Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

108-dostawa leków cytotoksycznych, leków z pełnymi wskazaniami, całkowicie refundowanymi przez NFZ.

12/10/2016 S197 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Polska-Tarnów: Różne produkty lecznicze
2016/S 197-355664

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca


I.1)

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe


Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Punkt kontaktowy: Dział Logistyki
Osoba do kontaktów: Anna Nowicka
33-100 Tarnów
Polska
Tel.: +48 146315460
E-mail: anowicka@lukasz.med.pl
Faks: +48 146315460

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lukasz.med.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Punkt kontaktowy: Dział Logistyki
Osoba do kontaktów: Anna Nowicka
33-100 Tarnów
Polska
Tel.: +48 146315460
E-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl
Faks: +48 146315460
Adres internetowy: www.lukasz.med.pl

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznegoI.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności

ZdrowieI.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nieSekcja II: Przedmiot zamówienia


II.1)

Opis


II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawa sukcesywna dostawa leków cytotoksycznych, leków z pełnymi wskazaniami, całkowicie refundowanymi przez NFZ.II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Apteka Szpitalna.
Kod NUTSII.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej


II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu

Dostawa sukcesywna dostawa leków cytotoksycznych, leków z pełnymi wskazaniami, całkowicie refundowanymi przez NFZ.II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)


II.1.8)

Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich częściII.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nieII.2)

Wielkość lub zakres zamówienia


II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:


II.2.2)

Informacje o opcjach

Opcje: nieII.2.3)

Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nieII.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Acidum levofolinicum

1)

Krótki opis

1. Acidum levofolinicum; roztw.do wstrzyk. i infuzji 0,20g/4ml szt. 150
2. Acidum levofolinicum; roztw.do wstrzyk. i infuzji 0,45g/9ml szt. 500.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2 Nazwa: Bendamustinum

1)

Krótki opis

1. Bendamustinum hydrochl.; prosz.do sporz.konc.roztw.do infuzji 0,025g/fiolka * 5 op. 16
2. Bendamustinum hydrochl.; prosz.do sporz.konc.roztw.do infuzji 0,100g/fiolka * 5 op. 16.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3 Nazwa: Bevacizumabum

1)

Krótki opis

1. Bevacizumabum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,1g/4ml szt. 200
2. Bevacizumabum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,4g/16ml szt. 250.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4 Nazwa: Capecitabinum

1)

Krótki opis

1. Capecitabinum; tabl.powl. 0,15g * 60 op. 85
2. Capecitabinum; tabl.powl. 0,50g * 120 op. 380.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5 Nazwa: Carboplatinum

1)

Krótki opis

1. Carboplatinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,05g/5ml szt. 270
2. Carboplatinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,15g/15ml szt. 150
3. Carboplatinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,45g/45ml szt. 250
4. Carboplatinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,60g/60ml szt. 250
* stabilność fizyczna i chemiczna po nakłuciu fiolki, jak i po rozcieńczeniu minimum 2 dni.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6 Nazwa: Cetuximabum

1)

Krótki opis

1. Cetuximabum; roztw.do infuzji 0,1g/20ml szt. 200
2. Cetuximabum; roztw.do infuzji 0,5g/100ml szt. 80.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7 Nazwa: Cisplatinum

1)

Krótki opis

1. Cisplatinum; konc.do sporz.roztw.do inf. 0,010g/10ml szt. 100
2. Cisplatinum; konc.do sporz.roztw.do inf. 0,050g/50ml szt. 100
3. Cisplatinum; konc.do sporz.roztw.do inf. 0,100g/100ml szt. 1100
* stabilność fizyczna i chemiczna po nakłuciu fiolki, jak i po rozcieńczeniu minimum 5 dni.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8 Nazwa: Leki

1)

Krótki opis

1. Cyclophosphamidum; prosz.do sporz.roztw.do wstrzyk. 0,2g/fiolka szt. 400
2. Cyclophosphamidum; prosz.do sporz.roztw.do wstrzyk. 1,0g/fiolka szt. 800
3. Ifosfamidum; prosz.do sporz.roztw.do wstrzyk. 1,0g/fiolka szt. 40
4. Ifosfamidum; prosz.do sporz.roztw.do wstrzyk. 2,0g/fiolka szt. 60.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9 Nazwa: Cytarabinum

1)

Krótki opis

1. Cytarabinum; roztw.do wstrzyk. 0,5g/10ml szt. 5
2. Cytarabinum; roztw.do wstrzyk. 1,0g/20ml szt. 10
3. Cytarabinum; roztw.do wstrzyk. 2,0g/40ml szt. 10.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10 Nazwa: Dacarbazinum

1)

Krótki opis

1. Dacarbazinum; prosz.do sporz.roztw.do wstrzyk.lub infuzji 0,1g/fiolka * 10 op. 10
2. Dacarbazinum; prosz.do sporz.roztw.do wstrzyk.lub infuzji 0,2g/fiolka * 10 op. 5
3. Dacarbazinum; prosz.do sporz.roztw.do infuzji 0,5g/fiolka szt. 100.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11 Nazwa: Docetaxelum

1)

Krótki opis

1. Docetaxelum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,02g/fiolka szt. 200
2. Docetaxelum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,08g/fiolka szt. 750
3. Docetaxelum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,16g/fiolka szt. 20
* stabilność fizyczna i chemiczna po nakłuciu fiolki minimum 2 dni.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12 Nazwa: Doxorubicinum

1)

Krótki opis

1. Doxorubicinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,01g/5ml szt. 600
2. Doxorubicinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,05g/25ml szt. 800
3. Doxorubicinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,20g/100ml szt. 100
* stabilność fizyczna i chemiczna po nakłuciu fiolki, jak i po rozcieńczeniu minimum 2 dni.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 13 Nazwa: Epirubicini hydrochloridum

1)

Krótki opis

1. Epirubicini hydrochloridum; roztw.do wstrzyk. 0,01g/5ml szt. 250
2. Epirubicini hydrochloridum; roztw.do wstrzyk. 0,05g/25ml szt. 70
3. Epirubicini hydrochloridum; roztw.do wstrzyk. 0,10g/50ml szt. 170
* stabilność fizyczna i chemiczna po rozcieńczeniu minimum 48h.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 14 Nazwa: Erlotinibum

1)

Krótki opis

1. Erlotinibum; tabl.powl. 0,10g * 30 op. 5
2. Erlotinibum; tabl.powl. 0,15g * 30 op. 20.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 15 Nazwa: Etoposidum

1)

Krótki opis

1. Etoposidum; konc.do sporządz.roztw.do infuzji 0,1g/5ml szt. 40
2. Etoposidum; konc.do sporządz.roztw.do infuzji 0,2g/10ml szt. 80
3. Etoposidum; konc.do sporządz.roztw.do infuzji 0,4g/20ml szt. 200
* stabilność fizyczna i chemiczna po nakłuciu fiolki minimum 5 dni.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 16 Nazwa: Everolimusum

1)

Krótki opis

1. Everolimusum; tabl. 0,005g * 30 op. 5
2. Everolimusum; tabl. 0,010g * 30 op. 52.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 17 Nazwa: Fluorouracilum

1)

Krótki opis

1. Fluorouracilum; roztw.do wstrzyk. i infuzji 1g/20ml szt. 200
2. Fluorouracilum; roztw.do wstrzyk. i infuzji 5g/100ml szt. 1000
* stabilność fizyczna i chemiczna po nakłuciu fiolki minimum 5 dni, po rozcieńczeniu minimum 72h.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 18 Nazwa: Gemcitabinum

1)

Krótki opis

1. Gemcitabinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,2g/5ml szt. 20
2. Gemcitabinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 1,0g/25ml szt. 50
3. Gemcitabinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 2,0g/50ml szt. 700
* stabilność fizyczna i chemiczna po nakłuciu fiolki jak i po rozcieńczeniu minimum 5 dni.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 19 Nazwa: Irinotecani hydrochloridum trihydricum

1)

Krótki opis

1. Irinotecani hydrochloridum trihydricum; konc.do sporz.roztw. do infuzji 0,04g/2ml szt. 270
2. Irinotecani hydrochloridum trihydricum; konc.do sporz.roztw. do infuzji 0,1g/5ml szt. 270
3. Irinotecani hydrochloridum trihydricum; konc.do sporz.roztw. do infuzji 0,3g/15ml szt. 300.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 20 Nazwa: Leki

1)

Krótki opis

1. Lapatynibum; tabl.powl. 0,25g * 140 op. 40
2. Pazopanibum; tabl.powl. 0,4g * 60 op. 20.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 21 Nazwa: Mitomycinum

1)

Krótki opis

1. Mitomycinum; prosz.do sporz.roztw.do wstrzyk. 0,01g/fiolka szt. 10
2. Mitomycinum; prosz.do sporz.roztw.do wstrzyk. 0,02g/fiolka szt. 110.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 22 Nazwa: Oxaliplatinum

1)

Krótki opis

1. Oxaliplatinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,05g/10ml szt. 250
2. Oxaliplatinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,10g/20ml szt. 220
3. Oxaliplatinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,20g/40ml szt. 200.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 23 Nazwa: Paclitaxelum

1)

Krótki opis

1. Paclitaxelum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,03g/5ml szt. 20
2. Paclitaxelum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,10g/16,7ml szt. 20
3. Paclitaxelum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,30g/50ml szt. 400.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 24 Nazwa: Panitumumabum

1)

Krótki opis

1. Panitumumabum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,1g/5ml szt. 400
2. Panitumumabum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,4g/20ml szt. 120.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 25 Nazwa: Pemetreksedum

1)

Krótki opis

1. Pemetreksedum; prosz.do sporz.konc.roztw.do infuzji 0,1g/fiolka szt. 130
2. Pemetreksedum; prosz.do sporz.konc.roztw.do infuzji 0,5g/fiolka szt. 150
* stabilność fizyczna i chemiczna po nakłuciu fiolki, jak i po rozcieńczeniu minimum 2 dni.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 26 Nazwa: Rituximabum

1)

Krótki opis

1. Rituximabum; konc.do sporz.roztw.do inf. 0,1g/10ml * 2fiolki op. 400
2. Rituximabum; konc.do sporz.roztw.do inf. 0,5g/50ml szt. 20
3. Rituximabum; roztw.do wstrzyk. 1,4g/11,7ml szt. 10.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 27 Nazwa: Sunitinibum;

1)

Krótki opis

1. Sunitinibum; kaps.twarde 0,0125g * 28 op. 16
2. Sunitinibum; kaps.twarde 0,0250g * 28 op. 16
3. Sunitinibum; kaps.twarde 0,0500g * 28 op. 120.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 28 Nazwa: Temozolomidum

1)

Krótki opis

1. Temozolomidum; kaps.twarde 0,005g * 5 op. 100
2. Temozolomidum; kaps.twarde 0,020g * 5 op. 50
3. Temozolomidum; kaps.twarde 0,100g * 5 op. 50
4. Temozolomidum; kaps.twarde 0,140g * 5 op. 50
5. Temozolomidum; kaps.twarde 0,180g * 5 op. 10
6. Temozolomidum; kaps.twarde 0,250g * 5 op. 5.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 29 Nazwa: Trabectedinum;

1)

Krótki opis

1. Trabectedinum; prosz.do sporz.konc.roztw.do infuzji 0,00025g/fiolka szt. 48
2. Trabectedinum; prosz.do sporz.konc.roztw.do infuzji 0,001g/fiolka szt. 56.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 30 Nazwa: Trastuzumabum

1)

Krótki opis

1. Trastuzumabum; prosz.do przyg.konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,15g/15ml szt. 1450
2. Trastuzumabum; roztw.do wstrzyk. 0,6g/fiolka szt. 20.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 31 Nazwa: Vinorelbinum

1)

Krótki opis

1. Vinorelbinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,01g/1ml * 10 op. 25
2. Vinorelbinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,05g/5ml * 10 op. 45.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 32 Nazwa: Vinorelbinum

1)

Krótki opis

1. Vinorelbinum; kaps.miękkie 0,02g * 1 szt. 680
2. Vinorelbinum; kaps.miękkie 0,03g * 1 szt. 680.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 33 Nazwa: Leki

1)

Krótki opis

1. Cladribinum; roztw.do infuzji 0,01g/10ml szt. 10
2. Fludarabini phosphas; konc.do sporz.roztw.do wstrzyk.lub inf. 0,05g/2ml szt. 24
3. Melphalanum; tabl.powl. 0,002g * 25 op. 8
4. Mesnum; roztw.do wstrzyk. 0,4g/4ml * 15amp. op. 8
5. Tamoxifenum; tabl. 0,02g * 30 op. 5
6. Vinblastini sulfas; prosz.i rozp.do sporz.roztw.do wstrzyk. 0,005g/fiolka * 10 op. 10
7. Vincristini sulfas; roztw.do wstrzyk. 0,001g/1ml szt. 250.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 34 Nazwa: Abirateroni acetas

1)

Krótki opis

Abirateroni acetas; tabl. 0,250g * 120 op. 75.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 35 Nazwa: Acidum zoledronicum;

1)

Krótki opis

Acidum zoledronicum; roztw.do infuzji 0,004g/5ml op. 600.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 36 Nazwa: Anagrelide kaps. 0,5mg x 100

1)

Krótki opis

Anagrelide kaps. 0,5mg x 100 op. 48.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 37 Nazwa: Aprepitantum;

1)

Krótki opis

Aprepitantum; kaps.twarde 0,125g * 1 i 0,8g * 2 op. 700.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 38 Nazwa: Proszek do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego

1)

Krótki opis

Proszek do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego. BCG do immunoterapii. 1 fiolka (1 dawka) zawiera nie mniej niż 2 x 108 i nie więcej niż 3 x 109 żywych cząsteczek BCG, szczep RIVM wyprowadzony ze szczepu 1173-P2. 1 fiolka z proszkiem + 1 system do odtwarzania i podawania (worek z PCV z łącznikami do fiolki i do cewnika) z rozpuszczalnikiem po 50ml. op. 600.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 39 Nazwa: Bicalutamidum;

1)

Krótki opis

Bicalutamidum; tabl.powl. 0,050g * 28 op. 100.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 40 Nazwa: Bleomycini sulphas;

1)

Krótki opis

Bleomycini sulphas; prosz.do sporz.roztw.do wstrzyk. 15000IU/fiolka szt. 250.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 41 Nazwa: Caphosol;

1)

Krótki opis

Caphosol; płyn 30fiolek A + 30fiolek B op. 125.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 42 Nazwa: Chlorambucilum;

1)

Krótki opis

Chlorambucilum; tabl.powl. 0,002g * 25 op. 32.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 43 Nazwa: Dabrafenibum;

1)

Krótki opis

Dabrafenibum; kaps. 0,075g * 120 op. 24.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 44 Nazwa: Doxorubicinum liposomanum nonpegylatum;

1)

Krótki opis

Doxorubicinum liposomanum nonpegylatum; proszek, dyspersja i rozpuszczalnik do sporz.konc.dyspersji do inf. 0,05g * 2 zest. a 3 fiolki op. 60.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 45 Nazwa: Doxorubicinum liposomanum pegylatum;

1)

Krótki opis

Doxorubicinum liposomanum pegylatum; konc.do sporz.roztw.do inf. 0,002g/10ml szt. 140.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 46 Nazwa: Fulvestrantum;

1)

Krótki opis

Fulvestrantum; roztw.do wstrzyk. 0,25g/5ml * 2amp.-strz. op. 270.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 47 Nazwa: Gefitinibum tabl. pow.

1)

Krótki opis

Gefitinibum tabl. pow. 250mg x 30 op. 5.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 48 Nazwa: Methotrexatum;

1)

Krótki opis

Methotrexatum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 5,0g/50ml szt. 12.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 49 Nazwa: Mitoxantronum;

1)

Krótki opis

Mitoxantronum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,02g/10ml szt. 36.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 50 Nazwa: Pertuzumabum;

1)

Krótki opis

Pertuzumabum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,42g szt. 26.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 51 Nazwa: Sorafenibum;

1)

Krótki opis

Sorafenibum; tabl.powl. 0,2g * 112 op. 8.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 52 Nazwa: Thalidomide; tabl. 0,1g *30 op. 30

1)

Krótki opis

Thalidomide; tabl. 0,1g *30 op. 30.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 53 Nazwa: Topotecanum;

1)

Krótki opis

Topotecanum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,001g/1ml szt. 230.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 54 Nazwa: Wemurafenib; tabl.powl. 0,24g * 56 op. 100

1)

Krótki opis

Wemurafenib; tabl.powl. 0,24g * 56 op. 100.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 55 Nazwa: Axitinibum

1)

Krótki opis

Axitinibum tabl. powl. 1 mg x 56 op. 4
Axitinibum tabl. powl. 5 mg x 56 op. 4.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia


Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym


III.1)

Warunki dotyczące zamówienia


III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:

Wadium ogółem wynosi: 598 103,00 PLN. Wadium dla poszczególnych części wynosi:
Zakres Wadium Zakres Wadium Zakres Wadium
1. 2 088 20. 16 999 39. 54
2. 1 574 21. 362 40. 708
3. 44 591 22. 1 441 41. 694
4. 3 736 23. 3 850 42. 225
5. 2 039 24. 44 340 43. 18 000
6. 14 762 25. 19 617 44. 7 369
7. 2 575 26. 34 371 45. 7 497
8. 1 973 27. 82 237 46. 21 263
9. 73 28. 2 345 47. 1 276
10. 308 29. 13 419 48. 132
11. 3 755 30. 117 526 49. 424
12. 1 588 31. 3 858 50. 9 172
13. 2 246 32. 8 609 51. 3 654
14. 5 748 33. 606 52. 165
15. 598 34. 15 023 53. 486
16. 26 270 35. 738 54. 26 142
17. 2 196 36. 1 898 55. 2 413
18. 4 122 37. 4 079 x x
19. 1 938 38. 4 932 x x.III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Kontrakt NFZ.III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

7.5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy.
7.5.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum, przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.
7.5.2. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w punkcie 11.2.4 specyfikacji. Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
7.5.3. Podmioty występujące wspólnie są zobowiązane złożyć oddzielnie dokumenty, o których mowa w ust. 7.1.2. podpunkt 1-10.
7.5.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 p.z.p., natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 5.2.
7.5.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.1 ust. 4 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
7.5.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 5.10. składa każdy z Wykonawców.III.1.4)

Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nieIII.2)

Warunki udziału


III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub innego dokumentu równoważnego umożliwiającego obrót przedmiotem zamówienia.
W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;
9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
10) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (patrz rozdział 5 SIWZ ustęp 5.10)
7.2 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w 7.1.2:
1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
2) pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
7.3 Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
7.4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 7.3 stosuje się.
7.1.3. Dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego:
1). oświadczenie, że oferowane produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadają wymagane świadectwa rejestracji. W przypadku nowo zarejestrowanych produktów leczniczych prosimy o załączenie świadectwa rejestracji (Świadectwo nowo zarejestrowanych produktów leczniczych tylko w wypadku zarejestrowania produktu po dacie 31.10.2016 roku.)
2). trwałość leków potwierdzona Kartą Charakterystyki Produktu leczniczego (dot.: Zakresów 2, 5, 7, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 25). Prosimy również o dołączenie do oferty wypełnionego dokumentu w formie elektronicznej na płycie CD/DVD.III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.III.2.3)

Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych


III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi


III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu


III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi


Sekcja IV: Procedura


IV.1)

Rodzaj procedury


IV.1.1)

Rodzaj procedury

OtwartaIV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału


IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu


IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia


IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia


Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 90

2. Termin płatności. Waga 10IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nieIV.3)

Informacje administracyjne


IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

108/2016IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nieIV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego


IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

24.11.2016 - 10:00IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom


IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert

Data: 24.11.2016 - 11:30

Miejscowość:

Tarnów

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie


Sekcja VI: Informacje uzupełniające


VI.1)

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nieVI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieVI.3)

Informacje dodatkowe

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p., przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji.
2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Arkusz cenowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do specyfikacji sporządzony na podstawie opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1B). (Arkusz winien zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania)
3. Dowód wniesienia/wpłacenia wadium/oryginał gwarancji
4. W celu wykazania elementów spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia dalej (JEDZ), zgodnie z zarządzeniem wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum), jednolity dokument (JEDZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
2) W przypadków podmiotów trzecich JEDZ podmiotu trzeciego składa wykonawca, jeżeli powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. JEDZ powinien być wypełniony w zakresie w jakim wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego. JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia
3) Wypełniony JEDZ składa się wraz z ofertą;
5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale 5 SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4.
6. Pełnomocnictwa – jeżeli oferta nie jest podpisania przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS.
7. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 p.z.p., Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.VI.4)

Procedury odwoławcze


VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze


KIO
Warszawa
Polska


VI.4.2)

Składanie odwołań


VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań


VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

7.10.2016

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2016-10-12 (0161012091759-108-specyfikacja.docx)
Zał±cznik - 2016-10-12 (0161012091900-zalacznik nr 1b - wykaz asortymentowo-ilosciowy.xlsx)
Zał±cznik - 2016-10-12 (0161012093352-108-jedz.xml)
Zał±cznik - 2016-10-12 (0161012124536-jedz-wydruk zapisanego pliku.pdf)
Zał±cznik - 2016-10-18 (0161018135918-zalacznik nr 3 wzor umowy - modyfikacja.docx)
Zał±cznik - 2016-10-18 (0161018135923-odpowiedzi na pytania z dnia. 14.10.2016.pdf)
Zał±cznik - 2017-01-25 (0170125092246-wybor-czastkowy-ranking.pdf)
Zał±cznik - 2017-01-27 (0170127133742-wybor ii.pdf)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2016-10-18
OdpowiedĽ:dodano: 2016-10-18
odpowiedzi na pytania z dnia 14.10.2016 znajduj± się w plikach do pobrania pod nazwa "odpowiedzi na pytania z dnia 14.10.2016 r."

Pytanie:dodano: 2016-10-25
OdpowiedĽ:dodano: 2016-10-25
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-108-4399/16 Tarnów, dnia 24.10.2016 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa sukcesywna dostawa leków cytotoksycznych, leków z pełnymi wskazaniami, całkowicie refundowanymi przez NFZ dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 108/2016


W odpowiedzi na zapytania z dnia 24.10.2016 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:


Pakiet 19 - Czy Zamawiaj±cy wymaga aby zaoferowany produkt leczniczy posiadał stabilno¶ć fizyko-chemiczn± w trakcie stosowania przez 24 godziny w temperaturze 15 - 25 stopni C oraz wymagał aby taki zapis był umieszczony w karcie charakterystyki. Taki parametr produktu leczniczego daje gwarancję, że pacjent otrzyma zalecan± dawkę leku w trakcie trwania infuzji.
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ.


Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisała: Anna Czech Dyrektor Szpitala

Pytanie:dodano: 2016-10-26
OdpowiedĽ:dodano: 2016-10-26
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-108-4417/16 Tarnów, dnia 25.10.2016 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa sukcesywna dostawa leków cytotoksycznych, leków z pełnymi wskazaniami, całkowicie refundowanymi przez NFZ dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 108/2016


W odpowiedzi na zapytania z dnia 24.10.2016 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:Zapytania do zakresu cz±stkowego poz. 41
1.Czy Zamawiaj±cy wymaga aby oferowany produkt posiadał potwierdzon± klinicznie skuteczno¶ć w redukcji czasu trwania oraz stopniu nasilenia zapalenia błony ¶luzowej jamy ustnej u pacjentów poddawanych przeszczepowi krwiotwórczych komórek macierzystych?
OdpowiedĽ: Nie. Zamawiaj±cy nie wymaga.
2.Czy Zamawiaj±cy, maj±c na uwadze bezpieczeństwo pacjentów leczonych w klinice, wymaga aby oferowany preparat spełniał wymagania jałowo¶ci każdej dawki, oraz NIE POSIADAŁ w składzie konserwantu, chlorku benzalkoniowego (BAC)?
Uzasadnienie:
Produkty zawieraj±ce chlorek benzalkoniowy mog± powodować stany zapalne jamy ustnej(1). Krytycznym standardem bezpieczeństwa na oddziałach przeszczepowych jest eliminowanie wszelkich ognisk zakażeń
1. R. ¦wiercz i wsp. TOKSYCZNE DZIAŁANIE CHLORKU BENZALKONIOWEGONA ZWIERZĘTA I LUDZI*. Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi. Medycyna Pracy 2007;58(2):139 – 142

OdpowiedĽ: Nie. Zamawiaj±cy nie wymaga.
Otrzymuj±: Adresat
a/a


Podpisała: Anna Czech Dyrektor Szpitala

Pytanie:dodano: 2016-11-04
OdpowiedĽ:dodano: 2016-11-04
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-108-4511/16 Tarnów, dnia 03.11.2016 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa sukcesywna dostawa leków cytotoksycznych, leków z pełnymi wskazaniami, całkowicie refundowanymi przez NFZ dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 108/2016


W odpowiedzi na zapytania z dnia 26.10.2016 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:


Zapytania do zakresu cz±stkowego poz. 41
Czy Zamawiaj±cy maj±c na uwadze bezpieczeństwo pacjentów leczonych w Szpitalu, wymaga aby oferowany preparat NIE POSIADAŁ w składzie konserwantu, chlorku benzalkoniowego lub ograniczył jego ilo¶ć do maximum 0,005% zgodnie z obowi±zuj±c± w Polsce Farmakope± Polsk± wyd X (Ľródło: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne: Farmakopea Polska X, 2014), która okre¶la dopuszczaln± zawarto¶ć wodnego roztworu chlorku benzalkoniowego do odkażania błon ¶luzowych jako 0,005%.

OdpowiedĽ: Nie. Zamawiaj±cy nie wymaga.


Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Pytanie:dodano: 2016-11-04
OdpowiedĽ:dodano: 2016-11-04
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-108-4515/16 Tarnów, dnia 03.11.2016 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa sukcesywna dostawa leków cytotoksycznych, leków z pełnymi wskazaniami, całkowicie refundowanymi przez NFZ dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 108/2016


W odpowiedzi na zapytania z dnia 27.10.2016 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

1. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na uzupełnienie §1 pkt 5 umowy o zwrot: „Zamówienia składane telefonicznie Zamawiaj±cy niezwłocznie potwierdzi faxem." Wprowadzenie takiego zapisu pozwoliłoby unikn±ć nieporozumień co do ilo¶ci lub asortymentu.
OdpowiedĽ: Nie, taki wymów dotyczy wył±cznie leków refundowanych.

2. Dotyczy projektu umowy §1 pkt 6 umowy. W oparciu o obowi±zuj±ce przepisy prawne, wracamy się z pro¶b± o dodanie w zapisach umowy informacji, iż w przypadku konieczno¶ci zwrotu zakupionego towaru, Zamawiaj±cy udostępni kopię rejestru warunków przechowywania produktu w aptece, od dnia dostawy do dnia zwrotu towaru.
- Wytyczne UE z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.Urz. UE 2013/C 68/01 ) Rozdział 5 pkt 6.3 (produkty lecznicze, które opu¶ciły pomieszczenia dystrybutora mog± powrócić do zapasów przeznaczonych do sprzedaży, tylko pod warunkiem potwierdzenia wszystkich wymienionych w Wytycznych okoliczno¶ci. Między innymi: klient wykazał że transport produktów leczniczych, ich przechowywanie i postępowanie z nimi odbywało się zgodnie ze specjalnymi wymogami dotycz±cymi ich przechowywania)
- Rozporz±dzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 paĽdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz. U. z dnia 12 listopada 2002 r.)
§ 2. Produkty lecznicze i wyroby medyczne musz± być przechowywane w aptece
w sposób gwarantuj±cy zachowanie ustalonych dla produktu leczniczego lub wyrobu medycznego wymagań jako¶ciowych i bezpieczeństwo przechowywania.
OdpowiedĽ: Zapis pozostaje bez zmian. Wymagania okre¶lone w rozporz±dzeniu s± obligatoryjne dla Zamawiaj±cego bez konieczno¶ci zamieszczenia szczegółowych zapisów w umowie.

3. Dotyczy projektu umowy §2 pkt 8 umowy: "W przypadku prowadzenia promocji w stosunku do innych odbiorców leków objętych niniejsz± umow±, Wykonawca zobowi±zany jest obj±ć promocj± produkty z przedmiotowej umowy."
Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiaj±cy rozumie pod pojęciem promocja.
OdpowiedĽ: Zapis dotyczy czasowych obniżek cenowych.

4. Dotyczy § 4 ustęp 5 umowy - Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysoko¶ci kary umownej warto¶ć niezrealizowanej czę¶ci umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umow± znacznej czę¶ci przedmiotu umowy, naliczanie kar od cało¶ci jest wyraĽnie zawyżone?
OdpowiedĽ: Nie. Zapis pozostaje bez zmian. Po dwukrotnym naruszeniu przypadków okre¶lonych w § 4 ust. 2, Zamawiaj±cy odst±pi od umowy w danym zakresie naliczaj±c karę umown±.


Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Pytanie:dodano: 2016-11-04
OdpowiedĽ:dodano: 2016-11-04
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-108-4511/16 Tarnów, dnia 03.11.2016 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa sukcesywna dostawa leków cytotoksycznych, leków z pełnymi wskazaniami, całkowicie refundowanymi przez NFZ dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 108/2016


W odpowiedzi na zapytania z dnia 31.10.2016 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Dotyczy ZAKRESU 41 CAPHOSOL
1. Czy zamawiaj±cy wymaga aby oferowany produkt nie posiadał zakazu stosowania u kobiet w ci±ży i dzieci?
OdpowiedĽ: Nie.

Dotyczy ZAKRESU 41 CAPHOSOL
2. Czy zamawiaj±cy wymaga aby oferowany produkt NIE ZAWIERAŁ chlorku benzalkoniowego lub ograniczył jego stężenie do maksymalnego stężenia 0,005% zgodnie z Farmakope± Polsk± wyd. X (Tom II str. 4088)
W przypadku odpowiedzi negatywnej wnioskujemy o podział pakietu 41 na 2 pakiety w stosunku 50%/50% :
41a: z dopuszczeniem chlorku benzalkoniowego
41b: bez chlorku benzalkoniowego (dla zachowania najwyższych standardów terapii zgodnie z wytycznymi UKOMIC, rekomendacjami Polskiej Grupy Specjalistów ds. Profilaktyki i Leczenia Powikłań w Jamie Ustnej -u najcięższych pacjentów w trakcie terapii przeciwnowotworowej)
OdpowiedĽ: Nie


Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Pytanie:dodano: 2016-11-04
OdpowiedĽ:dodano: 2016-11-04
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-108-4509/16 Tarnów, dnia 03.11.2016 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa sukcesywna dostawa leków cytotoksycznych, leków z pełnymi wskazaniami, całkowicie refundowanymi przez NFZ dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 108/2016


W odpowiedzi na zapytania z dnia 02.11.2016 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Czy ze względu na aspekt farmakoekonomiczny Zamawiaj±cy wymaga zaoferowania kwasu zoledronowego w postaci roztworu do infuzji 4 mg/ 100 mg w pakiecie 35?
OdpowiedĽ: NieOtrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Pytanie:dodano: 2016-11-04
OdpowiedĽ:dodano: 2016-11-04
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-108-4507/16 Tarnów, dnia 03.11.2016 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa sukcesywna dostawa leków cytotoksycznych, leków z pełnymi wskazaniami, całkowicie refundowanymi przez NFZ dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 108/2016


W odpowiedzi na zapytania z dnia 02.11.2016 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

PYTANIE
Zwracamy się z pytaniem , czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na złożenie oferty w zakresie 52 (Thalidomide; tabl. 0,1g *30 ). Na lek w postaci kapsułek zamiast tabletek wymieniony w arkuszu cenowym, zał. 1a do SIWZ i pochodz±cy z importu docelowego.
OdpowiedĽ: Tak.


Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Pytanie:dodano: 2016-11-07
OdpowiedĽ:dodano: 2016-11-07
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-108-4554/16 Tarnów, dnia 03.11.2016 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa sukcesywna dostawa leków cytotoksycznych, leków z pełnymi wskazaniami, całkowicie refundowanymi przez NFZ dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 108/2016


W odpowiedzi na zapytania z dnia 25.10.2016 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

1. Zamawiaj±cy zastrzega sobie możliwo¶ć zmian ilo¶ciowych przedmiotu umowy, ale nie okre¶lił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okoliczno¶ciach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilo¶ciowych odno¶nie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w zwi±zku z art. 144 ust. 1 /in fine/ ustawy Prawo zamówień publicznych, brak okre¶lenia warunków zmiany umowy będzie przes±dzać o nieważno¶ci zapisów z §2 ust.5,6 umowy. Czy z zwi±zku z tym, Zamawiaj±cy odst±pi od tych zapisów w umowie?
OdpowiedĽ: Nie. Zapis pozostaje bez zmian. Zamawiaj±cy tylko w wyj±tkowych przypadkach skorzysta z w/w zapisu.

2. Do tre¶ci §4 ust.2 pkt a) projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłank± wynikaj±c± z art. 552 k.c.: "... z wył±czeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczno¶ci, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowi±zuj±cego uprawniaj± Sprzedaj±cego do odmowy dostarczenia towaru Kupuj±cemu."
OdpowiedĽ: Zapis pozostaje bez zmian

3. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §4 ust.5 poprzez zapis o ewentualnej karze za odst±pienie od umowy w wysoko¶ci 10% warto¶ci brutto NIEZREALIZOWANEJ czę¶ci przedmiotu umowy?
OdpowiedĽ: Nie. Zapis pozostaje bez zmian. Po dwukrotnym naruszeniu przypadków okre¶lonych w § 4 ust. 2, Zamawiaj±cy odst±pi od umowy w danym zakresie naliczaj±c karę umown±.

4. Do §4 ust.6 projektu umowy. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotycz±cego kar umownych za niedostarczenie w terminie zareklamowanej partii towaru poprzez zapis o karze w wysoko¶ci 1% dziennie liczonej od warto¶ci brutto nie dostarczonego w terminie zamówienia podlegaj±cego reklamacji?
OdpowiedĽ: Zapis pozostaje bez zmian

5. Do tre¶ci §6 ust.2 projektu umowy. Skoro Zamawiaj±cy przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bież±cym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczno¶ci dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważno¶ci zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważno¶ci s± pełnowarto¶ciowe i dopuszczone do obrotu. W zwi±zku z powyższym prosimy o skrócenie wymaganego terminu ważno¶ci przynajmniej do 6 m-cy od daty dostawy lub dopisanie do §6 ust.2 projektu umowy następuj±cej tre¶ci: "..., dostawy produktów z krótszym terminem ważno¶ci mog± być dopuszczone w wyj±tkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiaj±cego."
OdpowiedĽ: Nie wyrażam zgody na skrócenie terminu ważno¶ci do 6 m-cy. Zamawiaj±cy będzie składał zamówienia sukcesywnie w miarę potrzeb, jednak nie można wykluczyć sytuacji, w której nie będzie można wykorzystać niezwłocznie zakupionej partii leku. Termin 12 miesięczny pozwoli Zamawiaj±cemu na zmniejszenie ryzyka przeterminowania produktu leczniczego.

6. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwo¶ci dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło raż±c± start± dla Wykonawcy), Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wył±czenie tego produktu z umowy bez konieczno¶ci ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §7 ust.3 pkt a) projektu umowy)?
OdpowiedĽ: Zapis pozostaje bez zmianOtrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Zestawienie z otwarcia:dodano: 2016-11-24
OdpowiedĽ:dodano: 2016-11-24
Otwarcie ofert
1. Otwarcie ofert nast±piło w dniu 24.11.2016 r. o godz. 11: 30
w: Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
adres: ul. Lwowska 178A, 33 - 100 Tarnów - Sala Konferencyjna pokój nr 42
2. Bezpo¶rednio przed otwarciem ofert zamawiaj±cy podał kwotę, jak± zamierza przeznaczyć na sfinansowanie:

zamówienia, w wysoko¶ci 21 531 709,44 zł, w tym w przypadku dopuszczenia możliwo¶ci składania ofert czę¶ciowych, kwotę na sfinansowanie:

Zakres Warto¶ć brutto Zakres Warto¶ć brutto
1. 75 184,20 29. 483 084,00
2. 56 678,40 30. 4 230 943,20
3. 1 605 258,00 31. 138 877,20
4. 134 494,56 32. 309 916,80
5. 73 388,16 33. 21 799,80
6. 531 446,40 34. 540 837,00
7. 92 688,84 35. 26 568,00
8. 71 015,40 36. 68 325,12
9. 2 637,36 37. 146 853,00
10. 11 105,64 38. 177 552,00
11. 135 192,24 39. 1 927,80
12. 57 153,60 40. 25 498,80
13. 80 854,20 41. 24 975,00
14. 206 928,00 42. 8 087,04
15. 21 543,84 43. 648 000,00
16. 945 734,40 44. 265 291,20
17. 79 038,72 45. 269 892,00
18. 148 395,24 46. 765 450,00
19. 69 780,96 47. 45 921,60
20. 611 971,20 48. 4 743,36
21. 13 041,00 49. 15 279,84
22. 51 873,48 50. 330 192,72
23. 138 596,40 51. 131 535,36
24. 1 596 240,00 52. 5 929,20
25. 706 209,84 53. 17 479,80
26. 1 237 356,00 54. 941 112,00
27. 2 960 539,20 55. 86 870,88
28. 84 421,44


3. W postępowaniu:
 nie wpłynęła żadna oferta
x wpłynęły oferty
Zestawienie ofert

1. Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następuj±ce oferty:
(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, znak identyfikacyjny w przypadku zastosowania aukcji elektronicznej – jeżeli dotyczy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, cenę lub koszt)

1) EGIS POLSKA DYSTRYBUCJA SP z o. o. Ul. 17 Stycznia 45d, 02-146 Warszawa
Zakres 35 – 31 006,80
Termin płatno¶ci: 60 dni
2) Konsorcjum firm : Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. ( lider ) Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.,
UL. Iłżecka 24, Warszawa
Zakres 34- 540 837,00
Zakres 45 – 202 487,04
Termin płatno¶ci: 30 dni
3) Imed Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 314; 02-819 Warszawa
Zakres 29 – 502 493,76
Termin płatno¶ci: 60 dni
4) Konsorcjum firm: Amgen Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50; 02-672 Warszawa ( lider ) Nettle S.A.
ul. Hubska 44; 50-502 Wrocław
Zakres 24 – 1 580 695,78
Termin płatno¶ci 60 dni
5) Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice; Farmacol – Logistyka Sp. z o.o., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
Zakres 14 – 169 113,90
Zakres 16 – 654 424,28
Zakres 37 – 139 867,56
Zakres 41 – 25 197,75
Zakres 46 – 724 311,07
Zakres 47 – 43 735,25
Termin płatno¶ci 60 dni
6) Optifarma Spółka z ograniczona odpowiedzialno¶ci± spółka komandytowa, ul.05-830 Wolica;
ul. Zielona 4
Zakres 29 – 498 995,08
Zakres 52 – 3 142,80
Termin płatno¶ci 60 dni
7) Komtur Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 405A, 02-801 Warszawa
Zakres 29 – 497 629,40
Zakres 52 – 4 046,70
Termin płatno¶ci 60 dni
8) Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa
Zakres 27 – 1 563 190,44
Zakres 55 – 48 789,22
Termin płatno¶ci 60 dni
9) Bialmed Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
Zakres 19 – 61 781,61
Zakres 22 – 28 866,24
Zakres 23 – 33 584,54
Zakres 25 – 95 472,00
Zakres 35 – 12 804,48
Zakres 52 – 3 564,00
Termin płatno¶ci 60 dni
10) Konsorcjum Firm: PGF Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (dawniej: Polska Grupa Farmaceutyczna – HURT Sp. z o.o.) ul. Zb±szyńska 3, 91-342 ŁódĽ
Zakres 2 – 17 331,84
Zakres 4 – 51 237,25
Zakres 6 – 537 516,00
Zakres 8 – 67 874,98
Zakres 11 – 41 239,48
Zakres 14 – 170 624,66
Zakres 18 – 55 494,50
Zakres 20 – 457 332,92
Zakres 21 – 12 519,36
Zakres 23 – 35 788,61
Zakres 28 – 18 016,99
Zakres 29 – 520 120,31
Zakres 31 – 56 341,98
Zakres 32 – 311 635,30
Zakres 33 – 17 231,78
Zakres 35 – 13 011,84
Zakres 37 – 139 867,56
Zakres 39 – 883,44
Zakres 41 – 8 505,00
Zakres 43 – 600 964,27
Zakres 46 – 743 580,00
Zakres 47 – 43 723,80
Zakres 49 – 8 409,36
Zakres 51 – 69 767,83
Termin płatno¶ci 60 dni
11) Roche Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa
Zakres 3 – 972 000,00
Zakres 4 – 156 534,12
Zakres 14 – 170 624,94
Zakres 26 – 924 098,55
Zakres 30 – 3 493 985,22
Zakres 50 – 286 416,00
Zakres 54 – 896 400,00
Termin płatno¶ci 60 dni
12) Asclepios S.A. ul. Hubska 44; 50-502 Wrocław
Zakres 1 – 75 184,20
Zakres 5 – 73 094,40
Zakres 7 – 57 324,24
Zakres 9 – 2 874,69
Zakres 10 – 11 113,20
Zakres 11 – 49 669,20
Zakres 12 – 43 005,60
Zakres 13 – 31 185,00
Zakres 15 – 15 876,00
Zakres 17 – 75 524,40
Zakres 19 – 89 982,90
Zakres 23 – 37 580,76
Zakres 25 – 119 070,00
Zakres 28 – 17 638,34
Zakres 31 – 55 268,46
Zakres 35 – 16 848,00
Zakres 38 – 177 584,40
Zakres 39 – 889,92
Zakres 40 – 25 515,00
Zakres 44 – 255 146,11
Zakres 48 – 4 762,80
Zakres 49 – 8 981,28
Zakres 51 – 70 972,33
Zakres 53 – 17 474,94
Termin płatno¶ci 60 dni
13) Salus International Spółka z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Zakres 4 – 52 389,29
Zakres 8 – 67 739,33
Zakres 18 – 66 202,92
Zakres 21 – 12 498,09
Zakres 28 – 17 276,93
Zakres 29 – 509 597,05
Zakres 31 – 55 225,80
Zakres 33 – 16 804,55
Zakres 35 – 13 173,84
Zakres 36 – 68 312,16
Zakres 39 – 881,28
Zakres 41 – 24 983,10
Zakres 44 – 245 124,14
Zakres 46 – 714 437,50
Termin płatno¶ci 60 dni
14) Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. ul. Jana Kazimierza 196, 01-248 Warszawa
Zakres 4 – 52 522,02
Zakres 21 – 12 395,16
Zakres 37 – 139 784,40
Zakres 41 – 24 907,50
Termin płatno¶ci 60 dni

Sporz±dziła: Karolina Strzałba

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-01-25
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271/AN/108/424/17 Tarnów, 2017-01-24


Dotyczy: sukcesywna dostawa leków cytotoksycznych, leków z pełnymi wskazaniami, całkowicie refundowanymi przez NFZ. – sprawa nr 108/2016


Zawiadomienie o wyborze oferty - cz±stkowe

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póĽniejszymi zmianami) niniejszym informuje ze w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w dostawę wybrano jako ofertę najkorzystniejsz±, ofertę złożon± przez Wykonawcę:


Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto Termin płatno¶ci
02 Konsorcjum firm : Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. (lider) Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.,UL. Iłżecka 24, Warszawa Zakres 34- 540 837,00
Zakres 45 – 202 487,04
30 dni
04 Konsorcjum firm: Amgen Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50; 02-672 Warszawa ( lider ) Nettle S.A. ul. Hubska 44; 50-502 Wrocław Zakres 24 – 1 580 695,78 60 dni
06 Optifarma Spółka z ograniczona odpowiedzialno¶ci± spółka komandytowa, ul.05-830 Wolica; ul. Zielona 4 Zakres 52 – 3 142,80
60 dni
07 Komtur Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 405A, 02-801 Warszawa Zakres 29 – 497 629,40

60 dni
09 Bialmed Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska Zakres 19 – 61 781,61
Zakres 22 – 28 866,24
Zakres 23 – 33 584,54
Zakres 35 – 12 804,48 60 dni
10 Konsorcjum Firm: PGF Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (dawniej: Polska Grupa Farmaceutyczna – HURT Sp. z o.o.) ul. Zb±szyńska 3, 91-342 ŁódĽ

Zakres 2 – 17 331,84
Zakres 4 – 51 237,25
Zakres 6 – 537 516,00
Zakres 20 – 457 332,92
Zakres 32 – 311 635,30
Zakres 41 – 8 505,00
Zakres 43 – 600 964,27
Zakres 47 – 43 723,80
Zakres 49 – 8 409,36
Zakres 51 – 69 767,83 60 dni
13 Salus International Spółka z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice Zakres 8 – 67 739,33
Zakres 18 – 66 202,92
Zakres 28 – 17 276,93
Zakres 31 – 55 225,80
Zakres 33 – 16 804,55
Zakres 36 – 68 312,16
Zakres 39 – 881,28
Zakres 44 – 245 124,14
Zakres 46 – 714 437,50 60 dni
14 Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. ul. Jana Kazimierza 196, 01-248 Warszawa Zakres 21 – 12 395,16
Zakres 37 – 139 784,40 60 dni

Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsza na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów opisanych w SIWZ spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu.

W zał±czeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, poniżej informacja o złożonych ofertach Zamawiaj±cy informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły następuj±ce oferty złożone przez:

1) EGIS POLSKA DYSTRYBUCJA SP z o. o. Ul. 17 Stycznia 45d, 02-146 Warszawa
2) Konsorcjum firm : Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. ( lider) Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., UL. Iłżecka 24, Warszawa
3) Imed Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 314; 02-819 Warszawa
4) Konsorcjum firm: Amgen Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50; 02-672 Warszawa ( lider ) Nettle S.A. ul. Hubska 44; 50-502 Wrocław
5) Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice; Farmacol – Logistyka Sp. z o.o., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
6) Optifarma Spółka z ograniczona odpowiedzialno¶ci± spółka komandytowa, ul.05-830 Wolica; ul. Zielona 4
7) Komtur Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 405A, 02-801 Warszawa
8) Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa
9) Bialmed Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
10) Konsorcjum Firm: PGF Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (dawniej: Polska Grupa Farmaceutyczna – HURT Sp. z o.o.) ul. Zb±szyńska 3, 91-342 ŁódĽ
11) Roche Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa
12) Asclepios S.A. ul. Hubska 44; 50-502 Wrocław
13) Salus International Spółka z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
14) Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. ul. Jana Kazimierza 196, 01-248 Warszawa


Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta Wykonawcy:

a 10 - Konsorcjum Firm: PGF Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (dawniej: Polska Grupa Farmaceutyczna – HURT Sp. z o.o.) ul. Zb±szyńska 3, 91-342 ŁódĽ w zakresie:

- Nr 18 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia – oferowany produkt nie spełnia wymaganej stabilno¶ci, brak potwierdzenia - wymagana stabilno¶ć fizyczna i chemiczna po nakłuciu fiolki jak i po rozcieńczeniu minimum 5 dni


Zamawiaj±cy informuje, iż:
 zakres nr 42 unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) – nie złożono żadnej oferty niepodlegaj±cej odrzuceniu – brak ofert.


Zamawiaj±cy zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie: termin po upływie, którego może być zawarta umowa z Wykonawc± to 06.02.2017r. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 TarnówOtrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a

W plikach do pobrania - Ranking Wykonawców

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2017-01-27
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIUznak pisma: SWLOG-271/AN/108/480./17 Tarnów, 2017-01-27


Dotyczy: sukcesywna dostawa leków cytotoksycznych, leków z pełnymi wskazaniami, całkowicie refundowanymi przez NFZ. – sprawa nr 108/2016


Zawiadomienie o wyborze oferty - cz±stkowe

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póĽniejszymi zmianami) niniejszym informuje ze w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w dostawę wybrano jako ofertę najkorzystniejsz±, ofertę złożon± przez Wykonawcę:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto Termin płatno¶ci
05 Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice; Farmacol – Logistyka Sp. z o.o., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice Zakres 14 – 169 113,90
Zakres 16 – 654 424,28 60 dni

08 Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa Zakres 27 – 1 563 190,44
Zakres 55 – 48 789,22 60 dni
11 Roche Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa Zakres 3 – 972 000,00
Zakres 26 – 924 098,55
Zakres 30 – 3 493 985,22
Zakres 50 – 286 416,00
Zakres 54 – 896 400,00 60 dni

12 Asclepios S.A. ul. Hubska 44; 50-502 Wrocław Zakres 1 – 75 184,20
Zakres 7 – 57 324,24
Zakres 9 – 2 874,69
Zakres 10 – 11 113,20
Zakres 11 – 49 669,20
Zakres 12 – 43 005,60
Zakres 13 – 31 185,00
Zakres 15 – 15 876,00
Zakres 17 – 75 524,40
Zakres 25 – 119 070,00
Zakres 38 – 177 584,40
Zakres 40 – 25 515,00
Zakres 48 – 4 762,80
Zakres 53 – 17 474,94 60 dni

Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsza na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów opisanych w SIWZ spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu.

W zał±czeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, poniżej informacja o złożonych ofertach Zamawiaj±cy informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły następuj±ce oferty złożone przez:
1) EGIS POLSKA DYSTRYBUCJA SP z o. o. Ul. 17 Stycznia 45d, 02-146 Warszawa
2) Konsorcjum firm : Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. ( lider) Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., UL. Iłżecka 24, Warszawa
3) Imed Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 314; 02-819 Warszawa
4) Konsorcjum firm: Amgen Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50; 02-672 Warszawa ( lider ) Nettle S.A. ul. Hubska 44; 50-502 Wrocław
5) Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice; Farmacol – Logistyka Sp. z o.o., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
6) Optifarma Spółka z ograniczona odpowiedzialno¶ci± spółka komandytowa, ul.05-830 Wolica; ul. Zielona 4
7) Komtur Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 405A, 02-801 Warszawa
8) Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa
9) Bialmed Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
10) Konsorcjum Firm: PGF Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (dawniej: Polska Grupa Farmaceutyczna – HURT Sp. z o.o.) ul. Zb±szyńska 3, 91-342 ŁódĽ
11) Roche Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa
12) Asclepios S.A. ul. Hubska 44; 50-502 Wrocław
13) Salus International Spółka z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
14) Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. ul. Jana Kazimierza 196, 01-248 Warszawa


Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta Wykonawcy:

a 10 - Konsorcjum Firm: PGF Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (dawniej: Polska Grupa Farmaceutyczna – HURT Sp. z o.o.) ul. Zb±szyńska 3, 91-342 ŁódĽ w zakresie:

- Nr 11 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia – oferowany produkt nie spełnia wymaganej stabilno¶ci, brak potwierdzenia-wymagana stabilno¶ć fizyczna i chemiczna po nakłuciu fiolki minimum 2 dni

b 09 - Bialmed Sp. z o.o ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska w zakresie:

- Nr 25 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia – oferowany produkt nie spełnia wymaganej stabilno¶ci- wymagana stabilno¶ć fizyczna i chemiczna po nakłuciu fiolki, jak i po rozcieńczeniu minimum 2 dni

c Asclepios S.A. ul. Hubska 44; 50-502 Wrocław w zakresie:

- Nr 5 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia – oferowany produkt nie spełnia wymaganej stabilno¶ci- wymagana stabilno¶ć fizyczna i chemiczna po nakłuciu fiolki, jak i po rozcieńczeniu minimum 2 dni

Zamawiaj±cy informuje, iż:
 zakres nr 5 unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) – nie złożono żadnej oferty niepodlegaj±cej odrzuceniu – brak ofert.

Zamawiaj±cy zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie: termin po upływie, którego może być zawarta umowa z Wykonawc± to 06.02.2017r. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów

Ranking - w plikach do pobrania