Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

27-dostawa płynnej matrycy hemostatycznej, aplikowanej ze strzykawki przeznaczonej dla pacjentów podlegających operacjom neurochirurgicznym w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, leków psycholeptyczne,psychoanaleptyki , substancje recept

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
http://www.lukasz.med.pl

Ogłoszenie nr 38808 - 2017 z dnia 2017-03-08 r.

Tarnów: dostawa płynnej matrycy hemostatycznej, aplikowanej ze strzykawki przeznaczonej dla pacjentów podlegających operacjom neurochirurgicznym w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, leków psycholeptyczne,psychoanaleptyki , substancje recepturowe, cefuroksym.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, krajowy numer identyfikacyjny 85005274000000, ul. ul. Lwowska , 33100 Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 315 460, e-mail ania@lukasz.med.pl, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej (URL): www.lukasz.med.pl
Adres profilu nabywcy: www.lukasz.med.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.lukasz.med.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.lukasz.med.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adresDopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego. osobiście, za pośrednictwem posłańca,
Adres:
ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa płynnej matrycy hemostatycznej, aplikowanej ze strzykawki przeznaczonej dla pacjentów podlegających operacjom neurochirurgicznym w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, leków psycholeptyczne,psychoanaleptyki , substancje recepturowe, cefuroksym.
Numer referencyjny: 27/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich częściII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: dostawa płynnej matrycy hemostatycznej, aplikowanej ze strzykawki przeznaczonej dla pacjentów podlegających operacjom neurochirurgicznym w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, leków psycholeptyczne, psychoanaleptyki, substancje recepturowe, cefuroksym.

II.5) Główny kod CPV: 33600000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – z wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – tj. wykaże że istniejące między nimi powiązani nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Dotyczy Wykonawców oferujących produkty lecznicze: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są uprawnieni do sprzedaży produktów leczniczych Zamawiającemu, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późniejszymi zmianami) - zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub innego dokumentu równoważnego umożliwiającego obrót przedmiotem zamówienia – dot.: zakresów 3-6
Informacje dodatkowe Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował aktualną koncesją lub zezwoleniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwoleniem GIF na wytwarzanie produktów leczniczych, (jeżeli Wykonawca jest wytwórcą) lub będzie posiadał zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu. 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 4 stosuje się. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dotyczy Wykonawców oferujących produkty lecznicze: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są uprawnieni do sprzedaży produktów leczniczych Zamawiającemu, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późniejszymi zmianami) - zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub innego dokumentu równoważnego umożliwiającego obrót przedmiotem zamówienia – dot.: zakresów 3-6
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Karta katalogowa potwierdzająca spełnienie opisu przedmiotu zamówienia dla zakresów 1-2 Deklaracja zgodności WE dla zakresów 1-2
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
10.2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie): 10.2.1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji. 10.2.2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Arkusz cenowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do specyfikacji. (Arkusz winien zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania). 10.2.3. Oświadczenia wymienione w punkcie 6.1-6.4 specyfikacji. 10.2.4. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 10.3. Poza wymienionymi powyżej dokumentami wskazane jest złożenie w ofercie kserokopii potwierdzenia wniesienia wadium, w przypadku wpłaty przelewem.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium ogółem wynosi: 4 681,00 zł. Wadium dla poszczególnych części wynosi: ZAKRES Wadium 1. 1 320,00 2. 1 410,00 3. 245,00 4. 185,00 5. 477,00 6. 1 045,00

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria


Kryteria Znaczenie
cena 100

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
w zakresie: a) nazwy i producenta oferowanego towaru pod warunkiem zachowania tej samej postaci, dawki i drogi podania w zakresie tej samej substancji czynnej w przypadku braku dostępności danego towaru, b) wielkości (zastąpienie dotychczasowej wielkości nową bądź wprowadzenie dodatkowej wielkości opakowania) lub rodzaju opakowania, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, c) obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a także w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług, d) Zmiany stawki podatku od towarów i usług, e) obniżenia cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1A, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, f) dawki lub stężenia oferowanego preparatu wynikającej z potrzeby indywidualnego dostosowania do terapii lub w przypadku braku dostępności danego towaru, g) zmiany podmiotów, na których zasobach Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Dopuszcza się zmianę tych podmiotów na etapie realizacji zamówienia pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnianie warunków. h) zastąpienia wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą: aa) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, bb) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; i) *podwykonawstwa, o którym mowa w § 6 umowy ust. 5, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 17/03/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Płynna matryca hemostatyczna, pojemność minimum 5ml

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Płynna matryca hemostatyczna, pojemność minimum 5ml. Zawierająca w zestawie : Gelatin Matrix pochodzenia wołowega lub wiepszowego liofilizowaną trombinę ludzką 2000-25000j.m, roztwór chlorku wapnia 200 µmol (CACL2 niezbędnego dla zwiększenia skuteczności hemostatycznej). Końcówki do aplikacji o różnej głębokości i kącie pola operacyjnego. Czas gotowości do użycia minimum 8 godzin po zmieszaniu. szt. 50
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Płynna matryca hemostatyczna

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Płynna matryca hemostatyczna, pojemność minimum 5ml. Zawierająca w zestawie : Gelatin Matrix pochodzenia wołowega liofilizowaną trombinę ludzką 2000-25000j.m. Końcówki do aplikacji o różnej głębokości i kącie pola operacyjnego. Czas gotowości do użycia minimum 8 godzin po zmieszaniu. szt. 50
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: substancje czynne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p. Nazwa substancji czynnej Ilość sztuk w op. J.m. Ilość/3m-ce 1 ALPRAZOLAM 0,001 G 30 tabl. Opak. 10 2 ALPRAZOLAM 0,25 MG 30 tabl. Opak. 30 3 ALPRAZOLAM 0,5 MG 30 tabl. Opak. 30 4 AMITRIPTYLINE 0,01 G 60 tabl. Opak. 10 5 AMITRIPTYLINE 0,025 G 60 tabl. Opak. 10 6 CHLORPROTHIXENE 0,015 G 50 tabl. Opak. 20 7 CHLORPROTHIXENE 0,05 G 50 tabl. Opak. 5 8 CITALOPRAM 0,02 G 28 tabl. Opak. 20 9 CLOMIPRAMINE 0,075 G SR 20 tabl. o przedłużonym uwalnianiu Opak. 50 10 CLOZAPINE 0,025 G 50 tabl. Opak. 50 11 CLOZAPINE 0,1 G 50 tabl. Opak. 40 12 DONEPEZIL 0,01 G 28 tabl. Opak. 2 13 ESCITALOPRAM 0,01 G 28 tabl. Opak. 4 14 FLUOXETINE 0,01 G 28 tabl. Opak. 5 15 FLUOXETINE 0,02 G 28 tabl. Opak. 15 16 FLUPENTIXOL 0,003 G 50 tabl. Opak. 5 17 FLUPENTIXOL 0,02 G/1 ML 1 amp. Opak. 5 18 FLUPENTIXOL 0,5 MG 50 tabl. Opak. 10 19 HALOPERIDOL 0,001 G 40 tabl. Opak. 30 20 HALOPERIDOL 5MG 30 tabl. Opak. 20 21 LAMOTRIGINE 0,025 G 30 tabl. Opak. 30 22 LAMOTRIGINE 0,05 G 30 tabl. Opak. 20 23 LAMOTRIGINE 0,1 G 30 tabl. Opak. 20 24 LEVETIRACETAM 0,5 G 50 tabl. Opak. 5 25 LITHIUM CARBONATE 0,25 G 60 tabl. Opak. 3 26 LORAZEPAM 0,001 G 25 tabl. Opak. 40 27 LORAZEPAM 0,0025 G 25 tabl. Opak. 5 28 LORMETAZEPAM 0,001 G 20 tabl. Opak. 5 29 MIANSERIN 0,01 G 30 tabl. Opak. 10 30 MIANSERIN 0,03 G 30 tabl. Opak. 30 31 MEMANTINE 0,01 G 28 tabl. Opak. 5 32 OPIPRAMOL 0,05 G 60 tabl. Opak. 8 33 PAROXETINE 0,02 G 30 tabl. Opak. 5 34 PROMAZINE 0,05 G 60 tabl. Opak. 3 35 SULPIRIDE 0,05 G 24 tabl. Opak. 15 36 SULPIRIDE 0,1 G 24 tabl. Opak. 20 37 TIAPRIDE 0,1 G 20 tabl. Opak. 15 38 TRAZODONE 0,075 G 30 tabl. Opak. 15 39 TRAZODONE 0,15 G 20 tabl. Opak. 30 40 ZOLPIDEM 0,01 G 20 tabl. Opak. 30
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 3
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: CLORAZEPATE DIPOTASSIUM

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. CLORAZEPATE DIPOTASSIUM 0,005 G 30 kaps. Opak. 70 2. CLORAZEPATE DIPOTASSIUM 0,01 G 30 kaps. Opak. 40 3. CLORAZEPATE DIPOTASSIUM 0,02 G 5 fiol. Opak. 60
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 3
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: leki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Hydrocortisonum substancja Kg 1 2. Neomycini sulfas substancja Kg 2
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 5
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Cefuroksym

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Cefuroksym 50 mgx10f. - do podania śródgałkowego Opak. 90
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 6
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2017-03-08 (0170308092706-27-specyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2017-03-08 (0170308092753-zalacznik nr 1b - wykaz asortymentowo-ilo¶ciowy.xlsx)
Zał±cznik - 2017-03-10 (0170310130008-modyfikacja-zalacznik nr 1b - wykaz asortymentowo-ilo¶ciowy.xlsx)
Zał±cznik - 2017-03-10 (0170310150028-umowa-modyfikacja.docx)
Zał±cznik - 2017-03-10 (0170310150236-wzór umowy zał±cznik nr 3 modyfikacja.docx)
Zał±cznik - 2017-03-30 (0170330121335-zawiadomienie o wyborze-27.pdf)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2017-03-10
OdpowiedĽ:dodano: 2017-03-10
Wykonawcy bior±cy udział
w postępowaniu


Nasz znak:SWLOG-271/AN/27/ 1225 /17 Tarnów,2017-03-10

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa płynnej matrycy hemostatycznej, aplikowanej ze strzykawki przeznaczonej dla pacjentów podlegaj±cych operacjom neurochirurgicznym w Szpitalu Wojewódzkim im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, leków psycholeptyczne,psychoanaleptyki , substancje recepturowe, cefuroksym - nr sprawy 27/2017

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 10.03.2017 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:
1. Czy Zamawiaj±cy zmieni zapis par. 1.4 z frazy: „Je¶li zamówienie, o którym mowa w ust. 3 nie zawiera innego terminu maksymalny termin realizacji zamówienia w dni robocze okre¶la się na 24 godziny” na frazę: „Je¶li zamówienie, o którym mowa w ust. 3 nie zawiera dłuższego terminu maksymalny termin realizacji zamówienia w dni robocze okre¶la się na 24 godziny”. Obecny zapis sugeruje, że termin ten może być krótszy, co wydaje się niemożliwe; nadto oznaczałoby to, że terminy zwykłych dostaw mog± być standardowo krótsze, niż termin dostaw ‘na cito’.
Ad. 1 Zgodnie z § 1 ust. 4 termin realizacji zamówienia w dni robocze okre¶la się: na 48 godzin, W nagłych przypadkach (zamówienie na cito), Wykonawca zobowi±zany jest dostarczyć produkty do 12 godzin.
2. Czy Zamawiaj±cy w par. 1.5 usunie możliwo¶ć składania zamówień w formie telefonicznej? Zgodnie z art. 36z ust. 4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowi±zuj±cym od 12 lipca 2015 r.) zamówienia na leki musz± być składane w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego ¶rodkami komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwo¶ci składania zamówień w formie telefonicznej.
Ad.2 Zapis pozostaje bez zmian. Zamawiaj±cy składa zamówienia zgodnie z obowi±zuj±cymi przepisami. Przepis składania zamówień w formie pisemnej albo elektronicznej dotyczy leków refundowanych.
3. Czy dostawy, o których mowa w par. 2.3 odbywać się będ± do apteki, czy też w inne miejsce? Zapis mówi o ‘miejscu wskazanym’ przez Zamawiaj±cego.
Ad.3 Zgodnie z § 2 ust. 2 i 3 do apteki.
4. Czy Zamawiaj±cy w par. 3.2 wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji ilo¶ciowej do 3 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyja¶nień firmy kurierskiej dostarczaj±cej leki b±dĽ zbadania wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.
Ad. 4 Zapis pozostaje bez zmian. § 3.2 reguluje uzupełnianie braków ilo¶ciowych. Reklamację reguluje § 3 ust. 3 – 14 dni od złożenia reklamacji.
5. Czy Zamawiaj±cy zmieni warto¶ć kary umownej okre¶lonej w par. 4.1 z 0,5% na warto¶ć max. 0,2 %? Obecna kara umowna jest raż±co wygórowana.
Ad. 5 Zapis pozostaje bez zmian.
6. Czy Zamawiaj±cy zmieni warto¶ć kary umownej okre¶lonej w par. 4.5 z 10 % warto¶ci umowy brutto na warto¶ć max. 5 % warto¶ci umowy brutto? Obecna kara umowna jest raż±co wygórowana.
Ad. 6 Zapis pozostaje bez zmian.
7. Czy Zamawiaj±cy zmieni warto¶ć kary umownej okre¶lonej w par. 4.6 z 1% na warto¶ć max. 0,2 %? Obecna kara umowna jest raż±co wygórowana.
Ad. 7 Zapis pozostaje bez zmian.Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymuj±: Adresat
a/a

Pytanie:dodano: 2017-03-10
OdpowiedĽ:dodano: 2017-03-10
Wykonawcy bior±cy udział
w postępowaniu

Nasz znak:SWLOG-271/AN/27/ 1225 /17 Tarnów,2017-03-10

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa płynnej matrycy hemostatycznej, aplikowanej ze strzykawki przeznaczonej dla pacjentów podlegaj±cych operacjom neurochirurgicznym w Szpitalu Wojewódzkim im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, leków psycholeptyczne,psychoanaleptyki , substancje recepturowe, cefuroksym - nr sprawy 27/2017

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 09.03.2017 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

1. Czy Zamawiaj±cy w Zakresie 1 dopu¶ci zestaw zawieraj±cy miejscowy, wchłanialny ¶rodek hemostatyczny z oczyszczonej żelatyny wieprzowej, w formie płynnej, wstępnie zmieszanej matrycy i roztwór trombiny zawieraj±cy 2000 IU sterylnej, liofilizowanej ludzkiej trombiny oraz strzykawkę bez igły z 2 ml sterylnej wody do wstrzyknięć i kaniule z możliwo¶ci± docięcia lub z pamięci± kształtu. Zestaw przeznaczony do tamowania krwawienia. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. Pojemno¶ć 6 ml, po zmieszaniu z roztworem trombiny 8 ml.?

2. Czy Zamawiaj±cy w Zakresie 2 dopu¶ci miejscowy wchłanialny ¶rodek hemostatyczny z oczyszczonej żelatyny wieprzowej w formie płynnej, wstępnie zmieszanej matrycy przeznaczony do tamowania krwawienia. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. Pojemno¶ć 6 ml. Zestaw bezigłowy, czas gotowo¶ci po przygotowaniu 8h. Możliwo¶ć ł±czenia z sol± fizjologiczn± lub trombin±. 2 kaniule, jedna z możliwo¶ci± przycięcia, druga z pamięci± kształtu.?

Ad. 1, 2 Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

Jednocze¶nie Zamawiaj±cy modyfikuje zakres 1 i 2 – w zakresie omyłki pisarskiej.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymuj±: Adresat
a/a
Pytanie:dodano: 2017-03-10
OdpowiedĽ:dodano: 2017-03-10
Wykonawcy bior±cy udział
w postępowaniu


Nasz znak:SWLOG-271/AN/27/ 1229 /17 Tarnów,2017-03-10

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa płynnej matrycy hemostatycznej, aplikowanej ze strzykawki przeznaczonej dla pacjentów podlegaj±cych operacjom neurochirurgicznym w Szpitalu Wojewódzkim im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, leków psycholeptyczne,psychoanaleptyki , substancje recepturowe, cefuroksym - nr sprawy 27/2017


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 09.03.2017 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:
1. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 4 ust. 2 umowy na następuj±ce:
„Zamawiaj±cy zastrzega sobie prawo odst±pienia od umowy w następuj±cych przypadkach:
1. w razie trzykrotnej nieterminowej realizacji zamówienia,
2. w razie trzykrotnego nienależytego wykonania zamówienia, w tym w szczególno¶ci dostarczenia produktu po upływie terminu jego ważno¶ci, dostarczenia zbyt małej ilo¶ci produktów, dostarczenia produktów o jako¶ci niezgodnej z umow±”.
Ad. 1 Zapis pozostaje bez zmian.
2. Proszę o wyja¶nienie czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na dodanie do umowy postanowienia o następuj±cym brzmieniu:
„Fakturę uważa się za dostarczon± wraz z dostaw±, jeżeli zostanie przesłana Zamawiaj±cemu w dniu dostawy faxem lub drog± mailow± pod warunkiem dostarczenia oryginału faktury w terminie do 3 dni od daty dostawy. Dopuszczalne jest również doł±czenie do dostawy – zamiast faktury – dokumentu WZ, na którym będ± wypełnione wszystkie pola ł±cznie z cen± jednostkow± brutto i warto¶ci± pod warunkiem wysłania faktury w ci±gu 24 godzin poczt± kuriersk± od daty dostarczenia towaru.

Ad. 2 Zamawiaj±cy dopuszcza dla Zakresu 1 i 2. Modyfikuje projekt umowy.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymuj±: Adresat
a/aPytanie:dodano: 2017-03-10
OdpowiedĽ:dodano: 2017-03-10
Wykonawcy bior±cy udział
w postępowaniu

Nasz znak:SWLOG-271/AN/27/ 1225 /17/1230 Tarnów,2017-03-10

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa płynnej matrycy hemostatycznej, aplikowanej ze strzykawki przeznaczonej dla pacjentów podlegaj±cych operacjom neurochirurgicznym w Szpitalu Wojewódzkim im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, leków psycholeptyczne,psychoanaleptyki , substancje recepturowe, cefuroksym - nr sprawy 27/2017


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 10.03.2017 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Zapytanie 1
Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilo¶ć opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadaj±cych inn± ilo¶ć sztuk (tabletek, ampułek, gramów, kilogramów, ml. itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniaj±cych wła¶ciwo¶ci terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilo¶ci opakowań zaokr±glone w górę, czy ilo¶ć opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
Ad.1 Pełne ilo¶ci opakowań zaokr±glone w górę

Zapytanie 2
Czy Zamawiaj±cy wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. ?
Ad.2 Tak.
Zapytanie 3
Czy Zamawiaj±cy w sytuacji , gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego produkcja wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji ?
Ad.3 Tak.
Zapytanie 4
Czy Zamawiaj±cy pakiecie nr 3, poz. Nr 14 wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w postaci kapsułek ?
Ad.4 Tak.
Zapytanie 5
Czy Zamawiaj±cy pakiecie nr 3, poz. Nr 15 wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w postaci kapsułek * 30 szt. W ilo¶ci 14 op ?
Ad.5 Tak.
Zapytanie 6
Czy Zamawiaj±cy pakiecie nr 3, poz. Nr 35,36 wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w postaci kapsułek ?
Ad.6 Tak.
Zapytanie 7
Czy Zamawiaj±cy pakiecie nr 3, poz. Nr 38 wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w postaci dostępnych tabl. o przedł. uwalnianiu ?
Ad.7 Tak.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymuj±: Adresat
a/a


Zestawienie z otwarcia:dodano: 2017-03-17
Tarnów,2017-03-17
dostawa płynnej matrycy hemostatycznej, aplikowanej ze strzykawki przeznaczonej dla pacjentów podlegaj±cych operacjom neurochirurgicznym w Szpitalu Wojewódzkim im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, leków psycholeptyczne, psychoanaleptyki, substancje recepturowe, cefuroksym

1. Bezpo¶rednio przed otwarciem ofert zamawiaj±cy podał kwotę, jak± zamierza przeznaczyć na sfinansowanie: zamówienia, w wysoko¶ci 168 530,76 zł, w tym w przypadku dopuszczenia możliwo¶ci składania ofert czę¶ciowych, kwotę na sfinansowanie:

ZAKRES Brutto
1. 47 520,00
2. 50 760,00
3. 8 831,16
4. 6 642,00
5. 17 161,20
6. 37 616,40

1) Zestawienie z otwarcia ofert

1. LogFarma Sp. Z o.o. u. Komandosów 1/1, 32-085 Modlniczka
Zakres Nr 5 – 18 835,20
2. Sanofi-Aventis Spółka z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Zakres Nr 4 – 5 250,99
3. Johnson&Johnson Poland Sp.zo.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa
Zakres Nr 1 – 47 520,00
Zakres Nr 2 – 27 499,50
4. Konsorcjum: Neuca S.A. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń/Neuca-Logistyka Sp. zo.o. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń / Farmada Transport Sp.zo.o. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń
Zakres Nr 3 – 7 884,55
Zakres Nr 5 – 2 574,72
5. Konsorcjum firm: PGF Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław / Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zb±szyńska 3; 91-342 ŁódĽ
Zakres Nr 3 – 7 821,07
Zakres Nr 6 – 30 729,78
6. Konsorcjum: Farmacol S.A. o Farmacol Logistyka Sp. zo.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
Zakres Nr 3 – 7 943,74
Zakres Nr 4 – 5 740,30
Zakres Nr 6 – 30 943,62
7. Salus International Spółka z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Zakres Nr 3 – 7 822,16
Zakres Nr 6 – 30 799,35

2) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowi±zany będzie do przekazania Zamawiaj±cemu o¶wiadczenia o przynależno¶ci lub braku przynależno¶ci do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem o¶wiadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powi±zania z innym wykonawc± nie prowadz± do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Sporz. A.Nowicka
OdpowiedĽ:dodano: 2017-03-17

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-03-30
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271/AN/27/1532./17 Tarnów, 2017-03-29

Dotyczy: dostawa płynnej matrycy hemostatycznej, aplikowanej ze strzykawki przeznaczonej dla pacjentów podlegaj±cych operacjom neurochirurgicznym w Szpitalu Wojewódzkim im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, leków psycholeptyczne, psychoanaleptyki, substancje recepturowe, cefuroksym
– sprawa nr 27/2017

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póĽniejszymi zmianami) niniejszym informuje ze w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w dostawę wybrano jako ofertę najkorzystniejsz±, ofertę złożon± przez Wykonawcę:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01 LogFarma Sp. Z o.o. u. Komandosów 1/1, 32-085 Modlniczka Zakres Nr 5 – 18 835,20
02 Sanofi-Aventis Spółka z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Zakres Nr 4 – 5 250,09

03 Johnson&Johnson Poland Sp.zo.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa Zakres Nr 1 – 47 520,00
Zakres Nr 2 – 27 499,50
05 Konsorcjum firm: PGF Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław / Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zb±szyńska 3; 91-342 ŁódĽ Zakres Nr 3 – 7 821,07
Zakres Nr 6 – 30 729,78

Oferta/y w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawieraj± najniższ± cenę spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu.

W zał±czeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, oraz informacja o złożonych ofertach Zamawiaj±cy informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły następuj±ce oferty złożone przez:
1. LogFarma Sp. Z o.o. u. Komandosów 1/1, 32-085 Modlniczka
2. Sanofi-Aventis Spółka z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
3. Johnson&Johnson Poland Sp.zo.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa
4. Konsorcjum: Neuca S.A. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń/Neuca-Logistyka Sp. zo.o. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń / Farmada Transport Sp.zo.o. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń
5. Konsorcjum firm: PGF Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław / Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zb±szyńska 3; 91-342 ŁódĽ
6. Konsorcjum: Farmacol S.A. o Farmacol Logistyka Sp. zo.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
7. Salus International Spółka z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych nie została odrzucona żadna oferta Wykonawcy.

Zamawiaj±cy zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie: termin po upływie, którego może być zawarta umowa z Wykonawc± to 04.04.2017r. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów


Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a

ranking wykonawców w plikach do pobrania

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-05-09
umowy zawarto dnia 05.04.2017 z :
LogFarma Sp. Z o.o. u. Komandosów 1/1, 32-085 Modlniczka
Sanofi-Aventis Spółka z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Johnson&Johnson Poland Sp.zo.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa
Konsorcjum firm: PGF Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław / Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zb±szyńska 3; 91-342 ŁódĽ