Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

12-sukcesywna dostawa produktów leczniczych z listy programów lekowych - Aflibercept, Ranibizumab dla Oddziału Okulistycznego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

03/02/2017 S24 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.
II.
III.
IV.
VI.


Polska-Tarnów: Produkty farmaceutyczne

2017/S 024-041280Ogłoszenie o zamówieniu


Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca


I.1)

Nazwa i adresy

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Tarnów
33-100
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Logistyki
Tel.: +48 146315460
E-mail: anowicka@lukasz.med.pl
Faks: +48 146315460
Kod NUTS: PL21
Adresy internetowe:

Główny adres: www.lukasz.med.pl


I.2)

Wspólne zamówienie


I.3)

Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.lukasz.med.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej


I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego


I.5)

Główny przedmiot działalności

Zdrowie


Sekcja II: Przedmiot


II.1)

Wielkość lub zakres zamówienia


II.1.1)

Nazwa:
Dostawa produktów leczniczych z listy programów lekowych – Aflibercept, Ranibizumab dla Oddziału Okulistycznego.


Numer referencyjny: 12/2017


II.1.2)

Główny kod CPV

33600000


II.1.3)

Rodzaj zamówienia

Dostawy


II.1.4)

Krótki opis:
Dostawa produktów leczniczych z listy programów lekowych – Aflibercept, Ranibizumab dla Oddziału Okulistycznego

Zamówienie zostało podzielone na 2 zakresy.II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość


II.1.6)

Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części


II.2)

Opis


II.2.1)

Nazwa:
Ranibizumab fiol. 10mg/ml+akcesoria


Część nr: 1


II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000


II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Apteka.II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Ranibizumab fiol. 10mg/ml+akcesoria EAN: 5909990000005 Op. 300.II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena


II.2.6)

Szacunkowa wartość


II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie


II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2.11)

Informacje o opcjach

Opcje: nie


II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych


II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


II.2.14)

Informacje dodatkowe
Na podstawie art. 24 aa ust. 1 Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz pełnia warunki udziału w postępowaniu.II.2)

Opis


II.2.1)

Nazwa:
Afliberceptum roztwór do wstrzykiwań 40 mg/ml fol. 0,1 ml


Część nr: 2


II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000


II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Apteka.II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Afliberceptum roztwór do wstrzykiwań 40 mg/ml fol. 0,1 ml EAN: 3837000137095 Szt. 400.II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena


II.2.6)

Szacunkowa wartość


II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie


II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2.11)

Informacje o opcjach

Opcje: nie


II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych


II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


II.2.14)

Informacje dodatkowe
Na podstawie art. 24 aa ust. 1 Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz pełnia warunki udziału w postępowaniu.Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym


III.1)

Warunki udziału


III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są uprawnieni do sprzedaży produktów leczniczych Zamawiającemu, zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 roku prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz.U. 2008 r. nr 45 poz. 271 z późniejszymi zmianami) – zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub innego dokumentu równoważnego umożliwiającego obrót przedmiotem zamówienia.III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa


III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe


III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych


III.2)

Warunki dotyczące zamówienia


III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Maksymalny termin realizacji zamówienia w dni robocze określa się: na 24 godziny, licząc od daty złożenia zamówienia u Wykonawcy, w nagłych przypadkach (zamówienie na cito), Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć produkty do 12 godzin, licząc od momentu złożenia zamówienia. Jeżeli dostawa wypadnie w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynu Szpitala dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie (dotyczy zamówień na cito).

Dostawy będą poprzedzone zamówieniem pisemnym lub telefonicznym Zamawiającego – Kierownika Apteki.III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia


Sekcja IV: Procedura


IV.1)

Opis


IV.1.1)

Rodzaj procedury

Procedura otwarta


IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów


IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu


IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej


IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie


IV.2)

Informacje administracyjne


IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania


IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 20/03/2017

Czas lokalny: 10:00


IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom


IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski


IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)


IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert

Data: 20/03/2017

Czas lokalny: 11:30

Miejsce:
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego tj. w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-1OO Tarnów, ul. Lwowska 178a, sala konferencyjna nr 42.Sekcja VI: Informacje uzupełniające


VI.1)

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie


VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych


VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców którzy nie wykażą spełnienia wymogów określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 ustawy i ust. 5 pkt. 1, 2, 5, 6, 7, 8 ustawy Pzp. Wykaz oświadczeń i dokumentów określa rozdział 6 SIWZ.VI.4)

Procedury odwoławcze


VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

KIO
Warszawa
Polska


VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne


VI.4.3)

Składanie odwołań


VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań


VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

01/02/2017

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2017-02-03 (0170203095923-12-specyfikacja.docx)
Zał±cznik - 2017-02-03 (0170203095927-zalacznik nr 1b - opis przedmiotu.xls)
Zał±cznik - 2017-02-03 (0170203095932-jedz- 12.xml)
Zał±cznik - 2017-02-03 (0170203095939-jedz-wydruk zapisanego pliku.pdf)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2017-03-06
OdpowiedĽ:dodano: 2017-03-06
Wykonawcy bior±cy udział
w postępowaniu

Nasz znak:SWLOG-271/AN/12/ 1118/17 Tarnów,2017-03-06

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych z listy programów lekowych - Aflibercept, Ranibizumab dla Oddziału Okulistycznego Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 12/2017

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 23.02.2017 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

1. Zamawiaj±cy zastrzega sobie możliwo¶ć zmian ilo¶ciowych przedmiotu umowy, ale nie okre¶lił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okoliczno¶ciach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilo¶ciowych odno¶nie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w zwi±zku z art. 144 ust. 1 /in fine/ ustawy Prawo zamówień publicznych, brak okre¶lenia warunków zmiany umowy będzie przes±dzać o nieważno¶ci zapisów z §2 ust.5,6 umowy. Czy z zwi±zku z tym, Zamawiaj±cy odst±pi od tych zapisów w umowie?
Ad. 1 Nie zapis pozostaje bez zmian. Zamawiaj±cy z należyt± staranno¶ci± oszacował ilo¶ci roczne, tylko w wyj±tkowych przypadkach skorzysta z w/w zapisu.
2. Do §3 ust.2 projektu umowy. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na uzupełnienie braków ilo¶ciowych do 48 godzin w przypadku dostaw zwykłych i do 24 godzin dla dostaw w nagłych przypadkach (zamówienie na cito)?
Ad.2 Nie zapis pozostaje bez zmian.
3. Do tre¶ci §4 ust.2 pkt a) projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłank± wynikaj±c± z art. 552 k.c.: "... z wył±czeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczno¶ci, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowi±zuj±cego uprawniaj± Sprzedaj±cego do odmowy dostarczenia towaru Kupuj±cemu."
Ad.3 Nie zapis pozostaje bez zmian.
4. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §4 ust.5 poprzez zapis o ewentualnej karze za odst±pienie od umowy w wysoko¶ci 10% warto¶ci brutto NIEZREALIZOWANEJ czę¶ci przedmiotu umowy?
Ad.4 Nie. Zapis pozostaje bez zmian. Po dwukrotnym naruszeniu przypadków okre¶lonych w § 4 ust. 2, Zamawiaj±cy odst±pi od umowy w danym zakresie naliczaj±c karę umown±.
5. Do §4 ust.6 projektu umowy. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotycz±cego kar umownych za niedostarczenie w terminie zareklamowanej partii towaru poprzez zapis o karze w wysoko¶ci 1% dziennie liczonej od warto¶ci brutto nie dostarczonego w terminie zamówienia podlegaj±cego reklamacji?
Ad.5 Nie. Zapis pozostaje bez zmian.
6. Do tre¶ci §6 ust.2 projektu umowy. Skoro Zamawiaj±cy przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bież±cym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczno¶ci dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważno¶ci zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważno¶ci s± pełnowarto¶ciowe i dopuszczone do obrotu. W zwi±zku z powyższym prosimy o skrócenie wymaganego terminu ważno¶ci przynajmniej do 6 m-cy od daty dostawy lub dopisanie do §6 ust.2 projektu umowy następuj±cej tre¶ci: "..., dostawy produktów z krótszym terminem ważno¶ci mog± być dopuszczone w wyj±tkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiaj±cego."
Ad. 6 Zapis pozostaje bez zmian. Zamawiaj±cy będzie składał zamówienia sukcesywnie w miarę potrzeb, jednak nie można wykluczyć sytuacji, w której nie będzie można wykorzystać niezwłocznie zakupionej partii leku. Termin 12 miesięczny pozwoli Zamawiaj±cemu na zmniejszenie ryzyka przeterminowania produktu leczniczego.

7. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwo¶ci dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło raż±c± start± dla Wykonawcy), Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wył±czenie tego produktu z umowy bez konieczno¶ci ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §7 ust.3 pkt a) projektu umowy)?
Ad. 7. W wyj±tkowej sytuacji wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwo¶ci zast±pienia go produktem równoważnym (§ 7 ust. 3a) Zamawiaj±cy wył±czy ten produkt z umowy bez konieczno¶ci ponoszenia kary przez Wykonawcę.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymuj±: Adresat
a/aZestawienie z otwarcia:dodano: 2017-03-20
Tarnów,2017-03-20
1. Bezpo¶rednio przed otwarciem ofert zamawiaj±cy podał kwotę, jak± zamierza przeznaczyć na sfinansowanie:

zamówienia, w wysoko¶ci 1 632 476,16 zł, w tym w przypadku dopuszczenia możliwo¶ci składania ofert czę¶ciowych, kwotę na sfinansowanie:

ZAKRES WARTO¦Ć
1. 712 476,00
2. 920 000,16

2. Zestawienie z otwarcia ofert:
1) Konsorcjum firm: Bayer Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa ( lider ) PGF Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120; 54-613 Wrocław
Zakres 2 – 920 000,16
2) Konsorcjum firm: PGF Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120; 54-613 Wrocław ( lider ); PGF S.A. ul. Zb±szyńska 3; 91-342 ŁódĽ
Zakres 1 – 712 476,00
OdpowiedĽ:dodano: 2017-03-20

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-04-04
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
kstrzalba@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271-KS-12-1590/17 Tarnów, 2017-04-03

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych z listy programów lekowych - Aflibercept, Ranibizumab dla Oddziału Okulistycznego Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie. – sprawa nr 12/2017

Zawiadomienie o wyborze ofert

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póĽniejszymi zmianami), po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. Dokonało wyboru niżej wymienionych najkorzystniejszych ofert:
Nr
oferty Nazwa Wykonawcy Warto¶ć brutto
01 Konsorcjum firm: Bayer Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa
( lider ) PGF Urtica Sp. z o.o.,
ul. Krzemieniecka 120; 54-613 Wrocław Zakres 2 – 920 000,16
02 Konsorcjum firm: PGF Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120; 54-613 Wrocław
( lider ); PGF S.A.
ul. Zb±szyńska 3; 91-342 ŁódĽ Zakres 1 – 712 476,00
Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najkorzystniejszy bilans ceny opisanych w SIWZ spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu.

2. Ocena ofert: Cena 100%
Zakres 1 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 100% 100%
2 PGF URTICA SP. Z O.O./ PGF S.A. 100,00
PGF URTICA SP. Z O.O./ PGF S.A. 100,00 100,00
Zakres 2 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 100% 100%
1 BAYER SP.M Z O.O./ PGF URTICA SP. Z O.O. 100,00
BAYER SP.M Z O.O./ PGF URTICA SP. Z O.O. 100,00 100,00


3. Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:
1) Konsorcjum firm: Bayer Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa ( lider ) PGF Urtica Sp. z o.o.,
ul. Krzemieniecka 120; 54-613 Wrocław
2) Konsorcjum firm: PGF Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120; 54-613 Wrocław ( lider ); PGF S.A.
ul. Zb±szyńska 3; 91-342 ŁódĽ

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy Prawo o zamówieniach publicznych Zamawiaj±cy może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego w którym złożono tylko jedn± ofertę.
Umowy z wybrana firm± zostan± zawarte dnia 07.04.2017 r. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 10 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.

Otrzymuj±: Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-04-21
07.04.2017 r. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowy z firmami :
1) Konsorcjum firm: Bayer Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa ( lider )
PGF Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120; 54-613 Wrocław Zakres 2 – 920 000,16
2) Konsorcjum firm: PGF Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120; 54-613 Wrocław
( lider ); PGF S.A. ul. Zb±szyńska 3; 91-342 ŁódĽ
Zakres 1 – 712 476,00