Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

05 - Przetarg nieograniczony. Sukcesywna dostawa czepków, masek, fartuchów, serwet, odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku

Dz.U./S S19
27/01/2017
31350-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1 / 27
27/01/2017S19
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 27
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:31350-2017:TEXT:PL:HTML
Polska-Tarnów: Materiały medyczne
2017/S 019-031350
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowieul. Lwowska 178aTarnów33-100PolskaOsoba do kontaktów: Dział LogistykiTel.: +48 146315460E-mail: anowicka@lukasz.med.pl Faks: +48 146315460Kod NUTS: PL21
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lukasz.med.pl
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: www.lukasz.med.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)
Główny przedmiot działalności
Zdrowie
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Sukcesywna dostawa czepków, masek, fartuchów, serwet, odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i niesterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
Numer referencyjny: 05/2017
II.1.2)
Główny kod CPV
33140000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Dz.U./S S19
27/01/2017
31350-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2 / 27
27/01/2017S19
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2 / 27
II.1.4)
Krótki opis:
Sukcesywna dostawa czepków, masek, fartuchów, serwet, odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i niesterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie zamówieniezostało podzielone na 33 zakresy.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zakres 1. PRZEŚCIERADŁA I POŚCIEL JEDNORAZOWA, NIESTERYLNA
Część nr: 1
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
39518000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Tarnów.
II.2.4)
Opis zamówienia:
PRZEŚCIERADŁA I POŚCIEL JEDNORAZOWA, NIESTERYLNA.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zakres 2. AKCESORIA JEDNORAZOWE, STERYLNE
Część nr: 2
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
Dz.U./S S19
27/01/2017
31350-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3 / 27
27/01/2017S19
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3 / 27
33141620
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
TARNÓW.
II.2.4)
Opis zamówienia:
JEDNORAZOWE AKCESORIA STERYLNE TJ. SERWETY, POKROWCE, TAŚMY SAMOPRZYLEPNE,SERWETY Z OTWOREM.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: JAKOŚĆ / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zakres 3. PRZEŚCIERADŁA CELULOZOWE, NIESTERYLNE
Część nr: 3
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
39518200
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Pozycja 1. Prześcieradło dwuwarstwowe z celulozy i folii
Pozycja 2. Prześcieradło trzywarstwowe chłonne z celulozy, podfoliowane
Pozycja 3. Prześcieradło chłonne, podfoliowane z celulozy typu Airlaid.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: JAKOŚĆ / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Dz.U./S S19
27/01/2017
31350-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4 / 27
27/01/2017S19
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4 / 27
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zakres 4. UBRANIA I BIELIZNA JEDNORAZOWA, NIESTERYLNA
Część nr: 4
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
39518000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
TARNÓW.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Pozycja 1. Ubranie operacyjne chirurgiczne
Pozycja 2. Ubranie pacjenta
Pozycja 3. Majtki jednorazowe dla pacjenta
Pozycja 4. Koszula dla pacjenta wkładana przez głowę
Pozycja 5. Koszula pacjenta zawiązywana na palecach.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: JAKOŚĆ / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Dz.U./S S19
27/01/2017
31350-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5 / 27
27/01/2017S19
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5 / 27
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zakres 5. PODKŁADY CHŁONNE CZEPKI, SERWETY, KOCYKI, NIESTERYLNE
Część nr: 5
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
39518200
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
TARNÓW.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Pozycja 1. Podkład chłonny z wkładem żelowym
Pozycja 2. Podkład chłonny z wkładem żelowym mały
Pozycja 3. Czepek do mycia głowy
Pozycja 4. Serweta sterylna pod pośladki
Pozycja 5. Podkład ochronny
Pozycja 6. Kocyk dla noworodka.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: JAKOŚĆ / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zakres 6. MASKI CHIRURGICZNE I PROCEDURALNE
Część nr: 6
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
Dz.U./S S19
27/01/2017
31350-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
6 / 27
27/01/2017S19
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6 / 27
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL21
II.2.4)
Opis zamówienia:
Pozycja 1. Maska chirurgiczna dla osób noszących okulary
Pozycja 2. Maska chirurgiczna
Pozycja 3. Maska proceduralna
Pozycja 4. Maska chirurgiczna typu IIR
Pozycja 5. Maska respiratorowa.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zakres 7. CZEPKI
Część nr: 7
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Tarnów.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Pozycja 1. Czepek typu beret
Pozycja 2. Czepek pielęgniarski typu beret
Pozycja 3. Czepek o kroju furażerki
Pozycja 4. Czepek typu beret z kolorowymi nadrukami.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Dz.U./S S19
27/01/2017
31350-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
7 / 27
27/01/2017S19
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
7 / 27
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zakres 8. FARTUCHY CHIRURGICZNE STERYLNE, JEDNORAZOWE
Część nr: 8
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33199000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Tarnów.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Pozycja 1. Fartuch chirurgiczny barierowy
Pozycja 2. Fartuch chirurgiczny.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Dz.U./S S19
27/01/2017
31350-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
8 / 27
27/01/2017S19
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
8 / 27
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zakres 9. OBŁOŻENIA UNIWERSALNE PODSTAWOWE
Część nr: 9
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Tarnów.
II.2.4)
Opis zamówienia:
OBŁOŻENIA UNIWERSALNE PODSTAWOWE.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zakres 10. OBŁOŻENIA UNIWERSALNE Z ŁATĄ CHŁONNĄ
Część nr: 10
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
TARNÓW.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Pozycja 1. Zestaw uniwersalny z łatą chłonną
Dz.U./S S19
27/01/2017
31350-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
9 / 27
27/01/2017S19
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
9 / 27
Pozycja 2. Zestaw uniwersalny minimalny
Pozycja 3. Jałowa folia operacyjna z klejem.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: JAKOŚĆ / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zakres 11. OBŁOŻENIA UNIWERSALNE GINEKOLOGICZNE
Część nr: 11
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
II.2.4)
Opis zamówienia:
Pozycja 1. Zestaw uniwersalny ginekologiczny.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: JAKOŚĆ / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
Dz.U./S S19
27/01/2017
31350-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
10 / 27
27/01/2017S19
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
10 / 27
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zakres 12. OBŁOŻENIA UNIWERSALNE PEDIATRYCZNE
Część nr: 12
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
TARNÓW.
II.2.4)
Opis zamówienia:
OBŁOŻENIA UNIWERSALNE PEDIATRYCZNE.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: JAKOŚC / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zakres 13. OBŁOŻENIA DLA NEUROCHIRURGII
Część nr: 13
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
TARNÓW.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Dz.U./S S19
27/01/2017
31350-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
11 / 27
27/01/2017S19
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
11 / 27
Pozycja 1. Zestaw operacyjny do kraniotomi
Pozycja 2. Zestaw operacyjny do kręgosłupa.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: JAKOŚĆ / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zakres 14. OBŁOŻENIA DLA ORTOPEDII
Część nr: 14
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
TARNÓW.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Pozycja 1. Zestaw do chirurgii biodra
Pozycja 2. Zestaw do chirurgii biodra II
Pozycja 3. Zestaw do chirurgii kolana
PozPozycja 5. Zestaw do chirurgii barku
ycja 4. Zestaw do chirurgii dłoni.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: JAKOŚĆ / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Dz.U./S S19
27/01/2017
31350-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
12 / 27
27/01/2017S19
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
12 / 27
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zakres 15. OBŁOŻENIA DO LAPAROSKOPII
Część nr: 15
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
TARNÓW.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Pozycja 1. Zestaw do laparoskopii.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: JAKOŚĆ / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zakres 16. OBŁOŻENIA DO TARCZYCY
Część nr: 16
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
Dz.U./S S19
27/01/2017
31350-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
13 / 27
27/01/2017S19
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
13 / 27
33141620
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
TARNÓW.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Pozycja 1. Zestaw do tarczycy.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: JAKOŚĆ / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zakres 17. OBŁOŻENIA DLA OTOLARYNGOLOGII
Część nr: 17
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
TARNÓW.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Zakres 18. OBŁOŻENIA DO PCNL.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: TARNÓW / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Dz.U./S S19
27/01/2017
31350-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
14 / 27
27/01/2017S19
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
14 / 27
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zakres 18. OBŁOŻENIA DO PCNL
Część nr: 18
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
TARNÓW.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Pozycja 1. Zestaw do PCNL.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: JAKOŚĆ / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zakres 19. OBŁOŻENIA DLA UROLOGII ENDOSKOPOWEJ
Część nr: 19
Dz.U./S S19
27/01/2017
31350-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
15 / 27
27/01/2017S19
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
15 / 27
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
TARNÓW.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Pozycja 1. Zestaw serwet do zabiegów urologicznych TUR
Pozycja 2. Zestaw do cystoskopii
Pozycja 3. Fartuch urologiczny.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: JAKOŚĆ / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zakres 20 OBŁOŻENIA DO CIĘĆ CESARSKICH
Część nr: 20
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
TARNÓW.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Pozycja 1. Zestaw do cięć cesarskich.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: JAKOŚĆ / Waga: 40
Cena - Waga: 60
Dz.U./S S19
27/01/2017
31350-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
16 / 27
27/01/2017S19
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
16 / 27
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zakres 21. OBŁOŻENIA DO ROZRUSZNIKÓW
Część nr: 21
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
TARNÓW.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Pozycja 1. Zestaw do rozruszników.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: JAKOŚC / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
Dz.U./S S19
27/01/2017
31350-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
17 / 27
27/01/2017S19
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
17 / 27
II.2.1)
Nazwa:
Zakres 22. OBŁOŻENIA DO OPERACJI BRZUSZNO–KROCZOWYCH
Część nr: 22
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
TARNÓW.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Pozycja 1. Zestaw do operacji brzuszno-kroczowych.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: JAKOŚĆ / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zakres 23. MATERIAŁY WYSOKOCHŁONNE NA BLOK OPERACYJNY
Część nr: 23
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
TARNÓW.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Pozycja 1. Osłona stołu operacyjnego
Pozycja 2. Osłona stołu operacyjnego – prześcieradło do transportu
Pozycja 3. Osłona podłokietnika
Pozycja 4. Osłona sondy USG
Dz.U./S S19
27/01/2017
31350-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
18 / 27
27/01/2017S19
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
18 / 27
Pozycja 5. Osłona sondy USG
Pozycja 6. Osłona sondy USG
Pozycja 7. Osłona mikroskopu
Pozycja 8. Osłona na ramie C
Pozycja 9. Osłona na wzmacniacz ramienia C
Pozycja 10. Mata na podłogę.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: JAKOŚĆ / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zakres 24. ZESTAWY STERYLNE JEDNORAZOWE
Część nr: 24
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
TARNÓW.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Pozycja 1. Zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego
Pozycja 2. Zestaw do wkłuć centralnych.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: JAKOŚĆ / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Dz.U./S S19
27/01/2017
31350-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
19 / 27
27/01/2017S19
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
19 / 27
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zakres 25. SZCZOTECZKI DO MYCIA RĄK
Część nr: 25
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33131110
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
TARNÓW.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Pozycja 1. Szczoteczki nasączone 4 % roztworem glukonianu chlorheksydyny
Pozycja 2. Szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zakres 26. AKCESORIA BEZPIECZNE
Część nr: 26
Dz.U./S S19
27/01/2017
31350-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
20 / 27
27/01/2017S19
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
20 / 27
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
II.2.4)
Opis zamówienia:
Pozycja 1. Skalpel bezpieczny
Pozycja 2. Skalpel bezpieczny
Pozycja 3. Przyrząd do zdejmowania ostrzy
Pozycja 4. Mata antypoślizgowa
Pozycja 5. Pudełko na ostrza i igły
Pozycja 6. Przyrząd do zdejmowania ostrzy.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: JAKOŚĆ / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zakres 27. SPODENKI DO KOLONOSKOPII, OCHRANIACZE, OSŁONKI
Część nr: 27
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
39518000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
TARNÓW.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Pozycja 1. Spodenki do kolonoskopii
Pozycja 2. Ochraniacze na stopy
Pozycja 3. Osłona na przewody.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Dz.U./S S19
27/01/2017
31350-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
21 / 27
27/01/2017S19
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
21 / 27
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: JAKOŚĆ / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zakres 28. POKROWIEC NA ZWŁOKI
Część nr: 28
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
39518200
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
TARNÓW.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Pozycja 1. Pokrowiec na zwłoki.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Dz.U./S S19
27/01/2017
31350-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
22 / 27
27/01/2017S19
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
22 / 27
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zakres 29. AKCESORIA DO PIELĘGNACJI PACJENTA W OIT
Część nr: 29
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
TARNÓW.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Pozycja 1. Ręcznik do higieny pacjenta
Pozycja 2. Podkład chłonny
Pozycja 3. Jednorazowe śliniaki do karmienia pacjentów
Pozycja 4. Myjka jednorazowa do mycia ciała pacjenta w postaci rękawicy
Pozycja 5. Myjka do mycia ciała pacjenta z celulozy typu Airlaid.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: JAKOŚĆ / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zakres 30. OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW ABLACJI
Część nr: 30
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dz.U./S S19
27/01/2017
31350-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
23 / 27
27/01/2017S19
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
23 / 27
TARNÓW.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Pozycja 1. Zestaw do ablacji.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: JAKOŚC / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zakres 31. OBŁOŻENIA DO O-ARMU STERYLNE
Część nr: 31
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
TARNÓW.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Pozycja 1. Obłożenie do O-armu.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
Dz.U./S S19
27/01/2017
31350-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
24 / 27
27/01/2017S19
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
24 / 27
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zakres 32. OSŁONA NA GENERATOR GAMMA FINGER II
Część nr: 32
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
TARNÓW.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Pozycja 1. Osłona na generator gamma finger II.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zakres 33. ODZIEŻ OPERACYJNA WIELOKROTNEGO UŻYTKU NIEPYLĄCA
Część nr: 33
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33199000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
TARNÓW.
Dz.U./S S19
27/01/2017
31350-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
25 / 27
27/01/2017S19
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
25 / 27
II.2.4)
Opis zamówienia:
Pozycja 1. Bluza chirurgiczna wielokrotnego użytku
Pozycja 2. Spodnie chirurgiczne wielokrotnego użytku.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: JAKOŚĆ / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zmawiający nie określił warunku w tym zakresie.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zmawiający nie określił warunku w tym zakresie.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zmawiający nie określił warunku w tym zakresie.
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określa Projekt Umowy stanowiący załącznik nr 3 do siwz.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Dz.U./S S19
27/01/2017
31350-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
26 / 27
27/01/2017S19
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
26 / 27
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/03/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 10/03/2017
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, tj. w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ wTarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, sala konferencyjna Nr 42.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Wadium ogółem wynosi: 24 650,52 zł PLN. Wadium dla poszczególnych części w SIWZo oferty należy dołączyćnastępujące dokumenty i oświadczenia:
1. . Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty,sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji.
2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Arkusz cenowy iFormularz Jakościowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A i 1B do specyfikacji. (Arkuszwinien zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania).
3.Próbki oferowanych wyrobów w następujących częściach i ilościach:
Część, pozycja Ilość próbek
Zakres nr 7 poz. 3 1 opakowania a50 sztuk
Zakres 10 poz. 1 i 3 Poz. 1 – 2 zestawy
Poz. 3 – 2 sztuki
Zakres 12 poz.1 2 zestawy
Zakres nr 23 poz.1;2; 3;6;7;8 po 2 sztuki z każdej pozycji
3. Dowód wniesienia/wpłacenia wadium/oryginał gwarancji
4. W celu wykazania elementów spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brakupodstaw do wykluczenia, Wykonawca składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia dalej (JEDZ),
Dz.U./S S19
27/01/2017
31350-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
27 / 27
27/01/2017S19
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
27 / 27
zgodnie z zarządzeniem wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowyformularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum), jednolity dokument(JEDZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzająspełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, w którym każdy z wykonawcówwykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
2) W przypadków podmiotów trzecich JEDZ podmiotu trzeciego składa wykonawca, jeżeli powołuje się nazasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. JEDZ powinienbyć wypełniony w zakresie w jakim wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego. JEDZ powiniendotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia
3) Wypełniony JEDZ składa się wraz z ofertą;
5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale 5 SIWZ powołuje się nazasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia,w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje otych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4.
6. Pełnomocnictwa – jeżeli oferta nie jest podpisania przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS.
7. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czywykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełniawarunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców którzy nie wykażą spełnienia wymogów określonych wart. 24 ust. 1 pkt. 13-23 ustawy i ust. 5 pkt. 1, 2, 5,6,7,8 ustawy Pzp. Wykaz oświadczeń i dokumentów określarozdział 7 SIWZ.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
KIOWARSZAWAPolska
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/01/2017

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2017-01-27 (0170127130446-siwz.docx)
Zał±cznik - 2017-01-27 (0170127130714-espd jedz 05.xml)
Zał±cznik - 2017-01-27 (0170127150110-wydruk zapisanego pliku.pdf)
Zał±cznik - 2017-01-27 (0170127150321-opis przedmiotu zamowienia-formularz jakosciowy ostateczny.xls)
Zał±cznik - 2017-02-22 (0170222132318-5-pytania z dnia 14.02.2017.doc.docx)
Zał±cznik - 2017-02-24 (0170224103817-opis przedmiotu zamowienia-formularz jakosciowy ostateczny -modyfikacja.xls)
Zał±cznik - 2017-02-27 (0170227083340-12-pytania z dnia 13.02.2017r..docx)
Zał±cznik - 2017-02-27 (0170227083414-7-pytania z dnia 14.02.2017r..doc)
Zał±cznik - 2017-03-10 (0170310133111-zestawienie z otwarcia ofert.odt)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2017-02-17
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178 Tarnów, dnia 16.02.2017r

Nasz znak: SWLOG-271/MJ/05/ 865 /2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: sukcesywna dostawa czepków, masek, fartuchów, serwet, odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – numer sprawy 05/2017

W odpowiedzi na pytania z dnia 07.02.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Zakres 6, Pozycja 1, pkt. 1
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych masek niemieckiej produkcji wykonanych w cało¶ci z 4 warstw polipropylenu, spełniaj±cych pozostałe wymogi SIWZ?
Odp. Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Zakres 6, Pozycja 1, pkt. 2
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych masek niemieckiej produkcji ze specjaln± warstw± włókniny Antifog, która zapobiega parowaniu okularów, spełniaj±cych pozostałe wymogi SIWZ?
Odp. Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Zakres 6, Pozycja 1, pkt. 5
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych masek niemieckiej produkcji z kolorystycznym oznakowaniem zewnętrznej strony maski, spełniaj±cych pozostałe wymogi SIWZ?
Odp. Tak, dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Zakres 6, Pozycja 2, pkt. 1
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych masek niemieckiej produkcji wykonanych w cało¶ci z 4 warstw polipropylenu, spełniaj±cych pozostałe wymogi SIWZ?
Odp. Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Zakres 6, Pozycja 4, pkt. 1
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych masek niemieckiej produkcji wykonanych w cało¶ci z 4 warstw polipropylenu, spełniaj±cych pozostałe wymogi SIWZ?
Odp. Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian


Zakres 6, Pozycja 5, pkt. 2
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych masek dwupanelowych, z bocznym zaworem wydechowym, zakończon± włóknin± zapewniaj±c± komfort porównywalny do pianki spełniaj±cych pozostałe wymogi SIWZ?
Odp.
Nie, Zamawiaj±cy podtrzymuje opis SIWZ. Włóknina nie zapewnia komfortu równoważnego z piank±.

Zakres 6, Pozycja 5, pkt. 2
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych masek niemieckiej produkcji dwupanelowych, bez zaworu wydechowego, ale o niskich oporach oddechu (z zachowaniem wysokiej skuteczno¶ci filtracji 99,99%), zakończon± włóknin± zapewniaj±c± komfort porównywalny do pianki spełniaj±cych pozostałe wymogi SIWZ?
Odp.
Nie, Zamawiaj±cy podtrzymuje opis SIWZ.

Zakres 6, Pozycja 5, pkt. 6
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych masek niemieckiej produkcji o całkowitym przesi±kaniu do ¶rodka na poziomie 0,86%, spełniaj±cych pozostałe wymogi SIWZ? Zgodnie z wymaganiami normy dotycz±cymi tych masek parametr ten powinien być poniżej 2%.
Odp.
Nie, Zamawiaj±cy podtrzymuje opis SIWZ.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała: Anna Czech – Dyrektor Szpitala
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 16.02.2017r

Nasz znak: SWLOG-271/MJ/05/ 864 /2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: sukcesywna dostawa czepków, masek, fartuchów, serwet, odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – numer sprawy 05/2017

W odpowiedzi na pytania z dnia 31.01.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytania:
Czy Zamawiaj±cy wymaga potwierdzenia kompatybilno¶ci sterylnych obłożeń z sródopercayjnym obrazowaniem O-arm przez producenta systemu „O-arm” ?
OdpowiedĽ:
Zamawiaj±cy dopuszcza, ale nie wymaga.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała: Anna Czech Dyrektor Szpitala
OdpowiedĽ:dodano: 2017-02-17

Pytanie:dodano: 2017-02-22
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 16.02.2017r
Nasz znak: SWLOG-271/MJ/05/ 919 /2017
Dotyczy: przetargu nieograniczonego: sukcesywna dostawa czepków, masek, fartuchów, serwet, odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – numer sprawy 05/2017
W odpowiedzi na pytania z dnia 14.02.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:


Pytanie nr 1
Dotyczy Zakresu nr 23 poz. 1
Prosimy Zamawiaj±cego o dopuszczenie produktu o 0,6 cm większego, o długo¶ci w zaokr±gleniu 229cm. Wymiar wynika z przeliczenia jednostki cal na cm, czyli 90 cali x 2,54 cm daje 228,6 cm (w zaokr±gleniu 229 cm)
OdpowiedĽ:
Zamawiaj±cy dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 2
Dotyczy Zakresu nr 23 poz. 3
Prosimy Zamawiaj±cego o dopuszczenie osłony podłokietnika o długo¶ci 75-78 cm i szeroko¶ci wymaganej przez Zamawiaj±cego.
OdpowiedĽ:
Zamawiaj±cy dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała: Anna Czech Dyrektor Szpitala

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 16.02.2017r

Nasz znak: SWLOG-271/MJ/05/ 919 /2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: sukcesywna dostawa czepków, masek, fartuchów, serwet, odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – numer sprawy 05/2017

W odpowiedzi na pytania z dnia 14.02.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Zakres 1
Poz. 1
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci prze¶cieradło o wymiarze 160cm x 200cm lub 160cm x 190cm?
Poz. 3
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci prze¶cieradło o wymiarze 160cm x 200cm lub 160cm x 190cm?
Poz. 4
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci prze¶cieradło o wymiarze 160cm x 200cm lub 160cm x 190cm?
Odp. Zamawiaj±cy dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.
Zakres 4
Poz. 2
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci ubranie z włókniny SMMS o gramaturze min. 30g/m2, z min. 1 kieszeni±, spodnie z trokiem?
Odp. Zamawiaj±cy dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.
Zakres 8
Poz .1 i 2
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci fartuchy z włókniny SMMS ?
OdpowiedĽ: Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian
Poz. 1
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci fartuchy których wzmocnienia wykonane s± z laminatu o gramaturze min. 45g/m2, wzmocnienia z przodu i na min. 60% rękawa. Rękawy ł±czone szwami ultradĽwiękowymi, min. potrójny szew.
OdpowiedĽ: Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Poz. 2
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci fartuchy których rękawy ł±czone s± szwami ultradĽwiękowymi, min. potrójny szew.
OdpowiedĽ: Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Zakres 9
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci obłożenie uniwersalne, którego poszczególne serwety maj± wymiary :
2. 1x serweta operacyjna z ta¶m± samoprzylepn± o wymiarach 150cm x 180cm
6. 1x serweta na stolik narzędziowy o wymiarach 150cm x 190cm
8. 2xta¶my samoprzylepne
9. ¶ciereczka nas±czona alkoholem izopropylowym – pakowana osobno, cało¶ć zgrzane w jeden pakiet
10. gramatura min. 62g/m2
11. odporno¶ć na penetrację płynów powyżej 145 cm H2O.
Pozostałe wymagania i serwety zgodne z SIWZ.
OdpowiedĽ: Dopuszczamy proponowane parametry za wyj±tkiem odporno¶ci na penetrację płynów. Zamawiaj±cy dopuszcza doln± granicę gramatury min. 62g/m2. Pozostałe zapisy SIWZ zostaj± bez zmian.

Zakres 9
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci obłożenie uniwersalne, którego poszczególne serwety maj± wymiary :
2. 1x serweta operacyjna z ta¶m± samoprzylepn± o wymiarach 180cm x 180cm
3. 1x serweta z ta¶m± samoprzylepn± o wymiarach 150cm x 240cm
4. 2x serwety boczne z ta¶m± samoprzylepn± o wymiarach 75cm x 100cm
7. 4 ręczniki
9. ¶ciereczka nas±czona alkoholem izopropylowym – pakowana osobno, cało¶ć zgrzane w jeden pakiet
10. gramatura min. 60g/m2
11. odporno¶ć na penetrację płynów powyżej 145 cm H2O.
Pozostałe wymagania i serwety zgodne z SIWZ.
OdpowiedĽ: Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza.

Zakres 18
Poz. 1
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci obłożenie PCNL, którego poszczególne serwety maj± wymiary :
1. Serweta główna z laminatu 3-warstwowego o wymiarach 180cm x 300cm, w czę¶ci centralnej wyposażona w otwór o wymiarach 20-25cm x 20-25cm otoczony ta¶m± samoprzylepn± z długim workiem z usztywnionym brzegiem.
4. odporno¶ć na przenikanie płynów min. 300 cm H2O.
OdpowiedĽ: Dopuszczamy proponowane parametry za wyj±tkiem odporno¶ci na penetrację płynów. Pozostałe zapisy SIWZ zostaj± bez zmian.

Zakres 27
Poz. 3
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci osłonę o wymiarach min. 14cm x 240cm?
OdpowiedĽ: Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisała: Anna Czech Dyrektor Szpitala

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 16.02.2017r
Nasz znak: SWLOG-271/MJ/05/ 919 /2017
Dotyczy: przetargu nieograniczonego: sukcesywna dostawa czepków, masek, fartuchów, serwet, odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – numer sprawy 05/2017

W odpowiedzi na pytania z dnia 15.02.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Zakres 5 poz.5
Prosimy Zamawiaj±cego o dopuszczenie podkładu ochronnego jednorazowego o ¶redniej chłonno¶ci w rozmiarze 58x91cm.
Odp. Zamawiaj±cy dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Zakres 6 poz.4
Prosimy o dopuszczenie maski chirurgicznej wykonanej z min. trzech warstw włóknin (celuloza, polipropylen, polipropylen) spełniaj±cej pozostałe zapisy SIWZ.
Odp. Zamawiaj±cy dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Zakres 7 poz.4
Prosimy Zamawiaj±cego o dopuszczenie czepka typu beret o gramaturze 10g/m2 spełniaj±cego pozostałe zapisy SIWZ.
Odp. Zamawiaj±cy dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Zakres 11 poz.2 Zestaw do operacji typu Meig’s
POZYCJA 17 (parametr oceniany)
Prosimy o dopuszczenie zestawu z serwet± główn± o odporno¶ci na penetracje płynów na włókninie podstawowej ≥ 42 H2O i odporno¶ci na penetracje płynów w obszarze wzmocnień ≥200 H2O, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiaj±cy dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

POZYCJA 18 (parametr oceniany)
Prosimy o dopuszczenie zestawu z serwet± główn± o odporno¶ci serwety głównej na rozerwanie na sucho/mokro w włókninie podstawowej 160/151 kPa i odporno¶ci serwety głównej na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze wzmocnień 341/252 kPa, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiaj±cy dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.
Zakres 11 poz.1
Prosimy Zamawiaj±cego o dopuszczenie zestawu, w którym komponenty do dezynfekcji (1 x pęseta plastikowa długo¶ć min. 23cm, 5 x tupfery duże, 1 x miska min. 150ml, 1 x taca min.15x20cm) pakowane s± oddzielnie jako sterylny zestaw proceduralny, a cało¶ć wraz z pozostałymi opisanymi w SIWZ elementami zestawu pakowana jest w jeden torbę/worek zaopatrzon± w etykietę zawieraj±c± nazwę producenta, nazwę dystrybutora, nazwę zestawu, symbole elementów zestawu. Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiaj±cy dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała: Anna Czech Dyrektor Szpitala

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 16.02.2017r
Nasz znak: SWLOG-271/MJ/05/ 919 /2017
Dotyczy: przetargu nieograniczonego: sukcesywna dostawa czepków, masek, fartuchów, serwet, odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – numer sprawy 05/2017

W odpowiedzi na pytania z dnia 14.02.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Pakiet nr 10:
Pozycja 1 - Czy zamawiaj±cy dopu¶ci do zaoferowania zestawu uniwersalnego z łatami chłonnymi , materiał serwet głównych w czę¶ci podstawowej posiada gramaturę 57,5 g/m2( grubo¶ć foli 25 mikronów) a w obrębie łat chłonnych 109,5 g/m2?
Serwety główne zestawu:
- przyklejana serweta 150 x 250 cm z łat± chłonn± 20 x 50 cm i dwoma podwójnymi
organizatorami przewodów
- przyklejana serweta 180 x 175 cm z łata chłonna 20 x 50 cm
- 2 przyklejane serwety 75 x 90 cm z łatami chłonnymi 20 x 50 cm
Zestaw zapakowany sterylnie w opakowanie papierowo-foliowe z 2 repozycjonowalnymi etykietami. Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.
Pozycja 2 - Czy zamawiaj±cy dopu¶ci do zaoferowania zestawu uniwersalnego , materiał serwet głównych w czę¶ci podstawowej posiada gramaturę 57,5 g/m2( grubo¶ć foli 25 mikronów)?
Serwety główne zestawu:
- przyklejana serweta 150 x 240 cm
- przyklejana serweta 180 x 175 cm
- 2 przyklejane serwety 75 x 90 cm
Zestaw posiada 2 repozycjonowalne etykiety na opakowaniu.
Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.
Pozycja 3 - Czy zamawiaj±cy dopu¶ci do zaoferowania foli chirurgicznej w rozmiarze całkowitym 45 x 57cm i powierzchni lepnej 45 x 50 cm o grubo¶ci wynosz±cej 48 µm, o paroprzepuszczalno¶ci >=750g/m2/24h, z dwoma aplikatorami w kolorze czerwonym o szeroko¶ci 3 cm każdy, na no¶niku zewnętrznym białym, gładkim ( papier pokryty silikonem )? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.
OdpowiedĽ:
Zamawiaj±cy dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ. Parametry, o które pyta oferent mieszcz±ce się w kryteriach SIWZ i ocenione na 0 pkt., pomimo potwierdzenia dopuszczenia, ich punktacja nie zmienia się.

Pakiet nr 12:
Czy zamawiaj±cy dopu¶ci do zaoferowania zestawu uniwersalnego pediatrycznego w którego skład wchodz± następuj±ce elementy:
- przyklejana serweta 175 x 180 cm
- przyklejana serweta 150 x 240 cm
- 2 przyklejane serwety 75 x 90 cm
- serweta na stolik Mayo złożona w sposób , który umożliwia aplikację zgodnie z
zasadami aseptyki
-serweta na stolik narzędziowy
-ta¶ma samoprzylepna
-2 ręczniki ?
Pozostałe parametry zgodne ze s.i.w.z.
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ. Parametry, o które pyta oferent mieszcz±ce się w kryteriach SIWZ i ocenione na 0 pkt., pomimo potwierdzenia dopuszczenia, ich punktacja nie zmienia się.

Pakiet nr 19:
Pozycja 1 - Czy zamawiaj±cy dopu¶ci do zaoferowania zestawu do zabiegów urologicznych TUR w którym serweta główna ma rozmiar 225/260 x 210 cm?
Chłonno¶ć warstwy zewnętrznej serwet stanowi±cych obłożenie pacjenta wynosi 340%, co w zupełno¶ci spełnia wymagania obowi±zuj±cej w tym zakresie normy EN ISO 9073-6.
Pozostałe parametry zgodne ze s.i.w.z..
Pozycja 2- Czy zamawiaj±cy dopu¶ci do zaoferowania zestawu do cystoskopii w którego skład wchodzi serweta na stolik instrumentariuszki 120 x 140 cm, natomiast serweta główna posiada otwór w rozmiarach 9 x 15cm?
Chłonno¶ć warstwy zewnętrznej serwet stanowi±cych obłożenie pacjenta wynosi 340%, co w zupełno¶ci spełnia wymagania obowi±zuj±cej w tym zakresie normy EN ISO 9073-6.
Pozostałe parametry zgodne ze s.i.w.z..
OdpowiedĽ:
Zamawiaj±cy dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pakiet nr 20 :
Czy zamawiaj±cy dopu¶ci do zaoferowania zestawu do cesarskiego cięcia wykonanego z włókniny o gramaturze 57,7g/m2, w którym serweta główna ma rozmiar 260 x 200cm a ta¶ma samoprzylepna jest pakowana dodatkowo do zestawu?
Wszystkie pozostałe elementy i parametry zestawu zgodne z siwz
OdpowiedĽ:
Zamawiaj±cy dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pakiet nr 22 :
Czy zamawiaj±cy dopu¶ci do zaoferowania zestawu brzuszno-kroczowego w którym serweta główna ma rozmiar 260 x 310cm a otwór brzuszny jest otoczony ta¶m± lepn± zamiast folii operacyjnej ?
Chłonno¶ć warstwy zewnętrznej serwet stanowi±cych obłożenie pacjenta wynosi 340%, co w zupełno¶ci spełnia wymagania obowi±zuj±cej w tym zakresie normy EN ISO 9073-6.
Pozostałe parametry zgodne ze s.i.w.z..

OdpowiedĽ:
Zamawiaj±cy dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała: Anna Czech Dyrektor Szpitala

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 16.02.2017r

Nasz znak: SWLOG-271/MJ/05/919 /2017
Dotyczy: przetargu nieograniczonego: sukcesywna dostawa czepków, masek, fartuchów, serwet, odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – numer sprawy 05/2017

W odpowiedzi na pytania z dnia 14.02.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Zakres 8 poz 1
Zwracamy się z pro¶ba o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów o gramaturze wzmocnienia 40g/m2.
OdpowiedĽ:
Zamawiaj±cy dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Zakres 15
1. Zwracamy się z pro¶b± o dopuszczenie do zaoferowania zestawu spełniaj±cego wymogi SIWZ bez ta¶my samoprzylepnej lub z ta¶m± pakowan± oddzielnie.
2. Prosimy o doprecyzowanie parametrów oceny:
Czy maksymaln± liczbę punktów otrzyma produkt o odporno¶ci materiału na przenikanie cieczy równej 200cm H2O i powyżej oraz chłonno¶ci w strefie krytycznej równej 900% i powyżej?
OdpowiedĽ:
Tak. Produkt o odporno¶ci materiału na przenikanie cieczy równej 200cm H2O i powyżej oraz chłonno¶ci w strefie krytycznej równej 900% i powyżej otrzyma maksymaln± liczbę punktów.

Zakres 19 pozycja 1
1. Zwracamy się z pro¶b± o wydzielenie tej pozycji z pakietu, co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.
OdpowiedĽ:
Nie.

2. Zwracamy się z pro¶b± o dopuszczenie do zaoferowania zestawu serwet o chłonno¶ci min.300%, z serwet± główn± posiadaj±c± otwory o ¶rednicy 7cm oraz 7x10cm.
OdpowiedĽ:
Zamawiaj±cy dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Zakres 18 pozycja 1
1. Zwracamy się z pro¶b± o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do PCNL z serwet± główn± o wymiarach 200x300cm i serwet± na stolik instrumentariuszki o wymiarach 140x190cm, cechuj±cego się odporno¶ci± na przenikanie płynów na poziomie min. 285cmH2O
OdpowiedĽ:
Zamawiaj±cy dopuszcza rozmiar serwet, ale niedopuszcza parametru odporno¶ci na przenikanie płynów.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisała: Anna Czech Dyrektor Szpitala

Odpowiedzi na pytania z dnia 14.02.2017 roku znajduj± się w plikach do pobrania powyzej.


OdpowiedĽ:dodano: 2017-02-22

Pytanie:dodano: 2017-02-24
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
Tarnów, dnia 20.02.2017r
Nasz znak: SWLOG-271/MJ/05/ 954 /2017
Dotyczy: przetargu nieograniczonego: sukcesywna dostawa czepków, masek, fartuchów, serwet, odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – numer sprawy 05/2017

W odpowiedzi na pytania z dnia 15.02.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie 1:
Czy Zamawiaj±cy wydzieli z Zakresu 29 - AKCESORIA DO PIELĘGNACJI PACJENTA W OIT pozycję 6, tj. Nieprzemakalny podkład wielokrotnego użytku do osobnego zakresu?
Wydzielenie asortymentu wielokrotnego użytku umożliwi złożenie konkurencyjnych ofert większej liczbie Wykonawców.
OdpowiedĽ:
Nie, zapis zostaje bez zmian.

Pytanie 2:
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci temperaturę prania podkładów wielokrotnego użytku 60°C a odzieży operacyjnej wielokrotnego użytku 75°C?
Wysoka temperatura prania wyrobów negatywnie wpływa na ich wła¶ciwo¶ci.
OdpowiedĽ:
Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza temperatury niższej niż podanej w specyfikacji. Pacjenci hospitalizowani w OIT to chorzy skolonizowani wysokoodpornymi bakteriami-elementy po¶cieli z wydzielinami i wydalinami powinny być prane w wysokiej temperaturze.

Pytanie 3:
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci podkłady wielokrotnego użytku o bardzo wysokim, lecz nie zbadanym, poziomie chłonno¶ci?
OdpowiedĽ:
Zamawiaj±cy nie dopu¶ci podkładu, który nie jest zbadany pod k±tem chłonno¶ci, dla zamawiaj±cego to ważna cecha stanowi±ca o przydatno¶ci produktu. Dlatego w specyfikacji produktu zamawiaj±cy okre¶la w ml poziom chłonno¶ci.

Pytanie 4:
Zamawiaj±cy w Zakresie 33 wymaga bluz, spodni i sukienek chirurgicznych wykonanych z tkaniny o składzie 50-60% bawełna, 40-50% poliester i 1-2% nitka węglowa, o gramaturze 125 g/m2 (+/- 5g/m2). Przy tak dużej zawarto¶ci bawełny nitka węglowa nie jest niezbędna, ponieważ ubrania się nie elektryzuj±, a temu wła¶nie służy jej obecno¶ć w strukturze tkaniny.
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci w Zakresie 33 odzież operacyjn± tj., bluzy, spodnie i sukienki o zawarto¶ci bawełny 55%, poliestru 45%, bez nitki węglowej, o gramaturze 118 g/m2? Proponowane ubrania s± równoważne z opisanymi w SIWZ a ponadto wyróżniaj± się bardzo wysok± przepuszczalno¶ci± powietrza na poziomie 55 cm3/cm2*s.
OdpowiedĽ:
Zamawiaj±cy dopuszcza proponowane parametry odzieży pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 5:
Zamawiaj±cy dla odzieży operacyjnej z Zakresu nr 33 wymaga spełnienia parametru „poziom przepuszczalno¶ci powietrza”.
Czy Zamawiaj±cy poprawi oczywist± omyłkę pisarsk± i skoryguje jednostkę parametru „poziom przepuszczalno¶ci powietrza” na cm3/cm2*s?
OdpowiedĽ:
Zamawiaj±cy poprawi oczywist± omyłkę pisarsk± i skoryguje jednostkę parametru „poziom przepuszczalno¶ci powietrza”

Pytanie 6:
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci zaoferowanie w Zakresie 33 bluz, spodni i sukienek chirurgicznych w 7 kolorach jak poniżej:
- zielonym,
- zielonym jasnym (pistacjowym),
- niebieskim,
- niebieskim jasnym (błękitnym),
- szaro-niebieskim,
- czerwonym
- białym?

OdpowiedĽ:
Zamawiaj±cy dopuszcza złożenie oferty dla opisanych w pytaniu kolorów.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym formularzem.


Podpisał: Zdzisław Wolak Dyrektor DS Pielęgniarstwa
OdpowiedĽ:dodano: 2017-02-24

Pytanie:dodano: 2017-02-27
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 23.02.2017r

Nasz znak: SWLOG-271/MJ/05/ 994 /2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: sukcesywna dostawa czepków, masek, fartuchów, serwet, odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – numer sprawy 05/2017

W odpowiedzi na pytania z dnia 14.02.2017 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Zakres 15
1. Zwracamy się z pro¶b± o dopuszczenie do zaoferowania zestawu spełniaj±cego wymogi SIWZ bez ta¶my samoprzylepnej lub z ta¶m± pakowan± oddzielnie.
OdpowiedĽ: Tak, dopuszcza ta¶mę pakowan± osobno przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisał: Zdzisław Wolak - Z-ca Dyrektora DS Pielęgniarstwa

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 16.02.2017rNasz znak: SWLOG-271/MJ/05/ 994 /2017Dotyczy: przetargu nieograniczonego: sukcesywna dostawa czepków, masek, fartuchów, serwet, odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – numer sprawy 05/2017

W odpowiedzi na pytania z dnia 13.02.2017 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
1. zakres 8 poz. 1: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci zaoferowanie fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 ze wzmocnieniami z włókniny o gramaturze 40g/m2, o odporno¶ci na penetracje płynów w czę¶ci niekrytycznej 203,3 H2O oraz w czę¶ci mniej krytycznej 32 H20?
2. zakres 8 poz. 2: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci zaoferowanie fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMS?
Odp. Pytanie 1 i 2 Nie, nie dopuszcza.

3. zakres 9 poz. 1: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci zaoferowanie zestawu uniwersalnego wykonanego z włókniny o gramaturze 56g/m2 na całej powierzchni serwet i odporno¶ci na penetrację na płyny 203,3 H2O o składzie:
skład ilo¶ć rozmiar
serweta z przylepcem z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 56g/m2 na całej powierzchni i i nieprzemakalno¶ci 250 H2O, wypychaniu na morko i na sucho 150 kPa na całej powierzchni serwety 1 240x150
serweta z przylepcem z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 56g/m2 na całej powierzchni i i nieprzemakalno¶ci 250 H2O, wypychaniu na morko i na sucho 150 kPa na całej powierzchni serwety 1 180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 56g/m2 na całej powierzchni i i nieprzemakalno¶ci 250 H2O, wypychaniu na morko i na sucho 150 kPa na całej powierzchni serwety 2 90x75
ta¶ma medyczna 1 50x9
serweta na stół instrum. 1 190x150
serweta na stolik Mayo 1 145x80
serwetki do r±k 2 40x20
Odp. Nie, nie dopuszcza zapis SIWZ pozostaje bez zmian.4. zakres 18 poz. 1: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci zaoferowanie zestawu do zabiegów urologicznych o składzie:
skład ilo¶ć rozmiar
serweta z przylepcem i kieszeni± na płyny z kształtk± o gramaturze 73g/m2 na całej powierzchni 1 300x180 PROST. 22x15
serweta na stół instrum. 1 190x150
Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem, że obłożenie spełnia pozostałe zapisy SIWZ.

5. zakres 24 poz. 1: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci zaoferowanie zestawu do dezynfekcji pola operacyjnego o składzie: rękawice lateksowe M – 2 szt., korcang – 1 szt., tupfer fasolka 20x20 cm – 5 szt.?
Odp. Nie, nie dopuszcza zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

6. zakres 24 poz. 2: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci zaoferowanie zestawu do wkłuć centralnych:
serweta FB 75x45cm 1
serweta L2 50x60cm z otworem 10cm 50x60cm;Ø10cm 1
strzykawka 3ml 3ml 1
strzykawka 5ml 5ml 1
igła 1,2x40mm 1,2x40mm 1
igła 0,5x25mm 0,5x25mm 1
kompres z włókniny 30 gram, 4W 7,5x7,5cm 10
Opatrunek Fixopore S 5x7,2cm 1
penseta plastikowa 13 m 1
Odp. Nie, nie dopuszcza zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

7. zakres 28 poz. 1: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci zaoferowanie pokrowca na zwłoki w rozmiarze 220x80cm?
Odp. Nie, nie dopuszcza zapis SIWZ pozostaje bez zmian.


Pytanie dot. projektu umowy:

1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będ± uważane dni od poniedziałku do pi±tku, za wyj±tkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
OdpowiedĽ: Tak.


2. Zważywszy na tre¶ć § 1 ust. 3 wzoru umowy, jaki będzie minimalny termin dostawy wskazany w zamówieniu Zamawiaj±cego?
Aktualnie wzór umowy nie okre¶la minimalnego terminu dostawy wynikaj±cego z zamówienia; dlatego wymaga doprecyzowania. Aby ocenić swoj± zdolno¶ć do należytego (terminowego) wykonania umowy i należycie skalkulować cenę oferty wykonawca powinien znać minimalne terminy dostawy wynikaj±cego z zamówienia. Wykonawca nie może należycie przygotować oferty nie wiedz±c czy obowi±zuj±ce go terminy dostawy będ± wynosić np. 1 dzień czy 5 dni.
OdpowiedĽ:
Termin dostawy zgodnie z § 1 ust. 4 wynosi 5 dni roboczych, a dla zakresu 33-21 dni roboczych.

3. Czy Zamawiaj±cy zgadza się aby w § 2 ust. 4 wzoru umowy został dodany podpunkt b) o następuj±cej (lub podobnej) tre¶ci: „przekraczaj±cej 3% zmiany ¶redniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaĽników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%; jednakże zmiana w tym zakresie obowi±zuje dopiero po podpisaniu aneksu”?
Dodanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiaj±cego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiaj±cy zachował możliwo¶ć podjęcia w przyszło¶ci decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okoliczno¶ciach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiaj±cy nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.
OdpowiedĽ:
Nie, Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
4. Zważywszy na tre¶ć § 2 ust. 5 i 6 wzoru umowy, jak± minimaln± ilo¶ć (jaki procent ilo¶ci wskazanych w SIWZ) Zamawiaj±cy na pewno zamówi?
OdpowiedĽ na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z pogl±dem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowi±zek dokładnego okre¶lenia przez zamawiaj±cego ilo¶ci zamawianych produktów; zamawiaj±cy nie jest zwolniony z tego obowi±zku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilo¶ci zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy daj±cych zamawiaj±cemu całkowit±, nieograniczon± pod względem ilo¶ciowym i pozostaj±c± poza wszelk± kontrol± dowolno¶ć w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będ±cych przedmiotem zamówienia”.
OdpowiedĽ:
Zamawiaj±cy z należyta staranno¶ci± oszacował ilo¶ci roczne.

5. Czy Zamawiaj±cy zgadza się aby w § 4 ust. 1, 2 i 7 wzoru umowy słowa „opóĽnienia” zostały zast±pione słowami „zwłoki”?
Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóĽnienie zawinione przez wykonawcę), nie za¶ za wszelkie opóĽnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialno¶ci wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóĽnienie w wykonaniu umowy.”
OdpowiedĽ:
Nie, Zapis pozostaje bez zmian.
6. Czy Zamawiaj±cy zgadza się aby w § 4 ust. 6 wzoru umowy wyrażenie „10% warto¶ci umowy brutto” zostało zast±pione wyrażeniem „10% warto¶ci brutto niezrealizowanej czę¶ci umowy”?
Uzasadnione jest aby kara umowna za odst±pienie od umowy była naliczana od warto¶ci niezrealizowanej czę¶ci umowy, nie za¶ od warto¶ci całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odst±pienia od umowy po zrealizowaniu jej znacz±cej czę¶ci, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do warto¶ci niezrealizowanej czę¶ci umowy, a nawet mogłaby przewyższać warto¶ć niezrealizowanej czę¶ci umowy. Taka kara byłaby raż±co wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.
Udzielaj±c odpowiedzi na powyższe pytania proszę wzi±ć pod uwagę bież±ce orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotycz±ce umów.
Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiaj±cego przy kształtowaniu tre¶ci umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

OdpowiedĽ:
Nie, Zapis pozostaje bez zmian.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisał Zdzisław Wolak Z-ca Dyrektora DS. Lecznictwa


Odpowiedzi na pytania z dnia 14.04.2017r i 13.02.2017r znajduj± się w plikach do pobrania
OdpowiedĽ:dodano: 2017-02-27

Pytanie:dodano: 2017-03-02
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 02.03.2017r

Nasz znak: SWLOG-271/MJ/05/ 1080 /2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: sukcesywna dostawa czepków, masek, fartuchów, serwet, odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – numer sprawy 05/2017

W odpowiedzi na pytania z dnia 14.02.2017 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:


Do SIWZ/ do umowy
Czy dokumenty w p. 7.1.2 SIWZ (o¶wiadczenia oraz karty techniczne i materiały firmowe) maj± być dostarczone na wezwanie Zamawiaj±cego o którym mowa w punkcie 7.1?

OdpowiedĽ: Karty danych technicznych i materiały firmowe dotycz±ce parametru ocenianego należy złożyć wraz ofert± (patrz ustęp 11. SIWZ „Sposób przygotowania oferty”), w pozostałych przypadkach będ± złożone na wezwanie zamawiaj±cego zgodnie z punktem 7.1 o których mowa w punkcie 7.1.2.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisał Zdzisław Wolak Dyrektor ds. pielęgniarstwa


OdpowiedĽ:dodano: 2017-03-02

Zestawienie z otwarcia:dodano: 2017-03-10
Otwarcie ofert


1. Otwarcie ofert nast±piło w dniu 10-03-2017 o godz. 11:30
w: SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ¦W. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) sala konferencyjna

2. Bezpo¶rednio przed otwarciem ofert zamawiaj±cy podał kwotę, jak± zamierza przeznaczyć na sfinansowanie:

zamówienia, w wysoko¶ci 2.669.050,26 w tym w przypadku dopuszczenia możliwo¶ci składania ofert czę¶ciowych, kwotę na sfinansowanie: do pobrania w pliku powyżej

3. W postępowaniu:
 nie wpłynęła żadna oferta
x wpłynęły oferty

Zestawienie ofert

1. Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następuj±ce oferty:
(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, znak identyfikacyjny w przypadku zastosowania aukcji elektronicznej – jeżeli dotyczy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, cenę lub koszt)

Nr oferty Nazwa Wykonawcy, adres; cena brutto;
01 Skamex Sp. z o. o., Spółka komandytowa
ul. Częstochowska 38/52,
93-121 ŁódĽ
Dzp07@skamex.com.pl ZAKRES NR 5 - 84 196,80
ZAKRES NR 6 – 57 144,24
ZAKRES NR 7 – 35 100,00
ZAKRES NR 11 -173 318,40
ZAKRES NR 16 – 28 080,00
ZAKRES NR 26 – 60 219,00
02 GÓRNO¦LˇSKA CENTRALA ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO ZARYS SP. ZO.O.,
UL. POD BOREM 18,
41-808 ZABRZE
zarys@zarys.com.pl ZAKRES NR 12 – 34 560,00
ZAKRES NR 24 – 81 920,16
ZAKRES NR 25 – 1 402,20
03 NEOMED Barbara J.Stańczyk,
05-501 Piaseczno,
ul. Kajki 18
info@neomed.polska.pl ZAKRES NR 1 – 183 265,20
ZAKRES NR 4 – 49 410,00
ZAKRES NR 25 – 1 291,50
ZAKRES NR 28 – 10 332,00
04 Garmex A.Jafiszów, W.Kamiński
Sp. Jawna
ul. Przemysłowa 1,
16-010 Wasilków
biuro@garmex.pl ZAKRES NR 33 – 107 460,00
05 FPUH M.KRUSZELNICKI
UL. CHORWACKA 45,
51-107 WROCŁAW
kruszelnicki@op.pl ZAKRES NR 1 – 140 119,20
06 Konsorcjum:
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żólkiewskiego 20/26 87-100 Toruń
Citonet Kraków Spółka Akcyjna 30-719 Kraków ul. Gromadzka 52
Monika.niewiadomska-bochenek@tzmo.com.pl ZAKRES NR 18 – 10 108,80
07 OneMed Polska Sp. zo.o.
ul. Kolista 25,
40-486 Katowice
przetargi@onemed.pl ZAKRES NR 10 – 175 662,00
08 MERCATOR MEDICAL S.A.
UL. MODRZEJEWSKIEJ 30,
31-327 KRAKÓW
przetargi@pl.mercatormedical.eu ZAKRES NR 8 – 387 720,00
ZAKRES NR 15 – 53 136,00
ZAKRES NR 20 – 43 632,00
09 Medtronic Poland Sp. z o.o.
ul. Polna 11
00-633 Warszawa
Rs.wawtenders@medtronic.com ZAKRES NR 31 – 35 424,00
10 CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO CEZAL S.A. WROCŁAW ODDZIAŁ KRAKÓW 30 -149 KRAKÓW,
UL. BALICKA 117
krakow@cezal.com.pl ZAKRES NR 23 – 100 145,64
ZAKRES NR 25 – 1 452,42
ZAKRES NR 28 – 11 070,00
11 Lohman&Rauscher Polska Sp. z o. o. ul. Moniuszki 14,
95-200 Pabianice
Bozena.ludwisiak@pl.LRmed.com ZAKRES NR 10 – 165 224,88
ZAKRES NR 12 – 26 805,60
ZAKRES NR 19 – 54 821,88
ZAKRES NR 20 – 49 507,20
ZAKRES NR 22 – 5 405,40
12 PANEP S.R.O. SP. ZO.O., ul. Brnenska 1246, 665 01 Rosice u Brna
ODDZIAŁ W POLSCE
UL. WARSZAWSKA 153
43-300 BIELSKO BIAŁA
panep@panep.pl ZAKRES NR 9 – 160 380,00
ZAKRES NR 10 – 193 428,00
ZAKRES NR 12 – 41 040,00
ZAKRES NR 13 - 101 995,20
ZAKRES NR 15 – 72 360,00
ZAKRES NR 17 – 19 997,28
ZAKRES NR 18 – 11 340,00
ZAKRES NR 20 - 60 480,00
ZAKRES NR 21 – 36 720,00
ZAKRES NR 24 – 86 164, 56
ZAKRES NR 30 – 11 016,00
13 Abena Polska Sp. z o.o.,
ul. Nowa 15 Łozienica
72-100 Goleniów
biuro@abena.pl Zakres nr 3 – 44 701,20
Zakres nr 4 – 42 834,96
Zakres nr 29 -13 440,60
14 KNK Sp. z o. o.,
ul. Rakoniewicka 23A
60-111 Poznań
info@knkitd.com ZAKRES NR 31 – 34 128,00
ZAKRES NR 32 – 4 860,00
15 Paul Hartmann Polska Sp. z o. o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
magdalena.mrowka@hartmann.info ZAKRES NR 2 – 288 559,54
ZAKRES NR 12 - 28 144,80
ZAKRES NR 14 – 94 484,77
ZAKRES NR 15 – 51 451,20
ZAKRES NR 18 -14 320,80

16 BalmarQ
ul. Generała A. Szyllinga,
30-433 Kraków
bolmarq@bolmarq.pl ZAKRES NR 33 – 117 180,00

W zakresach 1- 24;26-27;29-30;33 Cena 60%;Jako¶ć 40% Jako¶ć techniczna – zgodnie z zał±cznikiem nr 1B- parametry techniczne
 W zakresach 25;28;31;32 – Cena -100%


OdpowiedĽ:dodano: 2017-03-10

Zestawienie z otwarcia:dodano: 2017-03-16
W zestawieniu z otwarcia ofert z dnia 10.03.2017r. widnieje błędna nazwa firmy Neomed Barbara Stańczyk ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno, natomiast prawidłowa nazwa podmiotu który złożył ofertę to Neomed Polska Sp. z o.o. Sp.K. Szymanów 9e 05-532 Góra Kalwaria adres mailowy: info@neomedpolska.pl
OdpowiedĽ:dodano: 2017-03-16

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-04-10
WYKONAWCY,
KTÓRZY UBIEGAJˇ SIĘ
O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA

Nasz znak:SWLOG-271/05/MJ / 1715 /17 Tarnów, dnia 07.04.2017r

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w zakresach 1-30
Dotyczy: sukcesywna dostawa czepków, masek, fartuchów, serwet, odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 05/2017

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póĽniejszymi zmianami) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje, że:

1. dokonało wyboru niżej wymienionych najkorzystniejszych ofert:


Nr oferty Nazwa Wykonawcy, adres; cena brutto; Jako¶ć
03 FPUH M.KRUSZELNICKI
UL. CHORWACKA 45,
51-107 WROCŁAW
Zakres nr 1- 140 119,20 40
15 Paul Hartmann Polska Sp. z o. o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
Zakres nr 2 – 288 559,54
Zakres nr 12 - 28 144,80
Zakres nr 14 – 94 484,77
Zakres nr 15 – 51 451,20
40
40
40
40
13 Abena Polska Sp. z o.o.,
ul. Nowa 15 Łozienica
72-100 Goleniów
Zakres nr 3 – 44 701,20
Zakres nr 4 – 42 834,96
Zakres nr 29 – 13 440,60 40
35
30
01 Skamex Sp. z o. o., Spółka komandytowa
ul. Częstochowska 38/52,
93-121 ŁódĽ
Zakres nr 5 – 84196,80
Zakres nr 6 – 57144,24
Zakres nr 7 – 35100,00
Zakres nr 11 – 173 318,40
Zakres nr 16 – 28 080,00
Zakres nr 26 – 60 219,00 40
40
40
40
40
40
08 MERCATOR MEDICAL S.A.
UL. MODRZEJEWSKIEJ 30,
31-327 KRAKÓW
Zakres nr 8 – 387 720,00
Zakres nr 20 – 43 632,00
40
40
40
12 PANEP S.R.O. SP. ZO.O., Rosice koło Brna Oddział w Polsce ul. Warszawska 153
43-300 Bielsko-Biała
Zakres nr 9 – 160 380,00
Zakres nr 13 – 101 995,20
Zakres nr 17 – 19 997,28
Zakres nr 18 – 11 340,00
Zakres nr 21 – 36 720,00
Zakres nr 24 – 86 164,56
Zakres nr 30 – 11 016,00 40
40
40
40
40
40
07 OneMed Polska Sp. z o.o.
ul. Kolista 25,
40-486 Katowice
Zakres nr 10 – 175 662,00 40
11 Lohman&Rauscher Polska Sp. z o. o. ul. Moniuszki 14,
95-200 Pabianice
Zakres nr 19 – 54 821,88
Zakres nr 22 – 5 405,40 40
40
40
10 Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL S.A.
Wrocław Oddział Kraków
30 -149 Kraków,
ul. Balicka 117
Zakres nr 23 – 100 145,64 40
25 NEOMED Polska Sp. z o. o. Sp. K.
05-532 Góra Kalwaria,
ul. Szymanów 9E
Zakres nr 25 – 1 291,50
Zakres nr 28 – 10 332,00

Uzasadnienie wyboru do zakresu 1- 24;26-27;29-30:
Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i spełniania innych kryteriów odnosz±cych się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w zwi±zku z powyższym uzyskały największ± liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiaj±cego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Uzasadnienie wyboru do zakresu 25;28:
W my¶l art. 2 Pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższ± cen±.

2. Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:
01- Skamex Sp. z o. o., Spółka komandytowa ul. Częstochowska 38/52, 93-121 ŁódĽ
02- GÓRNO¦LˇSKA CENTRALA ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO ZARYS SP. ZO.O., UL. POD BOREM 18, 41-808 ZABRZE
03- NEOMED Polska Sp. z o. o. Sp. K. 05-532 Góra Kalwaria, ul. Szymanów 9E
04- Garmex A.Jafiszów, W.Kamiński Sp. Jawna ul. Przemysłowa 1, 16-010 Wasilków
05- FPUH M.KRUSZELNICKI UL. CHORWACKA 45, 51-107 WROCŁAW
06- Konsorcjum:Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żólkiewskiego 20/26 87-100 Toruń
Citonet Kraków Spółka Akcyjna 30-719 Kraków ul. Gromadzka 52
07- OneMed Polska Sp. z o.o., ul. Kolista 25, 40-486 Katowice
08- MERCATOR MEDICAL S.A., UL. MODRZEJEWSKIEJ 30, 31-327 KRAKÓW
09- Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
10- CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO CEZAL S.A. WROCŁAW ODDZIAŁ KRAKÓW 30 -149 KRAKÓW, UL. BALICKA 117
11- Lohman&Rauscher Polska Sp. z o. o. ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice
12- PANEP S.R.O. SP. ZO.O., ODDZIAŁ W POLSCE UL. WARSZAWSKA 153, 43-300 BIELSKO BIAŁA
13- Abena Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 15 Łozienica, 72-100 Goleniów
14- KNK Sp. z o. o., ul. Rakoniewicka 23A 60-111 Poznań
15- Paul Hartmann Polska Sp. z o. o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice
16- BalmarQ ul. Generała A. Szyllinga, 30-433 Kraków2. Ocena ofert:


zakres 1
nazwa OFERENTA 60% 40% 100%
3 neomed 76,46 50,00
45,87 20,00 65,87
5 kruszelnicki 100,00
60,00 40,00 100,00
zakres 2
nazwa OFERENTA 60% 40% 100%
15 hartmann 100,00
60,00 40,00 100,00
zakres 3
nazwa OFERENTA 60% 40% 100%
13 abena 100,00
60,00 40,00 100,00
zakres 4
nazwa OFERENTA 60% 40% 100%
3 neomed 86,69 75,00
52,02 30,00 82,02
13 abena 100,00 87,50
60,00 35,00 95,00
zakres 5
nazwa OFERENTA 60% 40% 100%
1 skamex 100,00
60,00 40,00 100,00
zakres 6
nazwa OFERENTA 60% 40% 100%
5 skamex 100,00
60,00 40,00 100,00
zakres 7
nazwa OFERENTA 60% 40% 100%
1 skamex 100,00
60,00 40,00 100,00
zakres 8
nazwa OFERENTA 60% 40% 100%
8 mercator 100,00
60,00 40,00 100,00
zakres 9
nazwa OFERENTA 60% 40% 100%
12 panep 100,00
60,00 40,00 100,00
zakres 10
nazwa OFERENTA 60% 40% 100%
7 onemed 94,06
56,44 40,00 96,44
11 lohmann 100,00 50,00
60,00 20,00 80,00
12 panep 85,42
51,25 40,00 91,25

zakres11
nazwa OFERENTA 60% 40% 100%
1 skamex 100,00
60,00 40,00 100,00
zakres12
nazwa OFERENTA 60% 40% 100%
2 zarys 77,56
46,54 20,00 66,54
11 lohmann 100,00
60,00 20,00 80,00
12 panep 65,32
39,19 40,00 79,19
15 hartmann 95,24
57,15 40,00 97,15
zakres13
nazwa OFERENTA 60% 40% 100%
12 panep 100,00
60,00 40,00 100,00
zakres14
nazwa OFERENTA 60% 40% 100%
15 hartmann 100,00
60,00 40,00 100,00
zakres15
nazwa OFERENTA 60% 40% 100%
8 mercator 96,83
58,10 40,00 98,10
12 panep 71,10
42,66 40,00 82,66
15 hartmann 183,64
110,18 40,00 150,18
zakres16
nazwa OFERENTA 60% 40% 100%
1 skamex 100,00
60,00 40,00 100,00
zakres17
nazwa OFERENTA 60% 40% 100%
12 panep 100,00
60,00 40,00 100,00
zakres18
nazwa OFERENTA 60% 40% 100%
12 panep
60,00 40,00 100,00
15 hartmann 79,19 0,00
47,51 0,00 47,51
zakres19
nazwa OFERENTA 60% 40% 100%
11 lohmann 100,00
60,00 40,00 100,00
zakres20
nazwa OFERENTA 60% 40% 100%
8 mercator 100,00
60,00 40,00 100,00
11 lohmann 88,13
52,88 40,00 92,88
12 panep 72,14
43,29 20,00 63,29
zakres21
nazwa OFERENTA 60% 40% 100%
12 panep 100,00
60,00 40,00 100,00
zakres22
nazwa OFERENTA 60% 40% 100%
11 lohmann 100,00
60,00 40,00 100,00
zakres23
nazwa OFERENTA 60% 40% 100%
10 cezal 100,00
60,00 40,00 100,00
zakres24
nazwa OFERENTA 60% 40% 100%
2 zarys 100,00
60,00 30,00 90,00
12 panep 95,07
57,04 40,00 97,04
zakres25
nazwa OFERENTA 100% 100%
3 neomed 100,00 0,00
100,00 0,00 100,00
10 cezal 88,92 0,00
88,92 0,00 88,92
2 Zarys 92,11 0,00
92,11 0,00 92,11
zakres26
nazwa OFERENTA 60% 40% 100%
1 skamex 2,14
1,29 40,00 41,29

zakres28
nazwa OFERENTA 100% 100%
3 neomed 100,00 0,00
100,00 0,00 100,00
10 cezal 93,33 0,00
93,33 0,00 93,33
zakres29
nazwa OFERENTA 60% 40% 100%
13 abena 100,00
60,00 30,00 90,00
zakres30
nazwa OFERENTA 60% 40% 100%
12 panep 100,00
60,00 40,00 100,00


3. Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych nie została odrzucona żadna oferta.

06 - Konsorcjum: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żólkiewskiego 20/26 87-100 Toruń Citonet Kraków Spółka Akcyjna 30-719 Kraków ul. Gromadzka 52 z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póĽniejszymi zmianami), oferta złożona przez Wykonawcę nie zawiera zał±cznika nr 1 B, który stanowił nierozerwaln± czę¶ć oferty nie podlegaj±c± uzupełnieniu i tym samym nie odpowiada wymaganiom zawartym w tre¶ci SIWZ.
4. Jednocze¶nie Zamawiaj±cy zawiadamia, że nie został wykluczony żaden Wykonawca:

5. zakres nr 27 unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) – nie złożono żadnej oferty niepodlegaj±cej odrzuceniu lub nie wpłyn±ł żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

6. W zakresach 2;3;5;6;7;8;9;11;13;14;16;17;19;21;22;23;26;29;30 Zamawiaj±cy w my¶l art. 94 ust. 2 pkt. 1a) może zawrzeć umowę przed upływem terminów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przypadku, gdy złożono tylko jedn± ofertę. Umowa z dnia 11.04.2017 r. zostanie przesłana do wybranych firm.

W pozostałych zakresach umowy zostan± zwarte po terminie na wniesienie odwołania tj. dnia 24.04.2017 r. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.


Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 10 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.


Podpisała; Anna Czech Dyrektor Szpitala


Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-04-28
WYKONAWCY,
KTÓRZY UBIEGAJˇ SIĘ
O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA

Nasz znak:SWLOG-271/05/MJ / 2029/17 Tarnów, dnia 27.04.2017r

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w zakresach 31-33
Dotyczy: sukcesywna dostawa czepków, masek, fartuchów, serwet, odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 05/2017

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póĽniejszymi zmianami) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje, że:

1. dokonało wyboru niżej wymienionych najkorzystniejszych ofert:


Nr oferty Nazwa Wykonawcy, adres; cena brutto; Jako¶ć
14 KNK Sp. z o. o., ul. Rakoniewicka 23A
60-111 Poznań
Zakres nr 31- 34128,00
Zakres nr 32- 4 860,00


16 BalmarQ ul. Generała A. Szyllinga,
30-433 Kraków Zakres nr 33 – 117 180,00 40

Uzasadnienie wyboru do zakresu 33
Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i spełniania innych kryteriów odnosz±cych się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w zwi±zku z powyższym uzyskały największ± liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiaj±cego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Uzasadnienie wyboru do zakresu 31-32
W my¶l art. 2 Pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższ± cen±.

2. Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:
01- Skamex Sp. z o. o., Spółka komandytowa ul. Częstochowska 38/52, 93-121 ŁódĽ
02- GÓRNO¦LˇSKA CENTRALA ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO ZARYS SP. ZO.O., UL. POD BOREM 18, 41-808 ZABRZE
03- NEOMED Polska Sp. z o. o. Sp. K. 05-532 Góra Kalwaria, ul. Szymanów 9E
04- Garmex A.Jafiszów, W.Kamiński Sp. Jawna ul. Przemysłowa 1, 16-010 Wasilków
05- FPUH M.KRUSZELNICKI UL. CHORWACKA 45, 51-107 WROCŁAW
06- Konsorcjum:Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żólkiewskiego 20/26 87-100 Toruń
Citonet Kraków Spółka Akcyjna 30-719 Kraków ul. Gromadzka 52
07- OneMed Polska Sp. z o.o., ul. Kolista 25, 40-486 Katowice
08- MERCATOR MEDICAL S.A., UL. MODRZEJEWSKIEJ 30, 31-327 KRAKÓW
09- Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
10- CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO CEZAL S.A. WROCŁAW ODDZIAŁ KRAKÓW 30 -149 KRAKÓW, UL. BALICKA 117
11- Lohman&Rauscher Polska Sp. z o. o. ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice
12- PANEP S.R.O. SP. ZO.O., ODDZIAŁ W POLSCE UL. WARSZAWSKA 153, 43-300 BIELSKO BIAŁA
13- Abena Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 15 Łozienica, 72-100 Goleniów
14- KNK Sp. z o. o., ul. Rakoniewicka 23A 60-111 Poznań
15- Paul Hartmann Polska Sp. z o. o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice
16- BalmarQ ul. Generała A. Szyllinga, 30-433 Kraków

2. Ocena ofert:

zakres 31
nazwa OFERENTA 100% 100%
9 Medtronic 96,34 0,00
96,34 0,00 96,34
14 KNK 100,00 0,00
100,00 0,00 100,00

zakres 32
nazwa OFERENTA 100% 100%
14 KNK 100,00 0,00
100,00 0,00 100,00

zakres 33
nazwa OFERENTA 60% 40% 100%
4 Garmex 100,00 43,75
60,00 17,50 77,50
16 Balmarq 91,71 100,00
55,02 40,00 95,02

3. Nie została odrzucona żadna oferta.
4. Nie został wykluczony żaden wykonawca.


Umowa z dnia 11.05.2017r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 10 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.


Podpisała: Anna Czech – Dyrektor Szpitala

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-05-24
11 kwietnia 2017 r Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z:

15Paul Hartmann Polska Sp. z o. o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
Zakres nr 2 – 288 559,54

Zakres nr 14 – 94 484,77


13Abena Polska Sp. z o.o.,
ul. Nowa 15 Łozienica
72-100 Goleniów
Zakres nr 3 – 44 701,20
Zakres nr 4 – 42 834,96
Zakres nr 29 – 13 440,60
01Skamex Sp. z o. o., Spółka komandytowa
ul. Częstochowska 38/52,
93-121 ŁódĽ
Zakres nr 5 – 84196,80
Zakres nr 6 – 57144,24
Zakres nr 7 – 35100,00
Zakres nr 11 – 173 318,40
Zakres nr 16 – 28 080,00
Zakres nr 26 – 60 219,00
08MERCATOR MEDICAL S.A.
UL. MODRZEJEWSKIEJ 30,
31-327 KRAKÓW
Zakres nr 8 – 387 720,00
12PANEP S.R.O. SP. ZO.O., Rosice koło Brna Oddział w Polsce ul. Warszawska 153
43-300 Bielsko-Biała
Zakres nr 9 – 160 380,00
Zakres nr 13 – 101 995,20
Zakres nr 17 – 19 997,28

Zakres nr 21 – 36 720,00

Zakres nr 30 – 11 016,00

11Lohman&Rauscher Polska Sp. z o. o. ul. Moniuszki 14,
95-200 Pabianice
Zakres nr 19 – 54 821,88
Zakres nr 22 – 5 405,40
10Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL S.A.
Wrocław Oddział Kraków
30 -149 Kraków,
ul. Balicka 117 Zakres nr 23 – 100 145,64 4026 kwietnia 2017 roku Szpital Wojewódzki im ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z :

03 FPUH M.KRUSZELNICKI
UL. CHORWACKA 45,
51-107 WROCŁAW
Zakres nr 1- 140 119,20
15Paul Hartmann Polska Sp. z o. o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

Zakres nr 12 - 28 144,80

Zakres nr 15 – 51 451,2008MERCATOR MEDICAL S.A.
UL. MODRZEJEWSKIEJ 30,
31-327 KRAKÓW

Zakres nr 20 – 43 632,0012PANEP S.R.O. SP. ZO.O., Rosice koło Brna Oddział w Polsce ul. Warszawska 153
43-300 Bielsko-Biała

Zakres nr 18 – 11 340,00

Zakres nr 24 – 86 164,56

07OneMed Polska Sp. z o.o.
ul. Kolista 25,
40-486 Katowice
Zakres nr 10 – 175 662,00 40
25NEOMED Polska Sp. z o. o. Sp. K.
05-532 Góra Kalwaria,
ul. Szymanów 9E
Zakres nr 25 – 1 291,50
Zakres nr 28 – 10 332,00


11 maja 2017 r. Szpital Wojewódzki w Tarnowie zawarł umowę z:
14 KNK Sp. z o. o., ul. Rakoniewicka 23A
60-111 Poznań
Zakres nr 31- 34128,00
Zakres nr 32- 4 860,00
16BalmarQ ul. Generała A. Szyllinga,
30-433 Kraków Zakres nr 33 – 117 180,00