Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

17- PN Zakup i dostawa sprzętu do witrektomii dla Oddziału Okulistyki Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie

Ogłoszenie nr 25668 - 2017 z dnia 2017-02-15 r.
Tarnów: Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup, dostawa: Sprzętu do witrektomii dla Oddziału Okulistyki Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, krajowy numer identyfikacyjny 85005274000000, ul. ul. Lwowska  , 33100   Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 315 460, e-mail ania@lukasz.med.pl, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej (URL): www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.lukasz.med.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.lukasz.med.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Szpital Wojewódzki Im. Św. Łukasza w Tarnowie ul. Lwowska178a, 33-100 Tarnów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup, dostawa: Sprzętu do witrektomii dla Oddziału Okulistyki Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Numer referencyjny: 17/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup, dostawa: Sprzętu do witrektomii wg n/w Zakres/y dla Oddziału Okulistyki Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie Zakres 1. Zestaw do witrektomii kompatybilny do aparatu OS4 Okulistyka Zakres 2. Sterylne jednorazowe zapakowane asortymenty niezbędne do zabiegów witrektomii Okulistyka /Depozyt Zakres 3. Preparaty do zabiegów witrektomii Okulistyka

II.5) Główny kod CPV: 33141000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 12

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 2A do SIWZ. 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 3.. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 4 stosuje się. 6.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie , o którym mowa w punkcie 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Materiałów firmowych w języku polskim – np. folderów, katalogów, materiałów informacyjnych, kart charakterystyki, ulotek, – potwierdzających, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. (Załącznik 1B (*) parametry wymagane) Oświadczenie, Wykonawcy iż jest w posiadaniu dokumentów obowiązujących zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z 20.05.2010 Dz.U. 2015 poz. 876 z póż. zm., uprawniających do wprowadzania, obrotu i do używania będącego przedmiotem zamówienia, a także w obowiązujących przepisach Unii Europejskiej. Zał. Nr 4 Dotyczy Zakres nr 1,2, 3.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. . Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. 10.2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty (w formie oryginału poświadczonej notarialnie)- dot. Pełnomocnictwa. 10.2.1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz ogólny, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1, do specyfikacji, oraz formularz cenowy oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A, do specyfikacji sporządzony na podstawie opisu przedmiotu zamówienia (załącznik 1B do specyfikacji. (Załączniki winny zawierać wszystkie zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania), oraz materiały firmowe w języku polskim – np. folderów, katalogów, materiałów informacyjnych, kart charakterystyki, ulotek. ( Załącznik 1B (*) parametry oceniane) . 10.2.2. Oświadczenia wymienione w punkcie 6.1-6.4 specyfikacji. 10.2.3. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 10.3. Poza wymienionymi powyżej dokumentami wskazane jest złożenie w ofercie kserokopii potwierdzenia wniesienia wadium, w przypadku wpłaty przelewem.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Wadium wynosi ogółem : 2 067,00 PLN Zakres nr 1 968,00 PLN Zakres nr 2 910,00 PLN Zakres nr 3 189,00 PLN

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr
czas trwania etapuCzy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
ZnaczenieIV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr
czas trwania etapuWykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie : a) Zmiany adresu, osób reprezentujących Strony w przypadku zmian organizacyjnych, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy b) Zmiany przywoływanych w przedmiotowej umowie ustaw oraz rozporządzeń, w przypadku uchwalenia nowych ustaw lub rozporządzeń mających odpowiednie zastosowanie; c) obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a także w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług, d) Zmiany stawki podatku od towarów i usług, e) numeru katalogowego produktu, f) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, g) przedmiotowym (produkt zamienny), h) ilościowym (zmiany ilości poszczególnego asortymentu w ramach ilości ujętych w umowie), i) sposobu konfekcjonowania, j) wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową i zaakceptowanego przez Zamawiającego, k) wystąpienia niezależnych od stron umowy zmian dotyczących osób kluczowych dla realizacji umowy. Zmiana tych osób musi być zaakceptowana przez Zamawiającego, kwalifikacje wskazanych osób muszą być, co najmniej takie same, jakie były wymagane na etapie postępowania o zamówienie publiczne; l) wystąpienia okoliczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie, m) sytuacji gdy wystąpi konieczność realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie, n) Wykonawca opierał się na zasobach podmiotów trzecich wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, dopuszcza się zmianę tych podmiotów na etapie realizacji zamówienia pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnianie warunków. o) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: aa) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, bb) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 28/02/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: zestaw do witrektomii
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw do witrektomii kompatybilny do aparatu OS4
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0,
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
cena
60
jakość
30
termin płatności
10
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2    Nazwa: asortyment do zabiegów witrektomii
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sterylne jednorazowe zapakowane asortymenty niezbędne do zabiegów witrektomii
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
cena
60
jakość
30
termin atności
10
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3    Nazwa: preparaty
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Preparaty do zabiegów witrektomii
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
cena
90
termin płatności
10
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2017-02-15 (0170215112206-siwz nowa spr.17.doc)
Zał±cznik - 2017-02-15 (0170215112216-cenowa zal. nr 1a spr.17.xls)
Zał±cznik - 2017-02-15 (0170215112224-forl ofer. nr 1 spr.17.doc)
Zał±cznik - 2017-02-15 (0170215112230-oswiadcz nr 4 spr.17.doc)
Zał±cznik - 2017-02-15 (0170215112236-oswiadczenia 2, spr.17.doc)
Zał±cznik - 2017-02-15 (0170215112242-umowa nr 3 , umowa depozyt nr 3. spr.17.doc)
Zał±cznik - 2017-02-15 (0170215112258-zal nr 1b spr.17.doc)
Zał±cznik - 2017-02-20 (0170220143115-cenowa zal. nr 1a spr.17 - modyfikacja.xls)
Zał±cznik - 2017-02-23 (0170223094241-cenowa zal. nr 1a spr.17 - modyfikacja ii.xls)
Zał±cznik - 2017-02-23 (0170223094255-zal nr 1b spr.17 modyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2017-02-23 (0170223094320-umowa nr 3 , umowa depozyt nr 3. spr.17 - modyfikacja.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2017-02-20

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 20.02.2017r

Nasz znak: SWLOG-271/MJ/17/ 880 /2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę Sprzętu do witrektomiii dla Oddziału Okulistyki Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – numer sprawy 17/2017

W odpowiedzi na pytania z dnia 17.02.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

zakres nr 2 - formularz cenowy
Prosimy Zamawiaj±cego o poprawienie omyłki pisarskiej w poz. 3 na: „Witrektom pneumatyczny 23G kompatybilny z aparatem OS4 firmy Oertli”
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy modyfikuje formularz cenowy. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem.
Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała: Anna Czech Dyrektor Szpitala
OdpowiedĽ:dodano: 2017-02-20

Sprostowanie:dodano: 2017-02-23
Ogłoszenia powi±zane:
Ogłoszenie nr 25668-2017 z dnia 15-02-2017 - Tarnów
Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup, dostawa: Sprzętu do witrektomii wg n/w Zakres/y dla Oddziału Okulistyki Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie Zakres 1. Zestaw do ...
Termin składania ofert/wniosków: 28-02-2017

Ogłoszenie nr 30506 - 2017 z dnia 2017-02-23 r.
Tarnów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 25668
Data: 15/02/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SPZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 85005274000000, ul. ul. Lwowska  , 33100   Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 315 460, e-mail ania@lukasz.med.pl, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej (url): www.lukasz.med.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urz±dzeń lub formatów plików, które nie s± ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.4)
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko¶ć, zakres, rodzaj i ilo¶ć dostaw, usług lub robót budowlanych lub okre¶lenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre¶lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup, dostawa: Sprzętu do witrektomii wg n/w Zakres/y dla Oddziału Okulistyki Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie Zakres 1. Zestaw do witrektomii kompatybilny do aparatu OS4 Okulistyka Zakres 2. Sterylne jednorazowe zapakowane asortymenty niezbędne do zabiegów witrektomii Okulistyka /Depozyt Zakres 3. Preparaty do zabiegów witrektomii Okulistyka
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko¶ć, zakres, rodzaj i ilo¶ć dostaw, usług lub robót budowlanych lub okre¶lenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre¶lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup, dostawa: Sprzętu do witrektomii wg n/w Zakres/y dla Oddziału Okulistyki Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie Zakres 1. Zestaw do witrektomii kompatybilny do aparatu OS4 Okulistyka Zakres 2. Sterylne jednorazowe zapakowane asortymenty niezbędne do zabiegów witrektomii Okulistyka /Depozyt Zakres 3. Preparaty do zabiegów witrektomii Okulistyka 3a -Preparaty do zabiegów witrektomii Okulistyka

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest: Materiałów firmowych w języku polskim – np. folderów, katalogów, materiałów informacyjnych, kart charakterystyki, ulotek, – potwierdzaj±cych, że oferowane wyroby spełniaj± wymagania okre¶lone przez Zamawiaj±cego. (Zał±cznik 1B (*) parametry wymagane) O¶wiadczenie, Wykonawcy iż jest w posiadaniu dokumentów obowi±zuj±cych zgodnie z Ustaw± o Wyrobach Medycznych z 20.05.2010 Dz.U. 2015 poz. 876 z póż. zm., uprawniaj±cych do wprowadzania, obrotu i do używania będ±cego przedmiotem zamówienia, a także w obowi±zuj±cych przepisach Unii Europejskiej. Zał. Nr 4 Dotyczy Zakres nr 1,2, 3.
W ogłoszeniu powinno być: Materiałów firmowych w języku polskim – np. folderów, katalogów, materiałów informacyjnych, kart charakterystyki, ulotek, – potwierdzaj±cych, że oferowane wyroby spełniaj± wymagania okre¶lone przez Zamawiaj±cego. (Zał±cznik 1B (*) parametry wymagane) O¶wiadczenie, Wykonawcy iż jest w posiadaniu dokumentów obowi±zuj±cych zgodnie z Ustaw± o Wyrobach Medycznych z 20.05.2010 Dz.U. 2015 poz. 876 z póż. zm., uprawniaj±cych do wprowadzania, obrotu i do używania będ±cego przedmiotem zamówienia, a także w obowi±zuj±cych przepisach Unii Europejskiej. Zał. Nr 4 Dotyczy Zakres nr 1,2, 3 i 3A

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.1.2)
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: Zamawiaj±cy ż±da wniesienia wadium: tak, Informacja na temat wadium Wadium wynosi ogółem : 2 067,00 PLN Zakres nr 1 968,00 PLN Zakres nr 2 910,00 PLN Zakres nr 3 189,00 PLN
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiaj±cy ż±da wniesienia wadium: tak, Informacja na temat wadium Wadium wynosi ogółem : 2 067,00 PLN Zakres nr 1 968,00 PLN Zakres nr 2 910,00 PLN Zakres nr 3 99,00 PLN Zakres nr 3A 90,00 PLN

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2)
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 28/02/2017, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na piln± potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mog± być sporz±dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Ofertę należy sporz±dzić w języku polskim, w formie pisemnej.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 02/03/2017, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na piln± potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mog± być sporz±dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Ofertę należy sporz±dzić w języku polskim, w formie pisemnej.

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: Czę¶ć nr: 3 a
Punkt:
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Czę¶ć nr: 3a    Nazwa: preparaty 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko¶ć, zakres, rodzaj i ilo¶ć dostaw, usług lub robót budowlanych lub okre¶lenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre¶lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Preparaty do zabiegów witrektomii 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0 3) Warto¶ć czę¶ci zamówienia (jeżeli zamawiaj±cy podaje informacje o warto¶ci zamówienia): Warto¶ć bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesi±cach: 12 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie cena 90 termin płatno¶ci 10 6) INFORMACJE DODATKOWE:
OdpowiedĽ:dodano: 2017-02-23

Pytanie:dodano: 2017-02-23
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 22.02.2017r
Nasz znak: SWLOG-271/MJ/17/ 929 /2017
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę Sprzętu do witrektomiii dla Oddziału Okulistyki Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – numer sprawy 17/2017

W odpowiedzi na pytania z dnia 16.02.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pyt. 1
Czy Zamawiaj±cy może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilo¶ci wyszczególnionych w ofercie?

OdpowiedĽ: Nie.

Pyt. 2
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę aby termin płatno¶ci liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy ?

OdpowiedĽ: Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pyt. 3
Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych zawartych w § 4 ust. 1, 5, 6 Projektu Umowy:
• W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiaj±cy naliczy karę umown± w wysoko¶ci 0,1% warto¶ci brutto czę¶ci niezrealizowanego zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki.
5. W przypadku wykonania prawa odst±pienia z przyczyn opisanych w ust. 2 Zamawiaj±cy naliczy karę umown± w wysoko¶ci 5 % warto¶ci umowy brutto.
6. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowi±zku, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy, Zamawiaj±cy naliczy karę umown± w wysoko¶ci 0,1% warto¶ci brutto zamówienia, w ramach, którego dostarczono wadliwe produkty, za każdy dzień zwłoki?

OdpowiedĽ: Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pyt. 4
Czy Zamawiaj±cy w Zakresie nr 3 pozycji nr 1.3 dopu¶ci olej silikonowy, jałowy, apirogenny w gotowych do użycia, szklanych strzykawkach o objęto¶ci 10 ml:
- lepko¶ć (25° C) 1000 mPa·s
- gęsto¶ć (25° C) 0,97 g/cm3
- wskaĽnik refrakcji (25° C): 1,403 – 1,405
- oporno¶ć objęto¶ciowa > 1·1014 ohm·cm
- zawarto¶ć grup –OH ≤ 50 ppm
- zawarto¶ć składników o niskiej masie cz±steczkowej (<600 g·mol-1)≤ 150 ppm
- zawarto¶ć endotoksyn < 0.5 EU/ml?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pyt. 5
Uprzejmie prosimy o wydzielenie z Zakresu nr 3 pozycji nr 1.3 do oddzielnego Zakresu celem złożenia większej ilo¶ci konkurencyjnych ofert?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy wydziela pozycję nr 1.3 z zakresu nr 3 do osobnego pakietu.

Pyt. 6
Czy Zamawiaj±cy w Zakresie nr 3 pozycji nr 1.4 dopu¶ci fluorowany w 100% perfluorokarbon zawieraj±cy izomery perfluorodekaliny (95-100%), zwi±zków perfluorocykloheksylu z alkanami (perfluorocykloheksylobutan < 4%, perfluorohydrindan <2%):
• WskaĽnik refrakcji (20° C): 1,313-1,316
• Gęsto¶ć (20° C): 1,908-1,960 g/ml
• Lepko¶ć (25° C): 5,53 mPa·s
• Stężenie elementu C-H < 10 ppm
• Zawarto¶ć endotoksyn ≤ 0.5 EU/ml
• Temperatura wrzenia: 141 °C
• Ciężar cz±steczkowy: 17,6 Mn/M
• Graniczne napięcie powierzchniowe: niezmierzone
• Opakowanie: fiolka o objęto¶ci 5 ml?
OdpowiedĽ: Tak.

Pyt. 7
Uprzejmie prosimy o wydzielenie z Zakresu nr 3 pozycji nr 1.4 do oddzielnego Zakresu celem złożenia większej ilo¶ci konkurencyjnych ofert?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy wydziela pozycję nr 1.4 z zakresu nr 3 do osobnego pakietu.

Pyt. 8
Czy Zamawiaj±cy w Zakresie nr 3 pozycji nr 1.6 dopu¶ci roztwór wiskoelastyczny zawieraj±cy 2% hydroksypropylomethylocelulozy (HPMC) w ampułkostrzykawkach o pojemno¶ci 2,5 ml, osmolarno¶ci 265-300 mOsmol/l, lepko¶ci około 4000 mPas przy szybko¶ci ¶cinania (5 s-1) (T=25°C), ph 6,8-7,6, masie cz±steczkowej 86000 Da, w zestawie z kaniul± 23G?
OdpowiedĽ: Tak.

Pyt. 9
Uprzejmie prosimy o wydzielenie z Zakresu nr 3 pozycji nr 1.6 do oddzielnego Zakresu celem złożenia większej ilo¶ci konkurencyjnych ofert?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy wydziela pozycję nr 1.6 z zakresu nr 3 do osobnego pakietu.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem.Podpisała: Anna Czech Dyrektor Szpitala
OdpowiedĽ:dodano: 2017-02-23

Pytanie:dodano: 2017-02-23
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę sprzętu do witrektomii dla Oddziału Okulistyki Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – numer sprawy 17/2017

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TRE¦CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 17/2017

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. ze zm.) działaj±c w imieniu Zamawiaj±cego, wprowadzam do tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuj±ce zmiany:


1. W wyniku dokonanej modyfikacji Zakresu 3 i dodania Zakresu 3A, Zamawiaj±cy modyfikuje zał±cznik nr 1A i 1B, wadium opisane w ust. 8 SIWZ dla n/w Zakresów oraz SIWZ w ust 3.1; 4 ; 6.5.1.2; 11; 13.1a) i poniższe terminy:

1.1 Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysoko¶ci: 2 067,00 PLN lub na poszczególne zakresy :


Zakres wadium
1. 968,00
2. 910,00
3. 99,00
3A 90,00


1.2 W zakresie 3a oferty będ± oceniane według kryterium opisanego dla zakresu nr 3 w ustępie 13.1a)SIWZ tj:
Cena – 90%
Termin płatno¶ci – 10%
1.3 Projekt umowy zał±cznik nr 3 dotyczy również zakresu nr 3A
1.4 Punkt 6.5.1.2 SIWZ : O¶wiadczenie Wykonawcy, iż jest w posiadaniu dokumentów obowi±zuj±cych zgodnie z Ustaw± o Wyrobach Medycznych z 20.05.2010 Dz.U. 2015 poz. 876 z póż. zm., uprawniaj±cych do wprowadzania, obrotu i do używania będ±cego przedmiotem zamówienia, a także w obowi±zuj±cych przepisach Unii Europejskiej. Zał. Nr 4 Dotyczy Zakres nr 1, 2, 3 i 3A
1.5 Termin składania ofert: 02.03.2017 godz. 10.00, otwarcie 11.00 (ust. 11 SIWZ).Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem.Zał±czniki:
Zał±cznik nr 3 - modyfikacja
Zał±cznik nr 1A - modyfikacja
Zał±cznik nr 1B - modyfikacja


Podpisała: Anna Czech Dyrektor Szpitala

OdpowiedĽ:dodano: 2017-02-23

Zestawienie z otwarcia:dodano: 2017-03-02
zestawienie z otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nast±piło w dniu 02-03-2017 o godz. 11:00
w: SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ¦W. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) sala konferencyjna

2. Bezpo¶rednio przed otwarciem ofert zamawiaj±cy podał kwotę, jak± zamierza przeznaczyć na sfinansowanie:

zamówienia, w wysoko¶ci 223 295,00 w tym w przypadku dopuszczenia możliwo¶ci składania ofert czę¶ciowych, kwotę na sfinansowanie:
zakres nr 1 – 104 544,00
zakres nr 2 – 98 334,00
zakres nr 3 – 10 681,00
zakres nr 3A – 9 736,00

3. W postępowaniu:
 nie wpłynęła żadna oferta
x wpłynęły oferty

Zestawienie ofert

1. Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następuj±ce oferty:
(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, znak identyfikacyjny w przypadku zastosowania aukcji elektronicznej – jeżeli dotyczy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, cenę lub koszt)

Nr oferty Nazwa Wykonawcy, adres; cena brutto;
01 CONSULTRONIX SPÓŁKA Akcyjna ul. Przemysłowa 17; 32-083 Balice Zakres nr 1 – 104 587,20
Zakres nr 2 – 101 366,15
Zakres nr 3 – 13 122,00
Zakres nr 3A – 7 317,00

Termin płatno¶ci Zakres nr 1; 2; 3; 3A – 60 dniOdpowiedĽ:dodano: 2017-03-02

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-03-17
WYKONAWCY,
KTÓRZY UBIEGAJˇ SIĘ
O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA

Nasz znak:SWLOG-271/17/MJ / 1334 /17 Tarnów, dnia 16.03.2017r


INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: zakupu i dostawa sprzętu do witrektomii dla Oddziału Okulistyki Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - nr sprawy 17/2017

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póĽniejszymi zmianami) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje, że:

1. dokonało wyboru niżej wymienionej najkorzystniejszej oferty:

Nr oferty Nazwa Wykonawcy, adres; cena brutto; Termin płatno¶ci Jako¶ć
01 CONSULTRONIX SPÓŁKA Akcyjna ul. Przemysłowa 17; 32-083 Balice Zakres nr 1 – 104 587,20
Zakres nr 2 – 101 366,15
Zakres nr 3 – 13 122,00
Zakres nr 3A – 7 317,00 60 dni Zakres nr 1 -30
Zakres nr 2 -30

Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i spełniania innych kryteriów odnosz±cych się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w zwi±zku z powyższym uzyskała największ± liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiaj±cego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:
01- Consultronix Spółka Akcyjna Ul. Przemysłowa 1732-083 Balice edyrdal@cxsa.pl
2. Ocena ofert:

zakres I
nazwa OFERENTA 60% 10% termin płatno¶ci 30% jako¶ć 100% CENA
Consultronix 60,00 10,00 30,00 100,00 104 587,20
60,00 10,00 30,00 100,00

zakres I I
nazwa OFERENTA 60% 10% termin płatno¶ci 30% jako¶ć 100% CENA
Consultronix 60,00 10,00 30,00 100,00 101 366,15
zakres 3 PUNKTY
90% 10% 100% CENA termin płatnosci
Consultronic 90,00 10,00 13 227,76 10
90,00 10,00 100,00

zakres 3A PUNKTY
90% 10% 100% CENA termin płatnosci
Consultronic 90,00 10,00 7 317,00 10
90,00 10,00 100,00


3. Nie został wykluczony żaden Wykonawca.
4. Nie została odrzucona żadna oferta.


Umowa z dnia 23.03.2017r. zostanie przesłana do wybranego Wykonawcy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 2 ustawy PZP mog± Państwo wnie¶ć odwołanie „w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci stanowi±cej podstawę jego wniesienia je¶li zostały przesłane w sposób okre¶lony w art.27 ust. 2 (…)”.


Podpisał: Zdzisław Wolak Dyrektor ds. pielęgniarstwa
Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-04-03
23 marca 2017 r. Szpital Wojewódzki Im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie zawarł umowę z:
Nr oferty Nazwa Wykonawcy, adres; cena brutto; Termin płatno¶ci Jako¶ć
01 CONSULTRONIX SPÓŁKA Akcyjna ul. Przemysłowa 17; 32-083 Balice Zakres nr 1 – 104 587,20
Zakres nr 2 – 101 366,15
Zakres nr 3 – 13 122,00
Zakres nr 3A – 7 317,00 60 dni Zakres nr 1 -30
Zakres nr 2 -30