Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

DOSTAWA CIEKLEGO AZOTU MEDYCZNEGO ART.4. PKT.8Nr spr. 454/2017 Tarnów, 2017-05-25.
CPV 33.10.00.00-0


Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
przy ul. Lwowskiej 178A
ZAPRASZA
DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.:
„ DOSTAWA CIEKŁEGO AZOTU MEDYCZNY „ dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie SPZOZ- Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn. :
1). DOSTAWA CIEKŁEGO AZOTU MEDYCZNY . wg. Zakresu nr 1 zał. 1,
ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
ma obejmować całość zamówienia.
Opis przedmiotu zamówienia:
2). DOSTAWA CIEKŁEGO AZOTU MEDYCZNY wg. Zakresu nr 1 zał. 1,
Wymagany termin realizacji umowy/zamówienie: przez okres 7 m-cy od daty zawarcia Umowy.
Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100%
Wykonawca składając propozycję cenową składa następujące dokumenty:
1. A. - Formularz propozycji wg załączonego wzoru,
B. - Załączyć Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
C. DEKLARACJA ZGODNOŚCI WG. DYREKTYWY 93/42/EEC
D. KARTA CHRAKTERYSTYKI CIEKŁEGO AZOTU MEDYCZNEGO
E. OŚWIADCZENIE zał. Nr 3.
3. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
a) wartość usługi/dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązującą przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
Dostawa Loco ZAKŁAD REHABILITACJI (koszty dostawy wliczone w zamawiany asortyment)
4. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 07 CZERWCA 2017r. do godz. 12.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. w Kancelarii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178a 33-100 Tarnów.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis : Propozycja cenowa na zadanie pn.: “ DOSTAWA CIEKŁEGO AZOTU MEDYCZNY wg. Zakresu nr 1,
Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy nie otwarta.
Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jego składania.
5. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:
Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 07 CZERWCA 2017r. o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie ul. Lwowskiej 178a 33-100 Tarnów, pok. nr 49, II piętro budynek główny H.
6. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:
Z-ca Kierownik Działu Logistyki Stanisław Mróz Tarnów ul. Lwowska 178A tel/fax. 14/ 631-54-04. smroz@lukasz.med.pl
-Wymagany termin realizacji umowy: przez okres 7 m-cy od daty zawarcia Umowy
-Termin płatności : min. 30 dni
-Zamawiający dopuszcza składanie ofert na całość Zakresu lub na poszczególny Zakres.
Wykonawca może zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do zamawiającego nie później niż na dwa dni przed terminem składania ofert.
- Zapytanie ofertowe + załączniki na stronie zamawiającego: www.lukasz.med.pl (Art. 4. pkt.8 DOSTAWA CIEKŁEGO AZOTU MEDYCZNEGO )
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

………..…………………….. (podpisał/a)
……………………….
(przygotował/a)
W załączeniu:
1. wzór druku dla “propozycji cenowej”.zał. Nr 1
2. wzór umowyPliki do pobrania
Załącznik - 2017-05-26 (0170526074302-oswiadcz nr 3 spr.454.doc)
Załącznik - 2017-05-26 (0170526074307-umowa spr. .- 454.doc)
Załącznik - 2017-05-26 (0170526074310-zal nr 1a spr.454.doc)
Załącznik - 2017-05-26 (0170526074315-zal.nr 1 cen spr.454.xls)
Załącznik - 2017-05-26 (0170526074319-zapytanie ofertowe spr.454.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2017-05-26
Odpowiedź:dodano: 2017-05-26

Pytanie:dodano: 2017-06-01
Odpowiedź:dodano: 2017-06-01
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Nasz znak: SWLOG-271-SM-/454/2017 Tarnów, dnia 01. 06. 2017 rDotyczy: DOSTAWA CIEKŁEGO AZOTU MEDYCZNY - Znak nr sprawy 454/2017W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1:
Prosimy o dopuszczenie w niniejszym postepowaniu azotu 5,0

Odp: Zamawiający nie dopuszcza.
Pozostałe zapisy w zapytaniu ofertowym pozostają bez zmian.Pytanie:dodano: 2017-06-06
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Nasz znak: SWLOG-271-SM-/454/2017 Tarnów, dnia 06. 06. 2017 r

Dotyczy: DOSTAWA CIEKŁEGO AZOTU MEDYCZNY - Znak nr sprawy 454/2017

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający wyjaśnia:
Zwracamy się do Państwa z prośbą w następujących kwestiach dotyczących projektu umowy:
• Ad §1 ust. 5: „Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie miejsca, w którym odbywa się napełnienie dewara przed dostępem osób postronnych oraz dostarczy do w/w miejsca u Zamawiającego”.
Prosimy o doprecyzowanie zapisu; zapis jest niejednoznaczny i nie całkiem zrozumiały.
Odp: Zgodnie z umową §2 ust.3.
• Ad. §2 ust. 1 i 2:
„1.Cenę zgodna z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej umowy załącznik nr 1, nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego do realizacji umowy do tej wartości, ani podstawy dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez Wykonawcę w przypadku faktycznego zmniejszenia zamówień.”
Odp: Ilości Azotu zamawianego uzależniona jest od przyjmowanej ilości pacjentów.

„2. Podane w załączniku nr 1 ceny zawierają podatek vat, cło (o ile występuje), ubezpieczenie, transport i rozładunek, opłaty parkingowej w siedzibie Zamawiającego – ZAKŁAD REHABILITACJI w godz.7 – 14.”
Zapisy są niezrozumiałe, prosimy o doprecyzowanie.
Odp: Cena powinna zawierać wszelkie składniki cenotwórcze w tym także koszt opłaty parkingowej.

• Ad. §2 ust. 7: „Dopuszcza się możliwość dostarczenia produktów po cenie niższej od wskazanej w umowie.
Powyższy zapis należy usunąć – nie jest możliwa okoliczność opisana w ust. 7.
Odp: Zapis pozostaje bez zmian

• Ad. §2 ust. 10: „Zamawiający zastrzega sobie dokładnego opisu faktur z dostarczonym asortymentem zgodnie z nazwami przetargowymi i handlowymi.”
Prosimy o doprecyzowanie, zapis jest niezrozumiały.
Odp: Faktura powinna zawierać dokładny opis dostarczanego asortymentu zgodny z opisem zawartym w ofercie.
Str. 1 z 2 
• Ad §3 ust. 3: „Zapłata należności nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, wystawionej prawidłowo pod względem formalnym i merytorycznym, a w szczególności w zakresie cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1, pod warunkiem, że pomiędzy data doręczenia a data płatności faktury zachowany będzie termin nie krótszy niż 14 dni. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.”
• Odp: Modyfikacja projektu Umowy §3 ust.3.

Prosimy o usunięcie przekreślonych zapisów. Są to zapisy prawnie nieakceptowalne.
• Ad. §4 ust. 1: ” W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto części niezrealizowanego zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki.”
Prosimy o zmianę na słowo „netto”.
Odp: Zapis pozostaje bez zmian

• Ad §4 ust. 5: ” W przypadku wykonania prawa odstąpienia z przyczyn opisanych w ust. 2 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto.”
Prosimy o zmianę na słowo „netto”.
Odp: Zapis pozostaje bez zmian

• Ad. §4 ust. 6 i 7: „6. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1% wartości brutto części zamówienia, w ramach, którego dostarczono wadliwe produkty, za każdy dzień zwłoki”
„7. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, na zasadach ogólnych.”
Powyższe zapisy obydwu ustępów należy usunąć. Dostawca odpowiada jedynie za normalne i bezpośrednie następstwa swoich działań lub zaniechań z wyłączeniem utraconych korzyści.
Odp: Zapis pozostaje bez zmian

Pozostałe zapisy w zapytaniu ofertowym pozostają bez zmian.

Odpowiedź:dodano: 2017-06-06

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-06-08
WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI
OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


Dotyczy: propozycji cenowej na zadanie - DOSTAWA CIEKŁEGO AZOTU MEDYCZNY Znak nr sprawy 454/2017

dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178a.

Znak: SWLOG/454/2017 Tarnów, dnia 08. 06. 2017 R
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178a informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia Propozycji cenowej na : DOSTAWA CIEKŁEGO AZOTU MEDYCZNY - Znak nr sprawy 454/2017
dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178a. wybrano ofertę firm/yNumer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena Brutto
1 LINDE GAZ POLSKA SP ZO.O. Z SIEDZIBA W KRAKOWIE 31-864 KRAKÓW UL. PROF. M. ŻYCZKOWSKIEGO 17
Zakres nr 1. : Wartość ogólna brutto: 8 910,00 PLN


Umowa jednostronnie podpisana zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.Oferty złożone :
1. LINDE GAZ POLSKA SP ZO.O. Z SIEDZIBA W KRAKOWIE 31-864 KRAKÓW UL. PROF. M. ŻYCZKOWSKIEGO 17 Zakres nr 1 : 8 910,00 pln