Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

112/2016 zakup i dostawa implantów neurochirurgicznych

09/11/2016 S216 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.II.III.IV.VI.
Polska-Tarnów: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

2016/S 216-393017

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)
Nazwa i adresy
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178A
Tarnów
33-100
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Krikiel
Tel.: +48 146315167
E-mail: kasia23@lukasz.med.pl
Faks: +48 146315167
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lukasz.med.pl
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.lukasz.med.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)
Główny przedmiot działalności
Zdrowie
Sekcja II: Przedmiot

II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Implanty neurochirurgiczne, Stymulatory rdzenia, Zestawy, Zaciski, Klipsy, Zestaw do drenażu.
Numer referencyjny: 112/16
II.1.2)
Główny kod CPV
33141000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
Zakres 1 Śruby do bezpośredniego zespolenia zęba obrotnika
Zakres 2 Płytki do zespoleń kręgosłupa szyjnego niskoprofilowe wyginane
Zakres 3 Płytki do zespoleń kręgosłupa szyjnego zwykłe
Zakres 4 Protezy trzonów szyjnych typu mesh cylinder
Zakres 5 Implanty do zespoleń tylnych kręgosłupa szyjnego i czaszkowo – kręgosłupowych metodą klasyczną i z nawigacja O-ARM
Zakres 6 Ruchoma proteza szyjnego krążka międzykręgowego
Zakres 7 Zestaw do przeskórnej implantacji cementu kostnego
Zakres 8 Stabilizacja transpedikularna odcinka piersiowo-lędźwiowego
Zakres 9 Stabilizator do redukcji i stabilizacji kręgozmyku lędźwiowego
Zakres 10 Stabilizacja przednio-boczna odcinka Th-L
Zakres 11 Protezy trzonów piersiowych i lędźwiowych
Zakres 12 Protezy trzonów piersiowych i lędźwiowych z płynną regulacją wysokości
Zakres 13 Proteza ruchoma lędźwiowego krążka międzykręgowego
Zakres 14 Wszczepy międzytrzonowe do odcinka lędźwiowego (cage) z dojścia tylnego PLIF
Zakres 15 Wszczepy międzytrzo.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Śruby do bezpośredniego zespolenia zęba obrotnika
Część nr: 1
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
System do odtwarzania wysokości złamanych trzonów kręgowych metodą przezskórną.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Płytki do zespoleń kręgosłupa szyjnego niskoprofilowe wyginane
Część nr: 2
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Płytki do zespoleń kręgosłupa szyjnego niskoprofilowe wyginane.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Płytki do zespoleń kręgosłupa szyjnego zwykłe
Część nr: 3
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Płytki do zespoleń kręgosłupa szyjnego zwykłe.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zakres 4 Protezy trzonów szyjnych typu mesh cylinder
Część nr: 4
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Zakres 4 Protezy trzonów szyjnych typu mesh cylinder.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Implanty do zespoleń tylnych kręgosłupa szyjnego i czaszkowo – kręgosłupowych metodą klasyczną i z nawigacja O-ARM
Część nr: 5
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Implanty do zespoleń tylnych kręgosłupa szyjnego i czaszkowo – kręgosłupowych metodą klasyczną i z nawigacja O-ARM.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Ruchoma proteza szyjnego krążka międzykręgowego
Część nr: 6
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Ruchoma proteza szyjnego krążka międzykręgowego.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zestaw do przeskórnej implantacji cementu kostnego
Część nr: 7
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Zestaw do przeskórnej implantacji cementu kostnego.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Stabilizacja transpedikularna odcinka piersiowo-lędźwiowego
Część nr: 8
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Stabilizacja transpedikularna odcinka piersiowo-lędźwiowego.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zakres 9 Stabilizator do redukcji i stabilizacji kręgozmyku lędźwiowego
Część nr: 9
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Zakres 9 Stabilizator do redukcji i stabilizacji kręgozmyku lędźwiowego.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Stabilizacja przednio-boczna odcinka Th-L
Część nr: 10
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Stabilizacja przednio-boczna odcinka Th-L.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Protezy trzonów piersiowych i lędźwiowych
Część nr: 11
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Protezy trzonów piersiowych i lędźwiowych.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Protezy trzonów piersiowych i lędźwiowych z płynną regulacją wysokości
Część nr: 12
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Protezy trzonów piersiowych i lędźwiowych z płynną regulacją wysokości.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Proteza ruchoma lędźwiowego krążka międzykręgowego
Część nr: 13
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Proteza ruchoma lędźwiowego krążka międzykręgowego.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Wszczepy międzytrzonowe do odcinka lędźwiowego (cage) z dojścia tylnego PLIF
Część nr: 14
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Wszczepy międzytrzonowe do odcinka lędźwiowego (cage) z dojścia tylnego PLIF.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Wszczepy międzytrzonowe do odcinka lędźwiowego z dostępu przedniego ALIF
Część nr: 15
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Wszczepy międzytrzonowe do odcinka lędźwiowego z dostępu przedniego ALIF.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Sztuczny substytut przeszczepu kości
Część nr: 16
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Sztuczny substytut przeszczepu kości.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Wszczep międzytrzonowy (typu cage) do odcinka szyjnego kręgosłupa wypełniony substytutem kości
Część nr: 17
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Wszczep międzytrzonowy (typu cage) do odcinka szyjnego kręgosłupa wypełniony substytutem kości.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Stabilizacja piersiowo lędźwiowa krótkoodcinkowa
Część nr: 18
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Stabilizacja piersiowo lędźwiowa krótkoodcinkowa.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Stabilizacja przeznasadowa do stosowania otwartego i przezskórnego oraz z użyciem nawigacji O-ARM
Część nr: 19
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Stabilizacja przeznasadowa do stosowania otwartego i przezskórnego oraz z użyciem nawigacji O-ARM.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zakres 20 Miękki implant do dynamicznej stabilizacji międzykolczystej
Część nr: 20
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Miękki implant do dynamicznej stabilizacji międzykolczystej.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Sztywny implant do dynamicznej stabilizacji międzykolczystej
Część nr: 21
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Sztywny implant do dynamicznej stabilizacji międzykolczystej.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Kyphoplastyka
Część nr: 22
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Kyphoplastyka.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Wszczep typu cage (klatka) do biointegracyjnej spondylodezy międzytrzonowej odcinka szyjnego kręgosłupa
Część nr: 23
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Wszczep typu cage (klatka) do biointegracyjnej spondylodezy międzytrzonowej odcinka szyjnego kręgosłupa.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Implant międzytrzonowy do odcinka lędźwiowego z dojścia bocznego
Część nr: 24
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Implant międzytrzonowy do odcinka lędźwiowego z dojścia bocznego.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Półsztywny system (pręty) do przeznasadowej osteosyntezy wewnętrznej kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego i krzyżowego z dostępu tylnego
Część nr: 25
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Półsztywny system (pręty) do przeznasadowej osteosyntezy wewnętrznej kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego i krzyżowego z dostępu tylnego.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Stymulatory rdzeniowe ze stymulacja toniczną
Część nr: 26
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Stymulatory rdzeniowe ze stymulacja toniczną.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Stymulatory ładowalny dwukanałowy
Część nr: 27
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Stymulatory ładowalny dwukanałowy.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Przeciwbólowy stymulator rdzenia kręgowego 16-kontaktowy
Część nr: 28
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przeciwbólowy stymulator rdzenia kręgowego 16-kontaktowy.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Ładowalny przeciwbólowy stymulator rdzenia kręgowego 16-kontaktowy
Część nr: 29
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Ładowalny przeciwbólowy stymulator rdzenia kręgowego 16-kontaktowy.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zestaw do alloplastyki kręgosłupa szyjnego.
Część nr: 30
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Zestaw do alloplastyki kręgosłupa szyjnego.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zestaw do alloplastyki kręgosłupa lędźwiowego
Część nr: 31
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Zestaw do alloplastyki kręgosłupa lędźwiowego.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zaciski do mocowania płatów kostnych
Część nr: 32
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
. Zaciski do mocowania płatów kostnych.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zakres 33 Klipsy naczyniowe do tętniaków
Część nr: 33
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Zakres 33 Klipsy naczyniowe do tętniaków.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Mikro płytki do zespoleń kości czaszki
Część nr: 34
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Mikro płytki do zespoleń kości czaszki.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Cage TLIF samożłobiący
Część nr: 35
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Cage TLIF samożłobiący.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zestaw do drenażu lędźwiowego
Część nr: 36
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Zestaw do drenażu lędźwiowego.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Mało inwazyjne implanty do artrodezy i stabilizacji stawu krzyżowo-biodrowego
Część nr: 37
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Mało inwazyjne implanty do artrodezy i stabilizacji stawu krzyżowo-biodrowego.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Mało inwazyjne implanty do artrodezy i stabilizacji stawu krzyżowo-biodrowego samopobierające i wprowadzające kość autogenną w szczelinie stawu
Część nr: 38
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Zakres 38 Mało inwazyjne implanty do artrodezy i stabilizacji stawu krzyżowo-biodrowego samopobierające i wprowadzające kość autogenną w szczelinie stawu.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
System do odtwarzania wysokości złamanych trzonów kręgowych metodą przezskórną
Część nr: 39
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
System do odtwarzania wysokości złamanych trzonów kręgowych metodą przezskórną.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zmawiający nie określił warunku w tym zakresie.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zmawiający nie określił warunku w tym zakresie.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zmawiający nie określił warunku w tym zakresie.
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określa Projekt Umowy stanowiący załącznik nr 3 do poszczególnych zakresów wraz z projektem umowy użyczenia instrumentarium.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura

IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/12/2016
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 20/12/2016
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, tj. w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, sala konferencyjna Nr 42.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Wadium ogółem wynosi: 25 540 PLN. Wadium dla poszczególnych części w SIWZ.
o oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji.
2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Arkusz cenowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do specyfikacji sporządzony na podstawie opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1B). (Arkusz winien zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania)
3. Dowód wniesienia/wpłacenia wadium/oryginał gwarancji
4. W celu wykazania elementów spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia dalej (JEDZ), zgodnie z zarządzeniem wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum), jednolity dokument (JEDZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
2) W przypadków podmiotów trzecich JEDZ podmiotu trzeciego składa wykonawca, jeżeli powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. JEDZ powinien być wypełniony w zakresie w jakim wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego. JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia
3) Wypełniony JEDZ składa się wraz z ofertą;
5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale 5 SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4.
6. Pełnomocnictwa – jeżeli oferta nie jest podpisania przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS.
7. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców którzy nie wykażą spełnienia wymogów określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 ustawy i ust. 5 pkt. 1, 2, 5,6,7,8 ustawy Pzp. Wykaz oświadczeń i dokumentów określa rozdział 7 SIWZ.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
KIO
Warszawa
Polska
VI.4.3)
Składanie odwołań
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/11/2016

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2016-11-09 (0161109093738-specyfikacja spr. 112.docx)
Załącznik - 2016-11-09 (0161109093742-cenowa zal. nr 1a spr.112.xls)
Załącznik - 2016-11-09 (0161109093745-oswiadcz nr 4 spr.112.doc)
Załącznik - 2016-11-09 (0161109093750-umowy+umowy uzycz. zal, 3 spr.112.doc)
Załącznik - 2016-11-09 (0161109093753-zal nr 1b spr.112.doc)
Załącznik - 2016-11-09 (0161109093756-zal.for. ofert. nr 1 spr. .112 .doc)
Załącznik - 2016-11-09 (0161109094934-jedz-112.xml)
Załącznik - 2016-11-09 (0161109100058-jedz-wydruk zapisanego pliku.pdf)
Załącznik - 2016-12-07 (0161207133626-cenowa zal. nr 1a -modyfikacja 26-29.xls)
Załącznik - 2016-12-07 (0161207133631-zal nr 1b -modyfikacja zakres 27 i 29.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2016-11-10
Sprostowanie oczywistej omyłki która wkradła się do w SIWZ pkt. 12 dotyczącej terminu składania i otwarcia tj.:

JEST:

12.Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert.

12.1. Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna do dnia : 08 Grudnia 2016 do godziny 10.00
12.2. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego tj. w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-1OO Tarnów ul. Lwowska 178a, sala konferencyjna Nr 42 w dniu : 08 Grudnia 2016r. o godzinie 11.00


POWINNO BYĆ:
12.Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert.

12.1. Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna do dnia : 20 Grudnia 2016 do godziny 10.00
12.2. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego tj. w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-1OO Tarnów ul. Lwowska 178a, sala konferencyjna Nr 42 w dniu : 20 Grudnia 2016r. o godzinie 11.00

Odpowiedź:dodano: 2016-11-10

Pytanie:dodano: 2016-11-22
Tarnów, dnia 22.11.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/112/KK/ 4856 /16

Dot. Przetarg nieograniczony zakup i dostawa implantów neurochirurgicznych – nr sprawy 112/2016r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 14.11.2016r. Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie nr 1
Czy zamawiający zgadza się aby w zakresie nr 6 ruchoma proteza krążka międzykręgowego mocowana była nie kilem lecz mniej inwazyjnymi bolcami kotwiczącymi?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-11-22

Pytanie:dodano: 2016-12-06
Tarnów, dnia 06.12.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/112/KK/ 5078 /16

Dot. Przetarg nieograniczony zakup i dostawa implantów neurochirurgicznych – nr sprawy 112/2016r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24.11.2016r. Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie nr 1
Czy Zamawiający w Zakresie 23 - Wszczep typu cage (klatka) do biointegracyjnej spondylodezy międzytrzonowej odcinka szyjnego kręgosłupa dopuszcza implanty o wysokiej porowatości, ze stopu tytanu (proszek tytanu). Implant o kratowej, trabekularnej strukturze stwarzającej doskonałe warunki do przerostu kostnego w zakresie do 65-70% wypełniającego przestrzeń implantu. Klatka dostosowana pod względem geometrii do anatomii i fizjologii odcinka szyjnego kręgosłupa, odzwierciedlająca kształtem obrys trzonu. Klatki w pełnym typoszeregu wymiarowym od 4 do 10mm (skok co 1mm), dostępne z prostymi płaszczyznami oraz klatki jednostronnie wypukłe. Klatki dostarczane w sterylnym opakowaniu.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-12-06

Pytanie:dodano: 2016-12-06
Tarnów, dnia 06.12.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/112/KK/ 5078 /16

Dot. Przetarg nieograniczony zakup i dostawa implantów neurochirurgicznych – nr sprawy 112/2016r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 25.11.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot.: Zakresu nr 6 - RUCHOMA PROTEZA SZYJNEGO KRĄŻKA MIĘDZYKRĘGOWEGO.
Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na zaoferowanie alternatywnego systemu Ruchomej Protezy Szyjnej Krążka Międzykręgowego o poniższych parametrach?
Implant wykonany z materału typu PEEK. Umożliwia ruchy we wszystkich kierunkach. Zewnętrzne powierzchnie pokryte hydroxyapatytem wspomagającym osteointegrację. Implant mocowany za pomocą trzech tytanowych mechanizmów mocujących ułatwiających prawidłową implantację i uniemożliwiających przemieszczanie się implantu, Implanty dostępne w głębokościach 12mm , 14,5mm, 17mm w dwóch szerokościach 14mm i 17mm oraz dostępne w trzech rodzajach wysokości 5mm, 6mm, 7mm. Implanty dostarczane w sterylnym opakowaniu – data ważności nie krótsza niż 12 miesięcy od chwili dostarczenia.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 2 dot. Zakresu nr 18 - STABILIZACJA PIERSIOWO LĘDŹWIOWA KRÓTKOODCINKOWA .
Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na zaoferowanie alternatywnego zestawu stabilizacji piersiowo lędźwiowej krótkoodcinkowej o poniższych parametrach?
Śruby poliaxialne/monoaxialne samogwintujące, tytanowe śruby tulipanowe. Dostępne śruby o średnicy od 4,5 do 9,5mm ze skokiem co 1mm. Długość śrub w przedziale od 20 do 60mm ze skokiem co 5mm, śruby podwójnie gwintowane. Zakres kątowy śruby 60 stopni. Dostępne śruby wyciągowe z redukcją pręta o 20mm w średnicach 4.5 do 7.5mm i długością od 30 do 60mm ze skokiem co 5mm. Pręty tytanowe o średnicy 5,5 mm wstępnie wygięte o długości od 35mm do 150mm ze skokiem co 10mm oraz opcjonalnie pręt prosty o długości 200mm i 400mm zakończonym hexagonalnie. Pręty osadzane w śrubie wyłącznie od góry patrząc z punktu widzenia operatora. Bloker jednoelementowy z gwintem zapobiegającym rozchylaniu się ramion śruby. Pręty poprzeczne, rozsuwane, o długości od 30 do 80 mm ze skokiem co 10mm. W zestawie instrumentarium specjalne narzędzie do korekcji kręgozmyku bez użycia dedykowanych śrub.
Implant wykonany z materiału typu PEEK, Możliwa implantacja małoinwazyjna z jednostronnego lub obustronnego podejścia. Węższy przód implantu w kształcie pocisku pozwala na wygodniejszą implantację, eliptyczny kształt pozwala na prawidłowe umiejscowienie implantu. Karbowane powierzchnie górne i dolne zapobiegające migracji implantu. Implant dostępny w trzech długościach 22mm, 26mm, 32mm. Długość 22mm i 26mm dostępna w wysokości od 8mm do 16mm w skokach co 1mm, długość 32mm dostępna w wysokości od 10mm do 16mm w skokach co 1mm. Długość 26mm i 32mm dostępna również w wysokości 17mm, w skokach co 1mm. Tytanowe znaczniki widoczne w badaniach RTG i MRI. Implanty dostarczane w sterylnym opakowaniu – data ważności nie krótsza niż 12 miesięcy od chwili dostarczenia.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że w zestawie są także śruby monoaxialne oprócz polyaxialnych.
Ponadto opis implant cyt.: od słowa: “Implant wykonany z materiału typu PEEK (…) do data ważności nie krótsza niż 12 miesięcy od chwili dostarczenia.” – nie dotyczy asortymentu opisanego w zakresie nr18.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-12-06

Pytanie:dodano: 2016-12-06
Tarnów, dnia 06.12.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/112/KK/ 5078 /16

Dot. Przetarg nieograniczony zakup i dostawa implantów neurochirurgicznych – nr sprawy 112/2016r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 23.11.2016r. Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie nr 1 dot.: Pakiet nr 21:
Czy w celu zwiększenia konkurencyjności ofert Zamawiający zaakceptuje implant dostarczany w formie niesterylnej, w kontenerze do sterylizacji i przechowywania?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 1 dot.: Pakiet nr 8:
Czy w celu zwiększenia konkurencyjności ofert Zamawiający zaakceptuje pręty o średnicy 5,5mm i w czterech długościach od 40mm do 78mm, łączniki poprzeczne mocowane na prętach w zakresie długości 20 – 70 mm?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmianPozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a

Odpowiedź:dodano: 2016-12-06

Pytanie:dodano: 2016-12-06
Tarnów, dnia 06.12.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/112/KK/ 5078 /16

Dot. Przetarg nieograniczony zakup i dostawa implantów neurochirurgicznych – nr sprawy 112/2016r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 25.11.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1, dotyczy pakietu nr 23 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści klatkę międzytrzonowa z materiału tantalu komórkowego ?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 2, dotyczy pakietu nr 23 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści wymiary klatki 11 x 11mm; 11 x 14mm; 14 x 14mm ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że będą wykonane z tytanu.
Pytanie nr 3, dotyczy pakietu nr 23 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści kat lordozy klatki 7 stopni ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że będą wykonane z tytanu.
Pytanie nr 4, dotyczy pakietu nr 23 poz. 7
Czy Zamawiający dopuści klatkę bez ramki, ponieważ struktura implantu tantalowego pozwala na wizualizację obrysu zewnętrznego implantu ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że będą wykonane z tytanu.
Pytanie nr 5, dotyczy pakietu nr 23 poz. 10
Czy Zamawiający dopuści klatkę międzytrzonową wykonaną z tantalu komórkowego ?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 6, dotyczy pakietu nr 17 poz. 8
Czy Zamawiający dopuści klatkę międzytrzonowa w zakresie wysokości 4mm - 9mm ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że będą wykonane z tytanu.
Pytanie nr 7, dotyczy pakietu nr 14 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści klatkę międzytrzonowa wykonana z tantalu komórkowego ?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 8, dotyczy pakietu nr 14 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści długości klatki 22mm; 26mm; 30mm; 34mm oraz zakres wysokości 7mm - 16mm ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że będą wykonane z tytanu komórkowego.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-12-06

Sprostowanie:dodano: 2016-12-07
Tarnów,2016-12-07

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup i dostawa implantów neurochirurgicznych.


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 112/2016

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) działając w imieniu Zamawiającego, wprowadzam do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

I. Załącznik nr 1A – Formularz cenowy
Zakres nr 26 - Stymulatory rdzeniowe ze stymulacja toniczną - zmniejszenie ilości z 5 na 4.
Zakres nr 27 - Stymulatory ładowalny dwukanałowy - zmniejszenie ilości z 5 na 4.
Zakres nr 28 - Przeciwbólowy stymulator rdzenia kręgowego 16-kontaktowy - zmniejszenie ilości z 5 na 4.
Zakres nr 29 - Ładowalny przeciwbólowy stymulator rdzenia kręgowego 16-kontaktowy - zmniejszenie ilości z 5 na 4.

II. Załącznik nr 1B – Parametry techniczne
Zakres nr 27 - Stymulatory ładowalny dwukanałowy - wprowadza się pkt. 11 - elektrody implantowane chirurgiczne
Zakres nr 29 - Ładowalny przeciwbólowy stymulator rdzenia kręgowego 16-kontaktowy - wprowadza się pkt. 9 - elektrody przezskórne


Zmodyfikowane załączniki zostały umieszczone na stronie Zamawiającego.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się w/w zmodyfikowanym opisem.

Anna Czech- Dyrektor Szpitala
(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby, której Kierownik Zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)


Załączniki:
1/ Modyfikacja Załącznik Nr 1A Formularz cenowy- zakres 26-29
2/ Modyfikacja Załącznik Nr 1B parametry techniczne – zakres 27,29

Odpowiedź:dodano: 2016-12-07

Sprostowanie:dodano: 2016-12-13

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIUZamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/112/KK/ 5231 /16 Tarnów, dnia 12.12.2016r


Dot. Przetarg nieograniczony zakup i dostawa implantów neurochirurgicznych – nr sprawy 112/2016r

SPROSTOWANIE DO PISMA Z DNIA 06.12.2016R. ZNAK: SWLOG-271/112/KK/5078/16

Zamawiający informuje, iż w nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi do Zakresu nr 17 poz. 8 wkradł się błąd: w pytaniu nr 6:
Jest:
Czy Zamawiający dopuści klatkę międzytrzonowa w zakresie wysokości 4mm - 9mm ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że będą wykonane z tytanu.

Powinno być:
Pytanie nr 6, dotyczy pakietu nr 17 poz. 8
Czy Zamawiający dopuści klatkę międzytrzonowa w zakresie wysokości 4mm - 9mm ?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Dla Zamawiającego istotna jest wysokość klatki od 7-10mm stopniowania co 1mm.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Otrzymują
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-12-13

Zestawienie z otwarcia:dodano: 2016-12-20
12 Zestawienie ofert

1. Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:
(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, znak identyfikacyjny w przypadku zastosowania aukcji elektronicznej – jeżeli dotyczy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, cenę lub koszt)

1)Implants Industrie Uproszczona spółka Akcyjna Oddział w Polsce ul. Garbary 95/A6
Zakres nr 6 – 32.500,00 PLN
Termin płatności: 60 dni

2) MediWay Marcin Deszczyński Al. Wilanowska 87/29, 02-765 Warszawa
Zakres nr 37– 106.920,00 PLN
Termin płatności: 30 dni

3) Aesculap Chifa Sp.zo.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl
Zakres nr 2 – 78.624,00 PLN
Zakres nr 9 – 23.068,80 PLN
Zakres nr 32 – 8.553,60 PLN
Zakres nr 33 – 19.926,00 PLN
Termin płatności: 60 dni

4) Johnson&Johnson Poland Sp.zo.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa
Zakres nr 1 – 9.720,00 PLN
Zakres nr 2 – 86.054,40 PLN
Zakres nr 3 – 53.784,00 PLN
Zakres nr 7 – 18.846,00 PLN
Zakres nr 10 – 19.200,24 PLN
Zakres nr 13 – 26.568,00 PLN
Zakres nr 14 – 60.782,40 PLN
Zakres nr 15 - 31.968,00 PLN
Zakres nr 16 – 50.524,56 PLN
Zakres nr 17 – 54.000,00 PLN
Zakres nr 21- 21.384,00 PLN
Zakres nr 22 – 45.360,00 PLN
Zakres nr 24 – 18.360,00 PLN
Termin płatności: 60 dni

5) Paradigm Spine Polska Sp.zo.o. ul. Wronia 45/203, 00-870 Warszawa
Zakres nr 21 – 20.520,00 PLN
Zakres nr 22 – 63.720,00 PLN
Termin płatności: 30 dni

6) Alteris S.A. ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
Zakres nr 25 – 280.800,00 PLN
Zakres nr 30 – 33.480,00 PLN
Zakres nr 31 – 25.596,00 PLN
Zakres nr 39 – 44.010,00 PLN
Termin płatności: 60 dni

7) ARS Medicum Spz.o.o. ul. Podmurna 101, 87-100 Toruń
Zakres nr 39 – 48.060,00 PLN
Termin płatności: 60 dni

8) Zimmer Biomet Polska sp.zo.o. ul. Płowiecka 75 04-501 Warszawa
Zakres nr 2 – 90.374,00 PLN
Zakres nr 3 – 56.484,00 PLN
Termin płatności: 60 dni

9) St.Jude Medical Sp.zo.o. ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa
Zakres nr 26 – 134.352,00 PLN
Zakres nr 27 – 187.920,00 PLN
Termin płatności: 60 dni

10) NovaSpine Sp.zo.o. ul. Piaskowa 31, 55-040 Tyniec Mały
Zakres nr 18 – 164.235,00 PLN
Zakres nr 22 – 115.020,00 PLN
Zakres nr 23 – 105.840,00PLN
Termin płatności: 60 dni

11) LFC Spz.o.o. ul. Kożuchowska 41, 65-364 Zielona Góra
Zakres nr 3 – 43.200,00 PLN
Zakres nr 4 – 3.726,00 PLN
Zakres nr 8 – 35.640,00 PLN
Zakres nr 11 – 4.860,00 PLN
Zakres nr 14 – 51.192,00 PLN
Zakres n 23 – 71.820,00 PLN
Zakres nr 35 – 121.500,00 PLN
Zakres nr 38 – 61.560,00 PLN
Termin płatności: 60 dni


12) Medtronic Poland Sp z.o.o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
Zakres nr 5 – 111.456,00 PLN
Zakres nr 19 – 328.320,00 PLN
Zakres nr 20 – 35.640,00 PLN
Zakres 28 – 116.800,00 PLN
Zakres nr 29 – 186.624,00 PLN
Zakres nr 36 – 8.748,00 PLN
Termin płatności: 60 dni


13) Pioneer Surgical Technology BV Voorveste7, 3992 DC Houten, Holandia
Zakres n 18 – 33.300,00 PLN
Termin płatności: 60 dni

Odpowiedź:dodano: 2016-12-20

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-02-16
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 6315167

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Nasz znak : SWLOG-271/ 112 /KK / 814 /17 Tarnów, 2017-02-15


Dot. Przetarg nieograniczony – zakup i dostawa implantów neurochirurgicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.–nr sprawy 112/2016r

Zawiadomienie o wyborze ofert

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm..) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów neurochirurgicznych wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę założoną przez Wykonawcę:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Wartość brutto
01 Implants Industrie Uproszczona spółka Akcyjna Oddział w Polsce ul. Garbary 95/A6 61-757 Poznań
Zakres nr 6 – 35.100,00 PLN
Jakość: 30 pkt
Termin płatności: 60 dni

02 MediWay Marcin Deszczyński ul. Al. Wilanowska 87/29, 02-765 Warszawa
Zakres nr 37– 106.920,00 PLN
Jakość:30 pkt
Termin płatności: 30 dni

03 Aesculap Chifa Sp.zo.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl
Zakres nr 2 – 78.624,00 PLN
Jakość: 20 pkt.
Zakres nr 9 – 23.068,80 PLN
Jakość: 30 pkt.
Zakres nr 32 – 81.972,00 PLN
Jakość:30 pkt
Zakres nr 33 – 19.926,00 PLN
Jakość: 30 pkt
Termin płatności: 60 dni

04 Johnson&Johnson Poland Sp.zo.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa
Zakres nr 1 – 9.720,00 PLN
Jakość: 30 pkt
Zakres nr 7 – 18.846,00 PLN
Jakość: 10 pkt
Zakres nr 10 – 19.200,24 PLN
Jakość: 30 pkt
Zakres nr 13 – 26.568,00 PLN
Jakość: 30 pkt
Zakres nr 15 - 31.968,00 PLN
Jakość: 15 pkt
Zakres nr 16 – 50.524,56 PLN
Jakość: 30 pkt
Zakres nr 17 – 54.000,00 PLN
Jakość: 30 pkt
Zakres nr 22 – 45.360,00 PLN
Jakość: 30 pkt
Zakres nr 24 – 18.360,00 PLN
Jakość: 30 pkt
Termin płatności: 60 dni

05 Paradigm Spine Polska Sp.zo.o. ul. Wronia 45/203, 00-870 Warszawa
Zakres nr 21 – 20.520,00 PLN
Jakość: 30 pkt.
Termin płatności: 30 dni

06 Alteris S.A. ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice Zakres nr 25 – 280.800,00 PLN
Jakość: 30 pkt
Zakres nr 30 – 33.480,00 PLN
Jakość: 0 pkt
Zakres nr 31 – 25.596,00 PLN
Jakość: 15 pkt
Zakres nr 39 – 44.010,00 PLN
Jakość: 30 pkt.
Termin płatności: 60 dni

09 St.Jude Medical Sp.zo.o. ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa
Zakres nr 26 – 133.488,00 PLN
Jakość: 30 pkt
Termin płatności: 60 dni

010 NovaSpine Sp.zo.o. ul. Piaskowa 31, 55-040 Tyniec Mały
Zakres nr 18 – 82.117,80 PLN
Jakość: 30 pkt
Termin płatności: 60 dni

011 LFC Spz.o.o. ul. Kożuchowska 41, 65-364 Zielona Góra
Zakres nr 3 – 43.200,00 PLN
Jakość: 20 pkt
Zakres nr 4 – 3.726,00 PLN
Jakość: 30 pkt
Zakres nr 8 – 35.640,00 PLN
Jakość: 20 pkt
Zakres nr 11 – 4.860,00 PLN
Jakość: 30 pkt
Zakres n 23 – 71.820,00 PLN
Jakość: 15 pkt
Zakres nr 35 – 121.500,00 PLN
Jakość: 30 pkt
Zakres nr 38 – 61.560,00 PLN
Jakość: 30 pkt
Termin płatności: 60 dni

012 Medtronic Poland Sp z.o.o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
Zakres nr 5 – 111.456,00 PLN
Jakość: 30 pkt
Zakres nr 19 – 328.320,00 PLN
Jakość: 30 pkt
Zakres nr 20 – 35.640,00 PLN
Jakość: 30 pkt
Zakres 28 – 126.144,00 PLN
Jakość: 30 pkt
Zakres nr 36 – 8.748,00 PLN
Jakość: 30 pkt
Termin płatności: 60 dni

Zakres nr 12, 34 - unieważniono zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 1 „nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (...)”

Zakres nr 14, 27, 29- unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. zakres nr 14 - kwotę 53.751,60zł.brutto, zakres nr 27- 159.894,00 zł brutto, zakres nr 29- kwotę 152.238,96 zł brutto.

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

1. Ocena ofert:
ZAKRES 1 CENA JAKOŚĆ TERMIN PŁATNOŚCI
nazwa Wykonawcy 60% 30% 10% 100%
4 Johnson 60,00 30,00 10,00
Johnson 36,00 9,00 1,00 46,00
ZAKRES 2
nazwa Wykonawcy 60% 30% 10% 100%
3 Aesculap 60,00 20,00 10,00
Aesculap 36,00 6,00 1,00 43,00
4 Johnson 54,82 0,00 10,00
Johnson 32,89 0,00 1,00 33,89
8 Zimmer 52,20 10,00 10,00
Zimmer 31,32 3,00 1,00 35,32
ZAKRES 3
nazwa Wykonawcy 60% 30% 10% 100%
4 Johnson 48,19 20,00 10,00
Johnson 28,92 6,00 1,00 35,92
8 Zimmer 45,89 20,00 10,00
Zimmer 27,53 6,00 1,00 34,53
11 Lfc 60,00 20,00 10,00
Lfc 36,00 6,00 1,00 43,00
ZAKRES 4
nazwa Wykonawcy 60% 30% 10% 100%
11 Lfc 60,00 30,00 10,00
Lfc 36,00 9,00 1,00 46,00
ZAKRES 5
nazwa Wykonawcy 60% 30% 10% 100%
12 Medtronic 60,00 30,00 10,00
Medtronic 36,00 9,00 1,00 46,00
ZAKRES 6
nazwa Wykonawcy 60% 30% 10% 100%
1 Implants Industrie 60,00 30,00 10,00
Implants Industrie 36,00 9,00 1,00 46,00


ZAKRES 7
nazwa Wykonawcy 60% 30% 10% 100%
4 Johnson 60,00 10,00 10,00
Johnson 36,00 3,00 1,00 40,00
ZAKRES 8
nazwa Wykonawcy 60% 30% 10% 100%
11 Lfc 60,00 20,00 10,00
Lfc 36,00 6,00 1,00 43,00
ZAKRES 9
nazwa Wykonawcy 60% 30% 10% 100%
3 Aesculap 60,00 30,00 10,00
Aesculap 36,00 9,00 1,00 46,00

ZAKRES 10
nazwa Wykonawcy 60% 30% 10% 100%
4 Johnson 60,00 30,00 10,00
Johnson 36,00 9,00 1,00 46,00
ZAKRES 11
nazwa Wykonawcy 60% 30% 10% 100%
11 Lfc 60,00 30,00 10,00
Lfc 36,00 9,00 1,00 46,00
ZAKRES 13
nazwa Wykonawcy 60% 30% 10% 100%
4 Johnson 60,00 30,00 10,00
Johnson 36,00 9,00 1,00 46,00
ZAKRES 15
nazwa Wykonawcy 60% 30% 10% 100%
4 Johnson 60,00 15,00 10,00
Johnson 36,00 4,50 1,00 41,50
ZAKRES 16
nazwa Wykonawcy 60% 30% 10% 100%
4 Johnson 60,00 30,00 10,00
Johnson 36,00 9,00 1,00 46,00
ZAKRES 17
nazwa Wykonawcy 60% 30% 10% 100%
4 Johnson 60,00 30,00 10,00
Johnson 36,00 9,00 1,00 46,00
ZAKRES 18
nazwa Wykonawcy 60% 30% 10% 100%
10 Nova Spine 60,00 30,00 10,00
Nova Spine 36,00 9,00 1,00 46,00

ZAKRES 19
nazwa Wykonawcy 60% 30% 10% 100%
12 Medtronic 60,00 30,00 10,00
Medtronic 36,00 9,00 1,00 46,00
ZAKRES 20
nazwa Wykonawcy 60% 30% 10% 100%
12 Medtronic 60,00 30,00 10,00
Medtronic 36,00 9,00 1,00 46,00

ZAKRES 21
nazwa Wykonawcy 60% 30% 10% 100%
4 Johnson 57,58 30,00 10,00
Johnson 34,55 9,00 1,00 44,55
5 Paradigm Spine 60,00 30,00 5,00
Paradigm Spine 36,00 9,00 0,50 45,50
ZAKRES 22
nazwa Wykonawcy 60% 30% 10% 100%
4 Johnson 60,00 30,00 10,00
Johnson 36,00 9,00 1,00 46,00
5 Paradigm Spine 42,71 30,00 5,00
Paradigm Spine 25,63 9,00 0,50 35,13
10 Nova Spine 23,66 30,00 10,00
Nova Spine 14,20 9,00 1,00 24,20
ZAKRES 23
nazwa Wykonawcy 60% 30% 10% 100%
10 Nova Spine 25,71 30,00 10,00
Nova Spine 15,43 9,00 1,00 25,43
11 Lfc 60,00 15,00 10,00
Lfc 36,00 4,50 1,00 41,50
ZAKRES 24
nazwa Wykonawcy 60% 30% 10% 100%
4 Johnson 60,00 30,00 10,00
Johnson 36,00 9,00 1,00 46,00

ZAKRES 25
nazwa Wykonawcy 60% 30% 10% 100%
6 Alteris 60,00 30,00 10,00
Alteris 36,00 9,00 1,00 46,00
ZAKRES 26
nazwa Wykonawcy 60% 30% 10% 100%
9 St.Jude 60,00 30,00 10,00
St.Jude 36,00 9,00 1,00 46,00
ZAKRES 28
nazwa Wykonawcy 60% 30% 10% 100%
12 Medtronic 60,00 30,00 10,00
Medtronic 36,00 9,00 1,00 46,00
ZAKRES 30
nazwa Wykonawcy 60% 30% 10% 100%
6 Alteris 60,00 0,00 10,00
Alteris 36,00 0,00 1,00 37,00

ZAKRES 31
nazwa Wykonawcy 60% 30% 10% 100%
6 Alteris 60,00 15,00 10,00
Alteris 36,00 4,50 1,00 41,50
ZAKRES 32
nazwa Wykonawcy 60% 30% 10% 100%
3 Aesculap 60,00 30,00 10,00
Aesculap 36,00 9,00 1,00 46,00
ZAKRES 33
nazwa Wykonawcy 60% 30% 10% 100%
3 Aesculap 60,00 30,00 10,00
Aesculap 36,00 9,00 1,00 46,00

ZAKRES 35
nazwa Wykonawcy 60% 30% 10% 100%
11 Lfc 60,00 30,00 10,00
Lfc 36,00 9,00 1,00 46,00
ZAKRES 36
nazwa Wykonawcy 60% 30% 10% 100%
12 Medtronic 60,00 30,00 10,00
Medtronic 36,00 9,00 1,00 46,00

ZAKRES 37
nazwa Wykonawcy 60% 30% 10% 100%
2 MediWay 60,00 30,00 5,00
MediWay 36,00 9,00 0,50 45,50
ZAKRES 38
nazwa Wykonawcy 60% 30% 10% 100%
11 Lfc 60,00 30,00 10,00
Lfc 36,00 9,00 1,00 46,00
ZAKRES 39
nazwa Wykonawcy 60% 30% 10% 100%
6 Alteris 60,00 30,00 10,00
Alteris 36,00 9,00 1,00 46,00
7 ARS 54,94 30,00 10,00
ARS 32,97 9,00 1,00 42,97

2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następującą ofertę:
1)Implants Industrie Uproszczona spółka Akcyjna Oddział w Polsce ul. Garbary 95/A6 61-757 Poznań
2) MediWay Marcin Deszczyński ul. Al. Wilanowska 87/29, 02-765 Warszawa
3) Aesculap Chifa Sp.zo.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl
4) Johnson&Johnson Poland Sp.zo.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa
5) Paradigm Spine Polska Sp.zo.o. ul. Wronia 45/203, 00-870 Warszawa
6) Alteris S.A. ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
7) ARS Medicum Spz.o.o. ul. Podmurna 101, 87-100 Toruń
8) Zimmer Biomet Polska sp.zo.o. ul. Płowiecka 75 04-501 Warszawa
9) St.Jude Medical Sp.zo.o. ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa
10) NovaSpine Sp.zo.o. ul. Piaskowa 31, 55-040 Tyniec Mały
11) LFC Spz.o.o. ul. Kożuchowska 41, 65-364 Zielona Góra
12) Medtronic Poland Sp z.o.o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
13) Pioneer Surgical Technology BV Voorveste7, 3992 DC Houten, Holandia

3. Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta następującego Wykonawcy:

011- LFC Spz.o.o. ul. Kożuchowska 41, 65-364 Zielona Góra w zakresie nr 14 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami ) – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – brak pełnego załącznika nr 1B dla zakresu nr 14 tj.: Zestawienia parametrów i warunków wymaganych/ocenianych.
013- Pioneer Surgical Technology BV Voorveste7, 3992 DC Houten, Holandia w zakresie nr 18 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami ) – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – brak załącznika nr 1B dla zakresu nr 18 tj.: Zestawienia parametrów i warunków wymaganych/ocenianych.

Termin po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:
1.
Dotyczy Zakresu nr 2,3,18,21,22,23,39 - termin po upływie którego może być zawarta umowa to 27.02.2017r. Po upływie tego terminu umowa zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów
Dotyczy Zakresu nr 1, 4, 5,6, 7,8,9,10, 11,13, 15,16,17, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32,33, 35, 36, 37, 38 termin po upływie którego może być zawarta umowa to 17.02.2017r. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedna ofertę. Po upływie tego terminu umowa zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego drogą elektroniczną, oryginał wysłano pocztą.


Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.


Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a
Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-02-22
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem Dot. Przetarg nieograniczony – zakup i dostawa implantów neurochirurgicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.–nr sprawy 112/2016r w przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 209.000 euro zawarto umowę w:

W dniu 17.02 2017r. podpisano umowę z Wykonawcą w zakresach:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Wartość brutto
01 Implants Industrie Uproszczona spółka Akcyjna Oddział w Polsce ul. Garbary 95/A6 61-757 Poznań
Zakres nr 6 – 35.100,00 PLN
Jakość: 30 pkt
Termin płatności: 60 dni

02 MediWay Marcin Deszczyński ul. Al. Wilanowska 87/29, 02-765 Warszawa
Zakres nr 37– 106.920,00 PLN
Jakość:30 pkt
Termin płatności: 30 dni

03 Aesculap Chifa Sp.zo.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl
Zakres nr 9 – 23.068,80 PLN
Jakość: 30 pkt.
Zakres nr 32 – 81.972,00 PLN
Jakość:30 pkt
Zakres nr 33 – 19.926,00 PLN
Jakość: 30 pkt
Termin płatności: 60 dni

04 Johnson&Johnson Poland Sp.zo.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa
Zakres nr 1 – 9.720,00 PLN
Jakość: 30 pkt
Zakres nr 7 – 18.846,00 PLN
Jakość: 10 pkt
Zakres nr 10 – 19.200,24 PLN
Jakość: 30 pkt
Zakres nr 13 – 26.568,00 PLN
Jakość: 30 pkt
Zakres nr 15 - 31.968,00 PLN
Jakość: 15 pkt
Zakres nr 16 – 50.524,56 PLN
Jakość: 30 pkt
Zakres nr 17 – 54.000,00 PLN
Jakość: 30 pkt
Zakres nr 24 – 18.360,00 PLN
Jakość: 30 pkt
Termin płatności: 60 dni

06 Alteris S.A. ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice Zakres nr 25 – 280.800,00 PLN
Jakość: 30 pkt
Zakres nr 30 – 33.480,00 PLN
Jakość: 0 pkt
Zakres nr 31 – 25.596,00 PLN
Jakość: 15 pkt

09 St.Jude Medical Sp.zo.o. ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa
Zakres nr 26 – 133.488,00 PLN
Jakość: 30 pkt
Termin płatności: 60 dni

011 LFC Spz.o.o. ul. Kożuchowska 41, 65-364 Zielona Góra
Zakres nr 4 – 3.726,00 PLN
Jakość: 30 pkt
Zakres nr 8 – 35.640,00 PLN
Jakość: 20 pkt
Zakres nr 11 – 4.860,00 PLN
Jakość: 30 pkt
Zakres nr 35 – 121.500,00 PLN
Jakość: 30 pkt
Zakres nr 38 – 61.560,00 PLN
Jakość: 30 pkt
Termin płatności: 60 dni

012 Medtronic Poland Sp z.o.o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
Zakres nr 5 – 111.456,00 PLN
Jakość: 30 pkt
Zakres nr 19 – 328.320,00 PLN
Jakość: 30 pkt
Zakres nr 20 – 35.640,00 PLN
Jakość: 30 pkt
Zakres 28 – 126.144,00 PLN
Jakość: 30 pkt
Zakres nr 36 – 8.748,00 PLN
Jakość: 30 pkt
Termin płatności: 60 dniRozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-02-28
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem Dot. Przetarg nieograniczony – zakup i dostawa implantów neurochirurgicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.–nr sprawy 112/2016r w przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 209.000 euro zawarto umowę w:

W dniu 27.02 2017r. podpisano umowę z Wykonawcą w zakresach:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Wartość brutto
03 Aesculap Chifa Sp.zo.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl
Zakres nr 2 – 78.624,00 PLN
Jakość: 20 pkt.

04 Johnson&Johnson Poland Sp.zo.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa
Zakres nr 22 – 45.360,00 PLN
Jakość: 30 pkt

05 Paradigm Spine Polska Sp.zo.o. ul. Wronia 45/203, 00-870 Warszawa
Zakres nr 21 – 20.520,00 PLN
Jakość: 30 pkt.
Termin płatności: 30 dni

06 Alteris S.A. ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice Zakres nr 39 – 44.010,00 PLN
Jakość: 30 pkt.
Termin płatności: 60 dni

010 NovaSpine Sp.zo.o. ul. Piaskowa 31, 55-040 Tyniec Mały
Zakres nr 18 – 82.117,80 PLN
Jakość: 30 pkt
Termin płatności: 60 dni

011 LFC Spz.o.o. ul. Kożuchowska 41, 65-364 Zielona Góra
Zakres nr 3 – 43.200,00 PLN
Jakość: 20 pkt
Zakres n 23 – 71.820,00 PLN
Jakość: 15 pkt