Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

105 PN - sukcesywna dostawa i uruchomienie monochromatycznych wielofunkcyjnych urządzeń laserowych A4

Ogłoszenie nr 320106 - 2016 z dnia 2016-10-07 r.
Tarnów: Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa i uruchomienie monochromatycznych wielofunkcyjnych urządzeń laserowych A4
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, krajowy numer identyfikacyjny 85005274000000, ul. ul. Lwowska  , 33100   Tarnów, woj. małopolskie, państwo , tel. 146 315 460, e-mail ania@lukasz.med.pl, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej (URL): www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.lukasz.med.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.lukasz.med.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za posrednictwem posłańca
Adres:
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów ; kancelaria Ogólna

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa i uruchomienie monochromatycznych wielofunkcyjnych urządzeń laserowych A4
Numer referencyjny: 105/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: sukcesywna dostawa i uruchomienie monochromatycznych wielofunkcyjnych urządzeń laserowych A4 Zamówienie dotyczy: monochromatycznych wielofunkcyjnych urządzeń laserowych A4 – 22 sztuk Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1B do specyfikacji. Oferowane urządzenie może być urządzeniem poleasingowym po generalnym remoncie jego przebieg nie może być większy niż 20 000 wydruków Zamawiający wymaga, aby minimalny termin gwarancji zaoferowanego urządzenia wynosił co najmniej 12 miesięcy od dnia jego dostawy.

II.5) Główny kod CPV: 30232100-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 6

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 2A do SIWZ. 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 3.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 4 stosuje się. 6.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie , o którym mowa w punkcie 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu. Deklaracja zgodności CE Potwierdzenie stanu licznika oferowanego urządzenia w przypadku urządzenia poleasingowego. Dokument potwierdzający zgodność z wydrukami w systemie HIS-Infomedica firmy ASSECO Karta katalogowa potwierdzająca wydajność tonerów i bębnów światłoczułych
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie): Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Arkusz cenowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do specyfikacji oraz załącznik nr 1B opis przedmiotu zamówienia (Arkusz winien zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania). Oświadczenia wymienione w punkcie 6.1-6.4 specyfikacji. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr
czas trwania etapuCzy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60
Termin dostawy częściowej
10
okres dodatkowej gwarancji
10
Wydajność materiałów eksploatacyjnych
20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr
czas trwania etapuWykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
3. Zmiana umowy w zakresie parametrów technicznych przedmiotu umowy, warunków płatności oraz terminów w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest możliwa, w szczególności gdy: a) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub b) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub c) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub d) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub e) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego f) zmiany stawki podatku od towarów i usług, podwykonawstwa, o którym mowa w paragrafie 5 umowy ust. 5, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 18/10/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: urzadzenia wielofunkcyjne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:sukcesywna dostawa i uruchomienie monochromatycznych wielofunkcyjnych urządzeń laserowych A4 Zamówienie dotyczy: monochromatycznych wielofunkcyjnych urządzeń laserowych A4 – 22 sztuk Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1B do specyfikacji. Oferowane urządzenie może być urządzeniem poleasingowym po generalnym remoncie jego przebieg nie może być większy niż 20 000 wydruków Zamawiający wymaga, aby minimalny termin gwarancji zaoferowanego urządzenia wynosił co najmniej 12 miesięcy od dnia jego dostawy.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30232100-5
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 6
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Pliki do pobrania
Zał±cznik - 2016-10-07 (0161007151614-zal. 1b.docx)
Specyfikacja - 2016-10-07 (0161010083843-105-specyfikacja.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2016-10-13
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 11.10.2016r
Nasz znak: SWLOG-271/105/MJ/ 4217 /2016

Dotyczy: sukcesywnej dostawy i uruchomienie monochromatycznych wielofunkcyjnych urz±dzeń laserowych A4 dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – numer sprawy 105/2016

W odpowiedzi na pytania z dnia 11.10.2016 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

1. Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci do postępowania ofertę na urz±dzenie nowe, nieużywane, nowego typu o specyfikacji w większo¶ci przewyższaj±cej parametry minimalne np. dwukrotnie większa od wymaganej prędko¶ć druku, jednak nie posiadaj±ce dwustronnego skanowania i posiadaj±ce mniejsza pamięć wbudowan± 256 MB zamiast wymaganych 384 MB?
OdpowiedĽ: Nie, zamawiaj±cy nie dopuszcza. Zamawiaj±cy okre¶lił w specyfikacji minimalne parametry wymagane co za tym idzie nie dopuszcza urz±dzenia o mniejszej ilo¶ci pamięci oraz nie posiadaj±cego możliwo¶ci skanowania dwustronnego.Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem.

Podpisała: Anna Czech – Dyrektor Szpitala
OdpowiedĽ:dodano: 2016-10-13

Zestawienie z otwarcia:dodano: 2016-10-18
Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nast±piło w dniu 18-10-2016r. o godz. 11:30
w: SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ¦W. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) sala konferencyjna

Bezpo¶rednio przed otwarciem ofert zamawiaj±cy podał kwotę, jak± zamierza przeznaczyć na sfinansowanie:

zamówienia, w wysoko¶ci 49 999,50 zł,


W postępowaniu wpłynęły oferty

Zestawienie ofert

1. Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następuj±ce oferty:
(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, znak identyfikacyjny w przypadku zastosowania aukcji elektronicznej – jeżeli dotyczy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, cenę lub koszt)

Nr oferty Nazwa Wykonawcy, adres; cena brutto; Termin dostawy czę¶ciowej; Okres dodatkowej gwarancji; Materiały eksploatacyjne

01 System Data Sp. z o.o., 39-300 Mielec
ul. Sienkiewicza 42
88 837,98 8 dni 20 miesięcy Toner – 20000 wydruków
Zespół obrazowy – 60000

02 FHU GREGPOL
Grzegorz Gawle
33-100 Tarnów,
ul. Widok 87 42 900,0 7 dni 36 miesięcy Toner – 10 000 str.
Zespół obrazowy – 60 000 str.


03 COPY SERVICE s.c., Tadeusz Malec, Mariusz Tryba,
33-100 Tarnów
ul. Ochronek 5 27 060,00 8 dni 20 miesięcy Toner – 7000 wydruków
Zespół obrazowy – 45 000


04 Sun Tar Sp. z o. o.,
33-100 Tarnów,
ul. Boya Żeleńskiego 5B 31 930,80 4 dni 20 miesięcy Toner 20 000 str.
Zespół obrazowy 60000 str.


05 Kserkom 2 s.c.,
Barbara Weberbauer, Tomasz Zmarzły
33-100 Tarnów
ul. Romanowicza 32 29 766,00 5 dni 20 miesięcy Toner – 7000 wydruków
Zespół obrazowy – 45 000

OdpowiedĽ:dodano: 2016-10-18

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-11-10
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIUNasz znak : SWLOG-271/105/KS/4675/16 Tarnów,2016-11-10

Dot.: Przetarg nieograniczony – Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa i uruchomienie monochromatycznych wielofunkcyjnych urz±dzeń laserowych A4 dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - Nr sprawy 105/2016

Zawiadomienie o wyborze

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póĽniejszymi zmianami ) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. Dokonało wyboru niżej wymienionych najkorzystniejszej oferty:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Warto¶ć brutto Termin dostawy Dodatkowy okres gwarancji Wydajno¶ć tonerów Wydajno¶ć zespołu obrazowego
03 COPY SERVICE s.c., Tadeusz Malec, Mariusz Tryba, 33-100 Tarnów
ul. Ochronek 5 27 060,00

8 dni
20 miesięcy
7000 kopii
45 000 kopii

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i spełniania innych kryteriów odnosz±cych się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w zwi±zku z powyższym uzyskała największ± liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiaj±cego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Ocena ofert:
nazwa OFERENTA 60% 10% termin dostawy 10%
Dodatkowy
Okres
Gwarancji 10% wydajno¶ć tonera 10% wydajno¶ć zespołu
obrazowego 100%
Copyservice 60,00 10,00 10,00 3,50 7,50 91,00
Systemdata 18,28 10,00 10,00 10,00 10,00 58,28

3. Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:
1) System Data Sp. z o.o., 39-300 Mielec ul. Sienkiewicza 42
2) FHU GREGPOL Grzegorz Gawle 33-100 Tarnów, ul. Widok 87
3) COPY SERVICE s.c., Tadeusz Malec, Mariusz Tryba, 33-100 Tarnów ul. Ochronek 5
4) Sun Tar Sp. z o. o., 33-100 Tarnów, ul. Boya Żeleńskiego 5B
5) Kserkom 2 s.c., Barbara Weberbauer, Tomasz Zmarzły 33-100 Tarnów ul. Romanowicza 32

4. Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następuj±cych Wykonawców:

1) 02 - FHU GREGPOL Grzegorz Gawle 33-100 Tarnów, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póĽniejszymi zmianami ) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia – zaoferowane przez Wykonawcę urz±dzenie posiada pamięć 256 Mb, natomiast Zamawiaj±cy wymagał pamięci min. 384 Mb.

2) 04 - Sun Tar Sp. z o. o., 33-100 Tarnów, ul. Boya Żeleńskiego 5B w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póĽniejszymi zmianami )– jest niezgoda z ustawa – Wykonawca naruszył przepisy PZP i przepisy wykonawcze oraz postanowienia SIWZ – Wykonawca przesłał wyja¶nienia dotycz±ce raż±co niskiej ceny drog± elektroniczn±, nie złożył oryginału wyja¶nień zgodnie z wezwaniem przesłanym dnia 24.10.2016 r.

5. Jednocze¶nie Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania został wykluczony następuj±cy Wykonawca:

1) 05 - Kserkom 2 s.c., Barbara Weberbauer, Tomasz Zmarzły 33-100 Tarnów ul. Romanowicza 32 z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póĽniejszymi zmianami ). Pismem znak: SWLOG-271-MJ-105-4387/16 z dnia 24.10.2016 r. Zamawiaj±cy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty tj. złożenia do o¶wiadczenia o przynależno¶ci lub braku przynależno¶ci do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił wymaganego o¶wiadczenia. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucon±.

Umowy z dnia 16.11.2016 r. zostanie przesłana do wybranego Wykonawcy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.


Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a


Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-11-14
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIUNasz znak : SWLOG-271/105/KS/4719/16 Tarnów,2016-11-14

Dot.: Przetarg nieograniczony – Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa i uruchomienie monochromatycznych wielofunkcyjnych urz±dzeń laserowych A4 dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - Nr sprawy 105/2016

Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze

Pismem znak Z SWLOG-271/105/KS/4675/16 z dnia 10.11.2016 Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póĽniejszymi zmianami ) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert wykluczył niesłusznie Wykonawcę Kserkom 2 s.c., Barbara Weberbauer, Tomasz Zmarzły 33-100 Tarnów ul. Romanowicza 32 z uwagi na nie przedłożenie o¶wiadczenia o przynależno¶ci lub braku przynależno¶ci do tej samej grupy kapitałowej. Zamawiaj±cy prostuje przesłan± informację, Wykonawca dnia 25.10.2016 r. złożył powyższe o¶wiadczenie.

Pozostałe zapisy pozostaj± bez zmian.


1. Dokonało wyboru niżej wymienionych najkorzystniejszej oferty:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Warto¶ć brutto Termin dostawy Dodatkowy okres gwarancji Wydajno¶ć tonerów Wydajno¶ć zespołu obrazowego
03 COPY SERVICE s.c., Tadeusz Malec, Mariusz Tryba, 33-100 Tarnów
ul. Ochronek 5 27 060,00

8 dni
20 miesięcy
7000 kopii
45 000 kopii

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i spełniania innych kryteriów odnosz±cych się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w zwi±zku z powyższym uzyskała największ± liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiaj±cego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Ocena ofert:
nazwa OFERENTA 60% 10% termin dostawy 10%
Dodatkowy
Okres
Gwarancji 10% wydajno¶ć tonera 10% wydajno¶ć zespołu
obrazowego 100%
Copyservice 60,00 10,00 10,00 3,50 7,50 91,00
Systemdata 18,28 10,00 10,00 10,00 10,00 58,28
Kserkom 2 s.c 54,55 10,00 10,00 3,50 7,50 85,55

3. Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:
1) System Data Sp. z o.o., 39-300 Mielec ul. Sienkiewicza 42
2) FHU GREGPOL Grzegorz Gawle 33-100 Tarnów, ul. Widok 87
3) COPY SERVICE s.c., Tadeusz Malec, Mariusz Tryba, 33-100 Tarnów ul. Ochronek 5
4) Sun Tar Sp. z o. o., 33-100 Tarnów, ul. Boya Żeleńskiego 5B
5) Kserkom 2 s.c., Barbara Weberbauer, Tomasz Zmarzły 33-100 Tarnów ul. Romanowicza 32

4. Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następuj±cych Wykonawców:

1) 02 - FHU GREGPOL Grzegorz Gawle 33-100 Tarnów, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póĽniejszymi zmianami ) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia – zaoferowane przez Wykonawcę urz±dzenie posiada pamięć 256 Mb, natomiast Zamawiaj±cy wymagał pamięci min. 384 Mb.

2) 04 - Sun Tar Sp. z o. o., 33-100 Tarnów, ul. Boya Żeleńskiego 5B w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póĽniejszymi zmianami )– jest niezgoda z ustawa – Wykonawca naruszył przepisy PZP i przepisy wykonawcze oraz postanowienia SIWZ – Wykonawca przesłał wyja¶nienia dotycz±ce raż±co niskiej ceny drog± elektroniczn±, nie złożył oryginału wyja¶nień zgodnie z wezwaniem przesłanym dnia 24.10.2016 r.

Umowy z dnia 22.11.2016 r. zostanie przesłana do wybranego Wykonawcy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.


Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a


Podsiała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-12-06
22 listopada 2016 roku Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z:
03COPY SERVICE s.c., Tadeusz Malec, Mariusz Tryba,
33-100 Tarnów ul. Ochronek 5 - 27 060,00zł termin dostawy 8 dni gwarancja 20 miesięcy materiały eksploatacyjne - Toner – 7000 wydruków
Zespół obrazowy – 45 000