Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

91- PN Obsługa serwisowa (przeglądy i naprawa) sprzętu medycznego rezonansu magnetycznego Intera 1,5T firmy Philips dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl

Tarnów: Obsługa serwisowa (przeglądy i naprawa) sprzętu medycznego rezonansu magnetycznego Intera 1,5T firmy Philips dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie wymienionego w załączniku nr 1B na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Numer ogłoszenia: 149377 - 2016; data zamieszczenia: 21.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa serwisowa (przeglądy i naprawa) sprzętu medycznego rezonansu magnetycznego Intera 1,5T firmy Philips dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie wymienionego w załączniku nr 1B na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Obsługa serwisowa (przeglądy i naprawa) sprzętu medycznego rezonansu magnetycznego Intera 1,5T firmy Philips dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie wymienionego w załączniku nr 1B na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. - konsolą akwizycyjną - konsolą postprocessingową - laserowym markerem - pulsoksymetrem - stołem pacjenta - systemem monitorowania pacjenta - dostawą ciekłego helu - wymianą/ naprawą uszkodzonych części zamiennych z wyłączeniem cewek diagnostycznych oraz magnesu.

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.90.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: -

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

a. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień autoryzowanego serwisu producenta lub podmiotu upoważnionego przez Wytwórcę do wykonania tych czynności dla urządzeń wymienionych w załączniku nr 1B - ZGODNIE Z USTAWĄ O WYROBACH MEDYCZNYCH Z DNIA 20.05.2010r. (Dz.U.nr 107 poz.679 z 20.05.2010r.) Rozdział 11 art.90.1 pkt 4III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków a)o dysponowaniu określonym przez wytwórcę zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi b) o posiadaniu określonych przez wytwórcę instrukcji serwisowych wyrobu oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności serwisowychIII.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenia, potwierdzające spełnienie warunku o dysponowaniu osobami posiadającymi określone przez wytwórcę kwalifikacje i doświadczenie zawodoweIII.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)
•zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

•inne dokumenty

a) dysponuje określonym przez wytwórcę zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi b) posiada określone przez wytwórcę instrukcje serwisowe wyrobu oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności serwisowych c) dysponuje osobami posiadającymi określone przez wytwórcę kwalifikacje i doświadczenie zawodowe


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 78
2 - termin płatnosci - 10
3 - gwarancja - 12

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Strony zobowiązują się, iż każdorazowo dokonają (w formie pisemnego aneksu) zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy na mocy umowy, w przypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: a. stawki podatku od towarów i usług, b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2016 godzina 10:00, miejsce: w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2016-07-21 (0160721151302-siwz goto (naprawiony).doc)
Zał±cznik - 2016-08-04 (0160804134407-modyfikacja-zalacznik nr 4.doc)
Zał±cznik - 2016-08-04 (0160804134910-modyfikacja-zalacznik nr 1a.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2016-08-01
Ogłoszenie powi±zane:

Ogłoszenie nr 149377-2016 z dnia 2016-07-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
Obsługa serwisowa (przegl±dy i naprawa) sprzętu medycznego rezonansu magnetycznego Intera 1,5T firmy Philips dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie wymienionego w zał±czniku nr 1B na okres 24 miesięcy od dnia...
Termin składania ofert: 2016-08-04Numer ogłoszenia: 169525 - 2016; data zamieszczenia: 01.08.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 149377 - 2016 data 21.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY

Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2016 godzina 10:00, miejsce: w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ¦W. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.08.2016 godzina 10:00, miejsce: w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ¦W. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna..


OdpowiedĽ:dodano: 2016-08-01

Pytanie:dodano: 2016-08-04
OdpowiedĽ:dodano: 2016-08-04
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
mjacher@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/MJ/91/ 7275/2016 Tarnów, 2016-08-04

Dotyczy: Obsługa serwisowa (przegl±dy i naprawa) sprzętu medycznego rezonansu magnetycznego Intera 1,5T firmy Philips dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie wymienionego w zał±czniku nr 1B na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy - nr sprawy 91/2016

W odpowiedzi na pytania z dnia 28.07.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie 1, Dotyczy Zał±cznik nr 4 do SIWZ, par 6 ust. 3
Czy Zamawiaj±cy wyraża zgodę na doprecyzowanie ograniczenia odpowiedzialno¶ci Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczaj±cej warto¶ci niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiaj±cy wyraża zgodę na doprecyzowanie umowy następuj±ca tre¶ci±: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowi±zuj±cych przepisów prawa ewentualna odpowiedzialno¶ć odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wył±czeniem szkód po¶rednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie przekraczaj±cej wynagrodzenia okre¶lonego w §………umowy.”
Zaproponowana przez nas tre¶ć ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w my¶l zasady, iż celem odpowiedzialno¶ci odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy modyfikuje tre¶ć umowy w par 6 ust. 3 jak poniżej:
„Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowi±zuj±cych przepisów prawa ewentualna odpowiedzialno¶ć odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wył±czeniem szkód po¶rednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie przekraczaj±cej dwukrotno¶ci wynagrodzenia okre¶lonego w zał±czniku nr 1 Formularz Oferty.”
Pytanie 2, Dotyczy Zał±cznik nr 4 do SIWZ par 6
Czy Zamawiaj±cy wyraża zgodę na ograniczenie ł±cznej wysoko¶ci kar umownych do 10% warto¶ci brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w tre¶ci oferty.
OdpowiedĽ: Nie, Zamawiaj±cy nie wyraża zgody.
Pytanie 3, Dotyczy Zał±cznik nr 4 do SIWZ
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy zapisów dotycz±cych Prawa własno¶ci intelektualnej i przemysłowej:
a. W przypadku wymiany czę¶ci zamiennych
(1) w razie wyst±pienia przez osobę trzeci± z roszczeniem przeciwko Zamawiaj±cemu, że wymieniona czę¶ć narusza prawa własno¶ci intelektualnej lub przemysłowej, Zamawiaj±cy niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o tym roszczeniu oraz udzieli Wykonawcy pełnych i kompletnych informacji na ten temat, a także umożliwi pełny wgl±d w dokumentację zwi±zana z tym roszczeniem.
(2) w razie zaistnienia roszczenia osoby trzeciej, o którym mowa powyżej w pkt. (1) Zamawiaj±cy i Wykonawca przyst±pi± do wzajemnych konsultacji co do zakresu i trybu podjęcia ¶rodków prawem przewidzianych względem roszczenia osoby trzeciej. W przypadku nieosi±gnięcia porozumienia w terminie 7 dni od rozpoczęcia konsultacji w tym zakresie, obowi±zywać będzie tryb opisany poniżej w pkt. (3).
(3) Zamawiaj±cy przekaże Wykonawcy wył±czn± kontrolę nad postępowaniem w sprawie roszczenia oraz będzie ¶wiadczył na rzecz Wykonawcy wszelk± możliw± pomoc je¶li Wykonawca tego zaż±da.
b. W przypadku uznania roszczenia osoby trzeciej za zasadne Wykonawca zapłaci odszkodowanie w wysoko¶ci zas±dzonej prawomocnym wyrokiem s±du a także będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do :
i. zapewnienia Zamawiaj±cemu prawa do dalszego korzystania z wymienionej czę¶ci
ii. zast±pienia lub zmodyfikowania wymienionej czę¶ci w celu uniknięcia naruszenia
iii. (iii) zapłaty odszkodowania w wysoko¶ci zas±dzonej prawomocnym wyrokiem s±du i nie przekraczaj±cej trzykrotno¶ci warto¶ci brutto umowy.
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy modyfikuje tre¶ć umowy poprzez dodanie paragrafu § 7 o poniższej tre¶ci:
a) W przypadku wymiany czę¶ci zamiennych
(1) w razie wyst±pienia przez osobę trzeci± z roszczeniem przeciwko Zamawiaj±cemu, że wymieniona czę¶ć narusza prawa własno¶ci intelektualnej lub przemysłowej, Zamawiaj±cy niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o tym roszczeniu oraz udzieli Wykonawcy pełnych i kompletnych informacji na ten temat, a także umożliwi pełny wgl±d w dokumentację zwi±zana z tym roszczeniem.
(2) w razie zaistnienia roszczenia osoby trzeciej, o którym mowa powyżej w pkt. (1) Zamawiaj±cy i Wykonawca przyst±pi± do wzajemnych konsultacji co do zakresu i trybu podjęcia ¶rodków prawem przewidzianych względem roszczenia osoby trzeciej. W przypadku nieosi±gnięcia porozumienia w terminie 7 dni od rozpoczęcia konsultacji w tym zakresie, obowi±zywać będzie tryb opisany poniżej w pkt. (3).
(3) Zamawiaj±cy przekaże Wykonawcy wył±czn± kontrolę nad postępowaniem w sprawie roszczenia oraz będzie ¶wiadczył na rzecz Wykonawcy wszelk± możliw± pomoc je¶li Wykonawca tego zaż±da.
b. W przypadku uznania roszczenia osoby trzeciej za zasadne Wykonawca zapłaci odszkodowanie w wysoko¶ci zas±dzonej prawomocnym wyrokiem s±du a także będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do:
(i) zapewnienia Zamawiaj±cemu prawa do dalszego korzystania z wymienionej czę¶ci,
(ii) zast±pienia lub zmodyfikowania wymienionej czę¶ci w celu uniknięcia naruszenia.
Pytanie 4, Dotyczy Zał±cznik nr 4 do SIWZ, par 2 ust. 9
Czy Zamawiaj±cy wyraża zgodę na wył±czenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne czę¶ci zamiennych służ±cych do napraw?
OdpowiedĽ: Nie, zamawiaj±cy nie dopuszcza.
Pytanie 5, Dotyczy Zał±cznik nr 1A do SIWZ
Zamawiaj±cy w zał±czniku nr 1A - Specyfikacja asortymentowo – ilo¶ciowo – cenowa wymaga podania ceny dla asortymentu z pozycji nr 1. Jednak w tym asortymencie znajduj± się także urz±dzenia, które mog± działać niezależnie od urz±dzenia głównego, czyli rezonansu. W zwi±zku z tym, wnosimy o rozdzielenie tych urz±dzeń we wspomnianym zał±czniku tak, aby można było podać cenę na każde z systemów osobno, np. w następuj±cy sposób:
L.P. 1 Rezonans
wraz:
- konsol± postprocessingow±
- laserowym markerem
- stołem pacjenta
- z czę¶ciami zamiennymi z wył±czeniem cewek diagnostycznych oraz magnesu
- zgodnie z orientacyjnym harmonogramem przegl±dów, naprawy oraz wszystkie niezbędne elementy do utrzymania sprawno¶ci Sprzętu w okresie trwania umowy.

L.P. 2 Konsola akwizycyjna - Extened MR Workspace
L.P. 3 Pulsoksymetr,
L.P. 4 System monitorowania pacjenta
L.P. 5 Hel ciekły (…)
Prosimy również o podanie nazw modeli (pulsoksymetr, monitoring) i ich numery seryjne oraz je¶li pod nazw± „system monitorowania pacjenta” kryje się więcej niż np. jeden monitor, wnosimy także o rozdzielenie tych systemów, tak aby można było podać cenę na każde z urz±dzeń oddzielnie. Konieczne to jest także z powodu ewentualnego wył±czenia urz±dzenia z umowy w przypadku niemożliwo¶ci jego naprawy i okre¶lenia o jak± kwotę ma być zmniejszone wynagrodzenie wynikaj±ce z opieki serwisowej.
OdpowiedĽ: Tak, zamawiaj±cy modyfikuje zał±cznik nr 1A. modyfikacja w zał±czeniu. Ponadto Zamawiaj±cy informuje iż w Zał±czniku nr 1B podał wszystkie informacje jakimi dysponuje. Kolumna 3 w/w zał±cznika zawiera numery seryjne. Pod nazw± „system monitorowania pacjenta” kryje się jeden monitor.
Pytanie 6, Dotyczy Zał±cznik nr 1A do SIWZ
Czy w ramach serwisowania rezonansu, Zamawiaj±cy wymaga także opieki serwisowej systemu wody lodowej, tj chillera? System ten nie jest wyrobem firmy Philips i podzespołem rezonansu, ale ma zasadniczy wpływ na poprawne działanie systemu rezonansu. Standardowo Wykonawca nie obejmuje systemu wody lodowej opiek± serwisow±, chyba, że jest to ¶ci¶le okre¶lone przez Zamawiaj±cego.
OdpowiedĽ: Nie, Zamawiaj±cy nie wymaga.
Pytanie 7, Dotyczy Zał±cznik nr 4 do SIWZ Prosimy o doprecyzowanie w par. 2 ust. 3 zapisów: „Zgłoszenie awarii nast±pi na adres e’mail: .............................. lub fax Wykonawcy nr ........................”
OdpowiedĽ: Powyższe jest uregulowane w par. 9 ust. 2 projektu umowy.
Pytanie 8, Dotyczy Zał±cznik nr 4 do SIWZ par. 2 ust. 6
Prosimy o doprecyzowanie następuj±cych kwestii w zakresie zdalnego serwisu: Czy Zamawiaj±cy posiada router lub inne urz±dzenie sieciowe pozwalaj±ce na ustanowienie poł±czenia IPSec Site to Site?
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy posiada własne urz±dzenia pozwalaj±ce na konfigurację poł±czeń IPSec Site to Site z przypisanym adresem publicznym.
Czy Zamawiaj±cy posiada Publiczny adres IP do podł±czenia routhera, który dostarczyłby Wykonawca?
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy nie dopuszcza podł±czenia routera wykonawcy na własnym adresie publicznym.
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę o uzupełnienie umowy paragrafem dotycz±cym zabezpieczenia danych osobowych o tre¶ci?:
1. Wykonawca zobowi±zuje się do bezwzględnego zachowania w poufno¶ci wszelkich informacji uzyskanych w zwi±zku z wykonywaniem umowy, także po zakończeniu jej realizacji. Obowi±zek ten nie dotyczy informacji, co do których Zamawiaj±cy ma nałożony ustawowy obowi±zek publikacji lub która stanowi informację jawn±, publiczn± opublikowan± przez Zamawiaj±cego.
2. Pracownicy Wykonawcy zobowi±zani s± do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i faktów, z którymi zapoznali się w zwi±zku z wykonywaniem przedmiotu umowy, a zwłaszcza dotycz±cych pacjentów szpitala.
3. Maj±c na uwadze fakt, że na no¶nikach informacji stanowi±cych czę¶ci składowe lub przynależno¶ci serwisowanych urz±dzeń mog± znajdować się dane osobowe pacjentów, jak również maj±c na uwadze, że niektóre z wykonywanych w ramach umowy ¶wiadczeń uwarunkowane s± konieczno¶ci± zapewnienia dostępu do przedmiotowych no¶ników i znajduj±cych się na nich informacji, w tym danych osobowych, Zamawiaj±cy upoważnia Wykonawcę, w tym osoby ¶wiadcz±ce usługi w imieniu Wykonawcy, do przetwarzania, w razie zaistnienia takiej potrzeby, ww. danych osobowych, w zakresie i celu niezbędnym do wykonania ¶wiadczeń objętych umow±. Zamawiaj±cy o¶wiadcza, że jest administratorem ww. danych osobowych, w szczególno¶ci jest uprawniony do ich udostępniania. Wykonawca zastosuje odpowiednie ¶rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj±ce ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególno¶ci zabezpieczy je przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnion±, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmian±, utrat±, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Powyższe czyni zado¶ć przepisowi art. 31 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póĽn. zm.). Zaleca się by Zamawiaj±cy, każdorazowo przed przyst±pieniem Wykonawcy do wykonywania jakiegokolwiek ¶wiadczenia objętego umow±, wykonał kopię bezpieczeństwa danych zgromadzonych na no¶nikach informacji stanowi±cych czę¶ci składowe lub przynależno¶ci serwisowanych urz±dzeń. Wykonawca nie odpowiada za utratę ww. danych podczas wykonywania ¶wiadczeń objętych umow±, w tym za koszty odtworzenia utraconych danych, z zastrzeżeniem, że powyższe nie dotyczy sytuacji, w której utrata danych nast±piła z winy Wykonawcy rozumianej, jako wina umy¶lna.
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy modyfikuje § 12 projektu umowy poprzez dodanie ust. 6-8.
Pytanie 9, Dotyczy Zał±cznik nr 4 do SIWZ par. 4 ust. 5
Czy Zamawiaj±cy zrezygnuje z zapisu zakazuj±cego dokonania cesji wierzytelno¶ci bez zgody Zamawiaj±cego?
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 10, Dotyczy Zał±cznik nr 4 do SIWZ par. 7 ust. 1
Prosimy Zamawiaj±cego o doprecyzowanie jakie okoliczno¶ci mog± spowodować wycofanie sprzętu lub jego likwidację?
OdpowiedĽ: Strata losowa, naprawa nieopłacalna.
Pytanie 11, Dotyczy Zał±cznik nr 4 do SIWZ par.7 ust. 2
Prosimy o zmianę brzmienia ust. 2 na następuj±cy:
„Umowa może być wypowiedziana przez Zamawiaj±cego z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia na koniec miesi±ca kalendarzowego, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, po wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszania jej postanowień”.
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy modyfikuje tre¶ć umowy – po zmianie numeracji par. 8 ust. 2
Pytanie 12, Dotyczy Zał±cznik nr 4 do SIWZ par. 9 ust. 3
Prosimy o zmianę brzmienia ust. 3 na następuj±cy:
„Wykonawca zobowi±zuje się, że jeżeli w okresie trwania umowy nast±pi± jakiekolwiek znacz±ce zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach zał±czonych do oferty natychmiast poinformujemy o nich Zamawiaj±cego ( np. m.in. zmiana siedziby, zmiana numeru konta itp.)”
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy modyfikuje powyższ± tre¶ć – po zmianie numeracji par. 10 ust. 3.
Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem.

W zał±czeniu:
modyfikacja projektu umowy,
modyfikacja Zał±cznika Nr 1A.


Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-08-12
WYKONAWCY, KTÓRZY UBIEGAJˇ SIĘ
O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA
Tarnów, dnia 11.08.2016r

Nasz znak:SWLOG-271/91/MJ/3421/16

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
DOT.: obsługa serwisowa (przegl±dy i naprawy) sprzętu medycznego rezonansu magnetycznego Intera 1,5T firmy Philips dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie wymienionego w zał±czniku nr 1Bna okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy - NR SPRAWY 91/2016

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:
1. dokonało wyboru niżej wymienionej najkorzystniejszej oferty:


Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Warto¶ć brutto
Kryterium oceny ofert

Philips Polska Sp. z o.o.,
Al. Jerozolimskie 195 B,
02-222 Warszawa zakres nr 1- 460 266,00
Termin płatno¶ci – 21 dni
Gwarancja – 12 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnosz±cych się do przedmiotu zamówienia.

2. Ocena ofert:
Nazwa (firma) wykonawcy, Liczba punktów, Ł±czna liczba punktów

zakres 1 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 88% 10% 12% 100% CENA 460 266,00
1 Philips 10,00 3,50 0,00 460 266,00
36,00 1,40 0,00 37,40


3. Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:
01 – Philips Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 195 B, 02-222 Warszawa

Nie został wykluczony żaden Wykonawca.
Nie została odrzucona żadna oferta Wykonawcy.

Umowa z dnia 17.08.2016r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.
Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 2 ustawy PZP mog± Państwo wnie¶ć odwołanie „w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci stanowi±cej podstawę jego wniesienia je¶li zostały przesłane w sposób okre¶lony w art.27 ust. 2 (…)”
Podpisał Zdzisław Wolak Z-ca Dyrektora ds. Lec

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-08-24
Umowa została zawarta w dniu 17.08.2016 r., z
Philips Polska Sp. z o.o.,
Al. Jerozolimskie 195 B,
02-222 Warszawa
Zakres nr 1 – 460 266,00
Gwarancja – 12 miesięcy
Termin płatno¶ci – 21 dni