Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

113-świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
http://www.lukasz.med.plOgłoszenie nr 362259 - 2016 z dnia 2016-12-08 r.

Tarnów: świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, krajowy numer identyfikacyjny 85005274000000, ul. ul. Lwowska , 33100 Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 315 460, e-mail ania@lukasz.med.pl, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej (URL): www.lukasz.med.plI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.lukasz.med.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.lukasz.med.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adresDopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
Numer referencyjny: 113/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich częściII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie. Zamówienie zostało podzielone na 121 zakresów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1B do specyfikacji, warunki realizacji określone zostały w załączniku nr 3 – projekcie umowy. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres roku i służą do obliczenia ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z usługi dotyczącej części asortymentu wynikającej z braku zapotrzebowania. UWAGA: Jeżeli producent danego urządzenia wymaga wykonania poniższych czynności należy je przeprowadzić podczas przeglądów i napraw. Stosownie: - dla respiratorów: - wymiana odpowiedniego zestawu serwisowego, wymiana sensora tlenu i akumulatora - wykonanie i udokumentowanie testów EST i SST zakończonych pomyślnie - dla autoklawów: - sprawdzenie szczelności i drożności instalacji ciśnieniowej - płukanie i odkamienianie -dla inkubatorów stacjonarnych: - sprawdzenie drożności, działania instalacji nawilżania, nadmuchu i tlenowej (wymiana filtra) - sprawdzenie działania układu nagrzewani, nawilżania i alarmu inkubatora - dla diatermii: - ocena stanu technicznego i sprawdzenie ciągłości przewodów i elektrod.

II.5) Główny kod CPV: 50400000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 24


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W tym zakresie wykonawca zobligowany jest wykazać że: - dysponuje osobami posiadającymi określone przez wytwórcę kwalifikacje i doświadczenie zawodowe tj. uprawnienia/przeszkolenie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 2A do specyfikacji. 2. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: punkcie 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 6.8 specyfikacji, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 4 stosuje się. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 4 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

oświadczenie, z którego treści będzie jednoznacznie wynikało, że Wykonawca -dysponuje określonym przez wytwórcę zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi - posiada określone przez wytwórcę instrukcje serwisowe wyrobu oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności serwisowych - dysponuje osobami posiadającymi określone przez wytwórcę kwalifikacje i doświadczenie zawodowe tj. uprawnienia/przeszkolenie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie): - Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji. - Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Arkusz cenowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do specyfikacji. (Arkusz winien zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania) oraz załącznik nr 1B. - Oświadczenia wymienione w punkcie 6.1-6.4 specyfikacji. - Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. - Poza wymienionymi powyżej dokumentami wskazane jest złożenie w ofercie kserokopii potwierdzenia wniesienia wadium, w przypadku wpłaty przelewem.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium ogółem wynosi: 13 779,00 zł. Wadium dla poszczególnych części określone jest w SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria


Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy mogą być dokonywane za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obydwie strony. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiające lub Wykonawcę. Zmiany nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 mogą dotyczyć: a) Zmiany adresu, osób reprezentujących Strony w przypadku zmian organizacyjnych, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy b) Zmiany przywoływanych w przedmiotowej umowie ustaw oraz rozporządzeń, w przypadku uchwalenia nowych ustaw lub rozporządzeń mających odpowiednie zastosowanie; c) obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a także w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług, d) podwyższenia wynagrodzenia na zasadach określonych w § 7 e) Zmiany stawki podatku od towarów i usług, f) obniżenia cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, g) wystąpienia niezależnych od stron umowy zmian dotyczących osób kluczowych dla realizacji umowy. Zmiana tych osób musi być zaakceptowana przez Zamawiającego, kwalifikacje wskazanych osób muszą być, co najmniej takie same, jakie były wymagane na etapie postępowania o zamówienie publiczne; h) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub i) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub j) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub k) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub l) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego m) wystąpienia okoliczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie, n) sytuacji gdy wystąpi konieczność realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie, o) Wykonawca opierał się na zasobach podmiotów trzecich wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, dopuszcza się zmianę tych podmiotów na etapie realizacji zamówienia pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnianie warunków. p) W przypadku konieczności zaniechania części zakresu przedmiotu umowy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu. q) Zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku likwidacji lub wycofania wyrobu medycznego z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. Wynagrodzenie za usługi objęte harmonogramem w stosunku do tego wyrobu nie przysługuje od dnia wystawienia orzeczenia technicznego i podpisania przez Strony pisemnego aneksu wyłączającego dane urządzenie z zakresu umowy. r) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: aa) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, bb) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; 5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ustępie 4 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 21/12/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: sprzet medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Generator ultradźwiekowy do kruszenia kamieni Głowica kamery Kamera Optyka Ureterofiberoskop giętki źródło światła
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Litotrypter pneumatyczny Sprężarka do litotryptera
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Laryngofiberoskop
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: sprzet medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Aparat rtg
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wywoływarka rtg
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Aparat do hemodializ ostrych
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:System centratorów laserowych
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sterylizator
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sterylizator
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sterylizator
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Myjnia
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 12 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Myjnia
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 13 Nazwa: sprzet medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Myjnia
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 14 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Myjnia
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 15 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Myjnia
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 16 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:System centratorów laserowych
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 17 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Stół operacyjny
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 18 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Tester trzeźwości
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 19 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Laser fizykoterapeutyczny
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 20 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Alkometr
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 21 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Histeroskop
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 22 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pompa strzykawkowa
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 23 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Lampa do fototerapii
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 24 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Mikroskop
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 25 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Mikroskop
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 26 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Mikroskop
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 27 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Aparat usg Zestaw aparatu usg
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 28 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Generator chirurgiczny
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 29 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Lancetron Lancetron przystawka
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 30 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Laser fizykoterapeutyczny
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 31 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Respirator
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 32 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Aparat do znieczulania Aparat do znieczulania -monitor Aparat do znieczulania -respirator anestez. Aparat do znieczulania -układ okrężny
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 33 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Respirator
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 34 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw do prób wysiłkowych z bieżnią
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 35 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Inkubator
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 36 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Respirator
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 37 Nazwa: przęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Respirator
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 38 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Lampa do fototerapii
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 39 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Urządzenie do resuscytacji
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 40 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Stanowisko do resuscytacji
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 41 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Nawilżacz
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 42 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ciepłe gniazdko
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 43 Nazwa: przęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pompa objętościowa
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 44 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Strzykawka automatyczna
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 45 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Aparat histopatologiczny
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 46 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Aparat EEG
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 47 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Tonometr
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 48 Nazwa: zęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Artroskop
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 49 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Drzwi radialne
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 50 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Aparat histopatologiczny
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15
gwarancja 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 51 Nazwa: rzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Aparat do znieczulania
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 10
cena 1 roboczogodziny 15

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 52 Nazwa: przęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Aparat fizykoterapeutyczny
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 53 Nazwa: zęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Stymulator-kalorymetr
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 54 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wiertarka
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 55 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:System neuronawigacji
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 56 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Aparat do krioterapii
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 57 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Aparat usg
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 58 Nazwa: zęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Aparat usg
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 59 Nazwa: rzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Aparat usg
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 60 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Videokolonoskop
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 61 Nazwa: przęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:System nadzoru mycia endoskopów
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 62 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Autorefraktokeratometr
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 63 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Perymetr
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 64 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Tomograf komputerowy
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 65 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Audiometr
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 66 Nazwa: przęt medycz

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Aparat do badań przesiew. Słuchu
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 67 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Lancetron
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 68 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:moduł do FiO2-EtO2, FiCo2, EtCO2, N2O, MAC, spirometrii moduł do FiO2-EtO2, FiCo2, EtCO2, N2O, MAC, spirometrii moduł do NIBP,EKG,ST,T1,T2,T1-T2,IBPx2,RESP,SPO2 moduł do NIBP,EKG,ST,T1,T2,T1-T2,IBPx2,RESP,SPO2 Monitor modułowy
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 69 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Aparat do znieczulania Aparat do znieczulania -respirator anestez.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 70 Nazwa: przęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Aparat do znieczulania Aparat do znieczulania Aparat do znieczulania Aparat do znieczulania -monitor Monitor - moduł pomiarowy Monitor - moduł pomiarowy Monitor - moduł pomiarowy Monitor - moduł pomiarowy Monitor - moduł pomiarowy Monitor - moduł pomiarowy Monitor - moduł pomiarowy Monitor - moduł pomiarowy Monitor modułowy Monitor modułowy
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 71 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Defibrylator Zasilacz do defibr.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 72 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Łóżko do intensywnej terapii Materac przeciwodleżynowy
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 73 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wycinarka do osłon
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 74 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:System planowania leczenia 3D
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 75 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Stół operacyjny
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 76 Nazwa: przęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Osmometr
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 77 Nazwa: rzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Nóż ultradźwiękowy
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 78 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Mikroskop
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 79 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Laser
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 80 Nazwa: ęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Aparat Jawalla- unit okulistyczny Elektromagnes okulistyczny Exophthalmometr6330- unit okulistyczny Foropter unit okulistyczny Foropter- unit okulistyczny Frontofokometr Lampa szczelinowa Lampa szczelinowa-unit okulistyczny Oftalmometr unit okulistyczny Polomierz Projektor unit okulistyczny
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 81 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Agregat sprężarkowy ze zbiornikiem
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 82 Nazwa: ęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:zbiornik ciekłego tlenu
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 83 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Filtr antybakteryjny Filtr antybakteryjny Panel kontrolny pomp próżniowych Pompa próżniowa Pompa próżniowa Pompa próżniowa Przetwornik ciśnieniowy Układ zasilania instalacji próżni medycznej Zbiornik ciśnieniowy Zbiornik ciśnieniowy Zbiornik ciśnieniowy
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 84 Nazwa: przęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Osuszacz Osuszacz chłodniczy System odłaźniania układu sprężarek powietrza
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 85 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Symulator parametrów życiowych pacjenta Tester bezpieczeństwa elektrycznego Tester defibr. i ekg
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 86 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kardiotokograf
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 87 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kardiotokograf Kardiotokograf Monitor płodu Monitor płodu Monitor płodu
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 88 Nazwa: ęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Lancetron Lancetron przystawka
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 89 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Radiometr
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 90 Nazwa: rzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dozymetr Dozymetr absolutny Zestaw dozymetryczny
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 91 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Bieżnia
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 92 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wirówka
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 93 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wiertarka
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 94 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wiertarka Wiertarka-kaseta sterylizacyjna wiertarka-kątnica 20 stopni wiertarka-kątnica krótka wiertarka-końcówka zagięta wiertarka-pedał sterujący wiertarka-perforator wiertarka-prostnica krótka wiertarka-reduktor obrotów wiertarka-silnik
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 95 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Napęd do wiertarki Napęd do wiertarki Prostnica Prostnica Wiertarka
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 96 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Aparat do znieczulania
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 97 Nazwa: ęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Duplikator
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 98 Nazwa: przęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Miernik aktywności izotopów
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 99 Nazwa: medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Urządzenie do badańia słuchowych potencjałów wywołanych
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 100 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Aparat do urodynamiki
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 101 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:System kompresji klatki piersiowej
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 102 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Artroskop Optyka
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 103 Nazwa: medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Lampa operacyjna
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 104 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Detektor promieniowania gamma
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 105 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Densytometr
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 106 Nazwa: rzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wanna porodowa Wózek do kąpieli
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 107 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Komora laminarna Komora laminarna
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 108 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Respirator
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 109 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Bronchofiberoskop Bronchofiberoskop Procesor wizyjny Procesor wizyjny Videogastroskop Videogastroskop Videokolonoskop Videomonitor Videomonitor Wózek endoskopowy Wózek endoskopowy Zestaw do archiwizacji
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 110 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Lampa do fototerapii
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 111 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Lampa szczelinowa
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 112 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Myjnia endoskopów
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 113 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:System Nadzoru Położniczego (serwer, klient, monitor szt.2, drukarką szt.2) Telemetria AVALON CTS (stacja bazowa z przetwornikami)
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 114 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Lampa operacyjna
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 115 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Aparat usg
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 116 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sterylizator
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 117 Nazwa: ęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Łóżko porodowe
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 118 Nazwa: rzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Mammograf
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 119 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:inkubator lampa do fototerapii
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 120 Nazwa: sprzęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:respirator
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 121 Nazwa: ęt medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:aparat do procedury nerkozastepczej i plazmaferezy selektywnej
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Pliki do pobrania
Zał±cznik - 2016-12-08 (0161208130632-113-specyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2016-12-08 (0161208130638-zalacznik nr 1b- opis przedmiotu zamiowienia.xls)
Zał±cznik - 2016-12-19 (0161219120157-umowa -modyfikacja.odt)
Zał±cznik - 2016-12-21 (0161221072100-modyfikacja zalacznik 1b.xls)
Zał±cznik - 2017-02-20 (0170220134611-zawiadomienie o wyborze.pdf)
Zał±cznik - 2017-02-28 (0170228082830-sprostowanie do wyboru.pdf)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2016-12-13
OdpowiedĽ:dodano: 2016-12-13
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 13.12.2016 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/113/AH/ 5230 /2016

Dotyczy: ¶wiadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bież±cych, konserwacji oraz okresowych przegl±dów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. 113/2016


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 09.12.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Pytanie 1 – do opisu przedmiotu zamówienia – zał±cznik 1B (ZAKRES 22, 23, 36, 71)
Czy Zamawiaj±cy udzieli informacji, czy w ramach przegl±dów Wykonawca ma uwzględnić cenę wymiany akumulatorów czy będzie to rozliczane dodatkow± ofert±?
Według zaleceń producenta wymiana akumulatorów nie następuje co roku, zależne jest to od wielu czynników m. in. warunków eksploatacji, dlatego po odpowiedniej diagnozie serwisant może stwierdzić tak± konieczno¶ć. Jeżeli mamy wymieniać akumulatory, prosimy o informację w których urz±dzeniach w przeci±gu 3 lat nast±piła taka wymiana?
OdpowiedĽ: Nie. Będzie to rozliczane dodatkow± ofert±.

Zwracamy się z uprzejm± pro¶b± także o informacje czy w ramach przegl±dów respiratorów maj± być wymieniane pakiety serwisowe? Jeżeli tak prosimy o informację co zostało wymienione w podanych respiratorach w przeci±gu 4 lat?
OdpowiedĽ: Pakiety zostały wymienione w 2016 r. Pakiety maj± być wymieniane zgodnie z zaleceniami producenta.Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Podpisał
Z-ca Dyr. ds. Pielęgniarstwa
Zdzisław Wolak
- Adresat
- a/a


Pytanie:dodano: 2016-12-13
OdpowiedĽ:dodano: 2016-12-13
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 13.12.2016 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/113/AH/ 5232 /2016

Dotyczy: ¶wiadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bież±cych, konserwacji oraz okresowych przegl±dów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. 113/2016


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 09.12.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:


1. Dotyczy umowy § 2 ust. 1, ust. 2; umowy § 3 ust. 3, ust.11: Firma nasza dokumentuje wykonanie usługi po-przez wystawienie Raportów Serwisowych przez inżyniera serwisowego i nie stosuje praktyki używania kart pracy. Czy Zamawiaj±cy zgodzi się na zast±pienie karty pracy Raportem Serwisowym.
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy dopuszcza również raport serwisowy.

2. Dotyczy zadania 115: Zwracamy się z pro¶b± o podanie terminów najbliższych przegl±dów każdego z apara-tów w zadaniu 115 LOGIQ e, VOLUSON E8, co pozwoli na odpowiednie skalkulowanie ceny.
OdpowiedĽ: Aparat USG LOGIQ e 25.11.2017 , VOLUSON E8 25.11.2017.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisał
Z-ca Dyr. ds. Pielęgniarstwa
Zdzisław Wolak


- Adresat
- a/a


Sprostowanie:dodano: 2016-12-19


Ogłoszenie nr 369455 - 2016 z dnia 2016-12-19 r.

Tarnów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 362259-2016
Data: 03/01/2017


SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY


Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SPZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 85005274000000, ul. ul. Lwowska , 33100 Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 315 460, e-mail ania@lukasz.med.pl, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej (url): www.lukasz.med.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urz±dzeń lub formatów plików, które nie s± ogólnie dostępne:


SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 21/12/2016, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 03/01/2017, godzina: 10:00,


OdpowiedĽ:dodano: 2016-12-19

Pytanie:dodano: 2016-12-19
OdpowiedĽ:dodano: 2016-12-19
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 16.12.2016 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/113/AH/ 5323 /2016

Dotyczy: ¶wiadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bież±cych, konserwacji oraz okresowych przegl±dów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. 113/2016


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 13.12.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Zapytanie 1.: Dotyczy wzoru umowy
Wykonawca wnioskuje o zast±pienie zapisu §5 ust.1:
„a) w wysoko¶ci 50,00 zł (słownie: pięćdziesi±t złotych 00/100) za każdy dzień opóĽnienia w realizacji usługi przegl±du, naprawy”
zapisem:
„a) w wysoko¶ci 50,00 zł (słownie: pięćdziesi±t złotych 00/100) za każdy dzień roboczy opóĽnienia w realizacji usługi przegl±du, naprawy”.
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy modyfikuje projekt umowy - zał±cznik nr 3 w §5 ust.1 oraz w §2 poprzez dopisanie ustępu 4. Zmodyfikowany zał±cznik znajduje się na stronie internetowej Zamawiaj±cego w plikach do pobrania.

Zapytanie 2.: Dotyczy wzoru umowy
Wykonawca wnioskuje o zast±pienie zapisu §5 ust.3:
„Strony uzgadniaj±, że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potr±cane będ± z wystawionej przez Wykonawcę faktury, a gdyby okazało się to niemożliwe Wykonawca zobowi±zany jest do zapłaty kar na rachunek Zamawiaj±cego w ci±gu 30 dni od dnia otrzymania noty obci±żeniowej”
zapisem:
„Strony uzgadniaj±, że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie będ± rozliczane na podstawie odrębnej noty obci±żeniowej wystawionej przez Zamawiaj±cego z terminem płatno¶ci 30 dni od daty otrzymania noty.”
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy modyfikuje projekt umowy - zał±cznik nr 3 w §5 ust.3. Zmodyfikowany zał±cznik znajduje się na stronie internetowej Zamawiaj±cego w plikach do pobrania.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem.

- Adresat + zał±cznik
- a/a

Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala

Pytanie:dodano: 2016-12-19
OdpowiedĽ:dodano: 2016-12-19
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 16.12.2016 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/113/AH/ 5323 /2016

Dotyczy: ¶wiadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bież±cych, konserwacji oraz okresowych przegl±dów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. 113/2016


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 14.12.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Dotyczy zakresu 83


1. Prosimy o potwierdzenie że wykonawca musi posiadać autoryzację (np. list autoryzacyjny) producenta do wykonywania posprzedażowej obsługi serwisowej urz±dzeń i będzie musiał j± przedstawić na etapie realiza-cji umowy.
OdpowiedĽ: Nie, wykonawca nie musi posiadać autoryzacji.

2. Ile przegl±dów technicznych Zamawiaj±cy będzie wymagał w okresie trwania umowy?
OdpowiedĽ: 2 przegl±dy w okresie trwania umowy.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


- Adresat
- a/a

Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala


Pytanie:dodano: 2016-12-19
OdpowiedĽ:dodano: 2016-12-19
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 16.12.2016 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/113/AH/ 5323 /2016

Dotyczy: ¶wiadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bież±cych, konserwacji oraz okresowych przegl±dów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. 113/2016

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 13.12.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Pytanie 1. Dotyczy przedmiotu umowy - Pakietu nr 68,69,70
Wykonawca zwraca się z zapytaniem do Zamawiaj±cego czy będzie wymagał od wszystkich wykonawców, którzy złożyli ofertę na powyższe pakiety, certyfikatów szkolenia wystawione przez producenta dla poszczególnej aparatury w celu rzetelnego wykonania przedmiotu umowy.
OdpowiedĽ: Nie.

Pytanie 2. Dotyczy przedmiotu umowy - Pakietu nr 68,69,70
Czy podczas przegl±du Zamawiaj±cy wymagał od każdego Wykonawca wymieniany czę¶ci serwisowych w zaofero-wanej cenie zgodnie z wymaganiami producenta?
OdpowiedĽ: Tak.

Pytanie 3. Dotyczy przedmiotu umowy - Pakietu nr 68,69,70
Wykonawca zwraca się do Zamawiaj±cego z pro¶b± o informację czy przegl±dy aparatury medycznej z powyższych pakietów będ± wykonywane w jednym terminie. Informacja ta jest niezbędna do ustalenia ilo¶ci dojazdów do Zamawiaj±cego.
OdpowiedĽ: zakres 68 – 06.06.2017, zakres 69 – 06.06.2017, zakres 70 – 25.02.2017 i 27.09.2017.

Pytanie 4. Dotyczy przedmiotu umowy - Pakietu nr 68,69,70
Czy podczas przegl±du Zamawiaj±cy wymaga wymiany czę¶ci zgodnie z wymaganiami producenta tzn.:
AESPIRE 7100: uszczelki gniazd parownikówx1, uszczelkę filtra 2mx1, akumulator x1,
CAM: filtr przeciw kurzowy boczny x1, filtr przeciw kurzowy ekranu x1, filtr powietrza NIBP x1, pułapka wodna d-fend x 1oraz linia próbkuj±ca x 1 oraz zestawy serwisowe 8001760 x1
EXCEL 210SE 7000: Zestaw serwisowy 12 miesięczny x1, Uszczelki gniazd parowników x1, Uszczelka O2 na butlę x1, Uszczelka N2O na butlę x1, Zestaw naklejek GMS x1, Uszczelka wys. ci¶nienia Yoke x2.
OdpowiedĽ: Tak.


Pytanie 5. Dotyczy zapisu w § 5 ust. 1 w projekcie umowy w zał. nr 3
Wykonawca prosi o zmianę zapisu z:
a) w wysoko¶ci 50,00 zł (słownie: pięćdziesi±t złotych 00/100) za każdy dzień opóĽnienia w realizacji usługi przegl±du, naprawy.
b) w wysoko¶ci 10% kwoty wynagrodzenia brutto okre¶lonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy – w przypadku rozwi±zania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odst±pienia od umowy z przyczyn, za które odpo-wiada Wykonawca.
na:
a) w wysoko¶ci 25,00 zł (słownie: pięćdziesi±t złotych 00/100) za każdy dzień opóĽnienia w realizacji usługi przegl±du, naprawy.
b) w wysoko¶ci 5% kwoty wynagrodzenia brutto okre¶lonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy – w przypadku rozwi±zania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odst±pienia od umowy z przyczyn, za które odpo-wiada Wykonawca.
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Adresat
- a/a

Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala

Pytanie:dodano: 2016-12-19
OdpowiedĽ:dodano: 2016-12-19
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 16.12.2016 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/113/AH/ 5323 /2016

Dotyczy: ¶wiadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bież±cych, konserwacji oraz okresowych przegl±dów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. 113/2016


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.12.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Pytanie 1
Czy Zamawiaj±cy zgodnie z ustaw± o wyrobach medycznych w celu sprawdzenia uprawnień Wykonawcy do prowadzenia serwisu oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjenta będzie wymagał od wszystkich Wykonawców dla urz±dzeń z zał±cznika 1 B zakres 33, dodatkowo oprócz o¶wiadczenia Zał±cznik 2A do SIWZ, autoryzacji producenta na wykonywanie usług serwisowych?
OdpowiedĽ: Nie.

Pytanie 2
Czy Zamawiaj±cy zgodnie z ustaw± o wyrobach medycznych w celu weryfikacji wiedzy i do¶wiadczenia Wykonawcy dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów będzie wymagał od wszystkich Wykonawców dla urz±dzeń z zał±cznika 1 B zakres 33 dodatkowo oprócz o¶wiadczenia Zał±cznik 2A do SIWZ imiennych certyfikatów ze szkolenia serwisowych na urz±dzenia objęte zamówieniem wystawionych przez producenta sprzętu lub autoryzowany serwis? Tylko specjalistyczne szkolenie odbyte u producenta sprzętu medycznego w sposób wystarczaj±cy zapewnia posiadanie wiedzy i umiejętno¶ci do wykonania czynno¶ci serwisowych
OdpowiedĽ: Nie.


Pytanie 3
Czy zamawiaj±cy zgodnie z ustaw± o wyrobach medycznych w celu weryfikacji potencjału technicznego Wykonawcy dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów będzie wymagał od wszystkich Wykonawców dla urz±dzeń z zał±cznika 1 B zakres 33, dodatkowo oprócz o¶wiadczenia Zał±cznik 2A do SIWZ przedstawienia: listy urz±dzeń kontrolno- pomiarowych do sprawdzania aparatury medycznej wraz z aktualnymi dokumentami kalibracji? Urz±dzenia powinny być zgodne z list± urz±dzeń wymienionych w instrukcji wykonania przegl±dów opracowanej przez producenta sprzętu.
OdpowiedĽ: Nie, Zamawiaj±cy zmodyfikował tre¶ć §3 ust. 3 projektu umowy. Zmodyfikowany zał±cznik znajduje się na stronie internetowej Zamawiaj±cego w plikach do pobrania.

Pytanie 4
Czy Zamawiaj±cy dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów oraz zgodno¶ci zapisów z instrukcji obsługi urz±dzenia będzie wymagał od wszystkich Wykonawców do przeprowadzenia przegl±dów i napraw użycia tylko oryginalnych czę¶ci zamiennych ?
OdpowiedĽ: Użyte do przeprowadzania napraw czę¶ci zamienne powinny być zgodne z instrukcj± obsługi urz±dzenia.

Pytanie 5
Ustawa o wyrobach medycznych celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjenta wymaga przeprowadzenia przegl±dów technicznych zgodnie z wymogami producenta . Czy zamawiaj±cy wymaga od wszystkich Wykonawców aby w ramach procedury przegl±dowej zgodnej z wymogami producenta dla urz±dzeń z zał±cznika 1 B zakres 33, zostały wymienione czę¶ci zużywalne według harmonogramu podanego w instrukcji obsługi ? Tylko wykonanie pełnej procedury przegl±dowej zgodnie z zaleceniami producenta gwarantuje bezpieczeństwo pracy aparatu.
OdpowiedĽ: Tak.

Pytanie 6
Przegl±dy techniczne opisane w dokumentacji technicznej producenta wymagaj± wymiany czę¶ci eksploatacyjnych . Czy Zamawiaj±cy dla zapewnienia porównywalno¶ci ofert różnych Wykonawców zgodzi się dla urz±dzeń z zał±cznika 1 B zakres 33, na dodanie wymogu wymiany czę¶ci eksploatacyjnych według nr katalogowych producenta, zgodnych z instrukcj± obsługi urz±dzenia, według listy poniższej. Czę¶ci te maj± być wyszczególnione dalej w raporcie serwisowym i na fakturze. Wymóg ten będzie obowi±zywał wszystkich Wykonawców.Zakres 33
Przegl±d respiratora Babylog 8000 ARTB-0009
nr kat opis ilo¶c w szt.
MX08207 Babylog 8000 Set 2y 1
MX18002 Babylog 8000 ServSet (1 year) 1
8305367 FILTER MAT 4

OdpowiedĽ: Użyte do przeprowadzania napraw czę¶ci zamienne powinny być zgodne z instrukcj± obsługi urz±dzenia.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem.

- Adresat + zał±cznik
- a/a

Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala

Pytanie:dodano: 2016-12-19
OdpowiedĽ:dodano: 2016-12-19
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 16.12.2016 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/113/AH/ 5323 /2016

Dotyczy: ¶wiadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bież±cych, konserwacji oraz okresowych przegl±dów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. 113/2016


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 14.12.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Dotyczy pakietu 21:

Prosimy o wyszczególnienie wszystkich elementów wchodz±cych w skład pakietu 21 – Histerskop.

W skład tego typu zestawów mog± wchodzić różne urz±dzenia jak: kamera laparoskopowa,
Ľródło ¶wiatła, pompa laparoskopowa, wózek do urz±dzeń itp. Jednak skład takiego zestawu jest dobierany indywidualnie dla każdego klienta mog± być w różnych szpitalach różne. Kalkulacja ceny przegl±du zależy wła¶nie od elementów składowych zestawu.

Prosimy zatem o wyszczególnienie wszystkich urz±dzeń wraz z podaniem ich nazw, numerów katalogowych oraz numerów seryjnych.
OdpowiedĽ:
W skład zestawu Histeroskopowego wchodz± urz±dzenia:

L.p. Nazwa- Typ nr ser.
1. Diatermia GN 300 6819
2. PV 949 monitor 08-112564
3. PG 055 pompa endoskopowa 0511CE962
4. PV 880 wózek endoskopowy 1193
5. PV 150 kamera 319731
6. OP 930 Ľródło ¶wiatła 3696
7. PE508A M9295Dotyczy pakietu 95:

Prosimy o informacje czy obok urz±dzeń wyszczególnionych w zakresie 95 nie występuj± np. wałki giętkie lub dodatkowe głowice robocze ?

Kalkulacja ceny przegl±du zależy od elementów składowych zestawu i każdy element ma wpływ na oferowana cenę.
OdpowiedĽ: Wałki giętkie – jest, głowice robocze – nie ma dodatkowych.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Adresat
- a/a

Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala

Pytanie:dodano: 2016-12-19
OdpowiedĽ:dodano: 2016-12-19
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 16.12.2016 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/113/AH/ 5323 /2016

Dotyczy: ¶wiadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bież±cych, konserwacji oraz okresowych przegl±dów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. 113/2016


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 14.12.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Dotyczy wzór umowy §2 pkt 3
" Zamawiaj±cy wymaga aby przegl±dy wykonywane były w oparciu o własn± aparaturę kontroln±, pomiarow±, własne narzędzia i materiały w siedzibie Zamawiaj±cego. "
pytanie:
Czy jest możliwo¶ć aby przegl±dy oraz naprawy endoskopów - Zakres 60 - wykonywane były w siedzibie Wykonawcy. Sprzęt przewożony firm± kuriersk± DHL. Paczki s± ubezpieczone.
OdpowiedĽ: Tak.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


- Adresat
- a/a


Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala

Pytanie:dodano: 2016-12-19
OdpowiedĽ:dodano: 2016-12-19
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 16.12.2016 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/113/AH/ 5323 /2016

Dotyczy: ¶wiadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bież±cych, konserwacji oraz okresowych przegl±dów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. 113/2016


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 14.12.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
1) Dotyczy § 3 punkt 17 umowy ( dotyczy Zakresu 118)
Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiaj±cy wymaga posiadania przez Wykonawcę imiennych certyfikatów ze szkoleń w zakresie obsługi i konserwacji aparatu na który będzie składał ofertę?
Zgodnie z zaleceniami producenta aparatu tzn. w instrukcji obsługi sprzętu producent jasno okre¶la kto może wykonywać przegl±dy tzn. osoby posiadaj±ce certyfikaty ukończenia szkolenia serwisowego u danego producenta.
Tym samym rozumiemy, iż Zamawiaj±cy musi działać zgodnie z obowi±zuj±cymi przepisami tzn Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r., która reguluje jakie podmioty mog± wykonywać m.in. przegl±dy okresowe. Każda firma składaj±ca oferty powinna wykazać, że dysponuje odpowiednimi osobami mog±cymi wykonać przegl±dy i udokumentować to doł±czaj±c kopie certyfikatów tych osób.
OdpowiedĽ: Nie, Zamawiaj±cy nie wymaga posiadania przez Wykonawcę imiennych certyfikatów szkoleń w zakresie obsługi i konserwacji aparatu na który będzie składał ofertę. Ustawa o wyborach medycznych nie ogranicza kręgu podmiotów, które mog± wykonywać przegl±dy okresowe do podmiotów podsiadaj±cych certyfikaty ukończenia szkolenia u producenta.

2) Dotyczy § 3 punkt 9 Umowy
- Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiaj±cy będzie wymagał od Wykonawcy udowodnienia posiadania dostępno¶ci do oryginalnych czę¶ci do danego aparatu( producenta sprzętu) na, który będzie składał ofertę.
Uzasadnienie:
Czy Zamawiaj±cy dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów oraz zgodno¶ci zapisów z instrukcji obsługi urz±dzenia będzie wymagał od wszystkich Wykonawców do przeprowadzenia przegl±dów i napraw użycia oryginalnych czę¶ci zamiennych.
OdpowiedĽ: Nie.

3) Dotyczy § 3 punkt 11 Umowy
Zwracamy się do zamawiaj±cego od odst±pienie od zapisu dostarczenia aparatu zastępczego dotyczy Zakres 118 - Mammograf Lorad MIV ponieważ sprowadzenie aparatu zastępczego i ponowna instalacja sprzętu wi±zała by się z dużymi kosztami zarówno dla użytkownika aparatu jak Wykonawcy. Ponowna instalacja sprzętu obarczona jest pozwoleniem przez Sanepid na użytkowanie nowego sprzętu.
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy dokonał modyfikacji projektu umowy – zał±cznika nr 3 w § 3 punkt 11. Zmodyfikowany zał±cznik znajduje się na stronie internetowej Zamawiaj±cego w plikach do pobrania.
Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem.- Adresat + zał±cznik
- a/a

Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala

Pytanie:dodano: 2016-12-19
OdpowiedĽ:dodano: 2016-12-19
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 16.12.2016 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/113/AH/ 5323 /2016

Dotyczy: ¶wiadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bież±cych, konserwacji oraz okresowych przegl±dów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. 113/2016

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.12.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Pytanie 1: pakietu 71
Czy Zamawiaj±cy będzie wymagał od Wykonawcy doł±czenia do oferty listy posiadanych analizatorów / testerów, wraz z aktualnymi certyfikatami, dokumentami kalibracji, niezbędnymi do prawidłowego wykonania przegl±dów technicznych defibrylatorów?
OdpowiedĽ: Nie, Zamawiaj±cy zmodyfikował § 3 ust. 3 projektu umowy. Zmodyfikowany zał±cznik znajduje się na stronie internetowej Zamawiaj±cego w plikach do pobrania.

Pytanie 2: pakietu 71
Czy Zamawiaj±cy będzie wymagał od Wykonawcy wykazania się certyfikatem, dokumentem potwierdzaj±cym odbycie szkolenia w zakresie przegl±du technicznego defibrylatorów zgodnym z ustaw± z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107 z 2010 r. Poz. 679).
OdpowiedĽ: Nie.

Pytanie 3: pakietu 71
Czy Zamawiaj±cy będzie wymagał uwzględnienia w ofercie cenowej wymianę akumulatorów w defibrylatorach, czy ewentualna wymiana akumulatora będzie traktowana jako osobne zlecenie?
OdpowiedĽ: Nie, ewentualna wymiana akumulatora będzie traktowana jako osobne zlecenie.

Pytanie 4 : pakietu 71
Czy przegl±dy techniczne defibrylatorów Lifepak z pakietu 71 wykonywane będ± w jednym terminie? Zwracamy się z pro¶b± o udostępnienie terminu wykonania najbliższych przegl±dów?
OdpowiedĽ: Nie, termin wykonania najbliższych przegl±dów: 28.11.2017, 12.04.2018, 01.07.2018.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem.

- Adresat + zał±cznik
- a/a

Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala

Pytanie:dodano: 2016-12-19
OdpowiedĽ:dodano: 2016-12-19
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 16.12.2016 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/113/AH/ 5323 /2016

Dotyczy: ¶wiadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bież±cych, konserwacji oraz okresowych przegl±dów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. 113/2016


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 14.12.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie 1 zakres 70
Prosimy Zamawiaj±cego o informację czy monitory wymienione w zadaniu 70 posiadaj± moduły?
Jeżeli tak to czy s± to moduły gazowe, które powinny być wycenione razem?
OdpowiedĽ: Tak.

Pytanie 2 zakres 68,70,119,115
Czy Zamawiaj±cy będzie wymagał, aby Wykonawca był zamieszczony w wykazie podmiotów o których mowa w art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679) i posiadał aktualne uprawnienia wynikaj±ce ze statusu autoryzowanego serwisu w zakresie przegl±dów technicznych i konserwacji sprzętu medycznego okre¶lonego w niniejszym pakiecie.
OdpowiedĽ: Nie.

Pytanie 3 zakres 120
Prosimy Zamawiaj±cego o podanie daty pierwszego przegl±du.
OdpowiedĽ: 12.07.2017 r.

Pytanie 4 zakres 119
Czy inkubator Giraffe wymieniony w tym zakresie posiada resuscytator?
OdpowiedĽ: Nie posiada.Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Adresat
- a/a

Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala

Pytanie:dodano: 2016-12-19
OdpowiedĽ:dodano: 2016-12-19
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 16.12.2016 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl
Nasz znak: SWLOG-271/113/AH/ 5323 /2016

Dotyczy: ¶wiadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bież±cych, konserwacji oraz okresowych przegl±dów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. 113/2016
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.12.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
1. Pytanie dot. zał. 3 do SIWZ Projekt umowy par. 3 ust 18
Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialno¶ć Wykonawcy oparta jest na zasadach wynikaj±cych z kc, w szczególno¶ci na zasadzie winy.
OdpowiedĽ: Odpowiedzialno¶ć Wykonawcy oparta jest na zasadach wynikaj±cych z przepisów powszechnie obowi±zuj±cego prawa.

2. Pytanie dot. zał. 3 do SIWZ Projekt umowy par. 3 ust 21 – dotyczy pakietu 7 i 16
Prosimy celem doprecyzowania warunków gwarancji o dopisanie na końcu zdania : „ Rękojmię wył±cza się” .
Brak powyższego zapisu istotnie wpłynie na cenę oferowanych czę¶ci zamiennych.
OdpowiedĽ: Zapis pozostaje bez zmian.

3. Pytanie dot. zał. 3 do SIWZ Projekt umowy par 4 ust 7
Prosimy o zmianę słowa „ gwarantuje” na „zapewnia”.
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy zmodyfikowała zapis w projekcie umowy – zał±czniku nr 3 w par 4 ust 7 . Zmodyfikowany zał±cznik znajduje się na stronie internetowej Zamawiaj±cego w plikach do pobrania.

4. Pytanie dot. zał. 3 do SIWZ Projekt umowy par 5
Prosimy o dopisanie ustępu w brzmieniu:

„Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialno¶ć w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalaj± na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialno¶ci odszkodowawczej. W pozostałym zakresie ł±czna odpowiedzialno¶ć odszkodowawcza Wykonawcy wynikaj±ca z umowy lub pozostaj±ca z ni± w zwi±zku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do warto¶ci umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno¶ci za utracone korzy¶ci, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwo¶ci eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiaj±cego swoim kontrahentom”
Przedmiotowa pro¶ba uzasadniona jest coraz szersz± międzynarodow± praktyk±, w której standardem s± klauzule ograniczaj±ce odpowiedzialno¶ć odszkodowawcz± Wykonawcy, w kontek¶cie coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialno¶ć Wykonawcy nie powinna przekraczać okre¶lonej czę¶ci wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonuj± w umowach Banku ¦wiatowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialno¶ci do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wyst±piła bezpo¶rednia strata Zamawiaj±cego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i ł±cznej kwoty odpowiedzialno¶ci odszkodowawczej s± i tak wystarczaj±cym czynnikiem „motywuj±cym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.
OdpowiedĽ: Zapis pozostaje bez zmian.

5. Pytanie dot. zał. 3 do SIWZ Projekt umowy par 3 ust 9 – dotyczy pakietu 7 i 16

Z uwagi na fakt, że producent czę¶ci zamiennych stosuje czę¶ci oryginalne ale mog±ce podlegać rekondycjonowaniu, a wykonawca nie ma w tym zakresie wypływu na dostawę prosimy o zmianę brzmienia na:

„W przypadku stwierdzenia konieczno¶ci wykonania naprawy lub wymiany czę¶ci Wykonawca sporz±dzi kosztorys usunięcia nieprawidłowo¶ci w którym sporz±dzi wykaz oryginalnych czę¶ci zamiennych…”
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy zmodyfikowała zapis w projekcie umowy – zał±czniku nr 3 w par 3 ust 9, oraz dopisał ustęp 9a. Zmodyfikowany zał±cznik znajduje się na stronie internetowej Zamawiaj±cego w plikach do pobrania.

6. Pytanie dot. zał. 3 do SIWZ Projekt umowy par 3 ust 8 – dotyczy pakietu 7 i 16
Prosimy, celem doprecyzowania przypadku, w którym producent nie gwarantuje dostępno¶ci czę¶ci zamiennych, o dopisanie po słowie „Kosztorys” wyrażenia: „ lub informację o braku oryginalnych czę¶ci u producenta”.
OdpowiedĽ: Zapis pozostaje bez zmian.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem.

- Adresat + zał±cznik
- a/a

Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala


Sprostowanie:dodano: 2016-12-21
OdpowiedĽ:dodano: 2016-12-21
Ogłoszenie nr 371010 - 2016 z dnia 2016-12-21 r.

Tarnów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 362259-2016
Data: 08/12/2016


SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY


Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SPZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 85005274000000, ul. ul. Lwowska , 33100 Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 315 460, e-mail ania@lukasz.med.pl, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej (url): www.lukasz.med.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urz±dzeń lub formatów plików, które nie s± ogólnie dostępne:


SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: załacznik ICzę¶ć nr: 102 Nazwa: sprzęt medyczny
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Czę¶ć nr: 102 Nazwa: sprzęt medyczny 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko¶ć, zakres, rodzaj i ilo¶ć dostaw, usług lub robót budowlanych lub okre¶lenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre¶lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Artroskop Optyka 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9 3) Warto¶ć czę¶ci zamówienia (jeżeli zamawiaj±cy podaje informacje o warto¶ci zamówienia): Warto¶ć bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie 6) INFORMACJE DODATKOWE:
W ogłoszeniu powinno być: Czę¶ć nr: 102 Nazwa: sprzęt medyczny 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko¶ć, zakres, rodzaj i ilo¶ć dostaw, usług lub robót budowlanych lub okre¶lenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre¶lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Artroskop 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9 3) Warto¶ć czę¶ci zamówienia (jeżeli zamawiaj±cy podaje informacje o warto¶ci zamówienia): Warto¶ć bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie 6) INFORMACJE DODATKOWE:II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: załacznik I
Punkt:
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Czę¶ć nr: 102A Nazwa: sprzęt medyczny 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko¶ć, zakres, rodzaj i ilo¶ć dostaw, usług lub robót budowlanych lub okre¶lenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre¶lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Optyka 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9 3) Warto¶ć czę¶ci zamówienia (jeżeli zamawiaj±cy podaje informacje o warto¶ci zamówienia): Warto¶ć bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie 6) INFORMACJE DODATKOWE:

Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domy¶lny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Sprostowanie:dodano: 2016-12-21
OdpowiedĽ:dodano: 2016-12-21
Tarnów, 2016-12-20

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

¦wiadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bież±cych, konserwacji oraz okresowych przegl±dów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ
w Tarnowie

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TRE¦CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr sprawy 113/2016

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (29 stycznia 2004r. Dz. U. z 2015 r poz. 2164 ze zm). działaj±c w imieniu Zamawiaj±cego, wprowadzam do tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuj±ce zmiany:

1. Zamawiaj±cy modyfikuje zapisy w Rozdziale X, XIII SIWZ, modyfikuje zał±cznik nr 1B – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy – zał±cznik nr 3.

2. Zamawiaj±cy dokonuje wydzielenia z zakresu nr 102 pozycji „optyka” i tworzy nowy zakres nr 102A.
W zał±czniku nr 1b było:

Zakres 102
Artroskop 1288HD 3CCD Full HD konsola kamery, 1288HD 3CCD głowica kamery z obiek 12DO47954 Blok Operacyjny Stryker 2012
Artroskop Compact-Cart wózek 001-007749 Blok Operacyjny Stryker 2012
Artroskop Crossfire konsola -shaver + waporyzator 12E024064 Blok Operacyjny Stryker 2012
Artroskop FloSteady pompa 1205ce461 Blok Operacyjny Stryker 2012
Artroskop Formula H/C shaver 12E008204 Blok Operacyjny Stryker 2012
Artroskop Formula H/C shaver 12C056484 Blok Operacyjny Stryker 2012
Artroskop kaseta sterylizacyjna do optyki SS22684 Blok Operacyjny Stryker 2012
Artroskop kaseta sterylizacyjna do optyki 50583111 Blok Operacyjny Stryker 2012
Artroskop kaseta sterylizacyjna na shaver SS15329 Blok Operacyjny Stryker 2012
Artroskop kaseta sterylizacyjna na shaver 23541 Blok Operacyjny Stryker 2012
Artroskop L9000 Ľródło ¶wiatła ledowe 11LO17114 Blok Operacyjny Stryker 2012
Artroskop obturator ołówkowy 12C0516 Blok Operacyjny Stryker 2012
Artroskop obturator ołówkowy 11J0029 Blok Operacyjny Stryker 2012
Artroskop optyka Ideal Eyes HD 4mm 30 st. 755992 Blok Operacyjny Stryker 2012
Artroskop ¶wiatłowód 5mm dł. 3m 258198-1-25 Blok Operacyjny Stryker 2012
Artroskop ¶wiatłowód 5mm dł. 3m 258198-1-26 Blok Operacyjny Stryker 2012
Artroskop Vision Elect HDTV monitor kolor 26' VEH261L0099 Blok Operacyjny Stryker 2012
Artroskop wyginarka elektrod 11I0102 Blok Operacyjny Stryker 2012
Optyka 8880.543 artroskopowa 533098 (587473 (543946)) Blok Operacyjny Volf 2008


A winno być:

Zakres 102
Artroskop 1288HD 3CCD Full HD konsola kamery, 1288HD 3CCD głowica kamery z obiek 12DO47954 Blok Operacyjny Stryker 2012
Artroskop Compact-Cart wózek 001-007749 Blok Operacyjny Stryker 2012
Artroskop Crossfire konsola -shaver + waporyzator 12E024064 Blok Operacyjny Stryker 2012
Artroskop FloSteady pompa 1205ce461 Blok Operacyjny Stryker 2012
Artroskop Formula H/C shaver 12E008204 Blok Operacyjny Stryker 2012
Artroskop Formula H/C shaver 12C056484 Blok Operacyjny Stryker 2012
Artroskop kaseta sterylizacyjna do optyki SS22684 Blok Operacyjny Stryker 2012
Artroskop kaseta sterylizacyjna do optyki 50583111 Blok Operacyjny Stryker 2012
Artroskop kaseta sterylizacyjna na shaver SS15329 Blok Operacyjny Stryker 2012
Artroskop kaseta sterylizacyjna na shaver 23541 Blok Operacyjny Stryker 2012
Artroskop L9000 Ľródło ¶wiatła ledowe 11LO17114 Blok Operacyjny Stryker 2012
Artroskop obturator ołówkowy 12C0516 Blok Operacyjny Stryker 2012
Artroskop obturator ołówkowy 11J0029 Blok Operacyjny Stryker 2012
Artroskop optyka Ideal Eyes HD 4mm 30 st. 755992 Blok Operacyjny Stryker 2012
Artroskop ¶wiatłowód 5mm dł. 3m 258198-1-25 Blok Operacyjny Stryker 2012
Artroskop ¶wiatłowód 5mm dł. 3m 258198-1-26 Blok Operacyjny Stryker 2012
Artroskop Vision Elect HDTV monitor kolor 26' VEH261L0099 Blok Operacyjny Stryker 2012
Artroskop wyginarka elektrod 11I0102 Blok Operacyjny Stryker 2012

zakres 102A
Optyka 8880.543 artroskopowa 533098 (587473 (543946)) Blok Operacyjny Volf 2008


W Rozdziale X było:
10. Wadium.
10.1. Wykonawca zobowi±zany jest wnie¶ć wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium ogółem wynosi: 13 779,00 zł. Wadium dla poszczególnych czę¶ci wynosi:


ZAKRES wadium
1. 258,00
2. 24,00
3. 96,00
4. 285,00
5. 174,00
6. 63,00
7. 30,00
8. 87,00
9. 285,00
10. 102,00
11. 36,00
12. 129,00
13. 153,00
14. 126,00
15. 12,00
16. 180,00
17. 240,00
18. 9,00
19. 9,00
20. 120,00
21. 57,00
22. 18,00
23. 144,00
24. 102,00
25. 9,00
26. 15,00
27. 18,00
28. 51,00
29. 528,00
30. 18,00
31. 189,00
32. 297,00
33. 159,00
34. 36,00
35. 327,00
36. 390,00
37. 69,00
38. 27,00
39. 63,00
40. 237,00
41. 264,00
42. 78,00
43. 21,00
44. 207,00
45. 153,00
46. 81,00
47. 30,00
48. 84,00
49. 144,00
50. 357,00
51. 285,00
52. 63,00
53. 39,00
54. 63,00
55. 261,00
56. 21,00
57. 252,00
58. 60,00
59. 51,00
60. 57,00
61. 15,00
62. 12,00
63. 24,00
64. 27,00
65. 132,00
66. 15,00
67. 45,00
68. 102,00
69. 141,00
70. 204,00
71. 42,00
72. 39,00
73. 210,00
74. 120,00
75. 360,00
76. 27,00
77. 240,00
78. 111,00
79. 39,00
80. 84,00
81. 285,00
82. 96,00
83. 63,00
84. 96,00
85. 96,00
86. 45,00
87. 90,00
88. 60,00
89. 102,00
90. 750,00
91. 93,00
92. 54,00
93. 30,00
94. 30,00
95. 51,00
96. 42,00
97. 120,00
98. 114,00
99. 27,00
100. 69,00
101. 39,00
102. 123,00
103. 45,00
104. 27,00
105. 81,00
106. 39,00
107. 201,00
108. 15,00
109. 189,00
110. 21,00
111. 27,00
112. 138,00
113. 132,00
114. 45,00
115. 120,00
116. 60,00
117. 18,00
118. 180,00
119. 102,00
120. 60,00
121. 72,00
razem 13 779,00
a winno być:

10. Wadium.
10.1. Wykonawca zobowi±zany jest wnie¶ć wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium ogółem wynosi: 13 779,00 zł. Wadium dla poszczególnych czę¶ci wynosi:


ZAKRES wadium
1. 258,00
2. 24,00
3. 96,00
4. 285,00
5. 174,00
6. 63,00
7. 30,00
8. 87,00
9. 285,00
10. 102,00
11. 36,00
12. 129,00
13. 153,00
14. 126,00
15. 12,00
16. 180,00
17. 240,00
18. 9,00
19. 9,00
20. 120,00
21. 57,00
22. 18,00
23. 144,00
24. 102,00
25. 9,00
26. 15,00
27. 18,00
28. 51,00
29. 528,00
30. 18,00
31. 189,00
32. 297,00
33. 159,00
34. 36,00
35. 327,00
36. 390,00
37. 69,00
38. 27,00
39. 63,00
40. 237,00
41. 264,00
42. 78,00
43. 21,00
44. 207,00
45. 153,00
46. 81,00
47. 30,00
48. 84,00
49. 144,00
50. 357,00
51. 285,00
52. 63,00
53. 39,00
54. 63,00
55. 261,00
56. 21,00
57. 252,00
58. 60,00
59. 51,00
60. 57,00
61. 15,00
62. 12,00
63. 24,00
64. 27,00
65. 132,00
66. 15,00
67. 45,00
68. 102,00
69. 141,00
70. 204,00
71. 42,00
72. 39,00
73. 210,00
74. 120,00
75. 360,00
76. 27,00
77. 240,00
78. 111,00
79. 39,00
80. 84,00
81. 285,00
82. 96,00
83. 63,00
84. 96,00
85. 96,00
86. 45,00
87. 90,00
88. 60,00
89. 102,00
90. 750,00
91. 93,00
92. 54,00
93. 30,00
94. 30,00
95. 51,00
96. 42,00
97. 120,00
98. 114,00
99. 27,00
100. 69,00
101. 39,00
102. 120,00
102A. 3,00
103. 45,00
104. 27,00
105. 81,00
106. 39,00
107. 201,00
108. 15,00
109. 189,00
110. 21,00
111. 27,00
112. 138,00
113. 132,00
114. 45,00
115. 120,00
116. 60,00
117. 18,00
118. 180,00
119. 102,00
120. 60,00
121. 72,00
razem 13 779,003. Zamawiaj±cy w zwi±zku z odpowiedzi± na udzielone zapytania dokonał modyfikacji projektu umowy – zał±cznika nr 3. Zmodyfikowany zał±cznik znajduje się na stronie internetowej Zamawiaj±cego w plikach do pobrania.

4. Zamawiaj±cy przesun±ł termin składania i otwarcia ofert. Oferty można składać do dnia
03.01.2017 r do godziny 10:00. Otwarcie ofert nast±pi w dniu 03.01.2017 r o godzinie 11:30.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem.


Dyrektor Szpitala Anna Czech
(podpis Kierownika Zamawiaj±cego )

Zestawienie z otwarcia:dodano: 2017-01-03
Zamawiaj±cy przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto 564 939,00 zł, w tym na poszczególne zakresy:

ZAKRES warto¶ć brutto
1. 10 578,00
2. 984,00
3. 3 936,00
4. 11 685,00
5. 7 134,00
6. 2 583,00
7. 1 230,00
8. 3 567,00
9. 11 685,00
10. 4 182,00
11. 1 476,00
12. 5 289,00
13. 6 273,00
14. 5 166,00
15. 492,00
16. 7 380,00
17. 9 840,00
18. 369,00
19. 369,00
20. 4 920,00
21. 2 337,00
22. 738,00
23. 5 904,00
24. 4 182,00
25. 369,00
26. 615,00
27. 738,00
28. 2 091,00
29. 21 648,00
30. 738,00
31. 7 749,00
32. 12 177,00
33. 6 519,00
34. 1 476,00
35. 13 407,00
36. 15 990,00
37. 2 829,00
38. 1 107,00
39. 2 583,00
40. 9 717,00
41. 10 824,00
42. 3 198,00
43. 861,00
44. 8 487,00
45. 6 273,00
46. 3 321,00
47. 1 230,00
48. 3 444,00
49. 5 904,00
50. 14 637,00
51. 11 685,00
52. 2 583,00
53. 1 599,00
54. 2 583,00
55. 10 701,00
56. 861,00
57. 10 332,00
58. 2 460,00
59. 2 091,00
60. 2 337,00
61. 615,00
62. 492,00
63. 984,00
64. 1 107,00
65. 5 412,00
66. 615,00
67. 1 845,00
68. 4 182,00
69. 5 781,00
70. 8 364,00
71. 1 722,00
72. 1 599,00
73. 8 610,00
74. 4 920,00
75. 14 760,00
76. 1 107,00
77. 9 840,00
78. 4 551,00
79. 1 599,00
80. 3 444,00
81. 11 685,00
82. 3 936,00
83. 2 583,00
84. 3 936,00
85. 3 936,00
86. 1 845,00
87. 3 690,00
88. 2 460,00
89. 4 182,00
90. 30 750,00
91. 3 813,00
92. 2 214,00
93. 1 230,00
94. 1 230,00
95. 2 091,00
96. 1 722,00
97. 4 920,00
98. 4 674,00
99. 1 107,00
100. 2 829,00
101. 1 599,00
102. 4 920,00
102A 123,00
103. 1 845,00
104. 1 107,00
105. 3 321,00
106. 1 599,00
107. 8 241,00
108. 615,00
109. 7 749,00
110. 861,00
111. 1 107,00
112. 5 658,00
113. 5 412,00
114. 1 845,00
115. 4 920,00
116. 2 460,00
117. 738,00
118. 7 380,00
119. 4 182,00
120. 2 460,00
121. 2 952,00

W postępowaniu wpłynęły oferty Wykonawców:


1. UROVISION Firma Handlowa Zbigniew Płonka, 31-618 Kraków Os. Złotego Wieku 43/7 info@urovision.pl
Zakres 100 – 2706,00 zł
Stawka roboczogodziny – 307,50 zł
Gwarancja – 6 m-cy
Termin płatno¶ci – 30 dni


2. GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. 02-583 Warszawa ul. Wołoska 9 zgłoszenia.serwis@ge.com, karina.zimna@ge.com
Zakres 68 – 7035,60 zł
Zakres 70 – 21894,00 zł
Zakres 119 – 5756,40 zł
Zakres 120 – 14218,80 zł
zakres 115 – 5854,80 zł
stawka roboczogodziny – 479,70 zł
gwarancja – 6 m-cy
termin płatno¶ci - 60 dni

3. MEDEN Sp. z o.o. Al. Wyzwolenia 14a/99, 00-570 Warszawa meden@meden.pl
Zakres 114 – 6429,48 zł
Stawka roboczogodziny – 258,30 zł
Gwarancja – 6 m-cy
Termin płatno¶ci – 60 dni

4. DAR-MED Dariusz Wolski ul. 1 Sierpnia 34A lok. 51, 02-134 Warszawa biuro@darmed.org.pl
Zakres 48 – 2460,00 zł
Stawka roboczogodziny – 250,00 zł
Gwarancja – 24 m-ce
Termin płatno¶ci – 60 dni

5. RegeneMed Wojciech Pepłoński Mochle 7 k/ Bydgoszczy 86-014 ¦cienko kontakt@regenemed.pl
Zakres 60 – 1800,00 zł
Stawka roboczogodziny – 210,00 zł
Gwarancja – 12 m-cy
Termin płatno¶ci – 60 dni

6. DAROPOL Dariusz Długosz 62-050 Mosina ul. Targowa 47 biuro@daropol.pl
Zakres 13 – 17269,20 zł
Stawka roboczogodziny – 150,00 zł
Gwarancja – 6 m-cy
Termin płatno¶ci 30 dni

7. Naprawa Aparatury Medycznej Servmed – Tadeusz Basta 31-845 Kraków Os. Przy Arce 14/43 t.basta@chello.pl
Zakres 25 – 738,00 zł
Zakres 50 – 8610,00 zł
Zakres 78 – 5904,00 zł
Stawka roboczogodziny 615,00 zł
Gwarancja – 3 m-ce
Termin płatno¶ci – 30 dni

8. YAL Sp. z o.o. 26-670 Pionki ul. Zakładowa 7 yal@yal.com.pl
Zakres 115 – 3271,80 zł
Stawka roboczogodziny – 307,50 zł
Gwarancja – 12 m-cy
Termin płatno¶ci – 60 dni

9. Zakład Urz±dzeń Medycznych UNIMED inż. Adam Andruszczak ul. Trawnik 26a-28, 85-376 Bydgoszcz biuro@unimed.com.pl
Zakres 40 – 5166,00 zł
Stawka roboczogodziny – 123,00 zł
Gwarancja – 12 m-cy
Termin płatno¶ci – 60 dni

10. Agata Bonderek – Borowczak Centrum Kształcenia i Konsultacji ResQ ul. Moniuszki 15/45,
31-523 Kraków sylwia.jedrygas@ckkresq.pl
Zakres 22 – 565,80 zł
Zakres 43 – 811,80 zł
zakres 71 – 2041,80 zł
stawka roboczogodziny – 147,60 zł
gwarancja – 6 m-cy
termin płatno¶ci 60 dni

11. GEMED Elias Sp. J. ul. Stefana Batorego 19, 41-506 Chorzów gemed@gemed.info.pl
Zakres 59 – 2410,80 zł
Stawka roboczogodziny – 369,00 zł
Gwarancja – 6 m-cy
Termin płatno¶ci – 60 dni

12. MEDILAND Grażyna Wykland ul. Chrzanowskiego 64B/1, 80-278 Gdańsk mediland@mediland-gdansk.pl
Zakres 32 – 12029,40 zł
Zakres 41 – 16531,20 zł
Stawka roboczogodziny – 221,40 zł
Gwarancja – 12 m-cy
Termin płatno¶ci – 60 dni

13. Dräger Polska Sp. z o.o. ul. Sułkowskiego 18a, 85-655 Bydgoszcz info.polska@draeger.com
Zakres 33 – 4738,40 zł
Stawka roboczogodziny – 270,60 zł
Gwarancja – 12 m-cy
Termin płatno¶ci – 60 dni

14. ZALIM Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa msteinborn@zalim.pl
Zakres 21 – 615,00 zł
Zakres 22 – 492,00 zł
Zakres 23 – 885,60 zł
Zakres 27 – 1377,60 zł
Zakres 28 – 615,00 zł
Zakres 29 – 6150,00 zł
Zakres 30 – 344,40 zł
Zakres 34 – 295,20 zł
Zakres 35 – 11070,00 zł
Zakres 38 – 295,20 zł
Zakres 39 – 861,00 zł
Zakres 40 – 1205,40 zł
Zakres 41 – 2410,80 zł
Zakres 42 – 688,80 zł
Zakres 43 – 516,60 zł
Zakres 48 – 2460,00 zł
Zakres 52 – 246,00 zł
Zakres 54 – 572,00 zł
Zakres 56 – 246,00 zł
Zakres 57 – 2164,80 zł
Zakres 58 – 541,20 zł
Zakres 59 – 541,20 zł
Zakres 60 – 1230,00 zł
Zakres 67 – 1476,00 zł
Zakres 71 – 1476,00 zł
Zakres 72 – 1476,00 zł
Zakres 75 – 984,00 zł
Zakres 78 – 1968,00 zł
Zakres 81 – 1230,00 zł
Zakres 86 – 738,00 zł
Zakres 87 – 1230,00 zł
Zakres 88 – 984,00 zł
Zakres 91 – 295,20 zł
Zakres 93 – 123,00 zł
Zakres 94 – 1230,00 zł
Zakres 95 – 615,00 zł
Zakres 103 – 738,00 zł
Zakres 106 – 492,00 zł
Zakres 108 – 615,00 zł
Zakres 110 – 147,60 zł
Zakres 114 – 738,00 zł
Zakres 115 – 1230,00 zł
Zakres 119 – 1254,60 zł
Stawka roboczogodziny – 123,00 zł
Gwarancja – 12 m-cy
Termin płatno¶ci – 60 dni


15. Physio –Control Poland Sales Sp. z o.o. Plac Lelewela 2, 01-624 Warszawa zamowienia@physio-control.com
Zakres 71 – 1746,60 zł
Zakres 101 – 1426,80 zł
Stawka roboczogodziny – 307,50 zł
Gwarancja – 6 m-cy
Termin płatno¶ci – 60 dni

16. EMED Sp. z o.o. Sp. K. Ul. Ryżowa 69A, 05-816 Opacz Kolonia emed@emed.pl
Zakres 67 – 3813,00 zł
Stawka roboczogodziny – 184,50 zł
Gwarancja – 6 m-cy
Termin płatno¶ci – 60 dni

17. Siemens Healthcare Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa Siemens.cos.pl@siemens.com
Zakres 7 – 10332,00 zł
Zakres 30996,00 zł
Stawka roboczogodziny – 897,90 zł
Gwarancja – 3 m-ce
Termin płatno¶ci – 21 dni

18. ANMEDIQ S.C. Eryk Go¶ Paweł Pyrzalski ul. ZWM 16/15, 02-786 Warszawa serwis@anmediq.pl
Zakres 68 – 2981,52 zł
Zakres 69 – 5244,72 zł
Zakres 70 – 7906,44 zł
Stawka roboczogodziny – 639,60 zł
Gwarancja – 6 m-cy
Termin płatno¶ci – 60 dni

19. Zakłady Techniki Medycznej Sp. z o.o. 30-433 Kraków ul. Szyllinga 63 serwiskrakow@ztmkr.pl
Zakres 5 – 7380,00 zł
Stawka roboczogodziny – 184,50 zł
Gwarancja – 3 m-ce
Termin płatno¶ci – 60 dni

Zakres 11 – 1107,00 zł
Zakres 15 – 492,00 zł
Zakres 17 – 2460,00 zł
Zakres 23 – 1771,20 zł
Zakres 25 – 492,00 zł
Zakres 35 – 15990,00 zł
Zakres 40 – 2583,00 zł
Zakres 42 – 2460,00 zł
Zakres 62 – 1722,00 zł
Zakres 78 – 3936,00 zł
Zakres 80 – 5412,00 zł
Zakres 92 – 2583,00 zł
Stawka roboczogodziny – 98,40 zł
Gwarancja – 3 m-ce
Termin płatno¶ci – 60 dni

20. Multimed Sp. z o.o. ul. Brukowa 6, 91-341 ŁódĽ multimed@multimed.com.pl
Zakres 83 – 8610,00 zł
Stawka roboczogodziny – 369,00 zł
Gwarancja – 12 m-cy
Termin płatno¶ci – 30 dni

21. Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysi±clecia 14, 64-300 Nowy Tomy¶l renata.zaleska@bbraun.com
Zakres 21 – 4166,75 zł
Zakres 22 – 504,30 zł
Zakres 95 – 3542,40 zł
Stawka roboczogodziny – 252,15 zł
Gwarancja – 6 m-cy
Termin płatno¶ci – 60 dni

22. STRYKER Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa patrycja.lewandowska@stryker.com
Zakres 93 – 1230,00 zł
Stawka roboczogodziny w zakresie 102 – 5273,40 zł
Gwarancja –dla zakresu 93,102 – 6 m-cy
Termin płatno¶ci – 60 dni

23. Diagnos Sp. z o.o. ul. Ł±czyny 4, 02-820 Warszawa sekretariar@diagnos.pl
Zakres 31 – 10824,00 zł
Stawka roboczogodziny – 184,50 zł
Gwarancja- 3 m-ce
Termin płatno¶ci – 60 dni

24. Medtronic Poland Sp. z o. o .ul. Polna 11, 00-633 Warszawa ewelina.bilska@medtronic.com
Zakres 28 – 2386,20 zł
Zakres 29 – 23862,00 zł
Stawka roboczogodziny – 1205,40 zł
Gwarancja – 6 m-cy
Termin płatno¶ci – 60 dni

25. GETINGE POLAND Sp. z o.o. 02-823 Warszawa ul. Osmańska 14 Getingepl@getinge.com
Zakres 11 – 15906,84 zł
Zakres 14 – 15206,72 zł
Stawka roboczogodziny – 553,50 zł
Gwarancja – 3 m-ce
Termin płatno¶ci – 30 dni

26. MAQUET Polska Sp. z o.o. 02-823 Warszawa ul. Osmańska 14 maquet.polska@maquet.com
Zakres 114 – 5166,00 zł
Stawka roboczogodziny – 799,50 zł
Gwarancja – 6 m-cy
Termin płatno¶ci – 30 dni

27. POL- MED Plus 32-020 Wieliczka Czarnochowice 67 kontakt@polmedplus.pl
Zakres 1 – 7000,00 zł
Zakres 3 – 3400,00 zł
Zakres 29 – 11000,00 zł
Zakres 48 – 3400,00 zł
Zakres 60 – 1600,00 zł
Zakres 67 – 2100,00 zł
Zakres 88 – 1200,00 zł
Zakres 102 – 4428,00 zł
Zakres 102A – 100,00 zł
Zakres 115 – 3200,00 zł
Stawka roboczogodziny – 98,40 zł
Gwarancja – 6 m-cy
Termin płatno¶ci – 60 dni

28. Timko Sp. z o.o. Ul. Syrokomli 30, 03-335 Warszawa serwis@timko.pl
Zakres 118 – 13530,00 zł
Stawka roboczogodziny – 1071,33 zł
Gwarancja – 3 m-ce
Termin płatno¶ci – 30 dni

29. Servsystems Wojciech Opioła, 36-020 Tyczyn Ul. Lasek 36A biuroservsystems@gmail.com
Zakres 36 – 7440,00 zł
Zakres 68 – 3099,60 zł
Zakres 69 – 3591,60 zł
Zakres 70 – 7134,00 zł
Zakres 71 – 3173,40 zł
Zakres 108 – 1057,80 zł
Zakres 110 – 1328,40 zł
Zakres 119 – 3739,20 zł
Zakres 120 – 3559,62 zł

Stawka roboczogodziny – 123,00 zł
Gwarancja – 12 m-cy
Termin płatno¶ci – 60 dni

30. Medim Sp. z o.o. Puławska Plaza, Ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno medim.@medim.pl
Zakres 1 – 7379,92 zł
Zakres 2 – 1800,00 zł
Zakres 3 – 2214,00 zł
Zakres 54 – 2460,00 zł
Stawka roboczogodziny – 270,60 zł
Gwarancja – 6 m-cy
Termin płatno¶ci – 30 dni

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowi±zany będzie do przekazania Zamawiaj±cemu o¶wiadczenia o przynależno¶ci lub braku przynależno¶ci do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Sporz±dziła: Anna Hajnysz - sekretarz komisji

OdpowiedĽ:dodano: 2017-01-03

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-02-20
Zawiadomienie o wyborze ofert znajduje się na stronie internetowej Zamawiaj±cego w plikach do pobrania

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-02-28
Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze znajduje się w plikach do pobrania

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-03-01
01.03.2017 r. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowy z firmami:
1. UROVISION Firma Handlowa Zbigniew Płonka, 31-618 Kraków Os. Złotego Wieku 43/7
Zakres 100 – 2706,00 zł
2. DAR-MED Dariusz Wolski ul. 1 Sierpnia 34A lok. 51, 02-134 Warszawa
Zakres 48 – 2460,00 zł
3. RegeneMed Wojciech Pepłoński Mochle 7 k/ Bydgoszczy 86-014 ¦cienko
Zakres 60 – 1800,00 zł
4. Naprawa Aparatury Medycznej Servmed – Tadeusz Basta 31-845 Kraków Os. Przy Arce 14/43 Zakres 50 – 8610,00 zł
5. YAL Sp. z o.o. 26-670 Pionki ul. Zakładowa 7 Zakres 115 – 3271,80 zł
6. Agata Bonderek – Borowczak Centrum Kształcenia i Konsultacji ResQ ul. Moniuszki 15/45,
31-523 Kraków Zakres 22 – 565,80 zł Zakres 43 – 811,80 zł
7. MEDILAND Grażyna Wykland ul. Chrzanowskiego 64B/1, 80-278 Gdańsk
Zakres 32 – 12029,40 zł
8. Dräger Polska Sp. z o.o. ul. Sułkowskiego 18a, 85-655 Bydgoszcz Zakres 33 – 4738,40 zł
9. Physio –Control Poland Sales Sp. z o.o. Plac Lelewela 2, 01-624 Warszawa
Zakres 71 – 1746,60 zł; Zakres 101 – 1426,80 zł
10. Zakłady Techniki Medycznej Sp. z o.o. 30-433 Kraków ul. Szyllinga 63
Zakres 5 – 7380,00 zł; Zakres 11 – 1107,00 zł; Zakres 15 – 492,00 zł; Zakres 17 – 2460,00 zł
Zakres 23 – 1771,20 zł; Zakres 25 – 492,00 zł; Zakres 35 – 15990,00 zł; Zakres 40 – 2583,00 zł
Zakres 42 – 2460,00 zł; Zakres 78 – 3936,00 zł; Zakres 92 – 2583,00 zł
11. Medtronic Poland Sp. z o. o .ul. Polna 11, 00-633 Warszawa Zakres 28 – 2386,20 zł
Zakres 29 – 23862,00 zł
12. Servsystems Wojciech Opioła, 36-020 Tyczyn Ul. Lasek 36A Zakres 36 – 7440,00 zł
Zakres 68 – 3099,60 zł; Zakres 69 – 3591,60 zł; Zakres 70 – 7134,00 zł; Zakres 119 – 3739,20 zł
13. Medim Sp. z o.o. Puławska Plaza, Ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno
Zakres 1 – 7200,00 zł; Zakres 3 – 2214,00 zł; Zakres 54 – 2460,00 zł