Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

16-Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania: „Przebudowa pomieszczeń Oddziału Kardiologii wraz z salą OIOK w celu dostosowania do obowiązujących przepisów w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie”

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
http://

Ogłoszenie nr 25952 - 2017 z dnia 2017-02-15 r.

Tarnów: Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania: „Przebudowa pomieszczeń Oddziału Kardiologii wraz z salą OIOK w celu dostosowania do obowiązujących przepisów w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, krajowy numer identyfikacyjny 85005274000000, ul. ul. Lwowska , 33100 Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 315 460, e-mail ania@lukasz.med.pl, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej (URL): www.lukasz.med.pl
Adres profilu nabywcy: www.lukasz.med.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.lukasz.med.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adresDopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego. osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania: „Przebudowa pomieszczeń Oddziału Kardiologii wraz z salą OIOK w celu dostosowania do obowiązujących przepisów w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie”
Numer referencyjny: 16/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania: „Przebudowa pomieszczeń Oddziału Kardiologii wraz z salą OIOK w celu dostosowania do obowiązujących przepisów w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie”

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:71320000-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w dniach: 161


II.9) Informacje dodatkowe: maksymalnie 23 tygodnie od podpisania umowy (kryterium oceny ofert) Szpital otrzymał dofinansowanie inwestycji z budżetu Województwa Małopolskiego Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na min. sumę ubezpieczenia 3 000 000,00 zł.
Informacje dodatkowe na potwierdzenie -dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) w zakresie wykonania dokumentacji projektowej: wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował: - trzy dokumentacje projektowe w tym jedną dla obiektów służby zdrowia we wszystkich branżach przewidzianych w niniejszym zadaniu W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczy by powyższy warunek spełniał jeden z Wykonawców. b) w zakresie robót budowlanych: wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał: - dwie roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/rozbudowie pomieszczeń o powierzchni min. 800 m2 i wartości tych robót nie mniejszej niż 1 500 000 zł brutto każda, w tym jedną wykonaną w obiektach użyteczności publicznej. Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczy by powyższy warunek spełniał jeden z Wykonawców. O uzyskanie zamówienia mogą się ubiegać podmioty dysponujące osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia tj.: a) w zakresie projektowania - dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności: - osobą pełniącą funkcję kierownika zespołu projektowego - wymagane uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w projektowaniu samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego jednej dokumentacji projektowej obiektów służby zdrowia - osobą pełniącą funkcję głównego konstruktora konstrukcji budowlanych - wymagane uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, minimum 3-ech letnie doświadczenie zawodowe. - oraz uprawnionymi projektantami bez ograniczeń minimum 3-ech letnie doświadczenie zawodowe w branży:  instalacyjnej sanitarnej w zakresie sieci i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,  instalacyjnej elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczy by powyższy warunek spełniał jeden z Wykonawców. b) w zakresie robót budowlanych dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi w poszczególnych branżach, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, tj.: - Kierownik robót budowlanych, pełniący jednocześnie funkcję kierownika budowy, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, - uprawnionymi kierownikami robót bez ograniczeń minimum 3-ech letnie doświadczenie zawodowe, w kierowaniu robotami branży:  instalacyjnej sanitarnej w zakresie sieci i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,  instalacyjnej elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczy by powyższy warunek spełniał jeden z Wykonawców.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: W celu wykazania spełnienia warunku posiadania zdolności sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawca winien przedłożyć: 1) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. W celu wykazania spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej, wykonawca winien przedłożyć: 1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże spełnienie warunku określonego w ust. 9.2.2 i 9.2.3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (sporządzonych wg wzorów: załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 4 stosuje się. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. - zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy; -zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
-wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. -wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; -wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
12.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 2A do specyfikacji. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 12.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie 12.1 specyfikacji składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 12.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 12.1 specyfikacji. 12.4. Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 10.2 12.5. Harmonogram rzeczowo – finansowo-terminowy (kryterium oceny ofert) 12.6. Dowód wniesienia/wpłacenia wadium/oryginał gwarancji 12.7 Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 12.8 Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 75 610,00 zł.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria


Kryteria Znaczenie
cena 60
 Gwarancja 18
 Termin wykonania 20
 Aspekty społeczne 2

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: a) Zmiany adresu, osób reprezentujących Strony w przypadku zmian organizacyjnych, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, b) zmiany kont bankowych, c) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. d) zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i udokumentowanych w formie pisemnej a mających wpływ na harmonogram. e) Zmiany przywoływanych w przedmiotowej umowie ustaw oraz rozporządzeń, w przypadku uchwalenia nowych ustaw lub rozporządzeń mających odpowiednie zastosowanie; f) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, g) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia – w przypadku braku dostępności na rynku, przy zachowaniu parametrów, h) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; i) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; j) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót, k) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. l) obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a także w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług, m) Zmiany stawki podatku od towarów i usług, n) wystąpienia niezależnych od stron umowy zmian dotyczących osób kluczowych dla realizacji umowy. Zmiana tych osób musi być zaakceptowana przez Zamawiającego, kwalifikacje wskazanych osób muszą być, co najmniej takie same, jakie były wymagane na etapie postępowania o zamówienie publiczne – zgodnie z procedurą opisaną w § 14. o) wystąpienia okoliczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie, p) sytuacji gdy wystąpi konieczność realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie, q) Wykonawca opierał się na zasobach podmiotów trzecich wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, dopuszcza się zmianę tych podmiotów na etapie realizacji zamówienia pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnianie warunków. r) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: aa) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, bb) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców – wówczas na miejsce Wykonawcy w prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy wstępują podwykonawcy, którzy wykonują roboty.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 03/03/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa:

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania: „Przebudowa pomieszczeń Oddziału Kardiologii wraz z salą OIOK w celu dostosowania do obowiązujących przepisów w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie”
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 71320000-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 161
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
 Gwarancja 18
 Termin wykonania 20
 Aspekty społeczne 2
6) INFORMACJE DODATKOWE: Żądany termin wykonania zadania: maksymalnie 23 tygodnie od podpisania umowy (kryterium oceny ofert)

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2017-02-15 (0170215140817-16-specyfikacja.doc)
Załącznik - 2017-02-15 (0170215140823-instrukcja-qi-007-ppoz.pdf)
Załącznik - 2017-02-15 (0170215140829-karty pomieszczeŃ.pdf)
Załącznik - 2017-02-15 (0170215140847-procedura-qp-034.pdf)
Załącznik - 2017-02-15 (0170215140854-projekt umowy.doc)
Załącznik - 2017-02-15 (0170215140904-wzor oznakowania.pdf)
Załącznik - 2017-02-15 (0170215140926-zalacznik nr 1b- opz kardiologia.pdf)
Załącznik - 2017-02-15 (0170215140934-zalacznik nr 7 harmonogram tydzień.pdf)
Załącznik - 2017-02-15 (0170215140937-zalacznik nr 1a-pfu.pdf.pdf)
Załącznik - 2017-02-15 (0170215140939-załącznik nr a.pdf)
Załącznik - 2017-02-15 (0170215140945-załącznik nr b.pdf)
Załącznik - 2017-02-21 (0170221115658-modyfikacja-projekt umowy.doc)
Załącznik - 2017-02-21 (0170221115707-modyfikacja- opz kardiologia.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2017-02-21
Odpowiedź:dodano: 2017-02-21
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-16-908./17 Tarnów, dnia 21.02.2017 r.


Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania: „Przebudowa pomieszczeń Oddziału Kardiologii wraz z salą OIOK w celu dostosowania do obowiązujących przepisów w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie– sprawa nr 16/2017W odpowiedzi na zapytania z dnia 17.02.2017 r. Zamawiający wyjaśnia:


1. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje panel nadłóżkowy wyposażony w gniazdka elektryczne bez klapek?
Odpowiedź: Nie.

2. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje panel nadłóżkowy wyposażony w punkty poboru gazów medycznych bez klapki przeciwkurzowej?
Odpowiedź: Nie.

3. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z projektem funkcjonalno-użytkowym, głowica sufitowej kolumny zasilającej jest instalowana do stropu bezpośrednio za pomocą pionowej rury nośnej, bez zastosowania wysięgników?
Odpowiedź: Zgodnie z programem funkcjonalno użytkowym (str.7) wymagane wykonanie konstrukcji nośnej dla montażu kolumn zasilających.

4. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje głowicę wyposażona w poziome szyny montażowe zlokalizowane na bokach oraz przodzie głowicy, w jej górnej i dolnej części (w sumie 6 szyn montażowych)?
Odpowiedź: Nie.


Ponadto Zamawiający modyfikuje projekt umowy (w załączeniu) i załącznik nr 1B- Opis przedmiotu zamówienia.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują: Adresat
a/a


Pytanie:dodano: 2017-02-24
Odpowiedź:dodano: 2017-02-24
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-16-984/17 Tarnów, dnia 24.02.2017 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania: „Przebudowa pomieszczeń Oddziału Kardiologii wraz z salą OIOK w celu dostosowania do obowiązujących przepisów w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie– sprawa nr 16/2017

W odpowiedzi na zapytania z dnia 23.02.2017 r. Zamawiający wyjaśnia:


1. Czy zamawiający dopuści głowicę zasilającą, sufitowej kolumny zasilającej montowanej na stałe do sufitu z obrotową głowicą, wyposażoną w poziome szyny montażowe, po jednej szynie na dole i u góry z prawej i lewej strony oraz na przodzie głowicy zasilającej.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza głowicę wyposażoną w poziome szyny montażowe , po jednej szynie na dole i u góry z prawej i lewej strony oraz na przodzie głowicy zasilającej. Nie ma możliwości montażu głowicy bezpośrednio do sufitu ( na wyższej kondygnacji czynny, wyremontowany oddział), należy opracować element konstrukcyjny nośny dla zamocowania kolumn medycznych wiszących- str. 7 PFU.

2. Czy zamawiający dopuści gniazdka elektryczne bez klapek w ściennych panelach nadłóżkowych.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza gniazda elektryczne bez klapek w ściennych panelach nadłóżkowych.

3. Czy zamawiający dopuści punkty poboru gazów medycznych bez klapek przeciwkurzowych w panelach nadłóżkowych.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza punkty poboru gazów medycznych bez klapek przeciwkurzowych w panelach nadłóżkowych.

Otrzymują: Adresat
a/a
Podpisał: Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Pytanie:dodano: 2017-02-27
Odpowiedź:dodano: 2017-02-27
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-16-1010/17 Tarnów, dnia 27.02.2017 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania: „Przebudowa pomieszczeń Oddziału Kardiologii wraz z salą OIOK w celu dostosowania do obowiązujących przepisów w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie– sprawa nr 16/2017

W odpowiedzi na zapytania z dnia 23.02.2017 r. Zamawiający wyjaśnia:

1. Czy Zamawiający przekaże wykonawcy oświadczenie o zapewnieniu w media? Tzn. Wykonawca zapewni zapotrzebowanie w media dotyczące Inwestycji z własnych urządzeń rozdzielczych w ramach dotychczasowych umów na ich dostawę z jednostkami zewnętrznymi.
Odpowiedź: Tak.

2. Czy firma w momencie złożenia oferty musi posiadać polisę w wysokości 3 000 000 zł czy wystarczy ją przedłożyć przed podpisaniem umowy?
Odpowiedź: Wykonawca spełniając warunek udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej zobligowany jest posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na min. sumę ubezpieczenia 3 000 000,00 zł. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnego na dzień złożenia powyższego dokumentu.
Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapis SIWZ poprzez dodanie w ust. 12.7 kolejnego pkt. 12.7.5 o następującej treści:
12.7.5. - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na min. sumę ubezpieczenia 3 000 000,00 zł.

3. Czy Zamawiający posiada ekspertyzę pożarową?
Odpowiedź:
• W zakresie zastosowania rozwiązań zamiennych w stosunku do niespełnienia warunków określających wymóg rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych poprzez dźwiękowy system ostrzegawczy w budynku szpitala.
• W zakresie obowiązku wydzielania klatek schodowych od poziomych dróg komunikacji ogólnej, wyposażenia ich w urządzenia służące do usuwania dymu oraz podziału obiektu szpitala na strefy pożarowe.
• W zakresie zastosowania rozwiązań zamiennych w stosunku do obowiązku oddzielenia klatek schodowych od poziomych dróg komunikacji ogólnej przedsionkami przeciwpożarowymi w budynku wysokim.
• W zakresie przebudowy oddziału położniczo-ginekologicznego w części pawilonów A, C i H

4. Czy Zamawiający posiada podział budynku na strefy pożarowe zaakceptowany przez Straż Pożarną?
Odpowiedź: Nie

5. Czy klatki schodowe graniczące z inwestycją są oddymiane i czy są wykonane zgodnie z obecnymi przepisami p.poż?
Odpowiedź: Tak

6. Czy Zamawiający dysponuje odbiorami pożarowymi klatek schodowych graniczących z inwestycją?
Odpowiedź: Nie

7. Czy Zamawiający dysponuje ekspertyzą konstrukcyjna budynku z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego?
Odpowiedź: Nie

8. Proszę o podanie lokalizacji hydroforu (instalacja hydrantowa).
Odpowiedź: W piwnicy bloku A

9. Wycena ma obejmować biurka, krzesła do biurek ,szafy zaznaczone na rysunku nie robione na wymiar, szafki pod zlewy oraz umywalki?
Odpowiedź: Meble na wymiar, biurka, krzesła, szafy, kanapy i fotele są po stronie Zamawiającego. Po stronie wykonawcy jest dostarczenie sprzętu AGD, RTV, zlewów i umywalek oraz montaż po ustawieniu mebli. Wykonawca zakupi również i zamontuje wyposażenie ze stali nierdzewnej, jeden dezynfekator, drugi do przeniesienia z poprzedniej lokalizacji.

10. Jakie jest ciśnienie wody w sieci wodociągowej na terenie Szpitala (minimalne ciśnienie wody w hydrantach p.poż. na najwyższej kondygnacji powinno wynosić 20 m sł.w)
Odpowiedź: Od 4 piętra budynku ciśnienie jest niewystarczające.

Instalacja elektryczna
ZASILANIE
11. Wg PFU tablice bezpiecznikowe, które należy wykonać w ramach przebudowy powinny uwzględniać przyłączenie instalacji nowych /projektowanych/ i istniejących nie podlegających przebudowie. Prosimy o określenie istniejącego układu sieciowego WLZ-tów zasilających i instalacji odbiorczych.
Odpowiedź: Istniejące WLZ-ty są w układzie TN-C. Na istniejące obwody w układzie TN-C należy przewidzieć oddzielną tablicę.

SIEĆ IT
12. PFU określa możliwość wykorzystania istniejących WLZ zasilania gwarantowanego dla układów IT. Nie określa jednak co z z samymi układami IT /trafo separacyjne, moduł kontroli sieci/.
Odpowiedź: Obecnie zasilanie do Sali OIOK było realizowane mi. poprzez dwa niezależne UPS-y o mocy 8kVA oraz zabezpieczone wyłącznikami RCD o prądzie różnicowym 10mA. Podczas realizacji tego zadania w Sali OIOK należy wykonać minimum 2 niezależne układy IT wg wymagań opisanych w PFU. Istniejące wlz-ty (YKY 3x10mm2) od UPS-ów były zabudowane w grudniu 2016r. Pozostałe należy wykonać nowe.

13. Pytanie: czy należy wykorzystać istniejące urządzenia sieci IT,
Odpowiedź: Brak istniejących. Patrz pkt. 12

14. Czy urządzenia sieci IT mają być włączone do szpitalnego systemu BMS,
Odpowiedź: Urządzenia powinny mieć możliwość włączenia do BMS w przyszłości.

SIEĆ GWARANTOWANA Z UPS
15. Gdzie Zamawiający przewiduje montaż UPS dla zasilania gwarantowanego /kondygnacja/,
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmiany lokalizacji istniejących UPS-ów. UPS-y znajdują się w piwnicy budynku.

16. Czy nowy UPS wraz z rozdzielnicą napięcia gwarantowanego należy traktować jako modernizację całego układu zasilania gwarantowanego /część istniejąca + projektowana/. Prosimy o podanie mocy istniejącego UPS,
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zabudowy nowych UPS-ów a jedynie nawiązanie do istniejących układów, które należy nanieść w dokumentacji projektowej. Zabudowane UPS-y są produkcji MEDCOM i składają się z: zasilacz buforowy ZB110DC100, Falowników FM-8Z, Bezstykowy łącznik SS-8, Bateria 2x9xA412/120FT.

17. Czy istniejące pomieszczenie UPS jest klimatyzowane,
Odpowiedź: Istniejące pomieszczenie jest wentylowane i klimatyzowane. W celu zwiększenia pewności chłodzenia należy wymienić istniejący sposób chłodzenia na klimatyzator miejscowy o nominalnej mocy chłodniczej nie mniejszej niż 4,1 kW oraz klasie energetycznej dla chłodzenia A++.

18. Polskie normy nie określają czasu podtrzymania UPS dla zasilania gwarantowanego sal wzmożonego nadzoru zasilanych z układu IT. Prosimy o określenie tego czasu,
Odpowiedź: Istniejące układy UPS mają zaprojektowane czasy autonomii równe 3 godziny.

19. Prosimy o określenie żywotności baterii akumulatorów dla UPS /5 czy 10-letni/,
Odpowiedź: Istniejące baterie akumulatorów przy UPS-ach mają żywotność projektowaną 12+ lat wg Eurobat LL. Zabudowane zostały w sierpniu 2014r.

20. Praca UPS dla sieci IT jest często problemem generowania mocy biernej pojemnościowej /praca przy niskim obciążeniu/. Prosimy o określenie wymaganego współczynnika mocy UPS obciążonego poniżej 30% jego mocy znamionowej,
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wymiany UPS-ów. Zainstalowane UPS-y mogą pracować przy współczynniku mocy cos fi od 0 do 1.

21. Czy projektowany UPS powinien być wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający włączenie go do szpitalnego systemu BMS. Prosimy o wskazanie miejsca /odległości/ do miejsca włączenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zabudowy nowych UPS-ów.


OŚWIETLENIE AWARYJNE
22. Czy projektowane oświetlenie awaryjne ma współpracować z oświetleniem istniejącym określonego producenta czy należy je traktować jako autonomiczne w projektowanym zakresie,
Odpowiedź: Tak. Oświetlenie awaryjne powinno być mi. wizualnie dostosowane do istniejącego.

23. Prosimy o określenie preferowanego systemy kontroli opraw oświetlenia awaryjnego: ręczy AutoTest poszczególnych opraw czy CentralTest z wykorzystaniem centralki kontroli zdalnej,
Odpowiedź: Należy dobrać oprawy z samoczynnym autotestem.

24. Prosimy o potwierdzenie 2-godzinnego czasu podtrzymania oświetlenia awaryjnego.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza minimum 2-godzinny czas podtrzymania oświetlenia awaryjnego.
OŚWIETLENIE OGÓLNE
25. PFU określa źródła światła jako fluorescencyjne. Bieżąca produkcja prawie w 100% przestawiona jest na źródła LED. Prosimy o potwierdzenie zapisów PFU lub wskazanie preferowanych źródeł światła.
Odpowiedź: Ze względu na koszty eksploatacyjne należy przyjąć opis jak PFU.

26. Czy Zamawiający przewiduje konieczność stosowania automatyki oświetlenia /kontrola obecności, czujniki ruchu, automatyczne dostosowanie natężenia do zewnętrznych warunków świetlnych/. Które pomieszczenia lub grupy pomieszczeń mają być objęte automatyką i jaką.
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje konieczności stosowania czujników obecności, czujników ruchu oraz automatycznego dostosowywania natężenia oświetlenia. Sterowanie oświetleniem wg opisu w PFU.

27. Prosimy o określenie standardu opraw oświetlenia ogólnego:
- które pomieszczenia należy wyposażyć w oprawy produkowane jako wyrób medyczny,
- które pomieszczenia /grupy pomieszczeń/ należy wyposażyć w oprawy przeznaczone do pomieszczeń czystych posiadających Atest do przemysłu farmaceutycznego, elektronicznego i spożywczego, oraz do pomieszczeń służby zdrowia,
- czy oprawy powinny być odporne na UV,
- minimalna sprawność opraw,
- minimalna trwałość źródeł w godzinach dla wskaźnika L70B50 (podczas której strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla 50% procent populacji),
Odpowiedź: Zgodnie z opracowanym i uzgodnionym przez Wykonawcę projektem budowlanym, uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych i rzeczoznawczą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
- minimalny współczynnik efektywności energetycznej,
Odpowiedź: Minimalny współczynnik efektywności energetycznej: klasa A dla świetlówek, klasa A+ dla LED.
- minimalny współczynnik mocy cos fi dla zasilaczy,
- minimalna trwałość zasilaczy (jako procent uszkodzonych po 50 000 godzinach pracy),
Odpowiedź: Zgodnie z opracowanym i uzgodnionym przez Wykonawcę projektem budowlanym, uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych i rzeczoznawczą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.


Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Zestawienie z otwarcia:dodano: 2017-03-03
Odpowiedź:dodano: 2017-03-03
Tarnów,2017-03-03
1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie: zamówienia, w wysokości 3 100 000,05 zł,

2) Zestawienie z otwarcia ofert
1. Bram-Bud H. Szostek, R. Calik, K. Kulig Spółka Jawna, ul. Lubostroń 18a; 30-383 Kraków

Wartość brutto - 3 806 020,98
Gwarancja - 60 miesięcy
Termin wykonania 21 tygodni
Liczba osób bezrobotnych zatrudnionych do wykonania zadania: 2 osoby

2. Zakład Budowlano – Montażowy „POLBUD” Piątek i Ptak Spółka Jawna, ul. Spokojna 6;
33-100 Tarnów

Wartość brutto - 3 669 600,00
Gwarancja - 60 miesięcy
Termin wykonania 21 tygodni
Liczba osób bezrobotnych zatrudnionych do wykonania zadania: 2 osoby


Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-03-22
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271/AN/16/1405/17 Tarnów, 2017-03-22

Dotyczy: wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa pomieszczeń Oddziału Kardiologii wraz z salą OIOK w celu dostosowania do obowiązujących przepisów w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie – sprawa nr 16/2017

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) niniejszym informuje ze w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w xadanie wybrano jako ofertę najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
02 Zakład Budowlano – Montażowy „POLBUD” Piątek i Ptak Spółka Jawna, ul. Spokojna 6; 33-100 Tarnów 3 669 600,00

Oferta/y w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierają najniższą cenę spośród przestawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu.

nazwa Wykonawcy 60% 18% 20% 2% 100%
1 Bram-Bud Kraków 96,42 18,00 20,00 2,00
Bram-Bud Kraków 57,85 18,00 20,00 2,00 97,85
2 Zakład Budowlano – Montażowy „POLBUD 100,00 18,00 20,00 2,00
Zakład Budowlano – Montażowy „POLBUD 60,00 18,00 20,00 2,00 100,00

Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, oraz informacja o złożonych ofertach Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące oferty złożone przez:
1. BRAM-BUD H.Szostek, R.Calik, K.Kulig Spółka Jawna ul. Lubostroń 18A, 30-383 Kraków
2. Zakład Budowlano – Montażowy „POLBUD” Piątek i Ptak Spółka Jawna, ul. Spokojna 6; 33-100 Tarnów


Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie: termin po upływie, którego może być zawarta umowa z Wykonawcą to 27.03.2017r. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów
Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a
Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-04-04
W dniu 03.04.2017 r Szpital zawarł umowę z Zakładem Budowlano – Montażowym „POLBUD” Piątek i Ptak Spółka Jawna, ul. Spokojna 6; 33-100 Tarnów