Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

37/2017 zakup i dostawa artykułów żywnościowych

14/04/2017 S74 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.II.III.IV.VI.
Polska-Tarnów: Różne produkty spożywcze

2017/S 074-141672

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)
Nazwa i adresy
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Lwowska 178A
Tarnów
33-100
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Krikiel
Tel.: +48 146315167
E-mail: kasia23@lukasz.med.pl
Faks: +48 146315167
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lukasz.med.pl
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.lukasz.med.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)
Główny przedmiot działalności
Zdrowie
Sekcja II: Przedmiot

II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Dostawa artykułów żywnościowych dla szpitala Wojewódzkiego im. Ś. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.
Numer referencyjny: 37/2017
II.1.2)
Główny kod CPV
15800000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
Mięso i wędliny wieprzowo – wołowe
2. Mięso drobiowe
3. Wędliny drobiowe
4. Warzywa okopowe
5. Artykuły ogólno-spożywcze
6. Mleka i odzywki dla dzieci
7. Artykuły sypkie zbozowe
8. Przyprawy
9. Miód naturalny
10. Jajka świeże
11. Warzywa i owoce
12. Przetwory owocowo-warzywne.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Mięso i wędliny wieprzowo – wołowe
Część nr: 1
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
15110000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Mięso i wędliny wieprzowo – wołowe.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Mięso drobiowe
Część nr: 2
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
15110000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Mięso drobiowe.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Wędliny drobiowe
Część nr: 3
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
15131135
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Wędliny drobiowe.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Warzywa okopowe
Część nr: 4
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
03221000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Warzywa okopowe.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Artykuły ogólnospożywcze
Część nr: 5
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
15800000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Artykuły ogólnospożywcze.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Mleka i odżywki dla dzieci
Część nr: 6
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
15511700
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Mleka i odżywki dla dzieci.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Artykuły sypkie zbożowe
Część nr: 7
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
15612200
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Artykuły sypkie zbożowe.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Przyprawy
Część nr: 8
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
15891900
15872200
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przyprawy.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Miód naturalny
Część nr: 9
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
15831600
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Miód naturalny.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Jaja świeże
Część nr: 10
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
03142500
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Jaja świeże.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Warzywa i owoce
Część nr: 11
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
03220000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Warzywa i owoce.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Przetwory owocowo-warzywne
Część nr: 12
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
03222321
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przetwory owocowo-warzywne.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu wykazania spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej, wykonawca winien przedłożyć:
1) Oświadczenia, że Wykonawca dysponuje co najmniej jednym środkiem transportu spełniającym warunki określone w rozporządzeniu (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.4.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dziennik Urzędowy L 139, 30/04/2004 P. 0001-0054)
2) Oświadczenia, że Wykonawca dysponuje osobą lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, spełniającymi wymaganiami określone w ustawie z dnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże spełnienie warunku określonego w ust. 5.2.3.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach.
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura

IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/05/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/07/2017
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 25/05/2017
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Kancelaria Ogólna szpitala Wojewódzkiego im.Ś.Łukasz SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Informacje dodatkowe:
Wadium ogółem wynosi: 28.417,5 PLN. Wadium dla poszczególnych części w SIWZ.
o oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji.
2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz cenowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do specyfikacji (Formularz winien zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania)
3. Dowód wniesienia/wpłacenia wadium/oryginał gwarancji
4. W celu wykazania elementów spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia dalej (JEDZ), zgodnie z zarządzeniem wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum), jednolity dokument (JEDZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
2) W przypadków podmiotów trzecich JEDZ podmiotu trzeciego składa wykonawca, jeżeli powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. JEDZ powinien być wypełniony w zakresie w jakim wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego. JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia
3) Wypełniony JEDZ składa się wraz z ofertą;
5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale 5 SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4.
6. Pełnomocnictwa – jeżeli oferta nie jest podpisania przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS.
7. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców którzy nie wykażą spełnienia wymogów określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 ustawy i ust. 5 pkt 1, 2, 5, 6, 7, 8 ustawy Pzp. Wykaz oświadczeń i dokumentów określa rozdział 7 SIWZ.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
KIO
Warszawa
Polska
VI.4.3)
Składanie odwołań
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/04/2017

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2017-04-14 (0170414090624-specyfikacja.docx)
Załącznik - 2017-04-14 (0170414090628-formularz-ogolny zal nr 1.xls)
Załącznik - 2017-04-14 (0170414090634-zal nr 1a - asortymentowy - zakres 1-5.xls)
Załącznik - 2017-04-14 (0170414090638-zal nr 1a - asortymentowo-zakres 6-10.xls)
Załącznik - 2017-04-14 (0170414090641-zal nr 1a - asortymentowy zakres 11-12.xls)
Załącznik - 2017-04-14 (0170414090644-zal nr 3 projekt umowy.odt)
Załącznik - 2017-04-14 (0170414093622-jedz (2).xml)
Załącznik - 2017-04-14 (0170414102220-jedz- wydruk zapisanego pliku.pdf)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Zestawienie z otwarcia:dodano: 2017-05-25
Otwarcie ofert
1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 25.05.2017 r. o godz. 11: 30
w: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
adres: ul. Lwowska 178A, 33 - 100 Tarnów - Sala Konferencyjna pokój nr 42

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie:

zamówienia, w wysokości 1.900.598,28 zł, w tym w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych, kwotę na sfinansowanie:

ZAKRES Wartość brutto
1. 568.030,67
2. 169.438,50
3. 78.540,00
4. 215.003,25
5. 193.227,12
6. 90.634,68
7. 42.605,85
8. 13.286,95
9. 14.934,15
10. 45.738,00
11. 414.855,63
12. 54.303,48

3. W postępowaniu:
 nie wpłynęła żadna oferta
X wpłynęły oferty
Zestawienie ofert

1. Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:
(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, znak identyfikacyjny w przypadku zastosowania aukcji elektronicznej – jeżeli dotyczy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, cenę lub koszt)

1. Jerzy Szkaradek ul. Krakowska 55, 33-300 Nowy Sącz
Zakres 10- 51.030,00 PLN

2. UNIMA Sp.zo.o. Warszawie Hurtownia Artykułów Spożywczych ul. Zdrojowa 4, 65-142 Zielona Góra
Zakres 5 – 184.192,85 PLN
Zakres nr 7 – 40.568,79 PLN
Zakres nr 8 – 12,844,01 PLN
Zakres nr 9 – 13.576,50 PLN
Zakres nr 12 – 51.030,43 PLN

3. TSO Tarnowska Spółdzielnia Ogrodnicza ul. Hodowlana 5, 33-100 Tarnów
Zakres 4 –153.090,00 PLN
Zakres nr 11 – 239.039,55 PLN

4. PPH POLARIS Małgorzata Gruszczyńska Ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz
Zakres nr 5 – 258.121,45 PLN
Zakres nr 7 – 37.053,51 PLN
Zakres nr 8 – 8.715,18 PLN
Zakres nr 9 – 14.364,00 PLN
Zakres n12 – 49.760,46 PLN

5 . Zakłady Mięsne Nowy Żmigród Sp.zo.o. 38-230 Nowy Żmigród, Mytarz 4
Zakres nr 1 – 459.054,75 PLN

6. PPHU Publima Sp.J. Lichota &Lichota 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Kilińskiego 49
Zakres nr 1 – 455.504,70 PLN
Zakres nr 2 – 139.734,00 PLN
Zakres nr 3 – 80.220,00 PLN

7. PPHU „ZZ” S.J. Czoch Zbigniew, Bałuszyński Zdzisław ul. Kilińskiego 58, 33-300 Nowy Sącz
Zakres nr 4 – 117.836,25 PLN
Zakres nr 11 – 181.353,65 PLN
8. Zakłady Mięsne Wiesław Leśniak ul Axentowicza 20a, 33-300 Nowy Sącz
Zakres nr 1 – 429.927,75 PLN
Zakres nr 2 – 149.423,40 PLN
Zakres nr 3 – 73.185,00 PLN

9. FHU MIKPOL Grzegorz Mikołajczyk ul. Dojazdowa 3, 33-300 Nowy Sącz
Zakres nr 4 – 120.225,00 PLN
Zakres nr 11 – 227.700,00 PLN

10. Gosdrob Family Sp.z.o.o. Sp.K. ul. Chopina 6A, 33-300 Nowy Sącz
Zakres nr 2 – 140.353,50 PLNOdpowiedź:dodano: 2017-05-25

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-06-26
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 6315167

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/ 37 /KK / 2988 /17 Tarnów, 2017-06-26

Dot. Przetarg nieograniczony – zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.–nr sprawy 37/2017r

Zawiadomienie o wyborze oferty w Zakresach 1, 2, 3,5,7, 8, 9, 12

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm..) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę żywności wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę założoną przez Wykonawcę:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Wartość brutto
08 Zakłady Mięsne Wiesław Leśniak ul Axentowicza 20a, 33-300 Nowy Sącz
Zakres nr 1 – 429.927,75 PLN
Zakres nr 3 – 73.185,00 PLN

06 PPHU Publima Sp.J. Lichota &Lichota 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Kilińskiego 49
Zakres nr 2 – 139.734,00 PLN

02 UNIMA Sp.zo.o. Warszawie Hurtownia Artykułów Spożywczych ul. Zdrojowa 4, 65-142 Zielona Góra
Zakres 5 – 184.192,85 PLN
Zakres nr 9 – 13.576,50 PLN

04 PPH POLARIS Małgorzata Gruszczyńska Ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz
Zakres nr 7 – 37.053,51 PLN
Zakres nr 8 – 8.715,18 PLN
Zakres n12 – 49.760,46 PLN

Zakres nr 6, - unieważniono zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 1 „nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (...)”

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny odnoszący się do przedmiotu zamówienia.

1. Ocena ofert:
Zakres 1 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
5 Żmigród 93,66
Żmigród 93,66 93,66
6 Publima 94,38
Publima 94,38 94,38
8 Zakłady Leśniak 100,00
Zakłady Leśniak 100,00 100,00
Zakres 2PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
6 Publima 100,00
Publima 100,00 100,00
8 Zakłady Leśniak 93,52
Zakłady Leśniak 93,52 93,52
10 Gosdrob 99,56
Gosdrob 99,56 99,56
Zakres 3 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
6 Publima 91,23
Publima 91,23 91,23
8 Zakłady lesniak 100,00
Zakłady lesniak 100,00 100,00
Zakres 5 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
2 Unima 100,00
Unima 100,00 100,00
4 Polaris 71,36
Polaris 71,36 71,36
Zakres 7 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
2 Unima 91,34
Unima 91,34 91,34
4 Polaris 100,00
Polaris 100,00 100,00
Zakres 8 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
2 Unima 67,85
Unima 67,85 67,85
4 Polaris 100,00
Polaris 100,00 100,00
Zakres 9 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
2 Unima 100,00
Unima 100,00 100,00
4 Polaris 94,52
Polaris 94,52 94,52
Zakres 12 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
2 Unima 97,51
Unima 97,51 97,51
4 Polaris 100,00
Polaris 100,00 100,00


2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następującą ofertę:
Jerzy Szkaradek ul. Krakowska 55, 33-300 Nowy Sącz
UNIMA Sp.zo.o. Warszawie Hurtownia Artykułów Spożywczych ul. Zdrojowa 4, 65-142 Zielona Góra
TSO Tarnowska Spółdzielnia Ogrodnicza ul. Hodowlana 5, 33-100 Tarnów
PPH POLARIS Małgorzata Gruszczyńska Ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz
Zakłady Mięsne Nowy Żmigród Sp.zo.o. 38-230 Nowy Żmigród, Mytarz 4
PPHU Publima Sp.J. Lichota &Lichota 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Kilińskiego 49
PPHU „ZZ” S.J. Czoch Zbigniew, Bałuszyński Zdzisław ul. Kilińskiego 58, 33-300 Nowy Sącz
Zakłady Mięsne Wiesław Leśniak ul Axentowicza 20a, 33-300 Nowy Sącz
FHU MIKPOL Grzegorz Mikołajczyk ul. Dojazdowa 3, 33-300 Nowy Sącz
Gosdrob Family Sp.z.o.o. Sp.K. ul. Chopina 6A, 33-300 Nowy Sącz


Termin po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:
1.
Dotyczy Zakresu nr 1,2,3,5,7, 8, 9, 12 - termin po upływie którego może być zawarta umowa to 06.07.2017r. Po upływie tego terminu umowa zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów


Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego drogą elektroniczną, oryginał wysłano pocztą.


Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.


Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/aRozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-06-30
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 6315167

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/ 37 /KK / 3072 /17 Tarnów, 2017-06-30

Dot. Przetarg nieograniczony – zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.–nr sprawy 37/2017r

Zawiadomienie o wyborze oferty w Zakresach 4, 10,11

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm..) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę żywności wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę założoną przez Wykonawcę:


Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Wartość brutto
01 Jerzy Szkaradek ul. Krakowska 55, 33-300 Nowy Sącz
Zakres 10- 51.030,00 PLN

07 PPHU „ZZ” S.J. Czoch Zbigniew, Bałuszyński Zdzisław ul. Kilińskiego 58, 33-300 Nowy Sącz
Zakres nr 4 – 117.836,25 PLN
Zakres nr 11 – 181.290,30 PLNOferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny odnoszący się do przedmiotu zamówienia.

1. Ocena ofert:
Zakres 4
nazwa OFERENTA 100% 100%
3 TSO 76,97
TSO 76,97 76,97
7 ZZ 100,00
ZZ 100,00 100,00
9 Mikpol 83,96
Mikpol 83,96 83,96
Zakres 10
nazwa OFERENTA 100% 100%
1 Szkaradek 100,00
Szkaradek 100,00 100,00
Zakres 11nazwa OFERENTA 100% 100%
3 TSO 75,84
TSO 75,84 75,84
7 ZZ 100,00
ZZ 100,00 100,00
9 Mikpol 79,62
Mikpol 79,62 79,622. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następującą ofertę:
Jerzy Szkaradek ul. Krakowska 55, 33-300 Nowy Sącz
UNIMA Sp.zo.o. Warszawie Hurtownia Artykułów Spożywczych ul. Zdrojowa 4, 65-142 Zielona Góra
TSO Tarnowska Spółdzielnia Ogrodnicza ul. Hodowlana 5, 33-100 Tarnów
PPH POLARIS Małgorzata Gruszczyńska Ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz
Zakłady Mięsne Nowy Żmigród Sp.zo.o. 38-230 Nowy Żmigród, Mytarz 4
PPHU Publima Sp.J. Lichota &Lichota 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Kilińskiego 49
PPHU „ZZ” S.J. Czoch Zbigniew, Bałuszyński Zdzisław ul. Kilińskiego 58, 33-300 Nowy Sącz
Zakłady Mięsne Wiesław Leśniak ul Axentowicza 20a, 33-300 Nowy Sącz
FHU MIKPOL Grzegorz Mikołajczyk ul. Dojazdowa 3, 33-300 Nowy Sącz
Gosdrob Family Sp.z.o.o. Sp.K. ul. Chopina 6A, 33-300 Nowy Sącz


Termin po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:
1.
Dotyczy Zakresu nr 4, 10,11 - termin po upływie którego może być zawarta umowa to 10.07.2017r. Po upływie tego terminu umowa zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów


Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego drogą elektroniczną, oryginał wysłano pocztą.


Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.


Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/aRozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-07-12
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem Dot. Przetarg nieograniczony – Dot. Przetarg nieograniczony – zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.–nr sprawy 37/2017r przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 209.000 euro zawarto umowę w:

W dniu 11.07 2017r. podpisano umowę z Wykonawcami:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Wartość brutto
08 Zakłady Mięsne Wiesław Leśniak ul Axentowicza 20a, 33-300 Nowy Sącz
Zakres nr 1 – 429.927,75 PLN
Zakres nr 3 – 73.185,00 PLN

06 PPHU Publima Sp.J. Lichota &Lichota 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Kilińskiego 49
Zakres nr 2 – 139.734,00 PLN

02 UNIMA Sp.zo.o. Warszawie Hurtownia Artykułów Spożywczych ul. Zdrojowa 4, 65-142 Zielona Góra
Zakres 5 – 184.192,85 PLN
Zakres nr 9 – 13.576,50 PLN

04 PPH POLARIS Małgorzata Gruszczyńska Ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz
Zakres nr 7 – 37.053,51 PLN
Zakres nr 8 – 8.715,18 PLN
Zakres n12 – 49.760,46 PLN

01 Jerzy Szkaradek ul. Krakowska 55, 33-300 Nowy Sącz
Zakres 10- 51.030,00 PLN

07 PPHU „ZZ” S.J. Czoch Zbigniew, Bałuszyński Zdzisław ul. Kilińskiego 58, 33-300 Nowy Sącz
Zakres nr 4 – 117.836,25 PLN
Zakres nr 11 – 181.290,30 PLN