Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

24-Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

03/03/2017 S44 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Polska-Tarnów: Produkty farmaceutyczne

2017/S 044-080171

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca


I.1)

Nazwa i adresy

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Tarnów
33-100
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Logistyki
Tel.: +48 146315460
E-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl
Faks: +48 146315460
Kod NUTS: PL21
Adresy internetowe:

Główny adres: www.lukasz.med.pl


I.2)

Wspólne zamówienie


I.3)

Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.lukasz.med.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej


I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego


I.5)

Główny przedmiot działalności

Zdrowie


Sekcja II: Przedmiot


II.1)

Wielkość lub zakres zamówienia


II.1.1)

Nazwa:
Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.


Numer referencyjny: 24/2017


II.1.2)

Główny kod CPV

33600000


II.1.3)

Rodzaj zamówienia

Dostawy


II.1.4)

Krótki opis:
Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

— Zamówienie zostało podzielone na 5 zakresów:

1- Netupitantum + Palonosetronum, kaps. twarde, 300+0,5 mg

2- produkty lecznicze z listy programów lekowych dla Oddziału Onkologii

3- komponenty do procedur pozaustrojowego oczyszczania krwi,

4- Filgrastim przeznaczony dla pacjentów z neutropenią,

5- produkty lecznicze z listy programów lekowych dla Oddziału Onkologii.II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość


II.1.6)

Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części


II.2)

Opis


II.2.1)

Nazwa:
Netupitantum +Palonosetronum, kaps. twarde


Część nr: 1


II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000


II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Apteka Tarnów.II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Netupitantum +Palonosetronum, kaps. twarde, 300+0,5 mg Op. 200.II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena


II.2.6)

Szacunkowa wartość


II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 8

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie


II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2.11)

Informacje o opcjach

Opcje: nie


II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych


II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wadium.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

Wadium ogółem wynosi: 34 952 PLN. Wadium dla poszczególnych części wynosi:

Zakres Wadium

1. 1 769

2. 26 940

3. 1 278

4. 454

5. 4 511.II.2)

Opis


II.2.1)

Nazwa:
Produkty lecznicze z listy programów lekowych dla Oddziału Onkologii


Część nr: 2


II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000


II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Apteka Tarnów.II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Trastuzumabum, roztwór do wstrzykiwań, 600 mg 1 fiol. EAN: 5902768001037 Op. 80

2. Pertuzumabum koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 420 mg1 fiol. EAN: 5902768001006 Op. 40.II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena


II.2.6)

Szacunkowa wartość


II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 8

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie


II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2.11)

Informacje o opcjach

Opcje: nie


II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych


II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wadium.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

Wadium ogółem wynosi: 34 952 PLN. Wadium dla poszczególnych części wynosi:

Zakres Wadium

1. 1 769

2. 26 940

3. 1 278

4. 454

5. 4 511.II.2)

Opis


II.2.1)

Nazwa:
Komponenty do procedur pozaustrojowego oczyszczania krwi,


Część nr: 3


II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000


II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Apteka Tarnów.II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Wodorowęglanowy dializat o składzie: potas - 2 mmol/l; sód- 133 mmol/l; magnez- 1mmol/l; wapń - 0 mmol/l; wodorowęglan 20 mmol/l; pH=7,4; worek dwukomorowy – 5 000 ml. Szt. 400

2 Wodorowęglanowy dializat o składzie: potas - 4 mmol/l; sód- 133 mmol/l; magnez- 1mmol/l; wapń - 0 mmol/l; wodorowęglan 20 mmol/l; pH=7,4; worek dwukomorowy – 5 000 ml. Szt. 300

3. Natrii citras 4 % jałowy roztwór do aferezy i pozaustrojowego oczyszczania krwi, worek – 1 000 ml Szt. 300.II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena


II.2.6)

Szacunkowa wartość


II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie


II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2.11)

Informacje o opcjach

Opcje: nie


II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych


II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wadium.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

Wadium ogółem wynosi: 34 952 PLN. Wadium dla poszczególnych części wynosi:

Zakres Wadium

1. 1 769

2. 26 940

3. 1 278

4. 454

5. 4 511.II.2)

Opis


II.2.1)

Nazwa:
Filgrastim przeznaczony dla pacjentów z neutropenią


Część nr: 4


II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000


II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Apteka Tarnów.II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Filgrastim 0,3mg/0,5ml 30mln j.m.amp-strz. Szt. 250

2. Filgrastim 0,48mg/0,5ml 48mln j.m.amp-strz. Szt. 400.II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena


II.2.6)

Szacunkowa wartość


II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 8

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie


II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2.11)

Informacje o opcjach

Opcje: nie


II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych


II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wadium.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

Wadium ogółem wynosi: 34 952 PLN. Wadium dla poszczególnych części wynosi:

Zakres Wadium

1. 1 769

2. 26 940

3. 1 278

4. 454

5. 4 511.II.2)

Opis


II.2.1)

Nazwa:
Produkty lecznicze z listy programów lekowych dla Oddziału Onkologii


Część nr: 5


II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000


II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Apteka Tarnów.II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Trametinibum tabl.powl. 2mg x 30 Op. 30

2. Trametinibum tabl.powl. 0,5mg x 30 Op. 4.II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena


II.2.6)

Szacunkowa wartość


II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 8

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie


II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2.11)

Informacje o opcjach

Opcje: nie


II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych


II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wadium.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

Wadium ogółem wynosi: 34 952 PLN. Wadium dla poszczególnych części wynosi:

Zakres Wadium

1. 1 769

2. 26 940

3. 1 278

4. 454

5. 4 511.Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym


III.1)

Warunki udziału


III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:
Dotyczy Wykonawców oferujących produkty lecznicze: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są uprawnieni do sprzedaży produktów leczniczych Zamawiającemu, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz.U. 2008 r. nr 45 poz. 271 z późniejszymi zmianami) – zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub innego dokumentu równoważnego umożliwiającego obrót przedmiotem zamówienia.

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców którzy nie wykażą spełnienia wymogów określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 ustawy i ust. 5 pkt. 1, 2, 5, 6, 7, 8 ustawy Pzp. Wykaz oświadczeń i dokumentów określa rozdział 7 SIWZ.III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych


III.2)

Warunki dotyczące zamówienia


III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Maksymalny termin realizacji zamówienia w dni robocze określa się: na 24 godziny (zakresy 1,2,4,5), licząc od daty złożenia zamówienia u Wykonawcy, w nagłych przypadkach (zamówienie na cito), Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć produkty do 12 godzin, licząc od momentu złożenia zamówienia. Jeżeli dostawa wypadnie w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynu Szpitala dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie (dotyczy zamówień na cito). / 48 godziny, licząc od daty złożenia zamówienia u Wykonawcy, w nagłych przypadkach (zamówienie na cito), Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć produkty do 12 godzin, licząc od momentu złożenia zamówienia. Jeżeli dostawa wypadnie w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynu Szpitala dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie (dotyczy zamówień na cito) – zapis dotyczy zakresu 3.III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia


Sekcja IV: Procedura


IV.1)

Opis


IV.1.1)

Rodzaj procedury

Procedura otwarta


IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów


IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu


IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej


IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie


IV.2)

Informacje administracyjne


IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania


IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 18/04/2017

Czas lokalny: 10:00


IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom


IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski


IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)


IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert

Data: 18/04/2017

Czas lokalny: 11:30

Miejsce:
W Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-1OO Tarnów, ul. Lwowska 178a, sala konferencyjna Nr 42.Sekcja VI: Informacje uzupełniające


VI.1)

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie


VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych


VI.3)

Informacje dodatkowe:
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji.

2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Arkusz cenowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do specyfikacji sporządzony na podstawie opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1B). (Arkusz winien zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania)

3. Dowód wniesienia/wpłacenia wadium/oryginał gwarancji

4. W celu wykazania elementów spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia dalej (JEDZ), zgodnie z zarządzeniem wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2.

1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum), jednolity dokument (JEDZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

2) W przypadków podmiotów trzecich JEDZ podmiotu trzeciego składa wykonawca, jeżeli powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. JEDZ powinien być wypełniony w zakresie w jakim wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego. JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia

3) Wypełniony JEDZ składa się wraz z ofertą;

5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale 5 SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4.

6. Pełnomocnictwa – jeżeli oferta nie jest podpisania przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS.

7. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 p.z.p., Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.VI.4)

Procedury odwoławcze


VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

KIO
Warszawa
Polska


VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne


VI.4.3)

Składanie odwołań


VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

KIO
Warszawa
Polska


VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

02/03/2017

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2017-03-03 (0170303091147-24-specyfikacja.docx)
Załącznik - 2017-03-03 (0170303091155-zalacznik nr 1b - wykaz asortymentowo-ilościowy.xlsx)
Załącznik - 2017-03-03 (0170303091855-jedz.xml)
Załącznik - 2017-03-03 (0170303093004-jedz-wydruk pliku do pobrania.pdf)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2017-03-10
Odpowiedź:dodano: 2017-03-10
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-24-1222/17 Tarnów, dnia 09.03.2017 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 24/2017


W odpowiedzi na zapytania z dnia 07.03.2017 r. Zamawiający wyjaśnia:


Zwracam się z prośba o dopuszczenie w zakresie nr 3 poz. 1 i 2 płynów o pH + 7,8. Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Otrzymują: Adresat
a/aPodpisał: Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Pytanie:dodano: 2017-03-13
Odpowiedź:dodano: 2017-03-13
Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

Nasz znak:SWLOG-271/AN/24/ 1238 /17 Tarnów,2017-03-13


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - nr sprawy 24/2017


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 07.03.2017 r. Zamawiający wyjaśnia:

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zakresie nr 3 poz. 1 i 2 płynów o pH+ 7,8. Pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 1, Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie:dodano: 2017-03-14
Odpowiedź:dodano: 2017-03-14
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-24-1256/17 Tarnów, dnia 13.03.2017 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 24/2017


W odpowiedzi na zapytania z dnia 08.03.2017 r. Zamawiający wyjaśnia:

zakres 3 pozycje 1,2, 3
1. Czy Zamawiający w pozycjach 1 i 2 dopuści produkt Citra-HF-Pre™ stosowany w hemofiltracji w Pre-dylucji do wszystkich urządzeń CRRT zawierający w swoim składzie cytrynian sodu i elektrolity ( Na 139,9; K 3,0; Mg 0,5; Cl 104,0; Glukoza 5,0; Cytrynian sodu 13,3 mmol/l ) w opakowaniu 5000ml dostosowany do różnych rodzajów połączeń (nakładka typu luer-lock, igła typu spike, igła)?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści do postępowania produkt Cytrynian sodu™ 13%( 1000 ml roztworu zawiera: cytrynian sodu bezwodny 132,1g – cytrynian sodu jednowodny 10,36 g – woda do iniekcji wystarczająca na 1000 ml z przeliczeniem zamawianej ilości. Elektrolity (mmol/l): Na+ 1352 – Citrate3- 500, stosowany w połączeniu z hemodializą (HD) lub ciągłą terapią nerkozastępczą (CRRT) do prowadzenia plazmaferezy, aferezy LDL jako sterylny i wolny od pirogenów antykoagulant do systemu pozaustrojowego?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Otrzymują: Adresat
a/a
Podpisał: Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Pytanie:dodano: 2017-03-29
Odpowiedź:dodano: 2017-03-29
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-24/1512/17 Tarnów, dnia 29.03.2017 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 24/2017


W odpowiedzi na zapytania z dnia 27.03.2017 r. Zamawiający wyjaśnia:


1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1 /in fine/ ustawy Prawo zamówień publicznych, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §2 ust.5,6 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian

2. Do §3 ust.2 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na uzupełnienie braków ilościowych do 48 godzin w przypadku dostaw zwykłych i do 24 godzin dla dostaw w nagłych przypadkach (zamówienie na cito)?
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian

3. Do treści §4 ust.2 pkt a) projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką wynikającą z art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §4 ust.5 poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian. Po dwukrotnym naruszeniu przypadków określonych w § 4 ust. 2, Zamawiający odstąpi od umowy w danym zakresie naliczając karę umowną.

5. Do §4 ust.6 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zareklamowanej partii towaru poprzez zapis o karze w wysokości 1% dziennie liczonej od wartości brutto nie dostarczonego w terminie zamówienia podlegającego reklamacji?
Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian

6. Do treści §6 ust.2 projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o skrócenie wymaganego terminu ważności przynajmniej do 6 m-cy od daty dostawy lub dopisanie do §6 ust.2 projektu umowy następującej treści: "..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Wymóg 12 miesięcznego terminu ważności leków wynika z możliwości wystąpienia sytuacji w której lek zamówiony i wydany na oddział nie zostanie w pełni zużyty. Dłuży termin ważności zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia ponownego zapotrzebowania na lek i zużycia leku przed upływem terminu ważności.

7. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §7 ust.3 pkt a) projektu umowy)?
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian


Otrzymują: Adresat
a/a


Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Zestawienie z otwarcia:dodano: 2017-04-18
Tarnów,2017-04-18

sukcesywna dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – nr prawy 24/2017
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie: zamówienia, w wysokości brutto: 1 258 285,32 zł, w tym w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych, kwotę na sfinansowanie:

ZAKRES Brutto
1. 63 685,44
2. 969 840,00
3. 46 008,00
4. 16 340,40
5. 162 411,48

1) Zestawienie z otwarcia ofert

1. Lek S.A. ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków
Zakres Nr 4 – 21 060,00

2. Konsorcjum: Amgen Sp. z o. o ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa / Nettle S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
Zakres Nr 4 – 93 529,08

3. Color Trading Sp .z o.o. ul. Żołny 40, 02-815 Warszawa
Zakres Nr 3 – 40 716,00

4. B. Braun Avitum Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sienkiewicza 3, 64-300 Nowy Tomyśl
Zakres Nr 3 – 41 148,00

5. Konsorcjum firm: PGF Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław / Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3; 91-342 Łódź
Zakres Nr 5 – 162 411,48

6. Roche Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa
Zakres Nr 2 - 969 840,00

7. Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
Zakres Nr 1 – 40 698,72
Zakres Nr 4 – 21 045,96

2) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sporz. A.Nowicka

Odpowiedź:dodano: 2017-04-18

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-05-09
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271/AN/24/2165/17 Tarnów 2017-05-09

dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – nr prawy 24/2017

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) niniejszym informuje ze w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w dostawę wybrano jako ofertę najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
03 Color Trading Sp .z o.o. ul. Żołny 40, 02-815 Warszawa Zakres Nr 3 – 40 716,00
05 Konsorcjum firm: PGF Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław / Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3; 91-342 Łódź Zakres Nr 5 – 162 411,48
06 Roche Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa Zakres Nr 2 - 969 840,00
07 Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław Zakres Nr 1 – 40 698,72
Zakres Nr 4 – 21 045,96

Oferta/y w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierają najniższą cenę spośród przestawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu.

Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, oraz informacja o złożonych ofertach Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące oferty złożone przez:

1. Lek S.A. ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków
2. Konsorcjum: Amgen Sp. z o. o ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa / Nettle S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
3. Color Trading Sp .z o.o. ul. Żołny 40, 02-815 Warszawa
4. B. Braun Avitum Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sienkiewicza 3, 64-300 Nowy Tomyśl
5. Konsorcjum firm: PGF Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław / Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3; 91-342 Łódź
6. Roche Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa
7. Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

Zakres 1 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 100% 100% CENA
7 Asclepios S.A. 100,00 40 698,72
Asclepios S.A. 100,00 100,00

Zakres 2 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 100% 100% CENA
6 Roche Polska Sp. z o.o. 100,00 969 840,00
Roche Polska Sp. z o.o. 100,00 100,00

Zakres 3 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 100% 100% CENA
3 Color Trading Sp .z o.o. 100,00 40 716,00
Color Trading Sp .z o.o. 100,00 100,00
4 B. Braun Avitum Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 98,95 41 148,00
B. Braun Avitum Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 98,95 98,95

Zakres 4
nazwa Wykonawcy 100% 100% CENA
1 Lek S.A. 99,93 21 060,00
Lek S.A. 99,93 99,93
2 Konsorcjum: Amgen Sp. z o. o / Nettle S.A. 22,50 93 529,08
Konsorcjum: Amgen Sp. z o. o / Nettle S.A. 22,50 22,50
7 Asclepios S.A. 100,00 21 045,96
Asclepios S.A. 100,00 100,00

Zakres 5
nazwa Wykonawcy 100% 100% CENA
5 Konsorcjum firm: PGF Urtica Sp. z o.o., / Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. 100,00 162 411,48
Konsorcjum firm: PGF Urtica Sp. z o.o., / Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. 100,00 100,00


Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych nie została odrzucona żadna oferta Wykonawcy.


Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z ;
- art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie: termin po upływie, którego może być zawarta umowa z Wykonawcą to 19.05.2017r. – dot. zakresów 3 i 4.
- art. 94 ust. 2 pkt 1a) umowa zostaje zawarta z dniem 10.05.2017 r – dot.: Zakresów 1, 2 i 5

Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 TarnówOtrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a