Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

102-dostawa leków

Ogłoszenie nr 316083 - 2016 z dnia 2016-09-30 r.

Tarnów: Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków. Zamówienie zostało podzielone na sześć zakresów.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, krajowy numer identyfikacyjny 85005274000000, ul. ul. Lwowska , 33100 Tarnów, woj. małopolskie, państwo , tel. 146 315 460, e-mail ania@lukasz.med.pl, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej (URL): www.lukasz.med.plI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.lukasz.med.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adresDopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego. osobiście, za pośrednictwem posłańca,
Adres:
ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków. Zamówienie zostało podzielone na sześć zakresów.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia:
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich częściII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków. Zamówienie zostało podzielone na sześć zakresów.

II.5) Główny kod CPV: 33690000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 3


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub innego dokumentu równoważnego umożliwiającego obrót
Informacje dodatkowe Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował aktualną koncesją lub zezwoleniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwoleniem GIF na wytwarzanie produktów leczniczych, (jeżeli Wykonawca jest wytwórcą) lub będzie posiadał zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: -
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: -
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do specyfikacji. 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 4 stosuje się. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Podmioty określone w art. 72 ustawy Prawo farmaceutyczne (hurtownie, składy konsygnacyjne i składy celne) - Kopia ważnego aktu administracyjnego (koncesji, zezwolenia) wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF, MZ) uprawniającego do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, składu konsygnacyjnego, składu celnego lub kopia równoważnego dokumentu wydanego przez właściwe organy państw członkowskich UE, a w przypadku składania oferty na leki psychotropowe i środki odurzające - odpowiednio wymagane zezwolenie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

oświadczenie, że oferowane produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadają wymagane świadectwa rejestracji. W przypadku nowo zarejestrowanych produktów leczniczych prosimy o załączenie świadectwa rejestracji (Świadectwo nowo zarejestrowanych produktów leczniczych tylko w wypadku zarejestrowania produktu po dacie 30.09.2016 roku.)
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie): Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Arkusz cenowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do specyfikacji. (Arkusz winien zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania). Oświadczenia wymienione w punkcie 6.1-6.4 specyfikacji. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Wadium ogółem wynosi: 24 485,00 zł. Wadium dla poszczególnych części wynosi: Zakres Wadium I 7 384 II 14 177 III 2 340 IV 114 V 108 VI 363

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria


Kryteria Znaczenie
cena 90
Termin płatności 10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
w następującym zakresie: a) nazwy i producenta oferowanego towaru pod warunkiem zachowania tej samej postaci, dawki i drogi podania w zakresie tej samej substancji czynnej w przypadku braku dostępności danego towaru, b) wielkości (zastąpienie dotychczasowej wielkości nową bądź wprowadzenie dodatkowej wielkości opakowania) lub rodzaju opakowania, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, c) obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a także w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług, d) Zmiany stawki podatku od towarów i usług, e) obniżenia cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1A, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, f) dawki lub stężenia oferowanego preparatu wynikającej z potrzeby indywidualnego dostosowania do terapii lub w przypadku braku dostępności danego towaru, g) *podwykonawstwa, o którym mowa w § 6 umowy ust. 5, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 11/10/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Erbitux

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Erbitux, roztwór do infuzji, 5mg/ml fl 100ml kod EAN:5909990035946 Szt. 60
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33690000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 3
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Trastuzumabum

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Trastuzumabum proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 150mg" Szt. 220
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33690000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 3
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Myocet

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Myocet, proszek, dyspersja i rozpuszczalnik do sporządzania koncentratu dyspersji do infuzji (proszek i składniki do sporządzania koncentratu dyspersji liposomalnej do infuzji), 50mg; zest. po 3 fiol. (1 proszek+ 1 liposomy + 1 bufor), (2zest.po 1 fiol. dla każdego 3 komponentów) Zestaw 20
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33690000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 3
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Meropenem

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Meropenem 0,5g proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań Szt. 100
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33690000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 3
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Ceftazidim

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ceftazidim 1g proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań Szt. 500
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33690000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 3
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Acidum zoledronicum

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Acidum zoledronicum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml Szt. 300
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33690000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 3
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2016-09-30 (0160930131001-102-specyfikacja.doc)
Załącznik - 2016-09-30 (0160930131008-zalacznik 1b - szczegolowy opis przedmiotu zamowienia.xlsx)
Załącznik - 2016-10-27 (0161027141006-zawiadomienie o wyborze - 102.pdf)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2016-10-05
Odpowiedź:dodano: 2016-10-05
Wykonawcy biorący udział
w postępowaniuNasz znak:SWLOG-271/AN/102/ 4071/16 Tarnów,2016-10-04

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie nr sprawy 102/2016


1. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 5 pozycja 1 aby Ceftazydym zachowywał po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C?
Ad.1 Nie, Zamawiający nie wymaga.
Otrzymują: Adresat
a/a


Pytanie:dodano: 2016-10-06
Odpowiedź:dodano: 2016-10-06
Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

Nasz znak: SWLOG-271/AN/102/ 4115/16 Tarnów,2016-10-06

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie nr sprawy 102/2016

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.10.2016 r. Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie 1
Dotyczy zakresu nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw do 48 godzin, dla produktu leczniczego znajdującego się w pakiecie nr 2?
Ad. 1 Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostaw do 48 godzin, dla produktu leczniczego znajdującego się w zakresie nr 2.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują: Adresat
a/a
Pytanie:dodano: 2016-10-07
Odpowiedź:dodano: 2016-10-07
Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

Nasz znak:SWLOG-271/AN/102/ ……./16 Tarnów,2016-10-07

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie nr sprawy 102/2016

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 04.10.2016 r. Zamawiający wyjaśnia:

Zapytanie 1:
Czy Zamawiający w zakresie Nr 4 poz. 1 (MEROPENEM 0,5g proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań) wymaga, aby meropenem posiadał zarejestrowane wskazania: do leczenia pacjentów z bakteriemią, która występuje w związku z którymkolwiek z zakażeń wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub podejrzewana jest o taki związek tj. ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne tzw. respiratorowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i płuc w porzebiegu mukowiscydozy, powikłane zakażenia układu moczowego i jamy brzusznej, zakażenia śródporodowe i poporodowe, powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich i ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub podejrzewana jest o taki związek?
Ad. 1 Tak, Zamawiający wymaga by meropenem posiadał zarejestrowane wskazania: do leczenia pacjentów z bakteriemią.

Zapytanie 2:
Czy Zamawiający w zakresie Nr 4 poz. 1 (MEROPENEM 0,5g proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań) wymaga, aby trwałość roztworu preparatu meropenemu po przygotowaniu wynosiła ponad 1 godzinę?
Ad.2 Tak, Zamawiający wymaga by trwałość roztworu preparatu meropenemu po przygotowaniu wynosiła ponad 1 godzinę.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują: Adresat
a/aZestawienie z otwarcia:dodano: 2016-10-11
Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 11.10.2016 r. o godz. 11: 30
w: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
adres: ul. Lwowska 178A, 33 - 100 Tarnów - Sala Konferencyjna pokój nr 42

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie:

zamówienia, w wysokości 881 457,12 zł, w tym w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych, kwotę na sfinansowanie:

część 1 w wysokości 265 809,60 zł
część 2 w wysokości 510 364,80 zł
część 3 w wysokości 84 240,00 zł
część 4 w wysokości 4 104,00 zł
część 5 w wysokości 3 888,00 zł
część 6 w wysokości 13 050,72 zł

3. W postępowaniu:
 nie wpłynęła żadna oferta
x wpłynęły oferty
Zestawienie ofert

1. Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:
(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, znak identyfikacyjny w przypadku zastosowania aukcji elektronicznej – jeżeli dotyczy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, cenę lub koszt)
1) EGIS Polska Dystrybucja Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 45D; 02-146 Warszawa
Zakres 6 – 15 503,40
Termin płatności 60 dni
2) PPHU „Specjał” sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 80/5 00-175 Warszawa; Hurtowania Farmaceutyczna
ul. Boya Żeleńskiego 5, 35-105 Rzeszów
Zakres 4 – 1 107,00 ; Zakres 5 – 3 321,00
Termin płatności 60 dni
3) Roche Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39 B; 02-672 Warszawa
Zakres 2 – 510 048,79
Termin płatności 60 dni
4) Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice; Farmacol – Logistyka Sp. z o.o., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
Zakres 2 – 507 511,20; Zakres 5 – 3 785,40;
Zakres 6 – 8 181,00
Termin płatności 60 dni
5) Konsorcjum Firm: PGF Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (dawniej: Polska Grupa Farmaceutyczna – HURT Sp. z o.o.) ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź
Zakres 1 – 268 647,84; ; Zakres 2 – 509 540,33; Zakres 4 – 4 223,12; Zakres 5 – 3 785,40;
Zakres 6 - 10 011,60
Termin płatności 60 dni
6) Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
Zakres 3 – 42 524,35; Zakres 5 – 3 931,20; Zakres 6 – 12 130,56
Termin płatności 60 dni
7) Salus International Spółka z o.o. ul.Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Zakres 5 – 3 790,80; Zakres 6 – 10 202,76
Termin płatności 60 dni

W tym oferty wariantowe (jeżeli dotyczy):
1)…………………………………………………………………………………………………
2)…………………………………………………………………………………………………
2. Po terminie składania ofert zostały złożone następujące oferty (podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy) :
1)……………………………………………………………………………………………………………………
2)…………………………………………………………………………………………………………………….
Osoba sporządzająca : Karolina Strzałba
Odpowiedź:dodano: 2016-10-11

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-10-27
Zawiadomienie o wyborze oferty dostępne w plikach do pobrania

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-10-31
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


Nasz znak : SWLOG-271/102/KS/4467/16 Tarnów,2016-10-31

Dot.: Przetarg nieograniczony – dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - Nr sprawy 102/2016


Uchylenie decyzji wyboru w zakresie 4

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a informuje iż; uchyla decyzję z dnia 26.10.2016 znak: SWLOG-271/102/KS/4445/16 o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie 4 oraz decyzje o odrzuceniu firmy PPHU „Specjał” sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 80/5 00-175 Warszawa w/w zakresie.

Uzasadnienie:
W dniu 28.10.2016 r. . Zamawiający otrzymał pisemną informację od firmy PPHU „Specjał” sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 80/5 00-175 Warszawa iż, zaoferowany preparat w zakresie 4 spełnia zapisy SIWZ i nie podlega odrzuceniu. Zamawiający po przeanalizowaniu złożonego sprzeciwu w/w Wykonawcy uznał iż, zaoferowany preparat spełnia wymagania i zapisy SIWZ.
W związku z powyższym, Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami ) dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie 4.
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
02 PPHU „Specjał” sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 80/5 00-175 Warszawa; Hurtowania Farmaceutyczna ul. Boya Żeleńskiego 5, 35-105 Rzeszów Zakres 4 – 1 107,00
Termin płatności 60 dni

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i spełniania innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Ocena ofert: Cena 90%; Termin płatności 10%
Zakres 4 Cena Termin płatności
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
2 PPHU SPECJAŁ SP.Z O.O. WARSZAWA 100,00 100,00
PPHU SPECJAŁ SP.Z O.O. WARSZAWA 90,00 10,00 100,00
5 PGF URTICA SP. Z O.O./ PGF S.A 26,21 100,00
PGF URTICA SP. Z O.O./ PGF S.A 23,59 10,00 33,59

Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

2) PPHU „Specjał” sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 80/5 00-175 Warszawa
5) Konsorcjum Firm: PGF Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (dawniej: Polska Grupa Farmaceutyczna – HURT Sp. z o.o.) ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź


Umowa z dnia 08.11.2016 r. zostanie przesłana do wybranego Wykonawcy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.


Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.


Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a
Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-11-15
03.11.2016 r. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie zawarł umowy z firmami:
1) Konsorcjum Firm: PGF Urtica Sp. z o. o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (dawniej: Polska Grupa Farmaceutyczna – HURT Sp. z o.o.) ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź; Zakres 1 – 268 647,84;
2) Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice; Farmacol – Logistyka Sp. z o.o., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice; Zakres 2 – 507 511,20; Zakres 6 – 8 181,00
3) PPHU „Specjał” sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 80/5 00-175 Warszawa; Hurtowania Farmaceutyczna ul. Boya Żeleńskiego 5, 35-105 Rzeszów ; Zakres 5 – 3 321,00

oraz dnia 08.11.2016 r. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z firmą:
PPHU „Specjał” sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 80/5 00-175 Warszawa; Zakres 4 – 1 107,70