Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

130 - pogwarancyjne serwisowanie sprzętu medycznego (system MOSAIQ) dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie na okres 12 miesięcy od podpisania umowyAdres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
http://www.lukasz.med.plOgłoszenie nr 374674 - 2016 z dnia 2016-12-28 r.

Tarnów: pogwarancyjne serwisowanie sprzętu medycznego (system MOSAIQ) dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie na okres 12 miesięcy od podpisania umowy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, krajowy numer identyfikacyjny 85005274000000, ul. ul. Lwowska , 33100 Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 315 460, e-mail ania@lukasz.med.pl, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej (URL): www.lukasz.med.plI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.lukasz.med.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.lukasz.med.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adresDopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiscie za pośrednictwem posłańca
Adres:
ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: pogwarancyjne serwisowanie sprzętu medycznego (system MOSAIQ) dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie na okres 12 miesięcy od podpisania umowy
Numer referencyjny: 130/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Pogwarancyjne serwisowanie sprzętu medycznego (system MOSAIQ) dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie na okres 12 miesięcy od podpisania umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1B do specyfikacji, warunki realizacji określone zostały w załączniku nr 3 – projekcie umowy. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres roku i służą do obliczenia ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z usługi dotyczącej części asortymentu wynikającej z braku zapotrzebowania. Gwarancja na części zamienne – minimum 12 miesięcy. Wymagany termin płatności wynosi: 60, 30, 21 dni - zgodnie ze złożoną ofertą.

II.5) Główny kod CPV: 50420000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 12


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W tym zakresie wykonawca zobligowany jest wykazać że: - dysponuje osobami posiadającymi określone przez wytwórcę kwalifikacje i doświadczenie zawodowe tj. uprawnienia/przeszkolenie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 2A do specyfikacji. 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 6.8 specyfikacji, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 4 stosuje się. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1 specyfikacji składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 4 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

oświadczenia, z którego treści będzie jednoznacznie wynikało, że Wykonawca -dysponuje określonym przez wytwórcę zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi - posiada określone przez wytwórcę instrukcje serwisowe wyrobu oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności serwisowych - dysponuje osobami posiadającymi określone przez wytwórcę kwalifikacje i doświadczenie zawodowe tj. uprawnienia/przeszkolenie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie): - Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji. - Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Arkusz cenowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do specyfikacji. (Arkusz winien zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania) oraz załącznik nr 1B. - Oświadczenia wymienione w punkcie 6.1-6.4 specyfikacji. - Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. - Poza wymienionymi powyżej dokumentami wskazane jest złożenie w ofercie kserokopii potwierdzenia wniesienia wadium, w przypadku wpłaty przelewem.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium ogółem wynosi: 1 860,00 zł.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria


Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
gwarancja na części zamienne 15
czas naprawy (bez części zamiennych) 15

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy : a. wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub b. w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub c. zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub d. potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub e. potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego f. zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w § 3, w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, g. obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy (np. VAT).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 10/01/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2016-12-28 (0161228120452-130-specyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2016-12-28 (0161228120457-zalacznik nr 1b - opis przedmiotu zamowienia.odt)
Zał±cznik - 2017-01-12 (0170112080058-modyfikacja zalacznik nr 1b - opis przedmiotu zamowienia.odt)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2017-01-04
Ogłoszenie nr 2169 - 2017 z dnia 2017-01-04 r.

Tarnów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zmianie umowy

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 374674-2016
Data: 28/12/2016


SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY


Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SPZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 85005274000000, ul. ul. Lwowska , 33100 Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 315 460, e-mail ania@lukasz.med.pl, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej (url): www.lukasz.med.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urz±dzeń lub formatów plików, które nie s± ogólnie dostępne:


SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 10/01/2017, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > w języku polskim
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 16/01/2017, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > w języku polskim


Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domy¶lny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki
OdpowiedĽ:dodano: 2017-01-04

Pytanie:dodano: 2017-01-12
OdpowiedĽ:dodano: 2017-01-12
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 11.01.2017 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/130/AH/ 207 /2017

Dotyczy: pogwarancyjne serwisowanie sprzętu medycznego (system MOSAIQ) dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie na okres 12 miesięcy od podpisania umowy – spr. 130/2016.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.01.2017 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Pytanie 1: Ad. Zał±cznik nr 1B do SIWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiaj±cy okre¶lił w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia:

Wykonawca zobowi±zuje się do:
- przegl±dów serwisowych, a w razie potrzeby usunięcia awarii, naprawy lub dostarczenia i zainstalowania nowego urz±dzenia, czy czę¶ci podlegaj±cej wymianie zgodnie z instrukcjami, zaleceniami producenta oraz posiadan± specjalistyczn± wiedz±.

Prosimy o potwierdzenie, że zobowi±zanie dotyczy wyposażenia okre¶lonego w tabeli zawarte w zał±czniku nr 1B do SIWZ.

Lista sprzętu wchodz±cego w skład zestawu systemu MOSAIQ i objętego kontraktem serwisowym:

LP Element systemu MOSAIQ Komputer – marka /model Model Nr seryjny
1 Serwer MOSAIQ HP Proliant ML350 Gen6 CZ31503FF3
2 Serwer DCM HP Z400 Workstation Z400 Workstation CZC1466s8k
3 Sequencer 1 na Artiste3 HP Z400 Workstation Z400 Workstation CZC1466S8h
4 Sequencer 2
na Artiste2 HP Z400 Workstation Z400 Workstation CZC1466S8g
5 Sequencer 3
na Artiste1 HP Z400 Workstation Z400 Workstation CZC1466S86

OdpowiedĽ: Tak, zobowi±zanie serwisowe dotyczy wyposażenia okre¶lonego w tabeli.- zał±cznik
nr 1B do SIWZ.


Pytanie 2: Ad. Zał±cznik nr 1B do SIWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiaj±cy okre¶lił w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia:

3. bezpłatnego dostarczenia i modyfikacji oprogramowania (poprawki, uzupełnienia). Ponadto Wykonawca zobowi±zuje się do:
- jednorazowego szkolenia z obsługi systemu
- dostarczenia zalecanych uaktualnień oprogramowania
- telefonicznego/mailowego wsparcia dla administratora podczas instalacji uaktualnień
- dostawy zalecanych modyfikacji oprogramowania do najnowszej wersji
- wsparcie techniczne w zakresie zarz±dzania zdarzeniem krytycznym
- wsparcia inżyniera serwisowego dostępnego od poniedziałku do pi±tku pomiędzy 8:00, a 17:00. W przypadku braku możliwo¶ci zdalnego rozwi±zania problemów z systemem – praca w miejscu lokalizacji wraz z dojazdem inżyniera
- stałego monitorowania systemu w celu wykrycia nieprawidłowo¶ci
- wykonania zalecanych przez Producenta aktualizacji software,u aplikacyjnego

Ze względu na fakt, że zalecane modyfikacje oprogramowania, wymagaj± zastosowania wyposażenia komputerowego, którego minimalne parametry okre¶la producent oprogramowania, prosimy o odpowiedĽ na pytanie.
Czy Zamawiaj±cy oczekuje zapewnienia dostawy zalecanych modyfikacji oprogramowania wraz z niezbędnym wyposażeniem komputerowym dla stacji klienckich systemu Mosaiq?
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie, prosimy o okre¶lenie liczby stacji klienckich, które maj± być objęte omawianym wsparciem serwisowym.
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy wymaga modyfikacji oprogramowania MOSAIQ w zakresie poprawek (patch-y), które nie wymagaj± wymiany sprzętu. W razie konieczno¶ci wymiany sprzętu (serwerów i stacji klienckich) na nowy, Wykonawca przedstawi ofertę cenow± do akceptacji modyfikacji programowo –sprzętowej w zakresie stacji klienckich systemu Mosaiq.
Zamawiaj±cy Dokonuje modyfikacji zał±cznika 1B- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zmodyfikowany zał±cznik znajduje się na stronie internetowej Zamawiaj±cego w plikach do pobrania.

Pytanie 3: Ad. Zał±cznik nr 1B do SIWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

W zwi±zku z okre¶leniem przez Zamawiaj±cego wymagania:

6. wsparcia dla lokalnego Administratora Systemu Informatycznego w zakresie tworzenia raportów z bazy danych systemu Mosaiq, wytycznych co do okre¶lenia obowi±zków po stronie Zamawiaj±cego odno¶nie : procedur przegl±dów i konserwacji systemu, tworzenia kopii zapasowych oraz zarz±dzania użytkownikami z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informatycznego.

Prosimy o okre¶lenie liczby godzin wsparcia dla lokalnego Administratora Systemu Informatycznego w zakresie raportów z bazy danych systemu Mosaiq.
System Mosaiq jest bardzo rozbudowanym narzędziem do zarz±dzania terapi± w Zakładzie Radioterapii oraz jego możliwo¶ci raportowania s± bardzo szerokie. Dlatego okre¶lenie liczby godzin wsparcia pomoże nam przygotować optymaln± ofertę.
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy wymaga minimum 40 godzin wsparcia dla lokalnego administratora systemu informatycznego. Zamawiaj±cy Dokonuje modyfikacji zał±cznika 1B- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zmodyfikowany zał±cznik znajduje się na stronie internetowej Zamawiaj±cego w plikach do pobrania.Pytanie 4: Ad. Zał±cznik nr 1B do SIWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiaj±cy okre¶lił wymagany sposób nadzorowania systemu:

8. stałego nadzorowania działania systemu za pomoc± zdalnego i szyfrowanego ł±cza VPN do serwera i jego elementów składowych wymienionych na li¶cie sprzętu wchodz±cego w skład zestawu systemu MOSAIQ, a w razie potrzeby podejmie działania w celu zdiagnozowania usterki systemu, czy ewentualnej zdalnej informatycznej naprawy systemu. Działania te zostan± przedstawione Zamawiaj±cemu w postaci raportu i przesłane do lokalnego Administratora Systemu Informatycznego. Raport ze stałego nadzorowania w przypadku prawidłowego działania systemu Mosaiq sporz±dzany jest co 3miesi±ce i niezwłocznie po wykryciu nieprawidłowo¶ci. Raportowaniu podlegaj± wnioski z analizy plików wynikowych stanu oprogramowania tzw. „plików log” oraz plików wynikowych programów diagnostycznych.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiaj±cy zapewni niezbędn± infrastrukturę i poł±czenie VPN zapewniaj±ce oferentowi możliwo¶ć realizacji wymaganego nadzoru.
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy wykre¶la pkt. 8 z zał±cznika nr 1B- opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiaj±cy Dokonuje modyfikacji zał±cznika 1B- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zmodyfikowany zał±cznik znajduje się na stronie internetowej Zamawiaj±cego w plikach do pobrania.


Pytanie 5: Ad. Zał±cznik nr 3 do SIWZ, Wzór umowy, § 9 Postanowienia końcowe, pkt 9

Prosimy o potwierdzenie oczywistej omyłki pisarskiej. Aktualny zapis stanowi:

9. Umowę sporz±dzono w dwóch jednobrzmi±cych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiaj±cego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Powinno być:

9. Umowę sporz±dzono w trzech jednobrzmi±cych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiaj±cego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
OdpowiedĽ: Zapis pozostaje bez zmian.


Pytanie 6: Ad. Zał±cznik nr 1A do SIWZ, Specyfikacja asortymentowo – ilo¶ciowo – cenowa.

Zamawiaj±cy opisuj±c przedmiot zamówienia okre¶lił warunki dla pogwarancyjnego serwisowania systemu Mosaiq. Prowadzenie prac serwisowych dla systemu mosaiq nie sprowadza się tylko do przeprowadzenia przegl±dów. Dlatego prosimy o wyja¶nienie zapisów tabeli okre¶lonej w zał±czniku nr 1A do SIWZ, który wymaga podania oferowanych cen jednostkowych netto oraz brutto przegl±dów poszczególnych i okore¶lonych komputerów systemu Mosaiq.
Czy Zamawiaj±cy oczekuję oferty, która w Zał±czniku nr 1A, będzie okre¶lała ceny przgl±dów wymienionych komputerów i będ± one czę¶ci± składow± ceny pełnej usługi serwisowej systemu Mosaiq w Zał±czniku nr 1 do SIWZ?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy wymaga oferty, która w zał±czniku nr 1A będzie okre¶lała ceny przegl±dów wymienionych komputerów jako czę¶ć składowa pełnej usługi serwisowej systemu.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem.
- Adresat + zał±cznik
- a/a

Podpisał
Z-ca Dyr. Szpitala ds. Lecznictwa
Stanisław Łata

Zestawienie z otwarcia:dodano: 2017-01-16
Zamawiaj±cy przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto 76 260,00 zł.
W postępowaniu wpłynęła oferta Wykonawcy:

01. ELEKTA Sp. z o.o. ul. Podbipięty 52, 02-732 Warszawa sekretariat@elekta.com

Cena – 152 028,00 zł
Termin płatno¶ci- 30 dni
Gwarancja – 12 m-cy
Czas naprawy bez czę¶ci zamiennych – 72 godziny

Sporz±dziła Anna Hajnysz - sekretarz komisji


OdpowiedĽ:dodano: 2017-01-16

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-01-19
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl

WYKONAWCY,
KTÓRZY UBIEGAJˇ SIĘ
O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA


Nasz znak:SWLOG-271/130/AH/ 318 /2017

Tarnów, dnia 17.01.2017 rDotyczy: pogwarancyjne serwisowanie sprzętu medycznego (system MOSAIQ) dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie na okres 12 miesięcy od podpisania umowy
– spr. 130/2016.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania na pogwarancyjne serwisowanie sprzętu medycznego (system MOSAIQ) dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie na okres 12 miesięcy od podpisania umowy .

Uzasadnienie:
Zamawiaj±cy unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4:
„Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, któr± Zamawiaj±cy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”…(..).

Zamawiaj±cy przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto 76 260,00 zł. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta
z cen± 152 028,00 zł brutto.Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a


Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala