Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

94-dostawa srodków czystosci

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl

Tarnów: dostawa środków czystości
Numer ogłoszenia: 165143 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa środków czystości.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa środków czystości na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie. Zamawiający dopuszcza składania ofert na całość lub na poszczególne zakresy. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze zakresy (1-35)..

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0, 39.22.43.30-0, 39.22.42.00-0, 39.51.42.00-0, 39.71.34.30-6, 44.42.32.00-3, 39.22.00.00-0, 39.83.00.00-9, 33.70.00.00-7, 39.22.43.00-1, 44.61.38.00-8, 31.68.24.00-2, 42.71.60.00-8, 42.71.61.30-8, 34.32.40.00-4, 35.82.00.00-8, 39.22.70.00-9, 34.91.11.00-7, 39.83.17.00-3, 33.72.10.00-0, 33.63.12.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 35.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 16 540,00 zł. lub na poszczególne zakresy : ZAKRES WADIUM 1 381 2 338 3 686 4 611 5 68 6 634 7 387 8 383 9 370 10 300 11 239 12 597 13 732 14 436 15 238 16 423 17 158 18 66 19 4120 20 323 21 116 22 262 23 231 24 47 25 1188 26 396 27 323 28 380 29 378 30 720 31 49 32 255 33 267 34 74 35 366

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

•inne dokumenty

1) Czytelne ksero etykiety producenta znajdującej się na oryginalnym opakowaniu produktu z opisem działania, dawkowania i składem preparatu. Dot. zakresu 1 poz. 1-10, Zakres 3, zakres 19; 30 i 31 2) Oświadczenie Wykonawcy, że asortyment w Zakresie 3 poz.2: zakresie 12 poz.1-6; zakresie 14; 15 oraz zakresie 16 posiada dokumenty dopuszczające dany produkt do kontaktu z żywnością 3) Dokument potwierdzający dopuszczenie do kontaktu z środkami chemicznymi i substancjami niebezpiecznymi dot. Zakres 4 poz. 14 4) Karta Techniczna produktu wydane przez producenta zakres 6, zakres 22 5) Oświadczenie Wykonawcy o odporności na działanie środków dezynfekcyjnych na bazie alkoholu zakres 19 poz. 1-3 6) Dokument potwierdzający wytrzymałość i chłonność dla min. 250 cykli prań w temperaturze 95 ° w pralnicy profesjonalnej dot. zakres 6 7) Dokument potwierdzający wytrzymałość dla min. 200 cykli prań ( dla zakresu 25 ) oraz wytrzymałość i chłonność 300 cykli prań ( w zakresie 25-26 ) w temperaturze 95 ° w pralnicy profesjonalnej 8) Karty charakterystyki produktu dla zakresów: 19; 30 ; 31; 33 i 34 9) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ. Zakres 8 poz. 1-3; 20- 22; 32 oraz 35 10) Dokumenty potwierdzające, że oferowany asortyment w zakresie 24 drabiny i osłony na twarz posiadają wymagane normy i certyfikaty. 11) Dokument / katalog potwierdzający nośność drabin. Dot. Zakresu 24 poz. 1-2 12) Instrukcja czyszczenia i prania dot. zakresu 22; 25; 26 i 27 13) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, iż opakowania / kanistry po środkach dezynfekcyjnych nie stanowią odpadu niebezpiecznego i nadają się do przetwarzania / odzysku a w przypadku braku takiej dokumentacji dostawca zobowiązuje się do ich bezpłatnego odbioru wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego odbiór odpadu- Dot. zakresu 33 i 34 14) aktualna rekomendacja producenta lub serwisu myjni MEIKO dot. zakresu 33 15) aktualna rekomendacja producenta lub serwisu myjni Getinge dot. zakresu 34 16) Świadectwa rejestracji preparatów dotyczy zakresów 33 i 34 17) Zobowiązanie Wykonawcy do regulacji istniejących systemów dozowania i ich serwisowania co najmniej 2 razy w roku ( załącznik nr 6 do SIWZ) - dotyczy zakresu 30 poz. 1 i 2


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP, 3) Kserokopia potwierdzenia wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2016 godzina 10:00, miejsce: SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Środki gospodarstwa domowego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Środki gospodarstwa domowego.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Termin płatnosci - 10CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Środki higieniczne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Środki higieniczne.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Termin płatnosci - 10CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Podstawowe środku czystości - mydło.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Podstawowe środku czystości - mydło.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Tarmin płatnosci - 10CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: DROBNY SPRZĘT DO SPRZĄTANIA.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: DROBNY SPRZĘT DO SPRZĄTANIA.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.43.30-0, 39.22.42.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Termin płatnosci - 10CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: SZCZOTKI.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SZCZOTKI.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.42.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Termin płatnosci - 10CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: MOPY kolorowe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: MOPY kolorowe.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.43.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Jakość - 10CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Drobny sprzęt medyczny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Drobny sprzęt medyczny.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.61.38.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Tarmin płatnosci - 10CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Profesjonalne urządzenia elektryczne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Profesjonalne urządzenia elektryczne.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.34.30-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 70
2. Gwarancja - 20
3. Czas reakcji serwisu - 10CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Profesjonalny asortyment do maszyn i odkurzaczy Numatic: worki, szczotki, uchwyty, ssawy, gumy do maszyny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Profesjonalny asortyment do maszyn i odkurzaczy Numatic: worki, szczotki, uchwyty, ssawy, gumy do maszyny.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.32.40.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Tarmin płatności - 10CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Profesjonalny asortyment: do maszyny Swingo, Viper, polerki Cleanfix i MC HSP 20, odkurzacza Blue Wet Vac 27, parownicy,.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Profesjonalny asortyment: do maszyny Swingo, Viper, polerki Cleanfix i MC HSP 20, odkurzacza Blue Wet Vac 27, parownicy,.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.32.40.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Termin platności - 10CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Profesjonalny asortyment do automatu Columbus RA 55 B40.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Profesjonalny asortyment do automatu Columbus RA 55 B40.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.32.40.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Tarmin płatności - 10CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Artykuły jednorazowe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Artykuły jednorazowe.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Tarmin płatności - 10CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Drobny sprzęt pomocniczy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Drobny sprzęt pomocniczy.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.82.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Tarmin płatności - 10CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Asortyment kuchenny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Asortyment kuchenny.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Tarmin płatności - 10CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Asortyment kuchenny typu arcoroc lub równoważny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Asortyment kuchenny typu arcoroc lub równoważny.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Tarmin płatnosci - 10CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Asortyment kuchenny - Garnki.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Asortyment kuchenny - Garnki.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Tarmin płatości - 10CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Materiały eksploatacyjne dla szwalni.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Materiały eksploatacyjne dla szwalni.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.70.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Tarmin płatnosci - 10CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Profesjonalne środki do mycia powierzchni podłogowych i zabezpieczania powłoką ochronną.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Profesjonalne środki do mycia powierzchni podłogowych i zabezpieczania powłoką ochronną.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0, 39.83.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.


CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Wózki do sprzątania.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wózki do sprzątania.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.91.11.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. tarmin płatnosci - 10CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Dozowniki nadgarstkowe na mydło.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dozowniki nadgarstkowe na mydło.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.83.17.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Tarmin płatności - 10CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Golarka zabiegowa.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Golarka zabiegowa.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.72.10.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Tarmin płatności - 10CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: Drabiny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Drabiny.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.42.32.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Tarmin płatności - 10CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: ŚCIERKI DO SPRZĄTANIA.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ŚCIERKI DO SPRZĄTANIA.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.42.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Jakość - 10CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: ŚCIERKI DO SPRZĄTANIA Z MIKROFAZY.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ŚCIERKI DO SPRZĄTANIA Z MIKROFAZY.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.42.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 85
2. Wytrzymałość - 10
3. Absorbcja - 5CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: ŚCIERKI DO SPRZĄTANIA Z MIKROFAZY.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ŚCIERKI DO SPRZĄTANIA Z MIKROFAZY.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.42.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 85
2. Wytrzymałość - 10
3. Absorbcja - 5CZĘŚĆ Nr: 28 NAZWA: SPECJALISTYCZNY SPRZĘT DO SPRZĄTANIA: MOPY, ŚCIERKI, UCHWYTY, WIADRA.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPECJALISTYCZNY SPRZĘT DO SPRZĄTANIA: MOPY, ŚCIERKI, UCHWYTY, WIADRA.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.43.30-0, 34.32.40.00-4, 39.22.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Tarmin platności - 10CZĘŚĆ Nr: 29 NAZWA: PADY.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PADY.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Termin płatnosci - 10CZĘŚĆ Nr: 30 NAZWA: Profesjonalne środki do przemysłu spożywczego i gastronomii.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Profesjonalne środki do przemysłu spożywczego i gastronomii.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.12.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Tarmin płatnosci - 10CZĘŚĆ Nr: 31 NAZWA: Profesjonalny środek do przemysłu spożywczego i gastronomi.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Profesjonalny środek do przemysłu spożywczego i gastronomi.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.12.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Termin płatności - 10CZĘŚĆ Nr: 32 NAZWA: SPRZĘT AGD.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĘT AGD.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.71.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Tarmin płatności - 10CZĘŚĆ Nr: 33 NAZWA: Preparat nabłyszczająco - odkamieniający.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Preparat nabłyszczająco - odkamieniający.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.12.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Termin płatnosci - 10CZĘŚĆ Nr: 34 NAZWA: Preparaty nabłyszczająco - odkamieniające.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Preparaty nabłyszczająco - odkamieniające.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.12.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. tarmin płatnosci - 10CZĘŚĆ Nr: 35 NAZWA: Urządzenie do czyszczenia parą.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Urządzenie do czyszczenia parą.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.71.60.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 70
2. Gwarancja - 20
3. Czas reakcji serwisu - 10CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Materiały i pasmanteria.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Materiały i pasmanteria.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 19.26.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Tarmin płatności - 10CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Wycieraczki.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wycieraczki.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Tarmin płatnosci - 10

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2016-07-27 (0160727151843-specyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2016-07-27 (0160727151847-zalacznik 1b opis przedmiotu zamowienia.xls)
Zał±cznik - 2016-07-27 (0160727151908-zalacznik nr 1c - zestawienie parametrow i warunkow wymaganych.doc)
Zał±cznik - 2016-08-05 (0160805100237-zalacznik 1b opis przedmiotu zamowienia - modyfikacja.xls)
Zał±cznik - 2016-08-11 (0160811140409-zalacznik 1b opis przedmiotu zamowienia - modyfikacja 2.xls)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2016-08-03
OdpowiedĽ:dodano: 2016-08-03
Ogłoszenie powi±zane:

Ogłoszenie nr 165143-2016 z dnia 2016-07-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa ¶rodków czysto¶ci na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie. Zamawiaj±cy dopuszcza składania ofert na cało¶ć lub na poszczególne zakresy. Pod pojęciem oferty.
Termin składania ofert: 2016-08-08Numer ogłoszenia: 172305 - 2016; data zamieszczenia: 03.08.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 165143 - 2016 data 27.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY

Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2016 godzina 10:00, miejsce: SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ¦W. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.08.2016 godzina 10:00, miejsce: SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ¦W. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

Pytanie:dodano: 2016-08-05
OdpowiedĽ:dodano: 2016-08-05
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-94-3272/16 Tarnów, dnia 03.08.2016 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa ¶rodków czysto¶ci dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 94/2016

W odpowiedzi na zapytania z dnia 28.07.2016 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

W nawi±zaniu do ogłoszonego przez Państwa Przetargu zwracamy się z pro¶b± o wydzielenie z zadania nr II pozycji nr 8 i utworzenie z tej pozycji oddzielnego zadania.
Zakres 9/Pozycja 8 - Golarka jednorazowa dwuostrzowa – 8000 szt.
Uzasadnienie
Nasza firma jest producentem ww. produktu i w zwi±zku z tym jeste¶my w stanie złożyć Państwu korzystn± ofertę.
OdpowiedĽ: Nie. Zamawiaj±cy podtrzymuje zapisy SIWZ.


Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Pytanie:dodano: 2016-08-05
OdpowiedĽ:dodano: 2016-08-05
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-94-3273/16 Tarnów, dnia 03.08.2016 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa ¶rodków czysto¶ci dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 94/2016

W odpowiedzi na zapytania z dnia 31.07.2016 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Zad. XIII
Pkt. 1 – z jakiego materiału ma być sznurek ?
OdpowiedĽ: Sznurek jutowy.

Pkt. 3 – jakie maj± być wymiary maty ?
OdpowiedĽ: Wymiary maty 70 cmx40 cm ( +/- 10 cm )

Pkt. 4 – jakie maj± być wymiary obrusu? Co oznacza zapis „obrus plastikowy” – jaki
to materiał (cerata, folia …) ?
OdpowiedĽ: Wymiary obrusu 130 cmx80cm ( +/- 10 cm ). Obrus plastikowy” kawiarniany”

Pkt. 6 i 9 – do jakiego modelu odkurzaczy Rowenta i Electrolux maj± być worki ?
OdpowiedĽ: poz. 6 Odkurzacz Rowenta model RD 400; poz. 9 Odkurzacz Electrolux model Z555

Pkt. 15 – z jakiego materiału ma być suszarka i jakie maj± być jej wymiary ?
OdpowiedĽ: Suszarka wykonana z drutu powlekanego biał± powłok± dł. 50cm-56cm; wys. 40cm-50cm

Pkt.18 – co oznacza zapis 35- 50 cm? Jakie s± inne wymiary tacy i z jakiego ma być
materiału ?
OdpowiedĽ: Zapis 35-50 cm oznaczy wymiary tacy tj. 35cmx50 cm. Taca ma być wykonana z plastiku twardego.

Pkt. 19 – 28 – co oznacza zapis „różne” , jeżeli każdy z pojemników ma okre¶lone wymiary lub pojemno¶ć ?
OdpowiedĽ: Okre¶lenie „różne” oznacza różne kolory.

Pkt. 19 - 23, 26-32 i 40 – Zamawiaj±cy podaje precyzyjne wymiary koszyczków i pojemników. Produktów idealnie zgodnych z podanymi wymiarami w większo¶ci pozycji nie ma na rynku. Czy Zamawiaj±cy dopuszcza tolerancję wymiarow± od podanych wymiarów?
OdpowiedĽ: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza tolerancję wymiarów (+/-) 2 cm.

Pkt.29 – czy opisany pojemnik ma spełniać dodatkowe warunki zwi±zane z jego przeznaczeniem?
OdpowiedĽ: Nie.

Pkt. 31 i 32 – zamieszczony opis jest mało czytelny : co oznacza zapis „pojemnik termos” ?
OdpowiedĽ: Zapis pojemnik ( termos) oznacza lodówkę turystyczn±

pkt. 34 i 35 – kosze o pojemno¶ci 25 litrów i podanych wymiarach : nie istniej±. Prosimy o weryfikację opisów.
OdpowiedĽ: poz. 34 – Zamawiaj±cy modyfikuje zapis w zał±czniku nr 1B w zakresie XIII w poz. 34.

Pkt. 35 – kosza w kolorze czerwonym i pojemno¶ci 25 litrów nie ma na rynku. Prosimy o weryfikację opisu.
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy modyfikuje zapis w zał±cznik nr 1B w zakresie XIII w poz. 35.

Pkt. 42 – jaka ma być pojemno¶ć pojemnika ?
OdpowiedĽ: Pojemno¶ć pojemnika 100litrów -150litrów

Zad. XIV
Pkt. 1 – z jakiego materiału ma być blacha i jak± ma mieć powierzchnię?
OdpowiedĽ: Blaszka cukiernicza wykonana z blachy ocynkowanej o wymiarach dł. 40 cm; szer. 28 cm; wys. 6 cm. ( +/-) 1cm

Pkt. 4 – Pojemnik GN ½ z pokryw± roll top – nie istnieje. Prosimy o weryfikację opisu.
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy modyfikuje zapis w zał±cznik nr 1B w zakresie XIV w poz. 4.

Pkt. 8 – jakie maj± być wymiary kosza?
OdpowiedĽ: Wymiary kosza po rozłożeniu : dł. 50 cm szer. 34 cm wys. 24 cm. (+/-) 1 cm

Pkt. 9,10,33,34 – z jakiego rodzaju stali maj± być wykonane sztućce?
OdpowiedĽ: Sztućce maj± być wykonane ze stali nierdzewnej.

Pkt. 16 – co Zamawiaj±cy rozumie pod zapisem „rzeĽniczy”?
OdpowiedĽ: Zapis: nóż kuchenny „rzeĽniczy” oznacza nóż masarki do rozdrabniania mięsa.

Pkt. 20 – jaka ma być długo¶ć łyżki?
OdpowiedĽ: Długo¶ć łyżki 41cm-42 cm Ø 16 cm.

Pkt. 22 – jaka ma być pojemno¶ć szklanki?
OdpowiedĽ: Pojemno¶ć szklanki 250 ml.

Pkt. 23 i 24 – stolnic o podanych wymiarach nie ma na rynku. Jeżeli Zamawiaj±cy ma inn± wiedzę, prosimy o podanie przykładowej stolnicy spełniaj±cej wymagania.
OdpowiedĽ: Zgodnie z wiedz± Zamawiaj±cego stolice o podanych wymiarach występuj± na rynku. Jednocze¶nie Zamawiaj±cy dopuszcza tolerancje wymiarów stolnic (+/- 5 cm )

Pkt. 29 – taca laminowana o podanych wymiarach nie istnieje. Prosimy o weryfikację opisu.
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy modyfikuje zapis w zał±cznik nr 1B w zakresie XIV w poz. 29

Pkt. 32 – jakie wymiary maj± mieć wałki?
OdpowiedĽ: Długo¶ć powierzchni roboczej wałka 20cm-22 cm; długo¶ć r±czki dowolna.

Pkt. 43 – desek do krojenia o wymiarach 39 x 60 cm w kolorze zielonym nie ma na rynku. Prosimy o weryfikację opisu.
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy modyfikuje zapis w zał±cznik nr 1B w zakresie XIV w poz. 43.

Zad. XVI
Pkt. 5 – dzbanka o pojemno¶ci 3 litry nie ma rynku. Prosimy o weryfikację opisu.
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy modyfikuje zapis w zał±cznik nr 1B w zakresie XVI w poz. 5

Pkt. 6 – 13 i 16 – garnków z dnem o grubo¶ci 8 mm nie ma na rynku. Prosimy o weryfikację opisu.
OdpowiedĽ: Na rynku występuj± garnki z dnem o grubo¶ci 8 mm i więcej. Jednocze¶nie Zamawiaj±cy modyfikuje zapis w zakresie XVI w pkt. 6-13 i 16

Pkt. 6 – garnka ¶redniego o pojemno¶ci 5l i podanych wymiarach nie ma na rynku. Prosimy o weryfikację opisu.
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy modyfikuje zapis w zał±cznik nr 1B w zakresie XVI w poz. 6

Pkt. 7 – garnka ¶redniego o pojemno¶ci 9l i podanych wymiarach nie ma rynku. Prosimy o weryfikację opisu.
OdpowiedĽ: Zapis. Pozostaje bez zmian.

Pkt. 14 – z jakiego materiału ma być patelnia i z jak± powłok±?
OdpowiedĽ: Patelnia aluminiowa z powlok± teflonow± zapobiegaj±ca przywieraniu.

Pkt. 15 – czy garnek ma mieć pokrywkę?
OdpowiedĽ: Nie.

Pkt. 22 – czy ma to być miska z rantem?
OdpowiedĽ: Tak.

Zad. XXI
Pkt. 1 – co oznacza zapis „dozownik nadgarstkowy”? - co oznacza zapis „pojemnik wsadowy rozbieralny” ?
OdpowiedĽ: Zapis „dozownik nadgarstkowy” oznacza że pojemnik jest uruchomiany nadgarstkiem. Natomiast pojemnik wsadowy rozbieralny oznacza możliwo¶ć wyjęcia pojemnika z dozownika w celu jego umycia.

Zad. XXIV
Pkt. 1 – drabiny wolnostoj±ce gospodarcze o no¶no¶ci 160 kg nie istniej±. Prosimy o weryfikację opisu. Ile stopni ma mieć drabina?
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy modyfikuje zapis w zakresie XXIV w poz. 1 w zakresie no¶no¶ci drabiny. Zamawiaj±cy wymaga Drabiny 3 stopni + podest.

Pkt. 2 – drabiny wolnostoj±ce gospodarcze o no¶no¶ci 180 kg nie istniej±. Prosimy o weryfikację opisu. Ile szczebli ma mieć drabina? Zgodnie z zapisami Polska Norma PN-EN-131-2 – Zakres norm : „drabiny powinny być przystosowane do obci±żenia statycznego, pionowego wynosz±cego 150 kg” Skoro Zamawiaj±cy ż±da aby drabiny były oznakowane w/w znakiem, ich no¶no¶ć nie może być wyższa niż 150 kg.

OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy modyfikuje zapis w zakresie XXIV w poz. 2 w zakresie no¶no¶ci drabiny. Zamawiaj±cy wymaga Drabiny 6 stopni + podest.

Zad. XXXII
Pkt. 1 – co oznacza zapis „wysoko¶ć ramienia 20 cm”?
OdpowiedĽ: Wysoko¶ć ramienia 20 cm oznacza długo¶ć końcówki miksuj±cej.

Pkt. 2 – jaka ma być moc czajnika i jaka pojemno¶ć ?
OdpowiedĽ: Moc czajnika min. 2000 W o pojemno¶ci 1,7l

Pkt. 3 – jaka ma być moc kuchenki?
OdpowiedĽ: Moc kuchenki min. 700W.


W zwi±zku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiaj±cy modyfikuje zał±cznik nr 1B. Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem.


Otrzymuj±: Adresat + zał±cznik
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Pytanie:dodano: 2016-08-05
OdpowiedĽ:dodano: 2016-08-05
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-94-3274/16 Tarnów, dnia 04.08.2016 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa ¶rodków czysto¶ci dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 94/2016

W odpowiedzi na zapytania z dnia 01.08.2016 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Zakres II, poz. 4
Czy można zaproponować krem o pojemno¶ci 75 ml ?
OdpowiedĽ: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza z odpowiednim zwiększeniem ilo¶ci.

Zakres II, poz. 5
Czy można zaproponować 100 szt. szamponu o pojemno¶ci 300 ml ?
OdpowiedĽ: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

Zakres III, poz. 4
Czy można zaproponować 35 szt. preparatu o pojemno¶ci 350ml ?
OdpowiedĽ: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

Zakres III, poz. 4
Czy można zaproponować preparat do mebli o pojemno¶ci 400 ml w sprayu?
OdpowiedĽ: Tak. Jednocze¶nie Zamawiaj±cy modyfikuje zapis w zał±czniku nr 1BPowyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem.Otrzymuj±: Adresat + zał±cznik
a/a


Podpisał: Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Sprostowanie:dodano: 2016-08-05
OdpowiedĽ:dodano: 2016-08-05
ZAMAWIAJCY:
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Ul. Lwowska 178 A
33-100 Tarnów
NIP: 873-27-13-732

Tarnów, 2016-08-04

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa ¶rodków czysto¶ci dla dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 94/2016


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TRE¦CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 94/2016

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (29 stycznia 2004r. Dz. U. z 2013 r poz. 907 ze zm). działaj±c w imieniu Zamawiaj±cego, wprowadzam do tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuj±ce zmiany:

W wyniku dokonanej modyfikacji zał±cznika nr 1B, Zamawiaj±cy zmienia poniższe terminy:
1) Rozdział XI ust. 1 SIWZ otrzymuj± brzmienie:
Ofertę należy złożyć w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ¦W. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna do dnia : 17 sierpnia 2016 do godziny 10.00

2) Rozdział XII SIWZ otrzymuj± brzmienie:
Oferty zostan± otwarte w siedzibie Zamawiaj±cego tj. w Szpitalu Wojewódzkim im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-1OO Tarnów ul. Lwowska 178a sala konferencyjna Nr 42 w dniu : 17 sierpnia 2016r. o godzinie 11.30

3) Rozdział XIX ust. 6 i 7 SIWZ otrzymuj± brzmienie:

6. Termin ważno¶ci wadium wnoszonego w innej formie niż “pieni±dz” – do 15 wrze¶nia 2016r.
7. Gwarancja i poręczenie jako forma wniesienia wadium powinna zostać złożona w oryginale w zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazw± i adresem Wykonawcy oraz napisem: „Postępowanie nr 94/2016. Nie otwierać przed dniem 17 sierpnia 2016 r. przed godzin± 10.00”.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym opisem SIWZ oraz zał±cznikiem.

…Zdzisław Wolak …………
(podpis pracownika zamawiaj±cego upoważnionego przez kierownika zamawiaj±cego)

Pytanie:dodano: 2016-08-05
OdpowiedĽ:dodano: 2016-08-05
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-94-3295/16 Tarnów, dnia 05.08.2016 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa ¶rodków czysto¶ci dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 94/2016

W odpowiedzi na zapytania z dnia 02.08.2016 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Zakres III, poz. 3
Czy można zaproponować pastę emulsyjn± 480g ?
OdpowiedĽ. Tak Zamawiaj±cy dopuszcza .

Zakres III, poz. 5
Czy można zaproponować preparat wydajniejszy, dozowany w ilo¶ci 5-10 ml / 1 litr wody ?
OdpowiedĽ: Tak Zamawiaj±cy dopuszcza

Zakres XII, poz. 9
Czy można zaproponować 1200 opakowań fartuchów foliowych konfekcjonowanych po 50 szt. ?
OdpowiedĽ: Nie Zamawiaj±cy nie dopuszcza.

Zakres XXVI, poz. 1 - 4
Czy zaakceptuj± Państwo ¶cierkę z mikrofazy o wadze 260 g/m² i o składzie 80% poliester + 20% poliamid
Pozostałe cechy s± zgodne z wymogami
OdpowiedĽ: Tak Zamawiaj±cy dopuszczaOtrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Pytanie:dodano: 2016-08-05
OdpowiedĽ:dodano: 2016-08-05
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-94-3295/16 Tarnów, dnia 05.08.2016 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa ¶rodków czysto¶ci dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 94/2016

W odpowiedzi na zapytania z dnia 02.08.2016 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:


pytanie nr 1 do zakresu nr VIII poz. 1:
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci odkurzacz ze zbiornikiem z trwałego, elastycznego tworzywa Structufoam oraz wężem o długo¶ci 2,5 m - spełniaj±cy wszystkie pozostałe wymagania?
OdpowiedĽ: Nie zamawiaj±cy nie dopuszcza.

pytanie nr 2 do zakresu nr VIII poz. 3:
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci odkurzacz o mocy 620 W (posiada najwyższ± klasę oszczędno¶ci energii elektrycznej A) oraz spełniaj±cy wszystkie pozostałe wymagania?
OdpowiedĽ: Nie Zamawiaj±cy nie dopuszczaOtrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Pytanie:dodano: 2016-08-05
OdpowiedĽ:dodano: 2016-08-05
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-94-3295/16 Tarnów, dnia 05.08.2016 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa ¶rodków czysto¶ci dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 94/2016

W odpowiedzi na zapytania z dnia 02.08.2016 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Zakres XIX
poz. 4
Na podstawie art. 7 ust. 1 w zwi±zku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z pro¶b± o dopuszczenie do oceny preparatu w koncentracie spełniaj±cego zapisy SIWZ o pH 12,8-13,8
OdpowiedĽ: Nie. Zamawiaj±cy nie dopuszcza. Ph preparatu nie nadaje się do stosowania na linoleum i marmoleum.

Poz. 8
Na podstawie art. 7 ust. 1 w zwi±zku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z pro¶b± o dopuszczenie do oceny preparatu spełniaj±cego zapisy SIWZ o pH 12,8-13,8.
OdpowiedĽ: Nie. Zamawiaj±cy nie dopuszcza. Ph produktu nie jest zalecane do wykładzin elektroprzewodz±cych , dopuszczalne ph to 10,5 zalecane neutralne.

Zakres XIX
Prosimy o rezygnację z zapisy aby wszystkie preparaty były od jednego producenta, ponieważ zapis taki w sposób nie uzasadniony ogranicza woln± konkurencję, naraża szpital na poniesie dodatkowych kosztów zakupu preparatów po zawyżonych cenach oraz nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia, ponieważ preparaty s± stosowane w innych aplikacjach.
OdpowiedĽ: Nie. Jeden producent gwarantuje kompatybilno¶ć produktów.

Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Pytanie:dodano: 2016-08-11
OdpowiedĽ:dodano: 2016-08-11
ZAMAWIAJCY:
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Ul. Lwowska 178 A
33-100 Tarnów
NIP: 873-27-13-732

Tarnów, 2016-08-11

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa ¶rodków czysto¶ci dla dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 94/2016


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TRE¦CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 94/2016


Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (29 stycznia 2004r. Dz. U. z 2013 r poz. 907 ze zm). Zamawiaj±cy, prostuje zapis w zakresie 4 pkt. 14 „Rękawice gospodarcze” oraz w zakresie 14 pkt. 23 i 24 „Stolnice ze sklejki”. W wyniku dokonanego sprostowania Zamawiaj±cy zmienia zał±czniku nr 1B do SIWZ. Zmodyfikowany zał±cznik zostanie umieszczony na stronie internetowej Szpitala www.lukasz.med.pl


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem.

…Zdzisław Wolak …………………
(podpis pracownika zamawiaj±cego upoważnionego przez kierownika zamawiaj±cego)

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-09-14
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271-KS-94-3821/16 Tarnów, 2016-09-14

Dotyczy: sukcesywna dostawa ¶rodków czysto¶ci dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.”– sprawa nr 94/2016

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. Dokonało wyboru niżej wymienionych najkorzystniejszych ofert:
Nr
oferty Nazwa Wykonawcy Warto¶ć zakresu brutto/ Kryterium oceny ofert
01 P.W. C.E.G. Olga Perlińska UL. Pryzmaty 15 02-226 WARSZAWA ceg.zam@op.pl
Zakres 27 – 7 619,85
Jako¶ć 11 pkt.
02 W&A Adam Wasielewski Ul. Powstańców Wlkp. 47/5 ; 63-800 Gostyń, w.a.materace@interia.pl
Zakres 18 – 2 298,87
Termin płatno¶ci 60 dni
03 PERS Sp. z o.o., ul. Bronisława Czecha 10, 33-300 Nowy S±cz, monika.barnas@pers.com.pl
Zakres 19 – 145 349,10
Zakres 22 – 8 410,74
Termin płatno¶ci 60 dni
04 Cleanlogis Robert Dominiczak, Barbara Dominiczak s. c. ul. Srebrna 12, 85-461 Bydgoszcz biuro@cleanlogis.pl
Zakres 9 – 12 651,78
Termin płatno¶ci 30 dni
05 Mixtum Jarosław Wilk, Stanisław Skura Spółka Jawna, ul. 20 stycznia 15, 32-700 Bochnia, biuro@mixtum.pl
Zakres 30 – 27 345,36
Zakres 31 – 1 808,10
Termin płatno¶ci 60 dni
08 Henry Kruse Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce profer@kruse.pl
Zakres 20 – 12 239,72
Termin płatno¶ci 60 dni
Zakres 25 – 34 538,40
Jako¶ć 10 pkt.
09 Black & White Sp. z o. o. ul. Pogodna 2A, 05-091 Z±bki wkendra@polonus.pl
Zakres 23 – 4 428,00
Termin płatno¶ci 60 dni
10 Firma Hndlowa MADO S.C., Jerzy Le¶niak & Mariusz Wardzała, ul. Krzyska 9a, 33-100 Tarnów poczta@mado.tarnow.pl
Zakres 3 – 25 045,88
Termin płatno¶ci 60 dni
12 Getinge Poland Sp. z o.o., ul. Osmańska 14; 02-823 Warszawa getingepl@getinge.com
Zakres 34 – 2 419,20
Termin płatno¶ci 30 dni
14 Barbara Szczepaniec PW Perspektywa o¶. Kalinowe 4, 31-812 Kraków pwperspektywa@gmail.com
Zakres 1 – 13 176,99
Zakres 2 – 12 221,11
Zakres 4 – 22 233,11
Zakres 5 – 2 533,55
Termin płatno¶ci 60 dni
Zakres 6 – 22 140,00
Jako¶ć 10 pkt.
Zakres 7 – 12 959,58
Zakres 12 – 25 888,89
Zakres 13 – 27 275,25
Zakres 14 – 17 617,97
Zakres 15 – 8 233,99
Zakres 16 – 15 791,99
Zakres 17 – 5 768,70
Zakres 21 – 2 460,00
Zakres 24 – 1 361,00
Zakres 26 – 5 904,00
Jako¶ć 10 pkt.
Zakres 32 – 9 102,00
Termin płatno¶ci 60 dni
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsza na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów opisanych w SIWZ spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu.


2. Ocena ofert:

3. Zakres 1 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
14 PW PERSPEKTYWA KRAKÓW 100,00 100,00
PW PERSPEKTYWA KRAKÓW 90,00 10,00 100,00
Zakres 2 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
11 PH ADMOR RADOM 75,30 100,00
PH ADMOR RADOM 67,77 10,00 77,77
14 PW PERSPEKTYWA KRAKÓW 100,00 100,00
PW PERSPEKTYWA KRAKÓW 90,00 10,00 100,00
Zakres 3 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
10 FH MADO TARNÓW 100,00 100,00
FH MADO TARNÓW 90,00 10,00 100,00
14 PW PERSPEKTYWA KRAKÓW 47,14 100,00
PW PERSPEKTYWA KRAKÓW 42,42 10,00 52,42
Zakres 4
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
11 PH ADMOR RADOM 91,22 100,00
PH ADMOR RADOM 82,09 10,00 92,09
14 PW PERSPEKTYWA KRAKÓW 100,00 100,00
PW PERSPEKTYWA KRAKÓW 90,00 10,00 100,00
Zakres 5
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
14 PW PERSPEKTYWA KRAKÓW 100,00 100,00
PW PERSPEKTYWA KRAKÓW 90,00 10,00 100,00
Zakres 6 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
3 PERS SP. Z O.O. NOWY SˇCZ 50,68 100,00
PERS SP. Z O.O. NOWY SˇCZ 45,61 10,00 55,61
8 HENRY KRUSE SP. Z O.O. KOBIERZYCE 92,36 100,00
HENRY KRUSE SP. Z O.O. KOBIERZYCE 83,13 10,00 93,13
10 FH MADO TARNÓW 93,75 100,00
FH MADO TARNÓW 84,38 10,00 94,38
13 FH SOFT SP. J. RZESZÓW 98,68 100,00
FH SOFT SP. J. RZESZÓW 88,82 10,00 98,82
14 PW PERSPEKTYWA KRAKÓW 100,00 100,00
PW PERSPEKTYWA KRAKÓW 90,00 10,00 100,00
Zakres 7
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
14 PW PERSPEKTYWA KRAKÓW 100,00 100,00
PW PERSPEKTYWA KRAKÓW 90,00 10,00 100,00
Zakres 9
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
4 CLEANLOGIS S.C. BYDGOSZCZ 100,00 50,00
CLEANLOGIS S.C. BYDGOSZCZ 90,00 5,00 95,00
7 LINEA S.J. ZACZERNIE 94,06 100,00
LINEA S.J. ZACZERNIE 84,65 10,00 94,65
Zakres 12
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
14 PW PERSPEKTYWA 100,00 100,00
PW PERSPEKTYWA 90,00 10,00 100,00
Zakres 13 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
14 PW PERSPEKTYWA 100,00 100,00
PW PERSPEKTYWA 90,00 10,00 100,00
Zakres 14 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
14 PW PERSPEKTYWA 100,00 100,00
PW PERSPEKTYWA 90,00 10,00 100,00
Zakres 15 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
14 PW PERSPEKTYWA 100,00 100,00
PW PERSPEKTYWA 90,00 10,00 100,00
Zakres 16 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
14 PW PERSPEKTYWA 100,00 100,00
PW PERSPEKTYWA 90,00 10,00 100,00
Zakres 17 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
2 W&A GOSTYŃ 81,21 100,00
W&A GOSTYŃ 73,09 10,00 83,09
14 PW PERSPEKTYWA 100,00 100,00
PW PERSPEKTYWA 90,00 10,00 100,00
Zakres 18 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
2 W&A GOSTYŃ 100,00 100,00
W&A GOSTYŃ 90,00 10,00 100,00
14 PW PERSPEKTYWA 94,14 100,00
PW PERSPEKTYWA 84,73 10,00 94,73
Zakres 19 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
3 PERS SP. Z O.O. NOWY SACZ 100,00 100,00
PERS SP. Z O.O. NOWY SACZ 90,00 10,00 100,00
Zakres 20 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
3 PERS SP. Z O.O. NOWY SACZ 84,05 100,00
PERS SP. Z O.O. NOWY SACZ 75,64 10,00 85,64
8 HENRY KRUSE SP. Z O.O. KOBIERZYCE 100,00 100,00
HENRY KRUSE SP. Z O.O. KOBIERZYCE 90,00 10,00 100,00
14 PW PERSPEKTYWA 75,27 100,00
PW PERSPEKTYWA 67,75 10,00 77,75
Zakres 21 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
3 PERS SP. Z O.O. NOWY SACZ 37,04 100,00
PERS SP. Z O.O. NOWY SACZ 33,33 10,00 43,33
13 FH SOFT RZESZÓW 38,46 100,00
FH SOFT RZESZÓW 34,62 10,00 44,62
14 PW PERSPEKTYWA 100,00 100,00
PW PERSPEKTYWA 90,00 10,00 100,00
7 LINEA S.J. ZACZERNIE 43,76 100,00
LINEA S.J. ZACZERNIE 39,39 10,00 49,39
Zakres 22 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
3 PERS SP. Z O.O. NOWY SACZ 100,00 100,00
PERS SP. Z O.O. NOWY SACZ 90,00 10,00 100,00
Zakres 23 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
6 PPUH CONTENT SP. Z O.O., KATOWICE 97,62 100,00
PPUH CONTENT SP. Z O.O., KATOWICE 87,86 10,00 97,86
9 BLACK&WHITE 100,00 100,00
BLACK&WHITE 90,00 10,00 100,00
14 PW PERSPEKTYWA KRAKÓW 89,13 100,00
PW PERSPEKTYWA KRAKÓW 80,22 10,00 90,22
Zakres 24 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
14 PW PERSPEKTYWA KRAKÓW 100,00 100,00
PW PERSPEKTYWA KRAKÓW 90,00 10,00 100,00
Zakres 25
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
3 PERS SP. Z O.O. NOWY SACZ 91,76 10,00
PERS SP. Z O.O. NOWY SACZ 82,59 1,00 83,59
8 HENRY KRUSE SP. Z O.O. KOBIERZYCE 100,00 100,00
HENRY KRUSE SP. Z O.O. KOBIERZYCE 90,00 10,00 100,00
10 FH MADO TARNÓW 89,14 10,00
FH MADO TARNÓW 80,23 1,00 81,23
14 PW PERSPEKTYWA KRAKÓW 93,98 10,00
PW PERSPEKTYWA KRAKÓW 84,58 1,00 85,58
Zakres 30 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
5 MIXTUM SP.J. BOCHNIA 100,00 100,00
MIXTUM SP.J. BOCHNIA 90,00 10,00 100,00
Zakres 31 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
5 MIXTUM SP.J. BOCHNIA 100,00 100,00
MIXTUM SP.J. BOCHNIA 90,00 10,00 100,00
Zakres 32 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
14 PW PERSPEKTYWA KRAKÓW 100,00 100,00
PW PERSPEKTYWA KRAKÓW 90,00 10,00 100,00
Zakres 34 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
14 GETINGE WARSZAWA 100,00 50,00
GETINGE WARSZAWA 90,00 5,00 95,00Zakres 26 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 85% 10% 5% 100%
1 PW C.E.G. WARSZAWA 96,00 100,00 20,00
PW C.E.G. WARSZAWA 81,60 10,00 1,00 92,60
3 PERS SP. Z O.O. NOWY SACZ 16,44 50,00 20,00
PERS SP. Z O.O. NOWY SACZ 13,97 5,00 1,00 19,97
8 HENRY KRUSE KOBIERZYCE 81,91 100,00 100,00
HENRY KRUSE KOBIERZYCE 69,62 10,00 5,00 84,62
10 FH MADO S.C. TARNÓW 96,00 10,00 100,00
FH MADO S.C. TARNÓW 81,60 1,00 5,00 87,60
14 PW PERSPEKTYWA KRAKÓW 100,00 50,00 100,00
PW PERSPEKTYWA KRAKÓW 85,00 5,00 5,00 95,00
Zakres 27 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 85% 10% 5% 100%
1 PW C.E.G. WARSZAWA 100,00 100,00 20,00
PW C.E.G. WARSZAWA 85,00 10,00 1,00 96,00
3 PERS SP. Z O.O. NOWY SACZ 17,57 100,00 20,00
PERS SP. Z O.O. NOWY SACZ 14,94 10,00 1,00 25,94
8 HENRY KRUSE KOBIERZYCE 61,14 100,00 100,00
HENRY KRUSE KOBIERZYCE 51,97 10,00 5,00 66,97
10 FH MADO S.C. TARNÓW 50,86 100,00 100,00
FH MADO S.C. TARNÓW 43,23 10,00 5,00 58,23
14 PW PERSPEKTYWA KRAKÓW 69,27 10,00 100,00
PW PERSPEKTYWA KRAKÓW 58,88 1,00 5,00 64,88


3. Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:
1) P.W. C.E.G. Olga Perlińska UL. Pryzmaty 15 02-226 WARSZAWA
2) W&A Adam Wasielewski Ul. Powstańców Wlkp. 47/5 ; 63-800 Gostyń,
3) PERS Sp. z o.o., ul. Bronisława Czecha 10, 33-300 Nowy S±cz,
4) Cleanlogis Robert Dominiczak, Barbara Dominiczak s. c. ul. Srebrna 12, 85-461 Bydgoszcz
5) Mixtum Jarosław Wilk, Stanisław Skura Spółka Jawna, ul. 20 stycznia 15, 32-700 Bochnia,
6) P.P.U.H. Content Sp. z o. o., al. W. Korfantego 66, 40-161 Katowice
7) Linea Dominika Jakubczyk Sp. J., Pogwizdów Nowy 662, 36-062 Zaczernie,
8) Henry Kruse Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce
9) Black & White Sp. z o. o. ul. Pogodna 2A, 05-091 Z±bki
10) Firma Hndlowa MADO S.C., Jerzy Le¶niak & Mariusz Wardzała, ul. Krzyska 9a, 33-100 Tarnów
11) Przedsiębiorstwo Handlowe Admor Jerzy Moryto, ul. Wierzbicka 58 m 1, 26-600 Radom
12) Getinge Poland Sp. z o.o., ul. Osmańska 14; 02-823 Warszawa
13) Firma Handlowa Soft Marta Mazur Mariusz Mazur Sp. j. ul. Prof. L. Chmaja 4, 35-021 Rzeszów;
14) Barbara Szczepaniec PW Perspektywa o¶. Kalinowe 4, 31-812 Kraków
15) Przedsiębiorstwo Handlowe UNIGA, ul. Rejtana 22/98; 35-310 Rzeszów
4. Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następuj±cych Wykonawców:

07 - Linea Dominika Jakubczyk Sp. J., Pogwizdów Nowy 662, 36-062 Zaczernie, w zakresie 8 - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Zamawiaj±cy wymagał aby odkurzacz w zakresie 8 poz. 3 posiadał moc 1900W, natomiast Wykonawca zaoferowała odkurzacz o mocy 1200W, a tym samym tre¶ć oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11 - PH Admor Jerzy Moryto, ul. Trzebińskiego 25/1, 26-600 Radom - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
w zakresie 1 – Zamawiaj±cy pismem nr SWLOG- 271-KS-94-3574/16 wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca w wyznaczonym terminie uzupełnił dokumenty nie potwierdzaj±c jednak spełnienia warunków udziału w postepowaniu gdyż w poz. 4 zaoferowany preparat nie posiada w składzie wymaganego kwasu fosforowego, a tym samym tre¶ć oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
w zakresie 3 – Zamawiaj±cy pismem nr SWLOG- 271-KS-94-3574/16 wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca w wyznaczonym terminie uzupełnił dokumenty nie potwierdzaj±c jednak spełnienia warunków udziału w postepowaniu gdyż w poz. 5 Wykonawca zaoferował preparat do mycia urz±dzeń biurowych, a nie jak wymagał Zamawiaj±cy preparat do czyszczenia i pielęgnacji mebli drewnianych, a tym samym tre¶ć oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

15 - Przedsiębiorstwo Handlowe UNIGA, ul. Rejtana 22/98; 35-310 Rzeszów w zakresie 14; 15 i 32 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zamawiaj±cy z zł±czonego do oferty przez Wykonawcę zał±czniku nr 1A w zakresach 14; 15 i 32 w kolumnie 6 nie jest w stanie odczytać cen jednostkowych netto. Ceny jednostkowe wskazane w ofercie dla poszczególnych pozycji stanowi±, warto¶ć przedmiotu zamówienia. Oferta Wykonawcy nie może budzić w±tpliwo¶ci i musi być sporz±dzona w sposób czytelny. Wobec powyższego, iż nie ma możliwo¶ci prawnej wyja¶nienia czy tez uzupełniania w/w dokumentu, Zamawiaj±cy uznał, że tre¶ć oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Zakres nr 8, 10; 11; 28; 33 i 35 - unieważniono zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 1 „nie złożono żadnej oferty nie podlegaj±cej odrzuceniu albo nie wpłyn±ł żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (...)”

W zakresie nr 29- unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, któr± zamawiaj±cy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 15 478,32 zł. brutto.Termin po upływie którego może być zawarta umowa to 19.09.2016 r.


Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.


Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektor Stanisław Łata

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-09-21
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w zwi±zku z postępowaniem Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa ¶rodków czysto¶ci dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 94/2016 wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o warto¶ci zamówienia nie przekraczaj±cej wyrażonej w złotych równowarto¶ci kwoty 207 000 euro/ przekraczaj±cej kwotę wyrażon± w zł równowarto¶ci 207.000 euro zawarto umowę w:

W dniu 20.09 2016r. podpisano umowę z Wykonawcami:

01 P.W. C.E.G. Olga Perlińska UL. Pryzmaty 15 02-226 WARSZAWA ceg.zam@op.pl
Zakres 27 – 7 619,85

02 W&A Adam Wasielewski Ul. Powstańców Wlkp. 47/5 ; 63-800 Gostyń, w.a.materace@interia.pl
Zakres 18 – 2 298,87

03 PERS Sp. z o.o., ul. Bronisława Czecha 10, 33-300 Nowy S±cz, monika.barnas@pers.com.pl
Zakres 19 – 145 349,10
Zakres 22 – 8 410,74

04 Cleanlogis Robert Dominiczak, Barbara Dominiczak s. c. ul. Srebrna 12, 85-461 Bydgoszcz biuro@cleanlogis.pl
Zakres 9 – 12 651,78

05 Mixtum Jarosław Wilk, Stanisław Skura Spółka Jawna, ul. 20 stycznia 15, 32-700 Bochnia, biuro@mixtum.pl
Zakres 30 – 27 345,36
Zakres 31 – 1 808,10

08 Henry Kruse Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce profer@kruse.pl
Zakres 20 – 12 239,72
Termin płatno¶ci 60 dni
Zakres 25 – 34 538,40

09 Black & White Sp. z o. o. ul. Pogodna 2A, 05-091 Z±bki wkendra@polonus.pl
Zakres 23 – 4 428,00

10 Firma Hndlowa MADO S.C., Jerzy Le¶niak & Mariusz Wardzała, ul. Krzyska 9a, 33-100 Tarnów poczta@mado.tarnow.pl
Zakres 3 – 25 045,88

12 Getinge Poland Sp. z o.o., ul. Osmańska 14; 02-823 Warszawa getingepl@getinge.com
Zakres 34 – 2 419,20

14 Barbara Szczepaniec PW Perspektywa o¶. Kalinowe 4, 31-812 Kraków pwperspektywa@gmail.com
Zakres 1 – 13 176,99
Zakres 2 – 12 221,11
Zakres 4 – 22 233,11
Zakres 5 – 2 533,55
Zakres 6 – 22 140,00
Zakres 7 – 12 959,58
Zakres 12 – 25 888,89
Zakres 13 – 27 275,25
Zakres 14 – 17 617,97
Zakres 15 – 8 233,99
Zakres 16 – 15 791,99
Zakres 17 – 5 768,70
Zakres 21 – 2 460,00
Zakres 24 – 1 361,00
Zakres 26 – 5 904,00.
Zakres 32 – 9 102,00


Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-10-07
20.09.2016 r. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowy z firmami:
1) P.W. C.E.G. Olga Perlińska UL. Pryzmaty 15 02-226 WARSZAWA Zakres 27 – 7 619,85
2) W&A Adam Wasielewski Ul. Powstańców Wlkp. 47/5 ; 63-800 Gostyń, Zakres 18 – 2 298,87
3) PERS Sp. z o.o., ul. Bronisława Czecha 10, 33-300 Nowy S±cz,
Zakres 19 – 145 349,10; Zakres 22 – 8 410,74
4) Cleanlogis Robert Dominiczak, Barbara Dominiczak s. c. ul. Srebrna 12, 85-461 Bydgoszcz Zakres 9 – 12 651,78
5) Mixtum Jarosław Wilk, Stanisław Skura Spółka Jawna, ul. 20 stycznia 15, 32-700 Bochnia,
Zakres 30 – 27 345,36; Zakres 31 – 1 808,10
6) Henry Kruse Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce
Zakres 20 – 12 239,72; Zakres 25 – 34 538,40
7) Black & White Sp. z o. o. ul. Pogodna 2A, 05-091 Z±bki Zakres 23 – 4 428,00
8) Firma Hndlowa MADO S.C., Jerzy Le¶niak & Mariusz Wardzała, ul. Krzyska 9a, 33-100 Tarnów
Zakres 3 – 25 045,88
9) Getinge Poland Sp. z o.o., ul. Osmańska 14; 02-823 Warszawa ; Zakres 34 – 2 419,20
10) Barbara Szczepaniec PW Perspektywa o¶. Kalinowe 4, 31-812 Kraków
Zakres 1 – 13 176,99; Zakres 2 – 12 221,11; Zakres 4 – 22 233,11; Zakres 5 – 2 533,55
Zakres 6 – 22 140,00; Zakres 7 – 12 959,58; Zakres 12 – 25 888,89; Zakres 13 – 27 275,25
Zakres 14 – 17 617,97; Zakres 15 – 8 233,99; Zakres 16 – 15 791,99; Zakres 17 – 5 768,70
Zakres 21 – 2 460,00; Zakres 24 – 1 361,00; Zakres 26 – 5 904,00; Zakres 32 – 9 102,00