Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

82 - Sukcesywna dostawa: stymulatory, defibrylatory, introduktory, elektrody, prowadniki, papier, akcesoria, Zakres 1 do 18 dla Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy

29/07/2016 S145 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.
II.
III.
IV.
VI.


Polska-Tarnów: Stymulatory

2016/S 145-262086Ogłoszenie o zamówieniu


Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca


I.1)

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe


Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Punkt kontaktowy: Dział Logistyki
Osoba do kontaktów: Katarzyna Krikiel
33-100 Tarnów
Polska
Tel.: +48 146315167
E-mail: kasia23@lukasz.med.pl
Faks: +48 146315167

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lukasz.med.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Punkt kontaktowy: Dział Logistyki
Osoba do kontaktów: Katarzyna Krikiel
33-100 Tarnów
Polska
Tel.: +48 146315167
E-mail: kasia23@lukasz.med.pl
Faks: +48 146315167
Adres internetowy: www.lukasz.med.pl

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznegoI.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności

ZdrowieI.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nieSekcja II: Przedmiot zamówienia


II.1)

Opis


II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Sukcesywna dostawa: stymulatory, defibrylatory, introduktory, elektrody, prowadniki, papier, akcesoria, Zakres 1 do 18 dla Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Magazyn Szpital.
Kod NUTSII.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznegoII.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej


II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu

Sukcesywna dostawa: stymulatory, defibrylatory, introduktory, elektrody, prowadniki, papier, akcesoria, Zakres 1 do 18 dla Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33158210, 33182100, 33141000


II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nieII.1.8)

Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej częściII.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nieII.2)

Wielkość lub zakres zamówienia


II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:

Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.II.2.2)

Informacje o opcjach

Opcje: nieII.2.3)

Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nieII.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Stymulator SSIR z elektrodą

1)

Krótki opis

Stymulator SSIR z elektrodą.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33158210, 33182100, 33141000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2 Nazwa: Stymulator DDDR z elektrodami

1)

Krótki opis

Stymulator DDDR z elektrodami.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33158210, 33182100, 33141000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3 Nazwa: Stymulator resynchronizujący (CRT-P) z kompletem elektrod

1)

Krótki opis

Stymulator resynchronizujący (CRT-P) z kompletem elektrod.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33158210, 33182100, 33141000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4 Nazwa: Defibrylator jednojamowy ICD VR z elektrodami

1)

Krótki opis

Defibrylator jednojamowy ICD VR z elektrodami.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33158210, 33182100, 33141000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5 Nazwa: Defibrylator jednojamowe z możliwością detekcji arytmii przedsionkowych ICD VR DX

1)

Krótki opis

Defibrylator jednojamowe z możliwością detekcji arytmii przedsionkowych ICD VR DX.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33158210, 33182100, 33141000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6 Nazwa: Defibrylator dwujamowe ICD DR z elektrodami

1)

Krótki opis

Defibrylator dwujamowe ICD DR z elektrodami.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33158210, 33182100, 33141000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7 Nazwa: Defibrylator jednojamowy ICD VR o podwyższonej energii wyładowania z elektrodami

1)

Krótki opis

Defibrylator jednojamowy ICD VR o podwyższonej energii wyładowania z elektrodami.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33158210, 33182100, 33141000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8 Nazwa: Defibrylator dwujamowy ICD DR o podwyższonej energii wyładowania z elektrodami

1)

Krótki opis

Defibrylator dwujamowy ICD DR o podwyższonej energii wyładowania z elektrodami.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33158210, 33182100, 33141000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9 Nazwa: Kardiowenter/defibrylator resynchronizujące CRT-D z kompletem elektrod

1)

Krótki opis

Kardiowenter/defibrylator resynchronizujące CRT-D z kompletem elektrod.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33158210, 33182100, 33141000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10 Nazwa: Kardiowenter/defibrylator resynchronizujące o podwyższonej energii wyładowania CRT-D z kompletem elektrod

1)

Krótki opis

Kardiowenter/defibrylator resynchronizujące o podwyższonej energii wyładowania CRT-D z kompletem elektrod.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33158210, 33182100, 33141000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11 Nazwa: Kardiowenter/defibrylator resynchronizujące CRT-D z algorytmem automatycznego doboru parametrów stymulacji lewokomorowej

1)

Krótki opis

Kardiowenter/defibrylator resynchronizujące CRT-D z algorytmem automatycznego doboru parametrów stymulacji lewokomorowej.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33158210, 33182100, 33141000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12 Nazwa: Introduktory do wprowadzenia elektrod typu peel away

1)

Krótki opis

Introduktory do wprowadzenia elektrod typu peel away.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33158210, 33182100, 33141000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 13 Nazwa: Elektrody bipolarne do czasowej stymulacji przezżylnej

1)

Krótki opis

Elektrody bipolarne do czasowej stymulacji przezżylnej.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33158210, 33182100, 33141000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 14 Nazwa: Prowadniki wieńcowe

1)

Krótki opis

Prowadniki wieńcowe.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33158210, 33182100, 33141000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 15 Nazwa: Papier termiczny do programatorów St. Jude Medical Merlin

1)

Krótki opis

Papier termiczny do programatorów St. Jude Medical Merlin.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33158210, 33182100, 33141000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 16 Nazwa: Papier do programatora Biotronik ICS 3000

1)

Krótki opis

Papier do programatora Biotronik ICS 3000.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33158210, 33182100, 33141000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 17 Nazwa: Papier do programatora Medtronic 2090

1)

Krótki opis

Papier do programatora Medtronic 2090.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33158210, 33182100, 33141000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 18 Nazwa: Akcesoria do implantacji stymulatorów

1)

Krótki opis

Akcesoria do implantacji stymulatorów.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33158210, 33182100, 33141000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia


Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym


III.1)

Warunki dotyczące zamówienia


III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 32 651 PLN lub na poszczególne zakresy
Zakres nr Wadium Zakres nr Wadium
1. 3 180 PLN 11.. 2 900 PLN
2. 7 425 PLN 12.. 308 PLN
3. 1 252 PLN 13.. 78 PLN
4. 2 760 PLN 14.. 80 PLN
5. 1 160 PLN 15.. 6 PLN
6. 3 100 PLN 16.. 18 PLN
7. 1 360 PLN 17.. 55 PLN
8. 1 550 PLN 18.. 192 PLN
9. 3 350 PLN
10. 3 877 PLN.III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Kontrakt NFZ.III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:


III.1.4)

Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nieIII.2)

Warunki udziału


III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.
2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,
3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę)
11) szczegółowy opis oferowanego wyrobu medycznego (np. załączyć ulotki informacyjne, aktualny katalog, folder zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ. potwierdzające wymagane parametry. (Nie dotyczy zakresu nr 15,16, 17)
12) oświadczenie, Wykonawcy iż jest w posiadaniu dokumentów obowiązujących zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z 20.5.2010 Dz.U. nr 107 poz. 679 z 17.6.2010 r. z póż. zm., uprawniających do wprowadzania, obrotu i do używania będącego przedmiotem zamówienia. (Wykonawca zobowiązuje się na pisemne wezwanie Zamawiającego, przedłożyć stosowne dokumenty w nieprzekraczalnym 3 dniowym terminie od dnia wezwania.)-zał. Nr 7. (Nie dotyczy Zakresu nr 15,16,17)
13) Potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu/oryginał gwarancji
14) Z uwagi na brak implementacji dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE przez Państwo Polskie dopuszcza się poniższe rozwiązania):
A. Zamawiający dopuszcza możliwość niezłożenia wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów opisanych w rozdz. V pkt. 2 i 4 SIWZ i zastąpienia ich oświadczeniem własnym wykonawców składanym w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), załącznik nr 5 do SIWZ, którego wzór określa Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16). W przypadku nie dołączenia do oferty dokumentów podmiotowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania zastosowanie znajduje art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
B. W przypadku gdy wykonawcy powołują się w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, wskazując te bazy danych, Zamawiający samodzielnie pobierze te dokumenty.
C. W przypadku gdy wykonawcy powołują się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu zamawiającego, Zamawiający uwzględni te dokumenty.
D. Zmawiający zastosuje w odniesieniu do wykonawców instytucję tzw. self – c/eaning, polegającą na dopuszczeniu – w sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania – możliwości przedstawienia przez tego wykonawcę dowodów na to, że podjął środki wystarczające do wykazania jego rzetelności (w tym że: (1) naprawił szkodę lub zadośćuczynił za doznaną krzywdę, (2) podjął współpracę z organami ścigania; (3) podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do zapobiegania kolejnym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu). Zamawiający rozpatrzy dowody wskazane wyżej i dokona ich oceny w świetle przesłanek wykluczenia wykonawcy określonych wart. 24 ust. 1 pkt. 2, 4-11 oraz w ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp.
E. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Powyższe dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia.
F. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, to składa JEDZ podmiotu trzeciego. JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego oraz dotyczyć weryfikacji podstaw wykluczenia.
G. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, to składa JEDZ tych podwykonawców. JEDZ powinien dotyczyć weryfikacji podstaw wykluczenia".III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.2.3)

Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych


III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi


III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu


III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi


Sekcja IV: Procedura


IV.1)

Rodzaj procedury


IV.1.1)

Rodzaj procedury

OtwartaIV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału


IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu


IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia


IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowymIV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nieIV.3)

Informacje administracyjne


IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

82/2016IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nieIV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego


IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

8.9.2016 - 10:00IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom


IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert

Data: 8.9.2016 - 11:00
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nieSekcja VI: Informacje uzupełniające


VI.1)

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nieVI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieVI.3)

Informacje dodatkowe


VI.4)

Procedury odwoławcze


VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze


KIO
Warszawa
Polska


VI.4.2)

Składanie odwołań


VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań


VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

25.7.2016

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2016-07-29 (0160729100237-siwz ue spr.82.doc)
Zał±cznik - 2016-07-29 (0160729100241-cenowa zal. nr 1 spr.82.xls)
Zał±cznik - 2016-07-29 (0160729100245-formularz 0gol. zal. nr. 2 spr.82.doc)
Zał±cznik - 2016-07-29 (0160729100249-jedz. zal. nr 8.doc)
Zał±cznik - 2016-07-29 (0160729100252-umowa zal. 3.-umowa uzy. zal. nr 6 spr.82.doc)
Zał±cznik - 2016-07-29 (0160729100256-zal. 1a spr.82.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2016-08-19
Tarnów, dnia 19.08.2016r.
WYKONAWCY BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiaj±cy Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/82/KK/ 3463 /16
Dot. Przetarg nieograniczony – stymulatory, defibrylatory, elektrody, prowadniki –nr sprawy 82/2016r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.08.2016r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:


Pytanie 1: Dotyczy Zakresu nr 12.
W celu przedłożenia oferty konkurencyjnej cenowo, prosimy Zamawiaj±cego o dopuszczenie w Zakresie nr 12 introducera z rozrywaln± koszulk± typu „peel away” odpornego na załamania, który w zestawie posiada prowadnik w rozmiarze 0,038” (wymagane 0,035”). Tak nieznaczna różnica w rozmiarze w żaden sposób nie wpłynie na warto¶ć użytkow± produktu. Oferowany produkt jest najwyższej jako¶ci, od europejskiego producenta, używany w wielu klinikach w Polsce, Europie i ciesz±cy się dużym uznaniem. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
OdpowiedĽ:
Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymuj±:
1/ Adresat
2/ A/a
OdpowiedĽ:dodano: 2016-08-19

Pytanie:dodano: 2016-08-19
Tarnów, dnia 19.08.2016r.
WYKONAWCY BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiaj±cy Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/82/KK/ 3463 /16
Dot. Przetarg nieograniczony – stymulatory, defibrylatory, elektrody, prowadniki –nr sprawy 82/2016r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.08.2016r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:


Pytanie 1: Dotyczy Zakresu nr 9 pkt. 1.5
Czy zamawiaj±cy dopu¶ci elektrody o tych samych odległo¶ciach miedzy elektrodami defibryluj±cymi?
OdpowiedĽ:
Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
Pytanie 2: Dotyczy Zakresu nr 9 pkt. 2.7
Czy zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie urz±dzeń o masie poniżej 83 g?
OdpowiedĽ:
Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymuj±:
1/ Adresat
2/ A/a
OdpowiedĽ:dodano: 2016-08-19

Pytanie:dodano: 2016-08-19
Tarnów, dnia 19.08.2016r.
WYKONAWCY BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiaj±cy Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/82/KK/ 3463 /16
Dot. Przetarg nieograniczony – stymulatory, defibrylatory, elektrody, prowadniki –nr sprawy 82/2016r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 11.08.2016r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie 1 dot. zakres nr 2 pozycja nr 2.6
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatorów DDDR z możliwo¶ci± wykonania nieinwazyjnego badania elektrofizjologicznego tylko w kanale przedsionkowym (brak w kanale komorowym)?

OdpowiedĽ:
Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pytanie 2 dot. zakres nr 5 pozycja nr 1.8
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie defibrylatorów jednojamowych z możliwo¶ci± detekcji arytmii przedsionkowych nie posiadaj±cego pasywnych elektrod (dostępne tylko elektrody aktywne o długo¶ci 65/15 i 65/17)?

OdpowiedĽ:
Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pytanie 3 dot. zakres nr 10 pozycja nr 1.6
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowerterów/defibrylatorów resynchronizuj±cych o podwyższonej energii wyładowania CRT-D z elektrodami lewokomorowymi bipolarnymi i quadropolarnymi do wyboru?
OdpowiedĽ:
Zamawiaj±cy dopuszcza.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymuj±:
1/ Adresat
2/ A/a
OdpowiedĽ:dodano: 2016-08-19

Pytanie:dodano: 2016-09-06
OdpowiedĽ:dodano: 2016-09-06

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-10-17
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
Bior±cy udział w postępowaniu

Nasz znak : SWLOG-271 /82 /KK / 4257 /16 Tarnów, 2016-10-14

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – stymulatorów, defibrylatorów, introduktorów, elektrod, prowadników, akcesoria - nr sprawy 82/2016r

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm..) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Pracowni Elektroterapii wybrano jako ofertę najkorzystniejsz± ofertę założon± przez Wykonawcę:


Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01
St.Jude Medical Spz.o.o. ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa

Zakres nr 1 – 335.340 ,00 PLN
Jako¶ć – 10 pkt
Zakres nr 7 – 129.600,00 PLN
Jako¶ć – 10 pkt
Zakres nr 8 – 141.696,00 PLN
Jako¶ć – 10 pkt
Zakres nr 11 – 262.872,00 PLN
Jako¶ć – 10 pkt
Zakres nr 15 – 615,00 PLN
Termin płatno¶ci dot.: zakresów 15 : 30 dni

02
Biotronik Polska Sp. z.o.o. ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań
Zakres nr 2 - 801.900,00 PLN
Jako¶ć – 10 pkt
Zakres nr 3 – 135.253,80 PLN
Jako¶ć – 10 pkt
Zakres nr 4 – 291.600,00 PLN
Jako¶ć – 10 pkt
Zakres nr 5 – 125.280,00 PLN
Jako¶ć – 10 pkt
Zakres nr 6 – 313.200,00 PLN
Jako¶ć – 10 pkt
Zakres nr 10- 410.670,00 PLN
Zakres nr 14 – 8.640,00 PLN
Jako¶ć – 10 pkt
Zakres nr 16 – 2.214,00 PLN
Zakres nr 18 – 20.736,00 PLN
Termin płatno¶ci dot.: zakresów – 16, 18 : 60 dni

03
Boston Scientific Polska Spz.o.o. Al.Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa


Zakres nr 9 – 187.218,00 PLN
Jako¶ć – 10 pkt

04
Balton Spz.o.o. ul. Nowy ¦wiat 7 m.14, 00-496 Warszawa
Zakres nr 12 – 28.728,00 PLN
Termin płatno¶ci: 60 dni

05
Zakład Tworzyw Sztucznych HAGMED Zaj±c i Tomaszewski Sp.J. ul. Tomaszowska 32, 96-200 Rawa Mazowiecka
Zakres nr 13 – 5.443,20 PLN
Termin płatno¶ci: 60 dni

07
Medtronic Polska Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa
Zakres nr 17 – 1025,21 PLN
Termin płatno¶ci dot.: zakresu 17 : 60 dni


Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnosz±cych się do przedmiotu zamówienia.
1. Ocena ofert:
zakres 1 PUNKTY
nazwa OFERENTA 90% CENA 10% JAKO¦Ć 100%
1 St.Jude Medical 90,00 10,00
St.Jude Medical 81,00 1,00 82,00
2 Biotronik 62,10 10,00
Biotronik 55,89 1,00 56,89
zakres 2 PUNKTY
nazwa OFERENTA 90% CENA 10% JAKO¦Ć 100%
1 St.Jude Medical 70,71 10,00
St.Jude Medical 63,64 1,00 64,64
2 Biotronik 90,00 10,00
Biotronik 81,00 1,00 82,00
zakres 3 PUNKTY
nazwa OFERENTA 90% CENA 10% JAKO¦Ć 100%
2 Biotronik 90,00 10,00
Biotronik 81,00 1,00 82,00
zakres 4 PUNKTY
nazwa OFERENTA 90% CENA 10% JAKO¦Ć 100%
2 Biotronik 90,00 10,00
Biotronik 81,00 1,00 82,00
zakres 5 PUNKTY
nazwa OFERENTA 90% CENA 10% JAKO¦Ć 100%
2 Biotronik 90,00 10,00
Biotronik 81,00 1,00 82,00
zakres 6 PUNKTY
nazwa OFERENTA 90% CENA 10% JAKO¦Ć 100%
2 Biotronik 90,00 10,00
Biotronik 81,00 1,00 82,00
zakres 7 PUNKTY
nazwa OFERENTA 90% CENA 10% JAKO¦Ć 100%
1 St.Jude Medical 90,00 10,00
St.Jude Medical 81,00 1,00 82,00
zakres 8 PUNKTY
nazwa OFERENTA 90% CENA 10% JAKO¦Ć 100%
1 St.Jude Medical 90,00 10,00
St.Jude Medical 81,00 1,00 82,00
zakres 9 PUNKTY
nazwa OFERENTA 90% CENA 10% JAKO¦Ć 100%
3 Boston 90,00 10,00
Boston 81,00 1,00 82,00
7 Medtronic 68,43 1,00
Medtronic 61,58 0,10 61,68
zakres 10 PUNKTY
nazwa OFERENTA 90% CENA 10% JAKO¦Ć 100%
2 Biotronik 90,00 10,00
Biotronik 81,00 1,00 82,00
zakres 11 PUNKTY
nazwa OFERENTA 90% 10% 100%
1 St.Jude Medical 90,00 10,00
St.Jude Medical 81,00 1,00 82,00
zakres 12 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95%
CENA 5% TERMIN PŁATNO¦CI 100%
1 St.Jude Medical 72,20 2,50
St.Jude Medical 68,59 0,13 68,72
4 Baltona 95,00 5,00
Baltona 90,25 0,25 90,50
5 Hagmed 88,05 5,00
Hagmed 83,65 0,25 83,90
6 Symico 78,48 5,00
Symico 74,55 0,25 74,80
zakres 13 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95%
CENA 5% TERMIN PŁATNO¦CI 100%
4 Balton 72,55 5,00
Balton 68,92 0,25 69,17
5 Hagmed 95,00 5,00
Hagmed 90,25 0,25 90,50
6 Symico 69,39 5,00
Symico 65,92 0,25 66,17
zakres 14 PUNKTY
nazwa OFERENTA 90% CENA 10% JAKO¦Ć 100%
2 Biotronik 90,00 10,00
Biotronik 81,00 1,00 82,00
zakres 15 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95%
CENA 5% TERMIN PŁATNO¦CI 100%
1 St Jude 95,00 2,50
St Jude 90,25 0,13 90,38
zakres 16 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95%
CENA 5% TERMIN PŁATNO¦CI 100%
2 Biotronik 95,00 5,00
Biotronik 90,25 0,25 90,50
zakres 17 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95%
CENA 5% TERMIN PŁATNO¦CI 100%
7 Medtronic 95,00 5,00
Medtronic 90,25 0,25 90,50
zakres 18 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95%
CENA 5% TERMIN PŁATNO¦CI 100%
2 Biotronik 95,00 5,00
Biotronik 90,25 0,25 90,50


2. Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:
St.Jude Medical Spz.o.o. ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa
Biotronik Polska Sp. z.o.o. ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań
Boston Scientific Polska Spz.o.o. Al.Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa
Balton Spz.o.o. ul. Nowy ¦wiat 7 m.14, 00-496 Warszawa
Zakład Tworzyw Sztucznych HAGMED Zaj±c i Tomaszewski Sp.J. ul. Tomaszowska 32, 96-200 Rawa Mazowiecka
Agencja Naukowo-Techniczna Symico SPz.o.o. ul. Powstańców ¦l±skich 54A/2, 53-333 Wrocław
Medtronic Polska Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa

W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. Nie została odrzucona żadna oferta.

Umowa z dnia 28.10.2016r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Proszę o odwrotne potwierdzenie (piecz±tk± i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego poczt± elektroniczn± , oryginał wysłano poczt±.Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-10-28
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w zwi±zku z postępowaniem Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – stymulatorów, defibrylatorów, introduktorów, elektrod, prowadników, akcesoria - nr sprawy 82/2016r wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o warto¶ci poniżej progów o/ przekraczaj±cej kwotę zawarto umowę w:

W dniu 28.10 2016r. podpisano umowę z Wykonawcami:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01
St.Jude Medical Spz.o.o. ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa

Zakres nr 1 – 335.340 ,00 PLN
Jako¶ć – 10 pkt
Zakres nr 7 – 129.600,00 PLN
Jako¶ć – 10 pkt
Zakres nr 8 – 141.696,00 PLN
Jako¶ć – 10 pkt
Zakres nr 11 – 262.872,00 PLN
Jako¶ć – 10 pkt
Zakres nr 15 – 615,00 PLN
Termin płatno¶ci dot.: zakresów 15 : 30 dni

02
Biotronik Polska Sp. z.o.o. ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań
Zakres nr 2 - 801.900,00 PLN
Jako¶ć – 10 pkt
Zakres nr 3 – 135.253,80 PLN
Jako¶ć – 10 pkt
Zakres nr 4 – 291.600,00 PLN
Jako¶ć – 10 pkt
Zakres nr 5 – 125.280,00 PLN
Jako¶ć – 10 pkt
Zakres nr 6 – 313.200,00 PLN
Jako¶ć – 10 pkt
Zakres nr 10- 410.670,00 PLN
Zakres nr 14 – 8.640,00 PLN
Jako¶ć – 10 pkt
Zakres nr 16 – 2.214,00 PLN
Zakres nr 18 – 20.736,00 PLN
Termin płatno¶ci dot.: zakresów – 16, 18 : 60 dni

03
Boston Scientific Polska Spz.o.o. Al.Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa


Zakres nr 9 – 187.218,00 PLN
Jako¶ć – 10 pkt

04
Balton Spz.o.o. ul. Nowy ¦wiat 7 m.14, 00-496 Warszawa
Zakres nr 12 – 28.728,00 PLN
Termin płatno¶ci: 60 dni

05
Zakład Tworzyw Sztucznych HAGMED Zaj±c i Tomaszewski Sp.J. ul. Tomaszowska 32, 96-200 Rawa Mazowiecka
Zakres nr 13 – 5.443,20 PLN
Termin płatno¶ci: 60 dni

07
Medtronic Polska Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa
Zakres nr 17 – 1025,21 PLN
Termin płatno¶ci dot.: zakresu 17 : 60 dni