Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

9 - Dostawa artykułów żywnościowych (nabiał, makaron, ryby, mrożonki) dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od podpisania umowyAdres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
http://www.lukasz.med.plOgłoszenie nr 16121 - 2017 z dnia 2017-01-30 r.

Tarnów: Dostawa artykułów żywnościowych (nabiał, makaron, ryby, mrożonki) dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od podpisania umowy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, krajowy numer identyfikacyjny 85005274000000, ul. ul. Lwowska , 33100 Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 315 460, e-mail ania@lukasz.med.pl, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej (URL): www.lukasz.med.plI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.lukasz.med.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.lukasz.med.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adresDopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów - Kancelaria Ogólna

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów żywnościowych (nabiał, makaron, ryby, mrożonki) dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od podpisania umowy
Numer referencyjny: 9/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich częściII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa artykułów żywnościowych (nabiał, makaron, ryby, mrożonki) dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od podpisania umowy

II.5) Główny kod CPV: 15500000-3
Dodatkowe kody CPV:15851100-9, 15220000-6, 15331170-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 12


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W tym zakresie wykonawca zobligowany jest wykazać że dysponuje: - co najmniej jednym środkiem transportu spełniającym warunki określone w rozporządzeniu (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dziennik Urzędowy L 139, 30/04/2004 P. 0001-0054), - osobą lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, spełniającymi wymaganiami określone w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 2A do specyfikacji. 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 6.8 specyfikacji, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 4 stosuje się. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wskazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

- Oświadczenia, że Wykonawca dysponuje co najmniej jednym środkiem transportu spełniającym warunki określone w rozporządzeniu (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dziennik Urzędowy L 139, 30/04/2004 P. 0001-0054) - Oświadczenia, że Wykonawca dysponuje osobą lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, spełniającymi wymaganiami określone w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie): - Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji. - Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Arkusz cenowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do specyfikacji. - Oświadczenia wymienione w punkcie 6.1-6.4 specyfikacji. - Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria


Kryteria Znaczenie
cena 90
termin płatności 10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 2 ust. 7. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 4. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy : a) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub b) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub c) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub d) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub e) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego f) zmianie ulegnie nazwa i producent oferowanego towaru pod warunkiem zachowania tej samej postaci w przypadku braku dostępności danego towaru, g) zmianie ulegnie wielkość (zastąpienie dotychczasowej wielkości nową bądź wprowadzenie dodatkowej wielkości opakowania) lub rodzaj opakowania, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, h) obniżenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a także w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług, i) Zmiany stawki podatku od towarów i usług, j) obniżenia cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1A, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 08/02/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: nabiał

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:nabiał
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3, 15851100-9, 15220000-6, 15331170-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 90
termin płatności 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: makaron

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:makaron
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3, 15851100-9, 15220000-6, 15220000-6, 15331170-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 90
termin płatności 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: ryby

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ryby
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3, 15851100-9, 15220000-6, 15331170-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 90
termin płatności 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: mrożonki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:mrożonki
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3, 15851100-9, 15220000-6, 15331170-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 90
termin płatności 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2017-01-30 (0170130102939-9-specyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2017-01-30 (0170130102944-zalacznik nr 1a - specyfikacja asortymentowo cenowa.xls)
Zał±cznik - 2017-02-02 (0170202115851-wzór umowy zał±cznik nr 3 - modyfikacja.odt)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2017-02-02
Tarnów, 2017-02-02

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

Dostawa artykułów żywno¶ciowych (nabiał, makaron, ryby, mrożonki) dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od podpisania umowy.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TRE¦CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 9/2017

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz. 2164 ze zm). działaj±c w imieniu Zamawiaj±cego, wprowadzam do tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuj±ce zmiany:

1. Zamawiaj±cy modyfikuje zapisy w zał±czniku nr 3 – wzorze umowy w § 2 ust. 2.

Było:
„Podane w zał±czniku nr 1 ceny zawieraj± podatek vat, cło (o ile występuje), ubezpieczenie, transport i rozładunek w siedzibie Zamawiaj±cego – Kuchnia Szpitala” .

A winno być:

„Podane w zał±czniku nr 1 ceny zawieraj± podatek vat, cło (o ile występuje), ubezpieczenie, transport, opłatę parkingow± i rozładunek w siedzibie Zamawiaj±cego – Kuchnia Szpitala”.


2. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem.


………Stanisław Łata………………
(podpis Kierownika Zamawiaj±cego
lub osoby, której Kierownik Zamawiaj±cego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynno¶ci)
OdpowiedĽ:dodano: 2017-02-02

Pytanie:dodano: 2017-02-02
OdpowiedĽ:dodano: 2017-02-02
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 01.02.2017 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/9/AH/ 577 /2017

Dotyczy: dostawa artykułów żywno¶ciowych (nabiał, makaron, ryby, mrożonki) dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od podpisania umowy – spr. 9/2017.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 01.02.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
- Czy w pkt 26 ¦mietanka do kawy płynie (10x10 ml. op) mamy wpisać cenę za 1 (pojedyncz±) sztukę 10ml, czy 1 opakowanie czyli 10 sztuk po 10 ml?
OdpowiedĽ: Należy wpisać cenę za 1 opakowanie czyli 10szt. po 10ml.

- Czy Warto¶ć zamówienia brutto (kolumna nr 9 tabeli) wyliczamy: cena jednostkowa brutto (kolumna nr 7) x ilo¶ć, czy Warto¶ć zamówienia netto (kolumna nr 8) + stawka Vat (kolumna nr 6)?
OdpowiedĽ: Warto¶ć zamówienia brutto (kolumna nr 9 tabeli) to suma poszczególnych warto¶ci brutto wszyst-kich pozycji. Warto¶ć brutto poszczególnych pozycji w kolumnie 9 należy wyliczyć w sposób: kolumna 4 (ilo¶ć) x 5(cena jednostkowa) x 6 (stawka podatku VAT).

- Czy należy wypełniać zał±cznik nr 5 – zobowi±zanie podmiotu, je¶li nie korzystamy z udziału podwykonawców?
OdpowiedĽ: Nie, jeżeli nie dotyczy.

- wadium nie obowi±zuje?– bo istnieje pro¶ba o wpisanie wadium w zał±czniku nr 1 pkt 6?
OdpowiedĽ: Zapis nie dotyczy.
Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.- Adresat
- a/a


Podpisał
Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa
Stanisław Łata

Zestawienie z otwarcia:dodano: 2017-02-08
Zamawiaj±cy przeznaczył na realizację zamówienia kwotę w wysoko¶ci 898 583,58 zł brutto, w tym na poszczególne zakresy:

zakres 1 - 693 000,00 zł brutto
zakres 2 – 20 815,20 zł brutto
zakres 3 – 125 487,50 zł brutto
zakres 4 – 59 280,89 zł brutto

W postępowaniu wpłynęły oferty Wykonawców:

01. JAWIT A. i J. Białas L. i W. Lampart Spółka Jawna 38-400 Krosno ul. Mięsowicza 2a biuro@jawit.com.pl
Zakres 3 – 104 664,00 zł
Zakres 4 – 52 752,00 zł
Termin płatno¶ci – 60 dni

02. Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz handel@polaris.kalisz.pl
Zakres 2 – 20 160,00 zł
Termin płatno¶ci – 60 dni

03. „UNIMA” Sp. z o.o. Hurtownia Artykułów Spożywczych 65-142 Zielona Góra ul. Zdrojowa 4 marzena.zegzula@marspol.pl
Zakres 2 – 17 577,00 zł
Termin płatno¶ci - 60 dni

04. Wytwórnia Makaronu Kazimierz Chrzanowski 39-320 Przecław ul. Kolejowa 13 makaraongalma@gmail.com
Zakres 2 - 17 577,00 zł
Termin płatno¶ci – 60 dni

05. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Prima B±k Spółka Jawna ul. Głowackiego 27,
39-300 Mielec prima@lodykoral.pl
Zakres 3 – 113 066,10 zł
Zakres 4 – 55 555,50 zł
Termin płatno¶ci – 60 dni

06. WIDAN Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 37-700 Przemy¶l ul. Jasińskiego 56b a.pankiewicz@widan.eu
Zakres 4 - 62 947,00 zł
Termin płatno¶ci – 30 dni

07. SAMAR Sp. z o.o. 33-300 Nowy S±cz ul. Tarnowska 113 samar1@op.pl
Zakres 3 – 113 145,80 zł
Zakres 4 – 53 703,30 zł
Termin płatno¶ci – 60 dni

08.Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska ul. Flisaków 1, 33-300 Nowy S±cz handel@osmnowysacz.pl
Zakres 1 – 573 403,23 zł
Termin płatno¶ci – 60 dni

09. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 32-700 Bochnia ul. Wygoda 147 prezes@osm-bochnia.com.pl
Zakres 1 – 549 504,67 zł
Termin płatno¶ci – 60 dni

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowi±zany będzie do przekazania Zamawiaj±cemu o¶wiadczenia o przynależno¶ci lub braku przynależno¶ci do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem o¶wiadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powi±zania z innym wykonawc± nie prowadz± do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sporz±dził: Stanisław Mróz - Z-ca Przewodnicz±cego Komisji
OdpowiedĽ:dodano: 2017-02-08

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-02-24
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
ahajnysz@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


Nasz znak : SWLOG-271/9/AH/ 955 /17 Tarnów, 2017-02-22

Dotyczy: dostawa artykułów żywno¶ciowych (nabiał, makaron, ryby, mrożonki) dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od podpisania umowy – spr. 9/2017.

Zawiadomienie o czę¶ciowym wyborze ofert w zakresach 1, 3, 4

I. Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w dostawę wybrano jako oferty najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:

01. JAWIT A. i J. Białas L. i W. Lampart Spółka Jawna 38-400 Krosno ul. Mięsowicza 2a biuro@jawit.com.pl
Zakres 3 – 104 664,00 zł
Zakres 4 – 52 752,00 zł
Termin płatno¶ci – 60 dni

09. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 32-700 Bochnia ul. Wygoda 147 prezes@osm-bochnia.com.pl
Zakres 1 – 549 504,67 zł
Termin płatno¶ci – 60 dni

Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryteriów oceny ofert okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najkorzystniejszy bilans ceny oraz kryteriów opisanych w SIWZ spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu. Poniżej streszczenie oceny
i porównania złożonych ofert wraz z informacj± o złożonych ofertach.

Kryteria oceny ofert: cena: 90%, termin płatno¶ci: 10%.


Zakres 1 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
8 OSM N. S±cz #DZIEL/0! 100,00
OSM N. S±cz #DZIEL/0! 10,00 #DZIEL/0!
9 OSM N. Bochnia 100,00 100,00
OSM N. Bochnia 90,00 10,00 100,00

Zakres 3 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
1 JAWIT 100,00 100,00
JAWIT 90,00 10,00 100,00
5 PRIMA 92,57 100,00
PRIMA 83,31 10,00 93,31
7 SAMAR 92,50 100,00
SAMAR 83,25 10,00 93,25

Zakres 4 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
1 JAWIT 100,00 100,00
JAWIT 90,00 10,00 100,00
5 PRIMA 94,95 100,00
PRIMA 85,46 10,00 95,46
6 WIDAN #DZIEL/0! 50,00
WIDAN #DZIEL/0! 5,00 #DZIEL/0!
7 SAMAR 98,23 100,00
SAMAR 88,41 10,00 98,41


II. Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:

01. JAWIT A. i J. Białas L. i W. Lampart Spółka Jawna 38-400 Krosno ul. Mięsowicza 2a biuro@jawit.com.pl
02. Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a,
62-800 Kalisz handel@polaris.kalisz.pl
03. „UNIMA” Sp. z o.o. Hurtownia Artykułów Spożywczych 65-142 Zielona Góra ul. Zdrojowa 4 marzena.zegzula@marspol.pl
04. Wytwórnia Makaronu Kazimierz Chrzanowski 39-320 Przecław ul. Kolejowa 13 makaraongalma@gmail.com
05. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Prima B±k Spółka Jawna ul. Głowackiego 27,
39-300 Mielec prima@lodykoral.pl
06. WIDAN Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 37-700 Przemy¶l ul. Jasińskiego 56b a.pankiewicz@widan.eu
07. SAMAR Sp. z o.o. 33-300 Nowy S±cz ul. Tarnowska 113 samar1@op.pl
08.Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska ul. Flisaków 1, 33-300 Nowy S±cz handel@osmnowysacz.pl
09. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 32-700 Bochnia ul. Wygoda 147 prezes@osm-bochnia.com.pl

III. Zamawiaj±cy informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12 ustawy Prawo zamówień publicznych zostali wykluczeni Wykonawcy:

08.Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska ul. Flisaków 1, 33-300 Nowy S±cz. Pismem z dnia 13.02.2017 r znak SWLOG-271-AH-9-746/17 Zamawiaj±cy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia o¶wiadczenia o przynależno¶ci lub braku przynależno¶ci do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wymaganego o¶wiadczenia. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucon±.

06. WIDAN Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 37-700 Przemy¶l ul. Jasińskiego 56b. Pismem z dnia 13.02.2017 r znak SWLOG-271-AH-9-746/17 Zamawiaj±cy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia o¶wiadczenia o przynależno¶ci lub braku przynależno¶ci do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. O¶wiadczenie Wykonawcy wpłynęło do Kancelarii Zamawiaj±cego w dniu 20.02.2017 r, a więc po terminie wyznaczonym na jego uzupełnienie. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucon±.

Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje, że wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie nr 2 dokona w póĽniejszym terminie.

Umowa z dnia 02 marca 2017 r zostanie przesłana do Państwa Firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę
o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.


Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.


Podpisał
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
Zdzisław Wolak
Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-03-02
01. JAWIT A. i J. Białas L. i W. Lampart Spółka Jawna 38-400 Krosno ul. Mięsowicza 2a biuro@jawit.com.pl
Zakres 3 – 104 664,00 zł
Zakres 4 – 52 752,00 zł
Termin płatno¶ci – 60 dni

09. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 32-700 Bochnia ul. Wygoda 147 prezes@osm-bochnia.com.pl
Zakres 1 – 549 504,67 zł
Termin płatno¶ci – 60 dni

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-03-02
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w zwi±zku z postępowaniem Dot. Przetarg nieograniczony którego przedmiotem jest: dostawa artykułów żywno¶ciowych (nabiał, makaron, ryby, mrożonki) dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od podpisania umowy – spr. 9/2017.– spr. 9/2017.– nieograniczonego o warto¶ci zamówienia nie przekraczaj±cej wyrażonej w złotych równowarto¶ci kwoty 209 000 euro/ przekraczaj±cej kwotę wyrażon± w zł równowarto¶ci 209.000 euro zawarto umowę w:

W dniu 02.03 2017r. podpisano umowę z Wykonawc±
01. JAWIT A. i J. Białas L. i W. Lampart Spółka Jawna 38-400 Krosno ul. Mięsowicza 2a biuro@jawit.com.pl
Zakres 3 – 104 664,00 zł
Zakres 4 – 52 752,00 zł
Termin płatno¶ci – 60 dni

09. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 32-700 Bochnia ul. Wygoda 147 prezes@osm-bochnia.com.pl
Zakres 1 – 549 504,67 zł
Termin płatno¶ci – 60 dni

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-03-07
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
kasia23@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/9/SM/ 1181 /17 Tarnów, 2017-03-07

Dotyczy: dostawa artykułów żywno¶ciowych (nabiał, makaron, ryby, mrożonki) dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od podpisania umowy – spr. 9/2017.

Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie nr 2

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w dostawę wybrano w zakresie nr 2 jako ofertę najkorzystniejsz± ofertę złożon± przez Wykonawcę:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
04 Wytwórnia Makaronu Kazimierz Chrzanowski 39-320 Przecław ul. Kolejowa 13 makaraongalma@gmail.com
Zakres 2 - 17 262,00 zł
Termin płatno¶ci – 60 dni

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryteriów oceny ofert okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najkorzystniejszy bilans ceny oraz kryteriów opisanych w SIWZ spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu.
1.Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z informacj± o złożonych ofertach.

Zakres 2 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 90% CENA 10% Termin Płatno¶ci 100%
2 POLARIS 85,63 100,00
POLARIS 77,06 10,00 87,06
3 UNIMA 98,92 100,00
UNIMA 89,03 10,00 99,03
4 K. Chrzanowski 100,00 100,00
K. Chrzanowski 90,00 10,00 100,00

2. Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:
01. JAWIT A. i J. Białas L. i W. Lampart Spółka Jawna 38-400 Krosno ul. Mięsowicza 2a biuro@jawit.com.pl
02. Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a,
62-800 Kalisz handel@polaris.kalisz.pl
03. „UNIMA” Sp. z o.o. Hurtownia Artykułów Spożywczych 65-142 Zielona Góra ul. Zdrojowa 4 marzena.zegzula@marspol.pl
04. Wytwórnia Makaronu Kazimierz Chrzanowski 39-320 Przecław ul. Kolejowa 13 makaraongalma@gmail.com
05. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Prima B±k Spółka Jawna ul. Głowackiego 27,
39-300 Mielec prima@lodykoral.pl
06. WIDAN Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 37-700 Przemy¶l ul. Jasińskiego 56b a.pankiewicz@widan.eu
07. SAMAR Sp. z o.o. 33-300 Nowy S±cz ul. Tarnowska 113 samar1@op.pl
08.Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska ul. Flisaków 1, 33-300 Nowy S±cz handel@osmnowysacz.pl
09. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 32-700 Bochnia ul. Wygoda 147 prezes@osm-bochnia.com.pl

Umowa z dnia 13 marca 2017 r zostanie przesłana do Państwa Firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę
o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia


Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-03-15

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w zwi±zku z postępowaniem Dot. Przetarg nieograniczony którego przedmiotem jest: dostawa artykułów żywno¶ciowych (nabiał, makaron, ryby, mrożonki) dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od podpisania umowy – spr. 9/2017.– spr. 9/2017.– nieograniczonego o warto¶ci zamówienia nie przekraczaj±cej wyrażonej w złotych równowarto¶ci kwoty 209 000 euro/ przekraczaj±cej kwotę wyrażon± w zł równowarto¶ci 209.000 euro zawarto umowę w:

W dniu 14.03 2017r. podpisano umowę z Wykonawc±

Wytwórnia Makaronu Kazimierz Chrzanowski 39-320 Przecław ul. Kolejowa 13 makaraongalma@gmail.com
Zakres 2 - 17 262,00 zł
Termin płatno¶ci – 60 dni