Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

ART. 4 PKT8 - REKAWICE MEDYCZNE J.U.


Nr spr. 1094/2016 Tarnów, 2016-11-17.
CPV 33.14.14.20-0


Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
przy ul. Lwowskiej 178A
ZAPRASZA
DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.:
„ RĘKAWICE MEDYCZNE J.U. „ dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie SPZOZ-BLOK OPERACYJNY
Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn. :
1). RĘKAWICE MEDYCZNE J.U. wg. Zakresu nr 1 zał. 1, 1A
ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
ma obejmować całość zamówienia.
Opis przedmiotu zamówienia:
2). RĘKAWICE MEDYCZNE J.U. wg. Zakresu nr 1 zał. 1, 1A
Wymagany termin realizacji umowy/zamówienie: do 5 dni od daty otrzymania zamówienia.
Umowa zawarta na okres : 6 m-cy
Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100%
Wykonawca składając propozycję cenową składa następujące dokumenty:
1. A. - Formularz propozycji wg załączonego wzoru,
B. - Załączyć Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
C. - Oświadczenie, Wykonawcy iż jest w posiadaniu dokumentów obowiązujących zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z 20.05.2010 Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 17. 06.2010r z póż. zm., uprawniających do wprowadzania, obrotu i do używania będącego przedmiotem zamówienia, a także w obowiązujących przepisach Unii Europejskiej. Zał. Nr 2

3. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
a) wartość usługi/dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązującą przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
Dostawa Loco magazyn Szpitala (koszty dostawy wliczone w zamawiany asortyment)
4. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 28 LISTOPADA 2016r. do godz. 12.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. w Kancelarii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178a 33-100 Tarnów.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis : Propozycja cenowa na zadanie pn.: “ RĘKAWICE MEDYCZNE J.U. wg. Zakresu nr 1,1A
Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy nie otwarta.
Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jego składania.
5. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:
Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 28 LISTOPADA 2016r. o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie ul. Lwowskiej 178a 33-100 Tarnów, pok. nr 49, II piętro budynek główny H.
6. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:
Z-ca Kierownik Działu Logistyki Stanisław Mróz Tarnów ul. Lwowska 178A tel/fax. 14/ 631-54-04. smroz@lukasz.med.pl
-Wymagany termin realizacji umowy: do 5 dni od daty otrzymania zamówienia.
-Termin płatności : min. 30 dni
-Zamawiający dopuszcza składanie ofert na całość Zakresu lub na poszczególny Zakres.
Wykonawca może zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do zamawiającego nie później niż na dwa dni przed terminem składania ofert.
- Zapytanie ofertowe + załączniki na stronie zamawiającego: www.lukasz.med.pl (Art. 4. pkt.8 REKAWICE)
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

………..…………………….. (podpisał/a)
……………………….
(przygotował/a)
W załączeniu:
1. wzór druku dla “propozycji cenowej”.zał. Nr 1 , 1A

Pliki do pobrania
Załącznik - 2016-11-23 (0161123071957-zal.nr 1 cen spr..xls)
Załącznik - 2016-11-23 (0161123072001-zal nr 1a spr..doc)
Załącznik - 2016-11-23 (0161123072004-oswiadcz nr 2 spr..doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2016-11-23
Odpowiedź:dodano: 2016-11-23

Pytanie:dodano: 2016-11-25
WYKONAWCY
KTÓRZY POBRALI ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

Nasz znak: SWLOG/SM/1094/1/2016 Tarnów, dnia 24. 11. 2016 r
Dotyczy: PROPOZYCJI CENOWEJ NA : ZAKUP RĘKAWICE MEDYCZNE J.U.
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający Wyjaśnia:
Zakres 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic chirurgicznych neoprenowych bezlateksowych, bezpudrowych polimerowanych obustronnie, o grubości ścianki na palcu 0,23 mm (±0,02mm), o lepszym poziomie AQL=0,65, o długości 285-300mm w zależności od rozmiaru; spełniające pozostałe parametry?
Odpowiedź: Nie zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.
Zakres 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic chirurgicznych bezlateksowych nitrylowych chlorowanych obustronnie o grubości na palcu 0,16mm (±0,02mm) dłoni 0,13mm (±0,02mm) o długości 280-290mm w zależności od rozmiaru ; spełniające pozostałe parametry?
Odpowiedź: Nie zapis w SIWZ pozostaje bez zmian
Zakres 2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic chirurgicznych do zabiegów mikrochirurgicznych polimerowanych obustronnie ze specjalną warstwa antypoślizgową, o lepszym poziomie AQL = 0,65; o długości 280-290mm w zależności od rozmiaru, z mankietem rolowanym bez opaski samoprzylepnej; spełniające pozostałe parametry?
Odpowiedź: Nie zapis w SIWZ pozostaje bez zmian
Zakres 4
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic chirurgicznych do systemu podwójnego rękawiczkowania gdzie rękawica zewnętrzna posiada warstwę antypoślizgową. Rękawic zewnętrzna o grubości na palcu 0,21 mm (±0,02mm), rękawica wewnętrzna 0,18mm (±0,03mm); występujące w rozmiarach od 6,5 do 8,5 co 0,5; spełniające pozostałe parametry ?
Odpowiedź: Nie zapis w SIWZ pozostaje bez zmian
Zakres 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawicy chirurgicznej, neoprenowej, sterylnej, bezlateksowej, bezpudrowej; obustronnie polimeryzowanej; grubość pojedynczej ścianki palca 0,21–0,23mm; szczelność rękawicy AQL 0,65 dla wszystkich rozmiarów; rękawica spełniająca normę EN455 część 1,2,3,4; kształt anatomiczny zróżnicowany na prawą i lewą dłoń; długość rękawicy min. 295mm, sterylizowana radiacyjnie.
Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.
Zakres 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawicy chirurgicznej lateksowej bezpudrowej sterylnej przeznaczonej do zabiegów mikrochirurgicznych w kolorze brązowym (eliminacja refleksów świetlnego), powierzchnia mikroteksturowa; rękawica obustronnie pokryta polimerem, o długości min. 295mm. Poziom protein lateksu: <20 µg/g. Siła zrywu średnia przed starzeniem ≥13N. Szczelność rękawicy AQL 0,65 dla wszystkich rozmiarów. Grubość pojedynczej ścianki palca 0,17mm - 0,18mm.
Odpowiedź: Nie zapis w SIWZ pozostaje bez zmian
Zakres 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawicy lateksowej, chirurgicznej do systemu podwójnego zakładania, bezpudrowej, pierwsza zewnętrzna o stonowanej barwie i druga spodnia w intensywnym kolorze. Powierzchnia zewnętrzna rękawicy zewnętrznej mikroteksturowana. Poziom protein lateksu dla obu par rękawic <50µg/g. Grubość na palcu dla rękawicy zewnętrznej pojedyncza ścianka 0,24-0,25mm, grubość na palcu dla rękawicy wewnętrznej pojedyncza ścianka 0,17-0,19mm. Zapakowane po 2 pary w 1 kopertę, długość min. 280 mm.
Odpowiedź: Nie zapis w SIWZ pozostaje bez zmian


Zakres nr 1
Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych neoprenowych sterylnych, bezlateksowych, bezpudrowych, warstwa zewnętrzna neoprenowa, a warstwa wewnętrzna nitrylowa. Grubość ścianki palca 0,17mm, szczelność rękawicy AQL=0,65 rękawica spełniająca normę EN455- część 1,2,3,4, kształt anatomiczny zróżnicowany na prawą i lewą dłoń długość rękawicy min. 300mm, sterylizowana radiacyjnie. Rozmiary 6,0 – 9,0 co 0,5.
Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Zakres nr 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, przeznaczonych do zabiegów wymagających precyzji, mikrochirurgii – brązowe, grubość 0,17 ±0,025 mm, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, średni poziom protein < 10 ug/g rękawicy, siła zrywu przed starzeniem 18N, mankiet rolowany, długość 280 mm dla rozmiarów 6,0 – 9,0.
Odpowiedź: Nie zapis w SIWZ pozostaje bez zmian


POZOSTAŁE ZAPISY POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN
Odpowiedź:dodano: 2016-11-25

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-11-29
WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI
OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


Dotyczy: propozycji cenowej na zadanie pt: RĘKAWICE MEDYCZNE J.U. dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178a.

Znak: SWLOG/1094/2016 Tarnów, dnia 29. 11. 2016 R
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178a informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia Propozycji cenowej na : RĘKAWICE MEDYCZNE J.U. dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178a. wybrano ofertę firm/yNumer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena Brutto
1 MERCATOR MEDICAL KRAKÓW UL. H.MODRZEJEWSKIEJ 20 Zakres nr 2. : Wartość ogólna brutto: 10 022,40 PLN
Zakres nr 4. : Wartość ogólna brutto: 17 107,20 PLN

2 ABOOK KRAKÓW UL. WALEREGO SŁWKA 10 Zakres nr 1 : Wartość ogólna brutto: 4960,00 PLN
3 SKAMEX ŁÓDŹ UL. CZESTOCHOWSKA 38/52 Zakres nr 3 : Wartość ogólna brutto: 11 340,00 PLN


Umowa jednostronnie podpisana zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.