Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

118 - Sukcesywna dostawa papieru toaletowego, ręczników i prześcieradeł papierowych, pojemników na ręczniki i papier toaletowy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w TarnowieAdres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
www.lukasz.med.plOgłoszenie nr 341684 - 2016 z dnia 2016-11-14 r.

Tarnów: Sukcesywna dostawa papieru toaletowego, ręczników i prześcieradeł papierowych, pojemników na ręczniki i papier toaletowy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, krajowy numer identyfikacyjny 85005274000000, ul. ul. Lwowska , 33100 Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 315 460, e-mail , faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej (URL): www.lukasz.med.plI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.lukasz.med.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.lukasz.med.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adresDopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa papieru toaletowego, ręczników i prześcieradeł papierowych, pojemników na ręczniki i papier toaletowy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Numer referencyjny: 118/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich częściII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1B do specyfikacji. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres roku i służą do obliczenia ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej z braku zapotrzebowania. Wymagany termin płatności wynosi: 60, 30, 21 dni - zgodnie ze złożoną ofertą.

II.5) Główny kod CPV: 33772000-2
Dodatkowe kody CPV:33763000-6, 39514400-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 12


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 2A do specyfikacji. 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 6.8 specyfikacji, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 4 specyfikacji stosuje się. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

- Karta techniczna wydana przez producenta potwierdzająca parametry oferowanego asortymentu lub zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają wymaganiom Zamawiającego – zapis dotyczy zakresów 1-8. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ – zapis dotyczy zakresów 9 - 10.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie): - Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji. - Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Arkusz cenowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do specyfikacji oraz załącznik nr 1B. (Arkusz winien zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania). - Oświadczenia wymienione w punkcie 6.1-6.4 specyfikacji. - Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium ogółem wynosi: 9 532,00 zł. Wadium dla poszczególnych części wynosi: ZAKRES wadium 1. 351 2. 700 3. 135 4. 633 5. 4 838 6. 479 7. 2 144 8. 162 9. 36 10. 54

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria


Kryteria Znaczenie
cena 90
termin płatności 10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy: a)numeru katalogowego produktu, b nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, c)przedmiotowym (produkt zamienny), d)ilościowym (zmiany ilości poszczególnego asortymentu w ramach ilości ujętych w umowie), e)sposobu konfekcjonowania, f)wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową i zaakceptowanego przez Zamawiającego, g)wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub h)w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub i)zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub j)potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub k)potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, jednakże zmiana w tym zakresie obowiązuje dopiero po podpisaniu aneksu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 22/11/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: ROLKA KUCHENNA PAPIEROWA

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ROLKA KUCHENNA PAPIEROWA
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33772000-2, 33763000-6, 39514400-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 90
termin płatności 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: PAPIER TOALETOWY SZARY (mały)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:PAPIER TOALETOWY SZARY (mały)
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33772000-2, 33763000-6, 39514400-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 90
termin płatności 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: PAPIER TOALETOWY SZARY (duży)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:PAPIER TOALETOWY SZARY (duży)
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33772000-2, 33763000-6, 39514400-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 90
termin płatności 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: WKŁADY RĘCZNIKOWE SZARE "ZZ"

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:WKŁADY RĘCZNIKOWE SZARE "ZZ"
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33772000-2, 33763000-6, 39514400-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 90
termin płatności 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: WKŁADY RĘCZNIKOWE ZIELONE "ZZ"

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:WKŁADY RĘCZNIKOWE ZIELONE "ZZ"
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33772000-2, 33763000-6, 39514400-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 90
termin płatności 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: WKŁADY RĘCZNIKOWE BIAŁE "ZZ"

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:WKŁADY RĘCZNIKOWE BIAŁE "ZZ"
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33772000-2, 33763000-6, 39514400-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 90
termin płatności 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: PRZEŚCIERADŁA PAPIEROWE W ROLI

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:PRZEŚCIERADŁA PAPIEROWE W ROLI
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33772000-2, 33763000-6, 39514400-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 90
termin płatności 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: PRZEŚCIERADŁA PAPIEROWE W ROLI

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:PRZEŚCIERADŁA PAPIEROWE W ROLI
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33772000-2, 33763000-6, 39514400-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 90
termin płatności 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: POJEMNIKI NA RĘCZNIKI SKŁADANE "ZZ"

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:POJEMNIKI NA RĘCZNIKI SKŁADANE "ZZ"
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33772000-2, 33763000-6, 39514400-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 90
termin płatności 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10 Nazwa: POJEMNIKI NA PAPIER TOALETOWY (duży)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:POJEMNIKI NA PAPIER TOALETOWY (duży)
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33772000-2, 33763000-6, 39514400-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 90
termin płatności 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2016-11-14 (0161114093600-118-specyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2016-11-14 (0161114093604-zalacznik 1a.ods)
Zał±cznik - 2016-11-14 (0161114093607-zalacznik 1b.ods)
Zał±cznik - 2016-11-17 (0161117125624-umowa - modyfikacja.odt)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2016-11-17
OdpowiedĽ:dodano: 2016-11-17
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 17.11.2016 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/118/AH/ 4796 /2016

Dotyczy: sukcesywna dostawa papieru toaletowego, ręczników i prze¶cieradeł papierowych, pojemników na ręczniki i papier toaletowy dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
– spr. 118/2016.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.11.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Zakres nr I
Lp. 1 Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci ręcznik o dł. 21m (+/-5%) przy zachowaniu pozostałych parametrów i przeliczeniu ilo¶ci rolek?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

Zakres nr II
Lp. 1 Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci papier o perforacji co 11 cm (+/-1cm), wymiar tulei 4,5cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

Zakres nr V
Lp. 1 Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci ręcznik pakowany po 250 listków przy zachowaniu pozostałych parametrów i przeliczeniu ilo¶ci zgrzewek? Je¶li Zamawiaj±cy nie dopuszcza, prosimy o podanie nazwy przykładowego produktu spełniaj±cego wymogi SWIZ, gdyż nieznany jest nam produkt o podanych parametrach występuj±cy obecnie na rynku.
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

Zakres nr VI
Lp. 1 Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci ręcznik pakowany po 160 (+/-5) listków w zgrzewie przy zachowaniu pozostałych parametrów i przeliczeniu ilo¶ci zgrzewek? Je¶li Zamawiaj±cy nie dopuszcza, prosimy o podanie nazwy przykładowego produktu spełniaj±cego wymogi SWIZ, gdyż nieznany jest nam produkt o podanych parametrach występuj±cy obecnie na rynku.
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza po przeliczeniu ilo¶ci.- Adresat
- a/a

Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala

Pytanie:dodano: 2016-11-17
OdpowiedĽ:dodano: 2016-11-17
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 17.11.2016 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/118/AH/ 4800 /2016

Dotyczy: sukcesywna dostawa papieru toaletowego, ręczników i prze¶cieradeł papierowych, pojemników na ręczniki i papier toaletowy dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
– spr. 118/2016.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.11.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
1) pkt 12.1 SIWZ - czy dostawca towaru zobowi±zany jest do wnoszenia opłaty za parking ? jeżeli tak to a) jaka jest to opłata, b) jak jest z dostawami realizowanymi "przesyłkami kurierskimi )
OdpowiedĽ: W cenę oferty Wykonawca winien wliczyć opłatę parkingow± obowi±zuj±c± u Za-mawiaj±cego. Opłata wynosi 2 zł/h. Stawka ta obowi±zuje również w przypadku dostaw reali-zowanych przesyłk± kuriersk±.

2) Par 1 pkt 1 umowy - jest zapis o jednorazowej dostawie czy jest to bł±d czy chodzi o "jednorazow±" ale dostawę jednostkow± czyli czę¶ciow± ?
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy modyfikuje projekt umowy w paragrafie 1 ust. 1 . Zmodyfikowany zał±cznik znajduje się na stronie internetowej Zamawiaj±cego w plikach do pobrania.

3) Jaki jest realny termin opłacania wymagalnych faktur - czy Zamawiaj±cy opłaca je w terminie czy z opóĽnieniem co często zdarza się w placówkach Służby Zdrowia ?
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy będzie regulował płatno¶ć za dostarczony przedmiot zamówienia zgodnie z terminem płatno¶ci podanym przez Wykonawcę w złożonej ofercie.

4) Zakres VII- prze¶cieradła - czy Zamawiaj±cy dopu¶ci perforację co 23 cm z zachowaniem pozosta-łych parametrów ?
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy dopuszcza.

5) Zakres II - papier mała rolka - czy Zamawiaj±cy dopu¶ci perforację co 23 cm ?
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy dopuszcza.

6) Zakres II - czy Zamawiaj±cy dopu¶ci tulejkę ¶rednicy 4,5 cm z zachowaniem szeroko¶ci oraz długo-¶ci papieru wymaganej w SIWZ ?
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy dopuszcza.

7) Zakres III- papier duża rolka - czy Zamawiaj±cy dopu¶ci papier o szeroko¶ci wstęgi 8,9-9,2 mm ?
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy dopuszcza.

8) Czy Zamawiaj±cy jest w stanie podać częstotliwo¶ć zamówień - czy może to być np. jeden raz w miesi±cu zdecydowanie ułatwi to przygotowanie oferty oferentom?
OdpowiedĽ: Zamówienia będ± składane sukcesywnie przez okres trwania umowy w zależno¶ci od potrzeb Zamawiaj±cego.

9) Zakres nr V - Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci ręcznik zz jednowarstwowy o gramaturze ok 40g/m2 ?
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala


- Adresat + zał±cznik
- a/a


Pytanie:dodano: 2016-11-17
OdpowiedĽ:dodano: 2016-11-17
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 17.11.2016 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/118/AH/ 4799/ 2016

Dotyczy: sukcesywna dostawa papieru toaletowego, ręczników i prze¶cieradeł papierowych, pojemników na ręczniki i papier toaletowy dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
– spr. 118/2016.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.11.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Zakres nr VI
Lp. 1 Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci ręcznik pakowany po 160 (+/-5) listków w zgrzewie i wymiarze 23x25cm przy zachowaniu pozostałych parametrów i przeliczeniu ilo¶ci zgrzewek? Je¶li Zamawiaj±cy nie dopuszcza, prosimy o podanie nazwy przykładowego produktu spełniaj±cego wymogi SWIZ, gdyż nieznany jest nam produkt o podanych parametrach występuj±cy obecnie na rynku.
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza po przeliczeniu ilo¶ci.


- Adresat
- a/a

Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala

Pytanie:dodano: 2016-11-17
OdpowiedĽ:dodano: 2016-11-17
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 17.11.2016 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/118/AH/ 4798 /2016

Dotyczy: sukcesywna dostawa papieru toaletowego, ręczników i prze¶cieradeł papierowych, pojemników na ręczniki i papier toaletowy dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
– spr. 118/2016.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.11.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Dotyczy Zakresu nr VII – Prze¶cieradła papierowe w roli
Prosimy Zamawiaj±cego o dopuszczenie do zaoferowania Prze¶cieradeł papierowych w roli, dwuwarstwowe, perforowane co 40-50cm, szeroko¶ć roli 50cm, gramatura 2 x 18g/m2, długo¶ć 50m.
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Dotyczy Zakresu nr VIII – Prze¶cieradła papierowe w roli
Prosimy Zamawiaj±cego o dopuszczenie do zaoferowania Prze¶cieradeł papierowych w roli, dwuwarstwowe, perforowane co 40-50cm, szeroko¶ć roli 40cm, gramatura 2 x 18g/m2, długo¶ć 50m.
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala
- Adresat
- a/a

Pytanie:dodano: 2016-11-17
OdpowiedĽ:dodano: 2016-11-17
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 17.11.2016 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/118/AH/4797/2016

Dotyczy: sukcesywna dostawa papieru toaletowego, ręczników i prze¶cieradeł papierowych, pojemników na ręczniki i papier toaletowy dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
– spr. 118/2016.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.11.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Zakres VII i VIII
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie rolek o gramaturze 2 x 19 g/m kw., reszta warunków bez zmian?
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.


Podpisała
Anna Szpitala
Dyrektor Szpitala


- Adresat
- a/a


Pytanie:dodano: 2016-11-18
OdpowiedĽ:dodano: 2016-11-18
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 17.11.2016 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/118/AH/ 4801 /2016

Dotyczy: sukcesywna dostawa papieru toaletowego, ręczników i prze¶cieradeł papierowych, pojemników na ręczniki i papier toaletowy dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
– spr. 118/2016.
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 17.11.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Zakres 8
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci zaoferowanie prze¶cieradeł papierowych w roli o szeroko¶ci roli 50cm, po-zostałe parametry zgodne z siwz?
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala


- Adresat
- a/aZestawienie z otwarcia:dodano: 2016-11-22
Zamawiaj±cy przeznaczył na sfinansowanie
zamówienia kwotę w wysoko¶ci 390 805,44 zł brutto, w tym kwotę na sfinansowanie czę¶ć w wysoko¶ci:

ZAKRES Brutto
1. 5 535,00
2. 14 391,00
3. 28 683,60
4. 198 374,40
5. 19 630,80
6. 25 953,00
7. 87 890,88
8. 6 656,76
9. 2 214,00
10. 1 476,00

W postępowaniu wpłynęły oferty Wykonawców:

1) ASEO PAPER Sp. z o.o. ul. Czarnohucka 3, 42-600 Tarnowskie Góry biuro@aseopaper.pl
Zakres 9 – 2 952,00 zł
Zakres 10 – 1 869,60 zł
Termin płatno¶ci -60 dni

2) Zarys International Group Sp. z o.o. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze zarys@zarys.com.pl
Zakres 7 – 58 212,00 zł
Termin płatno¶ci – 60 dni

3) Firma Handlowa Adatex Robert Grabarczyk 26-600 Radom Ul. Szkolna 20 m. 17 adatex@o2.pl
Zakres 2 – 13 284,00 zł
Zakres 3 – 27 601,20 zł
Zakres 7 – 61 538,40 zł
Zakres 8 – 4 395,60 zł
Termin płatno¶ci 60 dni

4) Przedsiębiorstwo Handlowo –Usługowe Sebastian Białobrzycki Hurtownia Artykułów Higienicznych JOBIKO Dalki os. Wichrowe 9, 62-200 Gniezno jobiko.hurt@interia.pl
Zakres 7 – 46 158,60 zł
Termin płatno¶ci 60 dni

5) Firma Handlowa SOFT Marta Mazur, Mariusz Mazur Sp. J. ul. Prof. L. Chmaja 4, 35-021 Rzeszów biuro@softmm.com.pl
Zakres 1 – 5 113,63 zł
Zakres 2 – 13 837,50 zł
Zakres 3 – 35 989,80 zł
Zakres 4 – 203 688,00 zł
Zakres 5 – 23 025,60 zł
Zakres 6 – 28 881,94 zł
Zakres 7 – 62 751,89 zł
Zakres 9 – 1 922,60 zł
Zakres 10 – 1 328,40 zł
Termin płatno¶ci 60 dni

6) PPHU „WÓDKOWSKI” Andrzej Wódkowski ul. Włoszczowska 31, 26-070 Łopuszno zefir@grupazefir.pl
Zakres 1 – 4 529,84 zł
Zakres 2 – 12 177,00 zł
zakres 3 – 26 518,80 zł
Zakres 4 – 178 891,20 zł
Zakres 5 – 15 232,32 zł
Zakres 6 – 23 862,00 zł
Termin płatno¶ci 60 dni

7) FLESZ Sp. z o.o. ul. Cie¶lewskich 25F, 03-017 Warszawa n.krzanowski@flesz.net.pl
Zakres 1 – 4 059,00 zł
Zakres 2 – 12 730,50 zł
Zakres 3 – 26 789,40 zł
Zakres 4 – 198 374,40 zł
Zakres 5 – 9 963,00 zł
Zakres 6 – 24 846,00 zł
Zakres 7 – 52 983,91 zł
Zakres 8 – 3 991,35 zł
Zakres 9 – 1 889,28 zł
Zakres 10 – 1 210,32 zł
Termin płatno¶ci 60 dniOdpowiedĽ:dodano: 2016-11-22

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-01-13
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
ahajnysz@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIUNasz znak : SWLOG-271/118/AH/ 251 /17 Tarnów, 2017-01-13Dotyczy: sukcesywna dostawa papieru toaletowego, ręczników i prze¶cieradeł papierowych, pojemników na ręczniki i papier toaletowy dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. 118/2016.


Zawiadomienie o wyborze ofert

I. Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w dostawę wybrano jako oferty najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:

4) Przedsiębiorstwo Handlowo –Usługowe Sebastian Białobrzycki Hurtownia Artykułów Higienicznych JOBIKO Dalki os. Wichrowe 9, 62-200 Gniezno jobiko.hurt@interia.pl
Zakres 7 – 46 158,60 zł
Termin płatno¶ci 60 dni

5) Firma Handlowa SOFT Marta Mazur, Mariusz Mazur Sp. J. ul. Prof. L. Chmaja 4, 35-021 Rzeszów biuro@softmm.com.pl
Zakres 10 – 1 328,40 zł
Termin płatno¶ci 60 dni

6) PPHU „WÓDKOWSKI” Andrzej Wódkowski ul. Włoszczowska 31, 26-070 Łopuszno zefir@grupazefir.pl
Zakres 2 – 12 177,00 zł
zakres 3 – 26 518,80 zł
Zakres 4 – 178 891,20 zł
Zakres 6 – 23 862,00 zł
Termin płatno¶ci 60 dni

7) FLESZ Sp. z o.o. ul. Cie¶lewskich 25F, 03-017 Warszawa n.krzanowski@flesz.net.pl
Zakres 1 – 4 059,00 zł
Zakres 5 – 9 963,00 zł
Zakres 8 – 3 991,35 zł
Zakres 9 – 1 889,28 zł
Termin płatno¶ci 60 dni

Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryteriów oceny ofert okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najkorzystniejszy bilans ceny oraz kryteriów opisanych w SIWZ spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu. Poniżej streszczenie oceny
i porównania złożonych ofert wraz z informacj± o złożonych ofertach.

Kryteria oceny ofert: cena: 90%, termin płatno¶ci: 10%.


Zakres 1 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
5 SOFT 8 10
SOFT 71 10 81
06 WÓDKOWSKI 9 10
WÓDKOWSKI 81 10 91
07 FLESZ 10 10
FLESZ 90 10 100
Zakres 2 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
05 SOFT 9 10
SOFT 79 10 89
06 WÓDKOWSKI 10 10
WÓDKOWSKI 90 10 100
07 FLESZ 10 10
FLESZ 86 10 96
Zakres 3 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
05 SOFT 7 10
SOFT 66 10 76
06 WÓDKOWSKI 10 10
WÓDKOWSKI 90 10 100
07 FLESZ 10 10
Flesz 89 10 99
Zakres 4 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
05 SOFT 9 10
SOFT 79 10 89
06 WÓDKOWSKI 10 10
WÓDKOWSKI 90 10 100
07 FLESZ 9 10
FLESZ 81 10 91
Zakres 5 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
05 SOFT 4 10
SOFT 39 10 49
06 WÓDKOWSKI 7 10
WÓDKOWSKI 59 10 69
07 FLESZ 10 10
FLESZ 90 10 100
Zakres 6 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
05 SOFT 8
SOFT 74 74
06 WÓDKOWSKI 10 10
WÓDKOWSKI 90 10 100
07 FLESZ 10 10
FLESZ 86 10 96
Zakres 7 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
02 ZARYS 8 10
ZARYS 71 10 81
04 Jobiko 10 10
Jobiko 90 10 100
05 SOFT 7 10
SOFT 66 10 76
07 Flesz 9 10
Flesz 78 10 88
Zakres 8 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
07 FLESZ 10 10
FLESZ 90 10 100
Zakres 9 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
01 ASEO PAPER 6 10
ASEO PAPER 58 10 68
05 SOFT 10 10
SOFT 88 10 98
07 Flesz 10 10
Flesz 90 10 100
Zakres 10 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
01 ASEO PAPER 7 10
ASEO PAPER 64 10 74
5 SOFT 10 10
SOFT 90 10 100II. Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:


1) ASEO PAPER Sp. z o.o. ul. Czarnohucka 3, 42-600 Tarnowskie Góry biuro@aseopaper.pl
2) Zarys International Group Sp. z o.o. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze zarys@zarys.com.pl
3) Firma Handlowa Adatex Robert Grabarczyk 26-600 Radom Ul. Szkolna 20 m. 17 adatex@o2.pl
4) Przedsiębiorstwo Handlowo –Usługowe Sebastian Białobrzycki Hurtownia Artykułów Higienicznych JOBIKO Dalki os. Wichrowe 9, 62-200 Gniezno jobiko.hurt@interia.pl
5) Firma Handlowa SOFT Marta Mazur, Mariusz Mazur Sp. J. ul. Prof. L. Chmaja 4, 35-021 Rzeszów biuro@softmm.com.pl
6) PPHU „WÓDKOWSKI” Andrzej Wódkowski ul. Włoszczowska 31, 26-070 Łopuszno zefir@grupazefir.pl
7) FLESZ Sp. z o.o. ul. Cie¶lewskich 25F, 03-017 Warszawa n.krzanowski@flesz.net.pl


III. Zamawiaj±cy informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12 ustawy Prawo zamówień publicznych zostali wykluczeni Wykonawcy:

03. Firma Handlowa ADATEX Robert Grabarczyk 26-600 Radom ul. Szkolna 20 m. 17. Pismem z dnia 29.11.2016 r znak SWLOG-271/118/AH/4963/16 Zamawiaj±cy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty o o¶wiadczenie o przynależno¶ci lub braku przynależno¶ci do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. W wyznaczonym na uzupełnienie terminie Wykonawca nie uzupełnił wymaganego o¶wiadczenia.

IV. Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta Wykonawcy:
- w zakresie nr 10 - FLESZ Sp. z o.o. ul. Cie¶lewskich 25F, 03-017 Warszawa. Wykonawca składaj±c ofertę w zakresie nr 10 – „pojemniki na papier toaletowy – duży” doł±czył zał±cznik nr 1A specyfikację asortymentowo –ilo¶ciowo- cenow± zawieraj±c± w tre¶ci opis dla zakresu nr 9 – „pojemniki na ręczniki składane ZZ” . Zamawiaj±cy odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy – jej tre¶ć nie odpowiada zapisom SIWZ.


Na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta Wykonawcy:
- 03. Firma Handlowa ADATEX Robert Grabarczyk 26-600 Radom ul. Szkolna 20 m. 17. Pismem z dnia 29.11.2016 r znak SWLOG-271/118/AH/4961/16 Zamawiaj±cy wezwał Wykonawcę do złożenia wyja¶nień dotycz±cych raż±co niskiej ceny w zakresie nr 8. W wyznaczonym na złożenie wyja¶nienia terminie Wykonawca nie udzielił wyja¶nień w powyższym zakresie. Zamawiaj±cy odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyja¶nień (…)
Umowa z dnia 23.01.2017 r zostanie przesłana do Państwa Firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.Otrzymuj±: Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a


Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-01-23
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na sukcesywn± dostawę papieru toaletowego, ręczników i prze¶cieradeł papierowych, pojemników na ręczniki i papier toaletowy dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie w dniu 23 stycznia 2017 r zostały zawarte umowy z Wykonawcami:

4) Przedsiębiorstwo Handlowo –Usługowe Sebastian Białobrzycki Hurtownia Artykułów Higienicznych JOBIKO Dalki os. Wichrowe 9, 62-200 Gniezno jobiko.hurt@interia.pl
Zakres 7 – 46 158,60 zł
Termin płatno¶ci 60 dni

5) Firma Handlowa SOFT Marta Mazur, Mariusz Mazur Sp. J. ul. Prof. L. Chmaja 4, 35-021 Rzeszów biuro@softmm.com.pl
Zakres 10 – 1 328,40 zł
Termin płatno¶ci 60 dni

6) PPHU „WÓDKOWSKI” Andrzej Wódkowski ul. Włoszczowska 31, 26-070 Łopuszno zefir@grupazefir.pl
Zakres 2 – 12 177,00 zł
zakres 3 – 26 518,80 zł
Zakres 4 – 178 891,20 zł
Zakres 6 – 23 862,00 zł
Termin płatno¶ci 60 dni

7) FLESZ Sp. z o.o. ul. Cie¶lewskich 25F, 03-017 Warszawa n.krzanowski@flesz.net.pl
Zakres 1 – 4 059,00 zł
Zakres 5 – 9 963,00 zł
Zakres 8 – 3 991,35 zł
Zakres 9 – 1 889,28 zł
Termin płatno¶ci 60 dni