Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

43/2017 zakup i dostawa ambulansu sanitarnego, transportowego typu A1

Ogłoszenie nr 515909-N-2017 z dnia 2017-05-24 r.

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ: AMBULANS SANITARNY TRANSPORTOWY TYPU A1
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, krajowy numer identyfikacyjny 85005274000000, ul. ul. Lwowska , 33100 Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 315 460, e-mail ania@lukasz.med.pl, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej (URL): www.lukasz.med.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.lukasz.med.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.lukasz.med.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego. osobiście, za pośrednictwem posłańca,
Adres:
Kancelaria Ogólna Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: AMBULANS SANITARNY TRANSPORTOWY TYPU A1
Numer referencyjny: 43/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: AMBULANS SANITARNY TRANSPORTOWY TYPU A1

II.5) Główny kod CPV: 34114110-3
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 90
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 2A do specyfikacji. 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 4 stosuje się. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Folder ambulansu i sprzętu medycznego . Oświadczenie, że oferowany sprzęt medyczny jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2015 poz. 876 (Załącznik 4)
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz ogólny, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1, do specyfikacji, oraz formularz cenowy oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A, do specyfikacji sporządzony na podstawie opisu przedmiotu zamówienia (załącznik 1B do specyfikacji. (Załączniki winny zawierać wszystkie zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania) Oświadczenie wymienione w punkcie 6.1-6.4 SIWZ do specyfikacji. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Poza wymienionymi powyżej dokumentami wskazane jest złożenie w ofercie kserokopii potwierdzenia wniesienia wadium, w przypadku wpłaty przelewem. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium wynosi ogółem : 1 220,00 PLN

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Przedłużona gwarancja na pojazd bazowy 15,00
Przedłuzona gwarancja na zabudowę medyczną ambulansu 15,00
Termin płatności 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja wieloetapowa

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
3. Zmiana podatku VAT następuje z mocy prawa. 4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 3 ust. 6. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie : a) Zmiany adresu, osób reprezentujących Strony w przypadku zmian organizacyjnych, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy b) Zmiany przywoływanych w przedmiotowej umowie ustaw oraz rozporządzeń, w przypadku uchwalenia nowych ustaw lub rozporządzeń mających odpowiednie zastosowanie; c) obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a także w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług, d) Zmiany stawki podatku od towarów i usług, e) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, f) wystąpienia niezależnych od stron umowy zmian dotyczących osób kluczowych dla realizacji umowy. Zmiana tych osób musi być zaakceptowana przez Zamawiającego, kwalifikacje wskazanych osób muszą być, co najmniej takie same, jakie były wymagane na etapie postępowania o zamówienie publiczne; g) wystąpienia okoliczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie, h) sytuacji gdy wystąpi konieczność realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie, i) Wykonawca opierał się na zasobach podmiotów trzecich wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, dopuszcza się zmianę tych podmiotów na etapie realizacji zamówienia pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnianie warunków. j) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: aa) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, bb) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; 5. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-05, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2017-05-24 (0170524134856-siwz nowa spr.43.doc)
Załącznik - 2017-05-24 (0170524134929-forl ofer. nr 1 spr.43.doc)
Załącznik - 2017-05-24 (0170524134933-oswiadcz nr 4 spr.43.doc)
Załącznik - 2017-05-24 (0170524134936-oswiadczenia 2, 2a spr.43.doc)
Załącznik - 2017-05-24 (0170524134941-umowa nr 3- spr.43.doc)
Załącznik - 2017-05-24 (0170524134945-zal. 1a, 1b zakres nr 1 spr.43.doc)
Załącznik - 2017-06-02 (0170602135339-forl ofer. nr 1 spr.43- dopuszczenie pkt 10.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2017-05-31
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 43/2016


Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami.) działając w imieniu Zamawiającego, wprowadzam do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:


W związku z przygotowywanymi odpowiedziami na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający zmienia poniższe terminy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 11 tj.:

1) Termin składania ofert: 09.06.2017 godz. 10.00, otwarcie 12.00
2) Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni tj. do 08.07.2017 roku


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Odpowiedź:dodano: 2017-05-31

Sprostowanie:dodano: 2017-05-31
Ogłoszenie nr 90671 - 2017 z dnia 2017-05-31 r.
Tarnów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 515909
Data: 24/05/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 85005274000000, ul. ul. Lwowska , 33100 Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 315 460, e-mail ania@lukasz.med.pl, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej (url): www.lukasz.med.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składnia ofert: 2017-06-05
W ogłoszeniu powinno być: Termin składnia ofert: 2017-06-09Odpowiedź:dodano: 2017-05-31

Pytanie:dodano: 2017-06-02
Tarnów, dnia 02.06.2017r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/43 /KK/ 2591 /17
Dot. Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa AMBULANSU SANITARNEGO TRANSPORTOWEGO TYPU A1 dla SOR Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 43/2017
W odpowiedzi na zapytania z dnia 30.05.2017r. Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie 1.
Czy określenie " Niezależne zawieszenie kół osi przedniej i tylnej " oznacza, iż jest wymagana stabilizacja osi przedniej i tylnej gwarantująca dobrą manewrowość w trudnym terenie, umożliwiająca komfortowy przewóz pacjentów z charakterystyką zawieszenia dostosowaną do statycznego obciążenia ambulansu zapewniająca odpowiednią stabilność i przyczepność, co zapewniają różne rozwiązania konstrukcyjne obu osi stosowane fabrycznie przez każdego z producentów pojazdów ?
Wymagana stabilizacja obu osi ma zapobiegać nadmiernym przechyłom nadwozia przy pokonywaniu zakrętów i w zależności od typu napędu odbywa się poprzez różne rozwiązania konstrukcyjne stosowane indywidualnie przez każdego z producentów samochodów.
Stąd prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności każde fabryczne rozwiązania konstrukcyjne zawieszenia i stabilizacji osi przedniej oraz osi tylnej stosowane przez producenta pojazdu bazowego, który posiada homologację na pojazd skompletowany specjalny sanitarny ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania na zasadzie równoważności ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada silnik pojemności skokowej 1461cm ³ zapewniający osiąganie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o mocy 80 kW (108 KM), o max momencie obrotowym wynoszącym 240 Nm i wymiarach przedziału medycznego zgodnego z wymogami dla typu A1 w cm: długość 210, szerokość 121, wysokość 118?
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 4
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania na zasadzie równoważności ambulans typu A1 z 2017 r. spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada silnik pojemności skokowej 1598cm ³ i mocy 95 KM, zapewniający osiąganie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789, którego przedział medyczny ma wymiary w cm: długość 245, szer 166, wys 135 ?
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 5.
Czy określenie " stanowisko noszy głównych" oznacza lawetę lub postument do którego jest przykręcone mocowanie noszy, co powoduje, że pacjent nie leży bezpośrednio na podłodze ambulansu ?
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie 6.
Każdy pojazd spełniający nowoczesne standardy wykonania, a w szczególności ambulans winien zapewniać trwałość, niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania. Szczególnie ważnym elementem są hamulce pozwalające na uzyskanie optymalnej drogi hamowania. W starszych konstrukcjach np. samochodach Żuk, Nysa itp. były stosowane hamulce bębnowe mające wiele wad:
-są cięższe niż tarczowe, co powoduje wzrost mas nieresorowanych, co z kolei wpływa negatywnie na prowadzenie auta,
-mają większa podatność na przegrzewanie się „fading”, gdyż bardzo słabo odprowadzają ciepło powstające trakcie hamowania
-są bardzo podatne na zabrudzenie lub zawilgocenie i w przeciwieństwie do hamulców tarczowych nie oczyszczają się samoczynnie w czasie jazdy.
Wszystkie powyższe wady powodują, że producenci samochodów rezygnują z tego rozwiązania, stąd pragniemy zapytać, czy Zamawiający oczekuje ambulansu wyposażonego w nowoczesne hamulce tarczowe obu osi ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza hamulce tarczowe obu osi.
Pytanie 7.
Czy Zamawiający wymaga ,a by transporter noszy posiadał funkcję prowadzenia bokiem do kierunku jazdy, która ma być realizowana przez koła jezdne o średnicy zgodnej z wymogami normy PN EN 1865 wynoszącej minimum 100mm ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w opis.
Pytanie 8
Czy Zamawiający dopuzczado zaoferowania nosze ze stopniową regulacją podnoszenia tułowia ?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 9
Czy Zamawiający wymaga karetki wyposażonej w układ kontroli trakcji ESP oraz układ ASR, co jest zgodne z wymogami normy PN EN 1789+A1:2011 , a takiej zgodności wymaga sam Zamawiający?
Wyjaśniamy, norma PN EN 1789+A1:2011w punkcie 4.2.3 wymaga aby ambulans był wyposażony w elektroniczny układ rozdziału sił hamowania i w układ kontroli trakcji, co jest w pełni uzasadnione charakterem jazdy karetki jako pojazdu uprzywilejowanego i znajduje swoje odzwierciedlenie w przytoczonej normie.
Odpowiedź:
Zgodnie z normą PN EN 1789 + A2:2015-01.
Pytanie 10
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze główne z transporterem renomowanej marki Ferno charakteryzujące się następującymi parametrami?:
• przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji i pozycji transportowych;
• nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha;
• z możliwością płynnej regulacji nachylenia oparcia pod plecami do kąta 90 stopni tj. do pozycji siedzącej ;
• rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak;
• z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy;
• możliwość montażu dodatkowego zestawem pasów lub uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej
• ze składanymi poręczami bocznymi, z chowanymi przednimi i tylnymi rączkami do przenoszenia , z możliwością montażu do ramy noszy składanego wieszaka do kroplówki
• z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy;
• nosze są zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału
• z nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu , przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych
• obciążenie dopuszczalne noszy 181 kg
• waga oferowanych noszy 18 kg
• z systemem składanego podwozia umożliwiającym łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu;
• regulacja wysokości w sześciu poziomach;
• wszystkie kółka jezdne o średnicy 125mm, 2 kółka skrętne w zakresie 360 stopni, kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach i na otwartych przestrzeniach.
• waga transportera 22 kg
• - gwarancja na oferowany system transportu 60 miesięcy ?
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 11
Bardzo często w czasie akcji transportowej zachodzi potrzeba zaintubowania pacjenta. Znakomicie ułatwia to rozwiązanie konstrukcyjne ramy noszy pod głową pacjenta umożliwiające odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak, stąd pragniemy zapytać czy zamawiający oczekuje takiej funkcjonalności noszy ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 12.
Czy Zamawiający dopuszcza ambulans demonstracyjny z 2016 r. z przebiegiem do 4000 km ?
Odpowiedź:
Tak, zamawiający dopuszcza ambulans demonstracyjny z 2016r. W Formularzu Oferty zał nr 1 w pkt. 10 – dopuszczenie z dnia 02.06.2017r..Właściwe podać:
10. Oświadczam, że oferowane powyżej, wyspecyfikowane w zał. Nr 1A asortyment jest ( UWAGA należy wpisać TAK / NIE)
- nowe fabrycznie, niepowystawowe …………………………(wpisać)
albo
Oświadczam, że oferowane powyżej, wyspecyfikowane w zał. Nr 1A asortyment jest ( UWAGA należy wpisać TAK / NIE)
- demonstracyjne ………………………………..(dopuszczenie PISMEM Z DNIA 02.06.2017R.) ,
kompletne i będzie po zmontowaniu/instalacji gotowe do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.(* warunek graniczny ).

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem nr 1.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2017-06-02

Pytanie:dodano: 2017-06-02
Tarnów, dnia 02.06.2017r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/43 /KK/ 2591 /17
Dot. Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa AMBULANSU SANITARNEGO TRANSPORTOWEGO TYPU A1 dla SOR Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 43/2017

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 31.05.2017r. Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie 1
Czy Zmawiający dopuści na zasadzie równoważności pojazd o komfortowej charakterystyce zawieszenia i skutecznym układzie hamulcowym posiadający hamulec bębnowy na tylnej osi?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2,
Czy Zmawiający pisząc w ZESTAWIENIU PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH i OCENIANYCH o ogrzewaniu powietrznym niezależnym wymaga ogrzewania niezależnego od pracy silnika, zasilanego paliwem ze zbiornika pojazdu i czerpiącego prąd z akumulatora działającego w czasie jazdy jak i w czasie postoju czy o ogrzewaniu termowentylatorem podłączonym do gniazda wewnętrznego 230V działającym wtedy kiedy ambulans jest podłączony przewodem do zewnętrznej sieci 230V
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga ogrzewania niezależnego od pracy silnika, zasilanego paliwem ze zbiornika pojazdu i czerpiącego prąd z akumulatora działającego w czasie jazdy jak i w czasie postoju.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2017-06-02

Pytanie:dodano: 2017-06-02
Tarnów, dnia 02.06.2017r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/43 /KK/ 2591 /17
Dot. Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa AMBULANSU SANITARNEGO TRANSPORTOWEGO TYPU A1 dla SOR Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 43/2017

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 01.06.2017r. Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie 1
Czy zamawiający pozwoli sobie zaoferować nosze wyposażone w regulację kąta oparcia blokowaną w kilku pozycjach?
Odpowiedź:
Tak.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2017-06-02

Pytanie:dodano: 2017-06-02
Tarnów, dnia 02.06.2017r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/43 /KK/ 2591 /17
Dot. Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa AMBULANSU SANITARNEGO TRANSPORTOWEGO TYPU A1 dla SOR Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 43/2017

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 01.06.2017r. Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie 1
Czy zamawiający opisując nosze miał na myśli nosze rozłączne, których część noszowa może być odłączana od transportera?
Odpowiedź:
Tak.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2017-06-02

Zestawienie z otwarcia:dodano: 2017-06-09
Otwarcie ofert


1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 09.06.2017r o godz. 12:00
w: Szpitalu Wojewódzkim im. Św Łukasza SP ZOZ w Tarnowie sala konferencyjna adres: ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów


2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie:

zamówienia, w wysokości 150.060,00 zł, w tym w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych, kwotę na sfinansowanie:


3. W postępowaniu:
 nie wpłynęła żadna oferta
X wpłynęły oferty

Zestawienie ofert

1. Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:
(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, znak identyfikacyjny w przypadku zastosowania aukcji elektronicznej – jeżeli dotyczy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, cenę lub koszt)1) MProjekt Marek Roszuk ul. Rycerska 26, 97-330 Sulejów
Zakres nr 1 – 141.114,00 PLN
Termin Płatności – 21 dni
Przedłużona gwarancja na pojazd bazowy – 24 miesiące
Przedłużona gwarancja na zabudowę medyczną oferowanego ambulansu – 36 miesięcy

2) Ratownik M.Wnorowski Sp.J. siedziba: ul. Konwaliowa 24, 05-110 Jabłonna
Adres do korespondencji: ul. Odyńca 55, lok. 10, 02-606 Warszawa
Zakres nr 1 – 199.953,45 PLN
Termin Płatności – 30 dni
Przedłużona gwarancja na pojazd bazowy – 24 miesiące
Przedłużona gwarancja na zabudowę medyczną oferowanego ambulansu – 24 miesięcy

Odpowiedź:dodano: 2017-06-09

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-07-04
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 6315167

WYKONAWCY
Biorący udział w postępowaniu

Nasz znak : SWLOG-271 / 43 /KK/ 3121 /17 Tarnów, 2017-07-04

dot. przetarg nieograniczony –zakup i dostawa - ambulansu sanitarny transportowy typu A1- nr sprawy 43/2017r


Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm..) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansu sanitarnego wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę założoną przez Wykonawcę:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto- kryteria oceny
01 MProjekt Marek Roszuk ul. Rycerska 26, 97-330 Sulejów
Zakres nr 1 – 141.114,00 PLN
Termin Płatności – 21 dni
Przedłużona gwarancja na pojazd bazowy – 24 miesiące
Przedłużona gwarancja na zabudowę medyczną oferowanego ambulansu – 36 miesięcy
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

1. Ocena ofert:
zakres 1
nazwa OFERENTA 60%CENA 10% Termin Płatności 15% gwarancja pojazd bazowy 15% gwarancja zabudowa med. 100% CENA
Mprojekt 100,00 1,00 1,00 15,00 141 114,00
Mprojekt 60,00 0,10 0,15 2,25 62,50
Ratownik 70,57 7,00 1,00 1,00 199 953,45
Ratownik 42,34 0,70 0,15 0,15 43,34


Zakres nr 1
nazwa OFERENTA 60% CENA 30% Jakość 10% okes gwarancji 100%
1 FUH Kłoda 100,00 30,00 10,00
FUH Kłoda 60,00 30,00 10,00 100,00

2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następującą ofertę:
- MProjekt Marek Roszuk ul. Rycerska 26, 97-330 Sulejów
- Ratownik M.Wnorowski Sp.J. siedziba: ul. Konwaliowa 24, 05-110 Jabłonna Adres do korespondencji: ul. Odyńca 55, lok. 10, 02-606 Warszawa

Umowa z dnia 09.07.2017r zostanie przesłana do wybranego Wykonawcy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów

Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego drogą elektroniczną, oryginał wysłano pocztą.

Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-07-11
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem Dot. Przetarg nieograniczony – dot. przetarg nieograniczony –zakup i dostawa - ambulansu sanitarny transportowy typu A1- nr sprawy 43/2017r przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 209.000 euro zawarto umowę w:

W dniu 10.07 2017r. podpisano umowę z Wykonawcą:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto- kryteria oceny
01 MProjekt Marek Roszuk ul. Rycerska 26, 97-330 Sulejów
Zakres nr 1 – 141.114,00 PLN
Termin Płatności – 21 dni
Przedłużona gwarancja na pojazd bazowy – 24 miesiące
Przedłużona gwarancja na zabudowę medyczną oferowanego ambulansu – 36 miesięcy