Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

107/16-zakup i dostawa pompy infuzyjnj objętościowej


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

www.lukasz.med.pl
Ogłoszenie nr 321820 - 2016 z dnia 2016-10-12 r.
Tarnów: POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA SZT.2.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, krajowy numer identyfikacyjny 85005274000000, ul. ul. Lwowska , 33100 Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 315 460, e-mail , faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej (URL): www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.lukasz.med.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.lukasz.med.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA SZT.2.
Numer referencyjny: 107/16
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres 1 POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA SZT.2. ODDZ CHIR DZIECIĘCEJ

II.5) Główny kod CPV: 33100000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w dniach: 30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1 Oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do specyfikacji. 2 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art 24 ust 5 pkt 1 ustawy. 3 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów (Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4 Dokument o których mowa w zdaniu wyzej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów o których mowa w punkcie 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby Przepis punktu 4 stosuje się. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1 Materiałów firmowych w języku polskim – np. folderów, katalogów, materiałów informacyjnych, kart charakterystyki, ulotek, instrukcji lub wyciągu z instrukcji, dokumentacji technicznej, świadectw rejestracji, oświadczeń producenta – potwierdzających, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych, których części i pozycji (wynikających z załącznika nr 1B do specyfikacji) przedstawiony materiał dotyczy. potwierdzające wymagane parametry 2 Aktualne Deklaracja zgodności w języku polskim dla oferowanego wyrobu medycznego oznaczona znakiem CE oraz certyfikat CE jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu, jeśli jest wymagane lub Wpis z rejestru Wyrobów medycznych Dotyczy Zakresu nr 1.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie): Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz ogólny, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1, do specyfikacji, oraz formularz cenowy oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A, do specyfikacji sporządzony na podstawie opisu przedmiotu zamówienia (załącznik 1B do specyfikacji. (Załączniki winny zawierać wszystkie zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania) . Oświadczenia wymienione w punkcie 6.1-6.4 specyfikacji. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium wynosi ogółem 86,00 PLN Zakres nr 1 86,00 PLN W przypadku złożenia oferty częściowej wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie określonej dla danej części. W przypadku złożenia oferty na kilka części kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla poszczególnych części zamówienia. Jeżeli wysokość wniesionego wadium będzie niższa niż suma wynikająca z poszczególnych części zamówienia, zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione. 8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 8.2.1. pieniądzu, 8.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 8.2.3. gwarancjach bankowych, 8.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 8.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Okres gwarancji 15
Termin dostawy 15
Termin płatności 10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana ceny tylko w przypadku zmiany: stawki VAT jednakże zmiany w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu. Zmianie ulega kwota podatku VAT i cena brutto. 6. Dopuszcza się możliwość dostarczenia sprzętu po cenie niższej od wskazanej w umowie. Zmiany w tym zakresie nie stanowią zmiany warunków umowy i nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 21/10/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: popma infuzyjna objętociowa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA SZT.2. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zał. Nr. 1B Zakres - ODDZ. CHIR. DZIECIĘCEJ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2016-10-12 (0161012092450-siwz nowa spr.107.doc)
Załącznik - 2016-10-12 (0161012092453-forl og. nr 1 spr.107.doc)
Załącznik - 2016-10-12 (0161012092455-oswiadczenia 2, spr.107.doc)
Załącznik - 2016-10-12 (0161012092458-umowa nr 3 - spr.107.doc)
Załącznik - 2016-10-12 (0161012092502-zal.1a- 1b spr.107.doc)
Załącznik - 2016-10-17 (0161017142210-zal.1b spr.107-modyfikacja.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2016-10-17
Tarnów, dnia 17.10.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/107/KK/ 4265 /16

Dot. Przetarg nieograniczony zakup i dostawa, instalacja uruchomienie pompy infuzyjnej – nr sprawy 107/2016r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.10.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1
pkt. 2 - czy Zamawiający wymaga programowania infuzji co 0,1ml/godz w zakresie 1-1000 ml/h ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga. Modyfikacja załącznika nr 1B pkt. 2
Pytanie nr 2
pkt. 3 - czy Zamawiający wymaga programowania prędkości KVO w zakresie 0-5 ml/godz
co 0,1 ml/godz ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga. Modyfikacja załącznika nr 1B pkt. 3
Pytanie nr 3
pkt. 7 - czy Zamawiający wymaga programowania parametrów - wpisywanie danych / kasowanie
(zmiana) w języku polskim ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga. Modyfikacja załącznika nr 1B pkt. 7

Modyfikacja załącznika została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
 Zal. Nr 1B – nr spr. 107 -modyfikacja
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-10-17

Pytanie:dodano: 2016-10-18
Tarnów, dnia 17.10.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/107/KK/ 4285 /16

Dot. Przetarg nieograniczony zakup i dostawa, instalacja uruchomienie pompy infuzyjnej – nr sprawy 107/2016r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 17.10.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujący przypadkach i wysokościach :
a) Wykonawca w razie odstąpienia od umowy, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto.
b) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu umowy Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak, niż 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto. Tę samą karę stosuje się w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji jakości.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-10-18

Pytanie:dodano: 2016-10-18
Tarnów, dnia 18.10.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/107/KK/ 4287 /16

Dot. Przetarg nieograniczony zakup i dostawa, instalacja uruchomienie pompy infuzyjnej – nr sprawy 107/2016r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 17.10.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot.: Zakres nr 1 - Pompa infuzyjna objętościowa
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że oczekuje pompy infuzyjnej, objętościowej do podaży dożylnej, dotętniczej i dojelitowej, pompa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2 dot.: Zakresu nr 1
Czy Zamawiający wymaga aby pompa posiadała dokładność mechaniczną <<±0,5%, co ma znaczenie w pracy pompy na oddziale noworodkowym?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 3 dot.: Zakresu nr 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie, pompy infuzyjnej objętościowej z szybkością dozowania od 0,1 do 1200 ml/h. Taka rozpiętość dozowania umożliwia zastosowanie wielu różnych terapii. Ponadto dozowanie od 0 – do… przy takiej wartości pompa nie podaje.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-10-18

Pytanie:dodano: 2016-10-18
Tarnów, dnia 18.10.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/107/KK/ 4284 /16

Dot. Przetarg nieograniczony zakup i dostawa, instalacja uruchomienie pompy infuzyjnej – nr sprawy 107/2016r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 17.10.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot.: Zakres nr 1 - Pompa infuzyjna objętościowa
1. Czy Zamawiający wymaga, aby pompa objętościowa spełniała niżej wymienione parametry:
- waga do 2,5 kg,
- wysokość poniżej 150 mm,
- możliwość podawania krwi i płynów krwiopochodnych,
- możliwość programowania bibliotek lekowych z parametrami infuzji,
- możliwość zatrzaskowego mocowania w stacjach dokujących
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-10-18

Pytanie:dodano: 2016-10-18
Tarnów, dnia 18.10.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/107/KK/ 4288 /16

Dot. Przetarg nieograniczony zakup i dostawa, instalacja uruchomienie pompy infuzyjnej – nr sprawy 107/2016r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 17.10.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot.: Zakres nr 1 Pompa infuzyjna objętościowa lp.1.3
Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę objętościową która posiada zakres infuzji w zakresie od 0-1200 ml/h? Proponowany zakres infuzji jest lepszy od wymaganego.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2 dot.: Zakres nr 1 Pompa infuzyjna objętościowa lp.1.4
Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę objętościową której czas pracy na akumulatorze wewnętrznym wynosi 8 godzin przy prędkości 125 ml/h? Proponowany parametr jest zdeklarowanym parametrem katalogowym natomiast po zmniejszeniu prędkości infuzji np. do 5 ml/h automatycznie wydłuża się czas pracy na akumulatorze nawet powyżej 15 godzin.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 3 Zakres nr 1 Pompa infuzyjna objętościowa lp.1.5
Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę objętościową której czas ładowania akumulatora przy wyłączonej pompie wynosi poniżej 6 godzin natomiast przy włączonej pompie poniżej 20 godzin ?
Proponowany parametr jest lepszy od wymaganego.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-10-18

Zestawienie z otwarcia:dodano: 2016-10-21
Oznaczenie sprawy: 107/2016
1.
Otwarcie ofert


1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 21.10.2016r o godz. 11:00
w: Szpitalu Wojewódzkim im. Św Łukasza SP ZOZ w Tarnowie sala konferencyjna adres: ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów


2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie:

zamówienia, w wysokości 9.304,20 zł, w tym w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych, kwotę na sfinansowanie:

część .......... w wysokości....... zł
część .......... w wysokości....... zł
część .......... w wysokości....... zł


3. W postępowaniu:
 nie wpłynęła żadna oferta
X wpłynęły oferty

2. Zestawienie ofert

1. Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:
(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, znak identyfikacyjny w przypadku zastosowania aukcji elektronicznej – jeżeli dotyczy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, cenę lub koszt)

1) ASCOR MED. Sp.zo.o. Al.Ken 18 lok. 3B, 02-797 Warszawa
Zakres nr 1 –8.640,00 PLN
Gwarancja: 38 miesięcy
Termin dostawy: 20 dni
Termin płatności: 30 dni

2) Aesculap Chifa Sp.zo.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl
Zakres nr 1 –11.426,40 PLN
Gwarancja: 38 miesięcy
Termin dostawy: 14 dni
Termin płatności: 60 dni

3) COVENTEC Damian Kwaśniewski 32-031 Mogilany, Konary 263A
Zakres nr 1 – 8.618,40 PLN
Gwarancja: brak załącznika nr 1B warunki gwarancji i serwisu
Termin dostawy: 14 dni
Termin płatności: 60 dni

4) Medicavera Sp.zo.o. Dahlhausen Group ul. Wawrzyniaka 6W, 70-392 Szczecin
Zakres nr 1 –10..476,00 PLN
Gwarancja: 38 miesięcy
Termin dostawy: 14 dni
Termin płatności: 60 dni


Odpowiedź:dodano: 2016-10-21

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-11-15
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
Biorący udział w postępowaniu

Nasz znak : SWLOG-271 / 107 /KK/ 4736 /16 Tarnów, 2016-11-15

Dot. Przetarg nieograniczony zakup i dostawa pompy infuzyjnej objętościowej – nr sprawy 107/2016r

Zawiadomienie o wyborze oferty.
Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm..) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pompy infuzyjnej wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę założoną przez Wykonawcę:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01 ASCOR MED. Sp.zo.o. Al.Ken 18 lok. 3B, 02-797 Warszawa
Zakres nr 1 –8.640,00 PLN
Gwarancja: 38 miesięcy
Termin dostawy: 20 dni
Termin płatności: 30 dni


Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

1. Ocena ofert:
zakres 1 PUNKTY
nazwa OFERENTA 60% 15% 15% 10% 100% CENA gwarancja Termin dostawy Termin płatności
1 ASCOR MED. 60,00 15,00 15,00 5,00 8 640,00 38 20 30
ASCOR MED. 36,00 2,25 2,25 0,50 41,00
2 Aesculap Chifa 45,37 15,00 15,00 10,00 11 426,40 38 14 60
Aesculap Chifa 27,22 2,25 2,25 1,00 32,72
4 MEDICAVERA 49,48 15,00 15,00 10,00 10 476,00 38 14 60
MEDICAVERA 29,69 2,25 2,25 1,00 35,19

2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następującą ofertę:
ASCOR MED. Sp.zo.o. Al.Ken 18 lok. 3B, 02-797 Warszawa
Aesculap Chifa Sp.zo.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl
COVENTEC Damian Kwaśniewski 32-031 Mogilany, Konary 263A
Medicavera Sp.zo.o. Dahlhausen Group ul. Wawrzyniaka 6W, 70-392 Szczecin

3. Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta następującego Wykonawcy:

03- COVENTEC Damian Kwaśniewski 32-031 Mogilany, Konary 263A , w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami ) – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – brak załącznika nr 1B – Warunki gwarancji i serwisu.


4. Umowa z dnia 22.11.2016r zostanie przesłana do wybranego Wykonawcy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów

Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego drogą elektroniczną, oryginał wysłano pocztą.Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia


Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-11-22
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego Dot. Przetarg nieograniczony zakup i dostawa pompy infuzyjnej objętościowej – nr sprawy 107/2016r wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 207.000 euro zawarto umowę w:

W dniu 22.11 2016r. podpisano umowę z Wykonawcami:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01 ASCOR MED. Sp.zo.o. Al.Ken 18 lok. 3B, 02-797 Warszawa
Zakres nr 1 –8.640,00 PLN
Gwarancja: 38 miesięcy
Termin dostawy: 20 dni
Termin płatności: 30 dni