Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

38/2017 zakup dostawa instalacja, uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej: RTG z ramieniem C, do ciągłego pomiaru cisnienia wraz z oprzyrządowaniem, USG, laser, pistolet, komora, zgrzewarka, kardiotokograf, kardiomonitor, lampa bezcieniowa, stół pioni

Ogłoszenie nr 65937 - 2017 z dnia 2017-04-13 r.
Tarnów: zakup, dostawa, instalacja, uruchomienie: Sprzętu i Aparatury medycznej wg n/w Zakres/y dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, krajowy numer identyfikacyjny 85005274000000, ul. ul. Lwowska , 33100 Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 315 460, e-mail ania@lukasz.med.pl, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej (URL): www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.lukasz.med.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.lukasz.med.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego. osobiście, za pośrednictwem posłańca,
Adres:
Kancelaria Ogólna szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup, dostawa, instalacja, uruchomienie: Sprzętu i Aparatury medycznej wg n/w Zakres/y dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Numer referencyjny: 38/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres 1. APARAT RTG Z RAMIENIEM C SZT.1. BLOK OPERACYJNY Zakres 2. APARAT DO CIĄGŁEGO NIEINWAZYJNEGO POMIARU CISNIENIA TĘTNICZEGO WRAZ Z OPRZYRZADOWANIEM I KARDIOMONITOREM SZT.1. OTOLARYNGOLOGIA Zakres 3. APARAT USG SZT.1. SOR Zakres 4. LASER HOLMOWY DO KRUSZENIA KAMIENI SZT.1. UROLOGIA Zakres 5. PISTOLET DO BIOPSJI STERCZA SZT.1. UROLOGIA Zakres 6. KOMORA LAMINARNA SZT.1. ANESTEZJOLOGIA Zakres 7. ZGRZEWARKA SZT.1. STERYLIZACJA Zakres 8. STÓŁ PIONIZACYJNY Z ELEKTRYCZNĄ ZMIANĄ WYSOKOŚCI LEŻA SZT.1. ODDZ. REHABILITACJI Zakres 9. SZAFA DO PRZECHOWYWANIA STERYLNYCH ENDOSKOPÓW SZT.1. CENTRALNA PRACOWNIA ENDOSKOPII Zakres 10. KARDIOTOKOGRAF SZT.1. GINEKOLOGIA Zakres 11. KARDIOMONITOR SZT.1. BLOK OPERACYJNY Zakres 12. LAMPA BEZCIENIOWA ZABIEGOWO-DIAGNOSTYCZNA SZT.1. OTOLARYNGOLOGIA

II.5) Główny kod CPV: 33100000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w dniach: 45
Okres w dniach: 30

II.9) Informacje dodatkowe: dla Zakresu nr 1, 2, 3, 4, max. Do 45 dni od daty zawarcia umowy. dla Zakresu nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, max. Do 30 dni od daty zawarcia umowy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 2A do specyfikacji. 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 4 stosuje się. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. Materiałów firmowych w języku polskim – np. katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, w zakresie parametrów technicznych oferowanego asortymentu, w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem) oferowanego sprzętu – potwierdzających, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. (Załącznik 1B (*) parametry wymagane) 2. Aktualne Deklaracja zgodności dla oferowanego wyrobu medycznego oznaczona znakiem CE oraz certyfikat CE jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu, jeśli jest wymagane lub Wpis z Rejestru Wyrobów Medycznych dot. Zakresu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3. certyfikat niezależnej akredytowanej jednostki certyfikującej dot. Zakresu nr 6.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz ogólny, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1, do specyfikacji, oraz formularz cenowy oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A, do specyfikacji sporządzony na podstawie opisu przedmiotu zamówienia (załącznik 1B do specyfikacji. (Załączniki winny zawierać wszystkie zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania), 10.2.2. Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, w zakresie parametrów technicznych oferowanego asortymentu, w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem) oferowanego sprzętu – potwierdzających, że oferowane wyroby spełniają (Załącznik 1B (*) parametry oceniane) . 10.2.3. Oświadczenia wymienione w punkcie 6.1-6.4 specyfikacji. 10.2.4. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 10.3. Poza wymienionymi powyżej dokumentami wskazane jest złożenie w ofercie kserokopii potwierdzenia wniesienia wadium, w przypadku wpłaty przelewem. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium wynosi ogółem : 6 766,00 PLN Zakres nr 1 3 241,00 PLN Zakres nr 2 528,00 PLN Zakres nr 3 370,00 PLN Zakres nr 4 1 389,00 PLN Zakres nr 5 46,00 PLN Zakres nr 6 97,00 PLN Zakres nr 7 40,00 PLN Zakres nr 8 55,00 PLN Zakres nr 9 741,00 PLN Zakres nr 10 70,00 PLN Zakres nr 11 129,00 PLN Zakres nr 12 60,00 PLN

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana podatku VAT następuje z mocy prawa. 4.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 3 ust. 6. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie : a) Zmiany adresu, osób reprezentujących Strony w przypadku zmian organizacyjnych, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy b) Zmiany przywoływanych w przedmiotowej umowie ustaw oraz rozporządzeń, w przypadku uchwalenia nowych ustaw lub rozporządzeń mających odpowiednie zastosowanie; c) obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a także w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług, d) Zmiany stawki podatku od towarów i usług, e) numeru katalogowego produktu, f) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, g) wystąpienia niezależnych od stron umowy zmian dotyczących osób kluczowych dla realizacji umowy. Zmiana tych osób musi być zaakceptowana przez Zamawiającego, kwalifikacje wskazanych osób muszą być, co najmniej takie same, jakie były wymagane na etapie postępowania o zamówienie publiczne; h) wystąpienia okoliczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie, i) sytuacji gdy wystąpi konieczność realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie, j) Wykonawca opierał się na zasobach podmiotów trzecich wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, dopuszcza się zmianę tych podmiotów na etapie realizacji zamówienia pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnianie warunków. k) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: aa) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, bb) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; l) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego 4.Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 27/04/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:APARAT RTG Z RAMIENIEM C
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 45
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Jakość 30
Gwarancja 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:APARAT DO CIĄGŁEGO NIEINWAZYJNEGO POMIARU CISNIENIA TĘTNICZEGO WRAZ Z OPRZYRZADOWANIEM I KARDIOMONITOREM SZT.1.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 45
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
jakość 30
Gwarancja 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:APARAT USG
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 45
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Jakośc 30
Gwarancja 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:LASER HOLMOWY DO KRUSZENIA KAMIENI
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 45
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
Jakość 30
Gwarancja 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:PISTOLET DO BIOPSJI STERCZA
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
jakość 30
Gwarancja 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:KOMORA LAMINARNA
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
Jakość 30
Gwarancja 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7 Nazwa:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZGRZEWARKA SZT.1.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Jakość 30
gwarancja 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 8 Nazwa:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:STÓŁ PIONIZACYJNY Z ELEKTRYCZNĄ ZMIANĄ WYSOKOŚCI LEŻA
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Jakość 30
Gwarancja 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 9 Nazwa:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:SZAFA DO PRZECHOWYWANIA STERYLNYCH ENDOSKOPÓW
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Jakość 30
Gwarancja 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 10 Nazwa:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:KARDIOTOKOGRAF
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
jakość 30
gwarancja 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 11 Nazwa:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:KARDIOMONITOR
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
jakość 30
gwarancja 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 12 Nazwa:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:LAMPA BEZCIENIOWA ZABIEGOWO-DIAGNOSTYCZNA
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
jakość 30
gwarancja 10

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2017-04-13 (0170413125712-siwz nowa spr.38.doc)
Załącznik - 2017-04-13 (0170413125718-forl ofer. nr 1 spr.38.doc)
Załącznik - 2017-04-13 (0170413125726-umowa nr 3- spr.38.doc)
Załącznik - 2017-04-13 (0170413125735-zal. 1a, 1b zakres nr 1 spr.38.doc)
Załącznik - 2017-04-13 (0170413125836-oswiadczenia 2, 2a spr.38.doc)
Załącznik - 2017-04-21 (0170421132451-modyfikacja siwz.docx)
Specyfikacja - 2017-04-21 (0170421132500-siwz nowa spr.38- modyfikacja.doc)
Załącznik - 2017-04-24 (0170424141051-forl ofer. nr 1 spr.38-modyfikacj.doc)
Załącznik - 2017-04-26 (0170426103301-zal. 1b spr.38-modyfikacja zakres nr 1.doc)
Załącznik - 2017-04-26 (0170426103405-forl ofer. nr 1-modyfikacj zakres nr 1.doc)
Załącznik - 2017-04-26 (0170426103414-zal nr 3 umowa -modyfikcja zakres nr 1.doc)
Załącznik - 2017-04-26 (0170426124243-zal. 1b zakres nr 5 spr.38 - modyfikcja.doc)
Załącznik - 2017-04-26 (0170426124857-zal. 1b zakres nr 4 spr.38 - modyfikacja.doc)
Załącznik - 2017-04-27 (0170427085741-zal. 1b zakres nr 11 modyfikacja 1 spr.38 -.doc)
Załącznik - 2017-04-27 (0170427092202-forl ofer. nr 1 zakres nr 1 - modyfikacja z dnia 26.04.2017r..doc)
Załącznik - 2017-04-27 (0170427092217-zal nr 3 umowa -modyfikcja z dnia 26.04.2017.doc)
Załącznik - 2017-04-27 (0170427092228-zal. 1b -zakres nr 1-modyfikcja2 z dnia 26.04.2017.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2017-04-21
Tarnów, dnia 21.04.2017r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/38/KK/ 1895 /17

dot. przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –- zakup, dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej: RTG z ramieniem C, USG, laser, pistolet do biopsji stercza, zgrzewarka, komora laminarna, stół polonizacyjny, szafa do przechowywania endoskopów, kardiotokograf, kardiomonitor, lampa bezcieniowa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.- nr sprawy 38/2017r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 20.04.2017r. Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie nr 1 dotyczy Zakresu nr 7
Asortyment ujęty w zakresie nr 7 nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz.U. nr 107 poz. 679/2010). Czy w związku z powyższym Zmawiający dopuści stosowne oświadczenie.
Odpowiedź:
Zamawiający zmodyfikował zapis SIWZ i wprowadził do rozdziału 6 ppkt. 6.5.1.5 - o treści:
- Aktualne Deklaracja zgodności dla oferowanego wyrobu oznaczona znakiem CE dot. Zakresu nr 7.
oraz wykreślił z ppkt. 6.5.1.2 zakres nr 7
Patrz modyfikacja SIWZ.


Modyfikacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
- SIWZ nr spr 38 - modyfikacja


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2017-04-21

Sprostowanie:dodano: 2017-04-21
Tarnów,2017-04-21

dot. przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –- zakup, dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej: RTG z ramieniem C, USG, laser, pistolet do biopsji stercza, zgrzewarka, komora laminarna, stół polonizacyjny, szafa do przechowywania endoskopów, kardiotokograf, kardiomonitor, lampa bezcieniowa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 38/2017

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) działając w imieniu Zamawiającego, wprowadzam do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:


I.Rozdział 6 - Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia wprowadza punkt 6.5.1.5 który otrzymuje brzmienie:

6.5.1.5 Aktualne Deklaracja zgodności dla oferowanego wyrobu oznaczona znakiem CE dot. Zakresu nr 7.
Ponadto wykreśla z ppkt. 6.5.1.2 zakres nr 7


II. . Rozdział 11 Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert otrzymuję brzmienie:

11.1. Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna do dnia : 05 maja 2017 do godziny 10.00

11.2. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego tj. w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-1OO Tarnów ul. Lwowska 178a, sala konferencyjna Nr 42 w dniu:
05 maja 2017 do godziny 11.00


Dokonaną zmianę Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.Odpowiedź:dodano: 2017-04-21

Sprostowanie:dodano: 2017-04-21
głoszenie nr 71167 - 2017 z dnia 2017-04-21 r.
Tarnów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 65937
Data: 13/04/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 85005274000000, ul. ul. Lwowska , 33100 Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 315 460, e-mail ania@lukasz.med.pl, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej (url):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest: 2. Aktualne Deklaracja zgodności dla oferowanego wyrobu medycznego oznaczona znakiem CE oraz certyfikat CE jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu, jeśli jest wymagane lub Wpis z Rejestru Wyrobów Medycznych dot. Zakresu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3.
W ogłoszeniu powinno być: 2. Aktualne Deklaracja zgodności dla oferowanego wyrobu medycznego oznaczona znakiem CE oraz certyfikat CE jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu, jeśli jest wymagane lub Wpis z Rejestru Wyrobów Medycznych dot. Zakresu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. 3.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 27/04/2017, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 05/05/2017, godzina: 10:00,

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 6)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 6.5.1.5 -Aktualne Deklaracja zgodności dla oferowanego wyrobu oznaczona znakiem CE dot. Zakresu nr 7.
Odpowiedź:dodano: 2017-04-21

Pytanie:dodano: 2017-04-21
Tarnów, dnia 21.04.2017r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/38/KK/ 1895 /17

dot. przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –- zakup, dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej: RTG z ramieniem C, USG, laser, pistolet do biopsji stercza, zgrzewarka, komora laminarna, stół polonizacyjny, szafa do przechowywania endoskopów, kardiotokograf, kardiomonitor, lampa bezcieniowa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.- nr sprawy 38/2017r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.04.2017r. Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuści stół do pionizacji z elektryczną zmianą wysokości leża o parametrach niewiele różniących się od wymaganych a tym samym w żaden sposób nie wpływających na pracę oraz na efekty wykonywanych zabiegów, mianowicie:
Długość: 205 cm
Szerokość: 75 cm
Regulacja wysokości: 58-96 cm
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza stół o powyższej o opisanych parametrach tj.: Długość: 205 cm Szerokość: 75 cm Regulacja wysokości: 58-96 cm.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2017-04-21

Pytanie:dodano: 2017-04-21
Tarnów, dnia 21.04.2017r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/38/KK/ 1895 /17

dot. przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –- zakup, dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej: RTG z ramieniem C, USG, laser, pistolet do biopsji stercza, zgrzewarka, komora laminarna, stół polonizacyjny, szafa do przechowywania endoskopów, kardiotokograf, kardiomonitor, lampa bezcieniowa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.- nr sprawy 38/2017r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.04.2017r. Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuści stół do pionizacji z elektryczną zmianą wysokości leża o parametrach niewiele różniących się od wymaganych a tym samym w żaden sposób nie wpływających na pracę oraz na efekty wykonywanych zabiegów, mianowicie:
Długość: 205 cm
Szerokość: 75 cm
Regulacja wysokości: 58-96 cm
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza stół o powyższej o opisanych parametrach tj.: Długość: 205 cm Szerokość: 75 cm Regulacja wysokości: 58-96 cm.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2017-04-21

Pytanie:dodano: 2017-04-24
Tarnów, dnia 24.04.2017r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/38/KK/ 1938 /17

dot. przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –- zakup, dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej: RTG z ramieniem C, USG, laser, pistolet do biopsji stercza, zgrzewarka, komora laminarna, stół polonizacyjny, szafa do przechowywania endoskopów, kardiotokograf, kardiomonitor, lampa bezcieniowa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.- nr sprawy 38/2017r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.04.2017r. Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie nr 1 dot. Zakres nr 9 Poz. 1:
pkt. 1.5 - Prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem "możliwość podłączenia" Zamawiający wymaga szafy posiadającej 7 przyłączeń i uchwytów z możliwością doposażenia urządzenia w kolejne przyłącza i uchwyty, aż do 10 endoskopów.
Odpowiedź:
Tak zamawiający w pkt. 1.5 określił min. i max podłączeń . Minimum- parametr wymagany kolumna b. Maximum – parametr oceniany w kolumnie e.

Pytanie nr 2 pkt. 1.5 i 1.6 –
Prosimy o wyspecyfikowanie listy endoskopów, które będą wieszane w szafie, w celu umożliwienia prawidłowego dobrania i wyceny uchwytów i przyłączeń.
Odpowiedź:
Endoskopy, które będą wieszane w szafie: Gastroskop GIF Q165(2419002), Gastroskop GIF – 2T160 (2102273), Gastroskop EG-2990i (A116304), Gastroskop EG-2990i (A116305), Kolonoskop CF-Q145I/L(2802273), Kolonoskop CF-Q165 L, Kolonoskop CF-Q165L (205311), Kolonoskop EC-3890Li (A114223), Duodenoskop TJF-145 (2500945), Duodenoskop TJF-145 (2801495), Duodenoskop TJF-Q180V (2405656)

Pytanie nr 3 dot. SIWZ pkt. 4 –
Termin wykonania zamówienia - Czy Zamawiający wydłuży maksymalny okres wykonania zamówienia dot. zakresu 9 z 30 na 45 dni? Szafa do przechowywania endoskopów, a szczególnie przyłącza i uchwyty do wyspecyfikowanej listy endoskopów, są produkowane na indywidualne potrzeby użytkownika, co wydłuża okres produkcji i dostawy tego sprzętu.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający modyfikuje Formularz Oferty – zał nr 1 i wydłuża w zakresie nr 9 termin wykonania zamówienia na 45 dni.

Modyfikacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
-Form Oferty nr 1 nr spr 38 - modyfikacja

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.
Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2017-04-24

Pytanie:dodano: 2017-04-25
Tarnów, dnia 24.04.2017r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/38/KK/ 1948 /17

dot. przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –- zakup, dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej: RTG z ramieniem C, USG, laser, pistolet do biopsji stercza, zgrzewarka, komora laminarna, stół polonizacyjny, szafa do przechowywania endoskopów, kardiotokograf, kardiomonitor, lampa bezcieniowa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.- nr sprawy 38/2017r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.04.2017r. Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie nr 1 dot.: Zakres nr 12 - Lampa bezcieniowa zabiegowo-diagnostyczna LED jezdna:
Czy Zamawiający zrezygnuje z montażu, uruchomienia i szkolenia, a dopuści wysyłkę lampy firmą kurierską wraz z dokumentami potrzebnymi do dokonania odbioru? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Wszystko dokładnie opisane jest w instrukcji obsługi. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający określił w zakresie nr 12 samą dostawę bez szkolenia, montazu, uruchomienia (Projekt Umowy, załacznik nr 1B-dla Zakresu nr 12)
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuści średnicą pola roboczego wynoszącą: 15 cm, w tym zakresie pełna iluminacja światła? Plama światła jest zdecydowanie większa i wynosi ok. 22 cm. Rozwiązanie nieznacznie odbiegające od wymaganego.
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę ze średnicą pola roboczego wynoszącą: 18 cm,w tym zakresie pełna iluminacja światła? Plama światła jest zdecydowanie większa i wynosi ok. 25 cm. Rozwiązanie nieznacznie odbiegające od wymaganego.
Odpowiedź do pytania 2 i 3:
Tak, Zamawiający dopuszcza lampe ze średnicą pola roboczego wynoszącą: 15 cm i 18 cm.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2017-04-25

Pytanie:dodano: 2017-04-25
Tarnów, dnia 24.04.2017r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/38/KK/ 1946 /17
dot. przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –- zakup, dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej: RTG z ramieniem C, USG, laser, pistolet do biopsji stercza, zgrzewarka, komora laminarna, stół polonizacyjny, szafa do przechowywania endoskopów, kardiotokograf, kardiomonitor, lampa bezcieniowa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.- nr sprawy 38/2017r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.04.2017r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1. Dotyczy ZAKRESU nr 7 ( Zgrzewarka )
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu zgrzewarkę, która nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyr. medycznych i nieposiadjącą powiadomienia/zgłoszenia do Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?
Odpowiedź:
Modyfikacja z dnia 21.04.2017r.- odpowiedź na pytanie nr 1 Znak pisma: SWLOG -271/38/KK/1895/17

Pytanie nr 2. Dotyczy : Załącznik nr 1B ZAKRES nr 7 punkt 1.10
Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści zgrzewarka, której obudowa jest wykonana ze stali nierdzewnej łatwiejszej do utrzymania w czystości i odpornej na środki chemiczne?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuści zgrzewarkę, której obudowa jest wykonana ze stali nierdzewnej.

Pytanie nr 3. Dotyczy : Załącznik nr 1B ZAKRES nr 7 punkt 1.12
Czy Zamawiający dopuści zgrzewarkę o mocy 365W?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 4. Dotyczy : Załącznik nr 1B ZAKRES nr 7 punkt 1.13
Czy Zamawiający dopuści zgrzewarkę o wymiarach : 527x 314x 162 mm?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza zgrzewarkę o wymiarach: 527x 314x 162 mm.

Pytanie nr 5
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia zgrzewarki w komplecie z blatem przednim rolkowym?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.


Pytanie nr 6
Czy Zamawiający wymaga, aby zgrzewarka była wyposażona w wbudowaną drukarkę do wydruku na zgrzewanym materiale podstawowych parametrów tj. data pakowania i ważność, kod alfanumeryczny, licznik, opis pakietu?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2017-04-25

Pytanie:dodano: 2017-04-26
Tarnów, dnia 25.04.2017r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/38/KK/ 1961 /17
dot. przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –- zakup, dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej: RTG z ramieniem C, USG, laser, pistolet do biopsji stercza, zgrzewarka, komora laminarna, stół polonizacyjny, szafa do przechowywania endoskopów, kardiotokograf, kardiomonitor, lampa bezcieniowa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.- nr sprawy 38/2017r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 20.04.2017r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1: Dotyczy zadanie 1 aparat RTG z ramieniem c załącznika nr 1B pkt. 1 .39
Prosimy o poprawę omyłki pisarskiej potwierdzającej iż Zamawiający wymaga cyfrowego wzmacniacza obrazu z rozdzielczością wzmacniacza min. 1024 x 1024?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający modyfikuje zał nr 1B – Zakres nr 1 parametry techniczne i poprawia omyłkę pisarską w pkr. 1.39

Pytanie 2: Dotyczy załącznika nr 1B pkt. 1.62
Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej iż wymogiem będzie dostawa aparatu fabrycznie nowego z roku produkcji 2017?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający modyfikuje zał nr 1B – Zakres nr 1 parametry techniczne i poprawia omyłkę pisarską w pkr. 1.62.

Pytanie 3:
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu na wykonanie zamówienia (dotyczy dostawy aparatu rtg z ramieniem c) do 50 dni od daty zawarcia umowy. Wyjaśniamy, że aparat rentgenowski jako wysoce specjalistyczne urządzenie medyczne konfigurowane jest pod konkretne zamówienie i wysyłany od producenta zagranicznego, zatem czas na dostawę 45 dni może okazać się niewystarczający.
Odpowiedź:
Zamawiający wydłuża termin wykonania zamówienia do 50 dni od daty zawarcia umowy. Modyfikacja załącznika nr 1 - Formularz oferty.

Pytanie 4: Dotyczy Projektu umowy §4 ust.1c,d
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od w/w zapisu. Wyjaśniamy, że Zamawiający przewiduje kary umowne za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu umowy.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 5:Dotyczy Projektu umowy §5 ust.1a
Mając na uwadze tzw. równe traktowanie obu Stron, a w tym przypadku zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie również kary dla Zamawiającego (w wysokości przewidzianej jak dla Wykonawcy), w z tytułu odstąpienia od umowy przez Strony, z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 6:Dotyczy Projektu umowy §5 ust.1b
Zwracamy się z prośbą o obniżenie do 0,5% wartości umowy brutto kary za każdy dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu umowy
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.Pytanie 7: Dotyczy Projektu umowy §6 ust.3
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie do 14 dni roboczych czasu na usunięcie niezgodności lub wady stwierdzonej przy odbiorze przedmiotu umowy.
Odpowiedź:
Tak zamawiający modyfikuje Projekt umowy zał nr 3 §6 ust.3 otrzymuje brzmienie:
3. Stwierdzone przy odbiorze niezgodności lub wady Wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie:
a) 7 dni roboczych – dotyczy zakresów 2,3,4,6,10,11 (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku)
b) 14 dni roboczych – dotyczy zakresu nr 1 (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku)
od podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego. Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia do czasu usunięcia niezgodności lub wad stwierdzonych w protokole zdawczo – odbiorczym.

Modyfikacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
-zal nr 1B nr spr 38 – modyfikacja – zakres 1
- Form Oferty zal nr 1 – modyfikacja – zakres nr 1
- zał nr 3 Umowa – modyfikacja – zakres nr 1


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2017-04-26

Pytanie:dodano: 2017-04-26
Tarnów, dnia 25.04.2017r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/38/KK/ 1 /17/1969

dot. przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –- zakup, dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej: RTG z ramieniem C, USG, laser, pistolet do biopsji stercza, zgrzewarka, komora laminarna, stół polonizacyjny, szafa do przechowywania endoskopów, kardiotokograf, kardiomonitor, lampa bezcieniowa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.- nr sprawy 38/2017r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 20.04.2017r. Zamawiający wyjaśnia:

DOTYCZY: Załącznik nr 1B - ZAKRES NR 12 – LAMPA BEZCIENIOWA ZABIEGOWO-DIAGNOSTYCZNA LED JEZDNA
Pytanie nr 1
Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający przez regulację lampy świetlnej rozumie średnicę plamy świetlnej?
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający dopuści średnicę plamy świetlnej w zakresie 22 cm do 31 cm?
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2017-04-26

Pytanie:dodano: 2017-04-26
Tarnów, dnia 25.04.2017r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/38/KK/ 1 /17/1969

dot. przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –- zakup, dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej: RTG z ramieniem C, USG, laser, pistolet do biopsji stercza, zgrzewarka, komora laminarna, stół polonizacyjny, szafa do przechowywania endoskopów, kardiotokograf, kardiomonitor, lampa bezcieniowa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.- nr sprawy 38/2017r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24.04.2017r. Zamawiający wyjaśnia:

DOTYCZY: zakresu nr 5 – urologia
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty Załącznika nr 1B Warunki Gwarancji i Serwisu dot. zakresu nr 5? Opisane w powyższym załączniku warunki gwarancji skierowane są do sprzętu typu RTG czy USG, który posiada całkowicie inna charakterystykę użytkowania a niżeli wymagany do zaoferowania w ramach zakresu nr 5 pistolet do biopsji stercza.
Pytanie nr 1 – załącznik nr 1B poz. 1
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pistolet do biopsji stercza o okresie gwarancji 12 miesięcy?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający modyfikuje zał nr 1B – Zakres nr 5 Warunki Gwarancji i serwisu dot. Zakresu nr 5.

Pytanie Nr 2. – załącznik nr 1B poz. 4
Czy zamawiający odstąpi od wymogu podania w załączniku nr 1B Warunki Gwarancji i Serwisu dot. zakresu nr 5 parametru:’ Możliwość zgłoszeń usterek w jez. Polskim 24 h/dobe – podac sposób oraz numer telefonów kontaktowych i faksu’? Dla tego typu sprzętu nie prowadzi się serwisu 24h na dobe.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający modyfikuje zał nr 1B – Zakres nr 5 Warunki Gwarancji i serwisu dot. Zakresu nr 5.

Pytanie Nr 3 . – załącznik nr 1B poz. 5
Czy zamawiający odstapi od wymogu podania w załączniku nr 1B Warunki Gwarancji i Serwisu dot. zakresu nr 5 parametru:” Czas na usuniecie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności)/godz. w dni robocze/ 96 godz. podać? Dla tego typu sprzętu nie jest możliwe usuniecie awarii w przeciągu 96 godz.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający modyfikuje zał nr 1B – Zakres nr 5 Warunki Gwarancji i serwisu dot. Zakresu nr 5.


Modyfikacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
-zał nr 1B zakres nr 5- nr spr 38 - modyfikacja

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2017-04-26

Pytanie:dodano: 2017-04-26
Tarnów, dnia 25.04.2017r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/38/KK/ 1 /17/1969

dot. przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –- zakup, dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej: RTG z ramieniem C, USG, laser, pistolet do biopsji stercza, zgrzewarka, komora laminarna, stół polonizacyjny, szafa do przechowywania endoskopów, kardiotokograf, kardiomonitor, lampa bezcieniowa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.- nr sprawy 38/2017r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 20.04.2017r. Zamawiający wyjaśnia:

DOTYCZY: Dot. Pkt.1.9 SIWZ _Zakres nr. 4 Laser Holmowy
Pytanie nr 1
Pragniemy zwrócić uwagę zamawiającego na omyłkę pisarską w pkt. 1.9. SIWZ.
Zamawiający wymaga „...Laser w obudowie jezdnej, wyposażony w 4 kółka z hamulcami, wszystkie kółka skrętne….” i następnie w tym samym punkcie wymaga aby urządzenie posiadało 2 kółka z hamulcami. Prosimy o potwierdzenie że zamawiający wymaga:…”Laser w obudowie jezdnej, wyposażony w 4 kółka skrętne w tym minimum 2 z hamulcami”….
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający modyfikuje zał nr 1B – Zakres nr 4 parametry techniczne i poprawia omyłkę pisarską w pkr. 1.9

Pytanie Nr 2. Dot. Pkt.1.10. SIWZ _Zakres nr. 4 Laser Holmowy
Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wadze 86 kg.
Odpowiedź:
Tak, zamawiający dopuszcza urządzenie o wadze 86 kg.

Modyfikacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
-zał nr 1B zakres nr 4- nr spr 38 - modyfikacja

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2017-04-26

Sprostowanie:dodano: 2017-04-26

Tarnów,2017-04-26

dot. przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –- zakup, dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej: RTG z ramieniem C, USG, laser, pistolet do biopsji stercza, zgrzewarka, komora laminarna, stół polonizacyjny, szafa do przechowywania endoskopów, kardiotokograf, kardiomonitor, lampa bezcieniowa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 38/2017

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) działając w imieniu Zamawiającego, wprowadzam do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:


I. Rozdział 11 Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert otrzymuję brzmienie:

11.1. Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna do dnia : 10 maja 2017 do godziny 10.00

11.2. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego tj. w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-1OO Tarnów ul. Lwowska 178a, sala konferencyjna Nr 42 w dniu:
10 maja 2017 do godziny 11.00
II. Termin wykonania zamówienia:
1) Wymagany termin wykonania Zamówienia:
a. Dla Zakresów 2,3,4,9 max do 45 dni
b. Dla zakresów 5,6,7,8,10,11,12 max do 30 dni
c. Dla Zakresu 1 max do 50 dni


Dokonaną zmianę Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.Odpowiedź:dodano: 2017-04-26

Sprostowanie:dodano: 2017-04-26
Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 65937-2017 z dnia 13-04-2017 - Tarnów
Zakres 1. APARAT RTG Z RAMIENIEM C SZT.1. BLOK OPERACYJNY Zakres 2. APARAT DO CIĄGŁEGO NIEINWAZYJNEGO POMIARU CISNIENIA TĘTNICZEGO WRAZ Z OPRZYRZADOWANIEM I KARDIOMONITOREM SZT.1. OTOLARYNGOLOGIA Z...
Termin składania ofert/wniosków: 27-04-2017
Ogłoszenie nr 74471 - 2017 z dnia 2017-04-26 r.
Tarnów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 65937
Data: 13/04/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 85005274000000, ul. ul. Lwowska , 33100 Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 315 460, e-mail ania@lukasz.med.pl, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej (url):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: Okres w dniach: 45 Okres w dniach: 30
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: Okres w dniach: 45 Okres w dniach: 30 Okres w dniach: 50

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: dla Zakresu nr 1, 2, 3, 4, max. Do 45 dni od daty zawarcia umowy. dla Zakresu nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, max. Do 30 dni od daty zawarcia umowy
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Dla Zakresów 2,3,4,9 max do 45 dni Dla zakresów 5,6,7,8,10,11,12 max do 30 dni Dla Zakresu 1 max do 50 dni

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 27/04/2017, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 10/05/2017, godzina: 10:00Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki
Odpowiedź:dodano: 2017-04-26

Pytanie:dodano: 2017-04-27
Tarnów, dnia 26.04.2017r.
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/38/KK/ 1 /17/1969

dot. przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –- zakup, dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej: RTG z ramieniem C, USG, laser, pistolet do biopsji stercza, zgrzewarka, komora laminarna, stół polonizacyjny, szafa do przechowywania endoskopów, kardiotokograf, kardiomonitor, lampa bezcieniowa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.- nr sprawy 38/2017r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.04.2017r. Zamawiający wyjaśnia:

DOTYCZY: Dot. _Zakres nr. 11 kardiomonitor szt.1.
Pytanie nr 1
Sekcja Warunki Gwarancji i Serwisu, pkt. 2 - Czy Zamawiający uznaje za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną?

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza
Modyfikacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
-zał nr 1B pkt. 2 zakres nr 11- nr spr 38 - modyfikacja

Pytanie Nr 2.
Sekcja Warunki Gwarancji I Serwisu, pkt. 4 - Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 4 dni roboczych.
W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści: Czas naprawy bez konieczności wymiany części do 4 dni roboczych, czas naprawy do 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 10 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?

Odpowiedź:
Tak, zamawiający dopuszcza

Modyfikacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
-zał nr 1B pkt. 5 zakres nr 11- nr spr 38 - modyfikacja

Pytanie Nr 3.
Sekcja Warunki Gwarancji I Serwisu, pkt. 15 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tego punktu z załącznik nr 1b do SIWZ?
Wszelkie czynności serwisowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowane przez producenta urządzenia osoby, posiadające certyfikaty poświadczające odbycie stosownych szkoleń. Wykonywanie czynności serwisowych przez osoby nieprzeszkolone może powodować bezpośrednie zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów. Udostępnienie możliwości nieprzeszkolonym osobom niesie za sobą ryzyko dla zdrowia lub życia pacjentów. W związku z powyższym Wykonawca nie może ponosić ryzyka związanego z konsekwencjami działań serwisowych osób niezależnych od Wykonawcy i o nieznanych dla Wykonawcy kompetencjach
i systemie zapewnienia, jakości świadczonych usług. Wykonawca nie może być zmuszany do ponoszenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi i/lub gwarancji dla urządzenia, w którym mogły zostać dokonane naprawy lub modyfikacje niezgodne z zaleceniami producenta i stanowiące potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa.

Odpowiedź:
Tak, zamawiający usuwa pkt. 15
Modyfikacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
-zał nr 1B zakres nr 11- nr spr 38 - modyfikacja

Pytanie Nr 4.
Par. 4 ust. 1 pkt. D – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tego punktu z wzoru umowy? Nieuzasadniona jest sytuacja podwójnego karania Wykonawcy za opóźnienie
w realizacji obowiązków gwarancyjnych – Wystarczającym zabezpieczeniem
dla Zamawiającego jest zastrzeżenie kar umownych, które znalazło się w paragrafie
5 wzoru umowy. W związku z powyższym wnosimy o usunięcie tego punktu.

Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian

Pytanie Nr 5.
Par. 5 - W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki
w wykonaniu zamówienia/usunięciu wad. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu

Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian


Modyfikacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
-zal nr 1B – zakres 11 – modyfikacja 1 z dnia 26.04.2017


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.
Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a


Odpowiedź:dodano: 2017-04-27

Pytanie:dodano: 2017-04-27
Tarnów, dnia 25.04.2017r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/38/KK/ 1990 /17
dot. przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –- zakup, dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej: RTG z ramieniem C, USG, laser, pistolet do biopsji stercza, zgrzewarka, komora laminarna, stół polonizacyjny, szafa do przechowywania endoskopów, kardiotokograf, kardiomonitor, lampa bezcieniowa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.- nr sprawy 38/2017r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 20.04.2017r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1: DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 1b DO SIWZ – Tabela techniczna: PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE:
Dotyczy zakresu nr 1 Aparat z ramieniem C p. 1.5
Prosimy o poprawienie Zamawiającego omyłki pisarskiej i podanie wartości prądu, jaki wymaga Zamawiający dla skopii ciągłej/impulsowej. Prosimy o dopuszczenie aparatu o prądzie skopi impulsowej minimum 20 mA.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 2 Dotyczy zakresu nr 1 Aparat z ramieniem C p.1.7
Prosimy o dopuszczenie aparatu, którego prąd radiografii cyfrowej wynosi 13 mA. Prąd o takiej wartości jest wystarczająco duży do wykonania wszelkich ekspozycji.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Zbyt mała ilośc mA.

Pytanie 3 Dotyczy zakresu nr 1 Aparat z ramieniem C p.1.11
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu o częstotliwości skopi pulsacyjnej w zakresie od 0,5 do 10 pulsów/sek. Częstotliwość do 10 pulsów/sek jest częstotliwością wystarczającą do zabiegów, do jakich dedykowany jest przedmiotowy aparat.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Zbyt mała częstotliwość pulsów/sek.

Pytanie 4 Dotyczy zakresu nr 1 Aparat z ramieniem C p. 1.18.
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu z lampą RTG o prędkości chłodzenia 37 kHU/min. Taka wartość chłodzenia przy jednocześnie bardzo dużej pojemności cieplnej kołpaka lampy jaką planujemy zaoferować Zamawiającemu nie będzie powodowała przegrzewania się zespołu lampy.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający modyfikuje zał nr 1B – Zakres nr 1 parametry techniczne w pkt. 1.18

Pytanie 5 Dotyczy zakresu nr 1 Aparat z ramieniem C p. 1.26
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu z zakresem ruchu poziomego 20 cm. Jest to niewielka różnica w stosunku do wymagań Zamawiającego i nie będzie miała żadnego wpływu na praktyczne użytkowanie aparatu.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający modyfikuje zał nr 1B – Zakres nr 1 parametry techniczne w pkt. 1.26

Pytanie 6 Dotyczy zakresu nr 1 Aparat z ramieniem C p. 1.30
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu o całkowitym zakresie ruchu obrotu ramienia C +/- 190 stopni. Jest to nie wielka różnica w stosunku do wymagań Zamawiającego i nie będzie miała praktycznego wpływu na użytkowanie aparatu.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Zbyt mały ruch obrotu ramienia.
Pytanie 7 Dotyczy zakresu nr 1 Aparat z ramieniem C p. 1.34
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu, którego hamulec kół jezdnych znajduje się przy kołach, natomiast sterowanie kołami odbywa się oddzielną dźwignią. Takie rozwiązanie jest powszechnie stosowane w aparatach RTG z ramieniem C i nie stanowi to żadnego problemu dla personelu obsługującego aparat.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 Dotyczy zakresu nr 1 Aparat z ramieniem C p.1.35
Czy Zamawiający dopuści aparat z włącznikiem promieniowania, który ma możliwość zaprogamowania 5 trybów pracy, jest to ilość w zupełności wystarczająca do swobodnej pracy i obsługi ramienia C oraz ręcznym włącznikiem promieniowania podłączonym do wózka z ramieniem C.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Zamawiający wymaga minimum 6 trybów pracy.

Pytanie 9 Dotyczy zakresu nr 1 Aparat z ramieniem C p. 1.38
Prosimy o dopuszczenie aparatu ze wzmacniaczem obrazu z dwoma polami. Dwa pola wzmacniacza są w zupełności wystarczające do przeprowadzenia wszelkich zabiegów, do których dedykowany jest przedmiotowy aparat.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Zbyt mała ilość pól.


Pytanie 10 Dotyczy zakresu nr 1 Aparat z ramieniem C p.1.42
Prosimy o dopuszczenie aparatu z monitorami o kącie widzenia 170°. Wartość ta jest nieznacznie mniejsza i jest czystko teoretyczna, ponieważ w praktyce monitor nigdy nie jest oglądany pod tak dużym kątem.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza aparat z monitorami kątu widzenia 170°.

Pytanie 11 Dotyczy zakresu nr 1 Aparat z ramieniem C p.1.45
Prosimy o dopuszczenie aparatu z matrycą obrazu zapamiętanego 1024x1024x14 bit.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Zbyt mała ilość bitów.


Pytanie 12 Dotyczy zakresu nr 1 Aparat z ramieniem C p. 1.51
Prosimy o dopuszczenie aparatu z Zoom 2x. Wartość taka jest w zupełności wystarczająca do przeprowadzenia wszelkich zabiegów do jakich dedykowany jest przedmiotowy aparat.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza aparat z ZOOM min. X 2.

Pytanie 13 Dotyczy zakresu nr 1 Aparat z ramieniem C p.1.55
Czy Zamawiający dopuści aparat z monitorami bez automatycznej regulacji jasności monitora w zależności od oświetlenia Sali? Podczas zabiegu oświetlenie na Sali zabiegowej jest na stałym jednakowym poziomie, więc taka funkcjonalność nie ma uzasadnienia.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza aparatu z monitorami bez automatycznej jasności monitora.

Pytanie 14 Dotyczy zakresu nr 1 Aparat z ramieniem C p.1.57.
Czy Zamawiający dopuści aparat, którego parametry generatora i programami obsługiwane są za pomocą wygodnej membranowej klawiatury, która może być w bardzo prosty sposób utrzymana w czystości oraz jest odporna na uszkodzenia mechaniczne dużo bardziej niż ekran dotykowy.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza aparatu który jest obsługiwany przez membranową klawiaturę.

Pytanie 15 Czy z uwagi na to, że dostępne są już na rynku aparaty z 2017 roku, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu pkt. 1.62 na poniższy:

1.62. Rok produkcji nie starszy niż 2016 Tak Bez oceny
Odpowiedź:
Modyfikacja z dnia 26,04.2017r. odpowiedź na pytanie nr 2 Znak: SWLOG-271/38/KK/1961/17
Pytanie 16 Prosimy o doprecyzowanie, jakie parametry ma spełnić dodatkowy system archiwizacji” opisany w pkt. 1.60
Odpowiedź:
Możliwość przechowywania danych z aparatu. Modyfikacja załącznika nr 1B pkt. 1.60

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU – zakres numer 1
Pytanie 17
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uwzględnienie dni roboczych w zakresie przeprowadzania szkolenia. Zatem pkt. 12 brzmiałby jak poniżej:
„Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu użytkownika nie później jednak, niż w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego sprzętu dla całego personelu oddziału, w zakresie obsługi oferowanego sprzętu u Zamawiającego”
Odpowiedź:
Tak Zamawiający modyfikuje zał nr 1B warunki gwarancji i serwisu dot. Zakresu nr 1 pkt. 12

DOTYCZY WZORU UMOWY:
Pytanie 18 Dotyczy §2 ust. 2
W celu doprecyzowania zakresu obowiązków Wykonawcy, prosimy o zmianę zapisu jak poniżej:
„Wykonawca zobowiązuje się wykonać obowiązek przeszkolenia personelu w terminie uzgodnionym z osobą, o której mowa w ust. 4 w zakresie obsługi sprzętu, nie później jednak, niż w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.”
Odpowiedź:
Tak Zamawiający modyfikuje zał nr 3 Projektu umowy dla zakresu nr 1 w §2 ust. 2: który otrzymuje brzmienie:
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać obowiązek przeszkolenia personelu w terminie uzgodnionym z osobą, o której mowa w ust. 4 w zakresie obsługi sprzętu, nie później jednak, niż w terminie:
a) 3 dni od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. dotyczy zakresów 2,3,4,6,10,11
b) 3 dni robocze od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego dotyczy zakresu nr 1

Pytanie 19 Dotyczy §3 ust. 1
W celu doprecyzowania zapisów umowy, prosimy o zmianę zapisu jak poniżej:
„Zakres nr 1, 4: Zapłata dokonana będzie na podstawie wystawionej faktury Vat, przesłanej przez Wykonawcę do Kancelarii Ogólnej Zamawiającego płatnej w dwóch równych ratach pierwsza rata w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury, druga rata w terminie 60 dni od daty wystawienia.”
Odpowiedź:
Tak Zamawiający modyfikuje zał nr 3 Projektu umowy i zał. Nr 1 Formularz Oferty pkt. 7 dla zakresu nr 1 i 4 w §3 ust.1: który otrzymuje brzmienie:
Zakres nr 1, 4: Zapłata dokonana będzie płatna w dwóch ratach pierwsza rata w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury, druga rata w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury Vat i przesłanie jej przez Wykonawcę do Kancelarii Ogólnej Zamawiającego.


Pytanie 20 Dotyczy §3 ust. 5
Czy z uwagi na to, że zapis §3 ust. 5 jest niezgodny z zapisem §8 ust. 3, to Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §3 ust. 5 na poniższy:
„W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana ceny tylko w przypadku zmiany: stawki VAT”
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla z § 8 cały ust.3 w Projekcie Umowy -zał nr 3 pozostawiając zapis w § 3 ust.5 dla wszystkich zakresów. Modyfikacja Projektu Umowy – zał nr 3.

Pytanie 21 Dotyczy §4 ust. 1b
Prosimy o zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłokę”, oraz w celu doprecyzowania zapisów umowy o zmianę §4 ust. 1b na poniższy:
„b) w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązków opisanych w § 2 ust. 1 przekraczającej okres 30 dni, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym i odpowiednim terminie, po bezskutecznym upływie tego terminu,”
Uzasadnienie:
Zgodnie z art.476 Kodeksu cywilnego, Wykonawca odpowiada za opóźnienie, za które ponosi odpowiedzialność, czyli właśnie zwłokę.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.


Pytanie 22 Dotyczy §4 ust. 1c
Prosimy o zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłokę”, oraz w celu doprecyzowania zapisów umowy o zmianę §4 ust. 1c na poniższy:
„c) w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązków opisanych w § 2 ust. 2 przekraczającego okres 10 dni roboczych, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym i odpowiednim terminie, po bezskutecznym upływie tego terminu.”
Uzasadnienie:
Zgodnie z art.476 Kodeksu cywilnego, Wykonawca odpowiada za opóźnienie, za które ponosi odpowiedzialność, czyli właśnie zwłokę.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 23 Dotyczy §4 ust. 1d
Prosimy o zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłokę”, oraz w celu doprecyzowania zapisów umowy o zmianę §4 ust. 1d na poniższy:
„d) w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji jakości przekraczającego okres 10 dni, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym i odpowiednim terminie, po bezskutecznym upływie tego terminu.”
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.


Pytanie 24 Dotyczy §4 ust. 3
Czy celu doprecyzowania (nie można bowiem wykonać prawa odstąpienia z powodu zwłoki w dostawie urządzenia, skoro w chwili odstąpienia urządzenie zostało już dostarczone), Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §4 ust. 3 na poniższy:
„Jeżeli w chwili wykonania prawa odstąpienia przez którąkolwiek ze stron przedmiot dostawy został już dostarczony Zamawiającemu, Wykonawca powinien go odebrać na własny koszt; powyższe nie dotyczy sytuacji odstąpienia z przyczyn wskazanych w ust.1 pkt b) powyżej.”
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 25 Dotyczy §4 ust. 4
Czy z uwagi na to, że takiego prawa nie dają Zamawiającemu ani przepisy Kodeksu cywilnego, ani przepisy Prawa zamówień publicznych; Zamawiający może jedynie zażądać w SIWZ wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości i formach zgodnych z przepisami Prawa zamówień publicznych, Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z umowy §4 ust. 4
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.


Pytanie 26 Dotyczy §5 ust. 1a
W celu doprecyzowania zgodnie z zasadami odpowiedzialności określonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §5 ust. 1a na poniższy:
„Wykonawca w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto.”
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 27 Dotyczy §5 ust. 1b
Czy uwzględniając poniższe uzasadnienie Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §5 ust. 1b na poniższy:
„w przypadku zwłoki Wykonawcy w dotrzymaniu terminów umownych określonych w § 2 ust. 1 lub ust.2 umowy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak, niż 10% wartości umowy brutto. Tę samą karę stosuje się w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji jakości. „
Uzasadnienie:
Kara umowna może odnosić się tylko do konkretnych, określonych i zindywidualizowanych postaci nienależytego wykonania umowy. Tak też orzecznictwo Sądu Najwyższego, patrz min. uchwała siedmiu sędziów SN (orzeczenie SN z dnia 6 listopada 2003r., III CZP 61/03
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 28 Dotyczy §6 ust. 2
Czy w celu doprecyzowania warunków gwarancji, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do §6 ust. 2 poniższych zapisów:
„Wykonawca, w ramach gwarancji, zobowiązany jest usunąć, na swój koszt, wadę przedmiotu umowy, za którą ponosi odpowiedzialność. Sposób usunięcia wady określa – według własnego uznania - Wykonawca. Ani naprawa istotna, ani wymiana urządzenia, ani wymiana części, modułu lub podzespołu w trakcie usuwania wady nie powodują wznowienia okresu gwarancji, jednak jej termin ulega przedłużeniu o czas trwania niesprawności urządzenia, uniemożliwiającej korzystanie z niego.
Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady / awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady konstrukcyjne, produkcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w szczególności:
1) uszkodzenia i wady urządzenia wynikłe na skutek:
a) eksploatacji urządzenia przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi urządzenia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,
b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi, w tym losowymi, tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.);
3) materiały eksploatacyjne.”
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 29 Dotyczy §6 ust. 3
Czy z uwagi na to, że takiego prawa nie dają Zamawiającemu ani przepisy Kodeksu cywilnego, ani przepisy Prawa zamówień publicznych; Zamawiający może jedynie zażądać w SIWZ wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości i formach zgodnych z przepisami Prawa zamówień publicznych, Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §6 ust. 3 na poniższy:
„Stwierdzone przy odbiorze niezgodności lub wady Wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie 7 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego..”
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 30 Dotyczy §6
Czy w celu doprecyzowania warunków rękojmi, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do §6 kolejnego ustępu o poniższym brzmieniu:
„Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji; zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu i obowiązki Wykonawcy w tym zakresie) są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji.”
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.


Pytanie 31 Dotyczy formularza oferty:
Czy Zamawiający dopuści wykonanie zamówienia w zakresie Zadania nr 1 do 70 dni.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraził zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia dla zakresu nr 1 do 50 dni. Modyfikacja z dnia 26,04.2017r. odpowiedź na pytanie nr 3 Znak: SWLOG-271/38/KK/1961/17

Modyfikacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
-zal nr 1B – zakres 1 – modyfikacja2 z dnia 26.04.2017
- zal nr 3 umowa -modyfikcja z dnia 26.04.2017
- Form Oferty zał nr 1 zakres nr 1 modyfikacja z dnia 26.04.2017r.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2017-04-27

Pytanie:dodano: 2017-04-27
Tarnów, dnia 27.04.2017r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/38/KK/ 1995 /17

dot. przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –- zakup, dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej: RTG z ramieniem C, USG, laser, pistolet do biopsji stercza, zgrzewarka, komora laminarna, stół polonizacyjny, szafa do przechowywania endoskopów, kardiotokograf, kardiomonitor, lampa bezcieniowa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.- nr sprawy 38/2017r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.04.2017r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Dotyczy zakresu nr 3 - aparatu USG
Czy Zamawiający dopuści aparat USG posiadający 15” monitor, wagę ok 6 kg, częstość odświeżania na poziomie 1000 Hz, o ponad 190000 kanałach przetwarzania, posiadający znacznie wyższe parametry techniczne, niż minimalne wymogi Zamawiającego. Oferowany przez nas system współpracuje z głowicą convex o częstotliwości pracy w zakresie 2-5MHz i regulowanym kącie obrazowania do max 55 stopni oraz z głowicą liniową pracującą w zakresie 4-13 Mhz posiadającą długość czoła obrazowego 38,4 mm. Tak niewielkie różnice w parametrach technicznych głowic nie mają większego znaczenia dla jakości i wygody pracy na urządzeniu. Zastosowane w oferowanym aparacie innowacje technologiczne, oraz nowoczesne głowice pozwalają na precyzyjne diagnozowanie płytko położonych struktur bez konieczności stosowania wysokich częstotliwości, co sprawia iż oferowana głowica jest głowicą znacznie bardziej uniwersalną w zastosowaniu. Pragniemy zaznaczyć, iż oferowane przez nas urządzenie posiada możliwość rozszerzenia powierzchni obrazowej na głowicy liniowej poprzez zastosowanie funkcji tzw. obrazowania trapezoidalnego, co przy większej głębokości od czoła głowicy sprawia iż otrzymany obraz jest dużo większy niż minimalna szerokość wymagana przez Zamawiającego. Ponad to, oferowany przez nas aparat z uwagi na niewielkie rozmiary i wagę jest urządzeniem zapewniającym większa wygodę i bezpieczeństwo podczas transportu.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2017-04-27

Pytanie:dodano: 2017-04-27
Tarnów, dnia 27.04.2017r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167
znak pisma: SWLOG-271/38/KK/ 1995 /17

dot. przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –- zakup, dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej: RTG z ramieniem C, USG, laser, pistolet do biopsji stercza, zgrzewarka, komora laminarna, stół polonizacyjny, szafa do przechowywania endoskopów, kardiotokograf, kardiomonitor, lampa bezcieniowa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.- nr sprawy 38/2017r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 20.04.2017r. Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie nr 1 dot. Zakresu 3: Aparat USG 1 szt.
1.25 Czy dopuszczacie Państwo możliwość rozbudowy o wysokiej jakości głowicę transwaginalna o ilości elementów min. 128 z zakres pracy min. 3,1-9,8 MHz, promień max.10 mm? Zwracamy uwagę, że ta niewielka różnica w zakresie pracy oraz promieniu będzie niezauważalna w pracy. W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie w celu doprecyzowania opisu i przeznaczenia przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2
1.24 Czy dopuszczacie Państwo wysokiej jakości głowicę liniową o zakresie pracy min. 5-10 MHz, ale większej ilości elementów – 192, co przekłada się na zdecydowanie wyższą jakość obrazowania i długości czoła 47mm? Zwracamy uwagę, że ta różnica w zakresie pracy będzie niezauważalna podczas skanowania. W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie w celu doprecyzowania opisu i przeznaczenia przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 3
1.24 Czy dopuszczacie Państwo wysokiej jakości głowicę liniową o zakresie pracy min. 3.1-13 MHz, ale większej ilości elementów – 192, co przekłada się na zdecydowanie wyższą jakość obrazowania i długości czoła 38 mm? Zwracamy uwagę, że ta różnica w zakresie pracy będzie niezauważalna podczas skanowania. W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie w celu doprecyzowania opisu i przeznaczenia przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 4
1.23 Czy dopuszczacie Państwo wysokiej jakości głowicę Convex o zakresie pracy 2,9-6 MHz, o kącie skanowania 72 st. I posiadającej 128 elementów? Zwracamy uwagę, że ta różnica w zakresie pracy będzie niezauważalna podczas skanowania. W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie w celu doprecyzowania opisu i przeznaczenia przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 5
1.23 Czy dopuszczacie Państwo wysokiej jakości głowicę Convex o zakresie pracy 1,55-5,77 MHz, o kącie skanowania 54 st. i posiadającej 160 elementów? Zwracamy uwagę, że ta różnica w zakresie pracy będzie niezauważalna podczas skanowania. W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie w celu doprecyzowania opisu i przeznaczenia przedmiotu zamówienia
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2017-04-27

Pytanie:dodano: 2017-04-27
Tarnów, dnia 27.04.2017r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/38/KK/ 1995 /17

dot. przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –- zakup, dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej: RTG z ramieniem C, USG, laser, pistolet do biopsji stercza, zgrzewarka, komora laminarna, stół polonizacyjny, szafa do przechowywania endoskopów, kardiotokograf, kardiomonitor, lampa bezcieniowa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.- nr sprawy 38/2017r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 20.04.2017r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Dotyczy aparatu USG
Czy Zamawiający dopuści aparat usg renomowanej firmy wyposażony w głowice liniową pracującą w zakresie częstotliwości 5-12 MHz z długością czoła 38,1 mm ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 Dotyczy aparatu USG
Czy Zamawiający dopuści aparat usg renomowanej firmy nie posiadający trybu obrazowania 4B, ale wyposażony w monitor 15 calowy, a więc znacznie większy od wymaganego?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2017-04-27

Pytanie:dodano: 2017-04-28
Tarnów, dnia 27.04.2017r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167
znak pisma: SWLOG-271/38/KK/ 2000 /17

dot. przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –- zakup, dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej: RTG z ramieniem C, USG, laser, pistolet do biopsji stercza, zgrzewarka, komora laminarna, stół polonizacyjny, szafa do przechowywania endoskopów, kardiotokograf, kardiomonitor, lampa bezcieniowa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.- nr sprawy 38/2017r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.04.2017r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Dotyczy Zakresu nr 7:
Czy Zamawiający dopuści zgrzewarkę z datą produkcji – 2016r.?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że zaproponowane urządzenie będzie fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne, zgodne z zapisami SIWZ oraz spełniające wszystkie pozostałe zapisy Parametrów wymaganych w SIWZ dla zakresu nr 7.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2017-04-28

Pytanie:dodano: 2017-04-28
Tarnów, dnia 28.04.2017r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167
znak pisma: SWLOG-271/38/KK/ 2027 /17
dot. przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –- zakup, dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej: RTG z ramieniem C, USG, laser, pistolet do biopsji stercza, zgrzewarka, komora laminarna, stół polonizacyjny, szafa do przechowywania endoskopów, kardiotokograf, kardiomonitor, lampa bezcieniowa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.- nr sprawy 38/2017r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.04.2017r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1
Dotyczy projektu umowy § 5 ust. 1 punkt a) oraz b) w zakresie zadania 3 oraz 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odpowiednie zmniejszenie wysokości kar umownych:
a) z 10% do 5%
b) 1% do 0,5% oraz z 10% na 5% z zastrzeżeniem, że fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas zwłoki wyłącza możliwość stosowania kar umownych
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 2
Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 3 w zakresie zadania 3 oraz 9
Prosimy o doprecyzowanie zapisu:
„ Stwierdzone przy odbiorze uzasadnione niezgodności lub wady Wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie 7 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku) od podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia do czasu usunięcia niezgodności lub wad, których zasadność została potwierdzona przez Wykonawcę”.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 3
Dotyczy projektu umowy § 7 ust. 2 w zakresie zadania 3 oraz 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu o klauzulę:
„ (…) Zgodny takiej nie można bezpodstawnie odmówić”.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 4
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego bądź nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe.
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 5
Dotyczy warunków gwarancji i serwisu w zakresie zadania 3 oraz 9, punkt 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji/rozpoczęcia naprawy do 5 dni roboczych od dnia potwierdzonego otrzymania informacji przez autoryzowany serwis Wykonawcy?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.


Pytanie 6
Dotyczy warunków gwarancji i serwisu w zakresie zadania 3 oraz 9, punkt 5
Prosimy o wydłużenie czasu usunięcia awarii do 10 dni roboczych.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 7
Dotyczy warunków gwarancji i serwisu w zakresie zadania 3 oraz 9, punkt 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 8 letniego dostępu do części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 8
Dotyczy Załącznika 1B – Zakres 3 – Aparat USG:
1. Dotyczy Załącznik nr 1B - ZAKRES NR 3 – APARAT USG Lp. 1.4. Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf z klawiaturą i panelem sterowniczym dostępnym za pośrednictwem panelu dotykowego, ultrasonograf składa się z jednego dotykowego monitora za pośrednictwem którego możemy wprowadzać dane pacjenta oraz zmieniać parametry obrazu.

2. Dotyczy Załącznik nr 1B - ZAKRES NR 3 – APARAT USG Lp. 1.5. Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf o wadze 15kg oraz wózkiem do zamontowania aparatu o wadze 62kg, taka waga wózka jest niezbędna do zachowania stabilności aparatu?


3. Dotyczy Załącznik nr 1B - ZAKRES NR 3 – APARAT USG Lp. 1.9. Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf bez torby transportowej do przemieszczania ultrasonografu i głowic?

4. Dotyczy Załącznik nr 1B - ZAKRES NR 3 – APARAT USG Lp. 1.23. Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf z głowicą typu convex z zakresem pracy 2-5 MHz, oraz z kątem skanowania 56°? Tak niewielkie różnice nie wpływają na jakość badania.


5. Dotyczy Załącznik nr 1B - ZAKRES NR 3 – APARAT USG Lp. 1.24. Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf z głowicą liniową o zakresie pracy 5-14 MHz? Tak niewielka różnica nie wpływa na jakość badania.

6. Dotyczy Załącznik nr 1B - ZAKRES NR 3 – APARAT USG Lp. 1.25. Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf z możliwością rozbudowy o głowicę transwaginalną o zakresie pracy 5-9 MHz oraz o promieniu 10mm? Tak niewielkie różnice nie wpływają na jakość badania.


7. Dotyczy Załącznik nr 1B - ZAKRES NR 3 – APARAT USG. Czy Zamawiający wymaga aby oferowany ultrasonograf miał możliwość rozbudowy o obrazowanie elastograficzne?
Odpowiedź do zakresu nr 3 pkt. 1-7
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 9
Dotyczy Załącznika 1B – zakres 9 – Szafa do przechowywania sterylnych endoskopów
Prosimy o podanie modeli posiadanych endoskopów z podziałem na gastroskopy, kolonoskopy, duodenoskopy.
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie nr 2 z dnia 24.04.2017r.- Znak pisma: SWLOG -271/38/KK/1938/17
Pytanie 10 dot.: Poz. 1.6.
Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Wieszaki umożliwiające powieszenie videoendoskopu w pozycji pionowej, w tym najdłuższych kolonoskopów, bez możliwości dotykania przez endoskop dna szafy”
Odpowiedź:
Tak, zamawiający dopuszcza.
Pytanie 11 dot.: Poz. 1.8
Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Wbudowany ekran dotykowy LCD/PLC z intuicyjnym menu graficznym w języku angielskim”
Odpowiedź:
Tak, zamawiający dopuszcza.
Pytanie 12 dot.:Poz. 1.9.
Prosimy o dopuszczenie urządzenia którego konstrukcja nie wymaga baterii zasilającej – urządzenie posiada wbudowany terminowy system zabezpieczenia przed awarią zasilania
Odpowiedź:
Tak, zamawiający dopuszcza.
Pytanie 13 dot.: Poz. 1.8.
Prosimy o dopuszczenie urządzenia opartego na transponderach do znakowania endoskopów
Odpowiedź:
Tak, zamawiający dopuszcza.
Pytanie 14 dot.: Poz. 1.10.
Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Wbudowany czytnik transponderów RIFD”
Odpowiedź:
Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15 dot.: Poz. 1.13.
Prosimy o dopuszczenie zapisu:
Wydruk generowany automatycznie po wyjęciu videoendoskopu z szafy zawierający m.in. takie informacje jak:
· Nr seryjny i model endoskopu,
· Użytkownik wkładający videoendoskop,
· Użytkownik wyjmujący videoendoskop,
· Data i godzina rozpoczęcia i zakończenia procesu,
· Czas trwania procesu:
Odpowiedź:
Tak, zamawiający dopuszcza.
Pytanie 16 dot.: Poz. 1.14.
Prosimy o dopuszczenie zapisu: „System filtracji powietrza w szafie klasy HEPA 0.3 mic /99.99 DOP Filtr wstępny EU4 >95% 0.5mic” - zgodnie z certyfikacją dopuszczającą urządzenie.
Odpowiedź:
Tak, zamawiający dopuszcza.
Pytanie 17 dot.: Poz. 1.15.
Prosimy o dopuszczenie zapisu: „System filtracji powietrza w kanałach endoskopu - HEPA 0.3 mic /99.99 DOP Filtr wstępny EU4 >95% 0.5mic” - zgodnie z normą BS EN ISO 15883-4
Odpowiedź:
Tak, zamawiający dopuszcza.
Pytanie 18 dot.: Poz. 1.18, 1.19, 1.20.
Prosimy o dopuszczenie urządzania realizującego suszenie endoskopów w temperaturze pokojowej co jest zgodne z nota certyfikującą urządzenie i nie wymaga schładzania urządzenia po wyciągnięciu z szafy.
Odpowiedź:
Tak, zamawiający dopuszcza.
Pytanie 19 dot.: Poz. 1.28. 1.47.
Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w zintegrowany kompresor i nie wymaga zewnętrznej (kosztownej) instalacji tlenu medycznego i kompresora.
Odpowiedź:
Tak, zamawiający dopuszcza.
Pytanie 20 dot.: Poz. 1.31.
Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Dno szafy wyposażone wyciąganą i wymienną matę ociekową”.
Odpowiedź:
Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21 dot.: Poz. 1.44.
Prosimy o dopuszczenie wymiarów szafy:
Szerokość: 1300 mm
Głębokość: 610 mm
Wysokość: 2040 mm
Odpowiedź:
Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22 dot.: Poz. 1.49.
Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Pobór 2400 W” – prosimy pamiętać że nasze urządzenie posiada wewnętrzny kompresor i nie będzie wymagać podłączenia do zewnętrznego kompresora.
Odpowiedź:
Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23
Prosimy o informację czy oferowana szafa ma posiadać możliwość podłączenia do posiadanego systemu archiwizacji badań endoskopowych
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24
Prosimy o dopuszczenie szafy na 8 endoskopów
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2017-04-28

Zestawienie z otwarcia:dodano: 2017-05-10

1.
Otwarcie ofert


1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 10.05.2017r o godz. 11:00
w: Szpitalu Wojewódzkim im. Św Łukasza SP ZOZ w Tarnowie sala konferencyjna adres: ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów


2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie:

zamówienia, w wysokości 731.501,00 zł, w tym w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych, kwotę na sfinansowanie:
ZAKRES Wartość Brutto
1 350 001,00
2 57 000,24
3 40 003,20
4 150 000,12
5 5 000,40
6 10 455,48
7 5 000,57
8 6 000,48
9 80 000,46
10 7 560,00
11 14 000,04
12 6 480,00


3. W postępowaniu:
 nie wpłynęła żadna oferta
X wpłynęły oferty

2. Zestawienie ofert

1. Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:
(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, znak identyfikacyjny w przypadku zastosowania aukcji elektronicznej – jeżeli dotyczy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, cenę lub koszt)

01 Walmed sp.zo.o. ul. Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzębie
Zakres nr 10 – 7.344,00 PLN
Okres gwarancji: 24 m-ce

02 Naturfarm Piotr Wojciechowski Dabrówka ul. Jaśminowa 12, 62-070 Dopiewo
Zakres nr 12 – 5200,20 PLN
Okres gwarancji: 34 m-ce

03 PHU Technomex sp.zo.o. ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
Zakres nr 8 – 5.751,00 PLN
Okres gwarancji: 22 m-ce

04 PHU Anmar Sp.zo.o. Sp.K. ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy
Zakres nr 5 – 3.726,00 PLN
Okres gwarancji: 12 m-ce


05 Grupa Medyczna Sp.zo.o. ul. Strzeszyńska 35/37 lok. 8, 60-479 Poznań
Zakres nr 3 – 91.800,00 PLN
Okres gwarancji: 46 m-ce

06 Drager Polska Sp.zo.o. ul. Sułkowskiego 18a, 85-655 Bydgoszcz
Zakres nr 2 – 49.680,00 PLN
Okres gwarancji: 24 m-ce


07 Intimex Sp.zo.o. Sp.K. ul. Spacerowa 2, 05-119 Legionowo
Zakres nr 3 – 57.760,00 PLN
Okres gwarancji: 46 m-ce

08 GE Medical Systems Polska Sp.zo.o. ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa
Zakres nr 11 – 13.500,00 PLN
Okres gwarancji: 24 m-ce

09 Timko sp. z.o.o. ul. Syrokomli 30, 03-335 Warszawa
Zakres nr 1 – 299.484,00 PLN
Okres gwarancji: 24 m-ce

010 KTG Semigat SA ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Zakres nr 7 – 6347,34 PLN
Okres gwarancji: 34 m-ce

011 Media-Med. Sp. z.o.o. ul. Promienistych 7, 31-481 Kraków
Zakres nr 7 – 8.610,00 PLN
Okres gwarancji: 24 m-ce
Zakres 9 – 89.640,00 PLN
Okres gwarancji: 22 m-ce

012 Gemed Elias Sp.J. ul. Stefana Batorego 19, 41-506 Chorzów
Zakres nr 3 – 58.880,00 PLN
Okres gwarancji: 36 m-ce

013 Biocor Spz.o.o. ul. Stanisława Moniuszki 1B, 58-506 Jelenia Góra
Zakres nr 4 – 149.580,00 PLN
Okres gwarancji: 24 m-ce

014 Varimed Sp.zo.o. ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław
Zakres nr 3 – 88.560,00 PLN
Okres gwarancji: 36 m-ce
Zakres nr 9 – 78.840,00 PLN
Okres gwarancji: 22 m-ce
Odpowiedź:dodano: 2017-05-10

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-06-02
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
Biorący udział w postępowaniu

Nasz znak : SWLOG-271 / 38 /KK/ 2568 /17 Tarnów, 2017-06-01
dot. przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –- zakup, dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej: RTG z ramieniem C, USG, laser, pistolet do biopsji stercza, zgrzewarka, komora laminarna, stół polonizacyjny, szafa do przechowywania endoskopów, kardiotokograf, kardiomonitor, lampa bezcieniowa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.- nr sprawy 38/2017r


Zawiadomienie o wyborze oferty.
Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm..) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę założoną przez Wykonawców:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01 Walmed sp.zo.o. ul. Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzębie


Zakres nr 10 – 7.344,00 PLN
Okres gwarancji: 24 m-ce

03 PHU Technomex sp.zo.o. ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice

Zakres nr 8 – 5.751,00 PLN
Okres gwarancji: 22 m-ce

04 PHU Anmar Sp.zo.o. Sp.K. ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy

Zakres nr 5 – 3.726,00 PLN
Okres gwarancji: 12 m-ce

06 Drager Polska Sp.zo.o. ul. Sułkowskiego 18a, 85-655 Bydgoszcz

Zakres nr 2 – 49.680,00 PLN
Okres gwarancji: 24 m-ce

08 GE Medical Systems Polska Sp.zo.o. ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa

Zakres nr 11 – 13.500,00 PLN
Okres gwarancji: 24 m-ce

09 Timko sp. z.o.o. ul. Syrokomli 30, 03-335 Warszawa

Zakres nr 1 – 299.484,00 PLN
Okres gwarancji: 24 m-ce

010 KTG Semigat SA ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Zakres nr 7 – 6347,34 PLN
Okres gwarancji: 34 m-ce

013 Biocor Spz.o.o. ul. Stanisława Moniuszki 1B, 58-506 Jelenia Góra

Zakres nr 4 – 149.580,00 PLN
Okres gwarancji: 24 m-ce

Zakres nr 6, 12 - unieważniono zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 1 „nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (...)”
Zakres nr 3, 9 - unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. (Zakres nr 3 kwotę 40.003,24 zł. brutto. ), (Zakres nr 9 kwota 80.000,46 PLN)Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

1. Ocena ofert:
Zakres nr 1
nazwa OFERENTA 60% CENA 30% Jakość 10% okres gwarancji 100%
9 Timko 100,00 30,00 0,00
Timko 60,00 30,00 0,00 90,00
Zakres nr 2
nazwa OFERENTA 60% CENA 30% Jakość 10% okres gwarancji 100%
6 Drager 100,00 30,00 0,00
Drager 60,00 30,00 0,00 90,00
Zakres nr 4
nazwa OFERENTA 60% CENA 30% Jakość 10% okres gwarancji 100%
13 Biocor 100,00 30,00 0,00
Biocor 60,00 30,00 0,00 90,00
Zakres nr 5
nazwa OFERENTA 60% CENA 30% Jakość Okres gwarancji 100%
4 Anmar 100,00 30,00 0,00
Anmar 60,00 30,00 0,00 90,00

Zakres nr 7
nazwa OFERENTA 60% CENA 30% Jakość Okres gwarancji 100%
10 KTG Semigat 100,00 30,00 10,00
KTG Semigat 60,00 30,00 10,00 100,00
11 Media Med. 73,72 30,00 0,00
Media Med. 44,23 30,00 0,00 74,23
Zakres nr 8
nazwa OFERENTA 60% CENA 30% Jakość Okres gwarancji 100%
3 Technomex 100,00 30,00 10,00
Technomex 60,00 30,00 10,00 100,00
Zakres nr 10
nazwa OFERENTA 60% CENA 30% Jakość Okres gwarancji 100%
1 Walmed 100,00 30,00 0,00
Walmed 60,00 30,00 0,00 90,00
Zakres nr 11
nazwa OFERENTA 60% CENA 30% Jakość Okres gwarancji 100%
8 GE Medical S 100,00 30,00 0,00
GE Medical S 60,00 30,00 0,00 90,00

2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następującą ofertę:
01 Walmed sp.zo.o. ul. Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzębie
02 Naturfarm Piotr Wojciechowski Dabrówka ul. Jaśminowa 12, 62-070 Dopiewo
03 PHU Technomex sp.zo.o. ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
04 PHU Anmar Sp.zo.o. Sp.K. ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy


05 Grupa Medyczna Sp.zo.o. ul. Strzeszyńska 35/37 lok. 8, 60-479 Poznań
06 Drager Polska Sp.zo.o. ul. Sułkowskiego 18a, 85-655 Bydgoszcz
07 Intimex Sp.zo.o. Sp.K. ul. Spacerowa 2, 05-119 Legionowo
08 GE Medical Systems Polska Sp.zo.o. ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa
09 Timko sp. z.o.o. ul. Syrokomli 30, 03-335 Warszawa
010 KTG Semigat SA ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
011 Media-Med. Sp. z.o.o. ul. Promienistych 7, 31-481 Kraków
012 Gemed Elias Sp.J. ul. Stefana Batorego 19, 41-506 Chorzów
013 Biocor Spz.o.o. ul. Stanisława Moniuszki 1B, 58-506 Jelenia Góra
014 Varimed Sp.zo.o. ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław

3. Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta następującego Wykonawcy:
- Varimed Sp.zo.o. ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami ) w zakresie nr 9 – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Zamawiający wymagał szafy do przechowywania sterylnych endoskopów która posiada kontrolę stanu wyświetlacza LCD i baterii zasilającej, system filtracji HEPA w zestawie przyłączeniowym oraz kontrole temperatury, przegrzani (<60oC) i wskaźnik postępu procesu suszenia co wyraźnie zaznaczył w warunkach udziału w postępowaniu załącznik nr 1B. Szafa do przechowywania endoskopów w ofercie nie spełnia tego wymogu

- Naturfarm Piotr Wojciechowski Dabrówka ul. Jaśminowa 12, 62-070 Dopiewo w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami ) w zakresie nr 12 – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Brak załącznika nr 1A - Formularz cenowy .


Umowa z dnia 08.06.2017r zostanie przesłana do wybranego Wykonawcy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów


Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego drogą elektroniczną, oryginał wysłano pocztą.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesieniaOtrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-06-08
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem dot. przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –- zakup, dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej: RTG z ramieniem C, USG, laser, pistolet do biopsji stercza, zgrzewarka, komora laminarna, stół polonizacyjny, szafa do przechowywania endoskopów, kardiotokograf, kardiomonitor, lampa bezcieniowa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.- nr sprawy 38/2017r w przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 209.000 euro zawarto umowę w:

W dniu 08.06 2017r. podpisano umowy z Wykonawcami:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01 Walmed sp.zo.o. ul. Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzębie


Zakres nr 10 – 7.344,00 PLN
Okres gwarancji: 24 m-ce

03 PHU Technomex sp.zo.o. ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice

Zakres nr 8 – 5.751,00 PLN
Okres gwarancji: 22 m-ce

04 PHU Anmar Sp.zo.o. Sp.K. ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy

Zakres nr 5 – 3.726,00 PLN
Okres gwarancji: 12 m-ce

06 Drager Polska Sp.zo.o. ul. Sułkowskiego 18a, 85-655 Bydgoszcz

Zakres nr 2 – 49.680,00 PLN
Okres gwarancji: 24 m-ce

08 GE Medical Systems Polska Sp.zo.o. ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa

Zakres nr 11 – 13.500,00 PLN
Okres gwarancji: 24 m-ce

09 Timko sp. z.o.o. ul. Syrokomli 30, 03-335 Warszawa

Zakres nr 1 – 299.484,00 PLN
Okres gwarancji: 24 m-ce

010 KTG Semigat SA ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Zakres nr 7 – 6347,34 PLN
Okres gwarancji: 34 m-ce

013 Biocor Spz.o.o. ul. Stanisława Moniuszki 1B, 58-506 Jelenia Góra

Zakres nr 4 – 149.580,00 PLN
Okres gwarancji: 24 m-ce