Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

98 - PN sukcesywna dostawa materiałów i sprzętu pomocniczego do diagnostyki laboratoryjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie

Ogłoszenie nr 327734 - 2016 z dnia 2016-10-20 r.
Tarnów: sukcesywna dostawa materiałów i sprzętu pomocniczego do diagnostyki laboratoryjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, krajowy numer identyfikacyjny 85005274000000, ul. ul. Lwowska  , 33100   Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 315 460, e-mail , faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej (URL): www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.lukasz.med.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.lukasz.med.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
kancelaria Ogólna Szpitala Wojewódzkiego im. Św. łukasza w Tarnowie ul. Lwowska 178a; 33-100 Tarnów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sukcesywna dostawa materiałów i sprzętu pomocniczego do diagnostyki laboratoryjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
Numer referencyjny: 98/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: sukcesywna dostawa materiałów i sprzętu pomocniczego do diagnostyki laboratoryjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie. Zamawiający wymaga, aby minimalny termin gwarancji wynosił co najmniej 12 miesięcy od dnia dostawy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1C do specyfikacji. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu produktów w ilości mniejszej niż określona w załączniku nr 1A do umowy.

II.5) Główny kod CPV: 33793000-5
Dodatkowe kody CPV:33192500-7, 38437000-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 12

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 2A do SIWZ. 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 3.. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 4 stosuje się. 6.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie , o którym mowa w punkcie 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Certyfikat systemu jakości wytwórcy ISO 13485 – dla zakresu 1 poz. 2 i 3 Metodyka w języku polskim w wersji papierowej – dla zakresu 1 poz. 2 i 3 (wymazówki Amies)
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie): 10.2.1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji. 10.2.2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Arkusz cenowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A oraz załącznik nr 1B do specyfikacji (Arkusz winien zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania). 10.2.3. Oświadczenia wymienione w punkcie 6.1-6.4 specyfikacji. 10.2.4. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr
czas trwania etapuCzy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
95
termin dostawy
5

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr
czas trwania etapuWykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy : a) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub b) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub c) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub d) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub e) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego f) *podwykonawstwa, o którym mowa w § 4 umowy ust. 8, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: a. zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 02/11/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: plastiki laboratoryjne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:pojemniki na mocz, pipety probówki statywy itp.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33793000-5, 33192500-7, 38437000-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
cena
95
termin dostawy
5
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2    Nazwa: sprzet pomocniczy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:bagietki probówki, zlewki itp.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33793000-5, 33192500-7, 38437000-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
cena
95
termin dostawy
5
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2016-10-20 (0161020143142-98 -siwz.doc)
Zał±cznik - 2016-10-20 (0161020143227-opis przedmiotu zal 1c.doc)
Zał±cznik - 2016-10-20 (0161020143333-zal. 1b.docx)
Zał±cznik - 2016-10-20 (0161020143445-opis przedmiotu zal 1c.doc)
Zał±cznik - 2016-10-20 (0161020143453-zal. 1b.docx)
Zał±cznik - 2016-10-25 (0161025132708-zal nr 1a wzor.xls)
Zał±cznik - 2016-10-27 (0161027082900-modyfikacja - wzor umowy.odt)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2016-10-27


Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
Nasz znak: SWLOG-271/98/MJ/ 4435 /2016 Tarnów, dnia 26.10.2016r

Dotyczy: sukcesywna dostawa materiałów i sprzętu pomocniczego do diagnostyki laboratoryjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – numer sprawy 98/2016

W odpowiedzi na pytania z dnia 25.10.2016 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

1. Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci Statyw na probówki 12 mm, 90 miejscowy, z polipropylenu, autoklawowalny?

OdpowiedĽ: Tak, zamawiaj±cy dopuszcza.Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podpisała: Anna Czech – Dyrektor SzpitalaSzpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
Nasz znak: SWLOG-271/98/MJ/ 4433 /2016 Tarnów, dnia 26.10.2016r

Dotyczy: sukcesywna dostawa materiałów i sprzętu pomocniczego do diagnostyki laboratoryjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – numer sprawy 98/2016

W odpowiedzi na pytania z dnia 21.10.2016 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

(§ 7 ust 3) Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci aneksowanie ze względu na zamianę oferowanego produktu na produkt równoważny w przypadku zmiany produktu lub producenta odczynnika?
OdpowiedĽ: Patrz postanowienia końcowe wzoru umowy, modyfikacja umowy w zał±czeniu.

(§ 7 ust 3) Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci zmiany numeru katalogowego, wielko¶ci opakowania, nazwy testu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy? W przypadku zmiany wielko¶ci opakowania dla nowego produktu, czy Zamawiaj±cy dopu¶ci przeliczenie ceny za oznaczenie?
OdpowiedĽ: Patrz postanowienia końcowe wzoru umowy, modyfikacja umowy w zał±czeniu.

(§ 7 ust 3) Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci możliwo¶ć zaoferowania zamiennika o parametrach nie gorszych od proponowanego w umowie po powiadomieniu Zamawiaj±cego w wypadku wyst±pienia przej¶ciowego brak produktu?
OdpowiedĽ: Patrz postanowienia końcowe wzoru umowy, modyfikacja umowy w zał±czeniu.

(§ 2 ust 4) Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci zmianę stawki VAT dla produktu
w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu
i możliwo¶ci zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?
OdpowiedĽ: Patrz postanowienia końcowe wzoru umowy, modyfikacja umowy w zał±czeniu.

(§ 2 ust 4) Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwo¶ci dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?
OdpowiedĽ: Patrz postanowienia końcowe wzoru umowy, modyfikacja umowy w zał±czeniu.

(§ 4 ust 1 oraz 6) Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na naliczania kar od warto¶ci NETTO w przypadku nieterminowej realizacji zamówienie?
OdpowiedĽ :Nie, zapis pozostaje bez zmian.

(§ 4 ust 5) Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na naliczanie kary od warto¶ci NETTO niezrealizowanej czę¶ci umowy? Uzasadnienie:
Je¶li dostawa towaru będzie w znacz±cej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odst±pienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej warto¶ci całej umowy na dostawę będzie miała charakter raż±co zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi w±tpliwo¶ci dysproporcja między poniesion± szkod± a wysoko¶ci± kary umownej.
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

(§ 4) Czy Zamawiaj±cy dopuszcza możliwo¶ć wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% warto¶ci netto przedmiotu Umowy?
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

(§ 3) Czy Zamawiaj±cy wprowadzi możliwo¶ć wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatno¶ci?
OdpowiedĽ: Nie.

(§ 2 ust 5) Czy zamawiaj±cy wprowadzi do projektu umowy zapis dotycz±cy minimalnego poziomu zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany?
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy z należyta staranno¶ci± oszacował ilo¶ci roczne.

(§… 3 ust 3) Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji?
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy dopuszcza drogę e-mailow± reklamacji a następnie  potwierdzon± pismem.

(§ 2) Czy Zamawiaj±cy może okre¶lić maksymalny okres czasu, na który może zostać aneksowana umowa? Uzasadnienie: Sugerujemy maksymalnie kwartał, gdyż przy umowach długoterminowych istnieje konieczno¶ć ponownej weryfikacji zaoferowanych przez Wykonawcę cen z powodu wzrostu cen zakupu u dostawców.
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy nie przewiduje na dzień dzisiejszy aneksu do umowy.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zał±czniki:
- Załacznik nr 3 – wzór umowy - modyfikacja

Podpisała Anna Czech - Dyrektor Szpitala


OdpowiedĽ:dodano: 2016-10-27

Pytanie:dodano: 2016-10-28


Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
Nasz znak: SWLOG-271/98/MJ/ 4461 /2016 Tarnów, dnia 26.10.2016r

Dotyczy: sukcesywna dostawa materiałów i sprzętu pomocniczego do diagnostyki laboratoryjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – numer sprawy 98/2016

W odpowiedzi na pytania z dnia 26.10.2016 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

1. Zakres nr 1
a) Czy Zamawiaj±cy w poz. 1 dopu¶ci pojemniki aseptyczne?
OdpowiedĽ: NIE – ze względu na specyfikę wykonywanych badań. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian

b) Czy w poz. 2 Zamawiaj±cy dopu¶ci, zaoferowanie wymazówek posiadaj±cych dokument
potwierdzaj±cy min. 3 dniowy okres przetrwania przedstawiciela bakterii tlenowych i fakultatywnie
beztlenowych, bakterii beztlenowych oraz min. 24 godz. okres przetrwania przedstawiciela bakterii
wybrednych, w odniesieniu do wytycznych M40-A, tom 23, Nr 34 „Kontrola jako¶ci
mikrobiologicznych systemów transportowych” (Clinical Laboratory Standards Institute CLSI -
poprzednio National Committee for Clinical Laboratory Standards NCCLS)? Pozwoli to na
jednoznaczne okre¶lenie jako¶ci oferowanych podłoży transportowych.
OdpowiedĽ: TAK – zamawiaj±cy dopuszcza.

c) Czy Zamawiaj±cy w pozycji 2 i 3 wymaga wymazówek w probówce 13x165mm, co zapewnia
optymalne zanurzenie wacika w podłożu transportowym?
OdpowiedĽ: NIE - zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

d) Czy w pozycji 2 Zamawiaj±cy wymaga wymazówek z instrukcj± pobrania na opakowaniu w języku
polskim, pakowanych indywidualnie?
OdpowiedĽ: TAK - zamawiaj±cy dopuszcza.

e) Czy w pozycji 2 Zamawiaj±cy oczekuje wymazówek z etykiet± do opisu próbki na każdej probówce
w języku polskim?
OdpowiedĽ: TAK - zamawiaj±cy dopusza.

f) Czy Zamawiaj±cy w poz. 9 dopu¶ci naczyńka wagowe bez przykrywki 41x41 o poj. 10 ml?
OdpowiedĽ: TAK - zamawiaj±cy dopuszcza.

g) Czy Zamawiaj±cy w poz. 9 dopu¶ci naczyńka wagowe okr±głodenne, z pokrywk±, o ¶r. 30mm i poj.
30 ml?
OdpowiedĽ: NIE - zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Ze względu na specyfikę wykonywanych badań.

h) Prosimy o podanie jak± pojemno¶ć/ wielko¶ć pipety Zamawiaj±cy miał na my¶li.
OdpowiedĽ: Min. 1 ml.

i) Czy w poz. 21 Zamawiaj±cy dopu¶ci probówki o poj. 5 ml i wym. 12x75mm ?
OdpowiedĽ: TAK - zamawiaj±cy dopuszcza.

j) Czy w poz. 21-22 Zamawiaj±cy miał na my¶li probówki z polistyrenu ?
OdpowiedĽ: TAK - zamawiaj±cy dopuszcza.

k) Czy w poz. 25 Zamawiaj±cy dopu¶ci statyw 17 mm, 60 miejscowy ?
OdpowiedĽ: TAK – zamawiaj±cy dopuszcza.

l) Czy w poz. 26 Zamawiaj±cy dopu¶ci statyw 13 mm, 90 miejscowy ?
OdpowiedĽ: TAK – zamawiaj±cy dopuszcza.

m) Czy Zamawiaj±cy wydzieli pozycję 27 do osobnego pakietu? Pozwoli to na udział w postępowaniu
większej ilo¶ci Wykonawcom, zwiększy konkurencyjno¶ć postępowania, a dodatkowo umożliwi
Zamawiaj±cemu wyłonienie oferty realnie najkorzystniejszej oferty.
OdpowiedĽ: Nie – zamawiaj±cy podzielił swoje zamówienie na 2 zakresy.Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Podpisał Zdzisław Wolak Dyrektor DS Pielęgniarstwa
OdpowiedĽ:dodano: 2016-10-28

Zestawienie z otwarcia:dodano: 2016-11-02
Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nast±piło w dniu 02.11.2016 r. o godz. 11 : 30
w: Sali Konferencyjnej Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie adres:
ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów

Bezpo¶rednio przed otwarciem ofert zamawiaj±cy podał kwotę, jak± zamierza przeznaczyć na sfinansowanie:
zamówienia, w wysoko¶ci 63 705,00 zł, w tym w przypadku dopuszczenia możliwo¶ci składania ofert czę¶ciowych, kwotę na sfinansowanie:

czę¶ć 1 w wysoko¶ci 59 400,00 zł
czę¶ć 2 w wysoko¶ci 4 305,00 zł


Do upływu terminu składania ofert złożona została następuj±ca oferta:

Equimed Hołda Lenk Trembecki Sp. J. ul. Pr±dnicka 46, 31-202 Kraków krakow@equimed.com.pl
Zakres 1 – 55 577,18 zł
Termin dostawy – 4 dni robocze

Zakres 2 – 3 895,35 zł
Termin dostawy – 4 dni robocze

Sporz±dził: Stanisław Mróz

OdpowiedĽ:dodano: 2016-11-02

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-11-15
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIUNasz znak : SWLOG-271/98/SM/4735/16 Tarnów,2016-11-14

Dotyczy: sukcesywnej dostawy materiałów i sprzętu pomocniczego do diagnostyki laboratoryjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie – spr. 98/2016.


Zawiadomienie o wyborze

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póĽniejszymi zmianami ) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. Dokonał wyboru niżej wymienionej najkorzystniejszej oferty:

01. Equimed Hołda Lenk Trembecki Sp. J. ul. Pr±dnicka 46, 31-202 Kraków
Zakres 1 – 55 577,18 zł
Zakres 2 – 3 895,35 zł
Termin dostawy – 4 dni robocze


Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i spełniania innych kryteriów odnosz±cych się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w zwi±zku z powyższym uzyskała największ± liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiaj±cego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Ocena ofert:
Kryteria oceny ofert – cena 95%, termin dostawy 5%

Zakres 1 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 95% 5% 100%
1 Equimed 100,00 100,00
Equimed 95,00 5,00 100,00
Zakres 2 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 95% 5% 100%
1 Equimed 100,00 100,00
Equimed 95,00 5,00 100,00

3. Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:

01. Equimed Hołda Lenk Trembecki Sp. J. ul. Pr±dnicka 46, 31-202 KrakówUmowa z dnia 16 .11.2016 r. zostanie przesłana do Państwa Firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki
ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.


Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a

Podpisał
Z-ca Dyr. ds. Pielęgniarstwa
Zdzisław Wolak

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-11-29
16 listopada 2016 Szpital Wojewódzki w Tarnowie zawarł umowę z:
Equimed Hołda Lenk Trembecki Sp. J. ul. Pr±dnicka 46, 31-202 Kraków
Zakres 1 – 55 577,18 zł
Zakres 2 – 3 895,35 zł
Termin dostawy – 4 dni robocze