Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

19-PN sukcesywna dostawa pojemników plastikowych na wycinki histopatologiczne, odczynników i środków zużywalnych niezbędnych do barwień histologicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie

Ogłoszenie nr 50179 - 2017 z dnia 2017-03-23 r.
Tarnów: Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa pojemników plastikowych na wycinki histopatologiczne, odczynników i środków zużywalnych niezbędnych do barwień histologicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, krajowy numer identyfikacyjny 85005274000000, ul. ul. Lwowska  , 33100   Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 315 460, e-mail ania@lukasz.med.pl, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej (URL): www.lukasz.med.pl
Adres profilu nabywcy: www.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.lukasz.med.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
nie
www.lukasz.med.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca.
Adres:
ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów - Kancelaria Ogólna
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa pojemników plastikowych na wycinki histopatologiczne, odczynników i środków zużywalnych niezbędnych do barwień histologicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie.
Numer referencyjny: 19/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: sukcesywna dostawa pojemników plastikowych na wycinki histopatologiczne, odczynników i środków zużywalnych niezbędnych do barwień histologicznych - 3 zakresy
II.5) Główny kod CPV: 44613400-4
Dodatkowe kody CPV:22600000-6, 33696300-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 2A do SIWZ. 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 3.. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 4 stosuje się. 6.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie , o którym mowa w punkcie 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
6.5.2. Dokument dopuszczający do obrotu – deklaracja zgodności oraz powiadomienie /wpis /zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych dotyczy zakresu 1 6.5.3. Materiałów firmowych – np. folderów, katalogów, materiałów informacyjnych, kart charakterystyki, ulotek, instrukcji lub wyciągu z instrukcji, dokumentacji technicznej, świadectw rejestracji, oświadczeń producenta – potwierdzających, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego – dotyczy zakresu 1; 2; 3 poz. 7-10;12-13. Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych, których pozycji (wynikających z załącznika nr 1B do specyfikacji) przedstawiony materiał dotyczy. 6.5.4. Karty technicznej produktu potwierdzająca wymagania – dotyczy zakresu 3 poz. 1-6; 11. Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych kartach technicznych, których pozycji (wynikających z załącznika nr 1B do specyfikacji) przedstawiona karta dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie): 10.2.1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji. 10.2.2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Arkusz cenowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do specyfikacji (Arkusz winien zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania). 10.2.3. Oświadczenia wymienione w punkcie 6.1-6.4 specyfikacji. 10.2.4. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr
czas trwania etapu
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr
czas trwania etapu
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie : a) Zmiany adresu, osób reprezentujących Strony w przypadku zmian organizacyjnych, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy b) Zmiany przywoływanych w przedmiotowej umowie ustaw oraz rozporządzeń, w przypadku uchwalenia nowych ustaw lub rozporządzeń mających odpowiednie zastosowanie; c) obniżenia wynagrodzenia, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a także w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług, d) Zmiany stawki podatku od towarów i usług, e) numeru katalogowego produktu, f) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, g) przedmiotowym (produkt zamienny), h) ilościowym (zmiany ilości poszczególnego asortymentu w ramach ilości ujętych w umowie), i) sposobu konfekcjonowania, j) wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową i zaakceptowanego przez Zamawiającego, k) wystąpienia niezależnych od stron umowy zmian dotyczących osób kluczowych dla realizacji umowy. Zmiana tych osób musi być zaakceptowana przez Zamawiającego, kwalifikacje wskazanych osób muszą być, co najmniej takie same, jakie były wymagane na etapie postępowania o zamówienie publiczne; l) wystąpienia okoliczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie, m) sytuacji gdy wystąpi konieczność realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie, n) Wykonawca opierał się na zasobach podmiotów trzecich wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, dopuszcza się zmianę tych podmiotów na etapie realizacji zamówienia pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnianie warunków. o) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: aa) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, bb) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; p) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub q) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub r) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub s) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub t) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 13/04/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: pojemniki plastikowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatoloficzne
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44613400-4
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
cena
100
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2    Nazwa: tusze histologiczne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Tusz histologiczny czerwony 15x4ml Tusz histologiczny żółty 15x4ml Tusz histologiczny zielony 15x4ml, Tusz histologiczny niebieski 15x4 ml Tusz histologiczny fioletowy 15x4 ml Tusz histologiczny czarny 15x4 ml
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22600000-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
cena
60
terni płatności
10
termin dostawy
10
okres gwarancji
20
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3    Nazwa: odczynniki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZAKRES Nr 3- Odczynniki i środki zuzywalne do barwień histologicznych
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696300-8
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
cena
60
termin płatności
10
termin dostawy
10
okres gwarancyjny
20
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2017-03-23 (0170323134939-19-specyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2017-03-23 (0170323134949-zalacznik 1a.xls)
Zał±cznik - 2017-04-10 (0170410135742-zalacznik 1a - modyfikacja.xls)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2017-04-10


Ogłoszenia powi±zane:
Ogłoszenie nr 50179-2017 z dnia 23-03-2017 - Tarnów
sukcesywna dostawa pojemników plastikowych na wycinki histopatologiczne, odczynników i ¶rodków zużywalnych niezbędnych do barwień histologicznych - 3 zakresy
Termin składania ofert/wniosków: 13-04-2017

Ogłoszenie nr 62569 - 2017 z dnia 2017-04-10 r.
Tarnów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 50179
Data: 23/03/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SPZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 85005274000000, ul. ul. Lwowska  , 33100   Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 315 460, e-mail ania@lukasz.med.pl, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej (url): www.lukasz.med.pl
Adres profilu nabywcy: www.lukasz.med.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urz±dzeń lub formatów plików, które nie s± ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.6)
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest: 6.5.2. Dokument dopuszczaj±cy do obrotu – deklaracja zgodno¶ci oraz powiadomienie /wpis /zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych dotyczy zakresu 1 6.5.3. Materiałów firmowych – np. folderów, katalogów, materiałów informacyjnych, kart charakterystyki, ulotek, instrukcji lub wyci±gu z instrukcji, dokumentacji technicznej, ¶wiadectw rejestracji, o¶wiadczeń producenta – potwierdzaj±cych, że oferowane wyroby spełniaj± wymagania okre¶lone przez Zamawiaj±cego – dotyczy zakresu 1; 2; 3 poz. 7-10;12-13. Zamawiaj±cy prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych, których pozycji (wynikaj±cych z zał±cznika nr 1B do specyfikacji) przedstawiony materiał dotyczy. 6.5.4. Karty technicznej produktu potwierdzaj±ca wymagania – dotyczy zakresu 3 poz. 1-6; 11. Zamawiaj±cy prosi o zaznaczenie w złożonych kartach technicznych, których pozycji (wynikaj±cych z zał±cznika nr 1B do specyfikacji) przedstawiona karta dotyczy
W ogłoszeniu powinno być: 6.5.2. Dokument dopuszczaj±cy do obrotu – deklaracja zgodno¶ci oraz powiadomienie /wpis /zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych dotyczy zakresu 1 6.5.3. Materiałów firmowych – np. folderów, katalogów, materiałów informacyjnych, kart charakterystyki, ulotek, instrukcji lub wyci±gu z instrukcji, dokumentacji technicznej, ¶wiadectw rejestracji, o¶wiadczeń producenta – potwierdzaj±cych, że oferowane wyroby spełniaj± wymagania okre¶lone przez Zamawiaj±cego – dotyczy zakresu 1; 2; 3 poz. 7-10;12-13. Zamawiaj±cy prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych, których pozycji (wynikaj±cych z zał±cznika nr 1B do specyfikacji) przedstawiony materiał dotyczy. 6.5.4. Karty technicznej produktu potwierdzaj±ca wymagania – dotyczy zakresu 3 poz. 1-6; 11. Zamawiaj±cy prosi o zaznaczenie w złożonych kartach technicznych, których pozycji (wynikaj±cych z zał±cznika nr 1B do specyfikacji) przedstawiona karta dotyczy 6.5.5.deklaracja IVD, która jest potwierdzeniem, że produkt jest wyrobem medycznym przeznaczonym do diagnostyki in-vitro – dotyczy zakresu nr 2.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2)
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 13/04/2017, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na piln± potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mog± być sporz±dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być: Data: 20/04/2017, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na piln± potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mog± być sporz±dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
OdpowiedĽ:dodano: 2017-04-10

Pytanie:dodano: 2017-04-10

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywn± dostawę pojemników plastikowych na wycinki histopatologiczne, odczynników i ¶rodków zużywalnych niezbędnych do barwień histologicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie. Numer sprawy: 19/2017.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TRE¦CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NR sprawy 19/2017

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. ze zm.) działaj±c w imieniu Zamawiaj±cego, wprowadzam do tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuj±ce zmiany:

1. Zamawiaj±cy dodaje w ustępie 6 SIWZ ppkt. 6.5.5. nowy dokument o następuj±cej tre¶ci:
- deklaracja IVD, która jest potwierdzeniem, że produkt jest wyrobem medycznym przeznaczonym do diagnostyki in-vitro – dotyczy zakresu nr 2.
2. Jednocze¶nie Zamawiaj±cy modyfikuje zał±cznik nr 1A oraz termin składania ofert: 20.04.2017 godz. 10.00, otwarcie 11.30 (ust. 11 SIWZ).
3. Ponadto, w zakresie 3 w poz.11 Zamawiaj±cy dopuszcza zaoferowanie kleju o innej pojemno¶ci z odpowiednim przeliczeniem sztuk w górę – modyfikacja w zał±czeniu.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem.

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 06.04.2017r
Nasz znak: SWLOG-271/MJ/19/ 1719 /2017
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na sukcesywn± dostawę pojemników plastikowych na wycinki histopatologiczne, odczynników i ¶rodków zużywalnych niezbędnych do barwień histologicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie. Numer sprawy: 19/2017.

W odpowiedzi na pytania z dnia 03.04.2017 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie nr 1 Dotyczy zakresu nr 1
Prosimy o dopuszczenie w poz. 2 pojemnik o poj. 120 ml, z zachowaniem pozostałych parametrów okre¶lonych w SIWZ. W razie odmowy prosimy o uargumentowanie stanowiska.
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pytanie nr 2 Dotyczy zakresu nr 1
Prosimy o dopuszczenie w poz. 6 pojemnik o poj. 3400 ml, z zachowaniem pozostałych parametrów okre¶lonych w SIWZ. W razie odmowy prosimy o uargumentowanie stanowiska.
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pytanie nr 3 Dotyczy zakresu nr 1
Prosimy o dopuszczenie w poz. 7 pojemnik o poj. 5600 ml, z zachowaniem pozostałych parametrów okre¶lonych w SIWZ. W razie odmowy prosimy o uargumentowanie stanowiska.
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pytanie nr 4 Dotyczy zakresu nr 1
W zwi±zku z powtarzaj±cymi się działaniami jednej z nowych firm dostarczaj±cej pojemniki histopatologiczne, zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, czy Zamawiaj±cy wymaga podania w formularzu cenowym oraz na przytwierdzonej na stałe etykiecie produktu, pełnego numeru katalogowego. Brak numeru katalogowego uniemożliwia pełn± identyfikację wyrobu medycznego, jakim s± pojemniki histopatologiczne, co jest niezgodne Ustaw± o Wyrobach medycznych oraz naraża Użytkownika na potencjalne ryzyko braku możliwo¶ci weryfikacji wyrobu w całym łańcuchu dostaw. Taka sytuacja utrudnia postępowanie w przypadku potencjalnej reklamacji, zgłoszenia incydentu medycznego czy procedury odbioru i wydania towaru z magazynu. Zatem prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiaj±cy wymaga, aby pojemniki histopatologiczne posiadały pełny numer katalogowy.
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy wymaga podania w formularzu cenowym pełnego numeru katalogowego. Jednocze¶nie zgodnie z wymogiem zamawiaj±cy modyfikuje zał±cznik nr 1A, modyfikacja w zał±czeniu.

Pytanie nr 5 Dotyczy zakresu nr 2
Ze względu na stosowanie tuszy histologicznych na tkankach ludzkich prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiaj±cy oczekuje tuszy stosowanych do technik histopatologicznych posiadaj±cych deklarację IVD, która jest potwierdzeniem, że produkt jest wyrobem medycznym przeznaczonym do diagnostyki in-vitro.
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy wymaga tuszy stosowanych do technik histopatologicznych posiadaj±cych deklarację IVD, która jest potwierdzeniem, że produkt jest wyrobem medycznym przeznaczonym do diagnostyki in-vitro.
Zamawiaj±cy przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnej na dzień złożenia w/w deklaracji.

Pytanie nr 6 Dotyczy zakresu nr 2
Czy w zwi±zku z posiadanym przez Zakład Histopatologii automatem CTM-6 do zaklejania preparatów, Zamawiaj±cy wymaga w poz. 3 klej do zaklejania preparatów histologicznych o ¶redniej lepko¶ci w granicach od 125 do 200 cps w temp. 24°CUzasadnienie: Stosowanie kleju do preparatów o innych parametrach spowoduje konieczno¶ć wezwania serwisu w celu kalibracji automatu, co wi±że się z obci±żeniem Zamawiaj±cego dodatkowymi kosztami.
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy dopuszcza ¶redniej lepko¶ci klej.
Pytanie nr 7 Dotyczy projektu umowy §4 – odpowiedzialno¶ć
Wnosimy o zmianę sposobu liczeni kary 10% na „od niezrealizowanej warto¶ci umowy brutto”
Zauważyć należy, że konsekwencje proponowanej przez Zamawiaj±cego kary umownej s± nieadekwatne w przypadku przetargu na relatywnie mał± warto¶ć. W zwi±zku z powyższym zaproponowan± przez Zamawiaj±cego karę umown± uznać należy za niewspółmiernie wysok±, a wręcz raż±co wygórowan±. W zwi±zku z powyższym prosimy o zmianę sposobu liczenia kary na od niezrealizowanej warto¶ci umowy brutto.
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Przy sporz±dzaniu formularza należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem.Podpisała: Anna Czech Dyrektor Szpitala


Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 06.04.2017r

Nasz znak: SWLOG-271/MJ/19/ 1719 /2017
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na sukcesywn± dostawę pojemników plastikowych na wycinki histopatologiczne, odczynników i ¶rodków zużywalnych niezbędnych do barwień histologicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie. Numer sprawy: 19/2017.

W odpowiedzi na pytania z dnia 31.03.2017 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Zakres 1, Pozycja 1
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego pojemnika o pojemno¶ci 100 lub 120ml spełniaj±cego wszystkie pozostałe wymogi SIWZ?
OdpowiedĽ: Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza.

Zakres 1, Pozycja 2
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego pojemnika o pojemno¶ci 100 lub 120ml spełniaj±cego wszystkie pozostałe wymogi SIWZ?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

Zakres 1, Pozycja 1,2
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego pojemnika zakręcanego spełniaj±cego wszystkie pozostałe wymogi SIWZ?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisała Anna Czech- Dyrektor Szpitala

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 10.04.2017r

Nasz znak: SWLOG-271/MJ/19/ 1719 /2017

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na sukcesywn± dostawę pojemników plastikowych na wycinki histopatologiczne, odczynników i ¶rodków zużywalnych niezbędnych do barwień histologicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie. Numer sprawy: 19/2017.

W odpowiedzi na pytania z dnia 31.03.2017 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Dotyczy:

Dotyczy zakres nr 1 - pojemniki:

Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaproponowanie w pozycji nr 1 i 2 pojemników bez etykiet/oznaczeń dotycz±cych substancji niebezpiecznych? W zwi±zku z tym, że pojemniki 80 ml i 100 ml s± pojemnikami o małych pojemno¶ciach umieszczenie powyższych oznaczeń jest niemożliwe ze względu na ograni-czon± powierzchnię pojemnika.

Zgodnie z Czę¶ci± II pkt 8 ppkt. 8.1 Rozporz±dzenia Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodno¶ci wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, każdemu wyrobowi musi towarzyszyć informacja konieczna do jego bez-piecznego i wła¶ciwego używania oraz konieczna do zidentyfikowania wytwórcy. Informacja taka umieszczana jest w formie trwale umieszczonej etykiety – jeżeli jest to możliwe. Po-jemniki na próbki histopatologiczne okre¶lone w niniejszym formularzu cenowym o pojemno-¶ci od 400 ml do 12 000 ml umożliwiaj± umieszczenie takich informacji przez co staje się to ob-owi±zkiem wytwórcy. Podpunkt 8.3 i 8.4 powyższego rozporz±dzenia dokładnie okre¶la jakie w szczególno¶ci informacje powinien wyrób medyczny posiadać. Do pojemników których po-jemno¶ć uniemożliwia ich etykietowanie (80 ml i 100 ml) w pełnym zakresie tre¶ci etykiety tj. pojemników małopojemno¶ciowych – od 15 ml do 120 ml wł±cznie , pojemników tych nie ety-kietuje się. Etykieta jest w takim przypadku za duża co przewidział już ustawodawca posługu-j±c się fraz± „o ile jest to możliwe” (Czę¶ć II pkt 8 ppkt. 8.1 Rozporz±dzenia Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodno¶ci wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro).
Wnosimy zatem jak na wstępie.

OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza w pozycji nr 1 i 2 pojemniki bez etykiet.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podpisała: Anna Czech Dyrektor SzpitalaOdpowiedĽ:dodano: 2017-04-10

Zestawienie z otwarcia:dodano: 2017-04-20
Miejsce i termin składania ofert:

1. Termin składania ofert:
X nie został skrócony

2. Miejsce składania ofert Ofertę należy złożyć w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ¦W. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna

3. Termin składania ofert upłyn±ł w dniu 20-04-2017r. o godz. 10:00


Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert nast±piło w dniu 20-04-2017r. o godz. 11:30
w: SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ¦W. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) sala konferencyjna

2. Bezpo¶rednio przed otwarciem ofert zamawiaj±cy podał kwotę, jak± zamierza przeznaczyć na sfinansowanie:
zamówienia, w wysoko¶ci 58 169,99 w tym w przypadku dopuszczenia możliwo¶ci składania ofert czę¶ciowych, kwotę na sfinansowanie:
zakres nr 1 – 16648,20
zakres nr 2 – 2 772,98
zakres nr 3 – 38748,81
3. W postępowaniu:
 nie wpłynęła żadna oferta
x wpłynęły oferty

Zestawienie ofert

1. Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następuj±ce oferty:
(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, znak identyfikacyjny w przypadku zastosowania aukcji elektronicznej – jeżeli dotyczy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, cenę lub koszt)

Nr oferty Nazwa Wykonawcy, adres; cena brutto (pln);
01 MAR-FOUR Marian Siekierski ul. Kilińskiego 185, 90-348 ŁódĽ Zakres nr 1 – 8 347,32
02 ELEKTRO MED. Grzegorz Pałkowski 32-005 Niepołomice, ul. Zabierzowska 11 Zakres nr 1 – 8 404,56


Nr oferty Nazwa Wykonawcy, adres; cena brutto (pln); Termin dostawy; Termin płatno¶ci Okres gwarancji;
02 ELEKTRO MED. Grzegorz Pałkowski 32-005 Niepołomice,ul. Zabierzowska 11 Zakres nr 2 – 3 207,60
Zakres nr 3 – 36 550,32 4 dni robocze 60 dni Zakres nr 2 – 13 miesięcy
Zakres nr 3 – 7 miesięcy


W tym oferty wariantowe (jeżeli dotyczy):
1)…………………………………………………………………………………………………….
2)………………………………………………………………………………………………….
2. Po terminie składania ofert zostały złożone następuj±ce oferty (podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy) :
1). ……………………………………………………………………………………………………………………
2)…………………………………………………………………………………………………………………….OdpowiedĽ:dodano: 2017-04-20

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-06-01
WYKONAWCY,
KTÓRZY UBIEGAJˇ SIĘ
O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA

Nasz znak:SWLOG-271/19/MJ / 2566 /17 Tarnów, dnia 31.05.2017r


INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dot.: sukcesywna dostawa pojemników plastikowych na wycinki histopatologiczne, odczynników i ¶rodków zużywalnych niezbędnych do barwień histologicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie.– spr. 19/2017

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póĽniejszymi zmianami) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje, że:

1. dokonało wyboru niżej wymienionych najkorzystniejszych ofert:

Nr oferty Nazwa Wykonawcy, adres; cena brutto; Termin płatno¶ci Termin
dostawy Okres
gwarancji
01 MAR-FOUR
Marian Siekierski
ul. Kilińskiego 185,
90-348 ŁódĽ Zakres nr 1 – 8 347,32
-------- ---------

------------------
02 ELEKTROMED. Grzegorz Pałkowski
32-005 Niepołomice,
ul. Zabierzowska 11 Zakres nr 2 – 3 207,60
Zakres nr 3 – 36 550,32 10pkt
10pkt 10pkt
10pkt 10pkt
5pkt
Uzasadnienie wyboru do zakresu 2-3
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i spełniania innych kryteriów odnosz±cych się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w zwi±zku z powyższym uzyskały największ± liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiaj±cego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Uzasadnienie wyboru do zakresu 1
W my¶l art. 2 Pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższ± cen±.

2. Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:

01 - MAR-FOUR Marian Siekierski ul. Kilińskiego 185, 90-348 ŁódĽ
02 - ELEKTRO MED. Grzegorz Pałkowski 32-005 Niepołomice, ul. Zabierzowska 11

2. Ocena ofert:


Zakres 1 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100% CENA 8347,32 Uwagi
1 MarFour 10,00 8347,32 n 8347,32
100,00 100,00
2 Elektromed 9,93 8404,56 n 8404,56
99,32 99,32

zakres nr 2
nazwa OFERENTA 60% 20% 10% 10% 100% CENA gwarancja Termin płatno¶ci Termin realizacji 3 207,60
2 Elektromed 100,00 10,00 10,00 10,00 3 207,60 10 10 10
60,00 10,00 10,00 10,00 90,00


zakres nr 3
nazwa OFERENTA 60% 20% 10% 10% 100% CENA Gwarancja Termin płatno¶ci Termin realizacji 36 550,32
2 Elektromed 100,00 5,00 10,00 10,00 36 550,32 5 10 10
60,00 5 10,00 10,00 85,00

3. Nie został wykluczony żaden Wykonawca:
4. Nie została odrzucona żadna oferta.


Umowa z dnia 09.06.2017r. zostanie przesłana do wybranego Wykonawcy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 2 ustawy PZP mog± Państwo wnie¶ć odwołanie „w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci stanowi±cej podstawę jego wniesienia je¶li zostały przesłane w sposób okre¶lony w art.27 ust. 2 (…)”.

Podpisał Zdzisław Wolak Dyrektor DS. Pielęgniarstwa


Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-06-22
09 czerwca 2017 roku szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z:
01 MAR-FOUR
Marian Siekierski
ul. Kilińskiego 185,90-348 ŁódĽ Zakres nr 1 – 8 347,32

02 ELEKTROMED. Grzegorz Pałkowski
32-005 Niepołomice, ul. Zabierzowska 11 Zakres nr 2 – 3 207,60Zakres nr 3 – 36 550,32