Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

95 - zakup i dostawa wyposażenia oraz aparatury medycznej wraz z instalacją i uruchomieniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl

Tarnów: zakup i dostawa wyposażenia oraz aparatury medycznej wraz z instalacją i uruchomieniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie .
Numer ogłoszenia: 164083 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup i dostawa wyposażenia oraz aparatury medycznej wraz z instalacją i uruchomieniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie ..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: zakup i dostawa wyposażenia oraz aparatury medycznej wraz z instalacją i uruchomieniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie ..

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. - oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP, zał. Nr 4. - Aktualne Deklaracja zgodności dla oferowanego wyrobu medycznego oznaczona znakiem CE oraz certyfikat CE jednostki notyfikowanej,która brała udział w ocenie wyrobu, jeśli jest wymagane lub Wpis z Rejestru Wyrobów Medycznych dot. Zakresu nr 1, 2, 3, 4, 6, 7 - szczegółowy opis dla oferowanego wyrobu medycznego (np. załączyć ulotki informacyjne, aktualny katalog zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ. 1, 2, 3, 4, 6, 7 - Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1335-1:2004, PN-EN 1335-2:2009 dot. Zakresu nr 5 -szczegółowy opis dla oferowanego wyrobu (np. załączyć ulotki informacyjne, aktualny katalog zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ. dot. Zakresu nr 5

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95
2 - okres gwarancji - 5

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178A 33-100 Tarnów Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178A 33-100 Tarnów Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: STOLIK ODDZIAŁOWY WIELOFUNKCYJNY SZT.1. - OKULISTYKA.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: STOLIK ODDZIAŁOWY WIELOFUNKCYJNY SZT.1. - OKULISTYKA.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. okres gwarancji - 5CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: APARAT EKG Z WÓZKIEM SZT.1. - KARDIOLOGIA.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: APARAT EKG Z WÓZKIEM SZT.1. - KARDIOLOGIA.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. okres gwarancji - 5CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: MONITOR DO APARATU AXIOM ARTIS SZT.1. - KARDIOLOGIA.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: MONITOR DO APARATU AXIOM ARTIS SZT.1. - KARDIOLOGIA.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. okres gwarancji - 5CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: LAMPA ZABIEGOWA MOBILNA SZT.2. - ODDZ. CHIR. OGÓLNEJ/PORADNIA CHIR. OGÓLNEJ.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: LAMPA ZABIEGOWA MOBILNA SZT.2. - ODDZ. CHIR. OGÓLNEJ/PORADNIA CHIR. OGÓLNEJ.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. okres gwarancji - 5CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: FOTEL DO BIURKA SZT.10. - OKULISTYKA.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: FOTEL DO BIURKA SZT.10. - OKULISTYKA.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. okres gwarancji - 5CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: REJESTRATOR CISNEINIA KRWI SZT.1. - I WEW..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: REJESTRATOR CISNEINIA KRWI SZT.1. - I WEW..


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. okres gwarancji - 5CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: LAMPKA SZT.1. - OTOLARYNGOLOGIA.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: LAMPKA SZT.1. - OTOLARYNGOLOGIA.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. okres gwarancji - 5
Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2016-07-27 (0160727141922-siwz spr.95.doc)
Zał±cznik - 2016-07-27 (0160727141926-forl og. nr 2 spr.95.doc)
Zał±cznik - 2016-07-27 (0160727141929-oswiadczenia 4,5, spr.95.doc)
Zał±cznik - 2016-07-27 (0160727141933-qi-007.pdf)
Zał±cznik - 2016-07-27 (0160727141936-qp-034.pdf)
Zał±cznik - 2016-07-27 (0160727141940-umowa nr 3- spr.95.doc)
Zał±cznik - 2016-07-27 (0160727141943-zal. 1, 1a zakres nr 1 spr.95.doc)
Zał±cznik - 2016-08-09 (0160809122121-zal. 1, 1a zakres nr 1 spr.95- modyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2016-08-09 (0160809122125-umowa nr 3- spr.95- modyfikacja.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2016-08-03
Ogłoszenie powi±zane:

Ogłoszenie nr 164083-2016 z dnia 2016-07-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
zakup i dostawa wyposażenia oraz aparatury medycznej wraz z instalacj± i uruchomieniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie .
Termin składania ofert: 2016-08-08Numer ogłoszenia: 172421 - 2016; data zamieszczenia: 03.08.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 164083 - 2016 data 27.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY

Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178A 33-100 Tarnów Kancelaria Ogólna..
W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178A 33-100 Tarnów Kancelaria Ogólna..

OdpowiedĽ:dodano: 2016-08-03

Sprostowanie:dodano: 2016-08-04
Tarnów, 2016-08-03


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

Zakup i dostawa wyposażenia oraz aparatury medycznej wraz z instalacj± i uruchomieniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie .


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TRE¦CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NR sprawy 95/2016

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (29 stycznia 2004r. Dz. U. z 2013 r poz. 907 ze zm). działaj±c w imieniu Zamawiaj±cego, wprowadzam do tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuj±ce zmiany:

Zamawiaj±cy modyfikuje zapisy Rozdziału XI, XII, tj zmienia terminy składania, otwarcia ofert.


1. Termin składania ofert to 12.08.2016 r godz. 10:00. Otwarcie ofert nast±pi w dniu 12.08.2016 r o godz. 11:00

2. Składaj±cy ofertę pozostaje ni± zwi±zany przez okres 30 dni.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.………Zdzisław Wolak…………

(podpis Kierownika Zamawiaj±cego
lub osoby, której Kierownik Zamawiaj±cego powierzył wykonywanie zastrzeżonych
dla niego czynno¶ci)OdpowiedĽ:dodano: 2016-08-04

Pytanie:dodano: 2016-08-05
OdpowiedĽ:dodano: 2016-08-05
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 05.08.2016 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/95/AH/ 3280 /2016

Dotyczy: zakup i dostawa wyposażenia oraz aparatury medycznej wraz z instalacj±
i uruchomieniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – SPR. 95/2016 .


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.07.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zakres nr 4 – Lampa zabiegowa mobilna szt. 2
1. Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci do zaoferowania lampę zabiegow± z możliwo¶ci± regulacji natę-żenia o¶wietlenia w zakresie od 10 do 100% przyciskami z poziomu panelu steruj±cego umieszczonego na czaszy lampy?
OdpowiedĽ: Tak.

2. Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci do zaoferowania lampę zabiegow± o wskaĽniku odwzorowania barw Ra=94?
OdpowiedĽ: Tak.

3. Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci do zaoferowania lampę zabiegow± o temperaturze barwowej 4500˚K?
OdpowiedĽ: Tak.

4. Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci do zaoferowania lampę zabiegow± ze ¶rednic± pola roboczego d10 wynosz±c± 195mm i d50 wynosz±c± 110mm?
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

5. Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci do zaoferowania lampę zabiegow± o wgłębno¶ci o¶wietlenia L1+L2 równej 970mm?
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

6. Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci do zaoferowania lampę zabiegow± z poborem mocy przez oprawę wynosz±cym 18W?
OdpowiedĽ: Tak.
Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


- Adresat
- a/a

Podpisał
Z-ca Dyr. Szpitala ds. Pielęgniarstwa
Zdzisław Wolak

Pytanie:dodano: 2016-08-09
OdpowiedĽ:dodano: 2016-08-09
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 08.08.2016 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/95/AH/ 3342 /2016

Dotyczy: zakup i dostawa wyposażenia oraz aparatury medycznej wraz z instalacj±
i uruchomieniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – SPR. 95/2016 .


W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło w dniu 03.08.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

ZAPYTANIA do - ZAKRES NR 6 – REJESTRATOR CI¦NIENIA KRWI szt/kpl. 1

Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci wysokiej klasy, niemiecki rejestrator ci¶nienia krwi posiadaj±ce walidacje ESH, BSH, AAMI, z oprogramowaniem do PWA (w cenie oprogramowania podstawowego), z możliwo¶ci± wyko-nania do 400 pomiarów i pamięci± 300 pomiarów.

Oferowany rejestrator jest zasilany tylko z 2 baterii/akumulatorków, zawsze w zestawie,
a mankiety pomiarowe s± wykonane z materiału, który nie pochłania potu ani zapachów. Zastosowano tu unikaln±, najnowocze¶niejsz± technologię znan± tylko niemieckiemu producentowi.
Rejestrator posiada dodatkowo:
- możliwo¶ć transmisji danych do systemu komputerowego poprzez 4 rodzaje transmisji danych; RS/USB, IrDA, Bluetooth,
- możliwo¶ć automatycznej bezprzewodowej transmisji wyników pomiarów do jednostki centralnej w czasie rzeczywistym (w zasięgu do 100 m.)
- oprogramowanie do wykonania pomiarów analizy fali tętna PWA
- nieporównywalny z innymi aparatami tej klasy komfort pacjenta dzięki pomiarom w technologii Au-to-Feedback-Logic.
Zważywszy na powyższe prosimy o dopuszczenie innych systemów medycznych co przyczyni się do konkurencyjno¶ci w postępowaniu a w żaden sposób nie zaniży jako¶ci zamawianego systemu, może jedynie przyczynić się do wybrania zestawu o bardziej przydatnych, nowoczesnych rozwi±za-niach i możliwo¶ciach analizy.

OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisał
Z-ca Dyr.. ds. Pielęgniarstwa
Zdzisław Wolak

- Adresat
- a/a

Pytanie:dodano: 2016-08-09
OdpowiedĽ:dodano: 2016-08-09
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 05.08.2016 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/95/AH/3342/2016

Dotyczy: zakup i dostawa wyposażenia oraz aparatury medycznej wraz z instalacj±
i uruchomieniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – SPR. 95/2016 .

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 02.08.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Dotyczy: aparat do EKG 12 odprowadzeniowy z wózkiem.

1. Zał±cznik nr 1A do SIWZ (Zakres nr 2 - Aparat EKG), poz. I pkt 1.9: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci aparat EKG z szerokim zakresem filtracji o najbardziej użytecznych w badaniu EKG warto¶ciach 150Hz/100Hz/75Hz?
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

2. Zał±cznik nr 1A do SIWZ (Zakres nr 2 - Aparat EKG), poz. I pkt 1.11: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci aparat EKG z próbkowaniem stymulatora serca na poziomie 10 000Hz?
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

3. Zał±cznik nr 1A do SIWZ (Zakres nr 2 - Aparat EKG), poz. I pkt 1.12: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci aparat EKG z próbkowaniem sygnału EKG na poziomie 1 000Hz na kanał?
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

4. Zał±cznik nr 1A do SIWZ (Zakres nr 2 - Aparat EKG), poz. I pkt 1.13: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci aparat EKG z szerokim zakresem filtracji dolnoprzepustowej o najbardziej użytecznych w badaniu EKG warto¶ciach 150Hz/100Hz/75Hz?
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

5. Zał±cznik nr 1A do SIWZ (Zakres nr 2 - Aparat EKG), poz. I pkt 1.19: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci aparat EKG z ekranem dotykowym o przek±tnej 5 cali i rozdzielczo¶ci 800x480?
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

6. Zał±cznik nr 1A do SIWZ (Zakres nr 2 - Aparat EKG), poz. I pkt 1.24: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci aparat EKG, który podczas pomiaru EKG informuje graficznie na wbudowanym ekranie o awarii odprowadzenia?
OdpowiedĽ: Tak.

7. Zał±cznik nr 1A do SIWZ (Zakres nr 2 - Aparat EKG), poz. I pkt 1.25: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci aparat EKG z pełn± klawiatur± alfanumeryczn± do wprowadzania danych demograficznych badanych pacjentów z możliwo¶ci± wpisywania wielkich liter, wyposażon± w klawisze funkcyjne do bezpo¶redniego dostępu do najbardziej użytecznych i potrzebnych w danym typie i etapie badania funkcji systemu?
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy okre¶lił w specyfikacji funkcje, które należy uwzględnić przy składaniu ofer-ty.

8. Zał±cznik nr 1A do SIWZ (Zakres nr 2 - Aparat EKG), poz. I pkt 1.27: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci aparat EKG z ergonomiczn± i odporn± na uszkodzenia mechaniczne konstrukcj± przewodów pacjenta składaj±cego się z jednej czę¶ci?
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

9. Zał±cznik nr 1A do SIWZ (Zakres nr 2 - Aparat EKG), poz. I pkt 1.32: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci aparat EKG o masie urz±dzenia gotowego do pracy (bez papieru) max. 6.5 kg? Aparat nie będzie noszony, a bę-dzie jeĽdził na dedykowanym wózku z kółkami co powoduje, że jego waga nie ma większego znaczenia w kontek¶cie jego komfortowej obsługi.
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.


10. Zał±cznik nr 1A do SIWZ (Zakres nr 2 - Aparat EKG), poz. I pkt 1.33: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci aparat EKG z systemem operacyjnym urz±dzenia opartym o rozwi±zania UNIX/Linux? Systemy oparte o rozwi±zania UNIX/Linux s± bardziej stabilne i przewidywalne niż te oparte na Windows CE.
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Dotyczy SIWZ i wzoru umowy
1. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zmianę zapisu §4 ust. 1d na następuj±cy: „w przypadku opóĽnienia Wykonawcy, z jego wył±cznej winy, w wykonaniu obowi±zków wynikaj±cych z rękojmi lub gwarancji jako¶ci przekraczaj±cego okres 10 dni, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do spełnienia ci±ż±cych na nim obowi±zków w tym zakresie i bezskutecznego upływu wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego, co najmniej 14 dniowego terminu.”
Zapis w obecnym brzmieniu stawia w sposób drastyczny Wykonawcę w bardzo niepewnej sytuacji, której ryzyko może on próbować sobie kompensować poprzez podwyższenie ceny oferty. Powyższy zapis, w pierwotnym brzmieniu, w sposób raż±cy narusza zasadę równo¶ci stron w umowie, ponieważ na jego podstawie Zamawiaj±cy posiada niezwykle silne uprawnienie w postaci jednostronnego prawa do odst±pie-nia od umowy przy konkretnym opóĽnieniu w jej realizacji. To jednostronne odst±pienie od umowy z powodu ww. przesłanki, w oczywisty sposób stanowi próbę zminimalizowania ryzyka, jakie ponosi Zamawiaj±cy kosztem interesów Wykonawcy. Z tego powodu konieczne jest przyznanie Wykonawcy możliwo¶ci napra-wienia swoich zaniechań w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Zamawiaj±cego. Proponowane brzmienie zawiera przyjęt± w k.c. zasadę wyznaczenia dodatkowego terminu na usunięcie naruszeń precyzu-j±c± jednocze¶nie moment, w którym Zamawiaj±cy uzyskuje uprawnienie do naliczenia kary i wyrównuje po-zycję stron w umowie. Zamawiaj±cy rekompensuje sobie w tym czasie swoj± szkodę korzystaj±c z uprawnienia do naliczania kar zgodnie z § 5 ust. 1b. Co więcej, przeniesienie odpowiedzialno¶ci na Wyko-nawcę za szkody inne niż zawinione przez niego powoduje powstanie niewspółmiernego ryzyka po stronie wykonawcy. Przywołany powyżej zapis jest też sprzeczny z przepisami działu III, Tytułu VII, Księgi III kodeksu cywilnego, jako że Wykonawca nie ma żadnego narzędzia do zdyscyplinowania Zamawiaj±cego, w przypad-ku niewykonywania i nienależytego wykonywania jego zobowi±zań, podczas gdy Zamawiaj±cemu przysługu-je narzędzie niewspółmiernie obci±żaj±ce Wykonawcę względem zaniedbania, jakie ewentualnie może on spowodować.
Zaproponowana zmiana powoduje zabezpieczenie interesu Zamawiaj±cego, przy jednoczesnym braku pokrzywdzenia Wykonawcy.
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

2. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej wynikaj±cej z zapisu §5 ust. 1b do 0,2% warto¶ci umowy brutto za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak zniż 10% warto¶ci umowy brutto?
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy modyfikuje zapis w §5 ust. 1b. Zmodyfikowany zał±cznik znajduje się na stronie internetowej Zamawiaj±cego w plikach do pobrania.

3. Czy w zapisie §2 ust. 5 nie nast±piła oczywista omyłka pisarska i Zamawiaj±cy nie miał na my¶li „Dotyczy Zakresu 2, 3, 6; Postaw± wystawienia faktury […]”?

OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy dokonuje poprawy omyłki pisarskiej w zał±czniku nr 3 – projekcie umowy dla zakresów 2,3,6 w §3 ust. 1. Zapis winien brzmieć: … „Dotyczy zakresu 2,3,6; Podstaw± wystawienia faktury jest dostarczenie towaru i podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego przez Zamawiaj±ce-go”… Zmodyfikowany zał±cznik znajduje się na stronie internetowej Zamawiaj±cego w plikach do po-brania.


4. Czy dla pakietu 2 Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na usunięcie awarii do 5 dni roboczych je¶li naprawa nie wymaga sprowadzenia czę¶ci zamiennych z zagranicy i do 10 dni roboczych je¶li nast±pi taka konieczno¶ć?
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy modyfikuje zapis w pozycji nr 5 zał±cznika nr 1A dla zakresu nr 2. Zmodyfi-kowany zał±cznik znajduje się na stronie internetowej Zamawiaj±cego w plikach do pobrania.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanymi zał±cznikami.


- Adresat + zał±cznik
- a/a

Podpisał
Z-ca Dyr. ds. Pielęgniarstwa Zdzisław Wolak

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-09-08
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
Bior±cy udział w postępowaniu

Nasz znak : SWLOG-271 / 95 /AH/ 3721 /16 Tarnów, 2016-09-08

Dot. : Przetargu nieograniczonego – zakup i dostawa wyposażenia oraz aparatury medycznej wraz z uruchomieniem - nr sprawy 95/2016r.


Zawiadomienie o wyborze oferty.
Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm..) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego wybrano jako ofertę najkorzystniejsz± ofertę założon± przez Wykonawcę:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
04 Zakład Techniki Medycznej „TECH-MED.” Sp. z o.o., ul. Piękna 13; 85-303 Bydgoszcz burak@techmed.com.pl
Zakres 1 – 1 150,20
Gwarancja 28 miesięcy
07 GE Medical Systems Polska Sp. z o. o., ul. Wołowska 9, 02-583 Warszawa sekretariatwarszawa@ge.com
Zakres 2 – 10 908,00
Gwarancja 24 miesi±ce
05 PHU PROMEDICAL Sopotnia Mała 59; 34-340 Jele¶nia biuro@promedical.com.pl
Zakres 4 – 10 778,40
Gwarancja 24 miesięcy
01 Has-Med. Sp. z o.o., Młyńska 20; 43-300 Bielsko- Biała biuro@hasmed.pl
Zakres 6 – 4 374,00
Gwarancja – 28 miesięcy
Zakres 7 – 1 647,00
Gwarancja – 16 miesięcy
Zakresy : 3, 5 na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 – „nie złożono żadnej oferty niepodlegaj±cej odrzuceniu (...)”- brak ofert

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnosz±cych się do przedmiotu zamówienia.
1. Ocena ofert:
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
4 Techmed 95,00 5,00
techmed 90,25 0,25 90,50
zakres 2 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
7 GEMedical 95,00 1,00
GEMedical 90,25 0,05 90,30
zakres 4 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
3 TBK Medical
TBK Medical 0,00
5 ProMedical 95,00 1,00
ProMedical 90,25 0,05 90,30
zakres 6
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
6 Margot Medical 69,95 5,00
Margot Medical 66,46 0,25 66,71
1 Has-med. 95,00 5,00
Has-med. 90,25 0,25 90,50
zakres 7 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
2 Videomed 37,25 5,00
Videomed 35,39 0,25 35,64
10 Has-med. 95,00 5,00 Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
Bior±cy udział w postępowaniu

Nasz znak : SWLOG-271 / 95 /AH/ 3721 /16 Tarnów, 2016-09-08

Dot. : Przetargu nieograniczonego – zakup i dostawa wyposażenia oraz aparatury medycznej wraz z uruchomieniem - nr sprawy 95/2016r.


Zawiadomienie o wyborze oferty.
Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm..) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego wybrano jako ofertę najkorzystniejsz± ofertę założon± przez Wykonawcę:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
04 Zakład Techniki Medycznej „TECH-MED.” Sp. z o.o., ul. Piękna 13; 85-303 Bydgoszcz burak@techmed.com.pl
Zakres 1 – 1 150,20
Gwarancja 28 miesięcy
07 GE Medical Systems Polska Sp. z o. o., ul. Wołowska 9, 02-583 Warszawa sekretariatwarszawa@ge.com
Zakres 2 – 10 908,00
Gwarancja 24 miesi±ce
05 PHU PROMEDICAL Sopotnia Mała 59; 34-340 Jele¶nia biuro@promedical.com.pl
Zakres 4 – 10 778,40
Gwarancja 24 miesięcy
01 Has-Med. Sp. z o.o., Młyńska 20; 43-300 Bielsko- Biała biuro@hasmed.pl
Zakres 6 – 4 374,00
Gwarancja – 28 miesięcy
Zakres 7 – 1 647,00
Gwarancja – 16 miesięcy
Zakresy : 3, 5 na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 – „nie złożono żadnej oferty niepodlegaj±cej odrzuceniu (...)”- brak ofert

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnosz±cych się do przedmiotu zamówienia.
1. Ocena ofert:
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
4 Techmed 95,00 5,00
techmed 90,25 0,25 90,50
zakres 2 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
7 GEMedical 95,00 1,00
GEMedical 90,25 0,05 90,30
zakres 4 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
3 TBK Medical
TBK Medical 0,00
5 ProMedical 95,00 1,00
ProMedical 90,25 0,05 90,30
zakres 6
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
6 Margot Medical 69,95 5,00
Margot Medical 66,46 0,25 66,71
1 Has-med. 95,00 5,00
Has-med. 90,25 0,25 90,50
zakres 7 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
2 Videomed 37,25 5,00
Videomed 35,39 0,25 35,64
10 Has-med. 95,00 5,00
Has-med. 90,25 0,25 90,50


2. Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±c± ofertę:
Has-Med. Sp. z o.o., Młyńska 20; 43-300 Bielsko- Biała biuro@hasmed.pl Zakład Elektroniczny Videomed, ul. Klonowa 18; 58-310 Szczawno Zdrój, handlowy@videomed.eu TBK Medical Partner Sp. z o. o., ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2, 34-300 Żywiec
Zakład Techniki Medycznej „TECH-MED.” Sp. z o.o., ul. Piękna 13; 85-303 Bydgoszcz burak@techmed.com.pl PHU PROMEDICAL Sopotnia Mała 59; 34-340 Jele¶nia biuro@promedical.com.pl Margot Medical Sp. z o.o., ul. W±wozowa 18 lok. 154-155; 02-796 Warszawa biuro@margotmedical.pl GE Medical Systems Polska Sp. z o. o., ul. Wołowska 9, 02-583 Warszawa sekretariatwarszawa@ge.com
3. Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta Wykonawcy:
TBK Medical Partner Sp. z o. o., ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2, 34-300 Żywiec w zakresie 4 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego– jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia :
- Brak Formularza Ogólnego – zał±cznik nr 2


W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.


Umowa z dnia 15.09.2016r. zostanie przesłana do firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Proszę o odwrotne potwierdzenie (piecz±tk± i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego drog± elektroniczn±, oryginał wysłano poczt±.

Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a

Has-med. 90,25 0,25 90,50


2. Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±c± ofertę:
Has-Med. Sp. z o.o., Młyńska 20; 43-300 Bielsko- Biała biuro@hasmed.pl Zakład Elektroniczny Videomed, ul. Klonowa 18; 58-310 Szczawno Zdrój, handlowy@videomed.eu TBK Medical Partner Sp. z o. o., ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2, 34-300 Żywiec
Zakład Techniki Medycznej „TECH-MED.” Sp. z o.o., ul. Piękna 13; 85-303 Bydgoszcz burak@techmed.com.pl PHU PROMEDICAL Sopotnia Mała 59; 34-340 Jele¶nia biuro@promedical.com.pl Margot Medical Sp. z o.o., ul. W±wozowa 18 lok. 154-155; 02-796 Warszawa biuro@margotmedical.pl GE Medical Systems Polska Sp. z o. o., ul. Wołowska 9, 02-583 Warszawa sekretariatwarszawa@ge.com
3. Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta Wykonawcy:
TBK Medical Partner Sp. z o. o., ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2, 34-300 Żywiec w zakresie 4 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego– jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia :
- Brak Formularza Ogólnego – zał±cznik nr 2


W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.


Umowa z dnia 15.09.2016r. zostanie przesłana do firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Proszę o odwrotne potwierdzenie (piecz±tk± i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego drog± elektroniczn±, oryginał wysłano poczt±.

Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-09-08

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
Bior±cy udział w postępowaniu

Nasz znak : SWLOG-271 / 95 /AH/ 3721 /16 Tarnów, 2016-09-08

Dot. : Przetargu nieograniczonego – zakup i dostawa wyposażenia oraz aparatury medycznej wraz z uruchomieniem - nr sprawy 95/2016r.


Zawiadomienie o wyborze oferty.
Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm..) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego wybrano jako ofertę najkorzystniejsz± ofertę założon± przez Wykonawcę:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
04 Zakład Techniki Medycznej „TECH-MED.” Sp. z o.o., ul. Piękna 13; 85-303 Bydgoszcz burak@techmed.com.pl
Zakres 1 – 1 150,20
Gwarancja 28 miesięcy
07 GE Medical Systems Polska Sp. z o. o., ul. Wołowska 9, 02-583 Warszawa sekretariatwarszawa@ge.com
Zakres 2 – 10 908,00
Gwarancja 24 miesi±ce
05 PHU PROMEDICAL Sopotnia Mała 59; 34-340 Jele¶nia biuro@promedical.com.pl
Zakres 4 – 10 778,40
Gwarancja 24 miesięcy
01 Has-Med. Sp. z o.o., Młyńska 20; 43-300 Bielsko- Biała biuro@hasmed.pl
Zakres 6 – 4 374,00
Gwarancja – 28 miesięcy
Zakres 7 – 1 647,00
Gwarancja – 16 miesięcy
Zakresy : 3, 5 na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 – „nie złożono żadnej oferty niepodlegaj±cej odrzuceniu (...)”- brak ofert

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnosz±cych się do przedmiotu zamówienia.
1. Ocena ofert:
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
4 Techmed 95,00 5,00
techmed 90,25 0,25 90,50
zakres 2 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
7 GEMedical 95,00 1,00
GEMedical 90,25 0,05 90,30
zakres 4 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
3 TBK Medical
TBK Medical 0,00
5 ProMedical 95,00 1,00
ProMedical 90,25 0,05 90,30
zakres 6
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
6 Margot Medical 69,95 5,00
Margot Medical 66,46 0,25 66,71
1 Has-med. 95,00 5,00
Has-med. 90,25 0,25 90,50
zakres 7 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
2 Videomed 37,25 5,00
Videomed 35,39 0,25 35,64
10 Has-med. 95,00 5,00
Has-med. 90,25 0,25 90,50


2. Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±c± ofertę:
Has-Med. Sp. z o.o., Młyńska 20; 43-300 Bielsko- Biała biuro@hasmed.pl Zakład Elektroniczny Videomed, ul. Klonowa 18; 58-310 Szczawno Zdrój, handlowy@videomed.eu TBK Medical Partner Sp. z o. o., ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2, 34-300 Żywiec
Zakład Techniki Medycznej „TECH-MED.” Sp. z o.o., ul. Piękna 13; 85-303 Bydgoszcz burak@techmed.com.pl PHU PROMEDICAL Sopotnia Mała 59; 34-340 Jele¶nia biuro@promedical.com.pl Margot Medical Sp. z o.o., ul. W±wozowa 18 lok. 154-155; 02-796 Warszawa biuro@margotmedical.pl GE Medical Systems Polska Sp. z o. o., ul. Wołowska 9, 02-583 Warszawa sekretariatwarszawa@ge.com
3. Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta Wykonawcy:
TBK Medical Partner Sp. z o. o., ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2, 34-300 Żywiec w zakresie 4 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego– jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia :
- Brak Formularza Ogólnego – zał±cznik nr 2


W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.


Umowa z dnia 15.09.2016r. zostanie przesłana do firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Proszę o odwrotne potwierdzenie (piecz±tk± i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego drog± elektroniczn±, oryginał wysłano poczt±.

Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-09-19
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zakup i dostawę wyposażenia oraz aparatury medycznej wraz z uruchomieniem w dniu 15 wrze¶nia 2016 r zostały zawarte umowy z Wykonawcami:
- Zakład Techniki Medycznej „TECH-MED.” Sp. z o.o., ul. Piękna 13; 85-303 Bydgoszcz - Zakres 1
- GE Medical Systems Polska Sp. z o. o., ul. Wołowska 9, 02-583 Warszawa - Zakres 2
- PHU PROMEDICAL Sopotnia Mała 59; 34-340 Jele¶nia -Zakres 4
- Has-Med. Sp. z o.o., Młyńska 20; 43-300 Bielsko- Biała - Zakres 6, 7