Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

90 - PN sukcesywna dostawa staplerów chirurgicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie

21/07/2016 S139 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.
II.
III.
IV.
VI.


Polska-Tarnów: Przyrządy używane na salach operacyjnych

2016/S 139-251913Ogłoszenie o zamówieniu


Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca


I.1)

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe


Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Punkt kontaktowy: Dział Logistyki
Osoba do kontaktów: Anna Hajnysz
33-100 Tarnów
Polska
Tel.: +48 146315302
E-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl
Faks: +48 146315302

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lukasz.med.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Punkt kontaktowy: Dział Logistyki
Osoba do kontaktów: Anna Hajnysz
33-100 Tarnów
Polska
Tel.: +48 146315302
E-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl
Faks: +48 146315302
Adres internetowy: www.lukasz.med.pl

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznegoI.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności

ZdrowieI.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nieSekcja II: Przedmiot zamówienia


II.1)

Opis


II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Sukcesywna dostawa staplerów chirurgicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Magazyn Szpitala.
Kod NUTSII.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznegoII.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej


II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu

Sukcesywna dostawa staplerów chirurgicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dla Bloku Operacyjnego wraz z pierwszą dostawą przedmiotu opisanego w:
— zakresie 6 – generatora z przewodem do noża harmonicznego kompatybilnego z osprzętem z pozycji 1 – 6
— zakresie 12 – 2 zestawów osprzętu do zakładania
— zakresie 13 – 3 szt. aplikatorów.II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33162200


II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)


II.1.8)

Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej częściII.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nieII.2)

Wielkość lub zakres zamówienia


II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:

Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.II.2.2)

Informacje o opcjach

Opcje: nieII.2.3)

Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nieII.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Zakres nr 1. staplery liniowe i okrężne

1)

Krótki opis

Zakres nr 1. staplery liniowe i okrężne.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33162200


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2 Nazwa: Zakres nr 2. Staplery liniowe i okrężne 2

1)

Krótki opis

Zakres nr 2. Staplery liniowe i okrężne 2.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33162200


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3 Nazwa: Zakres nr 3. Instrument do zakładania szwu kapciuchowego. Ładunki do staplerów typu TA Premium

1)

Krótki opis

Zakres nr 3. Instrument do zakładania szwu kapciuchowego. Ładunki do staplerów typu TA Premium.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33162200


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4 Nazwa: Zakres nr 4. Endostaplery

1)

Krótki opis

Zakres nr 4. Endostaplery.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33162200


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5 Nazwa: Zakres nr 5. Klipsy do laparoskopii

1)

Krótki opis

Zakres nr 5. Klipsy do laparoskopii.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33162200


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6 Nazwa: Zakres nr 6. Nóż harmoniczny

1)

Krótki opis

Zakres nr 6. Nóż harmoniczny.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33162200


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7 Nazwa: Zakres nr 7. Woreczki do pobierania materiału w laparoskopii

1)

Krótki opis

Zakres nr 7. Woreczki do pobierania materiału w laparoskopii.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33162200


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8 Nazwa: Zakres nr 8. Osprzęt do elektrochirurgii

1)

Krótki opis

Zakres nr 8. Osprzęt do elektrochirurgii.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33162200


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9 Nazwa: Zakres nr 9. Pensety bipolarne

1)

Krótki opis

Zakres nr 9. Pensety bipolarne.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33162200


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10 Nazwa: Zakres nr 10. Osprzęt do aparatu ultradźwiękowego

1)

Krótki opis

Zakres nr 10. Osprzęt do aparatu ultradźwiękowego.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33162200


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11 Nazwa: Zakres nr 11. Narzędzie do uszczelniania

1)

Krótki opis

Zakres nr 11. Narzędzie do uszczelniania.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33162200


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12 Nazwa: Zakres nr 12 zaciski do płata kostmnego

1)

Krótki opis

Zakres nr 12 zaciski do płata kostmnego.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33162200


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 13 Nazwa: Zakres nr 13. Zaciski do hemostazy powłok

1)

Krótki opis

Zakres nr 13. Zaciski do hemostazy powłok.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33162200


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 14 Nazwa: Zakres nr 14. Staplery skórne

1)

Krótki opis

Zakres nr 14. Staplery skórne.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33162200


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 15 Nazwa: Zakres nr 15. Osprzęt do diatermii EMED ES120 I ES 350 Argon

1)

Krótki opis

Zakres nr 15. Osprzęt do diatermii EMED ES120 I ES 350 Argon.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33162200


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 16 Nazwa: Zakres nr 16. Laparoskopia endoskopowa

1)

Krótki opis

Zakres nr 16. Laparoskopia endoskopowa.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33162200


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia


Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym


III.1)

Warunki dotyczące zamówienia


III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 34 335 PLN lub na poszczególne zakresy:
Zakres Wadium
1. 3 059
2. 4 693
3. 1 091
4. 7 957
5. 315
6. 1 667
7. 179
8. 5 953
9. 314
10. 810
11. 2 394
12. 2 655
13. 448
14. 156
15. 361
16. 2 282.III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Kontrakt NFZ.III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:


III.1.4)

Inne szczególne warunki


III.2)

Warunki udziału


III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.
2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Pzp,
3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10) Oświadczenie Wykonawcy iż jest w posiadaniu dokumentów obowiązujących zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z 20.5.2010 Dz.U. nr 107 poz. 679 z 17.6.2010 z póź. zm., uprawniających do wprowadzania, obrotu i do używania będącego przedmiotem zamówienia. (Wykonawca zobowiązuje się na pisemne wezwanie Zamawiającego, przedłożyć stosowne dokumenty w nieprzekraczalnym 3 dniowym terminie od dnia wezwania.) zał. nr 4
11) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. załączyć ulotki informacyjne, aktualny katalog zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ.
12) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę)
13) Potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu/oryginał gwarancji.
14) Z uwagi na brak implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE i 2014/25/UE przez Państwo Polskie dopuszcza się poniższe rozwiązania):
A. Zamawiający dopuszcza możliwość niezłożenia wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów opisanych w rozdz. V pkt. 2 i 4 SIWZ i zastąpienia ich oświadczeniem własnym wykonawców składanym w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), załącznik nr 6 do SIWZ, którego wzór określa Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16). W przypadku nie dołączenia do oferty dokumentów podmiotowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania zastosowanie znajduje art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
B. W przypadku gdy wykonawcy powołują się w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, wskazując te bazy danych, Zamawiający samodzielnie pobierze te dokumenty.
C. W przypadku gdy wykonawcy powołują się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu zamawiającego, Zamawiający uwzględni te dokumenty.
D. Zmawiający zastosuje w odniesieniu do wykonawców instytucję tzw. self – c/eaning, polegającą na dopuszczeniu – w sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania – możliwości przedstawienia przez tego wykonawcę dowodów na to, że podjął środki wystarczające do wykazania jego rzetelności (w tym że: (1) naprawił szkodę lub zadośćuczynił za doznaną krzywdę, (2) podjął współpracę z organami ścigania; (3) podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do zapobiegania kolejnym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu). Zamawiający rozpatrzy dowody wskazane wyżej i dokona ich oceny w świetle przesłanek wykluczenia wykonawcy określonych wart. 24 ust. 1 pkt 2, 4-11 oraz w ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy Pzp.
E. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Powyższe dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia.
F. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, to składa JEDZ podmiotu trzeciego. JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego oraz dotyczyć weryfikacji podstaw wykluczenia.
G. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, to składa JEDZ tych podwykonawców. JEDZ powinien dotyczyć weryfikacji podstaw wykluczenia".III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.2.3)

Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych


III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi


III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu


III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi


Sekcja IV: Procedura


IV.1)

Rodzaj procedury


IV.1.1)

Rodzaj procedury

OtwartaIV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału


IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu


IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia


IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia


Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 95

2. Termin płatności. Waga 5IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nieIV.3)

Informacje administracyjne


IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

90/2016IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nieIV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 30 PLN
Warunki i sposób płatności: Na wniosek wykonawcy, zamawiający Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia przekaże w terminie 5 dni. Koszt Specyfikacji 30 PLN – przy odbiorze osobistym lub przelewem na konto 80 1020 2892 0000 5102 0572 2451.IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

20.9.2016 - 10:00IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom


IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert

Data: 20.9.2016 - 11:30

Miejscowość:

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów, Sala Konferencyjna

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie


Sekcja VI: Informacje uzupełniające


VI.1)

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nieVI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieVI.3)

Informacje dodatkowe


VI.4)

Procedury odwoławcze


VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze


KIO
Warszawa
Polska


VI.4.2)

Składanie odwołań


VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań


VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

19.7.2016

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2016-07-21 (0160721112310-90-specyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2016-07-21 (0160721112315-oswiadcz nr 4.doc)
Zał±cznik - 2016-07-21 (0160721112320-umowa.doc)
Zał±cznik - 2016-07-21 (0160721112325-zalacznik 1a.xls)
Zał±cznik - 2016-07-21 (0160721112330-zalacznik 1b.xls)
Zał±cznik - 2016-07-21 (0160721112334-zalacznik nr 6 - jedz.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2016-08-02
OdpowiedĽ:dodano: 2016-08-02
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 02.08.2016 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/90/AH/ 3172 /2016

Dotyczy: sukcesywn± dostawę staplerów chirurgicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. 90/2016


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 22.07.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Zakres nr 7, poz. 2
1. Czy Zamawiaj±cy w celu zwiększenia konkurencyjno¶ci ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie worków laparo-skopowych o pojemno¶ci 150ml.

OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Podpisał
Zdzisław Wolak
z- ca Dyr. ds. Pielęgniarstwa


- Adresat
- a/a

Pytanie:dodano: 2016-08-26
OdpowiedĽ:dodano: 2016-08-26
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271-KS-90-3530/16 Tarnów, dnia 25.08.2016 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa staplerów chirurgicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 90/2016

W odpowiedzi na zapytania z dnia 17.08.2016 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:


zakres nr 9 – pęsety bipolarne
Punkt 1. Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci do zaoferowania pęsetę bipolarn± prost± o długo¶ci całkowitej 19,5 cm, ¶rednica końcówki aktywnej 2mm?
OdpowiedĽ: Nie. Zamawiaj±cy nie dopuszcza.

Punkt 3. Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci do zaoferowania pęsetę bipolarn± bagnetow± o długo¶ci całkowitej 19,5 cm, ¶rednica końcówki aktywnej 1mm?
OdpowiedĽ: Nie. Zamawiaj±cy nie dopuszcza.

Punkt 4. Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci do zaoferowania pęsetę bipolarn± bagnetow± o długo¶ci całkowitej 22 cm, ¶rednica końcówki aktywnej 1mm?
OdpowiedĽ: Nie. Zamawiaj±cy nie dopuszcza.Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisała: Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Pytanie:dodano: 2016-08-26
OdpowiedĽ:dodano: 2016-08-26
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271-KS-90-3529/16 Tarnów, dnia 25.08.2016 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa staplerów chirurgicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 90/2016

W odpowiedzi na zapytania z dnia 19.08.2016 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:


1. Czy Zamawiaj±cy w Zakresie nr 6 poz. 1 dopu¶ci również jednorazow± końcówkę do noża ultradĽwiękowego o długo¶ci ramienia 20 cm, ¶r. 5mm? Końcówka posiada dwa przyciski aktywuj±ce max i var. Możliwo¶ć cięcia i koagulacji, kształt pistoletowy.
OdpowiedĽ: Nie. Zamawiaj±cy nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiaj±cy w Zakresie nr 6 poz. 2 dopu¶ci również jednorazow± końcówkę do noża ultradĽwiękowego o długo¶ci ramienia 20 cm, ¶r. 5mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu, pokryta od spodu powłok± nieprzewodz±c±? Końcówka posiada dwa przyciski aktywuj±ce max i var. Końcówka współpracuj±ca z systemem inteligentnego monitoringu tkanki, umożliwiaj±cemu generatorowi monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala na wył±czenie pracy ultradĽwięków po przecięciu tkanki. Możliwo¶ć cięcia i koagulacji, kształt pistoletowy.
OdpowiedĽ: Nie. Zamawiaj±cy nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiaj±cy w Zakresie nr 6 poz. 3 dopu¶ci również jednorazow± końcówkę do noża ultradĽwiękowego o długo¶ci ramienia 35 cm, ¶r. 5mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu, pokryta od spodu powłok± nieprzewodz±c±? Końcówka posiada dwa przyciski aktywuj±ce max i var. Końcówka współpracuj±ca z systemem inteligentnego monitoringu tkanki, umożliwiaj±cemu generatorowi monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala na wył±czenie pracy ultradĽwięków po przecięciu tkanki. Możliwo¶ć cięcia i koagulacji, kształt pistoletowy.
OdpowiedĽ: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

4. Czy Zamawiaj±cy w Zakresie nr 6 poz. 4 dopu¶ci również jednorazow± końcówkę do noża ultradĽwiękowego o długo¶ci ramienia 35 cm, ¶r. 5mm? Końcówka posiada dwa przyciski aktywuj±ce max i var. Możliwo¶ć cięcia i koagulacji, kształt pistoletowy.
OdpowiedĽ: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

5. Czy Zamawiaj±cy w Zakresie nr 6 poz. 5 dopu¶ci również jednorazowe narzędzie do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowan± aktywacj± ręczn±, zamykaj±ce naczynia do 7 mm wł±cznie, wykorzystuj±ce technologię bipolarno-ultradĽwiękow±, współpracuj±ce z kompatybilnym generatorem, uchwyt pistoletowy, zakrzywione bransze o długo¶ci około 20mm, dłyugo¶±c ramienia 20cm. Szczęki narzędzia posiadaj±ce atraumatyczne z±bki przeznaczone do chwytania i przytrzymywania tkanki docelowej po jej ¶ci¶nięciu. W celu lepszego uwidocznienia i uzyskania łatwego dostępu do tkanki docelowej trzonek urz±dzenia może być obracany o 360°.
OdpowiedĽ: Nie. Zamawiaj±cy nie dopuszcza.

6. Czy Zamawiaj±cy w Zakresie nr 6 poz. 6 dopu¶ci również jednorazowe narzędzie do cięcia i koagulacji, zamykaj±ce naczynia do 7 mm wł±cznie, wykorzystuj±ce technologię bipolarno-ultradĽwiękow±, ¶r. ramienia 5mm, dł. 35cm. Zakrzywione bransze, wbudowana aktywacja ręczna. Szczęki narzędzia posiadaj±ce atraumatyczne z±bki przeznaczone do chwytania i przytrzymywania tkanki docelowej po jej ¶ci¶nięciu. W celu lepszego uwidocznienia i uzyskania łatwego dostępu do tkanki docelowej trzonek urz±dzenia może być obracany o 360°.
OdpowiedĽ: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.


7. Czy Zamawiaj±cy w Zakresie nr 11 poz. 1 dopu¶ci narzędzie do rozdzielania i uszczelniania naczyń do 7 mm wł±cznie, ł±cz±ce energię bipolarn± i ultradĽwiękow±? Uchwyt pistoletowy, do chirurgii otwartej. Narzędzie kompatybilne z platform± hybrydow±.
OdpowiedĽ: Nie. Zamawiaj±cy nie dopuszcza

8. Czy Zamawiaj±cy w Zakresie nr 11 poz. 2 dopu¶ci narzędzie do rozdzielania i uszczelniania naczyń do 7 mm wł±cznie, ł±cz±ce energię bipolarn± i ultradĽwiękow±, cięcie za pomoc± ultradĽwięków? Długo¶ć szaftu narzędzia 20cm, bransze zakrzywione. Narzędzie kompatybilne z platform± hybrydow±.
9. Dotyczy pytań nr 7-8: W przypadku podpisania umowy na dostawę narzędzi do zamykania naczyń, kompatybilnych z platform± hybrydow±, Wykonawca użyczy tak± platformę na czas trwania umowy przetargowej i dostarczy j± wraz z pierwsz± dostaw± narzędzi.
OdpowiedĽ Ad. 7 Ad 8 i Ad. 9. Nie

10. Dotyczy §3 ust. 2 wzoru umowy użyczenia:
Zwracamy się z pro¶b± o wyrażenie zgody na zmianę ww. zapisu na następuj±cy:
„Użyczaj±cy ubezpieczy przedmiot użyczenia od wszelkich ryzyk, we własnym zakresie i na własny koszt. Użyczaj±cy zwalnia Bior±cego do używania od odpowiedzialno¶ci za przypadkow± utratę lub uszkodzenie sprzętu w zwi±zku z jego ubezpieczeniem przez Użyczaj±cego, z wyj±tkiem uszkodzeń mechanicznych, wynikłych z niewła¶ciwej eksploatacji aparatu, szkody spowodowanej umy¶lnie lub wskutek raż±cego niedbalstwa osoby trzeciej.”
OdpowiedĽ: Nie.

11. Dotyczy §1 ust. 4 wzoru umowy:
Zwracamy się z pro¶b± o wyrażenie zgody na zmianę terminu dostaw na cito na 2 dni robocze.
OdpowiedĽ: Nie.

12. Dotyczy §3 ust. 5 wzoru umowy:
Zwracamy się z pro¶b± o wyrażenie zgody na zmianę ww. zapisu na następuj±cy:
„Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.”
OdpowiedĽ: Nie.

13. Dotyczy §4 ust. 5 wzoru umowy:
Zwracamy się z pro¶b± o naliczanie kar umownych od warto¶ci umowy brutto pozostałej do realizacji.
OdpowiedĽ: Nie.

14. Dotyczy §4 ust. 6 wzoru umowy:
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z 1% do 0,5% warto¶ci brutto czę¶ci zamówienia, w ramach którego dostarczono wadliwe produkty, gdyż kara umowna 1% jest niewspółmiernie wysoka i nie przystaje do ogólnie obowi±zuj±cych wysoko¶ci kar umownych.
OdpowiedĽ: Nie.


Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisała: Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-09-30
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
ahajnysz@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


Nasz znak : SWLOG - 271/90/AH/4031/16 Tarnów, 2016-09-28


Dotyczy: sukcesywnej dostawy staplerów chirurgicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. 90/2016.

Zawiadomienie o wyborze ofert

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) niniejszym informuje, że:

I.W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w dostawę wybrano jako oferty najkorzystniejsze, oferty złożone przez Wykonawców:

2. Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa ewelina.bilska@medtronic.com
Zakres 3 – 39 268,80 zł
Zakres 4 – 277 823,52 zł
Zakres 8 – 206 849,21 zł
Zakres 11 – 87 912,00 zł
Termin płatno¶ci 60 dni

3. EMED Sp. z o.o. Sp. K. ul. Ryżowa 69A, 05-816 Opacz Kolonia emed@emed.pl
Zakres 15 – 10 724,40 zł
Termin płatno¶ci 60 dni

4. Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa przetargi@its.jnj.com
Zakres 2 – 157 771,80 zł
Zakres 6 – 59 994,00 zł
Zakres 16 – 82 101,60 zł
Termin płatno¶ci 60 dni

5. BERYL MED. Ltd. siedziba 1st Floor, 26 Foubers Place, London W 1F 7PP, Wielka Brytania adres do korespondencji: ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów bman@beryl-med.com
Zakres 5 – 10 575,36 zł
Zakres 7 – 6 156,00 zł
Zakres 14 – 5 080,32 zł
Termin płatno¶ci 60 dni

Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najkorzystniejszy bilans ceny oraz kryteriów opisanych w SIWZ spo¶ród przedstawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu. Poniżej streszczenie oceny
i porównania złożonych ofert wraz z informacj± o złożonych ofertach.

Kryteria oceny ofert: cena 95%, termin płatno¶ci 5%.

Zakres 1 - BRAK OFERT
Zakres 2 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 95% 5% 100%
Johnson&Johnson 10,00 10,00
Johnson&Johnson 9,50 0,50 10,00
Zakres 3 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 95% 5% 100%
Medtronic Poland 10,00 10,00
Medtronic Poland 9,50 0,50 10,00
Zakres 4 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 95% 5% 100%
Medtronic Poland 10,00 10,00
Medtronic Poland 9,50 0,50 10,00
Zakres 5 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 95% 5% 100%
Beryl Med. 10,00 10,00
Beryl Med. 9,50 0,50 10,00
Zakres 6 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 95% 5% 100%
Johnson&Johnson 10,00 10,00
Johnson&Johnson 9,50 0,50 10,00
Zakres 7 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 95% 5% 100%
SUN-MED. 6,48 10,00
SUN-MED. 6,15 0,50 6,65
Beryl Med. 10,00 10,00
Beryl Med. 9,50 0,50 10,00
Zakres 8 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 95% 5% 100%
Medtronic Poland 10,00 10,00
Medtronic Poland 9,50 0,50 10,00
Zakres 9 - UNIEWAŻNIENIE
Zakres 10 - BRAK OFERT
Zakres 11 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 95% 5% 100%
Medtronic Poland 10,00 10,00
Medtronic Poland 9,50 0,50 10,00
Zakres 12 - BRAK OFERT
Zakres 13 - BRAK OFERT
Zakres 14 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 95% 5% 100%
Beryl Med. 10,00 10,00
Beryl Med. 9,50 0,50 10,00
Zakres 15 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 95% 5% 100%
Emed Sp. z o.o. 10,00 10,00
Emed Sp. z o.o. 9,50 0,50 10,00
Zakres 16 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 95% 5% 100%
Johnson&Johnson 10,00 10,00
Johnson&Johnson 9,50 0,50 10,00


II. Zamawiaj±cy informuje, że w w/w postępowaniu zostały złożone oferty następuj±cych Wykonawców:

1. SUN – MED. s.c. ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 ŁódĽ biuro@sun-med.eu
2. Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa ewelina.bilska@medtronic.com
3. EMED Sp. z o.o. Sp. K. ul. Ryżowa 69A, 05-816 Opacz Kolonia emed@emed.pl
4. Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa przetargi@its.jnj.com
5. BERYL MED. Ltd. siedziba 1st Floor, 26 Foubers Place, London W 1F 7PP, Wielka Brytania adres do korespondencji: ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów bman@beryl-med.com

III. Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że w postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca, nie została odrzucona żadna oferta.

IV. Zamawiaj±cy informuje, że unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 w zakresie nr 9:
„ Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, któr± Zamawiaj±cy przeznaczył na realizację zamówienia”.
Zamawiaj±cy przeznaczył na realizację zamówienia w zakresie nr 9 kwotę brutto 11 321,25 zł.

Na podstawie art. art. 93 ust. 1 pkt. 1 Zamawiaj±cy unieważnia postępowanie w zakresach nr 1, 10, 12, 13 gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegaj±cej odrzuceniu.

W zakresach nr 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 14, 15, 16 w my¶l art. art. 94 ust. 2 pkt. 1a) może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku przetargu nieograniczonego jeżeli w postępowaniu złożona została jedna oferta.
Umowa z dnia 05.10.2016 r zostanie przesłana do Państwa Firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.


Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego w zakresie nr 7 może być zawarta to 10.10.2016 r.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 10 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.Otrzymuj±: Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a


Podpisał
Z-ca Dyr. ds. Pielęgniarstwa
Zdzisław Wolak

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-10-11
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na sukcesywn± dostawę staplerów chirurgicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie w dniu 05.10.2016 r zostały zawarte umowy z Wykonawcami:

2. Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa - Zakres 3, 4, 8, 11
3. EMED Sp. z o.o. Sp. K. ul. Ryżowa 69A, 05-816 Opacz Kolonia - Zakres 15
4. Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa - Zakres 2, 6, 16
5. BERYL MED. Ltd. siedziba 1st Floor, 26 Foubers Place, London W 1F 7PP, Wielka Brytania adres do korespondencji: ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów - Zakres 5, 14

oraz w dniu 11.10.2016 r z

5. BERYL MED. Ltd. siedziba 1st Floor, 26 Foubers Place, London W 1F 7PP, Wielka Brytania adres do korespondencji: ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów - Zakres 7