Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

125 - PN sukcesywna dostawa serwet i obłożeń operacyjnych sterylnych i niesterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie

Ogłoszenie nr 375932 - 2016 z dnia 2016-12-29 r.
Tarnów: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa serwet i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, krajowy numer identyfikacyjny 85005274000000, ul. ul. Lwowska  , 33100   Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 315 460, e-mail ania@lukasz.med.pl, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej (URL): www.lukasz.med.pl
Adres profilu nabywcy: www.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.lukasz.med.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.lukasz.med.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178A

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa serwet i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Numer referencyjny: 125/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa serwet i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie AKCESORIA JEDNORAZOWE, STERYLNE 1 OBŁOŻENIA DLA ORTOPEDII - JEDNORAZOWE, STERYLNE 2 OBŁOŻENIA DLA UROLOGII - JEDNORAZOWE, STERYLNE 3 OBŁOŻENIA DLA OTOLARYNGOLOGII - JEDNORAZOWE, STRYLNE 4 OBŁOŻENIA UNIWERSALNE - JEDNORAZOWE, STERYLNE 5 ZESTAWY DO DEZYNFEKCJI POLA OPERACYJNEGO I WKŁUĆ CENTRALNYCH - STERYLNE JEDNORAZOWE 6 SZCZOTECZKI DO MYCIA 7 SPODENKI DO KOLONOSKOPII, OCHRANIACZE, OSŁONKI 8

II.5) Główny kod CPV: 33141620-2
Dodatkowe kody CPV:39518000-6, 39518200-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 2

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 2A do SIWZ. 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 3.. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 4 stosuje się. 6.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie , o którym mowa w punkcie 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 10.2.3. karty danych technicznych gotowego wyrobu wystawione przez producenta - na potwierdzenie spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego. Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych kartach technicznych, których części i pozycji (wynikających z załącznika nr 1A do specyfikacji) przedstawiona karta dotyczy. 10.2.4. Materiałów firmowych – np. folderów, katalogów, materiałów informacyjnych, kart charakterystyki, ulotek, instrukcji lub wyciągu z instrukcji, dokumentacji technicznej, świadectw rejestracji, oświadczeń producenta – potwierdzających, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych, których części i pozycji (wynikających z załącznika nr 1A do specyfikacji) przedstawiony materiał dotyczy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
karty danych technicznych gotowego wyrobu wystawione przez producenta - na potwierdzenie spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego. Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych kartach technicznych, których części i pozycji (wynikających z załącznika nr 1A do specyfikacji) przedstawiona karta dotyczy. Materiałów firmowych – np. folderów, katalogów, materiałów informacyjnych, kart charakterystyki, ulotek, instrukcji lub wyciągu z instrukcji, dokumentacji technicznej, świadectw rejestracji, oświadczeń producenta – potwierdzających, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych, których części i pozycji (wynikających z załącznika nr 1A do specyfikacji) przedstawiony materiał dotyczy.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie): 10.2.1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji. 10.2.2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Arkusz cenowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do specyfikacji oraz załącznik nr 1B. (Arkusz winien zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania). 10.2.3. karty danych technicznych gotowego wyrobu wystawione przez producenta - na potwierdzenie spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego. Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych kartach technicznych, których części i pozycji (wynikających z załącznika nr 1A do specyfikacji) przedstawiona karta dotyczy. 10.2.4. Materiałów firmowych – np. folderów, katalogów, materiałów informacyjnych, kart charakterystyki, ulotek, instrukcji lub wyciągu z instrukcji, dokumentacji technicznej, świadectw rejestracji, oświadczeń producenta – potwierdzających, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych, których części i pozycji (wynikających z załącznika nr 1A do specyfikacji) przedstawiony materiał dotyczy. 10.2.5 Oświadczenia wymienione w punkcie 6.1-6.4 specyfikacji. 10.2.4. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr
czas trwania etapuCzy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr
czas trwania etapuWykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obydwie strony. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiające lub Wykonawcę. Zmiany nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 mogą dotyczyć: a) Zmiany adresu, osób reprezentujących Strony w przypadku zmian organizacyjnych, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy b) Zmiany przywoływanych w przedmiotowej umowie ustaw oraz rozporządzeń, w przypadku uchwalenia nowych ustaw lub rozporządzeń mających odpowiednie zastosowanie; c) obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a także w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług, e) Zmiany stawki podatku od towarów i usług, f) obniżenia cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, h) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub i) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub j) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub k) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub l) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego m) wystąpienia okoliczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie, n) sytuacji gdy wystąpi konieczność realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie, o) Wykonawca opierał się na zasobach podmiotów trzecich wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, dopuszcza się zmianę tych podmiotów na etapie realizacji zamówienia pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnianie warunków. r) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: aa) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, bb) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 13/01/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> jezyk polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: AKCESORIA JEDNORAZOWE STERYLNE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:SERWETY STERYLNE
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141620-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 2
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
CENA
60
JAKOŚĆ
40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2    Nazwa: OBŁOŻENIA DLA ORTOPEDII
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:OBŁOŻENIA DLA ORTOPEDII - JEDNORAZOWE STERYLNE
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141620-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 2
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
CENA
60
JAKOŚC
40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3    Nazwa: oBŁOŻENIA DLA UROLOGII JEDNORAZOWE STERYLNE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:OBŁOZENIA DLA UROLOGII JEDNORAZOWE STERYLNE ZESTAWY
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141620-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 2
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
CENA
60
JAKOŚĆ
40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4    Nazwa: OBŁOŻENIA DO OTOLARYNGOLOGI
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:OBŁOŻENIA DLA OTOLARYNGOLOGII JEDNORAZOWE STERYLNE
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141620-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 2
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
CENA
60
JAKOŚĆ
40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5    Nazwa: OBŁOŻENIA UNIWERSALNE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:OBŁOŻENIA UNIWERSALNE JEDNORAZOWE STERYLNE
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141620-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 2
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
CENA
60
JAKOŚC
40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6    Nazwa: ZESTAW DO DEZYNFEKCJI POLA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZESTAW DO DEZYNFEKCJI POLA OPERACYJNEGO I WKUĆ CENTRALNYCH
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141620-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 2
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
CENA
60
JAKOŚĆ
40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7    Nazwa: SZCZOTECZKI DO MYCIA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:SZCZOTECZKI DO MYCIA
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33131112-5
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 2
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
cena
100
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 8    Nazwa: spodenki do kolonoskopii, ochraniacze osłonki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:spodenki do kolonoskopii ochraniacze osłonki
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39518000-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 2
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
cena
60
jakość
40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2016-12-29 (0161229140108-specyfikacja oblozenia.doc)
Zał±cznik - 2016-12-29 (0161229143726-zal 1a i 1b.xls)
Zał±cznik - 2017-01-04 (0170104121625-zal 1a i 1b - modyfikacja.xls)
Zał±cznik - 2017-01-12 (0170112081531-zal 1a i 1b - modyfikacja ii.xls)
Zał±cznik - 2017-01-12 (0170112081923-odpowiedzi na pytania a dnia 04.01.2017r..pdf)
Zał±cznik - 2017-01-12 (0170112081934-odpowiedzi na pytania z dnia 05.01.2017r..pdf)
Zał±cznik - 2017-01-13 (0170113132257-zal 1a i 1b - modyfikacja iii.xls)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2017-01-04
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 04.01.2017rNasz znak: SWLOG-271/MJ/125/ 37 /2017Dotyczy: przetargu nieograniczonego: sukcesywna dostawa serwet i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – numer sprawy 125/2016

W odpowiedzi na pytania z dnia 02.01.2017 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:


1. zakres 2 poz. 1: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci zaoferowanie zestawu operacyjnego do zabiegów endoprotezy stawu biodrowego o składzie:
skład ilo¶ć rozmiar
serweta z przylepcem z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 56g/m2 na całej powierzchni i nieprzemakalno¶ci 250 H2O, chłonno¶ci 570% 1 260x240 WYCIĘC. U 100x20
serweta z przylepcem o gramaturze 56g/m2 na całej powierzchni i nieprzemakalno¶ci 250 H2O, chłonno¶ci 570% 1 240x150    
pokrowiec na nogę 1 120x37    
kieszeń na płyny z kształtk± 1 40x30    
ta¶ma medyczna 6 50x9    
serweta na stół instrum. 1 190x150    
serweta na stolik Mayo 1 145x80    
serwetki do r±k 2 40x20    

OdpowiedĽ: Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
(Zamawiaj±cy nie opisał kieszeni na płyny, gdyż jest ona nieużywana. Brak zapisu o łacie chłonnej i jej gramaturze, wycięcie „U” i wielko¶ć serwety głównej znacznie odbiega od przyjętych przez zamawiaj±cego tolerancji).

2. zakres 2 poz. 2: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci zaoferowanie zestawu operacyjnego do zabiegów endoprotezy stawu biodrowego II o składzie:
skład ilo¶ć rozmiar
serweta z przylepcem z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 56g/m2 na całej powierzchni 1 240x150    
Serweta, chłonno¶ci 570% 1 260x240 WYCIĘC. U 100x20
pokrowiec na nogę 1 120x37    
kieszeń na płyny 1 40x30    
ta¶ma medyczna 6 50x9    
serwetki do r±k 2 40x20    
i osobno wycenionej serwecie Mayo?

OdpowiedĽ: Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
(Zamawiaj±cy nie opisał kieszeni na płyny, gdyż jest ona nieużywana. Brak zapisu o łacie chłonnej i jej gramaturze, wycięcie „U” i wielko¶ć serwety głównej znacznie odbiega od przyjętych przez zamawiaj±cego tolerancji).3. zakres 2 poz. 3: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci zaoferowanie zestawu artroskopii stawu kolanowego o składzie:
skład ilo¶ć rozmiar
serweta z wycięciem U i przylepcem z włókniny trójwarstwowej o gramaturze 73 g/m2 na całej powierzchni i nieprzemakalno¶ci 191 H2O 1 240x200 WYCIĘC. U 60x7
serweta z przylepcem 1 240x150    
pokrowiec na kończynę górn± pacjenta 1 75x37    
serweta pod kończynę górn± pacjenta 1 180x150    
ta¶ma medyczna 2 50x9    
serweta na stół instrum. 1 190x150    
serweta na stolik Mayo 1 145x80    
serwetki do r±k 4 40x20    

OdpowiedĽ: Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
(Zamawiaj±cy nie opisał kieszeni na płyny, gdyż jest ona nieużywana. Natomiast oczekuje serwetę z samouszczelniaj±cym otworem. Brak zapisu o łacie chłonnej i jej gramaturze).


4. zakres 3 poz. 1: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci zaoferowanie zestawu do zabiegów urologicznych o składzie:
serweta z przylepcem i kieszeni± na płyny z kształtk± o gramaturze 73 g/m2 na całej powierzchni 1 300x180 PROST. 22x15
serweta na stół instrum. 1 190x150    

OdpowiedĽ: Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
(Zamawiaj±cy opisał dopuszczaln± wielko¶ć otworu.)


5. zakres 5 poz. 1: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci zaoferowanie zestawu uniwersalnego o składzie:
serweta z przylepcem z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 56g/m2 na całej powierzchni i i nieprzemakalno¶ci 250 H2O, wypychaniu na morko i na sucho 150 kPa na całej powierzchni serwety 1 240x150
serweta z przylepcem z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 56g/m2 na całej powierzchni i i nieprzemakalno¶ci 250 H2O, wypychaniu na morko i na sucho 150 kPa na całej powierzchni serwety 1 180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 56g/m2 na całej powierzchni i i nieprzemakalno¶ci 250 H2O, wypychaniu na morko i na sucho 150 kPa na całej powierzchni serwety 2 90x75
ta¶ma medyczna 1 50x9
serweta na stół instrum. 1 190x150
serweta na stolik Mayo 1 145x80
serwetki do r±k 2 40x20

OdpowiedĽ: Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
(Brak zapisu o łacie chłonnej i jej gramaturze, o spełnieniu normy PN-EN 13795 1-3).


6. zakres 5 poz. 2: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci zaoferowanie zestawu serwet uniwersalnych o składzie:
serweta z przylepcem 2 180x150
serweta z przylepcem 2 90x75
serweta (owinięcie) 1 150x90
i osobno wycenionych ręczniczkach?

OdpowiedĽ: Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
(Brak zapisu o spełnieniu normy PN-EN 13795 1-3. Przyjęta organizacja pracy na bloku operacyjnym wyklucza osobno pakowane ręczniczki.)7. zakres 6 poz. 1: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci zaoferowanie zestawu do dezynfekcji pola operacyjnego o składzie: rękawice lateksowe L – 2 szt., korcang – 1 szt., tupfer 20x20 cm – 5 szt.? i osobno wycenionej serwecie 60x50 cm?

OdpowiedĽ: Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
(Zamawiaj±cy wymagał 7 szt. tupferków)
8. zakres 6 poz. 2: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci zaoferowanie zestawu do wkłuć centralnych o składzie:
serweta z wycięciem U i przylepcem 1 L2
serweta z przylepcem 1 L2
pokrowiec na kończynę górn± pacjenta 1 L2
serweta pod kończynę górn± pacjenta 1 L2
ta¶ma medyczna 2 Spunlace
serweta na stół instrum. 1  
serweta na stolik Mayo 1  
serwetki do r±k 2 włók. kom.
serweta z wycięciem U i przylepcem 1 L3
serweta z przylepcem 1 L3
pokrowiec na kończynę górn± pacjenta 1 L3

OdpowiedĽ: Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
(Zestaw całkowicie odbiega składem od opisanego przez zamawiaj±cego)


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podpisała: Anna Czech Dyrektor Szpitala


Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 03.01.2017rNasz znak: SWLOG-271/MJ/125/ 37 /2017


Dotyczy: przetargu nieograniczonego: sukcesywna dostawa serwet i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – numer sprawy 125/2016

W odpowiedzi na pytania z dnia 02.01.2017 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:


Pytanie 1 – dotyczy zakresu nr 5 poz. 2 ocena jako¶ciowa
Zwracamy się z pro¶b± o doprecyzowanie oczekiwań Zamawiaj±cego względem tego obłożenia. Zamawiaj±cy w opisie przedmiotu Zamówienia nie opisuje łat chłonnych – opisane jest podstawowe, 2w obłożenie. W formularzu oceny natomiast Zamawiaj±cy dla tej pozycji ocenia łatę chłonn±. Prosimy o informację czy nast±piła pomyłka w formularzu oceny jako¶ciowej?

OdpowiedĽ: Tak, nastapiła pomyłka w formularzu oceny jako¶ciowej. Zamawiaj±cy modyfikuje zał±cznik nr 1B

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem.


Podpisała: Anna Czech Dyrektor SzpitalaOdpowiedĽ:dodano: 2017-01-04

Sprostowanie:dodano: 2017-01-11


Ogłoszenia powi±zane:
Ogłoszenie nr 375932-2016 z dnia 29-12-2016 - Tarnów
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa serwet i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie AKCESORIA JE...
Termin składania ofert/wniosków: 13-01-2017

Ogłoszenie nr 5744 - 2017 z dnia 2017-01-11 r.
Tarnów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 375932
Data: 29/12/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SPZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 85005274000000, ul. ul. Lwowska  , 33100   Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 315 460, e-mail ania@lukasz.med.pl, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej (url): www.lukasz.med.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urz±dzeń lub formatów plików, które nie s± ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 13/01/2017, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na piln± potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mog± być sporz±dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > jezyk polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 16/01/2017, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na piln± potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mog± być sporz±dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > jezyk polski
OdpowiedĽ:dodano: 2017-01-11

Pytanie:dodano: 2017-01-12


Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 09.01.2017r


Nasz znak: SWLOG-271/MJ/125/ 208 /2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: sukcesywna dostawa serwet i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – numer sprawy 125/2016

Odpowiedzi na pytania z dnia 04.01.2016 r. i 05.01.2017r., znajduj± się w plikach do pobrania.


Podpisał: Stanisław Łata Dyrektor DS. Lecznictwa

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 11.01.2017r


Nasz znak: SWLOG-271/125 /MJ/208 /2017
Dotyczy: przetargu nieograniczonego: sukcesywna dostawa serwet i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – numer sprawy 125/2016


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TRE¦CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 125/2016

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. ze zm ) działaj±c w imieniu Zamawiaj±cego, wprowadzam do tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuj±ce zmiany:

Zamawiaj±cy informuje, iż modyfikuje zał±cznik nr 1A i 1B oraz zał±cznik nr 1B który będzie stanowił integraln± czę¶ć umowy, jednocze¶nie informuje o zmianie:

- terminu składania ofert : 16.01.2017r. godzina 10:00,
- terminu otwarcia ofert: 16.01.2017r. godzina 11:00,

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanymi zał±cznikami.
Podpisał: Stanisław Łata Dyrektor ds. Lecznictwa

OdpowiedĽ:dodano: 2017-01-12

Pytanie:dodano: 2017-01-12
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 09.01.2017r
Nasz znak: SWLOG-271/MJ/125/ 222 /2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: sukcesywna dostawa serwet i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – numer sprawy 125/2016

W odpowiedzi na pytania z dnia 04.01.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:


Zakres nr 5

Prosimy o dopuszczenie zestawów uniwersalnych, w których skład i rozmiary s± wymienione na etykiecie ale nie w formie obrazków.

OdpowiedĽ: Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisał: Zdzisław Wolak Dyrektor ds. Pielęgniarstwa
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 09.01.2017r


Nasz znak: SWLOG-271/MJ/125/ 222 /2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: sukcesywna dostawa serwet i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – numer sprawy 125/2016

W odpowiedzi na pytania z dnia 04.01.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:


Przedmiot zamówienia :
Pakiet 5:
Pozycja 1- Czy zamawiaj±cy dopu¶ci do zaoferowania sterylnego zestawu uniwersalnego, w którego skład wchodzi przyklejana serweta duża z łat± chłonn± o rozmiarze 150 x 250 cm z 2 organizatorami przewodów, z serwetami 75x90cm bez organizatorów przewodów ? Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

OdpowiedĽ: Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza.


Pozycja 2 - Czy zamawiaj±cy dopu¶ci do zaoferowania sterylnego zestawu uniwersalnego w następuj±cym składzie :
2 serwety samoprzylepne 75 cm x 90 cm
1 serweta samoprzylepna 175 cm x 170 cm
1 serweta samoprzylepna 140 cm x 240 cm
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (owinięcie zestawu)
2 ręczniki do r±k 30 cm x 20 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
1 ta¶ma samoprzylepna 9 cm x 25 cm
Pozostałe parametry zgodnie z siwz

OdpowiedĽ: Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmianPozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisał: Zdzisław Wolak Dyrektor ds. Pielęgniarstwa


OdpowiedĽ:dodano: 2017-01-12

Sprostowanie:dodano: 2017-01-13
Ogłoszenia powi±zane:
Ogłoszenie nr 375932-2016 z dnia 29-12-2016 - Tarnów
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa serwet i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie AKCESORIA JE...
Termin składania ofert/wniosków: 13-01-2017

Ogłoszenie nr 7553 - 2017 z dnia 2017-01-13 r.
Tarnów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 375932
Data: 29/12/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SPZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 85005274000000, ul. ul. Lwowska  , 33100   Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 315 460, e-mail ania@lukasz.med.pl, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej (url): www.lukasz.med.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urz±dzeń lub formatów plików, które nie s± ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 13/01/2017, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na piln± potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mog± być sporz±dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > jezyk polski IV.6.3) Termin zwi±zania ofert±: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 18/01/2017, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na piln± potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mog± być sporz±dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > jezyk polski IV.6.3) Termin zwi±zania ofert±: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
OdpowiedĽ:dodano: 2017-01-13

Sprostowanie:dodano: 2017-01-13
OdpowiedĽ:dodano: 2017-01-13
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 13.01.2017r


Nasz znak: SWLOG-271/125 /MJ/250/2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: sukcesywna dostawa serwet i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – numer sprawy 125/2016ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TRE¦CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 125/2016

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. ze zm ) działaj±c w imieniu Zamawiaj±cego, wprowadzam do tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuj±ce zmiany:

W wyniku dokonanej zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie 1 pozycji 6 i 7 Zamawiaj±cy informuje, iż modyfikuje zał±cznik nr 1B w wyżej wymienionym zakresie, jednocze¶nie informuje o zmianie:

- terminu składania ofert : 18.01.2017r. godzina 10:00,
- terminu otwarcia ofert: 18.01.2017r. godzina 11:00,


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanymi zał±cznikami.

Podpsiala: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Zestawienie z otwarcia:dodano: 2017-01-18
Zestawienie z Otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nast±piło w dniu 18-01-2017 o godz. 11:00
w: SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ¦W. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) sala konferencyjna

2. Bezpo¶rednio przed otwarciem ofert zamawiaj±cy podał kwotę, jak± zamierza przeznaczyć na sfinansowanie:
zamówienia, w wysoko¶ci 64 732,98 w tym w przypadku dopuszczenia możliwo¶ci składania ofert czę¶ciowych, kwotę na sfinansowanie:

AKCESORIA JEDNORAZOWE, STERYLNE 1 17 080,90 18 447,37 4 091,33
OBŁOŻENIA DLA ORTOPEDII - JEDNORAZOWE, STERYLNE 2 8 140,00 8 791,20 1 949,75
OBŁOŻENIA DLA UROLOGII - JEDNORAZOWE, STERYLNE 3 800,00 864,00 191,62
OBŁOŻENIA DLA OTOLARYNGOLOGII - JEDNORAZOWE, STRYLNE 4 1 650,00 1 782,00 395,22
OBŁOŻENIA UNIWERSALNE - JEDNORAZOWE, STERYLNE 5 24 400,00 26 352,00 5 844,45
ZESTAWY DO DEZYNFEKCJI POLA OPERACYJNEGO I WKŁUĆ CENTRALNYCH - STERYLNE JEDNORAZOWE 6 6 440,00 6 955,20 1 542,55
SZCZOTECZKI DO MYCIA 7 252,00 309,96 60,36
SPODENKI DO KOLONOSKOPII, OCHRANIACZE, OSŁONKI 8 1 140,04 1 231,24 273,07
Razem 59 902,94 64 732,98 14 348,35


3. W postępowaniu:
 nie wpłynęła żadna oferta
x wpłynęły ofert


Zestawienie ofert

1. Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następuj±ce oferty:
(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, znak identyfikacyjny w przypadku zastosowania aukcji elektronicznej – jeżeli dotyczy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, cenę lub koszt)

Nr oferty Nazwa Wykonawcy, adres; cena brutto;
01 OneMed Polska Sp. z o. o.,
ul. Kolista 25,
40-486 Katowice Zakres nr 5 – 26 209,44

02 Zarys International Group spółka z ograniczon± odpowiedzialno¶ci± spółka komandytowa
Ul. Pod Borem 18
41-808 Zabrze Zakres nr 7 - 228,78
Zakres nr 8 – 1 171,26
03 Panep S.R.O.
Ul. Brnenska 1246
665 01 Rosice koło Brna
Dane kontaktowe
Panep s.r.o. Oddział w Polsce
Ul. Warszawska 153
43-300 Bielsko-Biała Zakres nr 4 – 1 566,00
Zakres nr 5 – 23 090,40
Zakres nr 6 – 5 745,60
04 Paul Hartmann Polska Sp. z o. o.,
Ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice Zakres nr 1 – 17 145,00
Zakres nr 2 – 8 463,85
Zakres nr 3 – 981,72
OdpowiedĽ:dodano: 2017-01-18

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-01-25
WYKONAWCY, KTÓRZY UBIEGAJˇ SIĘ
O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA


Nasz znak:SWLOG-271/125/MJ / 428/17 Tarnów, dnia 24.01.2017rINFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dot.: sukcesywna dostawa serwet i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
- PN nr sprawy 125/2016

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póĽniejszymi zmianami) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje, że:

1. dokonało wyboru niżej wymienionej najkorzystniejszej oferty:


Nr oferty Nazwa Wykonawcy, adres; cena brutto; Liczba punktów
w kryterium
jako¶ć
02 Zarys International Group spółka z ograniczon± odpowiedzialno¶ci± spółka komandytowa
Ul. Pod Borem 18
41-808 Zabrze
Zakresnr 8 – 1 171,26
Zakres nr 8 – 10,00
03 Panep S.R.O.
Ul. Brnenska 1246
665 01 Rosice koło Brna
Dane kontaktowe
Panep s.r.o. Oddział w Polsce
Ul. Warszawska 153
43-300 Bielsko-Biała Zakres nr 4 – 1 566,00
Zakres nr 5 – 23 090,40
Zakres nr 6 – 5 745,60 Zakres nr 4 – 20,00
Zakres nr 5 – 60,00
Zakres nr 6 – 40,00
04 Paul Hartmann Polska Sp. z o. o.,
Ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice Zakres nr 1 – 17 145,00
Zakres nr 2 – 8 463,85
Zakres nr 3 – 981,72 Zakres nr 1 – 190,00
Zakres nr 2 – 150,00
Zakres nr 3 – 0,00

Nr oferty Nazwa Wykonawcy, adres; cena brutto; Liczba punktów
w kryterium
cena
02 Zarys International Group spółka z ograniczon± odpowiedzialno¶ci± spółka komandytowa
Ul. Pod Borem 18
41-808 Zabrze Zakres nr 7 - 228,78
Zakres nr 7 – 100,00
Uzasadnienie wyboru dla zakresu 1-6 i 8:
Oferta w/w Wykonawców została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i spełniania innych kryteriów odnosz±cych się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w zwi±zku z powyższym uzyskała największ± liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiaj±cego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Uzasadnienie wyboru dla zakresu 7:
Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najniższ± cenę spo¶ród przedstawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu.
2. Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:

01 OneMed Polska Sp. z o. o., ul. Kolista 25, 40-486 Katowice
02 Zarys International Group spółka z ograniczon± odpowiedzialno¶ci± spółka komandytowa Ul. Pod Borem 18
41-808 Zabrze
03 Panep S.R.O. Ul. Brnenska 1246665 01 Rosice koło Brna
04 Paul Hartmann Polska Sp. z o. o., Ul. Partyzancka 133/15195-200 Pabianice

2. Ocena ofert:
zakres 1 PUNKTY
nazwa OFERENTA 60% 40% jako¶ć 100% CENA jako¶ć 17 145,00 190
PAUL HARTMANN 60,00 40,00 100,00 17 145,00 180
zakres 2 PUNKTY
nazwa OFERENTA 60% 40% jako¶ć 100% CENA jako¶ć 8 463,85 150
PAUL HARTMANN 60,00 40,00 100,00 8 463,85 150
zakres3 PUNKTY
nazwa OFERENTA 60% 40% jako¶ć 100% CENA jako¶ć 981,72 0
PAUL HARTMANN 60,00 0,00 60,00 981,72 0
zakres 4 PUNKTY
nazwa OFERENTA 60% 40% jako¶ć 100% CENA jako¶ć 1 566,00 20
PANEP 60,00 40,00 100,00 1 566,00 20
zakres5 PUNKTY
nazwa OFERENTA 60% 40% jako¶ć 100% CENA jako¶ć 23 090,40 60
PANEP 60,00 40,00 100,00 23 090,40 60
ONEMED 52,86 40,00 92,86 26 209,44 60
zakres 6 PUNKTY
nazwa OFERENTA 60% 40% jako¶ć 100% CENA jako¶ć 5 745,60 40
PANEP 60,00 40,00 100,00 5 745,60 40
zakres 7 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100% CENA 228,78
ZARYS 100,00 100,00 228,78
zakres 8 PUNKTY
nazwa OFERENTA 60% 40% jako¶ć 100% CENA jako¶ć 1 171,26 10
ZARYS 60,00 40,00 100,00 1 171,26 10Umowy z dnia 01.02.2017r. zostan± przesłane do wybranego Wykonawcy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 2 ustawy PZP mog± Państwo wnie¶ć odwołanie „w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci stanowi±cej podstawę jego wniesienia je¶li zostały przesłane w sposób okre¶lony w art.27 ust. 2 (…)”.


Podpisał Zdzisław Wolak Dyrektor DS. Pielęgniarstwa
Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-02-08
01 luty 2017 roku Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z:
Nr oferty Nazwa Wykonawcy, adres; cena brutto; Liczba punktów
w kryterium
jako¶ć
02 Zarys International Group spółka z ograniczon± odpowiedzialno¶ci± spółka komandytowa
Ul. Pod Borem 18
41-808 Zabrze
Zakresnr 8 – 1 171,26
Zakres nr 8 – 10,00
03 Panep S.R.O.
Ul. Brnenska 1246
665 01 Rosice koło Brna
Dane kontaktowe
Panep s.r.o. Oddział w Polsce
Ul. Warszawska 153
43-300 Bielsko-Biała Zakres nr 4 – 1 566,00
Zakres nr 5 – 23 090,40
Zakres nr 6 – 5 745,60 Zakres nr 4 – 20,00
Zakres nr 5 – 60,00
Zakres nr 6 – 40,00
04 Paul Hartmann Polska Sp. z o. o.,
Ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice Zakres nr 1 – 17 145,00
Zakres nr 2 – 8 463,85
Zakres nr 3 – 981,72 Zakres nr 1 – 190,00
Zakres nr 2 – 150,00
Zakres nr 3 – 0,00

02 Zarys International Group spółka z ograniczon± odpowiedzialno¶ci± spółka komandytowa
Ul. Pod Borem 18
41-808 Zabrze Zakres nr 7 - 228,78
Zakres nr 7 – 100,00