Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

213/2017 art 4 pkt.8 Dozowniki Tlenu

Nr 213/2017 Tarnów,2017-03-08

………………………….……………………


Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
w Tarnowie
przy ul. Lwowskiej 178A

ZAPRASZA
DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ DOSTAWA DOZOWNIKÓW TLENU „ Nr spr. 213/17

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn. : „ DOSTAWA DOZOWNIKÓW TLENU „ Nr spr. 213/17
c) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
d) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
e) ma obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia: według załącznika Nr 2.

3. Wymagany termin realizacji umowy: w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia i podpisania umowy
a/ gwarancja na dostarczone dozowniki …..……… ( minimum 2 lata )

4. Realizacja odbędzie się na podstawie podpisanej umowy, z dostawą i rozładunkiem w Magazynie SW.

5. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100%
6. Wykonawca składając propozycję cenową składa następujące dokumenty:

1) formularz propozycji wg załączonego wzoru,
2) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę), Regon NIP
3) wypełniony i zaparafowany wzór umowy.
4) dokumentacje techniczną
5) katalog potwierdzający parametry oferowanych dozowników
6) deklaracje zgodności

7. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
a) wartość towaru, transport , opłaty parkingowe i inne koszty, określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną dostawę jest obowiązującą przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i najniższej cenie.

8. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 17 marzec 2017r. do godz. 10.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. w Kancelarii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178a 33-100 Tarnów.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis : Propozycja cenowa na zadanie pn.: „ DOSTAWA DOZOWNIKÓW TLENU „ Nr spr. 213/17
Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy nie otwarta.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jego składania.


9. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 17 marzec 2017r. o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie ul. Lwowskiej 178a 33-100 Tarnów, pok. nr 51, II piętro budynek główny D.

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

St. Referent Działu Logistyki - Wiesław Jarosz ul. Lwowska 178A tel. 14 631-57-90.
Wszelkie zapytania dotyczące w/w postępowania można składać drogą e-mail, w wersji edytowalnej na adres wjarosz@lukasz.med.pl , do dnia 13 marzec 2017r

11. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

Niezwłocznie po dokonaniu wyboru zostanie zawarta umowa z wybranym Wykonawcą. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.Podpisał
Z-ca DYREKTORA

mgr Zdzisław Wolak

Wiesław Jarosz


W zalączeniu:
1. wzór druku dla „propozycji cenowej”.
2. Opis przedmiotu zamówienia-form cenowy
3. Wzór umowy


Pliki do pobrania
Załącznik - 2017-03-09 (0170309071615-form cenowy .xls)
Załącznik - 2017-03-09 (0170309071621-propozycja.doc)
Załącznik - 2017-03-09 (0170309071627-umowa wzor.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2017-03-09
Odpowiedź:dodano: 2017-03-09

Pytanie:dodano: 2017-03-14
Tarnów 10.03.2017

Do Uczestników Postępowania
Nr. 213/2017
SWLOG/271/213/ 1240/17

Dotyczy zapytania cenowego nr 213/17 tj: Dostawa Dozowników Tlenu


1/ Czy Zamawiający wymaga dostawy dozowników tlenu z korpusem wykonanym z mosiądzu chromowanego i poliwęglanowej rurce rotametrycznej?

Odpowiedź : NIE wymaga.

2/ Czy Zamawiający dopuszcza dostawę butelek nawilżacza wykonanych z innego materiału niż szkło?

Odpowiedź : TAK ale nadających się do sterylizacji w temp 1340C.

3/ Czy zamawiający dopuści dozowniki z pojemnikiem z tworzywa do dezynfekcji lub poliwęglanu do sterylizacji?

Odpowiedź : TAK dopuszcza dozowniki z pojemnikami nadającymi się do sterylizacji w temp 134 0C.

Podpisał
Z-ca Dyrektora
mgr Zdzisław Wolak

Odpowiedź:dodano: 2017-03-14

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-03-17
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
FIRMY
KTÓRE ZŁOŻYŁY PROPOZYCJĘ CENOWĄ

Nasz znak: SWLOG-271-JW/ 1336 /17 Tarnów, 17.03.2017 r

Dotyczy: „ Dostawa Dozowników Tlenu„
dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie – spr. 213/2017.

Zawiadomienie o wyborze oferty .

W wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zostaje zawarta umowa na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych z firmą:

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy- Zadanie Nr 1 Wartość brutto oferty PLN

„ AwaMed Medizintechnik„ Arkadiusz Warzyński
Ul. Wenedów 2
75-847 KOSZALIN

11 129 , 40 zł brutto

Jednocześnie informujemy iż w niniejszym postępowaniu , do terminu składania ofert złożono 2 oferty: Zadanie Nr 1

1. Fabryka Aparatury Rentgenowskiej „FARUM” S.A.
ul. Jagiellonska 74 ,03-301 Warszawa
Zadanie 1 : Wartość brutto : 16 038 ,00

2. „ Instal Technika Medyczna” Sp,. z o. o,
ul. M. Reja 12 , 35-211 Rzeszów
Zadanie 1 : Wartość Brutto : 13 122 , 00


3. „ AwaMed - Medizintechnik” Arkadiusz Warzyński
ul. Zeusa 1 , 72-006 Mierzyn
Zadanie 1 : Wartość Brutto : 11 129 , 40


Umowa zostanie przesłana do wybranej firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Podpisał

Z-ca DYREKTORA

mgr Zdzisław Wolak