Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

101-dostawa środków kontrastowych, Interferonum beta, worków do żywienia pozajelitowego: dwukomorowe i trzykomorowe

Ogłoszenie nr 315107 - 2016 z dnia 2016-09-29 r.

Tarnów: dostawa środków kontrastowych, Interferonum beta, worków do żywienia pozajelitowego: dwukomorowe i trzykomorowe.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, krajowy numer identyfikacyjny 85005274000000, ul. ul. Lwowska , 33100 Tarnów, woj. małopolskie, państwo , tel. 146 315 460, e-mail ania@lukasz.med.pl, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej (URL): www.lukasz.med.plI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.lukasz.med.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.lukasz.med.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adresDopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego. osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
ul. Lwowska 178 A, 33-100 Tarnów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa środków kontrastowych, Interferonum beta, worków do żywienia pozajelitowego: dwukomorowe i trzykomorowe.
Numer referencyjny: 101/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich częściII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: dostawa środków kontrastowych, Interferonum beta, worków do żywienia pozajelitowego: dwukomorowe i trzykomorowe.

II.5) Główny kod CPV: 33690000-3
Dodatkowe kody CPV:33692210-2, 33696000-5
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są uprawnieni do sprzedaży produktów leczniczych Zamawiającemu, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późniejszymi zmianami) - zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub innego dokumentu równoważnego
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do specyfikacji. 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 4 stosuje się. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Podmioty określone w art. 72 ustawy Prawo farmaceutyczne (hurtownie, składy konsygnacyjne i składy celne) - Kopia ważnego aktu administracyjnego (koncesji, zezwolenia) wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF, MZ) uprawniającego do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, składu konsygnacyjnego, składu celnego lub kopia równoważnego dokumentu wydanego przez właściwe organy państw członkowskich UE, a w przypadku składania oferty na leki psychotropowe i środki odurzające - odpowiednio wymagane zezwolenie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

oświadczenie, że oferowane produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadają wymagane świadectwa rejestracji. W przypadku nowo zarejestrowanych produktów leczniczych prosimy o załączenie świadectwa rejestracji (Świadectwo nowo zarejestrowanych produktów leczniczych tylko w wypadku zarejestrowania produktu po dacie 30.09.2016 roku.)
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie): 1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji. 2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Arkusz cenowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do specyfikacji. (Arkusz winien zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania). 3. Oświadczenia wymienione w punkcie 6.1-6.4 specyfikacji. 4. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium ogółem wynosi: 13 642,00 zł. Wadium dla poszczególnych części wynosi: Zakres Wadium I 1 876 II 1 200 III 630 IV 6 836 V 226 VI 2 874

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria


Kryteria Znaczenie
cena 90
Termin płatności 10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
w następującym zakresie: a) nazwy i producenta oferowanego towaru pod warunkiem zachowania tej samej postaci, dawki i drogi podania w zakresie tej samej substancji czynnej w przypadku braku dostępności danego towaru, b) wielkości (zastąpienie dotychczasowej wielkości nową bądź wprowadzenie dodatkowej wielkości opakowania) lub rodzaju opakowania, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, c) obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a także w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług, d) Zmiany stawki podatku od towarów i usług, e) obniżenia cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1A, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, f) dawki lub stężenia oferowanego preparatu wynikającej z potrzeby indywidualnego dostosowania do terapii lub w przypadku braku dostępności danego towaru, g) *podwykonawstwa, o którym mowa w § 6 umowy ust. 5, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 10/10/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Gadoteridol

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Gadoteridol 279,3 mg/ml (0,5 mmol/ml), roztwór do wstrzykiwań 10ml
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696000-5
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 3
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Interferonum beta-1a

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Interferonum beta-1a, roztwór do wstrzykiwań, 44 μg/0,5 ml x 4 wkłady
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33690000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 3
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Trzykomorowy zestaw do całkowitego żywienia pozajelitowego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Trzykomorowy zestaw do całkowitego żywienia pozajelitowego, zawierający : aminokwasy, glukozę z cynkiem i wapniem, emulsję tłuszczową MCT/LCT 50:50, do podaży drogą żył obwodowych i centralnych. Zawierający 5,6-5,8 g azotu - objętość 1250ml. szt. 60 2. Trzykomorowy zestaw do całkowitego żywienia pozajelitowego, zawierający : aminokwasy, glukozę z cynkiem i wapniem, emulsję tłuszczową MCT/LCT 50:50 , do podaży drogą żył obwodowych i centralnych. Zawierający 8,2-8,6 g azotu - objętość 1875 ml. szt. 40 3. Trzykomorowy zestaw do całkowitego żywienia pozajelitowego, zawierający : aminokwasy, glukozę z cynkiem i wapniem, emulsję tłuszczową MCT/LCT 50:50, do podaży drogą żyły centralnej. Zawierający 6,6 - 6,8 g azotu - objętość 1250 ml. szt. 40 4. Trzykomorowy zestaw do całkowitego żywienia pozajelitowego, zawierający : aminokwasy, glukozę z cynkiem i wapniem, emulsję tłuszczową MCT/LCT 50:40 oraz 10% olej rybi - 4,5-5,0g kwasów omega 3 , do podaży drogą żyły centralnej. Zawierający 6,8-6,9 g azotu - objętość 1250 ml. szt. 60 5. Trzykomorowy zestaw do całkowitego żywienia pozajelitowego, zawierający : aminokwasy, glukozę z cynkiem i wapniem, emulsję tłuszczową MCT/LCT 50:40 oraz 10% olej rybi - 2,2-2,5g kwasów omega 3 , do podaży drogą żyły centralnej. Zawierający 5,0 - 5,2 g azotu - objętość 625 ml. szt. 60 6. Trzykomorowy zestaw do całkowitego żywienia pozajelitowego, zawierający : aminokwasy, glukozę z cynkiem i wapniem, emulsję tłuszczową MCT/LCT 50:40 oraz 10% olej rybi - 4,7-5,0g kwasów omega 3 , do podaży drogą żyły centralnej. Zawierający 10,0 - 10,2 g azotu - objętość 1250 ml. szt. 60
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33692210-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Trzykomorowy zestaw do żywienia pozajelitowego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Trzykomorowy zestaw do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową (80% oleju z oliwek i 20 % oleju sojowego). Zawartość azotu 3,6g, energia niebiałkowa 520 kcal, , objętość 1000 ml. Stosunek energii pozabiałkowej do azotu 144. szt. 600 2. Trzykomorowy zestaw do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową(80% oleju z oliwek i 20 % oleju sojowego). Zawartość azotu 5,4g, energia niebiałkowa 780 kcal, objętość 1500 ml. Stosunek energii pozabiałkowej do azotu 144. szt. 1000 3. Trzykomorowy zestaw do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową (80% oleju z oliwek i 20 % oleju sojowego). Zawartość azotu 6,6g, energia niebiałkowa 1040 kcal, objętość 1000 ml. Stosunek energii pozabiałkowej do azotu 158. szt. 200 4. Trzykomorowy zestaw do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową (80% oleju z oliwek i 20 % oleju sojowego). Zawartość azotu 9,9 g, energia niebiałkowa 1560 kcal, objętość 1500 ml. Stosunek energii pozabiałkowej do azotu 158. szt. 200 5. Trzykomorowy zestaw do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierający emulsję tłuszczową (80% oleju z oliwek i 20 % oleju sojowego). Zawartość azotu 4 g, 21 mmol sodu, energia niebiałkowa 600 kcal, objętość 1000 ml. Stosunek energii pozabiałkowej do azotu 150. szt. 200 6. Trzykomorowy zestaw do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierający emulsję tłuszczową (80% oleju z oliwek i 20 % oleju sojowego). Zawartość azotu 6 g; 31,5 mmol sodu, energia niebiałkowa 900 kcal, objętość 1500 ml. Stosunek energii pozabiałkowej do azotu 150. szt. 500 7. Trzykomorowy zestaw do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierający emulsję tłuszczową (80% oleju z oliwek i 20 % oleju sojowego). Zawartość azotu 7 g; 35 mmol sodu, energia niebiałkowa 960 kcal, objętość 1000 ml. Stosunek energii pozabiałkowej do azotu 137. szt. 200 8. Trzykomorowy zestaw do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierający emulsję tłuszczową (80% oleju z oliwek i 20 % oleju sojowego). Zawartość azotu 10,5 g; 52,5 mmol sodu, energia niebiałkowa 1440 kcal, objętość 1500 ml. Stosunek energii pozabiałkowej do azotu 137. szt. 200 9. Trzykomorowy zestaw do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierający emulsję tłuszczową (80% oleju z oliwek i 20 % oleju sojowego). Zawartość azotu 9 g; 35 mmol sodu, energia niebiałkowa 840 kcal, objętość 1000 ml. Stosunek energii pozabiałkowej do azotu 93. szt. 60 10. Trzykomorowy zestaw do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierający emulsję tłuszczową (80% oleju z oliwek i 20 % oleju sojowego). Zawartość azotu 13,5g; 52,5 mmol sodu, energia niebiałkowa 1260 kcal, objętość 1500 ml. Stosunek energii pozabiałkowej do azotu 93. szt. 60 11. Trzykomorowy zestaw do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, bezelektrolitowy, zawierający emulsję tłuszczową (80% oleju z oliwek i 20 % oleju sojowego). Zawartość azotu 13,5g; energia niebiałkowa 1260cal, objętość 1500 ml. Stosunek energii pozabiałkowej do azotu 93. szt. 40
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33692210-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Worek dwukomorowy do zywienia pozajelitowego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Worek dwukomorowy do zywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierający aminokwasy, glukozę i elektrolity o zawartości azotu 4,6g i energii niebiałkowej 300 kcal, objętość 1000ml. szt. 60 2. Worek dwukomorowy do zywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierający aminokwasy, glukozę i elektrolity o zawartości azotu 6,8g i energii niebiałkowej 450 kcal, objętość 1500ml. szt. 80
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33692210-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Trójkomorowy worek

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Trójkomorowy worek do wkłucia cenralnego o poj.493ml zawierający 4g azotu, energii niebiałkowej 450 kcal. Zawierający mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym naturalny olej rybi 15%, olej sojowy, MCT,olej z oliwek, węglowodany i elekrolity. szt. 40 2. Trójkomorowy worek do wkłucia cenralnego o poj.986ml zawierający 8g azotu, energii niebiałkowej 900 kcal. Zawierający mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym naturalny olej rybi 15%, olej sojowy, MCT,olej z oliwek, węglowodany i elekrolity. szt. 100 3. Trójkomorowy worek do wkłucia cenralnego o poj. 1477ml zawierający 12g azotu, energii niebiałkowej 1300 kcal. Zawierający mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym naturalny olej rybi 15%, olej sojowy, MCT,olej z oliwek, węglowodany i elekrolity. szt. 200 4. Trójkomorowy worek do wkłucia cenralnego o poj. 1970ml zawierający 16g azotu, energii niebiałkowej 1800 kcal. Zawierający mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym naturalny olej rybi 15%, olej sojowy, MCT,olej z oliwek, węglowodany i elekrolity. szt. 140 5. Trójkomorowy worek do do obwodowego i centralnego żywienia pozajelitowego o poj. 1206 ml zawierający 6,2g azotu, energii niebiałkowej 700 kcal. Zawierający mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym naturalny olej rybi 15%, olej sojowy, MCT,olej z oliwek, węglowodany i elekrolity. szt. 200 6. Trójkomorowy worek do do obwodowego i centralnego żywienia pozajelitowego o poj. 1904ml zawierający 9,8g azotu, energii niebiałkowej 1100 kcal. Zawierający mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym naturalny olej rybi 15%, olej sojowy, MCT,olej z oliwek, węglowodany i elekrolity. szt. 140 7. Trójkomorowy worek do do obwodowego i centralnego żywienia pozajelitowego o poj. 1448ml zawierający 7,4g azotu, energii niebiałkowej 800 kcal. Zawierający mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym naturalny olej rybi 15%, olej sojowy, MCT,olej z oliwek, węglowodany i elekrolity. szt. 200
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33692210-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Pliki do pobrania
Załącznik - 2016-09-29 (0160929105658-zalacznik nr 1b -szczegolowy opis przedmiotu.xlsx)
Załącznik - 2016-09-29 (0160929141020-101-specyfikacja.doc)
Załącznik - 2016-10-10 (0161010121627-informacja z otwarcia ofert.pdf)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-10-24
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
kstrzalba@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271-KS-101-4377/16 Tarnów, 2016-10-24

Dotyczy: Przedmiot zamówienia jest dostawa środków kontrastowych, Interferonum beta, worków do żywienia pozajelitowego: dwukomorowe i trzykomorowe dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 101/2016

Zawiadomienie o wyborze ofert

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami ) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. Dokonało wyboru niżej wymienionych najkorzystniejszych ofert:
Nr
oferty Nazwa Wykonawcy Wartość zakresu brutto/ Kryterium oceny ofert
01 PPHU „Specjał” sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 80/5 00-175 Warszawa; Hurtowania Farmaceutyczna ul. Boya Żeleńskiego 5, 35-105 Rzeszów Zakres 6 – 98 893,01
Termin płatności 60 dni
02 Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14; 64-300 Nowy Tomyśl Zakres 3 – 22 334,40
Termin płatności 60 dni

03 Baxter Polska Sp. z o.o. ,ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa Zakres 4 - 236 409,84;
Zakres 5 – 7 381,37
Termin płatności 60 dni
06 Intra Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa Zakres 1 – 67 856,40
Termin płatności 60 dni
07 Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. ul. Jana Kazimierza 196, 01-248 Warszawa Zakres 2 – 43 351,20
Termin płatności 60 dni
Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów opisanych w SIWZ spośród przestawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu.

2. Ocena ofert: Cena 90%; Termin płatności 10%

Zakres 1 CENA TERMIN PLATNOŚCI Zakres 4 CENA TERMIN PLATNOŚCI
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100% nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
6 INTRA SP. Z O.O. WARSZAWA 100,00 100,00 3 BAXTER POLSKA SP. Z O.O. WARSZAWA 100,00 100,00
INTRA SP. Z O.O. WARSZAWA 90,00 10,00 100,00 BAXTER POLSKA SP. Z O.O. WARSZAWA 90,00 10,00 100,00
Zakres 2 CENA TERMIN PLATNOŚCI Zakres 5 CENA TERMIN PLATNOŚCI
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100% nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
4 ASCLEPIOS S.A. WROCLAW 96,25 100,00 3 BAXTER POLSKA SP. Z O.O. WARSZAWA 100,00 100,00
ASCLEPIOS S.A. WROCLAW 86,62 10,00 96,62 BAXTER POLSKA SP. Z O.O. WARSZAWA 90,00 10,00 100,00
5 PGF Urtica/ PGF S.A. 99,90 100,00 Zakres 6 CENA TERMIN PLATNOŚCI
PGF Urtica/ PGF S.A. 89,91 10,00 99,91 nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
7 CEFARM S.A. WARSZAWA 100,00 100,00 1 PPHU SPECJAŁ SP. Z O.O. WARSZAWA 100,00 100,00
CEFARM S.A. WARSZAWA 90,00 10,00 100,00 PPHU SPECJAŁ SP. Z O.O. WARSZAWA 90,00 10,00 100,00
Zakres 3 CENA TERMIN PLATNOŚCI
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
2 AESCULAP CHIFA SP. Z O.O., NOWY TOMYŚL 100,00 100,00
AESCULAP CHIFA SP. Z O.O., NOWY TOMYŚL 90,00 10,00 100,00


Umowy z dnia 02.11.2016 r. zostaną przesłana do wybranych Wykonawców. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.3. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
1) PPHU „Specjał” sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 80/5 00-175 Warszawa; Hurtowania Farmaceutyczna
ul. Boya Żeleńskiego 5, 35-105 Rzeszów
2) Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14; 64-300 Nowy Tomyśl
3) Baxter Polska Sp. z o.o. ,ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa
4) Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
5) Konsorcjum Firm: PGF Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław ( lider ) i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (dawniej: Polska Grupa Farmaceutyczna – HURT Sp. z o.o.) ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź
6) Intra Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa
7) Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. ul. Jana Kazimierza 196, 01-248 Warszawa
Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.


Otrzymują: Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-11-09
02.11.2016 r. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie zawarł umowy z firmami:
1) PPHU „Specjał” sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 80/5 00-175 Warszawa
Zakres 6 – 98 893,01
2) Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14; 64-300 Nowy Tomyśl
Zakres 3 – 22 334,40
3) Baxter Polska Sp. z o.o. ,ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa
Zakres 4 - 236 409,84;
Zakres 5 – 7 381,37
4) Intra Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa
Zakres 1 – 67 856,40
5) Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. ul. Jana Kazimierza 196, 01-248 Warszawa
Zakres 2 – 43 351,20