Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

57 - Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych materiałów do urządzeń drukujących i kopiujących dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Ogłoszenie nr 534512-N-2017 z dnia 2017-06-19 r.

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ: zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, krajowy numer identyfikacyjny 85005274000000, ul. ul. Lwowska  , 33100   Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 315 460, , e-mail ania@lukasz.med.pl, , faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej (URL): www.lukasz.med.pl
Adres profilu nabywcy: www.lukasz.med.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.lukasz.med.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.lukasz.med.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Numer referencyjny: 57/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Toner do drukarek laserowych /faksów, Tusze, Wkłady drukujące Zamówienie zostało podzielone na: 3 zakresy

II.5) Główny kod CPV: 30192113-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
22600000-6
30125110-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 2A do SIWZ. 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 3.. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 4 stosuje się. 6.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie , o którym mowa w punkcie 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
certyfikat rekomendacji producenta drukarki – dotyczy zakresu 3 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty (w formie oryginału poświadczonej notarialnie). 10.2.1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz ogólny, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1, do specyfikacji, oraz formularz cenowy oferty załącznik nr 1B, do specyfikacji sporządzony na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, załączniki winny zawierać wszystkie zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania. 10.2.2. Oświadczenia wymienione w punkcie 6.1-6.4 specyfikacji. 10.2.3. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 10.2.4.Poza wymienionymi powyżej dokumentami wskazane jest złożenie w ofercie kserokopii potwierdzenia wniesienia wadium, w przypadku wpłaty przelewem.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium wynosi ogółem : 6 600,00 PLN Zakres nr 1 6 180,00PLN Zakres nr 2 420,00PLN Zakres nr 3 1 937,00PLN W przypadku złożenia oferty częściowej wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie określonej dla danej części. W przypadku złożenia oferty na kilka części kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla poszczególnych części zamówienia. Jeżeli wysokość wniesionego wadium będzie niższa niż suma wynikająca z poszczególnych części zamówienia, zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
.Zmiana podatku VAT następuje z mocy prawa. 4.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 2 ust. 7. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie : a) Zmiany adresu, osób reprezentujących Strony w przypadku zmian organizacyjnych, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy b) Zmiany przywoływanych w przedmiotowej umowie ustaw oraz rozporządzeń, w przypadku uchwalenia nowych ustaw lub rozporządzeń mających odpowiednie zastosowanie; c) obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a także w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług, d) Zmiany stawki podatku od towarów i usług, e) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, f) przedmiotowym (produkt zamienny), g) ilościowym (zmiany ilości poszczególnego asortymentu w ramach ilości ujętych w umowie), h) sposobu konfekcjonowania, i) wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową i zaakceptowanego przez Zamawiającego, j) wystąpienia okoliczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie, k) sytuacji gdy wystąpi konieczność realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1
Nazwa:
Tonery
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Tonery do urządzeń firmy: Minolta Lexmark, HP, Brother, Ricoh, Oki itp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30192113-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
jakość
20,00
termin dostawy
10,00
okres gwarancji
10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr:
2
Nazwa:
Tusze
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Tusze do drukarek Lexmark, Canon HP itp.- 36 pozycji
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30192113-6, 22600000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
jakość
20,00
termin dostawy
10,00
okres gwarancji
10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr:
3
Nazwa:
Tonery
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Tonery do urządzeń Lexmark, Xerox - 9 pozycji
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30192113-6, 30125110-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin realizacji
20,00
okres gwarancji
20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2017-06-19 (0170619124948-siwz nowa.doc)
Zał±cznik - 2017-06-19 (0170619124956-opis przedmiotu zamowienia-zal. 1a.odt)
Zał±cznik - 2017-06-19 (0170619125137-zalacznik 1b - nowy.ods)
Zał±cznik - 2017-06-26 (0170626133027-zalacznik 1b - modyfikacja.ods)
Zał±cznik - 2017-06-27 (0170627140612-zalacznik 1b - modyfikacja ii.ods)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2017-06-22
Ogłoszenie nr 500000667-N-2017 z dnia 22-06-2017 r.
Tarnów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 534512-N
Data: 19/06/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SPZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 85005274000000, ul. ul. Lwowska  , 33100   Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 315 460, e-mail ania@lukasz.med.pl, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej (url): www.lukasz.med.pl
Adres profilu nabywcy: www.lukasz.med.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.1.
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: IV.1.2) Zamawiaj±cy ż±da wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca zobowi±zany jest wnie¶ć wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium wynosi ogółem : 6 600,00 PLN Zakres nr 1 6 180,00PLN Zakres nr 2 420,00PLN Zakres nr 3 1 937,00PLN W przypadku złożenia oferty czę¶ciowej wykonawca zobowi±zany jest wnie¶ć wadium w kwocie okre¶lonej dla danej czę¶ci. W przypadku złożenia oferty na kilka czę¶ci kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla poszczególnych czę¶ci zamówienia. Jeżeli wysoko¶ć wniesionego wadium będzie niższa niż suma wynikaj±ca z poszczególnych czę¶ci zamówienia, zamawiaj±cy uzna, że wadium nie zostało wniesione.
W ogłoszeniu powinno być: IV.1.2) Zamawiaj±cy ż±da wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca zobowi±zany jest wnie¶ć wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium wynosi ogółem :8537,00 PLN Zakres nr 1 6 180,00PLN Zakres nr 2 420,00PLN Zakres nr 3 1 937,00PLN W przypadku złożenia oferty czę¶ciowej wykonawca zobowi±zany jest wnie¶ć wadium w kwocie okre¶lonej dla danej czę¶ci. W przypadku złożenia oferty na kilka czę¶ci kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla poszczególnych czę¶ci zamówienia. Jeżeli wysoko¶ć wniesionego wadium będzie niższa niż suma wynikaj±ca z poszczególnych czę¶ci zamówienia, zamawiaj±cy uzna, że wadium nie zostało wniesione.
OdpowiedĽ:dodano: 2017-06-22

Pytanie:dodano: 2017-06-22
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
Nasz znak: SWLOG-271/MJ/57/2948 /2017 Tarnów, dnia 07.06.2017r
Dotyczy: zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych materiałów eksploatacyjnych do urz±dzeń drukuj±cych i kopiuj±cych. dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – numer sprawy 57/2017

W odpowiedzi na pytania z dnia 20.06.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie 1
Zwracam się z zapytaniem czy dokumenty wymienione w punkcie 10.2 oraz w punkcie 6 specyfikacji podpisane przez wła¶ciciela firmy wymagaj± po¶wiadczenia notarialnego?
Jednocze¶nie proszę o wskazanie na podstawie jakiego artykułu ustawy Zamawiaj±cy tego wymaga.
OdpowiedĽ: Dokumenty wymienione w punkcie 10.2 oraz w punkcie 6 SIWZ należy złożyć w formie oryginału lub kopi po¶wiadczonej notarialnie.

Pytanie 2
Proszę także o informację czy proponuj±c tonery producenta sprzętu – oryginały w zakresie (zadaniu) nr 3 wymagany jest certyfikat rekomendacji producenta drukarki.
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy nie wymaga certyfikatów rekomendacji w przypadku materiałów eksploatacyjnych tego samego producenta co użytkowany sprzęt drukuj±cy.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisał: Zdzisław Wolak – Dyrektor DS Pielęgniarstwa
OdpowiedĽ:dodano: 2017-06-22

Pytanie:dodano: 2017-06-22
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
Nasz znak: SWLOG-271/MJ/57/2951 /2017 Tarnów, dnia 21.06.2017r
Dotyczy: zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych materiałów eksploatacyjnych do urz±dzeń drukuj±cych i kopiuj±cych. dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – numer sprawy 57/2017

W odpowiedzi na pytania z dnia 19.06.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Pytanie 1
Proszę o sprecyzowanie rozbieżno¶ci kwoty wadium. Wykonawca zobowi±zany jest wnie¶ć wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium wynosi ogółem : 6 600,00 PLN zakres 1- 6180,00; zakres nr 2 – 420,00; zakres nr 3 – 1 937,00 dodaj±c wszystkie pakiety wychodzi inna kwota niż 6 600,00 zł
OdpowiedĽ: Wykonawca zobowi±zany jest wnie¶ć wadium w kwocie ogółem 8 537,00 zł lub na poszczególne zakresy
zakres 1- 6 180,00; zakres nr 2 – 420,00; zakres nr 3 – 1 937,00

Zamawiaj±cy modyfikuje wadium opisane w ust. 8 SIWZ:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysoko¶ci: 8 537,00 lub na poszczególne zakresy :

Zakres wadium
1. 6180,00
2. 420,00
3. 1 937,00
Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisał: Zdzisław Wolak Dyrektor DS Pielęgniarstwa

OdpowiedĽ:dodano: 2017-06-22

Pytanie:dodano: 2017-06-26
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
Nasz znak: SWLOG-271/MJ/57/ 2990 /2017 Tarnów, dnia 26.06.2017r

Dotyczy: zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych materiałów eksploatacyjnych do urz±dzeń drukuj±cych i kopiuj±cych. dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – numer sprawy 57/2017

W odpowiedzi na pytania z dnia 22.06.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Pytanie 1
W formularzu kalkulacyjnym Zamawiaj±cy w pozycji 128 podaje urz±dzenie Oki MB432 i toner C822 do podanego modelu urz±dzenia nie pasuje toner o wskazanej symbolice . Prosze o wyja¶nienie pozycji nr 128 w formularzu kalkulacyjnym w pakiecie nr 1 "128 OKI MB 432 - Toner C822 wydajno¶ć 7000 stron"

OdpowiedĽ:
W formularzu kalkulacyjnym Zał±cznik 1B-nowy-1.ods w Zakresie 1 poz. 128 została błędnie wypełniona kolumna C ( Symbol oryginalnego materiału eksploatacyjnego wyprodukowanego lub zalecanego przez producenta – Wydajno¶ć minimalna):
Jest "Toner C822 wydajno¶ć 7000 stron"
Powinno być "Bęben czarny 44574302 (Wydajno¶ć 25000 stron) "
Reasumuj±c pozycja 128 w zakresie nr 1 wymienionego zał±cznika dotyczy bębna a nie tonera - model drukarki jest wła¶ciwy. Modyfikacja w zał±czeniu.

Zał±czniki – zalacznik nr 1B modyfikacja

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem.


Podpisał Zdzisław Wolak – Dyrektor ds Pielęgniarstwa
OdpowiedĽ:dodano: 2017-06-26

Pytanie:dodano: 2017-06-27

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 27.06.2017r

Nasz znak: SWLOG-271/MJ/57/2017

Dotyczy: zakupu i dostawy fabrycznie nowych, nieużywanych materiałów eksploatacyjnych do urz±dzeń drukuj±cych i kopiuj±cych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – numer sprawy 57/2017

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TRE¦CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 57/2017

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. ze zm ) Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza informuje, że dokonano poprawy w zał±czniku nr 1B w zakresie nr 1 w pozycji 136 wydajno¶ci. Zmiana nie stanowi istotnych zmian w tre¶ci specyfikacji.

W zał±czeniu modyfikacja II Zał±cznika nr 1B


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem.


OdpowiedĽ:dodano: 2017-06-27

Zestawienie z otwarcia:dodano: 2017-06-30
Otwarcie ofert
1. Otwarcie ofert nast±piło w dniu 30/06/2017 o godz. 11:00
w: SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ¦W. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) sala konferencyjna

2. Bezpo¶rednio przed otwarciem ofert zamawiaj±cy podał kwotę, jak± zamierza przeznaczyć na sfinansowanie:

zamówienia, w wysoko¶ci 350.000,00 w tym w przypadku dopuszczenia możliwo¶ci składania ofert czę¶ciowych, kwotę na sfinansowanie:

zakres nr 1 – 253.380,00
zakres nr 2 – 17.220,00
zakres nr 3 - 79.400,00

3. W postępowaniu:
 nie wpłynęła żadna oferta
x wpłynęły oferty


Zestawienie ofert

1. Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następuj±ce oferty:
(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, znak identyfikacyjny w przypadku zastosowania aukcji elektronicznej – jeżeli dotyczy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, cenę lub koszt)

Nr oferty Nazwa Wykonawcy, adres; cena brutto; Termin gwarancji Termin dostawy
01 Cartridge Control Kielce Sp. zo.o. ul. Zagórska 186, 25-346 Kielce Zakres nr 1 – 237.713,49
Zakres nr 1;
- 24 miesięcy Termin dostawy dla zakresu nr 1;– 3 dni
02 World Trade Technology Polska Sp. z o. o., ul. Sikorki 23, 31-589 Kraków Zakres nr 1 – 263.962,28
Termin gwarancji dla zakresu 1 - 25 miesi±ce Termin dostawy 3 dni
03 Laser 1 s.c. Jerzy Osieja Zdzisław Suchodolski ul. Warsyawska 31/33 25-518 Kielce Zakres nr 1 – 222.142,12
Zakres nr 2 – 14 694,34
Termin gwarancji dla zakresu 1;2 - 24 miesi±ce Termin dostawy 3 dni
04 Hurt – Papier Ryszard Cebula Spółka Jawna 35-082 Rzeszów, ul. Podkarpacka 57 B Zakres nr 1- 386 315,34
Zakres nr 2 – 17 108,72
Zakres nr 3 – 84 332,96 Termin gwarancji dla zakresu 1;2;3 - 25 miesięcy Termin dostawy dla zakresu 1;2;3 -3 dni
05 Golden Line Paweł Dosłych ul. Krakowska 150, 35-506 Rzeszów Zakres nr 1 – 289.672,41
Zakres nr 2 – 15.860,48
Zakres nr 3 – 86.957,65 Termin gwarancji dla zakresu 1;2;3 - 24 miesi±ce Termin dostawy dla zakresu nr 1;2;3 – 3 dni
06 Resgraph Sp. zo.o., ul. Boya Żeleńskiego 19 35-105 Rzeszów Zakres nr 1 – 340.337,63
Zakres nr 2 – 18 732,58
Zakres nr 3 – 86 313,28 Termin gwarancji dla zakresu 1;2;3 - 25 miesięcy Termin dostawy dla zakresu nr 1;2;3 – 3 dni

OdpowiedĽ:dodano: 2017-06-30

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-07-27
WYKONAWCY, KTÓRZY UBIEGAJˇ SIĘ
O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA
Tarnów, dnia 26.07.2017r
Nasz znak:SWLOG-271/57/MJ/ 3498 /17

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dot.: PN nr sprawy 57/2017 – Zakup i dostawa fabrycznie nowych nieużywanych materiałów eksploatacyjnych do urz±dzeń drukuj±cych i kopiuj±cych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. dokonało wyboru niżej wymienionej najkorzystniejszej oferty:

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Warto¶ć brutto, Termin gwarancji Termin dostawy
Cartridge Control Kielce Sp. zo.o. ul. Zagórska 186, 25-346 Kielce

Zakres nr 1 – 237.713,49
Termin gwarancji- 24 miesięcy Termin dostawy – 3 dni
Laser 1 s.c. Jerzy Osieja
Zdzisław Suchodolski,
ul. Warszawska 31 25-518 Kielce Zakres nr 2 – 14 694,34 Termin gwarancji - 24 miesi±ce Termin dostawy 3 dni
Hurt – Papier Ryszard Cebula
Spółka Jawna
35-082 Rzeszów,
ul. Podkarpacka 57 B Zakres nr 3 – 84 332,96 Termin gwarancji - 25 miesięcy Termin dostawy -3 dni
Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnosz±cych się do przedmiotu zamówienia.
2. Ocena ofert:
zakres nr 1
nazwa OFE-RENTA 60% 20% 10% 10% 100% CENA Jako¶ć 20% Termin dostawy 10% Graran-cja 10%
1 Cartrige 100,00 2,00 10,00 5,00 237 713,49 2 10 5
60,00 2,00 10,00 5,00 77,00
4 Hurt Papier 61,53 6,00 10,00 10,00 386 315,34 6 10 10
36,92 6,00 10,00 10,00 62,92
5 Golden Line 82,06 2,00 10,00 5,00 289 672,41 2 10 5
49,24 2,00 10,00 5,00 66,24
6 Resgraph 69,85 2,00 10,00 10,00 340 337,63 2 10 10
41,91 2,00 10,00 10,00 63,91

zakres nr 2
nazwa OFE-RENTA 60% 20% 10% 10% 100% CENA Jako¶ć 20% Termin dostawy 10% Graran-cja 10%
3 Laser 1 100,00 2,00 10,00 5,00 14 694,34 2 10 5
60,00 2,00 10,00 5,00 77,00
4 Hurt Papier 85,89 2,00 10,00 10,00 17 108,72 2 10 10
51,53 2,00 10,00 10,00 73,53
5 Golden Line 92,65 2,00 10,00 5,00 15 860,48 2 10 5
55,59 2,00 10,00 5,00 72,59
6 Resgraph 78,44 2,00 10,00 10,00 18 732,58 2 10 10
47,07 2,00 10,00 10,00 69,07
zakres nr 3
nazwa OFE-RENTA 60% 20% 20% 100% CENA Gwaran-cja 20% Termin dostawy 20%
4 Hurt Papier 100,00 20,00 20,00 84 332,96 20 20
60,00 20,00 20,00 100,00
5 Golden Line 96,98 15,00 20,00 86 957,65 15 20
58,19 15,00 20,00 93,19
6 Resgraph 97,71 20,00 20,00 86 313,28 20 20
58,62 20,00 20,00 98,62
3. Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±c± ofertę:
01 Cartridge Control Kielce Sp. zo.o. ul. Zagórska 186, 25-346 Kielce
02 World Trade Technology Polska Sp. z o. o., ul. Sikorki 23, 31-589 Kraków
03 Laser 1 25-518 Kielce ul. Warszawska 31
04 Hurt – Papier Ryszard Cebula Spółka Jawna 35-082 Rzeszów, ul. Podkarpacka 57 B
05 Golden Line Paweł Dosłych ul. Krakowska 150, 35-506 Rzeszów
06 Resgraph Sp. zo.o., ul. Boya Żeleńskiego 19 35-105 Rzeszów


4. Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następuj±cych Wykonawców:

03 - Laser 1 25-518 Kielce ul. Warszawska 31 w zakresie nr 1 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póĽniejszymi zmianami ) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówie-nia – Wykonawca w złożonej do oferty specyfikacji asortymentowo – ilo¶ciowo- cenowej (zał±cznik nr 1B) opu¶cił pozycję 133 tj. toner niebieski CLT-K404S w ilo¶ci 4 szt., ty samym tre¶ć oferty nie odpowiada tre¶ci SIWZ.

5. Jednocze¶nie Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania został wykluczony następuj±cy Wykonawca:

02 - World Trade Technology Polska Sp. z o. o., ul. Sikorki 23, 31-589 Kraków z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12 Ustawy Prawo zamówień Publicz-nych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póĽniejszymi zmianami.
Zamawiaj±cy pismem z dnia 07.07.2017 r. nr znak pisma: SWLOG-271-MJ-57-3226/17 wezwał Wykonawcę (drog± elektroniczn± na podany w ofercie adres mailowy) do uzupełnienia oferty tj. złożenia o¶wiadczenia o przynależno¶ci lub braku przynależno¶ci do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił wymaganego o¶wiadczenia, a tym samym wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 Pzp, poprzez nieprzedłożenie wymaganego przez zamawiaj±cego, a niezbędnego do przeprowadzenia postępowania, o¶wiadczenia dotycz±cego przyna-leżno¶ci do tej samej grupy kapitałowej.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucon±.

Umowa jednostronnie podpisana zostanie przesłana do Państwa firmy po upływie terminu do składania odwołań. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska178a, 33-100Tarnów.
Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 2 ustawy PZP mog± Państwo wnie¶ć odwołanie „w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci stanowi±cej podstawę jego wniesienia je¶li zostały przesłane w sposób okre¶lony w art.27 ust. 2 (…)”.

Otrzymuj±:
1 x Adresat
1 x a/a
Podpisał Zdzisław Wolak Dyrektor DS. Pielęgniarstwa


Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-08-29
07-08-2017r. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w SP ZOZ Tarnowie zawarł umowę z:
Cartridge Control Kielce Sp. zo.o. ul. Zagórska 186, 25-346 Kielce

Zakres nr 1 – 237.713,49
Termin gwarancji- 24 miesięcy Termin dostawy – 3 dni
Laser 1 s.c. Jerzy Osieja
Zdzisław Suchodolski,
ul. Warszawska 31 25-518 Kielce Zakres nr 2 – 14 694,34 Termin gwarancji - 24 miesi±ce Termin dostawy 3 dni
Hurt – Papier Ryszard Cebula
Spółka Jawna
35-082 Rzeszów,
ul. Podkarpacka 57 B Zakres nr 3 – 84 332,96 Termin gwarancji - 25 miesięcy Termin dostawy -3 dni