kapciuchowego. staplery, ładunki do staplerów typu TA Premium
Zakres 4 Endostaplery
Zakres 5 Klipsy do laparoskopii
Zakres 6 Nóż harmoniczny
Zakres 7 Woreczki do pobierania materiału w laparoskopii
Zakres 8 Osprzęt do elektrochirurgii
Zakres 9 Pensety bipolarne
Zakres 10 Troakary, retraktory, woreczki laparoskopowe
Zakres 11 Narzędzie do uszczelniania
Zakres 12 Zaciski do płata kostnego
Zakres 13 Zaciski do hemostazy powłok
Zakres 14 Staplery skórne staplery skórne
Zakres 15 Osprzęt do diatermii EMED ES120 I ES 350 Argon
Zakres 16 Laparoskopia endoskopowa
Zakres 17 Nakładki na uchwyty lamp operacyjnych
Zakres 18 Monopolarna elektroda kulkowa
Zakres 19 Osprzęt do aparatu ultradźwiękowego
Zakres 20 Endostaplery do laparotomii.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Staplery liniowe i okrężne
Część nr: 1
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33162200
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Staplery liniowe i okrężne.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Staplery liniowe i okrężne II
Część nr: 2
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33162200
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Staplery liniowe i okrężne II.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Instrument do zakładania szwu kapciuchowego. staplery, ładunki do staplerów typu TA Premium
Część nr: 3
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33162200
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Instrument do zakładania szwu kapciuchowego. staplery, ładunki do staplerów typu TA Premium.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Płatności / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Endostaplery
Część nr: 4
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33162200
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Endostaplery.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Klipsy do laparoskopii
Część nr: 5
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33162200
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Klipsy do laparoskopii.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Nóż harmoniczny
Część nr: 6
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33162200
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Nóż harmoniczny.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Woreczki do pobierania materiału w laparoskopii
Część nr: 7
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33162200
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Woreczki do pobierania materiału w laparoskopii.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Osprzęt do elektrochirurgii
Część nr: 8
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33162200
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Osprzęt do elektrochirurgii.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Płatności / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Pensety bipolarne
Część nr: 9
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33162200
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Pensety bipolarne.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Płatności / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Troakary, retraktory, woreczki laparoskopowe
Część nr: 10
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33162200
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Troakary, retraktory, woreczki laparoskopowe.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Płatności / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Narzędzie do uszczelniania
Część nr: 11
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33162200
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Narzędzie do uszczelniania.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zaciski do płata kostnego
Część nr: 12
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33162200
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Zaciski do płata kostnego.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zaciski do hemostazy powłok
Część nr: 13
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33162200
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Zaciski do hemostazy powłok.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Staplery skórne staplery skórne
Część nr: 14
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33162200
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Staplery skórne staplery skórne.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Płatności / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Osprzęt do diatermii EMED ES120 I ES 350 Argon
Część nr: 15
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33162200
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Osprzęt do diatermii EMED ES120 I ES 350 Argon.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Laparoskopia endoskopowa
Część nr: 16
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33162200
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Laparoskopia endoskopowa.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Nakładki na uchwyty lamp operacyjnych
Część nr: 17
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33162200
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Nakładki na uchwyty lamp operacyjnych.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Płatności / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Monopolarna elektroda kulkowa
Część nr: 18
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33162200
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Monopolarna elektroda kulkowa.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Płatności / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Osprzęt do aparatu ultradźwiękowego
Część nr: 19
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33162200
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Osprzęt do aparatu ultradźwiękowego.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Endostaplery do laparotomii
Część nr: 20
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33162200
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Endostaplery do laparotomii.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zmawiający nie określił warunku w tym zakresie.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zmawiający nie określił warunku w tym zakresie.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zmawiający nie określił warunku w tym zakresie.
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy wraz z projektem umowy użyczenia stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura

IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/08/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 02/08/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielnym Publiczny Zakładzie Opieki Zdrowotnej, 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Wadium ogółem wynosi: 29 267 PLN. Wadium dla poszczególnych części w SIWZ.
o oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji.
2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz cenowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do specyfikacji sporządzony na podstawie opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1B). (Formularz winien zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania)
3. Dowód wniesienia/wpłacenia wadium/oryginał gwarancji
4. W celu wykazania elementów spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia dalej (JEDZ), zgodnie z zarządzeniem wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum), jednolity dokument (JEDZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
2) W przypadków podmiotów trzecich JEDZ podmiotu trzeciego składa wykonawca, jeżeli powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. JEDZ powinien być wypełniony w zakresie w jakim wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego. JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia
3) Wypełniony JEDZ składa się wraz z ofertą;
5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale 5 SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4.
6. Pełnomocnictwa – jeżeli oferta nie jest podpisania przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS.
7. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców którzy nie wykażą spełnienia wymogów określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 ustawy i ust. 5 pkt 1, 2, 5, 6, 7, 8 ustawy Pzp. Wykaz oświadczeń i dokumentów określa rozdział 7 SIWZ.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
KIO
Warszawa
Polska
VI.4.3)
Składanie odwołań
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/06/2017

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2017-06-21 (0170621133047-specyfikacja nowaspr.68.docx)
Załącznik - 2017-06-21 (0170621133051-oswiadcz nr 4 spr.68.doc)
Załącznik - 2017-06-21 (0170621133054-oswiadcz nr 5 spr.68.doc)
Załącznik - 2017-06-21 (0170621133058-umowy nr 3 spr.68.doc)
Załącznik - 2017-06-21 (0170621133102-umowy uzycz. zal, 3 spr.68.doc)
Załącznik - 2017-06-21 (0170621133107-zal nr 1b spr.68.doc)
Załącznik - 2017-06-21 (0170621133112-zal. nr 1a- cenowy nr sp.68.xls)
Załącznik - 2017-06-21 (0170621133115-zal.for. ofert. nr 1 spr.68.doc)
Załącznik - 2017-06-21 (0170621134752-jedz (2).xml)
Załącznik - 2017-06-21 (0170621135901-jedz wydruk apisanego pliku.pdf)
Załącznik - 2017-06-28 (0170628135325-umowy nr 3 spr.68=-modyfikacja.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2017-06-28
Tarnów, dnia 27.06.2017r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/68 /KK/ 3031 /17
Dot. Przetarg nieograniczony –STAPLERY-INSTRUMENTY-NOŻE-TROKARY ITP. dla Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 68/2017
W odpowiedzi na zapytania z dnia 23.06.2017r. Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie 1.
Mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §4 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) poprzez:
1. Dodanie w ustępie 1 tego paragrafu następujących słów: „nie więcej jednak niż 10 % wartości brutto części niezrealizowanego zamówienia którego dotyczy zwłoka”
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 2
Dodanie w ustępie 6 tego paragrafu następujących słów: „nie więcej jednak niż 1% wartości brutto części zamówienia w ramach którego dostarczono wadliwe produkty
Odpowiedź:
Modyfikacja Projektu umowy § 4 ust.6 który otrzymuje brzmienie:
6. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości nie więcej jednak niż 1% wartości brutto części o zamówienia, w ramach, którego dostarczono wadliwe produkty, za każdy dzień zwłoki.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2017-06-28

Pytanie:dodano: 2017-07-04
Tarnów, dnia 03.07.2017r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/68 /KK/ 3106 /17
Dot. Przetarg nieograniczony –STAPLERY-INSTRUMENTY-NOŻE-TROKARY ITP. dla Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 68/2017
W odpowiedzi na zapytania z dnia 23.06.2017r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1. Zakres nr 2
Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów okrężnych w rozmiarach 21mm (wysokość otwartej zszywki 4,5mm), 26, 29, 32, 34mm (wysokość otwartej zszywki 5,0mm) z ergonomicznym uchwytem wykonanym z materiału antypoślizgowego. Pozostałe wymagania zgodnie z opisem.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 2 Zakres nr 7, poz.2
Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie worków laparoskopowych o pojemności 150ml.
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie worków laparoskopowych o pojemności 150ml.

Pytanie 3 Zakres nr 7, poz.1-2
Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na złożenie oddzielnej oferty lub wydzieli z pakietu pozycje 1i2 dotyczące worków laparoskopowych.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2017-07-04

Pytanie:dodano: 2017-07-06
Tarnów, dnia 05.07.2017r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/68 /KK/ 3165 /17
Dot. Przetarg nieograniczony –STAPLERY-INSTRUMENTY-NOŻE-TROKARY ITP. dla Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 68/2017
W odpowiedzi na zapytania z dnia 04.07.2017r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1
Czy Zamawiający, celem zwiększenia konkurencyjności ofert, dopuści:
- w poz. 1: jednorazowe końcówki do noża harmonicznego – dł. ramienia 17,6 cm, śr. 5mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu. Końcówka posiada dwa przyciski – aktywujący i zmieniający moc (tryb niski i wysoki). Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. Nóż wykorzystuje innowacyjną technologię ultradźwięków torsyjnych, która w znaczny sposób przyspiesza cięcie i zwiększa efektywność koagulacji. Opakowanie = 10 szt.
Do kompletu Wykonawca zaoferuje przetwornik wielorazowego użytku dedykowany do wykonania 50 zabiegów.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Zamawiający wymaga dł. ramienia 23 cm.
Pytanie 2
- w poz. 2: jednorazowe końcówki do noża harmonicznego – dł. ramienia 34,9 cm, śr. 5mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu. Końcówka posiada dwa przyciski – aktywujący i zmieniający moc (tryb niski i wysoki). Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. Nóż wykorzystuje innowacyjną technologię ultradźwięków torsyjnych, która w znaczny sposób przyspiesza cięcie i zwiększa efektywność koagulacji. Opakowanie = 10 szt.
Do kompletu Wykonawca zaoferuje 3 przetworniki wielorazowego użytku dedykowane do wykonania 50 zabiegów każdy.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 3
- w poz. 3: nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacją ręczną, zamykające naczynia do 5 mm włącznie, wykorzystujące technologię ultradźwięków torsyjnych, współpracujące z kompatybilnym generatorem, uchwyt pistoletowy, zakrzywione branszsze robocze dł. 15mm, długość ramienia 17,6cm. Rotacja 220°. Dwa przyciski – aktywujący i zmieniający moc (tryb niski i wysoki). Końcówka robocza zaprojektowana do jednoręcznego użycia. Opakowanie = 10 sztuk.
Do kompletu Wykonawca zaoferuje przetwornik wielorazowego użytku dedykowany do wykonania 50 zabiegów.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Zamawiający wymaga narzędzie zamykające naczynie do 7mm włącznie.
Pytanie 4
- w poz. 4: nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacją ręczną, zamykające naczynia do 5 mm włącznie, wykorzystujące technologię ultradźwięków torsyjnych, współpracujące z kompatybilnym generatorem, uchwyt pistoletowy,
zakrzywione branszsze robocze dł. 15mm, długość ramienia 34,9cm. Rotacja 220°. Dwa przyciski – aktywujący i zmieniający moc (tryb niski i wysoki). Końcówka robocza zaprojektowana do jednoręcznego użycia. Opakowanie = 10 sztuk.
Do kompletu Wykonawca zaoferuje przetwornik wielorazowego użytku dedykowany do wykonania 50 zabiegów.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Zamawiający wymaga narzędzie zamykające naczynie do 7mm włącznie.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2017-07-06

Pytanie:dodano: 2017-07-12
Tarnów, dnia 10.07.2017r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/68 /KK/ 3298 /17
Dot. Przetarg nieograniczony –STAPLERY-INSTRUMENTY-NOŻE-TROKARY ITP. dla Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 68/2017
W odpowiedzi na zapytania z dnia 04.07.2017r. Zamawiający wyjaśnia:
Pytania do Pakietu Nr 8
Czy Zamawiający, celem zwiększenia konkurencyjności ofert, dopuści:
Pytanie 1
w poz. 4: równoważną, wysokiej jakości i innowacyjną elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dzieloną po obwodzie, powierzchnia 90cm2, wymiary 128x122mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg?
Powyższa elektroda jest kompatybilna z generatorami elektrochirurgicznymi produkcji m.in. ERBE, EMED i Valleylab oraz może pracować z każdą mocą prądu generowana przez diatermię, jest również bezpieczna i zapewnia prawidłową prace u każdego pacjenta o wadze powyżej 5 kg. Nieznacznie mniejsza powierzchnia od wymaganej może tylko dodatnio wpłynąć na standard użytkowania a dopuszczenie zdecydowanie zwiększy konkurencyjność ofert. Elektroda jest oczywiście przystosowana do systemu REM.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Wymagane parametry jak w SIWZ.
Pytanie 2
- w poz. 5: równoważną, wysokiej jakości i innowacyjną elektrodę neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 40cm2, wymiary 110x76mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci o wadze do 5kg?
Elektroda jest oczywiście przystosowana do systemu REM. Dla dzieci powyżej 5 kg można wykorzystywać elektrody z pytania powyżej.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Wymagane parametry jak w SIWZ.
Pytanie 3
- w poz. 6: równoważny kabel, lecz o długości 4,5 m?
Kabel jest krótszy jedynie o 10 cm.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 4
-w poz. 8: równoważną elektrodę nożową, lecz o długości 7 cm?
i/lub
równoważną elektrodę nożową, lecz o długości 15 cm?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Wymiar jak w SIWZ.


Pytanie 5 Pytanie do Pakietu Nr 8 poz. 11
Czy w poz. 11 Zamawiający ma na myśli włącznik nożny do diatermii Valleylab? Jeśli tak, czy Zamawiający wyłączy poz. 11 do osobnego pakietu? Włącznik nożny do diatermii Valleylab posiadają tylko w ofercie dystrybutorzy firmy Valleylab.
Odpowiedź:
Zamawiający ma na myśli diatermię Valleylab. Pozycja nie zostanie wyłączona.
Pytanie 6 Pytania do Pakietu Nr 9
Czy Zamawiający, celem zwiększenia konkurencyjności ofert, dopuści:
- w poz. 1: równoważną pęsetę, lecz o długości 19,5cm i szerokości części aktywnej 2mm?
- w poz. 2: równoważną pęsetę, lecz o szerokości części aktywnej 2mm?
- w poz. 3: równoważną pęsetę, lecz o długości 22cm i szerokości części aktywnej 0,5mm?
i/lub
równoważną pęsetę, lecz o długości 22cm i szerokości części aktywnej 1mm?
- w poz. 4: równoważną pęsetę, lecz o długości 22cm i szerokości części aktywnej 1mm?
i/lub
równoważną pęsetę, lecz o długości 27cm i szerokości części aktywnej 2mm?
- w poz. 5: równoważną pęsetę, lecz o lecz o długości 19,5cm i szerokości części aktywnej 2mm?
- w poz. 6: równoważną pęsetę, lecz o długości 22cm i szerokości części aktywnej 1mm?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 7 Pytania do Pakietu 15
Czy Zamawiający, celem zwiększenia konkurencyjności ofert, dopuści:
- w poz. 2: równoważną, wysokiej jakości i innowacyjną elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dzieloną po obwodzie, powierzchnia 90cm2, wymiary 128x122mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg?
i/lub
równoważną, wysokiej jakości i innowacyjną elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 110cm2, wymiary 122x174mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg
Odpowiedź:
Tak, zamawiający dopuszcza równoważną, wysokiej jakości i innowacyjną elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 110cm2, wymiary 122x174mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg pod warunkiem, że będzie kompatybilna z diatermią Zamawiającego w zakresie nr 15.
Pytanie 8
- w poz. 3: równoważną elektrodę silikonową, lecz o wymiarach 25 x 15 cm?
- w poz. 4 oraz 5: równoważne kable lecz o długości 4,5m?
Odpowiedź:
Tak, zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że będzie kompatybilna z diatermią Zamawiającego w zakresie nr 15.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2017-07-12

Pytanie:dodano: 2017-07-12
Tarnów, dnia 10.07.2017r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/68 /KK/ 3298 /17
Dot. Przetarg nieograniczony –STAPLERY-INSTRUMENTY-NOŻE-TROKARY ITP. dla Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 68/2017
W odpowiedzi na zapytania z dnia 06.07.2017r. Zamawiający wyjaśnia:
Dot.: Zakres 8
Pytanie 1
Poz. 4 Prosimy o dopuszczenie elektrody o wymiarach 22x11 cm
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Wymiar jak w SIWZ.
Pytanie 2
Poz. 5 Prosimy o dopuszczenie kabla o dł. 3m
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 3
Poz. 6 Prosimy o dopuszczenie kabla o dł. 5 m
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Wymiar jak w SIWZ.
Pytanie 4
Poz. 8 Czy chodzi o samą elektrodę czy o uchwyt z elektrodą
Odpowiedź:
Samą elektrodę.
Pytanie 5
Poz. 10 Prosimy o podanie modelu aparatu z którym będzie użytkowany przewód bipolarny
Odpowiedź:
Valleylab.
Pytanie 6
Poz. 11 Prosimy o podanie zjakim urządzeniem ma współpracować włącznik nożny
Odpowiedź:
Valleylab.

Dot.: Zakres 9
Pytanie 7
Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie dł. 20 cm i końcówki 2,0mm
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 8
Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie końcówki 2,0mm
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 9
Poz. 3 Prosimy o dopuszczenie dł. 22 cm i końcówki 0,5mm lub 1,0 mm
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 10
Poz. 4 Prosimy o dopuszczenie dł. 22 cm i końcówki 1,0 mm
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 11
Poz. 5 Prosimy o dopuszczenie dł. 20 cm i końcówki 2,0 mm
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 12
Poz. 6 Prosimy o dopuszczenie dł. 22 cm i końcówki 1,0 mm
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2017-07-12

Zestawienie z otwarcia:dodano: 2017-08-02
Odpowiedź:dodano: 2017-08-02
Tarnów,2017-08-02
Dotyczy: PN spr. Nr 68/2017 - Staplery
1. Otwarci ofert nastąpiło dniu 02.08.2017 o godz. 11.00 w Szpitalu Wojewódzki im. Św.Łukasza SPZOZ w Tarnowie-sala konferencyjna
2.Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie:zamówienia, w wysokości 1 591 701,19 zł, w tym w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych, kwotę na sfinansowanie:

ZAKRES Brutto
1 113 168,88
2 35 964,00
3 172 389,60
4 537 321,60
5 13 089,60
6 53 946,00
7 20 476,80
8 206 685,00
9 19 750,61
10 29 242,08
11 76 561,20
12 82 581,12
13 10 756,80
14 8 780,40
15 8 888,40
16 79 574,40
17 14 515,20
18 3 335,90
19 21 513,60
20 83 160,00
RAZEM 1 591 701,19

Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:

1. Zestawienie z otwarcia ofert:
1) SURG-TECH LEKI I KUCHARSKI SPÓŁKA JAWNA., ul. Unii Lubelskiej 1 lok. 121 ;61-249 Poznań info@surg-tech.pl
Zakres 1 – 106 170,48
Zakres 10 – 29 242,08
Zakres 20 – 83 160,00
Termin płatności 60 dni
2) COMEF Sp. z o.o., Spółka Komandytowa ul. Gdańska 2., 40-719 Katowice
comef@comef.com.pl
Zakres 19 – 25 239,60
Termin płatności 30 dni
3) EMED , Sp. z o.o., Spółka Komandytowa ul. Ryżowa 69a,
05-816 Opacz Kolonia emed@emed.pl
Zakres 15 – 7 268,40
Termin płatności 60 dni
4) ARMED DYSTRYBUCJA SPRZTU MEDYCZNEGO TOMASZ PODESEK , ul. Langiewicza 80,
28-100 Busko-Zdrój biuro@armed.pl
Zakres 17 – 6 998,40
Termin płatności 60 dni
5) MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o, ul. Polna 11,
00-633 Warszawa rs.wawtenders@medtronic.com
Zakres 3 – 172 389,60
Zakres 4 – 530 301,60
Zakres 8 – 205 497,00
Zakres 9 – 19 750,61
Zakres 11 – 73 386,00
Termin płatności 60 dni
6) BERYL MED. LTD Siedziba: 1st Floor, 26 Fouberts Place, London W1F 7PP, Wielka Brytania Adres do korespondencji w Polsce: ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów bman@beryl-med.com
Zakres 5 – 13 089,60
Zakres 7 – 20 476,80
Zakres 14 – 8 780,40
Termin płatności 60 dni
7) AESCULAP CHIFA Sp. z o.o, ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl zamowienia.publiczner@bbraun.com
Zakres 12 – 76 982,40
Zakres 13 – 10 756,80
Termin płatności 30 dni
8) JOHNSON&JOHNSON POLAND Sp. z o.o , ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa przetargi.mdd@its.jnj.com
Zakres 2 – 35 964,00
Zakres 6 – 52 326,00
Zakres 16 – 79 574,40
Termin płatności 60 dni


Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-09-22
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 6315167

WYKONAWCY
Biorący udział w postępowaniu

Nasz znak : SWLOG-271 / 68 /KK/ 4329 /17 Tarnów, 2017-09-21

Dot. Przetarg nieograniczony –STAPLERY-INSTRUMENTY-NOŻE-TROKARY ITP. dla Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 68/2017
Zawiadomienie o wyborze oferty.
Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę założoną przez Wykonawcę:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto- kryteria oceny
01 SURG-TECH LEKI I KUCHARSKI SPÓŁKA JAWNA., ul. Unii Lubelskiej 1 lok. 121 ;61-249 Poznań Zakres 1 – 106 170,48 PLN
Zakres 10 – 29 242,08 PLN
Zakres 20 – 83 160,00 PLN
Termin płatności 60 dni

02 COMEF Sp. z o.o., Spółka Komandytowa ul. Gdańska 2., 40-719 Katowice
Zakres 19 – 25 239,60 PLN
Termin płatności 30 dni

03 EMED , Sp. z o.o., Spółka Komandytowa ul. Ryżowa 69a, 05-816 Opacz Kolonia
Zakres 15 – 7 268,40 PLN
Termin płatności 60 dni

04 ARMED DYSTRYBUCJA SPRZTU MEDYCZNEGO TOMASZ PODESEK, ul. Langiewicza 80, 28-100 Busko-Zdrój
Zakres 17 – 6 998,40 PLN
Termin płatności 60 dni

05 MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o, ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
Zakres 3 – 172 389,60 PLN
Zakres 4 – 530 301,60 PLN
Zakres 8 – 205 497,00 PLN
Zakres 9 – 19 750,61 PLN
Zakres 11 – 73 386,00 PLN
Termin płatności 60 dni

07 BERYL MED. LTD Siedziba: 1st Floor, 26 Fouberts Place, London W1F 7PP, Wielka Brytania Adres do korespondencji w Polsce: ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów
Zakres 5 – 13 089,60 PLN
Zakres 7 – 20 476,80 PLN
Zakres 14 – 8 780,40 PLN
Termin płatności 60 dni

08 AESCULAP CHIFA Sp. z o.o, ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl
Zakres 12 – 76 982,40 PLN
Zakres 13 – 10 756,80 PLN
Termin płatności 30 dni

09 JOHNSON&JOHNSON POLAND Sp. z o.o ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa
Zakres 2 – 35 964,00 PLN
Zakres 6 – 52 326,00 PLN
Zakres 16 – 79 574,40 PLN
Termin płatności 60 dni

Zakres nr 18 - unieważniono zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 1 „nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (...)”

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

1. Ocena ofert:
Zakres nr 1
nazwa OFERENTA 95%CENA 5%Termin Płatnosci 100%
1 Surg-tech 100,00 5,00
Surg-tech 95,00 5,00 100,00
Zakres nr 2
nazwa OFERENTA 95%CENA 5%Termin Płatnosci 100%
8 Johnson&Johnson 100,00 5,00
Johnson&Johnson 95,00 5,00 100,00
Zakres nr 3
nazwa OFERENTA 95%CENA 5%Termin Płatnosci 100%
5 Medtronic 100,00 5,00
Medtronic 95,00 5,00 100,00
Zakres nr 4
nazwa OFERENTA 95%CENA 5%Termin Płatnosci 100%
5 medtronic 100,00 5,00
medtronic 95,00 5,00 100,00
Zakres nr 5
nazwa OFERENTA 95%CENA 5%Termin Płatnosci 100%
6 Beryl 100,00 5,00
Beryl 95,00 5,00 100,00
Zakres nr 6
nazwa OFERENTA 95%CENA 5%Termin Płatnosci 100%
8 Johnson&Johnson 100,00 5,00
Johnson&Johnson 95,00 5,00 100,00
Zakres nr 7
nazwa OFERENTA 95%CENA 5%Termin Płatnosci 100%
6 Beryl 100,00 5,00
Beryl 95,00 5,00 100,00
Zakres nr 8
nazwa OFERENTA 95%CENA 5%Termin Płatnosci 100%
5 medtronic 100,00 5,00
medtronic 95,00 5,00 100,00
Zakres nr 9
nazwa OFERENTA 95%CENA 5%Termin Płatnosci 100%
5 medtronic 100,00 5,00
medtronic 95,00 5,00 100,00
Zakres nr 10
nazwa OFERENTA 95%CENA 5%Termin Płatnosci 100%
1 Surg-tech 100,00 5,00
Surg-tech 95,00 5,00 100,00
Zakres nr 11
nazwa OFERENTA 95%CENA 5%Termin Płatnosci 100%
5 medtronic 100,00 5,00
medtronic 95,00 5,00 100,00

Zakres nr 12
nazwa OFERENTA 95%CENA 5%Termin Płatnosci 100%
7 Aesculap 100,00 2,50
Aesculap 95,00 2,50 97,50

Zakres nr 13
nazwa OFERENTA 95%CENA 5%Termin Płatnosci 100%
7 Aesculap 100,00 2,50
Aesculap 95,00 2,50 97,50
Zakres nr 14
nazwa OFERENTA 95%CENA 5%Termin Płatnosci 100%
6 Beryl 100,00 5,00
Beryl 95,00 5,00 100,00
Zakres nr 15
nazwa OFERENTA 95%CENA 5%Termin Płatnosci 100%
3 Emed 100,00 5,00
Emed 95,00 5,00 100,00
Zakres nr 16
nazwa OFERENTA 95%CENA 5%Termin Płatnosci 100%
8 Johnson&Johnson 100,00 5,00
Johnson&Johnson 95,00 5,00 100,00
Zakres nr 17
nazwa OFERENTA 95%CENA 5%Termin Płatnosci 100%
4 ARMED 100,00 5,00
ARMED 95,00 5,00 100,00
Zakres nr 19
nazwa OFERENTA 95%CENA 5%Termin Płatnosci 100%
2 COMEF 100,00 2,50
COMEF 95,00 2,50 97,50
Zakres nr 20
nazwa OFERENTA 95%CENA 5%Termin Płatnosci 100%
1 Surg-tech 100,00 5,00
Surg-tech 95,00 5,00 100,00

2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następującą ofertę:
1. SURG-TECH LEKI I KUCHARSKI SPÓŁKA JAWNA., ul. Unii Lubelskiej 1 lok. 121 ;61-249 Poznań
2. COMEF Sp. z o.o., Spółka Komandytowa ul. Gdańska 2., 40-719 Katowice
3. EMED , Sp. z o.o., Spółka Komandytowa ul. Ryżowa 69a, 05-816 Opacz Kolonia
4. ARMED DYSTRYBUCJA SPRZTU MEDYCZNEGO TOMASZ PODESEK , ul. Langiewicza 80, 28-100 Busko-Zdrój biuro@armed.pl
5. MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o, ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
6. BERYL MED. LTD Siedziba: 1st Floor, 26 Fouberts Place, London W1F 7PP, Wielka Brytania Adres do korespondencji w Polsce: ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów
7. AESCULAP CHIFA Sp. z o.o, ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl
8. JOHNSON&JOHNSON POLAND Sp. z o.o , ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa

Termin po upływie którego może być zawarta umowa to 03.10.2017r. Po upływie tego terminu umowa zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów


Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego drogą elektroniczną.


Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.


Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a


Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-10-04
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem dot. przetarg nieograniczony na STAPLERY-INSTRUMENTY-NOŻE-TROKARY ITP. dla Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 68/2017przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 209.000 euro zawarto umowę w:

W dniu 04.10 2017r. podpisano umowy z Wykonawca:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto- kryteria oceny
01 SURG-TECH LEKI I KUCHARSKI SPÓŁKA JAWNA., ul. Unii Lubelskiej 1 lok. 121 ;61-249 Poznań Zakres 1 – 106 170,48 PLN
Zakres 10 – 29 242,08 PLN
Zakres 20 – 83 160,00 PLN
Termin płatności 60 dni

02 COMEF Sp. z o.o., Spółka Komandytowa ul. Gdańska 2., 40-719 Katowice
Zakres 19 – 25 239,60 PLN
Termin płatności 30 dni

03 EMED , Sp. z o.o., Spółka Komandytowa ul. Ryżowa 69a, 05-816 Opacz Kolonia
Zakres 15 – 7 268,40 PLN
Termin płatności 60 dni

04 ARMED DYSTRYBUCJA SPRZTU MEDYCZNEGO TOMASZ PODESEK, ul. Langiewicza 80, 28-100 Busko-Zdrój
Zakres 17 – 6 998,40 PLN
Termin płatności 60 dni

05 MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o, ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
Zakres 3 – 172 389,60 PLN
Zakres 4 – 530 301,60 PLN
Zakres 8 – 205 497,00 PLN
Zakres 9 – 19 750,61 PLN
Zakres 11 – 73 386,00 PLN
Termin płatności 60 dni

07 BERYL MED. LTD Siedziba: 1st Floor, 26 Fouberts Place, London W1F 7PP, Wielka Brytania Adres do korespondencji w Polsce: ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów
Zakres 5 – 13 089,60 PLN
Zakres 7 – 20 476,80 PLN
Zakres 14 – 8 780,40 PLN
Termin płatności 60 dni

08 AESCULAP CHIFA Sp. z o.o, ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl
Zakres 12 – 76 982,40 PLN
Zakres 13 – 10 756,80 PLN
Termin płatności 30 dni

09 JOHNSON&JOHNSON POLAND Sp. z o.o ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa
Zakres 2 – 35 964,00 PLN
Zakres 6 – 52 326,00 PLN
Zakres 16 – 79 574,40 PLN
Termin płatności 60 dni