Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

23/17 zakup i dostawa testów, barwników, krążków, szczepów wzorcowych oraz odczynników do oznaczania parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów dla Działu Diagnostyki Laboratoryjne

Tarnów: zakup i dostawa testów, barwników, krążków, szczepów wzorcowych oraz odczynników do oznaczania parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów (3 zt. ) dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Wojewódzkiego im.ŚW.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie w zakresach:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, krajowy numer identyfikacyjny 85005274000000, ul. ul. Lwowska , 33100 Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 315 460, e-mail ania@lukasz.med.pl, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej (URL):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
ww.lukasz.med.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup i dostawa testów, barwników, krążków, szczepów wzorcowych oraz odczynników do oznaczania parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów (3 zt. ) dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Wojewódzkiego im.ŚW.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie w zakresach:
Numer referencyjny: 23/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: zakup i dostawa testów, barwników, krążków, szczepów wzorcowych oraz odczynników do oznaczania parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów (3 zt. ) dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Wojewódzkiego im.ŚW.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie w zakresach: ZAKRES NAZWA 1 TESTY LATEKSOWE 2 KRĄŻKI ANTYBIOTYKOWE 3 SZCZEPY WZORCOWE 4 SZYBKIE TESTY 5 TESTY DO WYKRYWANIA KARBAPENEMAZ 6 SZYBKIE TESTY DIAGNOSTYCZNE 7 ODCZYNNIKI DO BARWIENIA ROZMAZÓW 8 ODCZYNNIKI DO OZNACZANIA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW

II.5) Główny kod CPV: 33696000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 24
Okres w miesiącach: 12

II.9) Informacje dodatkowe: Żądany termin wykonania zadania: Zakres nr 1-5 – 2 lata, Zakres nr 6-7 – 1 rok, zakres nr 8 – 2 lata
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie stawia warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie stawia warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: nie stawia warunku
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do specyfikacji. 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 4 stosuje się. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
nie stawia warunku
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Dla zakresu nr 1: - 6.5.2.1. Metodyka w języku polskim dołączona do oferty w wersji papierowej - 6.5.2.2 Materiały firmowe, katalogi, ulotki potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów w Zakres nr 1 dot. Poz. 1,3,4,5 Dla zakresu nr 2 : - 6.5.2.3 Materiały firmowe, katalogi, ulotki potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów w Zakres nr 2 dot. Poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. - 6.5.2.4 pozytywna opinia Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości -6.5.2.5 dokument potwierdzający zakres wysycenia (stężenia) antybiotykiem krążków w przedziale 90-125%. - 6.5.2.6 metodyka z języku polskim dołączona do oferty w wersji papierowej Dla zakresu nr 3 : 6.5.2.7 - Metodyka w języku polskim dołączona do oferty w wersji papierowej 6.5.2.8 Materiały firmowe, katalogi, ulotki potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów w Zakres nr 3 dot. Poz. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9. Dla zakresu nr 4 : 6.5.2.9 Metodyka w języku polskim dołączona do oferty w wersji papierowe 6.5.2.10 Materiały firmowe, katalogi, ulotki potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów w Zakres nr 4 dot. Poz. ): 1, 3, 4, 5, 6. Dla zakresu nr 5 : 6.5.2.11 Metodyka w języku polskim w wersji papierowej dołączona do oferty 6.5.2.12 Materiały firmowe, katalogi, ulotki potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów w Zakres nr 5 dot. 1, 3, 4. Dla zakresu nr 6 6.5.2.13 Metodyka z języku polskim w wersji papierowej dołączona do oferty. 6.5.2.14 Oświadczenie Wykonawcy, że jest w posiadaniu dokumentów obowiązujących zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz.U.z dnia 17 czerwca 2010r.) uprawniających do wprowadzenia, obrotu i do używania na terenie RP odczynników będących przedmiotem umowy. 6.5.2.15 Materiały firmowe, katalogi, ulotki potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów w Zakres nr 6 dot. Poz. 1 -3 (ZAŁACZNIK NR 1B – Parametry wymagane) Dla zakresu nr 7 6.5.2.16 Oświadczenie Wykonawcy, że jest w posiadaniu dokumentów obowiązujących zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz.U.z dnia 17 czerwca 2010r.) uprawniających do wprowadzenia, obrotu i do używania na terenie RP odczynników będących przedmiotem umowy. 6.5.2.17 Metodyka z języku polskim w wersji papierowej dołączona do oferty. Dla zakresu nr 8 6.5.2.18 Oświadczenie Wykonawcy, że jest w posiadaniu dokumentów obowiązujących zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz.U.z dnia 17 czerwca 2010r.) uprawniających do wprowadzenia, obrotu i do używania na terenie RP odczynników będących przedmiotem umowy. 6.5.2.19 Katalogi/Foldery lub ulotki informacyjne w języku polskim lub inne materiały informacyjne, potwierdzające wymagane parametry graniczne z zaznaczeniem i podaniem strony (ZAŁACZNIK NR 1B – Parametry graniczne ) 6.5.2.20 Deklaracja zgodności CE do analizatorów 6.5.2.21 Oświadczenie, że oferowane urządzenia są kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów 6.5.2.22 Podłączenie do systemu LSI dotyczy zakresów 8 do specyfikacji.( załącznik nr 1D)
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji. 10.2.2. Wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy załączniki: - załącznik nr 1A Formularz cenowy - załącznik nr 1B – parametry wymagane, - załącznik nr 1C parametry oceniane dla zakresów: 1,2,3,4,5 wraz z certyfikatem systemu zarządzania zgodny z wymogami normy ISO 13485 (jeżeli Wykonawca posiada należy dołączyć do oferty) oraz dla zakresu nr 8 wraz z materiałami firmowymi, katalogami potwierdzającymi spełnienie wymaganych parametrów ocenianych (Załącznik nr 1C – poz. 1-4) (załączniki winny zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania). 10.2.3. Oświadczenia wymienione w punkcie 6.1-6.4 specyfikacji. 10.2.4. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
§7 zmiana wynagrodzenia wykonawcy- dotyczy zakresu od 1-5 1. Strony zobowiązują się, iż każdorazowo dokonają (w formie pisemnego aneksu) zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy na mocy umowy, w przypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: a. stawki podatku od towarów i usług, b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 2. W wypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1 lit. a) powyżej, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów. 3. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1 lit. b) i c) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania umowy ponoszone przez Wykonawcę, wynikającą ze zmian wynagrodzeń, ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia zdrowotnego osób fizycznych bezpośrednio wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego zgodnie z postanowieniami umowy, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami osób zatrudnionych na terenie Polski przy wykonaniu Umowy, o ile te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, przekroczą 5% - z wyłączeniem ubezpieczenia wypadkowego. 4. W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 lit. b) i c), przed zawarciem aneksu, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie o wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt. 1 lit b) i c). Do oświadczenia Wykonawca winien dołączyć księgowe dokumenty źródłowe, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany Umowy wraz z projektem Aneksu. Zamawiający w materiale dowodowym będzie żądał od Wykonawcy przedłożenia dokumentów poświadczających zaistniałą okoliczność. Badanie dokumentów źródłowych nie będzie trwać dłużej niż 7 dni. 5. Aneks, o którym mowa w pkt. 1, zostanie zawarty przez Strony w terminie 14 dni od daty złożenia Zamawiającemu powyższego oświadczenia i dokumentów źródłowych przez Wykonawcę, przed wejściem w życie zmian, o których mowa w pkt. 1 lit. b) i c). § 8 - Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obydwie strony. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiające lub Wykonawcę. Zmiany nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 mogą dotyczyć: a. Zmiany adresu, osób reprezentujących Strony w przypadku zmian organizacyjnych, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy b. W przypadku udokumentowanego braku spowodowanego chwilowym lub całkowitym wstrzymaniem realizacji części lub całości dostaw przedmiotu umowy o nazwie handlowej, nr katalogowego wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i umowie Zamawiający dopuszcza przedmiotu umowy równoważny odpowiadający opisowi umieszczonemu w załączniku Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przy zachowaniu cen jednostkowych, oraz po uprzednim zaakceptowaniu wyrobu medycznego równoważnego przez Zamawiającego. c. zmiany: numeru katalogowego towaru, nazwy towaru przy zachowaniu jego parametrów, sposobu konfekcjonowania, liczby opakowań , w sytuacji gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez producenta zmodyfikowany/udoskonalony produkt powodujący wycofanie dotychczasowego przy zachowaniu cen jednostkowych, oraz po uprzednim zaakceptowaniu towaru przez Zamawiającego. d. Zmiany przywoływanych w przedmiotowej umowie ustaw oraz rozporządzeń, w przypadku uchwalenia nowych ustaw lub rozporządzeń mających odpowiednie zastosowanie; e. obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a także w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług, f. podwyższenia wynagrodzenia na zasadach określonych w § 7, g. Zmiany stawki podatku od towarów i usług, h. zmiany stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, i. obniżenia cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1A, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, j. wystąpienia niezależnych od stron umowy zmian dotyczących osób kluczowych dla realizacji umowy. Zmiana tych osób musi być zaakceptowana przez Zamawiającego, kwalifikacje wskazanych osób muszą być, co najmniej takie same, jakie były wymagane na etapie postępowania o zamówienie publiczne; k. wystąpienia okoliczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie, l. sytuacji gdy wystąpi konieczność realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie, m. Wykonawca opierał się na zasobach podmiotów trzecich wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, dopuszcza się zmianę tych podmiotów na etapie realizacji zamówienia pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnianie warunków. n. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 23/03/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: TESTY LATEKSOWE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:TESTY LATEKSOWE
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696000-5
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 90
Certyfikat systemu zarządzania 5
Termin dostawy 5
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: KRĄŻKI ANTYBIOTYKOWE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:KRĄŻKI ANTYBIOTYKOWE
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696000-5
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 90
Certyfikat systemu zarządzania 5
ermin dostawy 5
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: SZCZEPY WZORCOWE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:SZCZEPY WZORCOWE
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696000-5
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 90
Certyfikat systemu zarządzania 5
Termin dostawy 5
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: SZYBKIE TESTY
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:SZYBKIE TESTY
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696000-5
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 70
Certyfikat systemu zarządzania 5
Jakość techniczna 20
Termin dostawy 5
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: TESTY DO WYKRYWANIA KARBAPENEMAZ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:TESTY DO WYKRYWANIA KARBAPENEMAZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696000-5
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 85
Certyfikat systemu zarządzania 5
Jakośc techniczna 5
Tarmin dostawy 5
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: SZYBKIE TESTY DIAGNOSTYCZNE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:SZYBKIE TESTY DIAGNOSTYCZNE
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696000-5
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 95
Termin dostawy 5
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7 Nazwa: ODCZYNNIKI DO BARWIENIA ROZMAZÓW
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ODCZYNNIKI DO BARWIENIA ROZMAZÓW
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696000-5
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 95
Termin dosatwy 5
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 8 Nazwa:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ODCZYNNIKI DO OZNACZANIA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696000-5
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Jakość techniczna 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2017-03-09 (0170309120109-specyfikacja 23.doc)
Załącznik - 2017-03-09 (0170309120114-projekt umowy - zal nr 3.doc)
Załącznik - 2017-03-09 (0170309120119-zakres 1 - asortyment lateksy.doc)
Załącznik - 2017-03-09 (0170309120122-zakres 1 - parametry oceniane lateksy.doc)
Załącznik - 2017-03-09 (0170309120126-zakres 1 - warunki testy lateksowe.doc)
Załącznik - 2017-03-09 (0170309120130-zakres 2 - asortyment krazki.doc)
Załącznik - 2017-03-09 (0170309120135-zakres 2 - parametry oceniane krazki.doc)
Załącznik - 2017-03-09 (0170309120139-zakres 2 - warunki krążki.doc)
Załącznik - 2017-03-09 (0170309120142-zakres 3 - asortyment szczepy.doc)
Załącznik - 2017-03-09 (0170309120145-zakres 3 - parametry oceniane szczepy.doc)
Załącznik - 2017-03-09 (0170309120149-zakres 3 - parametry oceniane szczepy.doc)
Załącznik - 2017-03-09 (0170309120152-zakres 4 - asortyment testy diagnostyczne.doc)
Załącznik - 2017-03-09 (0170309120155-zakres 4 - parametry oceniane testy.doc)
Załącznik - 2017-03-09 (0170309120200-zakres 4 - warunki testy diagnostyczne.doc)
Załącznik - 2017-03-09 (0170309120205-zakres 5 - asortyment testy diagnostyczne -carba np.doc)
Załącznik - 2017-03-09 (0170309120210-zakres 5 - parametry oceniane -carba np.doc)
Załącznik - 2017-03-09 (0170309120215-zakres 5 - warunki testy -carba np.doc)
Załącznik - 2017-03-09 (0170309120220-zakres 6 - testy asortyment.doc)
Załącznik - 2017-03-09 (0170309120225-zakres 6 - warunki barwwniki, kały testy.doc)
Załącznik - 2017-03-09 (0170309120229-zakres 6,7- parametry oceniane.doc)
Załącznik - 2017-03-09 (0170309120234-zakres 7 - odczynniki asortyment.doc)
Załącznik - 2017-03-09 (0170309120238-zakres 8 - asortyment odczynniki.doc)
Załącznik - 2017-03-09 (0170309120243-zakres 8 - warunki analizatory.doc)
Załącznik - 2017-03-09 (0170309120247-zakres 8 - warunki oceniane analizatora.doc)
Załącznik - 2017-03-09 (0170309120252-zal nr 1 - formularz ofertowy.xls)
Załącznik - 2017-03-09 (0170309120256-zal nr 1d - podlaczenie lsi - zakres nr 8.doc)
Załącznik - 2017-03-09 (0170309120301-zał nr 2 - oswiadczenia własne.doc)
Załącznik - 2017-03-17 (0170317081123-zakres 3 - warunki szczepy.doc)
Załącznik - 2017-03-17 (0170317142732-zakres 3 - asortyment szczepy-modyfikacja.doc)
Załącznik - 2017-03-20 (0170320135958-pytanie z dnia 15.03.2017)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2017-03-17
Zamawiający przygotowuje odpowiedzi na pytania oraz załącza brakujące parametry wymagane do Zakresu nr 3
Odpowiedź:dodano: 2017-03-17

Pytanie:dodano: 2017-03-17
Tarnów, dnia 17.03.2017r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/23/KK/ 1341 /17

Dot. Przetarg nieograniczony -zakup i dostawa testów, barwników, krążków, szczepów wzorcowych oraz odczynników do oznaczania parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Wojewódzkiego im.Ś.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie-nr spr 23/2017

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 14.03.2017r. Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie 1 Dotyczy Zakresu nr 8 Załącznik 1B – parametry graniczne dla 3 analizatorów
Czy Zamawiający dopuści analizatory pracujące w oparciu o wszystkie zestawy odczynnikowe w postaci 3 wymiennych kaset – odczynnikowa, płucząco-zlewkowa oraz automatyczna kontrola jakości?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian – ze względu na fakt przeznaczenia analizatorów również do pracy na oddziałach szpitalnych jak i konieczności nadzoru na aparatami znajdującymi się poza laboratorium. Zamawiający wymaga jak najprostszych rozwiązań.
Pytanie 2
Czy zamawiający dopuści analizator, w którym maksymalna ilość materiału badanego dla kapilary wynosi 100mikrol oraz dla strzykawki 200mikrol?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 dot.: Załącznik 1C – parametry oceniane
Czy zamawiający oceni maksymalnie rozwiązanie, które po wpięciu do sieci zarządzającej analizatorami, będzie miało pamięć wyników znacznie przewyższającą najwyżej punktowany wynik w zakresie pojemności bazy danych?
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ-parametry oceniane gdyż ocenia wbudowaną bazę danych wyników pacjentów w analizatorach.
Pytanie 4
Czy zamawiający oceni maksymalnie system, który podczas ewentualnej usterki kasety odczynnikowej, nie powoduje jakiejkolwiek ingerencji w zasoby kontroli oraz płynów ściekowych, gdyż znajdują się w innym miejscu analizatora i nie ulegają zniszczeniu i wymuszonej wymianie w trakcie wspomnianej usterki?
Odpowiedź:
Zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Patrz odpowiedź do pytania nr 1. Zamawiający nie dopuszcza analizatorów pracujących w oparciu o więcej niż dwie wymienne kasety.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a

Odpowiedź:dodano: 2017-03-17

Pytanie:dodano: 2017-03-17
Tarnów, dnia 17.03.2017r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/23/KK/ 1341 /17

Dot. Przetarg nieograniczony -zakup i dostawa testów, barwników, krążków, szczepów wzorcowych oraz odczynników do oznaczania parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Wojewódzkiego im.Ś.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie-nr spr 23/2017

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.03.2017r. Zamawiający wyjaśnia:

Dotyczy Zakresu nr 3
Pytanie 1
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycjach nr 1-15, 17-24 szczepów wzorcowych formatu KWIK-STIK™ zawierających w opakowaniu po 2 wymazówki i pochodzących maksymalnie z czwartego (4) pasażu hodowli szczepu referencyjnego?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycjach nr 16 i 25 szczepów wzorcowych formatu LYFO DISK®, które zawierają dziesięć (10) liofilizowanych tabletek pojedynczego szczepu drobnoustrojów i pochodzą maksymalnie z czwartego (4) pasażu szczepu referencyjnego?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 3
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycjach nr 16 i 25 po 2 opakowania szczepów wzorcowych formatu LYFO DISK®?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga. Wymaga natomiast dostarczenia minimum 24 krążków szczepów wzorcowych.
Pytanie 4
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycjach nr 16 i 25 po 3 opakowania szczepów wzorcowych formatu LYFO DISK®?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 5
Czy Zamawiający w pozycji nr 16 popełnił omyłkę pisarską podając błędnie szczep wzorcowy Haemophilus influenzae NCTC 49766 zamiast Haemophilus influenzae ATCC 49766?
Odpowiedź:
Tak w pozycji 16 powinien być szczep z kolekcji ATCC. Modyfikacja załącznika nr 1A zakres nr 3.
Pytanie 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 30 dni roboczych od daty wpłynięcia zamówienia? Szczepy wzorcowe sprowadzane są z USA.
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Dotyczy: Zakres 4
Pytanie 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 10 dni roboczych od daty wpłynięcia zamówienia?
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 testu, do wykonania którego materiałami wymaganymi, ale niedostarczonymi są: suchy pojemnik do przechowywania badanych próbek, czasomierz, jednorazowe rękawiczki, probówki lub fiolki oraz zakraplacze?

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 2 testu, który nie zawiera wszystkich materiałów wymaganych do oznaczenia, w tym materiałów specyficznych służących do pobierania materiału biologicznego?
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 10
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wbudowanej kontroli jakości przez testy kasetkowe, jeśli zaoferowanie testy będą posiadać wewnętrzną kontrolę, w postaci linii kontrolnej c, wskazującej na prawidłowe wykonanie testu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza
Pytanie 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 2 testu kasetkowego
o charakterystyce:
Czułość dla rotawirusów = 96,5% Czułość dla adenowirusów = 95,0%
Specyficzność dla rotawirusów = 98,4% Specyficzność dla adenowirusów = 98,3%
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza
Pytanie 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów kasetkowych pochodzących
od różnych producentów?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza


Modyfikacja załącznika została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
- Zakres nr 3 – asortyment szczepy – modyfikacja

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a

Odpowiedź:dodano: 2017-03-17

Pytanie:dodano: 2017-03-20
Pytanie z dnia 15.03.2017r. w plikach do pobrania
Odpowiedź:dodano: 2017-03-20

Pytanie:dodano: 2017-03-20
Tarnów, dnia 17.03.2017r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/23/KK/ 1357 /17

Dot. Przetarg nieograniczony -zakup i dostawa testów, barwników, krążków, szczepów wzorcowych oraz odczynników do oznaczania parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Wojewódzkiego im.Ś.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie-nr spr 23/2017

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 14.03.2017r. Zamawiający wyjaśnia:

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ – Projekt umowy – dla zakresów 1-5, 6-7
Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuści zmiany numeru katalogowego, wielkości opakowania, nazwy testu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy? W przypadku zmiany wielkości opakowania dla nowego produktu, czy Zamawiający dopuści przeliczenie ceny za oznaczenie? (§ 8 ust. 4)
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"? (§ 4 ust. 1)
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"? (§ 4 ust. 2)
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 4
Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"? (§ 4 ust. 7)
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO? (§ 4 ust. 1)
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO? (§ 4 ust. 6)
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO? (§ 4 ust. 7)
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 8
Czy Zamawiający wykreśli zapis: „W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 6 umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 50,00 zł. za każdy dzień opóźnienia."? (§ 4 ust. 2)
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 9
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy? (§ 4 ust. 1, 2, 7)
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 10
Czy zamawiający wprowadzi do projektu umowy zapis dotyczący minimalnego poziomu zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany? (§ 2 ust. 1)
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 11
Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji? (§ 2 ust. 5)
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 12
W związku z tym, że dystrybuowane przez nas wyroby w większości przypadków są wytwarzane poza granicami Polski, instrukcje/ulotki używania wyrobów standardowo powstają w języku angielskim i w tej postaci są wkładane do oryginalnych opakowań. Czy w świetle tego faktu Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie instrukcji użytkowania wyrobów w języku polskim w postaci plików na płycie CD lub w wersji papierowej drogą pocztową po zawarciu umowy? (§ 1 ust. 6 lit. a)
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 13
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie kart charakterystyk substancji niebezpiecznych wyrobów w języku polskim, zgodnych z obowiązującym prawem, w postaci plików na płycie CD lub w wersji papierowej drogą pocztową po zawarciu umowy? (§ 1 ust. 6 lit. B
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 14
Czy Zamawiający dopuści możliwość samodzielnego pobierania certyfikatów kontroli jakości dla produktów ze strony producenta lub przesyłanie certyfikatów drogą e-mailową na żądanie Zamawiającego? (§ 1 ust. 7 lit. a)
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Dotyczy: SIWZ
Pytanie 15
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie dokumentów w postaci elektronicznej na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami? (rozdział 6 pkt 6.5. ppkt 6.5.2.)
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 16
W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron? (rozdział 6 pkt 6.5. ppkt 6.5.2.)
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a

Odpowiedź:dodano: 2017-03-20

Pytanie:dodano: 2017-03-20
Tarnów, dnia 20.03.2017r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167
znak pisma: SWLOG-271/23/KK/ 1357 /17

Dot. Przetarg nieograniczony -zakup i dostawa testów, barwników, krążków, szczepów wzorcowych oraz odczynników do oznaczania parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Wojewódzkiego im.Ś.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie-nr spr 23/2017

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 17.03.2017r. Zamawiający wyjaśnia:

Dotyczy zadania nr 3
Pytanie 1 dot.: Warunki szczepy wzorcowe, punkt 7.
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczepów wzorcowych z minimalnym terminem ważności
8 miesięcy od daty dostarczenia? Zazwyczaj realne terminy ważności są dłuższe, między 12-18 miesięcy.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2
Dotyczy zadania nr 3, warunki szczepy wzorcowe, punkt 8. Czy Zamawiający dopuści fiolki z koralikami z terminem ważności 20 miesięcy?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a

Odpowiedź:dodano: 2017-03-20

Pytanie:dodano: 2017-03-20
Tarnów, dnia 20.03.2017r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167
znak pisma: SWLOG-271/23/KK/ 1357 /17

Dot. Przetarg nieograniczony -zakup i dostawa testów, barwników, krążków, szczepów wzorcowych oraz odczynników do oznaczania parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Wojewódzkiego im.Ś.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie-nr spr 23/2017

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.03.2017r. Zamawiający wyjaśnia:


Dotyczy: Pakietu 2 i 4
Pytanie 1
Dotyczy zadania nr 2, pozycja 64, 65. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie krążków z pozycji 64 i 65 pochodzących od innego producenta?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2
Dotyczy zadania nr 4, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu,
w którym czułość dla rotawirusa wunosi >96,3%?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a

Odpowiedź:dodano: 2017-03-20

Pytanie:dodano: 2017-03-20
Tarnów, dnia 17.03.2017r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/23/KK/ 1357 /17

Dot. Przetarg nieograniczony -zakup i dostawa testów, barwników, krążków, szczepów wzorcowych oraz odczynników do oznaczania parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Wojewódzkiego im.Ś.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie-nr spr 23/2017

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 13.03.2017r. Zamawiający wyjaśnia:

Dotyczy Zakresu nr 2:
Pytanie 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 18 krążków pochodzących od innego producenta?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 41 krążków pochodzących od innego producenta?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 55 krążków pochodzących od innego producenta?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 4
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby wszystkie krążki miały takie same warunki przechowywania? Niektóre substancje aktywne dłużej zachowują swoje właściwości,gdy przechowywane są w temp. –20OC.
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian. Laboratorium nie dysponuje urządzeniem chłodniczym przeznaczonym do przechowywania krążków antybiotykowych zapewniającym temperaturę przechowywania -20oC.

Dotyczy Zakresu nr 3:
Pytanie 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczepów wzorcowych pochodzących z 1 pasażu w postaci liofilizowanych krążków w opakowaniach po 10 szt.?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dla produktu poz. 16 i poz. 25.
Pytanie 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zakresu nr 3 poz. 1, 3, 7, 11-13, 16-17, 21-23, 25-26 i utworzy dla nich osobny Zakres?
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a


Odpowiedź:dodano: 2017-03-20

Sprostowanie:dodano: 2017-03-22
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego tj. w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-1OO Tarnów ul. Lwowska 178a, sala konferencyjna Nr 42 w dniu: 23 marca 2017r. o godzinie 11.30
Odpowiedź:dodano: 2017-03-22

Zestawienie z otwarcia:dodano: 2017-03-23
1.
Otwarcie ofert


1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 23.03.2017r o godz. 11:00
w: Szpitalu Wojewódzkim im. Św Łukasza SP ZOZ w Tarnowie sala konferencyjna adres: ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów


2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie:

zamówienia, w wysokości 410.800,00 zł, w tym w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych, kwotę na sfinansowanie:


WARTOŚĆ BRUTTO
część 1 22.000,00
część 2 15.000,00
część 3 22.000,00
część 4 38.000,00
część 5 22.000,00
część 6 8600,00
część 7 6.200,00
część 8 277.000,00

3. W postępowaniu:
 nie wpłynęła żadna oferta
X wpłynęły oferty
2. Zestawienie ofert

1. Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:
(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, znak identyfikacyjny w przypadku zastosowania aukcji elektronicznej – jeżeli dotyczy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, cenę lub koszt)

1) BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin
Zakres nr 6 – 7.296,21 PLN
Termin dostawy odczynników:3 dni robocze

2) Werfen Polska Sp.zo.o. ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa
Zakres nr 8 – 261.879,12 PLN
Termin dostawy: 6 dni roboczych
3) BioMerieux Polska sp.zo.o. ul. Gen.Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Zakres nr 5 – 21.168,00 PLN
Termin dostawy odczynników: 5 dni roboczych

4) PPHU Bor-Pol Plac Jaśminu 2, 44-152 Gliwice
Zakres nr 4 – 29.126,72 PLN
Termin dostawy odczynników: 72h


5) AQUA-MED. ZPAM Kolasa Sp.J. ul. Targowa 55, 90-323 Łódź
Zakres nr 7 – 5.151,60 PLN
Termin dostawy odczynników: 3 dni robocze

6) Argenta Sp.zo.o. Sp.K. ul. Polska 1154, 60-401 Poznań
Zakres nr 2 – 12.889,69 PLN
Zakres nr 3 – 11.957,64 PLN
Zakres nr 4 – 30.228,12 PLN
Termin dostawy odczynników dla zakresu nr 2 i 4 : 48h
Termin dostawy odczynników dla zakresu nr 3 : 72h
Odpowiedź:dodano: 2017-03-23

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-04-13
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
Biorący udział w postępowaniu

Nasz znak : SWLOG-271 / 23 /KK/ 1787 /17 Tarnów, 2017-04-12

Dot. Przetarg nieograniczony -zakup i dostawa testów, barwników, krążków, szczepów wzorcowych oraz odczynników do oznaczania parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Wojewódzkiego im.Ś.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie-nr spr 23/2017

Zawiadomienie o wyborze oferty.
Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm..) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę założoną przez Wykonawców:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01 BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin
Zakres nr 6 – 7.296,21 PLN
Termin dostawy odczynników:3 dni robocze
02 Werfen Polska Sp.zo.o. ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa
Zakres nr 8 – 261.879,12 PLN
Jakość techniczna: 35 pkt.
03 BioMerieux Polska sp.zo.o. ul. Gen.Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Zakres nr 5 – 21.168,00 PLN
Certyfikat systemu zarządzania: 5 pkt.
Jakość techniczna 0 pkt.
Termin dostawy odczynników: 5 dni roboczych
04
PPHU Bor-Pol Plac Jaśminu 2, 44-152 Gliwice

Zakres nr 4 – 29.126,72 PLN
Certyfikat systemu zarządzania: 5 pkt.
Jakość techniczna 20 pkt.
Termin dostawy odczynników: 72h
06 Argenta Sp.zo.o. Sp.K. ul. Polska 1154, 60-401 Poznań
Zakres nr 2 – 12.889,69 PLN
Certyfikat systemu zarządzania: 5 pkt.
Termin dostawy odczynników dla zakresu nr 2 : 48h
Zakres nr 3 – 11.957,64 PLN
Certyfikat systemu zarządzania: 5 pkt.
Termin dostawy odczynników dla zakresu nr 3 : 72h
Zakres nr 1, 7 - unieważniono zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 1 „nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (...)”

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
1. Ocena ofert:
Zakres nr 2
nazwa OFERENTA 90% CENA 5% CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZADZANIA 5% Termin dostawy X 100%
6 Argenta 100,00 5,00 5,00 X
Argenta 90,00 5,00 5,00 X 100,00
Zakres nr 3
nazwa OFERENTA 90% CENA 5% CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZADZANIA 5% Termin dostawy X 100%
6 Argenta 100,00 5,00 3,00 X
Argenta 90,00 5,00 3,00 X 98,00
Zakres nr 4
nazwa OFERENTA 70% Cena 5% CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZADZANIA 20% Jakość 5% Termin dostawy 100%
4 Bor Pol 100,00 5,00 20,00 3,00
Bor Pol 70,00 5,00 20,00 3,00 95,00
6 Argenta 96,36 5,00 20,00 5,00
Argenta 67,45 5,00 20,00 5,00 92,45
Zakres nr 5
nazwa OFERENTA 85% Cena 5% CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZADZANIA 5% Jakość 5% Termin dostawy 100%
3 BioMerieux 100,00 5,00 0,00 0,00
BioMerieux 85,00 5,00 0,00 0,00 90,00

Zakres nr 6
nazwa OFERENTA 95% Cena 5% Termin dostawy 100%
1 BioMaxima 100,00 5,00
BioMaxima 95,00 5,00 100,00

Zakres nr 7 - unieważniony - brak ważnych ofert
nazwa OFERENTA 95% Cena 5% Termin dostawy 100%
5 AquaMed odrzucenie
AquaMed 0,00
Zakres nr 8
nazwa OFERENTA 60% Cena 40% Jakość 100%
2 Werfen 100,00 35,00
Werfen 60,00 35,00 95,00

2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następującą ofertę:
1)BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin
2)Werfen Polska Sp.zo.o. ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa
3)BioMerieux Polska sp.zo.o. ul. Gen.Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa
4)PPHU Bor-Pol Plac Jaśminu 2, 44-152 Gliwice
5)AQUA-MED. ZPAM Kolasa Sp.J. ul. Targowa 55, 90-323 Łódź
6)Argenta Sp.zo.o. Sp.K. ul. Polska 1154, 60-401 Poznań

3. Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta następującego Wykonawcy:
- AQUA-MED. ZPAM Kolasa Sp.J. ul. Targowa 55, 90-323 Łódź, w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami ) w zakresie nr 7 – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – brak buforu stabilizującego ph 6,8 umożliwiającego uzyskanie stabilności rozcieńczonego barwnika Giemsy do 24h.
Wykonawca oferuje bufor z czasem stabilności barwnika 1-2 godzin.

Termin po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:
1.
Dotyczy Zakresu nr 4 - termin po upływie którego może być zawarta umowa to 19.04.2017r. Po upływie tego terminu umowa zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów
Dotyczy Zakresu nr 2, 3, 5, 6, 8 termin po upływie którego może być zawarta umowa to.14.04.2017r. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedna ofertę. Po upływie tego terminu umowa zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego drogą elektroniczną, oryginał wysłano pocztą.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesieniaOtrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-04-14
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem Dot. Przetarg nieograniczony -zakup i dostawa testów, barwników, krążków, szczepów wzorcowych oraz odczynników do oznaczania parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Wojewódzkiego im.Ś.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie-nr spr 23/2017 nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 209.000 euro zawarto umowę w:

W dniu 14.04 2017r. podpisano umowę z Wykonawcami:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01 BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin
Zakres nr 6 – 7.296,21 PLN

02 Werfen Polska Sp.zo.o. ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa
Zakres nr 8 – 261.879,12 PLN

03 BioMerieux Polska sp.zo.o. ul. Gen.Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Zakres nr 5 – 21.168,00 PLN

06 Argenta Sp.zo.o. Sp.K. ul. Polska 1154, 60-401 Poznań
Zakres nr 2 – 12.889,69 PLN
Zakres nr 3 – 11.957,64 PLNRozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-04-19
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem Dot. Przetarg nieograniczony -zakup i dostawa testów, barwników, krążków, szczepów wzorcowych oraz odczynników do oznaczania parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Wojewódzkiego im.Ś.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie-nr spr 23/2017 nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 209.000 euro zawarto umowę w:

W dniu 19.04 2017r. podpisano umowę z Wykonawca:
04
PPHU Bor-Pol Plac Jaśminu 2, 44-152 Gliwice

Zakres nr 4 – 29.126,72 PLN