Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

51-Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa istniejącego lądowiska śmigłowców ratunkowych w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie” – czyli pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad w/

Ogłoszenie nr 515114-N-2017 z dnia 2017-05-23 r.


Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa istniejącego lądowiska śmigłowców ratunkowych w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie” – czyli pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad w/w zadaniem.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego na lata 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanychNależy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, krajowy numer identyfikacyjny 85005274000000, ul. ul. Lwowska , 33100 Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 315 460, e-mail ania@lukasz.med.pl, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej (URL): www.lukasz.med.pl
Adres profilu nabywcy: www.lukasz.med.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.lukasz.med.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.lukasz.med.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adresDopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego. osobiście, za pośrednictwem posłańca,
Adres:
ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa istniejącego lądowiska śmigłowców ratunkowych w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie” – czyli pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad w/w zadaniem.
Numer referencyjny: 51/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa istniejącego lądowiska śmigłowców ratunkowych w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie” – czyli pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad w/w zadaniem.

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 5 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania Zamówienia: - Przewidywany termin rozpoczęcia świadczenia usługi: od dnia zawarcia umowy. - przewidywany termin wykonania robót budowlanych ustala się na 5 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy z Wykonawcą (zakończenie listopad 2017 r.) Zakończenie robót oraz bezusterkowe oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, potwierdzone protokołem odbioru końcowego podpisanym przez obie strony, inspektorów nadzoru i kierownika budowy nie jest równoznaczne z zakończeniem umowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykonuje przedmiot umowy do czasu usunięcia wszystkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego i po oddaniu do użytkowania, aż do upłynięcia udzielonych przez Wykonawcę robót okresów gwarancji i rękojmi tj. przez 60 miesięcy. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie): 1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji. 2. Oświadczenia wymienione w punkcie 6.1-6.5 specyfikacji. 3. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Poza wymienionymi powyżej dokumentami wskazane jest złożenie w ofercie kserokopii potwierdzenia wniesienia wadium, w przypadku wpłaty przelewem.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O uzyskanie zamówienia mogą się ubiegać podmioty dysponujące osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia tj.: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego składający ofertę wykaże, że dysponuje do wykonania zamówienia publicznego osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalnościach określonych w poniższej tabeli, legitymujących się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone. Tabela nr 1 Lp. Stanowisko Wymagana liczba osób Praktyka jako inspektor nadzoru inwestorskiego (w latach) Uprawnienia budowlane wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie 1. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno– budowlanej * 1 3 Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej 2. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych. * 1 3 Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 3. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych * 1 3 Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (w tym 15kV), sieci komputerowych, instalacji przyzywowych, RTV, telewizji przemysłowej. 4. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej * 1 3 Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń * ) Praktyka zawodowa na budowie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczy koordynatora czynności inspektorów nadzoru. Funkcję Koordynatora Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, pełnić winna osoba która: a) posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, b) w okresie ostatnich 3 lat pełniła funkcję: Kierownika Projektu, Koordynatora Zespołu Inwestycyjnego, Inżyniera Kontraktu, Kierownika Budowy przy realizacji co najmniej dwóch obiektów o charakterze użyteczności publicznej o wartości inwestycji co najmniej 500 000,00 zł. (pięćset tysięcy) brutto każda. Inspektor nadzoru powinien posiadać uprawnienia budowlane w podanej wyżej specjalności w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.); zgodnie z przepisami art. 104 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane - osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie (zatem zakres uprawnień musi odpowiadać zakresowi robót objętych zamówieniem). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W celu wykazania spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej, wykonawca winien przedłożyć: 1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu. 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 4 stosuje się. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – z wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – tj. wykaże że istniejące między nimi powiązani nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium ogółem wynosi: 600,00 zł.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
 Ilość wizyt 20,00
 Doświadczenie koordynatora inspektorów nadzoru 10,00
 Ilość nadzorowanych robót w ostatnich 3 latach w obiektach służby zdrowia przez koordynatora inspe 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:


Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:


Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:


Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:


Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja wieloetapowa

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:


Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:Informacje dodatkowe:


IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: a) Zmiany adresu, osób reprezentujących Strony w przypadku zmian organizacyjnych, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, b) zmiany kont bankowych, c) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. d) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, e) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru pod warunkiem że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej, f) Zmiany przywoływanych w przedmiotowej umowie ustaw oraz rozporządzeń, w przypadku uchwalenia nowych ustaw lub rozporządzeń mających odpowiednie zastosowanie; g) obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a także w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług, h) Zmiany stawki podatku od towarów i usług, i) wystąpienia niezależnych od stron umowy zmian dotyczących osób kluczowych dla realizacji umowy. Zmiana tych osób musi być zaakceptowana przez Zamawiającego, kwalifikacje wskazanych osób muszą być, co najmniej takie same, jakie były wymagane na etapie postępowania o zamówienie publiczne – zgodnie z procedurą opisaną w § 23. j) Wykonawca opierał się na zasobach podmiotów trzecich wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, dopuszcza się zmianę tych podmiotów na etapie realizacji zamówienia pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnianie warunków. k) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: aa) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, bb) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców – wówczas na miejsce Wykonawcy w prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy wstępują podwykonawcy, którzy wykonują roboty. l) zmiana sposobu, częstotliwości oraz terminu płatności Wykonawcy, o których mowa w § 9 w tym: a) z powodu zmian terminu zakończenia robót budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór inwestorski, b) z powodu zmian w terminach odbioru robót budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór inwestorski,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-05-31, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Pliki do pobrania
Załącznik - 2017-05-23 (0170523115716-procedura-qp-034.pdf)
Załącznik - 2017-05-23 (0170523115724-instrukcja-qi-007-ppoz.pdf)
Specyfikacja - 2017-05-23 (0170523120826-51-specyfikacja.doc)
Załącznik - 2017-05-23 (0170523120834-51-projekt umowy.doc)
Załącznik - 2017-05-23 (0170523121339-20170405095018-załącznik nr 1f.zip)
Załącznik - 2017-05-23 (0170523121400-20170405095026-załącznik nr 1e.zip)
Załącznik - 2017-05-23 (0170523121411-20170405095039-załącznik nr 1d.zip)
Załącznik - 2017-05-23 (0170523121507-20170424150354-2-decyzja pozwolenie na budowe.pdf)
Załącznik - 2017-05-23 (0170523121536-20170424150418-2-uzgodnienie lpr.pdf)
Załącznik - 2017-05-23 (0170523121630-20170405094351-lądowisko opz.zał. 1a.pdf)
Załącznik - 2017-05-23 (0170523122253-20170424150406-2-rozdzielnica tlenownia.pdf)
Załącznik - 2017-05-23 (0170523122303-20170424150412-2-rozdzielnica tlenownia.pdf)
Załącznik - 2017-05-23 (al_1b.zip)
Załącznik - 2017-05-23 (al_1c.zip)
Specyfikacja - 2017-05-24 (0170524103236-modyfikacja siwz.pdf)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2017-05-24
Ogłoszenie nr 87203 - 2017 z dnia 2017-05-24 r.
Tarnów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 515114-N-2017
Data: 23/05/2017


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 85005274000000, ul. ul. Lwowska , 33100 Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 315 460, e-mail ania@lukasz.med.pl, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej (url): www.lukasz.med.pl
Adres profilu nabywcy: www.lukasz.med.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
Punkt:
W ogłoszeniu jest: O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
W ogłoszeniu powinno być: nie

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: O uzyskanie zamówienia mogą się ubiegać podmioty dysponujące osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia tj.: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego składający ofertę wykaże, że dysponuje do wykonania zamówienia publicznego osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalnościach określonych w poniższej tabeli, legitymujących się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone. Tabela nr 1 Lp. Stanowisko Wymagana liczba osób Praktyka jako inspektor nadzoru inwestorskiego (w latach) Uprawnienia budowlane wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie 1. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno– budowlanej * 1 3 Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej 2. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych. * 1 3 Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 3. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych * 1 3 Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (w tym 15kV), sieci komputerowych, instalacji przyzywowych, RTV, telewizji przemysłowej. 4. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej * 1 3 Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń * ) Praktyka zawodowa na budowie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczy koordynatora czynności inspektorów nadzoru. Funkcję Koordynatora Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, pełnić winna osoba która: a) posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, b) w okresie ostatnich 3 lat pełniła funkcję: Kierownika Projektu, Koordynatora Zespołu Inwestycyjnego, Inżyniera Kontraktu, Kierownika Budowy przy realizacji co najmniej dwóch obiektów o charakterze użyteczności publicznej o wartości inwestycji co najmniej 500 000,00 zł. (pięćset tysięcy) brutto każda. Inspektor nadzoru powinien posiadać uprawnienia budowlane w podanej wyżej specjalności w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.); zgodnie z przepisami art. 104 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane - osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie (zatem zakres uprawnień musi odpowiadać zakresowi robót objętych zamówieniem). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: W celu wykazania spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej, wykonawca winien przedłożyć: 1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
W ogłoszeniu powinno być: O uzyskanie zamówienia mogą się ubiegać podmioty dysponujące osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia tj.: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego składający ofertę wykaże, że dysponuje do wykonania zamówienia publicznego osobami posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalnościach określonych w poniższej tabeli, legitymujących się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone. Tabela nr 1 Lp. Stanowisko Wymagana liczba osób Praktyka jako inspektor nadzoru inwestorskiego (w latach) Uprawnienia budowlane wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie 5. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno– budowlanej * 1 3 Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej 6. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych. * 1 3 Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 7. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych * 1 3 Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (w tym 15kV), sieci komputerowych, instalacji przyzywowych, RTV, telewizji przemysłowej. 8. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej * 1 3 Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń * ) Praktyka zawodowa na budowie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczy koordynatora czynności inspektorów nadzoru. Funkcję Koordynatora Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, pełnić winna osoba która: c) posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, d) w okresie ostatnich 3 lat pełniła funkcję: Kierownika Projektu, Koordynatora Zespołu Inwestycyjnego, Inżyniera Kontraktu, Kierownika Budowy przy realizacji co najmniej dwóch obiektów o charakterze użyteczności publicznej o wartości inwestycji co najmniej 300 000,00 zł. (trzysta tysięcy) brutto każda. Inspektor nadzoru powinien posiadać uprawnienia budowlane w podanej wyżej specjalności w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.); zgodnie z przepisami art. 104 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane - osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie (zatem zakres uprawnień musi odpowiadać zakresowi robót objętych zamówieniem). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie.
Odpowiedź:dodano: 2017-05-24

Sprostowanie:dodano: 2017-05-24

Tarnów,2017-05-24

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa istniejącego lądowiska śmigłowców ratunkowych w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie” – czyli pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad w/w zadaniem.


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 51/17

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami.) działając w imieniu Zamawiającego, wprowadzam do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

Zamawiający modyfikuje poniższy zapis SIWZ: tj. opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu i inne:

1. Punkt 3 podpunkt 3.1. jest:
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do posiadania kadry pełniących funkcję inspektorów nadzoru posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w niżej wymienionych specjalnościach:
• Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniające do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu.
• Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniające do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne.
• Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń uprawniające do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
• Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń uprawniające do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym.
Opis po modyfikacji :
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do posiadania kadry pełniących funkcję inspektorów nadzoru posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w niżej wymienionych specjalnościach:
• Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniające do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu.
• Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniające do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne.
• Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (w tym 15kV), sieci komputerowych, instalacji przyzywowych, RTV, telewizji przemysłowej.
• Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń uprawniające do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym.

2. Punkt 5 podpunkt 5.2.3 a). Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków – Zamawiający modyfikuje warunek:

a) O uzyskanie zamówienia mogą się ubiegać podmioty dysponujące osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia tj.:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego składający ofertę wykaże, że dysponuje do wykonania zamówienia publicznego osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalnościach określonych w poniższej tabeli, legitymujących się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone.

Tabela nr 1
Lp. Stanowisko Wymagana liczba osób Praktyka jako inspektor nadzoru inwestorskiego
(w latach) Uprawnienia budowlane
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie
1. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno– budowlanej * 1 3 Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych. * 1 3 Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych * 1 3 Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (w tym 15kV), sieci komputerowych, instalacji przyzywowych, RTV, telewizji przemysłowej.
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej * 1 3 Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń
* ) Praktyka zawodowa na budowie

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczy koordynatora czynności inspektorów nadzoru.
Funkcję Koordynatora Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, pełnić winna osoba która:
a) posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
b) w okresie ostatnich 3 lat pełniła funkcję: Kierownika Projektu, Koordynatora Zespołu Inwestycyjnego, Inżyniera Kontraktu, Kierownika Budowy przy realizacji co najmniej dwóch obiektów o charakterze użyteczności publicznej o wartości inwestycji co najmniej 500 000,00 zł. (pięćset tysięcy) brutto każda.

Inspektor nadzoru powinien posiadać uprawnienia budowlane w podanej wyżej specjalności w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.); zgodnie z przepisami art. 104 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane - osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie (zatem zakres uprawnień musi odpowiadać zakresowi robót objętych zamówieniem).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie.

Warunek po modyfikacji brzmi:

a) O uzyskanie zamówienia mogą się ubiegać podmioty dysponujące osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia tj.:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego składający ofertę wykaże, że dysponuje do wykonania zamówienia publicznego osobami posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalnościach określonych w poniższej tabeli, legitymujących się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone.

Tabela nr 1
Lp. Stanowisko Wymagana liczba osób Praktyka jako inspektor nadzoru inwestorskiego
(w latach) Uprawnienia budowlane
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie
5. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno– budowlanej * 1 3 Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
6. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych. * 1 3 Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
7. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych * 1 3 Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (w tym 15kV), sieci komputerowych, instalacji przyzywowych, RTV, telewizji przemysłowej.
8. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej * 1 3 Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń
* ) Praktyka zawodowa na budowie

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczy koordynatora czynności inspektorów nadzoru.
Funkcję Koordynatora Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, pełnić winna osoba która:
c) posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
d) w okresie ostatnich 3 lat pełniła funkcję: Kierownika Projektu, Koordynatora Zespołu Inwestycyjnego, Inżyniera Kontraktu, Kierownika Budowy przy realizacji co najmniej dwóch obiektów o charakterze użyteczności publicznej o wartości inwestycji co najmniej 300 000,00 zł. (trzysta tysięcy) brutto każda.

Inspektor nadzoru powinien posiadać uprawnienia budowlane w podanej wyżej specjalności w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.); zgodnie z przepisami art. 104 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane - osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie (zatem zakres uprawnień musi odpowiadać zakresowi robót objętych zamówieniem).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie.

3. Zamawiający modyfikuje ogłoszenie z dnia 23.05.2017 Nr 515114-N-2017
4. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się w/w zmodyfikowanym opisem.


Zdzisław Wolak
(podpis osoby, której Kierownik Zamawiającego powierzył
wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)

skan pisma dostępny w plikach do pobrania

Odpowiedź:dodano: 2017-05-24

Zestawienie z otwarcia:dodano: 2017-05-31

Tarnów,2017-05-31
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa istniejącego lądowiska śmigłowców ratunkowych w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie” – czyli pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad w/w zadaniem. – nr sprawy 51/2017
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie: zamówienia, w wysokości brutto: 24 600,00 zł.


1) Zestawienie z otwarcia ofert

1. „Grupa Inwestor” Spółka z o.o. ul. Graniczna 1b, 35-326 Rzeszów, info@grupainwestor.pl
Cena 28 351,50
Ilość wizyt – 5
Doświadczenie koordynatora inspektorów nadzoru - 60 miesięcy
Ilość nadzorowanych robót w ostatnich 3 latach w obiektach służby zdrowia przez koordynatora inspektorów nadzoru - 4 obiekty

2. Biuro Usług w Zakresie Budownictwa i Nieruchomości Marek Bochenek, ul. Mickiewicza 17/9, 33-100 Tarnów
Cena 28 782,00
Ilość wizyt -5
Doświadczenie koordynatora inspektorów nadzoru – 53 miesiące
Ilość nadzorowanych robót w ostatnich 3 latach w obiektach służby zdrowia przez koordynatora inspektorów nadzoru -3 obiekty


2) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Sporz. A. Nowicka

Odpowiedź:dodano: 2017-05-31

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-06-06
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271/AN/51/ 2618 /17 Tarnów, 2017-06-06

Dotyczy: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa istniejącego lądowiska śmigłowców ratunkowych w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie” – czyli pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad w/w zadaniem. – nr sprawy 51/2017


Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) niniejszym informuje ze w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w zadanie wybrano jako ofertę najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto Ilość wizyt tygodniowo doświadczenie koordynatora inspektorów nadzoru Ilość nadzorowanych robót w ostatnich 3 latach w obiektach służby zdrowia przez koordynatora inspektorów nadzoru
01 Grupa Inwestor Spółka zo.o. ul. Graniczna 1b, 35-326 Rzeszów 28 351,50 5 razy w tygodniu 60 miesięcy 4 obiekty

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów opisanych w SIWZ spośród przestawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu.

Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, oraz informacja o złożonych ofertach Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące oferty złożone przez:

1. „Grupa Inwestor” Spółka z o.o. ul. Graniczna 1b, 35-326 Rzeszów, info@grupainwestor.pl
2. Biuro Usług w Zakresie Budownictwa i Nieruchomości Marek Bochenek, ul. Mickiewicza 17/9, 33-100 Tarnów

nazwa Wykonawcy 60% 20% 10% 10% 100% CENA
1 Grupa Inwestor” Spółka z o.o. 100,00 100,00 100,00 100,00 28 351,50
Grupa Inwestor” Spółka z o.o. 60,00 20,00 10,00 10,00 100,00
2 Biuro Usług w Zakresie Budownictwa i Nieruchomości Marek Bochenek 98,50 100,00 50,00 100,00 28 782,00
Biuro Usług w Zakresie Budownictwa i Nieruchomości Marek Bochenek 59,10 20,00 5,00 10,00 94,10


Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie: termin po upływie, którego może być zawarta umowa z Wykonawcą to 12.06.2017r. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 TarnówOtrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a
Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-06-13
Umowa została zawarta w dniu 13.06.2017 r., z Grupa Inwestor Spółka zo.o. ul. Graniczna 1b, 35-326 Rzeszów

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa istniejącego lądowiska śmigłowców ratunkowych w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie” – czyli pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad w/w zadaniem.